12941/22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 1 GIP.INST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12941/22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 1 GIP.INST"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2022 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2020/0306(COD) 12941/22 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC 1373 UD 201 ENFOCUSTOM 131 COMER 112 ECOFIN 927 TRANS 607 IA 145 MI 691 PE 107 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 Αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο, 3-6 Οκτωβρίου 2022) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 294 της ΣΛΕΕ και την κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης 1, πραγματοποιήθηκε σειρά άτυπων επαφών μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία επί του φακέλου σε πρώτη ανάγνωση. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), Anna CAVAZZINI (Greens/EFA, ΓΕ), υπέβαλε εξ ονόματος της επιτροπής συμβιβαστική τροπολογία (τροπολογία 88) στην ως άνω πρόταση κανονισμού. Η τροπολογία αυτή είχε συμφωνηθεί κατά τις προαναφερθείσες άτυπες επαφές. Δεν κατατέθηκαν άλλες τροπολογίες. 1 ΕΕ C 145 της , σ /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 1 GIP.INST EL

2 II. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Κατά την ψηφοφορία της στις 4 Οκτωβρίου 2022, η ολομέλεια ενέκρινε τη συμβιβαστική τροπολογία (τροπολογία 88) στην ως άνω πρόταση κανονισμού. Η τροποποιημένη πλέον πρόταση της Επιτροπής αποτελεί τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η οποία περιέχεται στο νομοθετικό ψήφισμά του, ως έχει στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος 2. Η θέση του Κοινοβουλίου απηχεί όσα είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Κατά συνέπεια, αναμένεται ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου. Η πράξη θα εκδοθεί ακολούθως με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Κοινοβουλίου. 2 Στο κείμενο της θέσης του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνεται στο νομοθετικό ψήφισμα επισημαίνονται οι αλλαγές που επιφέρουν οι τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Οι προσθήκες στο κείμενο της Επιτροπής επισημαίνονται με έντονα και πλάγια στοιχεία. Οι διαγραφές επισημαίνονται με το σύμβολο /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 2 GIP.INST EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( ) P9_TA(2022)0340 Ενιαία θυρίδα της ΕΕ για τα τελωνεία ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (COM(2020)0673 C9-0338/ /0306(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0673), έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33, 114 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0338/2020), έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου , έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Ιουνίου 2022, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A9-0279/2021), 1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω 2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις 3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 1 ΕΕ C 220 της , σ /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 3

4 P9_TC1-COD(2020)0306 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Οκτωβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2022/... για τη θέσπιση περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33, 114 και 207, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 4, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 5, 4 ΕΕ L 220 της , σ Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 4

5 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η τελωνειακή ένωση υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο. Η τελωνειακή ένωση είναι θεμελιώδης για την επιτυχή ενωσιακή ολοκλήρωση και για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. (2) Το διεθνές εμπόριο της Ένωσης διέπεται τόσο από την τελωνειακή νομοθεσία όσο και από τη μη τελωνειακή νομοθεσία. Η τελευταία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα εμπορεύματα, σε τομείς πολιτικής όπως η υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον, η γεωργία, η αλιεία, η πολιτιστική κληρονομιά και η εποπτεία της αγοράς. Ένα από τα κύρια καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζονται οι τελωνειακές αρχές δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 6 είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία ενδεχομένως με άλλες αρχές. Η έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των μη τελωνειακών και των τελωνειακών διατυπώσεων της Ένωσης οδηγεί σε περίπλοκες και επαχθείς υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους εμπόρους, μη αποδοτικές διαδικασίες τελωνισμού των εμπορευμάτων που ευνοούν σφάλματα και απάτες, και επιπλέον κόστος για τους οικονομικούς φορείς. Η έλλειψη διαλειτουργικότητας των συστημάτων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω τελωνειακές και άλλες αρχές αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την πρόοδο στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της διαλειτουργικότητας μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων στη διαχείριση των διαδικασιών τελωνισμού των εμπορευμάτων και να συντονιστεί η δράση στον συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, με την πάροδο των ετών, ορισμένες δεσμεύσεις για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενιαίας θυρίδας όσον αφορά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων. 6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της , σ. 1) /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 5

6 (3) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 7, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία ένα πλαίσιο για υπηρεσίες ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών, μεταξύ τελωνειακών αρχών και της Επιτροπής, μεταξύ τελωνειακών αρχών και άλλων διοικήσεων ή οργανισμών, και μεταξύ ενός τελωνειακού συστήματος και ενός άλλου σε ολόκληρη την Ένωση. Ορισμένα στοιχεία της εν λόγω απόφασης είτε έχουν αντικατασταθεί είτε δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα ώστε να ευνοούν και να παρέχουν κίνητρα για την επίτευξη περαιτέρω προόδου, ιδίως σε σχέση με την πρωτοβουλία ενιαίας θυρίδας. Σε συνέχεια των παραπάνω, και σύμφωνα με την τελική έκθεση της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών τελωνείων στην ΕΕ, το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών τελωνείων και της ενιαίας θυρίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη Δήλωση της Βενετίας της 15ης Οκτωβρίου 2014 και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας αριθ. 70/2008/ΕΚ. 7 Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 23 της , σ. 21) /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 6

7 (4) Την 1η Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2015/ με την οποία συνήφθη, εξ ονόματος της Ένωσης, η συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία άρχισε να ισχύει στις 22 Φεβρουαρίου Η συμφωνία αυτή αποτελεί την εκτενέστερη προσπάθεια για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μεταρρύθμιση του τελωνειακού συστήματος που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Περιέχει διατάξεις που αποσκοπούν στη σημαντική βελτίωση του τελωνισμού των εμπορευμάτων και στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών και λοιπών ρυθμιστικών αρχών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και για ζητήματα τελωνειακής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της εν λόγω συμφωνίας, τα μέλη πρέπει να επιδιώξουν τη δημιουργία και την τήρηση μιας υπηρεσίας μίας στάσης, η οποία θα επιτρέπει στους εμπόρους να υποβάλουν έγγραφα και/ή απαιτήσεις δεδομένων για εισαγωγές, εξαγωγές ή διαμετακομίσεις εμπορευμάτων, μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου, στις συμμετέχουσες αρχές ή υπηρεσίες. Όταν κρίνεται σκόπιμο και προβλέπεται από ενωσιακή νομοθεσία εκτός της τελωνειακής, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους εμπόρους να υποβάλλουν έγγραφα και/ή απαιτήσεις δεδομένων για εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση μέσω του εν λόγω ενιαίου σημείου εισόδου. 8 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1947 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΕΕ L 284 της , σ. 1) /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 7

8 (5) Η διευκόλυνση του εμπορίου, καθώς και η ασφάλεια και η προστασία, είναι μέλημα όλων των αρχών που συμμετέχουν στη διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων μεταξύ των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ραγδαία αύξηση του διεθνούς εμπορίου και του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αυξήσει την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των εν λόγω αρχών. Η εν εξελίξει διαδικασία ψηφιοποίησης καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης μέσα από τη σύνδεση των τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων και παρέχει τη δυνατότητα για μεταξύ τους ολοκληρωμένη, προσβάσιμη, συστηματική και αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες. Υπό την έννοια αυτή, το τρέχον πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές διατάξεις δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων, τα συστήματα και οι διαδικασίες των οποίων είναι κατακερματισμένα και παρωχημένα. Προϋπόθεση για μια απόλυτα συντονισμένη και αποτελεσματική διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων αποτελεί ένα εξορθολογισμένο ενωσιακό κανονιστικό περιβάλλον για το διεθνές εμπόριο, το οποίο θα παρέχει μακροχρόνια οφέλη στην Ένωση και τους κατοίκους της σε όλους τους τομείς πολιτικής, θα υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα και την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 8

9 (6) Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ειδική έκθεση αριθ. 4/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Τελωνειακοί έλεγχοι: η ανεπαρκής εναρμόνιση βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ», και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2021, σχετικά με την εν λόγω ειδική έκθεση, δεδομένου ότι για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης απαιτούνται επαρκείς πόροι και προσωπικό. (7) Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών με την άρση των υφιστάμενων ψηφιακών φραγμών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την ενίσχυση της ποιότητας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εθνικών διοικήσεων. Ειδικότερα, με το εν λόγω σχέδιο δράσης κατοχυρώνονται αρχές όπως το πρότυπο υπηρεσιών «εξ ορισμού ψηφιακού χαρακτήρα», η αρχή της υποβολής εκθέσεων «μόνον άπαξ» και η αρχή του «εξ ορισμού διασυνοριακού χαρακτήρα», που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κινητικότητας εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Κατοχυρώνονται επίσης η αρχή του «εξ ορισμού διαλειτουργικού χαρακτήρα», η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, καθώς και η αρχή της αξιοπιστίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφοριών /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 9

10 (8) Σύμφωνα με το όραμα που διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και με τις ευρύτερες προσπάθειες για απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων για τις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα εθελοντικό δοκιμαστικό σχέδιο με την ονομασία «ενιαία τελωνειακή θυρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πιστοποιητικών». Το σχέδιο αυτό παρέχει στις τελωνειακές αρχές τη δυνατότητα να επαληθεύουν αυτόματα τη συμμόρφωση με έναν περιορισμένο αριθμό μη τελωνειακών διατυπώσεων, καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών συστημάτων των συμμετεχόντων κρατών μελών και των αντίστοιχων ενωσιακών μη τελωνειακών συστημάτων που διαχειρίζονται μη τελωνειακές διατυπώσεις. Παρόλο που το σχέδιο έχει βελτιώσει τις διαδικασίες τελωνισμού, ο εθελοντικός χαρακτήρας του περιορίζει σαφέστατα τη δυνατότητά του να αποφέρει ουσιαστικά οφέλη στις τελωνειακές αρχές, στις αρμόδιες αρχές-εταίρους και στους οικονομικούς φορείς. Τα δυνητικά οφέλη του σχεδίου είναι περιορισμένα, ιδίως λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης εικόνας όλων των εισαγωγών και εξαγωγών προς και από την Ένωση και λόγω του περιορισμένου αντίκτυπου ως προς τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους οικονομικούς φορείς /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 10

11 (9) Προκειμένου να επιτευχθεί ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον και μια αποτελεσματική διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για ένα εναρμονισμένο και ολοκληρωμένο περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία («περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία»). Το εν λόγω περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο πλήρως ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρεχόμενων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και η ψηφιακή συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες τελωνισμού των εμπορευμάτων για τους οικονομικούς φορείς. Το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία θα πρέπει να αναπτυχθεί σε συνάρτηση με τις δυνατότητες αξιόπιστης ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας που παρέχει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 9 και την αρχή «μόνον άπαξ», κατά περίπτωση, όπως επαναλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 10. Προκειμένου να υλοποιηθεί το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί, βάσει του δοκιμαστικού σχεδίου, ένα σύστημα ανταλλαγής πιστοποιητικών, ήτοι το ηλεκτρονικό σύστημα ενιαίας τελωνειακής θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πιστοποιητικών («ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX»), το οποίο θα διασυνδέει τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία με τα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα που διαχειρίζονται συγκεκριμένες μη τελωνειακές διατυπώσεις. Είναι επίσης αναγκαίο να εναρμονιστούν τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία, να ενσωματωθούν τα εν λόγω περιβάλλοντα στο περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, και να θεσπιστεί μια δέσμη κανόνων για την ψηφιακή διοικητική συνεργασία στο πλαίσιο του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία. 9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της , σ. 73). 10 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 295 της , σ. 1) /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 11

12 (10) Το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να καταστεί όσο το δυνατόν περισσότερο διαλειτουργικό με άλλα υφιστάμενα ή μελλοντικά τελωνειακά συστήματα, όπως ο κεντρικός τελωνισμός βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες μεταξύ του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1239 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11 και του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία. (11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να οδηγήσει, ιδίως, στην καλύτερη προστασία των πολιτών και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους οικονομικούς φορείς και τις τελωνειακές αρχές. (12) Είναι αναγκαίο το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία να ενσωματώσει λύσεις υψηλής κυβερνοασφάλειας για την πρόληψη, στο μέτρο του δυνατού, επιθέσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη λειτουργία των τελωνειακών και μη τελωνειακών συστημάτων, να βλάψουν την ασφάλεια του εμπορίου ή να προκαλέσουν ζημία στην οικονομία της Ένωσης. Τα πρότυπα κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο που θα τους επιτρέπει να εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια δικτύων πληροφοριών. Κατά την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη συντήρηση του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια που εκδίδει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA). 11 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1239 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ (ΕΕ L 198 της , σ. 64) /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 12

13 (13) Η ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX θα πρέπει να καλύπτει τις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία εκτός της τελωνειακής, με την επιβολή της εφαρμογής των οποίων είναι επιφορτισμένες οι τελωνειακές αρχές. Οι ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις περιλαμβάνουν όλες τις πράξεις που πρέπει να διενεργούνται από φυσικό πρόσωπο, οικονομικό φορέα ή αρμόδια αρχή-εταίρο για τη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του μέρους της διακίνησης μεταξύ κρατών μελών, όταν απαιτείται. Οι εν λόγω διατυπώσεις επιβάλλουν διάφορες υποχρεώσεις για την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση ορισμένων εμπορευμάτων, και η επαλήθευσή τους μέσω τελωνειακών ελέγχων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία. Η ενιαία θυρίδα EU CSW- CERTEX θα πρέπει να καλύπτει τις ψηφιοποιημένες διατυπώσεις που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία και τις οποίες διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές-εταίροι σε ηλεκτρονικά ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα, και να αποθηκεύει τις συναφείς πληροφορίες από όλα τα κράτη μέλη οι οποίες απαιτούνται για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις και τα αντίστοιχα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα που θα πρέπει να υπόκεινται στην ψηφιακή συνεργασία μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW- CERTEX /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 13

14 Ειδικότερα, ο ορισμός των ενωσιακών μη τελωνειακών συστημάτων θα πρέπει να είναι ευρύς και να περιλαμβάνει τις διαφορετικές καταστάσεις και νομικές διατυπώσεις στις νομικές πράξεις που επέτρεψαν ή θα επιτρέψουν τη δημιουργία και τη χρήση των εν λόγω συστημάτων. Επιπλέον, είναι επίσης σκόπιμο να καθοριστούν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες το συγκεκριμένο ενωσιακό μη τελωνειακό σύστημα που καλύπτει ενωσιακή μη τελωνειακή διατύπωση και τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία θα πρέπει να διασυνδεθούν με την ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX. Οι εν λόγω ημερομηνίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις ημερομηνίες που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εκτός της τελωνειακής για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης ενωσιακής μη τελωνειακής διατύπωσης, ώστε να είναι δυνατή η συμμόρφωση μέσω του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία. Ειδικότερα, η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει αρχικά να καλύπτει υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, κανόνες για τη ρύθμιση των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων, περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε σχέση με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, καθώς και διατυπώσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 14

15 (14) Η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία και ενωσιακών μη τελωνειακών συστημάτων. Αντίστοιχα, όταν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει τελωνειακή διασάφηση ή διασάφηση επανεξαγωγής που προϋποθέτει την εκπλήρωση ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων, οι τελωνειακές αρχές και οι αρμόδιες αρχές-εταίροι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν και να επαληθεύουν, αυτόματα και αποτελεσματικά, τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία τελωνισμού. Η βελτιωμένη ψηφιακή συνεργασία και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων αναμένεται να οδηγήσουν σε περισσότερο ολοκληρωμένες, ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες τελωνισμού των εμπορευμάτων χωρίς χαρτί, καθώς και στην καλύτερη επιβολή και τήρηση των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 15

16 (15) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να αναπτύξει, να ολοκληρώσει και να διαχειρίζεται την ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX, μεταξύ άλλων με την παροχή κατάλληλης κατάρτισης στα κράτη μέλη σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή της. Προκειμένου να παρέχονται οι δέουσες, εναρμονισμένες και τυποποιημένες υπηρεσίες ενιαίας θυρίδας σε ενωσιακό επίπεδο για τις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να συνδέσει καθένα από τα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα με την ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να συνδέσουν τα εθνικά τους περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία με την ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX, επικουρούμενα, όπου χρειάζεται, από την Επιτροπή /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 16

17 (16) Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 12 («ΓΚΠΔ»), τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13 («κανονισμός για την προστασία των δεδομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ») και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 14 («κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα»). Θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον που προφυλάσσεται από κυβερνοαπειλές. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα κυβερνοασφάλειας, όπως η κρυπτογράφηση. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία και των ενωσιακών μη τελωνειακών συστημάτων χωρίς αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα τεχνικά αρχεία καταγραφής που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των δεδομένων που αποστέλλονται στο εκάστοτε σύστημα. Θα πρέπει επίσης να μετατρέπονται δεδομένα, κατά περίπτωση, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αμφότερων των ψηφιακών τομέων. Οι υποδομές τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή δεδομένων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες εντός της Ένωσης. 12 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της , σ. 1). 13 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της , σ. 39). 14 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 303 της , σ. 59) /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 17

18 (17) Ανάλογα με τον τύπο των μη τελωνειακών διατυπώσεων, οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX μπορεί να περιέχουν διάφορες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων και τα οικεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης ή της διασάφησης επανεξαγωγής ή για την υποβολή αίτησης για συνοδευτικά έγγραφα. Οι τελωνειακές διασαφήσεις ή διασαφήσεις επανεξαγωγής μπορούν να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διάφορων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων όπως, μεταξύ άλλων, εξαγωγέων, εισαγωγέων, παραληπτών και άλλων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες για άλλες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων, όπως αποστολείς, εξαγωγείς, παραλήπτες, εισαγωγείς και κατόχους άδειας. Σε μια τρίτη κατηγορία υποκειμένων των δεδομένων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων θα μπορούσαν να υποβληθούν σε επεξεργασία στην ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX συμπεριλαμβάνονται εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τελωνειακών αρχών, αρμόδιων αρχών-εταίρων ή άλλου πιστοποιημένου φορέα, καθώς και υπάλληλοι της Επιτροπής και τρίτων παρόχων που ενεργούν εξ ονόματος της Επιτροπής και συμμετέχουν στη διαχείριση και τη συντήρηση της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 18

19 (18) Σε περίπτωση που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία δύο ή περισσότερων οντοτήτων οι οποίες προσδιορίζουν από κοινού τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας, οι οντότητες αυτές θα πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Εφόσον η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές και αρμόδιες αρχές-εταίροι των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX, θα πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2018/1725. (19) Το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέσα ασφαλή έναντι αστοχιών και θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να συμβάλλει στις ικανότητες ανάλυσης δεδομένων των τελωνειακών αρχών και να τις ενισχύει, μεταξύ άλλων με τη χρήση εργαλείων βασιζόμενων στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να εντοπίζονται παραβάσεις που υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους ή διερευνώνται από τις τελωνειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των εμπορευμάτων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 19

20 (20) Η εντεινόμενη ψηφιοποίηση των τελωνειακών και ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο έχει ανοίξει νέες ευκαιρίες για τα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχύσουν την ψηφιακή συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων. Ενόψει αυτών των ευκαιριών και προτεραιοτήτων, αρκετά κράτη μέλη έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν πλαίσια για εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία. Οι πρωτοβουλίες αυτές διαφοροποιούνται σημαντικά, ανάλογα με το επίπεδο της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής των τελωνειακών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, τις προτεραιότητες και τη διάρθρωση του κόστους. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να υποχρεωθούν να θεσπίσουν και να θέσουν σε λειτουργία εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία για τις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX, με ένα ελάχιστο σύνολο λειτουργιών που θα καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση όλων των δεδομένων που υπάρχουν στα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές-εταίρους. Τα εν λόγω εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας θα πρέπει να αποτελούν τις εθνικές συνιστώσες του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, που θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ τελωνειακών αρχών, αρμόδιων αρχώνεταίρων και οικονομικών φορέων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση και η αποδοτική επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας και των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 20

21 Σύμφωνα με τον στόχο αυτό, τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την αυτοματοποιημένη επαλήθευση των διατυπώσεων από τις τελωνειακές αρχές σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που διαβιβάζονται από το ενωσιακό μη τελωνειακό σύστημα μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX. Τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία θα πρέπει επίσης να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές-εταίρους τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις ποσότητες των εγκεκριμένων εμπορευμάτων («διαχείριση ποσοτήτων») που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές σε ολόκληρη την Ένωση. Τούτο θα πρέπει να διασφαλίζεται με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών τελωνισμού στα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX. Στην πράξη, η διαχείριση ποσοτήτων σε ενωσιακό επίπεδο είναι απαραίτητη για την καλύτερη επιβολή των μη τελωνειακών διατυπώσεων μέσα από την αυτόματη και συνεπή παρακολούθηση της χρήσης των εγκεκριμένων ποσοτήτων για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ώστε να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση ή η κακοδιαχείρισή τους. Η σύνδεση των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία με την ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση ποσοτήτων σε ενωσιακό επίπεδο /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 21

22 (21) Για την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών τελωνισμού των εμπορευμάτων για τους οικονομικούς φορείς, τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία θα πρέπει να καταστούν ενιαίος δίαυλος ο οποίος, με την επιφύλαξη της χρήσης άλλων υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται από τους οικονομικούς φορείς για την επικοινωνία με τις τελωνειακές αρχές και τις αρμόδιες αρχές-εταίρους. Ωστόσο, τα εν λόγω περιβάλλοντα δεν θα πρέπει να περιορίζουν ούτε να εμποδίζουν οποιαδήποτε άλλη μορφή συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων. Οι ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που υπάγονται στο εν λόγω επιπρόσθετο μέτρο διευκόλυνσης αποτελούν υποσύνολο των κύριων διατυπώσεων που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX. Η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει σταδιακά τις εν λόγω διατυπώσεις αξιολογώντας κατά πόσον πληρούται ένα σύνολο κριτηρίων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση του εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τη νομική και τεχνική τους σκοπιμότητα. Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η διευκόλυνση του εμπορίου και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των ελέγχων, θα πρέπει να είναι εφικτή η χρήση των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία ως πλατφόρμας για τον συντονισμό των ελέγχων μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/ /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 22

23 (22) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του εθνικού του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία. Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Δεδομένου ότι ορισμένα από τα δεδομένα που προέρχονται από το εθνικό περιβάλλον ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία πρέπει να ανταλλάσσονται με ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX, θα πρέπει να ζητείται από κάθε κράτος μέλος να ενημερώνει την Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο εθνικό του περιβάλλον ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία και ανταλλάσσονται μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 23

24 (23) Για να είναι απόλυτα συντονισμένη, η διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων προϋποθέτει διαδικασίες που υποστηρίζουν τον ψηφιακό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών, αρμόδιων αρχών-εταίρων και οικονομικών φορέων για την εκπλήρωση και την εφαρμογή των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX. Στο πλαίσιο αυτό, διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα απρόσκοπτης εκτέλεσης των εν λόγω διαδικασιών μεταξύ τελωνειακών και μη τελωνειακών συστημάτων και τομέων, χωρίς απώλεια της συνάφειας ή της σημασίας των ανταλλασσόμενων δεδομένων. Προκειμένου να είναι εφικτή η πλήρως αυτοματοποιημένη επαλήθευση των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων, η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει να διασφαλίζει τεχνική διαλειτουργικότητα και συνέπεια ως προς τη σημασία των σχετικών δεδομένων. Είναι σημαντικό να υπάρξει ευθυγράμμιση της τελωνειακής και της μη τελωνειακής ορολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση και η κατανόηση των ανταλλασσόμενων δεδομένων και πληροφοριών στο σύνολο των ανταλλαγών μεταξύ ενωσιακών μη τελωνειακών συστημάτων και εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη επιβολή των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων σε ολόκληρη την Ένωση, η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει να προσδιορίζει την τελωνειακή διαδικασία ή την επανεξαγωγή για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιείται το συνοδευτικό έγγραφο βάσει της διοικητικής απόφασης που αναφέρει η αρμόδια αρχή-εταίρος στο συνοδευτικό έγγραφο. Από τεχνική άποψη, η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει να καθιστά συμβατά τα τελωνειακά και μη τελωνειακά δεδομένα, μετατρέποντας τον μορφότυπο ή τη δομή τους όποτε είναι αναγκαίο, χωρίς να μεταβάλλει το περιεχόμενό τους /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 24

25 (24) Δεδομένων των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων που καλύπτονται, η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει να εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Θα πρέπει να θέτει τα συναφή δεδομένα στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να εφαρμόζουν καλύτερα τις ενωσιακές μη τελωνειακές κανονιστικές πολιτικές μέσω της αυτοματοποιημένης επαλήθευσης των εν λόγω διατυπώσεων. Θα πρέπει επίσης να παρέχει τα συναφή δεδομένα στις αρμόδιες αρχές-εταίρους, ώστε αυτές να μπορούν να παρακολουθούν και να προσδιορίζουν την εναπομένουσα ποσότητα των εγκεκριμένων εμπορευμάτων που δεν έχουν διαγραφεί από τα τελωνεία κατά τον τελωνισμό άλλων αποστολών. Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή της αρχής της «μονοαπευθυντικής διαδικασίας» για τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, μέσω της διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των τελωνειακών και ενωσιακών μη τελωνειακών διαδικασιών για μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 25

26 Ορισμένες νομικές πράξεις της Ένωσης προβλέπουν τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των εθνικών τελωνειακών συστημάτων και του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνιών που ορίζεται στην οικεία πράξη. Συνεπώς, η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει να καθιστά δυνατή κάθε αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρμόδιων αρχών-εταίρων, όποτε αυτό προβλέπεται από τις εν λόγω πράξεις, χωρίς να περιορίζει τη συνεργασία μόνο σε αυτές τις ανταλλαγές δεδομένων. Στον βαθμό που το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, τα κράτη μέλη καθορίζουν την επιχειρησιακή πτυχή της συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών και μη τελωνειακών αρχών σε εθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX για την πλήρως αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση των διατυπώσεων και κάθε άλλη αυτοματοποιημένη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των σχετικών αρμόδιων αρχών-εταίρων που απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για τη θέσπιση ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 26

27 (25) Προκειμένου να καθιερωθεί ένας ενιαίος δίαυλος επικοινωνίας με τις αρχές που εμπλέκονται στον τελωνισμό των εμπορευμάτων, τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τα δεδομένα που προβλέπει η τελωνειακή νομοθεσία και η ενωσιακή νομοθεσία εκτός της τελωνειακής σε ένα ενιαίο σημείο και να λαμβάνουν ηλεκτρονική ανατροφοδότηση σε σχέση με οποιεσδήποτε συναφείς πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες αρχές απευθείας από το εν λόγω σημείο. Η εν λόγω ανατροφοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει κοινοποιήσεις τελωνειακών αποφάσεων. Ο ενιαίος δίαυλος επικοινωνίας θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX και προσδιορίζονται ως κατάλληλες για πρόσθετα μέτρα διευκόλυνσης /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 27

28 (26) Υπάρχει σημαντική αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση ή στη διασάφηση επανεξαγωγής και στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για τις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα. Για να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, έτσι ώστε οι οικονομικοί φορείς να μη χρειάζεται να παρέχουν τα ίδια δεδομένα περισσότερες από μία φορές, είναι απαραίτητο να ευθυγραμμιστούν και να εξορθολογιστούν οι απαιτήσεις δεδομένων για τις τελωνειακές διατυπώσεις και για τις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τα στοιχεία δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται τόσο στην τελωνειακή διασάφηση ή στη διασάφηση επανεξαγωγής όσο και στα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για τις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα («κοινό σύνολο δεδομένων»). Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τα στοιχεία που απαιτούνται μόνο από την ενωσιακή νομοθεσία εκτός της τελωνειακής («σύνολο δεδομένων της αρμόδιας αρχής-εταίρου» ). Το κοινό σύνολο δεδομένων, το σύνολο δεδομένων της αρμόδιας αρχής-εταίρου και το σύνολο δεδομένων που απαιτείται μόνο από τα τελωνεία θα πρέπει να συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις συναφείς με τον τελωνισμό πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των τελωνειακών και των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 28

29 (27) Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των τελωνειακών και μη τελωνειακών διατυπώσεων που αφορούν τις ίδιες διακινήσεις εμπορευμάτων, τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία θα πρέπει, για τα υποχρεωτικά ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα, ή θα μπορούσαν, για τα εθελοντικά ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα, να παρέχουν στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να υποβάλλουν όλα τα δεδομένα που προβλέπουν οι διάφορες ρυθμιστικές αρχές για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή για την επανεξαγωγή τους μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεδομένων. Ανάλογα με τη συγκεκριμένη ενωσιακή μη τελωνειακή διατύπωση, θα πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή των εν λόγω δεδομένων σε διαφορετικά χρονικά σημεία, και παράλληλα με την τελωνειακή διασάφηση ή τη διασάφηση επανεξαγωγής που υποβάλλεται πριν από την προβλεπόμενη προσκόμιση των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 171 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η εν λόγω υποβολή θα επέτρεπε την εκπλήρωση της αρχής «μόνον άπαξ». Τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων για να διαβιβάζουν στην ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX το κοινό σύνολο δεδομένων και το σύνολο δεδομένων της αρμόδιας αρχής-εταίρου, και στις τελωνειακές αρχές τα κοινά και τα ειδικά δεδομένα που απαιτούνται από τα τελωνεία /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 29

30 (28) Για τη διαβίβαση των πληροφοριών που παρέχουν οι οικονομικοί φορείς μέσω των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία σε όλες τις οικείες αρχές, η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει να καθιστά δυνατή την αναγκαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών και μη τελωνειακών τομέων. Ειδικότερα, η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX θα πρέπει να λαμβάνει τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εφαρμοστέων ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων από τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία και να τα διαβιβάζει στο αντίστοιχο ενωσιακό μη τελωνειακό σύστημα. Η ανταλλαγή αυτή θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές-εταίρους να εξετάζουν τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στα αντίστοιχα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα και να λαμβάνουν τις οικείες αποφάσεις τελωνισμού, οι οποίες θα πρέπει να διαβιβάζονται στις τελωνειακές αρχές μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει με τη σειρά τους να διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες στους οικονομικούς φορείς μέσω των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία. Ο αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων («αριθμός EORI») θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό για την ανταλλαγή και τη διασταύρωση των πληροφοριών που σχετίζονται με τις εν λόγω ανταλλαγές /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 30

31 (29) Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2013, σε κάθε οικονομικό φορέα που εμπλέκεται σε τελωνειακές λειτουργίες αποδίδεται ένας αριθμός EORI ως αναγνωριστικό για όλες τις συναλλαγές με τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση. Η Επιτροπή διατηρεί ένα κεντρικό σύστημα EORI για την αποθήκευση και τον χειρισμό δεδομένων που σχετίζονται με το EORI. Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία τελωνισμού εμπορευμάτων, οι αρμόδιες αρχές-εταίροι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα EORI για να επικυρώνουν τον αριθμό EORI τον οποίο μπορούν να ζητούν από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο των διατυπώσεών τους. (30) Η στενή συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών είναι ουσιαστικής σημασίας για τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία. Θα συμβάλει επίσης στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αποκλινόντων επιπέδων ψηφιοποίησης και ψηφιακής ετοιμότητας, αποτρέποντας έτσι πιθανές στρεβλώσεις. Δεδομένου ότι οι εν λόγω δραστηριότητες καλύπτουν ευρύ και ποικίλο φάσμα, κάθε κράτος μέλος είναι αναγκαίο να διορίσει μια αρμόδια αρχή ως εθνικό συντονιστή. Με την επιφύλαξη της εσωτερικής οργάνωσης των εθνικών διοικήσεων, ο εθνικός συντονιστής θα πρέπει να είναι το σημείο επαφής με την Επιτροπή και, αφενός, να προάγει τη συνεργασία σε εθνικό επίπεδο και, αφετέρου, να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει συντονισμό όπου απαιτείται και να συνδράμει στην αποδοτική επιβολή των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 31

32 (31) Η ανάπτυξη του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία συνεπάγεται διάφορες δαπάνες υλοποίησης. Είναι σημαντικό οι δαπάνες αυτές να κατανέμονται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών με τον πλέον αρμόζοντα τρόπο, ανάλογα με τον τύπο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει τις δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX, η οποία είναι η κεντρική συνιστώσα του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, και τις δαπάνες που σχετίζονται με την εξασφάλιση των διεπαφών της με τα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τον ρόλο τους στην εξασφάλιση διεπαφών με την ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX και στην ανάπτυξη, διατήρηση και λειτουργία των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 32

33 (32) Απαιτείται αναλυτικός σχεδιασμός προκειμένου οι διάφορες ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις από διαφορετικούς τομείς πολιτικής να ενσωματωθούν σταδιακά στην ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει πρόγραμμα εργασιών με σκοπό την ενσωμάτωση των εν λόγω διατυπώσεων στην ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX και την ανάπτυξη συνδέσεων μεταξύ των ενωσιακών μη τελωνειακών συστημάτων που επεξεργάζονται τις εν λόγω διατυπώσεις και της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX. Κύριος στόχος του προγράμματος εργασιών θα πρέπει να είναι η στήριξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των εν λόγω δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη ΤΠ που απαιτείται, μεταξύ άλλων, στα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία. Το πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά ώστε να αξιολογείται η συνολική πρόοδος ως προς την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει δε να επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 33

34 (33) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση ανάπτυξης του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία και τις δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης της χρήσης του. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία και των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία, με αναφορά στο πρόγραμμα εργασιών. Επιπλέον, η εν λόγω έκθεση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει λεπτομερή επισκόπηση των υφιστάμενων ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων και εκείνων που περιλαμβάνονται στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, με σκοπό να παρέχεται σαφής επισκόπηση της κατάστασης ως προς την ψηφιοποίηση των διατυπώσεων στα σύνορα. Επιπλέον, η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον ανά τριετία, τα αποτελέσματα της τακτικής παρακολούθησης της λειτουργίας του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία. Παράλληλα με την παρακολούθηση, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογεί τις επιδόσεις της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX, προκειμένου να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 34

35 Στις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να καταγράφεται η πρόοδος, να προσδιορίζονται τομείς που χρήζουν βελτίωσης και να προτείνονται συστάσεις για το μέλλον υπό το πρίσμα της προόδου που έχει συντελεστεί στην κατεύθυνση της ενισχυμένης ψηφιακής συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρμόδιων αρχών-εταίρων που εμπλέκονται στον τελωνισμό των εμπορευμάτων, ώστε να διασφαλίζονται απλουστευμένες διαδικασίες για τους οικονομικούς φορείς και η αποτελεσματική εφαρμογή των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα εθνικά τους περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να οργανώνει και να διατηρεί συνεχή διάλογο με τα κράτη μέλη, τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 35

36 (34) Η ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ και η επικαιροποίηση των υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ απαιτούν σημαντικές προσπάθειες από άποψη επενδύσεων σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ιδίως στον ίδιο τον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. Ο παρών κανονισμός γεφυρώνει τα κενά μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρμόδιων αρχών-εταίρων και παρέχει ένα πλαίσιο ψηφιακής συνεργασίας που πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά συνέπεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός και τα χρονοδιαγράμματα θα είναι κατάλληλα, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διενεργούν εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον αφορά τα συστήματα, τις διαδικασίες και τον σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, και να παρέχουν εγκαίρως τις αναγκαίες πληροφορίες στην Επιτροπή, με σκοπό την προώθηση της βελτίωσης της νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τους στόχους της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ΕΕ L 123 της , σ /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 36

37 (35) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων που καλύπτει η ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των στοιχείων δεδομένων προς ανταλλαγή μέσω της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον προσδιορισμό του κοινού συνόλου δεδομένων σε συνδυασμό με το σύνολο δεδομένων της αρμόδιας αρχής-εταίρου για κάθε σχετική ενωσιακή πράξη που είναι εφαρμοστέα στις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που ενσωματώνονται στην ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX. Κατά την τροποποίηση του καταλόγου των ενωσιακών μη τελωνειακών διατυπώσεων που καλύπτονται από την ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καθορίσει τις ημερομηνίες έως τις οποίες, το αργότερο, θα πρέπει να συνδεθούν με την ενιαία θυρίδα EU CSW-CERTEX τα αντίστοιχα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα και τα εθνικά περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία. Κατά τον καθορισμό των ημερομηνιών αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο στοιχεία: πρώτον, οι ημερομηνίες έως τις οποίες πρέπει να εκπληρωθούν ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, και δεύτερον, τα χρονικά περιθώρια έναρξης λειτουργίας που χρησιμοποιούνται συνήθως για τα τελωνειακά συστήματα /22 ΠΔ/μκ/ΚΒ 37

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0110 (COD) 8529/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 9975/16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.3.2019 A8-0342/7 Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0342/2018 Jasenko Selimovic Μεταβατική χρήση μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

10329/17 ΘΚ/μκρ 1 DRI

10329/17 ΘΚ/μκρ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 10329/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

5581/1/16 REV 1 ADD 1 ΠΜ/γπ 1 DRI

5581/1/16 REV 1 ADD 1 ΠΜ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0027 (COD) 5581/1/16 REV 1 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC 15 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14220/6/16 REV 6 UD 231 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23 18.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0279 C8-0191/ /0140(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0279 C8-0191/ /0140(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 6.3.2019 A8-0060/ 001-055 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-055 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Claudia Schmidt Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές A8-0060/2019 (COM(2018)0279

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2014 (23.01) (OR. en) 5228/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0196 (COD) CODEC 67 TRANS 10 PE 17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0069 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE Conseil UE ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) PUBLIC AD 15/17 LIMITE CONF-RS 11 EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο 29:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2018 σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11963/14 ADD 1 MAR 116 ENV 679 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/46 EL 7.5.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2014 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό τελωνειακό (2014/255/EΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη

Διαβάστε περισσότερα

12743/17 ΘΚ/ακι 1 DRI

12743/17 ΘΚ/ακι 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0013 (COD) 12743/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

9664/19 ΘΚ/μκρ 1 JAI.2

9664/19 ΘΚ/μκρ 1 JAI.2 Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2019 (OR. en) 9664/19 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9296/19 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 6110/19 ADD1 Θέμα: JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN 88 JAIEX

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.3.2019 A8-0342/ 001-006 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-006 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Jasenko Selimovic A8-0342/2018 Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ 15.4.2019 A8-0190/ 001-488 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-488 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση József Szájer A8-0190/2019 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 COM(2019) 114 final 2019/0063 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διευρυμένη επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 ADD 1 ΓΓ/γπ 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 ΓΓ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (10.10) (OR. fr) Διοργανικός φάκελος : 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10425/19 ΕΜ/μκρ 1 TREE.2.A

10425/19 ΕΜ/μκρ 1 TREE.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0107(COD) 10425/19 TRANS 387 CODEC 1241 CH 34 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0370 (CNS) 14820/16 ADD 2 FISC 207 ECOFIN 1111 IA 126 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

10432/19 ΕΜ/γομ 1 TREE.2.A

10432/19 ΕΜ/γομ 1 TREE.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0108(COD) 10432/19 TRANS 388 CODEC 1242 CH 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0207(COD) 5199/14 ADD 1 EF 7 ECOFIN 23 CODEC 50 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 23.1.2019 A8-0368/1 Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Jasenko Selimovic Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (COM(2018)0259 C8-0180/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.6.2019 C(2019) 4467 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.6.2019 σχετικά με τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 CLIMA 29 ENV 303 ENER 135 TRANS 167 IND 111 ONU 30 AGRI 235 ECOFIN 284 ISL 15 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 26/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (OR. en) 15520/08 PROCIV 169 COCON 33 COSDP 1016 DEVGEN 217 ENV 799 FORETS 64 ONU 97 RECH 346 RELEX 887 SAN 256 TELECOM 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/12 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1253 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 92/2010, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου

Διαβάστε περισσότερα

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5300/18 TRANS 14 FIN 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2018 C(2018) 1392 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2018 για τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας σχετικά με τις απαιτήσεις για το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, Φεβρουαρίου 203 (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Επιτροπής Προϋπολογισμού την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.12.2017 L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2454 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15648/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5583/1/16 REV 1 ΑΒ/ριτ 1 DG G 2A

5583/1/16 REV 1 ΑΒ/ριτ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5583/1/16 REV 1 FIN 57 PE-L 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων /

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0228 (COD) 12244/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0471 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως * Νομοθετικό ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

7566/17 ΜΑΚ/σα/ΚΚ 1 DGG 3B

7566/17 ΜΑΚ/σα/ΚΚ 1 DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0427 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I P7_TA(2010)0431 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,3Νοεμβρίου2006(10.11) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /06 Διοργανικόςφάκελος: 2005/0246(COD) LIMITE

PUBLIC. Βρυξέλλες,3Νοεμβρίου2006(10.11) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /06 Διοργανικόςφάκελος: 2005/0246(COD) LIMITE ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3Νοεμβρίου2006(10.11) (OR.en) 14776/06 Διοργανικόςφάκελος: 2005/0246(COD) LIMITE PUBLIC UD107 ENFOCUSTOM78 MI186 COMER195 TRANS281 CODEC1224 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS))

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS)) 7.9.2018 A8-0260/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Tom Vandenkendelaere A8-0260/2018 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 363 final 2013/0027 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα