ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου A7-0237/2013 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 (COM(2013)0345 C7-0183/ /0190(NLE)) Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Εισηγητής: Burkhard Balz RR\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_NLE-CN_art55app Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα * Διαδικασία διαβούλευσης *** Διαδικασία έγκρισης ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) (Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται στο σχέδιο πράξης) Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής: [...]. PE v /15 RR\ doc

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...15 RR\ doc 3/15 PE v02-00

4 PE v /15 RR\ doc

5 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 (COM(2013)0345 C7-0183/ /0190(NLE)) (Διαβούλευση) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0345), έχοντας υπόψη την έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής για το 2013 (COM(2013)0341) και την έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Ιουνίου του 2013 όσον αφορά τη Λετονία, έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση σύγκλισης για το 2013 όσον αφορά τη Λετονία (SWD(2013)0196), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη διεύρυνση της ευρωζώνης 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη βελτίωση της μεθόδου διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαδικασίες διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ 2, έχοντας υπόψη το άρθρο 140, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0183/2013), έχοντας υπόψη το άρθρο 83 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0237/2013), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 140 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει την επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερής σύγκλισης, με γνώμονα την πλήρωση των ακόλουθων κριτηρίων από κάθε κράτος μέλος: την επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών την τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που προβλέπονται από τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη διάρκεια της σύγκλισης που θα έχει επιτευχθεί από το κράτος μέλος και της συμμετοχής του στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, αντανακλώμενη στα επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων (τα κριτήρια του Μάαστριχτ) 1 ΕΕ C 298 Ε της , σ ΕΕ C 146 Ε της , σ RR\ doc 5/15 PE v02-00

6 Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λετονία έχει συμμορφωθεί με τα κριτήρια του Μάαστριχτ σύμφωνα με το άρθρο 140 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 13 σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΛΕΕ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισηγητής επισκέφθηκε τη Λετονία για να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας της χώρας για είσοδο στη ζώνη του ευρώ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Λετονίας έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχει επανέλθει σε τροχιά ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης 1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 2. τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης η οποία επέδρασε δυσμενώς στις προοπτικές για ονομαστική σύγκλιση πολλών άλλων κρατών μελών και προκάλεσε ειδικότερα σημαντική κυκλική μείωση στα ποσοστά πληθωρισμού 4. διαπιστώνει ειδικότερα ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε σοβαρά τη Λετονία φέρνοντας τη φτώχεια, την ανεργία και δημογραφικές εξελίξεις προτρέπει τη Λετονία και τους εταίρους της στην Ένωση να εφαρμόσουν αυστηρά πρότυπα μακροπροληπτικής πολιτικής που θα αποβλέπουν στην αποτροπή των μη βιώσιμων ροών κεφαλαίων και των τάσεων αύξησης του δανεισμού που είχαν καταγραφεί πριν από την κρίση 5. διαπιστώνει ότι η Λετονία πληροί τα κριτήρια, ως αποτέλεσμα των αποφασιστικών, αξιόπιστων και βιώσιμων προσπαθειών της κυβέρνησης της Λετονίας και του λετονικού λαού επισημαίνει ότι η συνολική βιωσιμότητα της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή ισόρροπων και εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που θα αποβλέπουν στον συνδυασμό της πειθαρχίας με την αλληλεγγύη και μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις τόσο στη Λετονία όσο και στην οικονομική και νομισματική ένωση στο σύνολό της 6. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της έκθεσης σύγκλισης για το 2013, η ΕΚΤ εξέφρασε ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομικής σύγκλισης της Λετονίας τονίζει ειδικότερα τις ακόλουθες δηλώσεις και συστάσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω έκθεση: - η ένταξη σε μια νομισματική ένωση συνεπάγεται την παραίτηση από μέσα νομισματικής πολιτικής και συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αυξημένη σπουδαιότητα της εσωτερικής ευελιξίας και της ανθεκτικότητας για το λόγο αυτό, οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση των εναλλακτικών μέσων αντικυκλικής πολιτικής που διαθέτουν, εκτός των μέτρων που έχουν ληφθεί από το είναι απαραίτητο να συνεχίσει η Λετονία την πορεία συνεκτικής δημοσιονομικής εξυγίανσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και να εφαρμόζει και να τηρεί ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που θα συμβάλλει στην αποτροπή της επιστροφής σε πολιτικές που ενισχύουν τις κυκλικές τάσεις στο μέλλον PE v /15 RR\ doc

7 - τόσο η ανάγκη για ένα ισχυρότερο θεσμικό περιβάλλον όσο και το γεγονός ότι η παραοικονομία, μολονότι χάνει έδαφος, εκτιμάται ότι εξακολουθεί να είναι σχετικά σημαντική δεν συνεπάγονται μόνον απώλειες των δημοσίων εσόδων, αλλά επίσης στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα της Λετονίας και μειώνουν την ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού για άμεσες ξένες επενδύσεις, και με τον τρόπο αυτό αναχαιτίζουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την παραγωγικότητα θεωρεί ότι οι ανησυχίες αυτές πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ιδίως με στόχο την ανατροπή των σημερινών τάσεων στον τομέα του πληθωρισμού και των χρηματοοικονομικών ροών εκτιμά επίσης ότι οι εν λόγω προβληματισμοί δεν μεταβάλλουν τη συνολική θετική αξιολόγηση όσον αφορά την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία 7. καλεί τη λετονική κυβέρνηση να συνεχίσει τη συνετή της δημοσιονομική πολιτική, καθώς και τις άλλες της πολιτικές που είναι προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα, ενόψει των μελλοντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών και των κινδύνων που συνδέονται με τη σταθερότητα των τιμών, καθώς και την αποκατάσταση των ανισορροπιών που έχει εντοπίσει η Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης για τον μηχανισμό ταχείας προειδοποίησης επισημαίνει ότι η σταθερότητα των τιμών στη Λετονία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυναμική των τιμών των βασικών προϊόντων λόγω της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και του υψηλού επιπέδου εισαγωγών ενέργειας από μια μόνον πηγή εφοδιασμού κατά τη σύνθεση των επιλογών κατανάλωσής της καλεί την κυβέρνηση της Λετονίας να επιφέρει τις σχετικές βελτιώσεις και να εντατικοποιήσει τις γενικότερες προσπάθειές της για την επίτευξη όλων των εθνικών στόχων της ΕΕ εκφράζει την ανησυχία του για τη μικρή υποστήριξη που παρέχουν οι πολίτες της Λετονίας προς το παρόν στην υιοθέτηση του ευρώ καλεί τη λετονική κυβέρνηση και τις λετονικές αρχές να επικοινωνούν πιο ενεργά με τους πολίτες της Λετονίας, προκειμένου να βελτιωθεί η υποστήριξη του κοινού για την υιοθέτηση του ευρώ καλεί τη λετονική κυβέρνηση και τις λετονικές αρχές να συνεχίσουν την ενημερωτική και επικοινωνιακή εκστρατεία τοθς με στόχο την πληροφόρηση όλων των Λετονών πολιτών 9. καλεί τη λετονική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς εργασίας με τις κατάλληλες διαρθρωτικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ζητεί, ειδικότερα, από τη λετονική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το επίπεδο της φτώχειας και το ολοένα μεγαλύτερο χάσμα στις εισοδηματικές διαφορές 10. αναγνωρίζει τη σταθερότητα του λετονικού τραπεζικού τομέα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών τονίζει, ωστόσο, ότι το επιχειρηματικό μοντέλο στον τραπεζικό τομέα αμφισβητήθηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης υπογραμμίζει ότι κατά την εν λόγω περίοδο ήταν δυνατό να αποτραπεί η κατάρρευση του λετονικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μόνο χάρις στα μέτρα διάσωσης της ΕΕ και του ΔΝΤ επιδοκιμάζει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση των ρυθμίσεων που επιβάλλονται στις λετονικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταθέσεων μη κατοίκων (non-resident deposits, NRD) καλεί τις λετονικές αρχές να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της αυστηρής εποπτείας των τραπεζών αυτών και την εφαρμογή επαρκών πρόσθετων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου καλεί περαιτέρω τις λετονικές αρχές να εξακολουθήσουν να επαγρυπνούν ενόψει πιθανών ασυμμετριών μεταξύ της χρονολογικής διάρθρωσης της λήξης δανείων RR\ doc 7/15 PE v02-00

8 κατά τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού των τραπεζών που μπορεί να θεωρηθούν απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 11. καλεί τις λετονικές αρχές να διατηρήσουν την τρέχουσα πορεία των πρακτικών προετοιμασιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή διαδικασία μετάβασης καλεί τη λετονική κυβέρνηση να θεσπίσει κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι η καθιέρωση του ευρώ δεν θα οδηγήσει σε κρυφές αυξήσεις των τιμών 12. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά 13. αποδοκιμάζει το εξαιρετικά σύντομο χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο έχει κληθεί το Κοινοβούλιο να διατυπώσει τη γνώμη του σύμφωνα με το άρθρο 140 της ΣΛΕΕ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που σκοπεύουν να υιοθετήσουν το ευρώ να εξασφαλίσουν κατάλληλο χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει βασιζόμενο σε συνεκτικότερη και πληρέστερη συζήτηση 14. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής 15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωομάδα και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. PE v /15 RR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στις 4 Μαρτίου 2013, η Λετονία ζήτησε την υποβολή έκθεσης σύγκλισης δυνάμει του άρθρου 140 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί η Λετονία για να υιοθετήσει το ευρώ την 1 η Ιανουαρίου 2014 καθορίζονται στο άρθρο 140 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Η Λετονία είναι επί του παρόντος «κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση», δεν συμμετέχει, δηλαδή, στη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο, βάσει των εκθέσεων της Επιτροπής και της ΕΚΤ και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, ποια κράτη μέλη με παρέκκλιση πληρούν, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 140 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, τις αναγκαίες προϋποθέσεις, και καταργεί τις παρεκκλίσεις για τα συγκεκριμένα κράτη μέλη. Στις 5 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή πρότεινε, στο πλαίσιο της έκθεσης σύγκλισης, να υιοθετήσει η Λετονία το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει την έκθεση σύγκλισης μαζί με τη σχετική νομική πρόταση και να εκδώσει γνωμοδότηση. Παρά ορισμένες επιφυλάξεις που διατηρεί για επιμέρους ζητήματα, ο εισηγητής προτείνει την άρση της παρέκκλισης από την 1η Ιανουαρίου Όσον αφορά τα κριτήρια σύγκλισης σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, ο εισηγητής παρατηρεί τα εξής: 1. Συμβατότητα των νομοθετικών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου με το άρθρο 130 και το άρθρο 131 καθώς και με το καταστατικό της ΕΚΤ Οι τροποποιήσεις του νόμου σχετικά με την κεντρική τράπεζα της Λετονίας, καθώς και η έγκριση του νόμου δημοσιονομικής πειθαρχίας και του νόμου σχετικά με τη μετάβαση στο ευρώ εξασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση της Λετονίας με τις απαιτήσεις για την υιοθέτηση του ευρώ, όπως ορίζονται στις Συνθήκες και το καταστατικό της ΕΚΤ και του ΕΣΚΤ. 2. Επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Μάιο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013, ο δωδεκάμηνος μέσος ρυθμός πληθωρισμού βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν 1,3%, δηλ. πολύ χαμηλότερος από την τιμή αναφοράς του 2,7%. Μαζί με τη Σουηδία και την Ιρλανδία, η Λετονία βρίσκεται στην τριάδα των κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις τα οποία καθορίζουν την τιμή αναφοράς του πληθωρισμού. Αν και αναμένεται αύξηση του πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ από το τρέχον ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, η Λετονία προβλέπεται ότι θα παραμείνει κάτω από την τιμή αναφοράς για τους επόμενους μήνες. Μια συνετή δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να οδηγήσει στη διατήρηση ενός βιώσιμου επιπέδου σταθερότητας των τιμών. 3. Σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών RR\ doc 9/15 PE v02-00

10 Η Λετονία αποτελεί αντικείμενο απόφασης του Συμβουλίου για ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Κατά το έτος αναφοράς 2012, το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης της Λετονίας ήταν 1,2% του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο 40,7% του ΑΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Μαΐου του 2013, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτίμηση για έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 1,2% του ΑΕΠ και χρέος 43,2% του ΑΕΠ, η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα. 3.1 Η ικανότητα αποπληρωμής της Λετονίας στο πλαίσιο προγραμμάτων ΙΠ Δεδομένου ότι η κυβέρνηση της Λετονίας συσσωρεύει περιουσιακά στοιχεία για αποπληρωμές χρέους μεγάλης κλίμακας προς την ΕΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα κατά την περίοδο , το επίπεδο χρέους αναμένεται να αυξηθεί το Οι εκκρεμείς αποπληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών (ΙΠ) έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις για το δημόσιο χρέος και τις πληρωμές τόκων για τα επόμενα χρόνια. Θα αναχρηματοδοτηθούν με δημόσιο δανεισμό στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου η Λετονία διαθέτει επί του παρόντος ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Το γεγονός αυτό κατέστησε δυνατή την πρόωρη αποπληρωμή μιας εκκρεμούσας υποχρέωσης έναντι του ΔΝΤ στα τέλη του Σχεδόν το 60% των εν λόγω πληρωμών πραγματοποιούνταν πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Δεδομένου ότι οι αποπληρωμές προς την ΕΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 2014/2015, ο λόγος του χρέους γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί ξανά στο 40% το Τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που προβλέπονται από τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ) II του ΕΝΣ τουλάχιστον για τα 2 τελευταία έτη Το λετονικό λατς (LVL) εντάχθηκε στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ II) στις 2 Μαΐου Η τυπική ζώνη διακύμανσης έχει καθοριστεί στο +/- 15%. Μετά την ένταξη στον ΜΣΙ II, η Λετονία έχει διατηρήσει πιο περιορισμένο περιθώριο διακύμανσης +/- 1% από την κεντρική ισοτιμία. Κατά τη διετία που προηγήθηκε της έκδοσης της αξιολόγησης, η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/LVL δεν σημείωσε απόκλιση από την κεντρική ισοτιμία περισσότερο από +/- 1%. Η συναλλαγματική ισοτιμία δεν αντιμετώπισε σοβαρές εντάσεις κατά τα τελευταία 2 χρόνια. 5. Διάρκεια της σύγκλισης, αντανακλώμενη στα επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων Η εξέλιξη των μακροπρόθεσμων επιτοκίων αξιολογείται με βάση τις αποδόσεις στη δευτερογενή αγορά ενός ενιαίου κρατικού ομολόγου αναφοράς με εναπομένουσα διάρκεια πλησίον των 10 ετών. Και σε αυτήν την περίπτωση, η Λετονία βρίσκεται μαζί με τη Σουηδία και την Ιρλανδία στην τριάδα των κρατών μελών τα οποία καθορίζουν την τιμή αναφοράς του 5,5%. Ο δωδεκάμηνος κινητός μέσος όρος απόδοσης για το λετονικό ομόλογο αναφοράς ανήλθε σε 3,8% τον Απρίλιο του 2013, τιμή η οποία βρίσκεται αρκετά κάτω από την τιμή αναφοράς. 6. Οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση (άρθρο 140 παράγραφος 1, τελευταίο τμήμα) Η Λετονία έχει πραγματοποιήσει σημαντική οικονομική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες μετά τη μετάβασή της στην οικονομία της αγοράς. Κεντρικό ρόλο στην πρόοδο αυτή διαδραμάτισαν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διευκόλυνση της ένταξης στην οικονομία της ΕΕ, αλλά και την παγκόσμια οικονομία PE v /15 RR\ doc

11 γενικότερα. Διαδοχικές κυβερνήσεις στη Λετονία επέδειξαν επίσης εξαιρετική αυστηρότητα όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν το περιλάμβαναν σημαντικές περικοπές μισθών και αυξήσεις φόρων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτά τα μέτρα λιτότητας ήταν ιδιαίτερα επιτυχή και άνοιξαν τον δρόμο για την έξοδο της Λετονίας από την κρίση. Παρά το υψηλό βραχυπρόθεσμο κόστος, η Λετονία κατόρθωσε να εφαρμόσει αξιόπιστες πολιτικές, οι οποίες συνέβαλαν στην επιστροφή της σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονταν επίσης από εξαιρετική αστάθεια των οικονομικών δεικτών. Ως αποτέλεσμα της μαζικής εισροής κεφαλαίου, η οποία είχε διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό για τη χρηματοδότηση της υπερμεγέθους κατασκευαστικής και καταναλωτικής έξαρσης, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2006 στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του -22,5% του ΑΕΠ. Κατά τη σοβαρή κρίση του πραγματοποιήθηκε ριζική διόρθωση, με αποτέλεσμα ένα πλεόνασμα της τάξης του 8,6% το Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχει έκτοτε σταθεροποιηθεί με περιορισμένο έλλειμμα -1,7% το 2012 και προβλέπεται να παραμείνει σταθερό. Η Λετονία είναι καλά ενσωματωμένη στην οικονομία της ΕΕ μέσω εμπορικών και επενδυτικών δεσμών. Πρόκειται για μια μικρή, ανοικτή οικονομία, η οποία ενίσχυσε τη θέση της στις εξαγωγικές αγορές και το άνοιγμά της στο εμπόριο μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ το Το μερίδιο των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από ό,τι για τις γειτονικές χώρες της Βαλτικής: αλλά η εμπορική ολοκλήρωση με την ΕΕ αναπτύσσεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, όπως και οι εξαγωγές προς τη Ρωσία, τον βασικό εμπορικό εταίρο της Λετονίας εκτός της ΕΕ των 27. Οι φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στον επιχειρηματικό τομέα έχουν ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα της Λετονίας. Το κόστος έναρξης επιχείρησης μειώθηκε, οι διαδικασίες καταχώρησης ακίνητης περιουσίας, έκδοσης άδειας κατασκευής και είσπραξης των φόρων απλουστεύθηκαν και οι διαδικασίες αφερεγγυότητας εξορθολογίστηκαν. Στην έκθεση ανταγωνιστικότητας της Επιτροπής για το 2012, η Λετονία κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Λετονίας βελτιώνεται σταθερά, ενώ απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά τις επιδόσεις της χώρας στην καινοτομία. Όσον αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ, οι επιδόσεις της Λετονίας την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων χωρών στην ΕΕ, με έλλειμμα μεταφοράς 0,4% τον Νοέμβριο του Ειδικές προκλήσεις στην περίπτωση της Λετονίας 7.1 Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Λετονίας είναι καλά ενσωματωμένος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, ιδίως μέσω των δεσμών του με σκανδιναβικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Το μέγεθος του λετονικού τραπεζικού τομέα είναι σχετικά περιορισμένο όσον αφορά τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν στο 1 Πρβλ. την πρόσφατη 29η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ [COM(2012) 714], RR\ doc 11/15 PE v02-00

12 129% του ΑΕΠ (μέσος όρος για την ΕΕ: 369% του ΑΕΠ) και αρκετά μικρό σε απόλυτους αριθμούς (28 δισεκατομμύρια ευρώ). Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Λετονία αντιστοιχεί σε μόλις 3,5% του ΑΕΠ. Η Λετονία έχει μακρά παράδοση στην εξυπηρέτηση πελατών τραπεζών οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι της χώρας. Το υψηλό μερίδιο καταθέσεων μη κατοίκων (NRD), το οποίο ανέρχεται σε 48,9% το 2012, μπορεί να θεωρηθεί χαρακτηριστικό για τον τραπεζικό τομέα της Λετονίας. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το 80% έως 90% των NRD προέρχονται από επενδυτές από πρώην χώρες της ΚΑΚ. Στην περίπτωση αυτή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο γεωγραφικοί, ιστορικοί και πολιτισμικοί λόγοι, ιδίως η γεωγραφική εγγύτητα στη Ρωσία και η σημαντική ρωσόφωνη μειονότητα που ζει στη Λετονία. Οι τράπεζες που εξειδικεύονται και δραστηριοποιούνται στον τομέα των NRD αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα. Οι τράπεζες αυτές έχουν περιθωριακό μόνο ρόλο στην εγχώρια αγορά, η οποία κυριαρχείται από θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα μεγάλων σκανδιναβικών τραπεζών. Το μερίδιο των τραπεζών NRD στην εγχώρια αγορά δανείων και καταθέσεων ήταν 11,2% και 10,3% αντίστοιχα έως το τέλος του Η συνολική καθαρή συνεισφορά του τομέα NRD στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα είναι μάλλον περιορισμένη. Για την αντιμετώπιση των εγγενών κινδύνων που συνεπάγονται οι δραστηριότητες NRD, οι τράπεζες NRD υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Η Λετονία έχει ήδη εφαρμόσει ολοκληρωμένα μέτρα, όπως πρόσθετες απαιτήσεις κεφαλαίων και ρευστότητας για τις τράπεζες αυτές. Επιπλέον, μέσω των αποκαλούμενων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τη ρευστότητα, εξασφαλίζεται ότι κάθε τράπεζα θα είναι σε θέση να αντέξει εκροή έως και των μισών NRD που διαθέτει χωρίς να χρειαστεί να προσφύγει σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Η επιτροπή χρηματοπιστωτικής αγοράς και κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί ιδιαίτερα ενεργά τις τράπεζες NRD και εξασφαλίζει την αυστηρή εποπτεία τους, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών τους διαδικασιών, της ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων και των λογαριασμών ανταποκριτών. Παρότι η Λετονία συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με τους διεθνείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η αποφασιστική και αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων αυτών. 7.2 Μέτρια υποστήριξη του κοινού για τη χρονική στιγμή υιοθέτησης του ευρώ Ένα σημαντικό ζήτημα στην περίπτωση της Λετονίας παραμένει η χαμηλή έως μέτρια υποστήριξη του κοινού για το ευρώ. Οι ανησυχίες σχετικά με μια πιθανή απώλεια της εθνικής ταυτότητας, απώλεια του ελέγχου των εθνικών οικονομικών και καταχρηστικό καθορισμό των τιμών κατά τη μετάβαση στο ευρώ αποτελούσαν μερικούς από τους μεγαλύτερους φόβους των Λετονών, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε το Επιπλέον, σχεδόν όλα τα στρώματα της κοινωνίας ασκούν κριτική στην έλλειψη επικοινωνίας από την κυβέρνηση και τις αρχές. Παρότι βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρωμένη ενημερωτική και επικοινωνιακή εκστρατεία, μεγάλο μέρος του κοινού δεν έχει ενημερωθεί ακόμη μέσω αυτών των πρωτοβουλιών. Στο Κοινοβούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε την υιοθέτηση του ευρώ υποστηρίζοντας ότι ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία της Λετονίας είναι έτοιμη για το ευρώ και ότι η σημερινή PE v /15 RR\ doc

13 κατάσταση της ζώνης του ευρώ δεν είναι ευνοϊκή. Κατά συνέπεια, στη λετονική κοινωνία κυριαρχεί αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο είναι η κατάλληλη στιγμή για την υιοθέτηση του ευρώ. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα του Φεβρουαρίου του 2013 (TNS), το 63% των ερωτηθέντων Λετονών πολιτών έχουν πολύ ή μάλλον αρνητική άποψη για το ευρώ, σε σύγκριση με το 33% που έχουν πολύ ή μάλλον θετική άποψη για αυτό. Ωστόσο, οι πρόσφατες δημοσκοπικές τάσεις δείχνουν ότι οι πολύ αρνητικές απόψεις παρουσιάζουν σταδιακή μείωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κυβέρνηση και οι αρχές της Λετονίας να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για ενημέρωση του κοινού και συμμετοχή του σε μια εποικοδομητική συζήτηση για την υιοθέτηση του ευρώ. 7.3 Η αγορά εργασίας της Λετονίας Η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να είναι ακόμη μία πρόκληση. Παρότι η αγορά εργασίας χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό ευελιξίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα άτομα που αναζητούν εργασία έδειξαν υψηλή κινητικότητα εντός της ΕΕ, με αποτέλεσμα αύξηση της μετανάστευσης και σημαντική έξοδο πολύτιμου εργατικού δυναμικού. Η ανάκαμψη της οικονομίας και οι συνεχείς προσπάθειες για δημιουργία θέσεων εργασίας οδήγησαν σε μείωση της μετανάστευσης το Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των ποσοστών ανεργίας από το ανώτατο ποσοστό του 19,8% το 2010 σε 14,9% το Ιδίως οι περιφερειακές διαφορές και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων για ορισμένους κλάδους της αγοράς εργασίας διατηρούν τη διαρθρωτική ανεργία σε υψηλά επίπεδα. Η βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να αποφευχθούν οι συνεχείς απώλειες στη δυνητική παραγωγή και οι υπερβολικές μισθολογικές προσαρμογές. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. 8. Σημείωση σχετικά με τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σε προηγούμενες διαδικασίες υιοθέτησης του ευρώ επιβλήθηκαν συχνά απαράδεκτοι χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά την επίσημη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επίσημο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί αυτήν τη φορά, μεταξύ της δημοσίευσης της έκθεσης σύγκλισης στις 5 Ιουνίου και την απαραίτητη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο στην ολομέλεια μεταξύ 1-4 Ιουλίου, είναι εξίσου μη ικανοποιητικό. Το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπει ούτε την παραγωγή μεταφράσεων για το σχέδιο έκθεσης (με αποτέλεσμα να προκύπτει μια διαδικασία μόνο στα αγγλικά) ούτε μια επαρκή και εις βάθος εξέταση της έκθεσης σύγκλισης. Προβλέποντας τις προκλήσεις αυτές, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ξεκίνησε από νωρίς τις εργασίες της, διοργανώνοντας ακρόαση των λετονικών αρχών (Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας) ήδη από τον Φεβρουάριο του Τον Μάιο διεξήχθησαν εμπιστευτικές διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και την ΕΚΤ. Τέλος, ο εισηγητής επισκέφθηκε τη Ρίγα από τις 29 έως τις 31 Μαΐου 2013 προκειμένου να αποκτήσει άμεση εικόνα επιτόπου. Ο εισηγητής δεν συναντήθηκε μόνο με κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και με εκπροσώπους της κεντρικής τράπεζας, των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κοινωνικών εταίρων, καθώς επίσης και με εκπροσώπους πρωτοβουλιών πολιτών και της αντιπολίτευσης, RR\ doc 13/15 PE v02-00

14 οι οποίοι ήταν μάλλον επιφυλακτικοί όσον αφορά την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία. Παρά τις παραπάνω προκλήσεις, το Κοινοβούλιο δείχνει ξανά με την προορατική έγκαιρη συμμετοχή του στη διαδικασία ότι αποτελεί αξιόπιστο εταίρο όταν πρόκειται για την ταχεία λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. PE v /15 RR\ doc

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Άννυ Ποδηματά Bastiaan Belder, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Sophia in t Veld, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Catherine Stihler Luís Paulo Alves RR\ doc 15/15 PE v02-00

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/0000(INI) 3.3.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πιθανή υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 (2014/0000(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 14.9.2010 2010/2027(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2012/2037(INI) 8.6.2012 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 15.3.2013 2011/0389(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0360(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0360(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/0360(COD) 7.2.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.11.2013 2013/2157(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.7.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Βασικά Χαρακτηριστικά Βασικά Χαρακτηριστικά Η οικονομία της Κύπρου μπορεί να χαρακτηριστεί, γενικά, ως μικρή, ανοικτή και δυναμική, με τις υπηρεσίες να αποτελούν την κινητήριο δύναμή της. Με την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.9.2012 2011/0440(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 9.12.2009 2009/2203(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-145 Σχέδιο έκθεσης Sven Giegold (PE430.644v01-00) σχετικά με την έκθεση που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.11.2009 2009/XXXX(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση που αφορά την Ετήσια Δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0297(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0297(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2012 2011/0297(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2059(INI) 1.8.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0170/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0170/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 A7-0170/2013 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0383/7. Τροπολογία. Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0383/7. Τροπολογία. Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0383/7 7 Παράγραφος 10 10. συμφωνεί με την ΕΚΤ ότι, προκειμένου να μετατραπεί η υφιστάμενη κυκλική ανάκαμψη σε ένα σενάριο σταθερής, βιώσιμης και ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης με διαρθρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0367(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0084(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0084(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 21.6.2013 2013/0084(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0224(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0224(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 14.9.2012 2012/0224(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 405 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0106(CNS) 24.6.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0309/7. Τροπολογία. Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0309/7. Τροπολογία. Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 21.10.2016 A8-0309/7 7 Παράγραφος 5 5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διατήρηση της προσέγγισης της Επιτροπής για περιορισμό του αριθμού των συστάσεων, και για την προσπάθειά της να εξορθολογίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 914 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία {SWD(2013)

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινές προβλέψεις : H ευρωπαϊκή ανάκαµψη διατηρεί τη δυναµική της, αν και υπάρχουν νέοι κίνδυνοι

Εαρινές προβλέψεις : H ευρωπαϊκή ανάκαµψη διατηρεί τη δυναµική της, αν και υπάρχουν νέοι κίνδυνοι IP/11/565 Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2011 Εαρινές προβλέψεις 2011-12: H ευρωπαϊκή ανάκαµψη διατηρεί τη δυναµική της, αν και υπάρχουν νέοι κίνδυνοι Η οικονοµία της ΕΕ αναµένεται ότι θα εδραιώσει περαιτέρω τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 17.6.2013 2012/0279(NLE) *** ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 276 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0105(CNS) 24.6.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0146(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0146(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.9.2012 2011/0146(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 315 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0174/2015 1.6.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2019 COM(2019) 533 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2019/0056(NLE) 13.3.2019 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2019 COM(2019) 534 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0023(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0023(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία EL EL 2016/0358 (NLE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0091/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0091/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0091/2017 28.3.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2063(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2063(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2063(INI) 9.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (2016/2063(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 2009/0035(COD) 20.4.2009 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0206/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0206/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0206/2016 16.6.2016 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0386(COD) Σχέδιο έκθεσης Elisa Ferreira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0386(COD) Σχέδιο έκθεσης Elisa Ferreira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 13.3.2012 2011/0386(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 47-287 Σχέδιο έκθεσης Elisa Ferreira (PE483.469v01-00) σχετικά με κοινές διατάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση Σύγκλισης του 2013 για τη Λετονία

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση Σύγκλισης του 2013 για τη Λετονία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 341 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση Σύγκλισης του 2013 για τη Λετονία (Εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 140

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/45/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 14.10.2014 2014/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (C8-0000/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 316 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα

Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα Στην ανακοίνωσή του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0169(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0169(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 27.10.2011 2011/0169(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

9473/19 ΘΚ/νκ 1 ECOMP 1A

9473/19 ΘΚ/νκ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2019 (OR. en) 9473/19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9021/19 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9999/17 ECOFIN 495 UEM 187 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2115(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2115(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/2115(INI) 24.8.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (2015/2115(INI))

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0334(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0334(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/0334(COD) 10.4.2018 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.7.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Πολωνία. {SWD(2013) 605 final}

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Πολωνία. {SWD(2013) 605 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 906 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Πολωνία {SWD(2013) 605

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0002(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0002(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.5.2011 2011/0002(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0139(COD) Σχέδιο έκθεσης Jürgen Klute (PE v02-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0139(COD) Σχέδιο έκθεσης Jürgen Klute (PE v02-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 10.9.2013 2013/0139(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 407-734 Σχέδιο έκθεσης Jürgen Klute (PE514.602v02-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 527 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0171/2019 } B8-0172/2019 } B8-0173/2019 } B8-0174/2019 } RC1 12.3.2019 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0112/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0112/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0112/2019 28.2.2019 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 910 final 2013/0397 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών EL EL 2013/0397 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D Amato, Bernard Monot, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D Amato, Bernard Monot, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 6.3.2019 A8-0159/10 10 Αιτιολογική σκέψη IA ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών άγγιξε το ανώτατο επίπεδο το 2017 και αναμένεται να μειωθεί κάπως και να καταλήξει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0152(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0152(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2011/0152(COD) 14.11.2011 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0005(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0005(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,12 Απριλίου 2005 (14.04) (OR. en) 7990/05 UEM 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέµα : Γενικής Γραµµατείας τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0115(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0115(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/0115(CNS) 20.12.2017 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2017 COM(2017) 802 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα