ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Αθήνα: Αρ. Πρωτ.: Δ.ΥΠ.Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τμήμα : Διαγωνισμών Ταχ.Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, T.K. : ΑΛΙΜΟΣ Πληροφ.: κα Μ.Βογιατζή ΤΗΛ.: Προς: INTEGRATED OUTSOURCED SOLUTIONS A.E. (μέσω ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών για ένα (1) έτος της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 & του κτιρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής.» Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών για ένα (1) έτος της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 & του κτιρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Α. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0863 ως εξής : 1. αντί του ποσού των 9.114,00 (ποσό συμπ/νου ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. του οικονομικού έτους 2022 και 2. αντί του ποσού των ,00 (ποσό συμπ/νου ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. του οικονομικού έτους 2023.

2 Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 1304/ (ΑΔΑ: ΡΟΚ14691Ω2-ΑΗΒ, ΑΔΑΜ: 22REQ ) Απόφαση πολυετούς Ανάληψης υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας. Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): ,00 αναλύεται ως ακολούθως: 1. CPV: , ποσότητα : 1, τύπος : υπηρεσία, ποσό: ,00 (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24% και επιμερίζεται σε δύο έτη 2022 και 2023 (ποσό αναλογεί στο έτος 2022 και αναλογεί στο έτος 2023). Β. Η κατάθεση της σφραγισμένης προσφοράς πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 14/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σας, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στην έδρα της Διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, ΤΚ Σφραγισμένη προσφορά μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στα γραφεία της Διοίκησης της Υπηρεσίας (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, ΤΚ 17456), ως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Γ. Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Δ. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά : Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού σας φορέα, στην οποία θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε πλήρως και συμμορφώνεστε με όλους τους όρους της παρούσας. Ε. Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με συνημμένο στην παρούσα, υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς) 1. Οι τιμές της Προσφοράς θα εκφράζονται σε Ευρώ ( ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως και κάθε είδους δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσης στο κτίριο της Διοίκησης και στο κτίριο της Π.Δ. Αττικής. 2. H Οικονομική Προσφορά που θα υποβληθεί θα αφορά ενιαία το αντικείμενο της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 & του κτιρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Δ.ΥΠ.Α. και θα πρέπει να αναγράφει το μηνιαίο αντίτιμο της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών, καθώς και το ετήσιο αντίτιμο της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών, ολογράφως και αριθμητικώς. 3. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ θα γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο η μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του πέντε. 4. Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν

3 όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας. 5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής : i. Μηνιαία Τιμή του συνόλου των Υπηρεσιών της παρούσας σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και την ετήσια τιμή του συνόλου των υπηρεσιών της παρούσας χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία). Στην προσφορά επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής, ήτοι π ληρωμή μηνιαίως σε ισόποσες δόσεις, μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γ4 και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. ΣΤ. Η αποσφράγιση της σφραγισμένης προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την 14/11/2022, ημέρα Δευτέρα & ώρα 11:30π.μ, στην έδρα της Υπηρεσίας μας. Ζ. Η ανάθεση της υπηρεσίας αφορά ενιαία το αντικείμενο της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 & του κτιρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής και ως τέτοιο θα αξιολογηθεί. Η προσφορά σας θα γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον αναφέρεται στο μηνιαίο και ετήσιο αντίτιμο του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, που ορίζονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Δ.ΥΠ.Α. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες της παρούσας από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και για ένα (1) έτος. Αρμόδια Διεύθυνση για την παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων των δύο (2) κτιρίων από πλευράς της Δ.ΥΠ.Α. (άρθ. 216 του Ν. 4412/2016), θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ4. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου Εταιρείας θα γίνεται εκ μέρους του τμήματος Παρακολούθησης & Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών της Τεχνικής Διεύθυνσης, από υπάλληλο - επόπτη που θα οριστεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών ως προσωρινός μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, τα εξής : 1) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού σας φορέα, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/ ) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού σας φορέα, περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021) 3) Πιστοποιητικό Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ.

4 Το νομικό πλαίσιο που υπάγεται η παροχή υπηρεσιών της παρούσας είναι ο Νόμος 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών της Δ/νσης Προμηθειών της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8.30 π.μ 15 :00 μ.μ, dypa.gov.gr ). Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ /ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για την Παροχή Υπηρεσιών για ένα (1) έτος της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 & του κτιρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει στην κατοχή της δύο (2) ιδιόκτητα κτίρια επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως 8 & Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής, στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διοίκησης. Το κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 είναι κτίριο γραφείων με 2 υπόγεια ισόγειο και 3 επιπλέον ορόφους, σε μορφή Τ, εμβαδού κάτοψης m2. Το κτίριο επί της οδού Δ. Γούναρη 2 είναι κτίριο γραφείων με υπόγειο ημιυπόγειο ισόγειο ημιόροφο & 4 επιπλέον ορόφους με εμβαδόν κάτοψης 550 m2 περίπου. Για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων των ανωτέρω κτιρίων είναι απαραίτητη η Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των εγκαταστάσεων τους από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Κτιριακής Διαχείρισης Τεχνικής Συντήρησης (Facility Management). Οι υφιστάμενες προς Λειτουργική Υποστήριξη και Συντήρηση εγκαταστάσεις των κτιρίων είναι οι ακόλουθες: Α - κτίριο Διοίκησης Δ.ΥΠ.Α. / Εθνικής Αντιστάσεως 8 Άλιμος 01. Ηλεκτρολογικά Δίκτυα φωτισμού, κίνησης και κλιματιστικών μηχανημάτων, διακόπτες, ρευματοδότες Ηλεκτρικοί πίνακες περίπου 42 τεμ. Φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού Δίκτυο αντικεραυνικής προστασίας, δίκτυα γειώσεων Η τροφοδοσία των πινάκων παρέχεται από Υποσταθμό μέσης τάσης ισχύος 800 KVA 02. Υδραυλικά Δίκτυο διανομής νερού. Υδραυλικοί υποδοχείς λεκάνες, νιπτήρες, ντουζιέρες κ.λπ. μπαταρίες νιπτήρων, καζανάκια και βαλβίδες έκπλυσης W.C. κ.λπ. Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, φρεάτια κ.λπ. Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια, υδρορροές κ.λπ. 03. Οικοδομικά Εσωτερικές εξωτερικές θύρες παράθυρα Κουφώματα αλουμινίου Τοιχοποιία οροφές Δάπεδα Περίφραξη εξωτερικές θύρες

6 Β - Κτίριο Δ.ΥΠ.Α. Δημητρίου Γούναρη 2 Άλιμος 01. Ηλεκτρολογικά Δίκτυα φωτισμού, κίνησης και κλιματιστικών μηχανημάτων, διακόπτες, ρευματοδότες. Ηλεκτρικοί πίνακες περίπου 27 τεμ. Φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού. Δίκτυο αντικεραυνικής προστασίας, δίκτυα γειώσεων 02. Υδραυλικά Δίκτυο διανομής νερού. Υδραυλικοί υποδοχείς λεκάνες, νιπτήρες, ντουζιέρες κ.λπ. μπαταρίες νιπτήρων, καζανάκια και βαλβίδες έκπλυσης W.C. κ.λπ. Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, φρεάτια κ.λπ. Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια, υδρορροές κ.λπ. 03. Οικοδομικά Εσωτερικές εξωτερικές θύρες παράθυρα Κουφώματα αλουμινίου Τοιχοποιία οροφές Δάπεδα Περίφραξη εξωτερικές θύρες ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το απαιτούμενο προσωπικό εκ μέρους της Αναδόχου Εταιρείας για την Λειτουργική Υποστήριξη και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων των δύο (2) κτιρίων - Ομάδα Έργου, θα αποτελείται από: 2. Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, κάτοχος γενικής αδείας με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοια έργα και συντηρήσεις, εγγράφως οριζόμενο από την Ανάδοχο Εταιρεία στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. πριν την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, ως υπεύθυνος - επικεφαλής της ομάδας Συντήρησης των δύο (2) κτιρίων, υπό τις εντολές - οδηγίες και συντονισμό του οποίου θα λειτουργεί το λοιπό προσωπικό της Αναδόχου Εταιρείας, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με τα παρακάτω καθήκοντα: 1. Θα παρακολουθεί και συντονίζει το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης, θα αναφέρεται απευθείας στον Προϊστάμενο του Τμήματος Παρακολούθησης & Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών της Τεχνικής Υπηρεσίας και στον ορισμένο Υπεύθυνο Μηχανικό για την παρακολούθηση της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των κτιρίων, από την Τεχνική Υπηρεσία και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία θα καθορίζει τις προτεραιότητες και τις ανάγκες επέμβασης. 2. Δεν θα απασχολείται σε κανονικό ωράριο αλλά θα βρίσκεται σε τηλεφωνική ετοιμότητα και θα υπάρχει δυνατότητα να καλείται εκτάκτως στις εγκαταστάσεις των δύο (2) κτιρίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων, με χρόνο απόκρισης το μέγιστο δύο (2) ώρες από τη σχετική ειδοποίηση.

7 3. Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης Η Ανάδοχος Εταιρεία θα διαθέτει μόνιμα στις εγκαταστάσεις των δύο (2) κτιρίων της Δ.ΥΠ.Α. αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη Α και Γ κατηγορίας με έγγραφη κοινοποίηση προς την Τεχνική Υπηρεσία όλων των σχετικών εγγράφων του και της άδειας άσκησης επαγγέλματος, απαγορευμένης της εκτέλεσης των εργασιών καθώς και της ανάθεσης αυτών σε πρόσωπα που στερούνται το δικαίωμα αυτό, ως και το κατά τις περιστάσεις πρόσθετο, που θα απαιτηθεί για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων συντήρησης και εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των κτιρίων. Οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση του τεχνικού αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης και έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η συνεχόμενη εναλλαγή υπαλλήλων η οποία θα δυσχεραίνει την καλή λειτουργία των δύο (2) κτιρίων. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα ασχολείται με τα κάτωθι: θα πραγματοποιεί την τακτική συντήρηση των δύο (2) κτιρίων (αλλαγές λαμπτήρων, επισκευές, έλεγχοι πινάκων και πεδίων, αντικαταστάσεις εξαρτημάτων κ.λπ.). θα εκτελεί τις τακτικές εργασίες συντήρησης πεδίων χαμηλής τάσης. θα επισκευάζει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μετά από βλάβες ή έκτακτα προβλήματα. θα εκτελεί τους τακτικούς ελέγχους καλής λειτουργίας των Εγκαταστάσεων. θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα ως Παρασκευή) και ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας (08:00 έως 16:00), εκτός της ημέρας Τρίτης κάθε εβδομάδας (ημέρα διεξαγωγής Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.) που το ωράριο εργασίας του θα είναι και εκτός των εργάσιμων ημερών που στις εγκαταστάσεις των δύο (2) κτιρίων θα είναι παρών ο υδραυλικός τεχνίτης ή ο τεχνίτης οικοδομικών εργασιών για την προληπτική συντήρηση των υδραυλικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων, κατά τις οποίες θα βρίσκεται σε τηλεφωνική ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων σχετικών με τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων, με χρόνο απόκρισης το μέγιστο δύο (2) ώρες από τη σχετική ειδοποίηση. 4. Υδραυλικός τεχνίτης Ένας τεχνίτης υδραυλικός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης, ο οποίος ο οποίος θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις όταν απαιτείται ή θα καλείται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και θα ασχολείται με τα κάτωθι: τακτική προληπτική συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των δικτύων ομβρίων και λυμάτων. επισκευή των ειδών κρουνοποιίας και των υδραυλικών υποδοχέων, τακτικός έλεγχος της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, εργασίες απόφραξης (χειρωνακτικά), συντήρηση των βανών του δικτύου (αντικαταστάσεις παρεμβλημάτων

8 και λίπανση), έλεγχο αντλιών και καθαρισμό όλων των φρεατίων, αποχέτευσης, ομβρίων κλπ., κατασταλτική συντήρηση των βλαβών σε πρώτο στάδιο μέχρι την άφιξη εξειδικευμένων συνεργείων, όταν απαιτείται, κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία 5. Τεχνίτης οικοδομικών εργασιών Ένας τεχνίτης οικοδομικών εργασιών για την προληπτική συντήρηση και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, ο οποίος θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις όταν απαιτείται ή θα καλείται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και θα ασχολείται με τα εξής: Ελέγχους - επισκευές της τοιχοποιίας (σοβάδες, μικροεργασίες επισκευών από τυχόν αποξηλώσεις κ.λπ.) και των θερμομονώσεων υγρομονώσεων των δύο (2) κτιρίων. Έλεγχο, ρυθμίσεις και μικροεπισκευές μηχανισμών λειτουργίας κουφωμάτων (μπάρες πυρασφάλειας, κλειδαριές, μηχανισμοί κουφωμάτων αλουμινίου κ.λπ.) Αντικαταστάσεις πλακών ψευδοροφής, πλακιδίων, κ.λπ. Πέραν των μελών της ομάδας του Έργου όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει επιπρόσθετα να βρίσκονται στις αναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνικοί άλλης ειδικότητας όταν απαιτείται, κατόπιν συνεννόησης της Αναδόχου Εταιρείας με την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. και τέτοιες υπηρεσίες θα τιμολογούνται απολογιστικά κατόπιν έγγραφης υποβολής από την Ανάδοχο Εταιρεία και αποδοχής της Οικονομικής Προσφοράς από την Τεχνική Υπηρεσία, συνοδευόμενης από αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση. Η Λειτουργική Υποστήριξη και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων των δύο (2) ανωτέρω αναφερόμενων κτιρίων θα διαχωρίζεται σε Προληπτική Συντήρηση και σε Διορθωτική Συντήρηση, ως ακολούθως: Προληπτική Συντήρηση Οι εργασίες Προληπτικής Συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα ακολουθούν συγκεκριμένο ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών υλοποίησης σύμφωνα με τη συχνότητα συντήρησης, η οποία προκύπτει από τις ανάγκες του κάθε εξοπλισμού ανάλογα με την λειτουργία του στις Εγκαταστάσεις, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. Το ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών αποτελεί την απεικόνιση των εργασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν κατ ελάχιστον μέσα σε ένα (1) έτος, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στις Εγκαταστάσεις, από την Ομάδα Έργου Προληπτικής Συντήρησης (όπως ορίστηκε ανωτέρω). Όλες οι εργασίες με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις θα καταγράφονται σε Δελτία Συντήρησης, τα οποία θα προσυπογράφονται από τον ορισμένο Υπεύθυνο Μηχανικό για την παρακολούθηση της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των κτιρίων, από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α.

9 Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται σε τήρηση ημερολογίου Συντήρησης μέσω κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων, το οποίο και θα διαθέτει, για κάθε ένα από τα δύο (2) ανωτέρω προαναφερθέντα κτίρια, για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την αναφορά πεπραγμένων προς την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. Το ημερολόγιο Συντήρησης πρέπει να υπογράφεται στο τέλος κάθε μήνα από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. Το ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών των εγκαταστάσεων που θα συντηρείται ανά κτίριο, θα είναι κατ ελάχιστον σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: Α - κτίριο Διοίκησης Δ.ΥΠ.Α. / Εθνικής Αντιστάσεως 8 Άλιμος 01. Ηλεκτρολογικά Συστήματα - Εξοπλισμός Δίκτυα φωτισμού, κίνησης και κλιματιστικών μηχανημάτων Διακόπτες, ρευματοδότες Φωτιστικά ασφαλείας - EXIT Ηλεκτρικοί πίνακες 44 τεμάχια. Φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού Πεδίο χαμηλής Τάσης 1 τεμ. Ακίδα αλεξικέραυνου ή δίκτυο αντικεραυνικής προστασίας, δίκτυα γειώσεων Συχνότητα Συντήρησης * 1Υ / 6M 02. Υδραυλικά Δίκτυο διανομής νερού Υδραυλικοί υποδοχείς λεκάνες, νιπτήρες, ντουζιέρες κ.λπ. Μπαταρίες νιπτήρων, καζανάκια και βαλβίδες έκπλυσης W.C. κ.λπ. Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ομβρίων Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, φρεάτια κ.λπ. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια, υδρορροές κ.λπ. Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων 03. Οικοδομικά Εσωτερικές εξωτερικές θύρες παράθυρα Κουφώματα αλουμινίου Τοιχοποιία οροφές Δάπεδα Περίφραξη εξωτερικές θύρες * 1Υ = Ετήσια / 1M = Μηνιαία / 3M = Τριμηνιαία / 6M = Εξαμηνιαία

10 Β - Κτίριο Δ.ΥΠ.Α. Δημητρίου Γούναρη 2 Άλιμος 01. Ηλεκτρολογικά Συστήματα - Εξοπλισμός Δίκτυα φωτισμού, κίνησης και κλιματιστικών μηχανημάτων Διακόπτες, ρευματοδότες Φωτιστικά ασφαλείας - EXIT Ηλεκτρικοί πίνακες 27 τεμάχια. Φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού Πεδίο χαμηλής Τάσης 1 τεμ. Ακίδα αλεξικέραυνου ή δίκτυο αντικεραυνικής προστασίας, δίκτυα γειώσεων Συχνότητα Συντήρησης * 1Υ / 6M 02. Υδραυλικά Δίκτυο διανομής νερού Υδραυλικοί υποδοχείς λεκάνες, νιπτήρες, ντουζιέρες κ.λ.π Μπαταρίες νιπτήρων, καζανάκια και βαλβίδες έκπλυσης W.C. κ.λ.π Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ομβρίων Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, φρεάτια κ.λ.π. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια, υδρορροές κ.λ.π. Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων 03. Οικοδομικά Εσωτερικές εξωτερικές θύρες παράθυρα Κουφώματα αλουμινίου Τοιχοποιία οροφές Δάπεδα Περίφραξη εξωτερικές θύρες *Υ = Ετήσια / 1M = Μηνιαία / 3M = Τριμηνιαία / 6M = Εξαμηνιαία Η Ανάδοχος Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων των δύο (2) κτιρίων όπως περιγράφονται ανωτέρω. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση είναι υποχρεωμένη να επανορθώσει την ζημιά με δικά της έξοδα. Διορθωτική Συντήρηση Η διορθωτική συντήρηση θα συμπεριλαμβάνει τις επισκευές των βλαβών που θα απαιτούνται στις Εγκαταστάσεις και στους χώρους είτε αυτές εντοπίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή είτε από τα συνεργεία της Αναδόχου Εταιρείας κατά την εκτέλεση του Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης.

11 Οποιαδήποτε διορθωτική επέμβαση θα απαιτεί την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. με πρότερη έκδοση Εντολής Εργασίας. Σε περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργιών, η Ανάδοχος Εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκριθεί άμεσα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. με έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο θα πραγματοποιεί αξιολόγηση του συμβάντος, θα προετοιμάζει την αντιμετώπιση της βλάβης και θα διεκπεραιώνει/διευθετεί την αποκατάστασή της. Η ανατροφοδότηση σχετικά με την ολοκλήρωση της βλάβης προς την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. θα γίνεται με αναφορά των εργασιών που εκτελέστηκαν. Σε κάθε περίπτωση η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να προβεί σε αποκατάσταση βλαβών με άλλα μέσα ή συνεργεία. Οι εργασίες κατασταλτικής συντήρησης (αποκατάστασης βλαβών) θα πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Σε περίπτωση επειγουσών βλαβών στις εγκαταστάσεις των δύο (2) κτιρίων, οι οποίες θα σημειωθούν εκτός εργάσιμων ημερών ή του υποχρεωτικού ωραρίου παραμονής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο χρόνος απόκρισης της ομάδας έργου της Αναδόχου Εταιρείας, πρέπει να είναι το πολύ δύο (2) ώρες από τη σχετική ειδοποίηση. Κατά την ετήσια διάρκεια της Σύμβασης, η Ανάδοχος Εταιρεία θα οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης, με παρουσία ανάλογων τεχνικών, τρεις (3) ημέρες αργιών (συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκύριακων), χωρίς επιπλέον χρέωση. Πέραν των ανωτέρω η Ανάδοχος Εταιρεία θα προβεί σε αποτύπωση των παροχών των ορόφων (φωτισμός, πρίζες γραφείων χώρων) σε κατόψεις που θα της δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία καθώς και αρίθμηση των ηλεκτρολογικών παροχών στις μετόπες των πινάκων και στις θύρες αυτών σε μορφή excel (δεν αφορά μονογραμμικά σχέδια), στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των δύο (2) ανωτέρω αναφερόμενων κτιρίων, εξαιρουμένου του Υ/Σ Μ.Τ. ο οποίος βρίσκεται στο κτίριο της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8, εντός του πρώτου διμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης. Γενικές Υποχρεώσεις αναδόχου Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και να χρησιμοποιεί μόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο απ αυτήν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό, με αποκλειστική δική της ευθύνη έναντι παντός για αποζημίωση εξ οποιουδήποτε ατυχήματος σε πρόσωπα ή πράγματα κατά την εκτέλεση των εργασιών Συντήρησης. Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας η μόνη υπεύθυνη αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτής ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών εξαιτίας χειρισμών στις

12 εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει για τον έλεγχο και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον πριν την έναρξη της σύμβασης καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση αντικατάστασης ή αναπλήρωσης, τα ονόματα των μελών της Ομάδας Έργου Τεχνικής Προληπτικής Συντήρησης θα γνωστοποιούνται στην Δ.ΥΠ.Α. με επιστολή μαζί με τις τυχόν απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες και πιστοποιήσεις, και σε περίπτωση μη καταλληλόλητας ατόμου, η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Το προσωπικό της Αναδόχου Εταιρείας, που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Επίσης η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να αναφέρει τηλέφωνα, σταθερό και κινητό καθώς και για την επικοινωνία με την Δ.ΥΠ.Α., για κάθε αναγκαία συνεννόηση. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από την Ανάδοχο Εταιρεία την αντικατάσταση οποιουδήποτε από το τεχνικό προσωπικό δεν θα εκτελεί τις εργασίες άρτια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ή θα παρουσιάζει ανάρμοστη συμπεριφορά. Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να λαμβάνει, κατά την διάρκεια της συντήρησης όχι μόνον όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και όσα επιβάλλει η συνετή διαχείριση των εγκαταστάσεων των δύο (2) κτιρίων. Επίσης θα φροντίζει να συνεργάζεται με άλλα συνεργεία ή εργολάβους όταν είναι απαραίτητο και θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά των συνεργείων της. Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές ή βλάβες στις εγκαταστάσεις των δύο (2) κτιρίων ή σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο από υπαιτιότητα του προσωπικού συντήρησης της Αναδόχου Εταιρείας, Υπεύθυνη για κάθε ζημιά που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις θα είναι η Ανάδοχος Εταιρεία. Κάθε τέτοια ζημιά ή φθορά που θα βεβαιώνεται και από τον ορισμένο Υπεύθυνο Μηχανικό για την παρακολούθηση της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των κτιρίων, από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α., συνεπάγεται υποχρέωση της Αναδόχου Εταιρείας για άμεση αντικατάσταση ή επισκευή με αποκλειστικά δική της δαπάνη. Εάν η Ανάδοχος Εταιρεία δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνη μέσα στη προθεσμία που θα της δοθεί, η Δ.ΥΠ.Α. έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό της Αναδόχου Εταιρείας. Οι εργασίες Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων των δύο (2) κτιρίων θα γίνονται σε ώρες κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η απρόσκοπτη λειτουργία των κτιρίων. Οι συντηρητές θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των χώρων εργασίας τους και είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν τα σκουπίδια μετά το πέρας των εργασιών, σε χώρο που θα υποδείξει ο υπεύθυνος του κτιρίου. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος Εταιρεία δεν τηρήσει το Πρόγραμμα Συντήρησης, η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες με άλλο

13 συνεργείο συντηρήσεως. Στη περίπτωση αυτή η δαπάνη θα γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό της Αναδόχου Εταιρείας. Η αμοιβή για το κόστος των υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης θα περιλαμβάνει το κόστος αναλωσίμων που απαιτούνται. Τα υλικά-ανταλλακτικά (όχι αναλώσιμα) που θα χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες συντηρήσεως - επισκευών θα παρέχονται από την Δ.ΥΠ.Α. ή θα χρεώνονται με ξεχωριστό τιμολόγιο σε περίπτωση προμήθειας των αντίστοιχων υλικών από την Ανάδοχο Εταιρεία. Στην δεύτερη περίπτωση η προμήθεια των υλικών αυτών θα εγκρίνεται από την Δ.ΥΠ.Α.

14 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Για την Παροχή Υπηρεσιών για ένα (1) έτος της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 & του κτιρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής. Επωνυμία Προσφέροντος α/α Κωδικός cpv Περιγραφή Εργασιών Μηνιαίο αντίτιμο του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικά και ολογράφως) Παροχή Υπηρεσιών για ένα (1) έτος της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 & του κτιρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής. ΦΠΑ Μηνιαίο αντίτιμο του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Ευρώ με ΦΠΑ (αριθμητικά και ολογράφως) 24% Ετήσιο Αντίτιμο του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών άνευ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Ετήσιο Αντίτιμο του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών με ΦΠΑ Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως και κάθε είδους δαπάνη για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών, που αναλυτικά ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της αριθ....πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. Ο τρόπος πληρωμής θα είναι μηνιαίως σε ισόποσες δόσεις, μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γ4 και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει.

15 H ανωτέρω Οικονομική Προσφορά αφορά ενιαία το αντικείμενο της Λειτουργικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 8 & του κτιρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 2, αμφότερα στον Άλιμο Αττικής. Η προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες. Ημερομηνία Σφραγίδα και Υπογραφή

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αριθμ. Πρωτ. : 35535 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TMHMA B -. Ταχ. Δ/νση : Τσόχα & Βουρνάζου 4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π.: ΕΞ/2017/204 Λάρισα, 20/06/17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 07/03/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθμ. πρωτ. οικ.: 47309/1225

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 20, του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 20, του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.20 14:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες: 09/04/2019 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α.Π. : 1548 ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληροφορίες : Καφτάνης Ζαχαρίας Τηλέφωνο : 23210 49106 FAX : 2321046556 email

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:

Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 10/10/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10695/777995 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Αθήνα, 24/ 8 /2017 Α.Π./Β4.α/Γ.Π./οικ.65975

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Αθήνα, 24/ 8 /2017 Α.Π./Β4.α/Γ.Π./οικ.65975 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 24/ 8 /2017 Α.Π./Β4.α/Γ.Π./οικ.65975 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών (συστήματα CCTV)».

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών (συστήματα CCTV)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη, 22/05/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 325 Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δύο ρολών εισόδων σε κτίρια του ΥΠΕΝ».

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δύο ρολών εισόδων σε κτίρια του ΥΠΕΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφ. : Σ. Ράρρα Τηλέφ. : 2131513439 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 01/12/2017 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου Τηλέφωνο Fax : Ε-mail: Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου Τηλέφωνο Fax : Ε-mail: Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198 Τ.Κ. : 182 33 Πειραιάς Ημερ. :5-3-2019

Διαβάστε περισσότερα

11.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 29/3/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 34800 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα: 11/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 584/2867/38057 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996648 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004622284 2016-06-21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ No 331 ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER από 30/05/2014 έως 29/05/2015. : Ετήσια δαπάνη 9.520,00 +ΦΠΑ 2189 = 11709 Στην Φλώρινα, σήμερα την 27 / 5 / 2014 14SYMV002095354 2014-06-10 συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV

17SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.07 10:03:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω8ΓΑΩΨ8-Ο9Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 03/11/ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αριθμ. πρωτ.: 17430 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 66132, ΔΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.: Κωνσταντινίδου Στ. ΤΗΛ.: 25210 28581, 25210 28580 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 12974/8966 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/06/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 Email: dimospromithies@gmail.com 17PROC006271292 2017-06-01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 13:28:33 EET Reason: ΑΔΑ: 7ΠΞΩΩΨ8-22Ν ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πάτρα: 19/6/2019 Αρ. Πρωτ.: 310/2050/18619 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996620 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Υπηρεσίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. μελ. 26/16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. μελ. 26/16 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση δικτύων της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων» Αρ. μελ. 26/16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα 31/03/2017. Aριθμ. Πρωτ Γ.Π οικ.607.

Καρδίτσα 31/03/2017. Aριθμ. Πρωτ Γ.Π οικ.607. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα 31/03/2017 Aριθμ. Πρωτ Γ.Π οικ.607 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες Τηλ: 23210 68900, 23210 68910 Fax: 23210 68909 e-mail: kediser@gmail.com Σέρρες,09/05/2016 Αριθ. Πρωτ:1208 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 5831 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 5831 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Αθήνα, 18-05-2018 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 5831 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες : Α. ΜΟΡΑΚΗ Τηλέφωνο : 210/72.86.412 FAX : 210/72.11.007 E-MAIL : amoraki@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 18/09/2017 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, 30/06/2017. Αριθ. πρωτ. 1743

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, 30/06/2017. Αριθ. πρωτ. 1743 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Β ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 38 Α Ταχ. Κώδικας : 190 02 - Παιανία Αττικής Τηλέφωνο : 213-2016028, -2132030702 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 92389 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10.12.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 23-01-2018 Α.Π.: 72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης ΤΗΛ: 2310 473429 (εσωτ. 303), FAX: 2310 489044 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μελέτη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρμόδιος: Χαράλαμπος Παπανικολάου Ταχ. Δ/νση : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Kαραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής 6PROC004582926 206-06-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 6198 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 6198 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 08-06-2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 6198 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Α. ΜΟΡΑΚΗ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» «Για την ανάθεση του έργου καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 24-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11573/764263 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναβάθμιση του λογισμικού και υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 4057

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 4057 Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4057 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 05-04-2019 Αρ. Πρωτ.: 1958 Τηλ/Fax: 2810338120 / 2810-300234 E-mail: protokolo@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: Αρ.Πρωτ.: 1675/03.04.19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δύο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004685283 2016-06-30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300 ΑΦΜ 997558878 Δ.Ο.Υ. Νάξου Γραφείο Αν. Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/ 07 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 32487 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ).

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 02.08.2019 12:12:53 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/70666/2299 Ηµ/νία: 02/08/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 22/10/2015 Αρ. Πρωτ. 24620 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 2/6/2017 Αρ. Πρωτ.: ΤΥ/1891 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα