Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ"

Transcript

1 EJE. Παρ. ΠΙ(Ι) 767 KAIl. 280/93 Αρ. 2839, Αριθμός 280 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμμοχώστου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 έως 1991 και, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμων του 1989 έως 1992 και αφού εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμμοχώστου δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμμοχώστου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 έως 1991, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω Κανονισμούς. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Αμμοχώστου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Αμμοχώσς του 1983 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Αμμοχώστου Κανονισμοί του 1983 και Ο Κανονισμός 2 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Ο ορισμός της λέξης «μισθός» αντικαθίσταται με τον ακόλουθο ορισμό: «'Μισθός' σημαίνει τον ετήσιο βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα τα οποία καταβάλλονται στον υπάλληλο κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του, αλλά δεν περιλαμβάνει το δέκατο τρίτο μισθό ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα.», (β) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών: «'Συντάξιμες απολαβές' σημαίνει το μισθό του υπαλλήλου κατά το χρόνο της αφυπηρέτησής του ή σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, τις απολαβές οι οποίες θα ελαμβάνοντο υπόψη για σκοπούς υπολογισμού οποιασδήποτε σύνταξης ή φιλοδωρήματος που θα καταβάλλετο στον υπάλληλο αν αυτός αφυπηρετούσε κατά το χρόνο του θανάτου του ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός, κατά την ημερομηνία του θανάτου του, εδικαιούτο σε κανονική άδεια (vacation leave), κατά την ημερομηνία λήξης αυτής της αδείας. ' Σύνταξη' σημαίνει ετήσια σύνταξη.». 1 του του του του του Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Γ):

2 Ανηκατάσταση του Κανονισμού 4 Προσθήκη νέου Κανονισμού 4Α. Αντικατάσταση του Κανονισμού 5 Προσθήκη νέου Κανονισμού 5Α. ΚΛΙΪ. 280/ Ο Κανονισμός 4 κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο Κανονισμό: «4. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σε κάθε υπάλληλο ο οποίος κατέχει συντάξιμη θέση στην υπηρεσία του Συμβουλίου ή στην υπηρεσία του Συμβουλίου και αμέσως προηγουμένως στην υπηρεσία του Δήμου Αμμοχώστου για πέντε ή περισσότερα έτη, χορηγείται κατά την αφυπηρέτησή του, σύμφωνα με τον Κανονισμό 25, ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή 1/800 των ετησίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του και εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί 14 και διαιρουμένου του προκύπτοντος ποσού διά τρία: Νοείται ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή παραίτησης υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος επί του βασικού μισθού, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ότι αυξάνονται ανάλογα, λαμβανομένης υπόψη της τιμαριθμικής αυτής αύξησης. (2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθός του υπαλλήλου βρίσκεται σε κλίμακα και ο υπάλληλος μέχρι την ημερομηνία άφυπηρέτησής του έχει κερδίσει μέρος της επόμενης ετήσιας προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ως αυξημένες κατά τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησης του. (3) Για τον υπολογισμό της ολικής συντάξιμης υπηρεσίας υπαλλήλου χρονική περίοδος άνω των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας.». 4. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 4, του ακόλουθου νέου Κανονισμού αριθμημένου ως Κανονισμός 4Α: «4Α. Σύνταξη η οποία καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, εξαιρουμένων των Κανονισμών 15 μέχρι 22, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του». 5. Ο Κανονισμός 5 κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο Κανονισμό: «5. Σε κάθε συντάξιμο υπάλληλο ο οποίος αφυπηρετεί σύμφωνα με τις παραγράφους (α) ή (δ) 25 προτού συμπληρώσει υπηρεσία 5 ετών, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας.». 6. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 5, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: «5Α. Αν σε γυναίκα υπάλληλο της οποίας ο διορισμός σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί και η οποία έχει συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία όχι μικρότερη των τριών ετών επιτραπεί να αφυπηρετήσει λόγω γάμου ή επικείμενου γάμου ή τεκνογονίας ή υιοθέτησης τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι ετών και αυτή δε δικαιούται σε σύνταξη ή φιλοδώρημα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, μπορεί να χορηγηθεί σ αυτή φιλοδώρημα που να μην υπερβαίνει το ένα δωδέκατο των κατά

3 769 ΚΛ JI. 280/93 την ημερομηνία αφυπηρέτησης μηνιαίων συντάξιμων απολαβών της για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, αν προσκομίσει μέσα σε έξι μήνες από την αφυπηρέτησή της ή μέσα σε τέτοια μεγαλύτερη προθεσμία όση το Συμβούλιο θα επέτρεπε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση, ικανοποιητικό αποδεικτικό του γάμου ή της τεκνογονίας της ή υιοθέτησης τέκνου από αυτή.». 7. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 6, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: «6Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 6, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου ο οποίος τελεί σε υπηρεσία του Συμβουλίου, οποιαδήποτε περίοδος κανονικής άδειας (vacation leave), την οποία αυτός εδικαιούτο κατά την ημερομηνία του θανάτου του λογίζεται ως υπηρεσία για σκοπούς δικαιώματος σε σύνταξη και ως συντάξιμη υπηρεσία.». 8. Ο Κανονισμός 8 κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο Κανονισμό: «8. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3) αν υπάλληλος που υπηρέτησε για οποιαδήποτε περίοδο εγκατέλειψε ή εγκαταλείψει την υπηρεσία του στο Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο χωρίς τη χορήγηση οποιουδήποτε ωφελήματος, ακολούθως δε επαναδιορισθεί στο Συμβούλιο και υπηρετήσει για περίοδο όχι μικρότερη των πέντε ετών, αφυπηρετήσει δε τελικά σε οποιαδήποτε περίπτωση που δικαιούται σε σύνταξη δυνάμει 25, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική αφυπηρέτησή του: Νοείται ότι αν στον υπάλληλο χορηγήθηκε φιλοδώρημα δυνάμει οποιουδήποτε κανονισμού αναφορικά με την προηγούμενη υπηρεσία του, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται μόνο αν ο υπάλληλος εκλέξει να επιστρέψει το φιλοδώρημα το οποίο του χορηγήθηκε αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του. (2) Αν υπάλληλος που αφυπηρέτησε δυνάμει της παραγράφου (β), (γ) ή (δ) 25 επαναδιορίστηκε στο Συμβούλιο και υπηρετήσει για περίοδο όχι μικρότερη των πέντε ετών, αφυπηρετήσει δε τελικά σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σε σύνταξη δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η προηγούμενη υπηρεσία του μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική αφυπηρέτησή του νοουμένου ότι αυτός θα ειδοποιήσει εγγράφως το Συμβούλιο αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του ότι (ί) Αναλαμβάνει όπως επιστρέψει αμέσως οποιοδήποτε φιλοδώρημα το οποίο χορηγήθηκε σ' αυτόν δυνάμει 5, ή (u) συγκατατίθεται όπως η καταβολή οποιασδήποτε ετήσιας σύνταξης που χορηγήθηκε, διακοπεί από την ημερομηνία του επαναδιορισμού του και οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα που πληρώθηκε σ αυτόν επιστραφεί αμέσως, σε τέτοια δε περίπτωση οποιαδήποτε περίοδος υπηρεσίας έχει προστεθεί δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της σύνταξης και του φιλοδωρήματος που πρέπει να καταβληθούν κατά την τελική αφυπηρέτησή του: Προσθήκη νέου Κανονισμού 6Α. Αντικατάσταση του Κανονισμού S

4 ΚΛ JI. 280/ Νοείται ότι σε περίπτωση μη ειδοποίησης από τον υπάλληλο περί συγκατάθεσης του όπως προνοείται στην υποπαράγραφο (ii), οποιαδήποτε πρόσθετη ετήσια σύνταξη που χορηγήθηκε δυνάμει των παρόντων Κανονισμών αφαιρείται από τη σύνταξη του αμέσως όταν αυτός επαναδιορισθεί, η αφαιρετέα δε δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης σύνταξη είναι εκείνη η οποία κατεβάλλετο σ' αυτόν κατά την ημερομηνία του επαναδιορισμού του. (3) Αν γυναίκα υπάλληλος, η οποία αφυπηρέτησε δυνάμει της επιφύλαξης 25, επαναδιορισθεί στο Συμβούλιο και υπηρετήσει για περίοδο όχι μικρότερη των πέντε ετών, αφυπηρετήσει δε τελικά σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σε σύνταξη δυνάμει 25, η προηγούμενη υπηρεσία της μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης της με την τελική αφυπηρέτησή της, νοουμένου ότι αυτή θα ειδοποιήσει εγγράφως το Συμβούλιο αμέσως μετά τον επαναδιορισμό της ότι αναλαμβάνει όπως επιστρέψει οποιοδήποτε φιλοδώρημα που χορηγήθηκε σ' αυτή δυνάμει 5Α. (4) Η δυνάμει του παρόντος Κανονισμού επιστροφή οποιουδήποτε ποσού γίνεται με απλό τόκο με τέτοιο επιτόκιο όσο το Συμβούλιο θα καθόριζε υπολογιζόμενου από την ημερομηνία κατά την οποία τούτο είχε καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της επιστροφής ολόκληρου του ποσού. Ο χρόνος και ο τρόπος της επιστροφής καθορίζονται από το Συμβούλιο. (5) Αν ο υπάλληλος στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος (1), (2) ή (3) πλην της επιφύλαξης της παραγράφου (2), αποβιώσει μέσα σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τον επαναδιορισμό του, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης χήρας και τέκνων και του εφάπαξ ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος των πιο πάνω παραγράφων περί συμπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας.». Αντικατά 9. Ο Κανονισμός 9 κανονισμών αντικαθίσταται με τον SSS*9 ακόλουθο Κανονισμό: «9. Μόνο υπηρεσία σε συντάξιμη θέση λογίζεται ως συντάξιμη:.. Τ,, Νοείται ότι (α) Αν ο υπάλληλος, αμέσως πριν την πρόσληψη του από το Συμβούλιο, υπηρετούσε σε συντάξιμη θέση στο Δήμο Αμμοχώστου, ολόκληρη η συντάξιμη υπηρεσία του στο Δήμο Αμμοχώστου λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της σύνταξης. (β) Όταν περίοδος υπηρεσίας σε μη συντάξιμη θέση ή σε συντάξιμη θέση αλλά με σύμβαση η δοκιμασία, ακολουθείται, είτε αμέσως είτε κατόπιν διακοπής, από υπηρεσία σε συντάξιμη θέση και ο διορισμός του υπαλλήλου σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, τέτοια περίοδος υπηρεσίας σε μη συντάξιμη θέση λογίζεται συντάξιμη. (γ) Όταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση στην οποία ο διορισμός του έχει επικυρωθεί, αποσπάται σε μη συντάξιμη θέση και αφυπηρετεί από μη συντάξιμη θέση, η περίοδος της υπηρεσίας του στη μη συντάξιμη θέση λογίζεται συντάξιμη και η σύνταξη του υπολογίζεται πάνω στο μισθό τον οποίο ελάμβανε κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του.

5 771 Κ.Δ.Π. 280/93 (δ) 'Οταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση απουσιάσει από την υπηρεσία με άδεια άνευ απολαβών, η άνευ απολαβών άδεια απουσίας του δεν υπολογίζεται για σκοπούς σύνταξης, εκτός αν η άδεια παραχωρήθηκε για λόγους δημόσιου συμφέροντος κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου.». 10. Η επιφύλαξη 10 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «δέκα» (4η γραμμή) με τη λέξη «πέντε». 11. Ο Κανονισμός 12 κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο Κανονισμό: «12. (1) Αν υπάλληλος, του οποίου ο διορισμός σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, καταστεί μόνιμα ανάπηρος συνεπεία τραύματος το οποίο υπέστη (α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντος του, και (β) χωρίς δική του αμέλεια, και (γ) λόγω περιστάσεων οι οποίες μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντος του, το Συμβούλιο μπορεί (ϊ) Αν η αφυπηρέτησή του καταστεί αναγκαία ή ουσιαστικά επιταχυνθεί και αν η συνολική υπηρεσία του είναι μικρότερη των πέντε ετών, να χορηγήσει σ' αυτόν, αντί φιλοδώρημα δυνάμει 5, σύνταξη δυνάμει 4, αγνοώντας τον όρο περί συμπλήρωσης υπηρεσίας πέντε ετών. (ϋ) Να χορηγήσει σ* αυτόν, με την αφυπηρέτησή του, πρόσθετη σύνταξη ως ακολούθως, υπολογιζόμενη με βάση το μισθό του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του: Όταν η αναπηρία είναι Ελαφρή: Πέντε εξηκοστά του μισθού. Σοβαρή: Δέκα εξηκοστά του μισθού. Πολύ σοβαρή: Δεκαπέντε εξηκοστά του μισθού. Πλήρης: Είκοσι εξηκοστά του μισθού. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου οι όροι 'Ελαφρή αναπηρία' σημαίνει βαθμό αναπηρίας μεταξύ 10% και 30% αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων. 'Σοβαρή αναπηρία' σημαίνει βαθμό αναπηρίας άνω του 30% και μέχρι 50% συμπεριλαμβανομένου. 'Πολύ σοβαρή αναπηρία' σημαίνει βαθμό αναπηρίας άνω του 50% και μέχρι 70% συμπεριλαμβανομένου. 'Πλήρης αναπηρία' σημαίνει βαθμό αναπηρίας άνω του 70%, όπως αυτή και οι βαθμοί της καθορίζονται στον εκάστοτε σε ισχύ περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο: Νοείται ότι η πρόσθετη σύνταξη μπορεί να μειωθεί κατά τόσο ποσό όσο το Συμβούλιο θα θεωρούσε εύλογο αν η αναπηρία δεν είναι ο λόγος ή ο μόνος λόγος της αφυπηρέτησης. 10 Αντικατάσταση του Κανονισμού 12

6 ΚΛ JI. 280/ (2) Αν υπάλληλος που έχει καταστεί ανάπηρος δεν κατείχε συντάξιμη θέση κατά την ημερομηνία του τραύματος ή αν κατείχε τέτοια θέση επί δοκιμασία, το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει σ'αυτόν με την αφυπηρέτησή του σύνταξη με ποσό ίσο προς την πρόσθετη σύνταξη η οποία θα μπορούσε να χορηγηθεί σε αυτόν δυνάμει της παραγράφου (1) αν η θέση που κατέχεται από αυτόν ήταν συντάξιμη και ο διορισμός του σ'αυτήν είχε επικυρωθεί. (3) Οποιαδήποτε πρόσθετη σύνταξη που χορηγείται δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (1) ως και οποιαδήποτε σύνταξη που χορηγείται δυνάμει της παραγράφου (2), μειούται κατά ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του ετήσιου ποσού του λόγω αναπηρίας καταβαλλόμενου ωφελήματος υπό μορφή σύνταξης 41 του 1980 πληρωτέας δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. 48 του του του του του του του του του του του του του (4) Οποιαδήποτε πρόσθετη σύνταξη που χορηγείται δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (1), ως και οποιαδήποτε σύνταξη που χορηγείται δυνάμει της παραγράφου (2), μαζί με οποιαδήποτε σύνταξη πληρωτέα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών και του ετήσιου ποσού ωφελήματος που καταβάλλεται λόγω αναπηρίας υπό μορφή σύνταξης δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.». Αντικατάστάση του Κανονισμού Ο Κανονισμός 13 κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο Κανονισμό: «13. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, όταν υπάλληλος αποθάνει συνεπεία τραύματος το οποίο υπέστη (α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντος του, και (β) χωρίς δική του αμέλεια, και (γ) λόγω περιστάσεων οι οποίες μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντος του, ενώ διατελούσε στην υπηρεσία του Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει, επιπρόσθετα με το φιλοδώρημα που τυχόν χορηγήθηκε δυνάμει 14 στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του (i) Αν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει χήρα, σύνταξη σε αυτή εφόσο παραμένει ανύπανδρη, το ποσό της οποίας να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε τοις εκατόν των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία του θανάτου του

7 773 ΚΛ JI. 280/93 (ϋ) αν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει χήρα στην οποία χορηγείται σύνταξη δυνάμει της υποπαραγράφου (i) και τέκνο ή τέκνα, σύνταξη για κάθε τέκνο το ποσό της οποίας να μην υπερβαίνει το ένα έκτο της σύνταξης που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (i) (iii) αν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει τέκνο ή τέκνα, αλλά δεν καταλείπει χήρα ή δε χορηγείται σύνταξη στη χήρα, σύνταξη για κάθε τέκνο το ποσό της οποίας είναι διπλάσιο από εκείνο το οποίο καθορίζεται στην υποπαράγραφο (ϋ) (iv) αν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει τέκνο ή τέκνα και χήρα στην οποία χορηγείται σύνταξη δυνάμει της υποπαραγράφου (i) και η χήρα ακολούθως πεθάνει, σύνταξη για κάθε τέκνο από την ημερομηνία του θανάτου της χήρας, το ποσό της οποίας είναι διπλάσιο του ποσού το οποίο καθορίζεται από την υποπαράγραφο (ii) (ν) αν ο αποθανών υπάλληλος δεν καταλείπει χήρα ή αν δε χορηγείται σύνταξη στη χήρα, και αν η μητέρα του εξαρτάτο πλήρως ή κυρίως από αυτόν για τη συντήρηση της, σύνταξη στη μητέρα, εφόσο αυτή στερείται επαρκών μέσων συντήρησης, το ποσό της οποίας να μην υπερβαίνει τη σύνταξη η οποία θα μπορούσε να είχε χορηγηθεί στη χήρα του: Νοείται ότι (α) Σύνταξη δεν είναι πληρωτέα δυνάμει της παρούσας παραγράφου σ' οποιοδήποτε χρόνο για περισσότερα από τρία τέκνα (β) σε περίπτωση σύνταξης που χορηγήθηκε δυνάμει της υποπαραγράφου (ν), αν η μητέρα είναι χήρα κατά το χρόνο της χορήγησης της σύνταξης και ακολούθως νυμφευθεί ξανά, η σύνταξη τερματίζεται από την ημερομηνία του νέου γάμου, αν δε κατά την κρίση του Συμβουλίου μέσα σε οποιοδήποτε χρόνο η μητέρα έχει άλλους επαρκείς πόρους συντήρησης, η σύνταξη αυτή τερματίζεται από την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο (γ) σύνταξη που χορηγήθηκε σε θήλυ τέκνο δυνάμει της παρούσας παραγράφου τερματίζεται όταν το τέκνο νυμφευθεί (δ) το Συμβούλιο μπορεί να διατάξει: (i) Τη συνέχιση καταβολής σύνταξης για τέκνο το οποίο, αν και σταμάτησε να δικαιούται αυτή δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, υπέστη, καθ' ον χρόνο εδικαιούτο σε σύνταξη, πνευματική ή σωματική αναπηρία πιστοποιημένη ιατρικώς και η οποία το κατέστησε ανίκανο να κερδίζει τα προς το ζειν (ii) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (γ) της παρούσας επιφύλαξης, την καταβολή σύνταξης για τέκνο το οποίο ανεξάρτητα ηλικίας κατά το χρόνο του θανάτου του πατρός του υποφέρει από πνευματική ή σωματική αναπηρία πιστοποιημένη ιατρικώς και η οποία το κατέστησε ανίκανο να κερδίζει τα προς το ζειν: Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, και στις δύο περιπτώσεις, να διατάξει τον τερματισμό της σύνταξης μέσα σε οποιοδήποτε χρόνο

8 Αντικατάστάση του Κανονισμού 14 Κ.Δ.Π. 280/ αν ικανοποιηθεί με ιατρική απόδειξη ότι η αναπηρία σταμάτησε ή δεν εμποδίζει το εν λόγω τέκνο να κερδίζει τα προς το ζειν. (2) Σε περίπτωση υπαλλήλου που δεν κατέχει συντάξιμη θέση, ο όρος στην παράγραφο (1) 'συντάξιμες απολαβές' σημαίνει τις απολαβές του οι οποίες θα ήταν συντάξιμες απολαβές αν η κατεχόμενη θέση ήταν συντάξιμη. (3) Η ελάχιστη καταβλητέα σύνταξη δυνάμει του παρόντος Κανονισμού είναι πενήντα πέντε λίρες και 24 σεντ το μήνα. Στο ποσό αυτό υπολογίζονται και οι συντάξεις που χορηγούνται στα τέκνα δυνάμει του παρόντος Κανονισμού. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη δεν υπόκειται σε τιμαριθμική αύξηση. (4) Οποιεσδήποτε συντάξεις πληρωτέες δυνάμει του παρόντος Κανονισμού μειώνονται κατά ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του ετήσιου ποσού του λόγω θανάτου καταβαλλόμενου ωφελήματος ως συντάξεις πληρωτέες δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύ περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. (5) Οποιεσδήποτε συντάξεις πληρωτέες δυνάμει του παρόντος Κανονισμούς μαζί με το ετήσιο ποσό κάθε ωφελήματος που καταβάλλεται λόγω θανάτου υπό τύπο συντάξεων πληρωτέων δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις κατά την ημέρα του θανάτου ετήσιες συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου. (6) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού η λέξη 'τέκνο' σημαίνει τέκνο το οποίο είναι κάτω της ηλικίας των δεκαέξι ετών ή το οποίο είναι άνω της ηλικίας αυτής αλλά κάτω της ηλικίας των είκοσι πέντε ετών και φοιτά σε σχολή, κολλέγιο, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξασκείται από οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιοδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνη υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να απαιτείται από αυτό να αφιερώνει στη φοίτηση ή εξάσκηση το σύνολο του χρόνου του ή διατελεί σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως Ο όρος πε ριλαμβάνει (α) Τέκνο που γεννήθηκε μετά το θάνατο του γονέως (β) θετό ή εξώγαμο τέκνο που γεννήθηκε πριν την ημερομηνία του τραύματος και πλήρως ή κυρίως εξαρτώμενο για τη συντήρηση του από τον αποθανόντα υπάλληλο και (γ) τέκνο που υιοθετήθηκε νόμιμα πριν την ημερομηνία του τραύματος και εξαρτώμενο όπως προαναφέρθηκε. (7) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου όταν η χήρα ή τα τέκνα του ή και οι δύο δικαιούνται σε συντάξεις δυνάμει των Κανονισμών 15 έως 22: Νοείται ότι αν οι συντάξεις που χορηγούνται δυνάμει των Κανονισμών είναι συνολικά μικρότερες των συντάξεων που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, καταβάλλονται οι συντάξεις που είναι συνολικά μεγαλύτερες.». 13. Ο Κανονισμός 14 κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο Κανονισμό: «14. (1) Όταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση αποβιώσει στην υπηρεσία, το Συμβούλιο χορηγεί στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του εφάπαξ ποσό που δεν υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξιμες

9 775 Κ.Δ.Π. 280/93 απολαβές του κατά την ημερομηνία του θανάτου του ή της λήξης της άδειας την οποία τυχόν είχε σε πίστη του κατά την ημερομηνία αυτή ή το εφάπαξ ποσό στο οποίο θα εδικαιούτο αν είχε αφυπηρετήσει υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (δ) 25 κατά την ημερομηνία του θανάτου του ή της λήξης της άδειας την οποία τυχόν είχε σε πίστη του την ημερομηνία αυτή, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μεγαλύτερο. (2) Όταν οποιοσδήποτε συνταξιούχος υπάλληλος του Συμβουλίου αποβιώσει μετά την αφυπηρέτησή του και το σύνολο των ποσών τα οποία επληρώθηκαν σ* αυτόν κατά και μετά την αφυπηρέτησή του είναι μικρότερο από τις ετήσιες συντάξιμες απολαβές του κατά το χρόνο της αφυπηρέτησής του, χορηγείται από το Συμβούλιο στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του φιλοδώρημα ίσο προς τη διαφορά.». 14. Ο Κανονισμός 15 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (2) αυτού. (β) Με τη διαγραφή του σημείου και αριθμού «(1)» (1η γραμμή). (γ) Με τη διαγραφή, αμέσως μετά τις λέξεις «των Κανονισμών», της λέξης «αυτών» (1η γραμμή), (δ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμών» (1η και 3η γραμμές), των αριθμών και λέξης «15 έως 22». (ε) Με την αντικατάσταση, από την επιφύλαξη αυτού, των λέξεων «του Κανονισμού αυτού» (1η γραμμή) και των λέξεων «στον Κανονισμό» (3η γραμμή) με τις λέξεις και αριθμούς «των Κανονισμών 15 έως 22» και «στους Κανονισμούς 15 έως 22», αντίστοιχα. 15. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 15, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: «15Α. Σύνταξη δε χορηγείται δυνάμει των Κανονισμών 15 έως 22 εκτός αν (α) Ο αποθανών ήταν συνταξιούχος ή (β) ο αποθανών εδικαιούτο στη χορήγηση σύνταξης δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, εξαιρουμένων των Κανονισμών 15 έως 22 (είτε αυτή η σύνταξη πράγματι χορηγήθηκε είτε όχι)* ή (γ) ο αποθανών υπηρετούσε ακόμη ως υπάλληλος κατά το χρόνο του θανάτου του και, αν είχε τότε αφυπηρετήσει δυνάμει της παραγράφου (δ) 25, θα εδικαιούτο στη χορήγηση σύνταξης.». 16. Η παράγραφος (1) 16 κανονισμών αντικαθίσταται με την ακόλουθη παράγραφο: «(1) Σύνταξη χήρας δε χορηγείται αν η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου του συζύγου της συζούσε με άλλον άνδρα. Αν η χήρα ξανανυμφευθεί μετά από τη χορήγηση σύνταξης χήρας, η σύνταξη αυτή τερματίζεται από την ημερομηνία του νέου γάμου.». 17. Ο Κανονισμός 17 κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο Κανονισμό: «17. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), η σύνταξη χήρας είναι (α) Για υπηρεσία με εισφορές, το 75% της σύνταξης του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της σύνταξης την 15 Προσθήκη νέου Κανονισμού 15 Α. 16 Αντικατάσταση του Κανονισμού 17

10 ΚΑ JI. 280/ οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος υπάλληλος με βάση την συντάξιμη υπηρεσία του κατά την ημέρα του θανάτου του. (β) Για υπηρεσία χωρίς εισφορές, το 37,5% της σύνταξης του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της σύνταξης την οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος υπάλληλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά την ημέρα του θανάτου του: Νοείται ότι αν ο συντάξιμος υπάλληλος, είχε την ημέρα του θανάτου του (στην υπηρεσία), συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία (α) Πέντε ή περισσότερων ετών αλλά κάτω από δέκα έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια έτη συντάξιμη υπηρεσία, (β) Δέκα ή περισσότερων ετών αλλά κάτω από δεκαπέντε έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρεσία, (γ) Δεκαπέντε ή περισσότερων ετών αλλά κάτω από είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη. (δ) Είκοσι τριών ή περισσότερων ετών αλλά κάτω από τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη, της υπηρεσίας που προστίθεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούμενης ως υπηρεσίας με εισφορές: Νοείται περαιτέρω ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε ο υπάλληλος αν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία της αναγκαστικής αφυπηρέτησής του. (2) Η σύνταξη χήρας συνταξιούχου ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από την ορισθείσα ημερομηνία είναι το 37,5% της σύνταξης που καταβάλλεται σ' αυτόν κατά την ημέρα του θανάτου του. (3) Η ελάχιστη, δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, καταβλητέα σύνταξη είναι πενήντα πέντε λίρες και είκοσι τέσσερα σεντ το μήνα.». 18. Ο Κανονισμός 18 κανονισμών τροποποιείται ως του κανό ακολούθως: νισμου 18 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (4), με την ακόλουθη παράγραφο: «(4) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3) δε χορηγείται σύνταξη για (α) Εξώγαμο τέκνο του αποθανόντα, ή (β) θετό τέκνο του αποθανόντα και τέκνο συζύγου αυτού, ή (γ) θετό, υιοθετηθέν ή εξώγαμο τέκνο συζύγου αυτού, εκτός αν το τέκνο εξαρτάτο πλήρως ή κυρίως από τον αποθανόντα κατά το χρόνο του θανάτου του.», (β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: «(β) Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, το Συμβούλιο μπορεί να διατάξει (α) Τη συνέχιση καταβολής σύνταξης τέκνων για τέκνο το οποίο αν και σταμάτησε να τη δικαιούται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, υπέστη όταν εδικαιούτο

11 777 ΚΛ JL 280/93 σε σύνταξη τέκνων, πνευματική ή σωματική αναπηρία, πιστοποιουμένη ιατρικώς και που το καθιστά ανίκανο να κερδίζει τα προς το ζειν* (β) την καταβολή σύνταξης τέκνων για τέκνο το οποίο, ανεξάρτητα από την ηλικία κατά το χρόνο του θανάτου του πατρός του, υποφέρει από πνευματική ή σωματική αναπηρία πιστοποιουμένη ιατρικώς και που το καθιστά ανίκανο να κερδίζει τα προς το ζειν: Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να διατάξει τον τερματισμό της σύνταξης μέσα σε οποιοδήποτε χρόνο, αν ικανοποιηθεί με ιατρική απόδειξη ότι η αναπηρία έπαυσε να υφίσταται ή δεν εμποδίζει το εν λόγω τέκνο να κερδίζει τα προς το ζειν.». (γ) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο 7 αυτού, του αριθμού «12» (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό «13». 19. Ο Κανονισμός 19 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (2), (3) και (4) αυτού με τις ακόλουθες παραγράφους: «(2) Όταν ο αποθανών καταλείπει χήρα, το ποσοστό της σύνταξης τέκνων κατά τη διάρκεια της ζωής της είναι το 16,67% της σύνταξης της χήρας για κάθε δικαιούχο τέκνο με ανώτατο όριο τη σύνταξη για δύο τέκνα. (3) 'Οταν ο αποθανών δεν καταλείπει χήρα ή, αν καταλείπει χήρα μετά το θάνατο της, το ποσοστό σύνταξης τέκνων είναι 44,44% της σύνταξης η οποία θα καταβαλλόταν στη χήρα για κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα. (4) 'Οταν η χήρα τελέσει νέο γάμο, το ποσοστό της σύνταξης τέκνων είναι το 22,22% της σύνταξης η οποία θα καταβαλλόταν στη χήρα, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα.». (β) Με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (4) αυτού, της ακόλουθης παραγράφου: «(5) Για την αναφερόμενη στις παραγράφους (3) και (4) σύνταξη, η οποία θα καταβαλλόταν στη χήρα και την αναφερόμενη στην παράγραφο (2) καταβλητέα στη χήρα σύνταξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (3) 17 αναφορικά με την ελάχιστη σύνταξη χήρας.». 20. Ο Κανονισμός 20 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (Ι) αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος δεν άσκησε το δικαίωμα εκλογής όπως μη υπαχθεί και δεν κατέβαλε οποιαδήποτε εισφορά σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ο υπάλληλος αυτός θα θεωρείται ότι άσκησε αναδρομικά το δικαίωμα εκλογής όπως μη υπαχθεί και απαλλάσσεται από την καταβολή οποιωνδήποτε εισφορών για την προϋπηρεσία του.»

12 Κ.Δ.Π. 280/ (β) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (2) αυτού με την ακόλουθη υποπαράγραφο: «(γ) Από την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόμος 41/1980) οι περιοδικές εισφορές οι προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό, μειούνται κατά ένα τοις εκατόν επί του ποσού των συντάξιμων απολαβών του, μη λαμβανομένων όμως υπόψη συντάξιμων απολαβών πέραν του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών όπως οι αποδοχές αυτές ορίζονται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο», (γ) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (3) αυτού των λέξεων «των πέντε μιλς» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «του ενός σεντ». (δ) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: «(4) Αν εισφορέας βρίσκεται σε άδεια με ελαττωμένες απολαβές ή σε διαθεσιμότητα ή σε άδεια άνευ απολαβών, εφόσον η άδεια αυτή λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, αυτός εισφέρει με βάση το καθοριζόμενο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο (2). Αν εισφορέας βρίσκεται σε άδεια άνευ απολαβών η οποία δε λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, αυτός δεν καταβάλλει οποιαδήποτε εισφορά.», (ε) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (5) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (6): «(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (2), κανένας εισφορέας δεν υποχρεούται να καταβάλει ποσό που αντιπροσωπεύει περισσότερες από τετρακόσιες μηνιαίες εισφορές λαμβανομένων υπόψη και οποιωνδήποτε εισφορών που έχουν καταβληθεί ή που θεωρούνται ότι έχουν καταβληθεί δυνάμει 21.». 21. Ο Κανονισμός 21 κανονισμών τροποποιείται ως τουκανο ακολούθως: νισμου 21 ^ νέου Προσθήκη Κανονισμού 21 Α, (α) Με τη διαγραφή, από την παράγραφο (1) αυτού, της φράσης «προς έν χιλιοστόν επτακοσιοστόν εξηκοστόν των ετησίων συνταξίμων απολαβών του εισφορέως» (7η και 8η γραμμές), (β) Με την προσθήκη στην παράγραφο (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «να καταβάλει εισφορές» (5η γραμμή) της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι από την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εισφορές μειούνται κατά το ποσοστό που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 20.». (γ) Με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (3) αυτού της λέξης «φιλοδωρήματος» (9η γραμμή) με τις λέξεις «ποσού του πληρωτέου». 22. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 21, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: «2ΙΑ. (1) Υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου και άσκησε ή θεωρείται ότι άσκησε την εκλογή που αναφέρεται στον Κανονισμό 23, μπορεί να ανακαλέσει την εν λόγω εκλογή με έγγραφη ειδοποίηση που δίδεται προς το Συμβούλιο εντός ιριών μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού.

13 779 KAJI. 280/93 (2) Υπάλληλος ο οποίος άσκησε το δικαίωμα ανάκλησης δυνάμει της παραγράφου (1), υπάγεται, από την ημερομηνία της ανάκλησης, σε όλες τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και λογίζεται ότι ουδέποτε άσκησε εκλογή δυνάμει 23. (3) Υπάλληλος ο οποίος άσκησε το δικαίωμα ανάκλησης δυνάμει της παραγράφου (1) λογίζεται, για τους σκοπούς 21, ότι καθίσταται συντάξιμος από την ημερομηνία της ανάκλησης και μπορεί να ασκήσει ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλει τις εισφορές που καθορίζονται στο ρηθέντα Κανονισμό για οποιαδήποτε περίοδο συμπληρωμένων μηνών προηγούμενης συντάξιμης υπηρεσίας. (4) Η άσκηση δικαιώματος εκλογής που αναφέρεται στην παράγραφο (3) και η καταβολή των εισφορών δέον όπως γίνει εντός της περιόδου μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα ανάκλησης δυνάμει παραγράφου (1).». 23. Ο Κανονισμός 23 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «όλων των διατάξεων» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «των παρόντων Κανονισμών», (β) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (α), της πιο κάτω νέας επιφύλαξης: «Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος δεν άσκησε το δικαίωμα εκλογής το οποίο αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη της παρούσας παραγράφου και δεν κατέβαλε οποιεσδήποτε εισφορές σύμφωνα με τους Κανονισμούς 15 έως 22, θα θεωρείται ότι άσκησε αναδρομικά το δικαίωμα εκλογής και δε θα υπόκειται στις διατάξεις των Κανονισμών 15 έως 22.». 24. Ο Κανονισμός 24 κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «ή σύνταξη, φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα αφυπηρέτησης» (δεύτερη και τρίτη γραμμές). 25. Ο Κανονισμός 25 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση, από την επιφύλαξη αυτού, των λέξεων «μπορεί να χορηγηθεί» (1η γραμμή), με τη λέξη «χορηγείται.», (β) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη παράγραφο (ε), νέας παραγράφου αριθμημένης ως παράγραφος (στ): «(στ) Αν το Συμβούλιο τερματίσει την υπηρεσία του για το λόγο ότι ο τερματισμός είναι επιθυμητός προς το δημόσιο συμφέρον λαμβανομένων υπόψη της χρησιμότητας του υπαλλήλου στο Συμβούλιο και όλων των συνθηκών της περίπτωσης.». 26. Ο Κανονισμός 27 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: «(1) Όταν ένας υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση και συμπλήρωσε υπηρεσία πέντε ή περισσότερα έτη και ηλικία όχι

14 ΚΛ JI. 280/ μικρότερη των σαράντα πέντε ετών, υποβάλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού, η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό παγοποιούνται και καταβάλλονται αμέσως όταν ο υπάλληλος συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών. Η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται δυνάμει του Κανονισμού 4 με βάση τις συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα της πρόωρης αφυπηρέτησής του και θα αυξάνονται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις των υπαλλήλων του Συμβουλίου μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού.», (β) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου, αριθμημένης ως παράγραφος (2) και της επαναρίθμησης των παραγράφων (2), (3), (4) και (5) σε (3), (4), (5) και (6), αντίστοιχα: «(2) Όταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση και δεν ικανοποιεί τους όρους της παραγράφου (1), έχει όμως συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των τριών ετών, παραιτείται από τη θέση του, ύστερα από άδεια του Υπουργού, λαμβάνει φιλοδώρημα ίσο προς το 1/12 των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία παραίτησης του για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας.». Αντί 27. Ο Κανονισμός 28 κανονισμών αντικαθίσταται με τον κατάσταση ακόλουθο: 28 «28. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) σε περίπτωση που υπάλληλος, ο οποίος αφυπηρετεί δυνάμει της παρα γράφου (δ) 25 έχει κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής του συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία (α) Πέντε ή περισσότερων ετών, αλλά κάτω από δέκα έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία, (β) δέκα ή περισσότερων ετών, αλλά κάτω από δεκαπέντε έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρεσία (γ) δεκαπέντε ή περισσότερων ετών αλλά κάτω από είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη, (δ) είκοσι τριών ή περισσότερων ετών αλλά κάτω από τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη, της υπηρεσίας η οποία προστίθεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούμενης ως υπηρεσίας με εισφορές: Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε ο υπάλληλος αν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησής του. (2) Ο παρών Κανονισμός δε θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο υπάλληλος καθίσταται μόνιμα ανάπηρος συνεπεία τραύματος και δικαιούται σε σύνταξη δυνάμει 12: κανονισμων. Νοείται ότι, αν η σύνταξη την οποία δικαιούται δυνάμει του Κανονισμού 12 είναι μικρότερη της σύνταξης την οποία δικαιούται

15 781 Κ All. 280/93 δυνάμει της παραγράφου (1), θα λαμβάνει τη σύνταξη την οποία δικαιούται δυνάμει της παραγράφου (1). (3) Αν το Συμβούλιο τερματίσει την υπηρεσία υπαλλήλου σύμφωνα με την παράγραφο (στ) 25, το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει τόση σύνταξη, φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα που ήθελε θεωρήσει δίκαιο και πρέπον αλλά που να μην υπερβαίνει το ποσό, το οποίο ο υπάλληλος θα εδικαιούτο αν αφυπηρετούσε από την υπηρεσία του για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του Κανονισμού 25.». 28. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 33, των ακόλουθων νέων Κανονισμών 33Α και 33Β: «33Α. (1) Όταν αυξάνονται οι παρεχόμενες συντάξεις και φιλοδωρήματα στους συνταξιούχους δημόσιους υπαλλήλους, στις χήρες και τα τέκνα τους, θα αυξάνονται ταυτόχρονα με το ίδιο ποσοστό οι παρεχόμενες προς τους συνταξιούχους υπαλλήλους του Συμβουλίου, τις χήρες και τα τέκνα τους συντάξεις και φιλοδωρήματα. (2) Όταν αυξάνεται η ελάχιστη καταβλητέα σύνταξη στη χήρα δημόσιου υπαλλήλου, θα αυξάνεται ταυτόχρονα και με το ίδιο ποσοστό η ελάχιστη, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών καταβλητέα σύνταξη στη χήρα υπαλλήλου του Συμβουλίου. 33Β. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), οι Κανονισμοί οι οποίοι προβλέπουν για σύνταξη χήρας και τέκων εφαρμόζονται, από την ορισθείσα ημέρα και στις γυναίκες υπαλλήλους του Συμβουλίου, οι οποίες κατέχουν συντάξιμη θέση και στις γυναίκες συνταξιούχες. Οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις 'υπάλληλος', 'συνταξιούχος', 'αποθανών', 'χήρα', 'η σύζυγος, 'εισφορέας', ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει 'γυναίκα υπάλληλο', 'γυναίκα συνταξιούχο', 'αποθανούσα', 'χήρο', 'το σύζυγο', γυναίκα εισφορέα' και οποιαδήποτε αναφορά σε τέκνα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα γυναίκας υπαλλήλου ή γυναίκας συνταξιούχου. (2) Για σκοπούς του παρόντος Κανονισμού η αναφερόμενη στους Κανονισμούς 15 έως 22 'ορισθείσα ημέρα' σημαίνει την ημέρα κατά την οποία οι παρόντες Τροποποιητικοί Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ. (3) Οι δυνάμει 20 καταβλητέες περιοδ'.κές εισφορές είναι προς 0,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών των γυναικών εισφορέων μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές τους και προς 1,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών τους. Οι δυνάμει 21 καταβλητέες εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία είναι προς 1,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών τους μέχρι την 5η Οκτωβρίου 1980 και μετά την 5η Οκτωβρίου 1980 προς 0,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών τους μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές τους και προς 1,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών τους πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών αυτών. Το ύψος των εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται βάσει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.». 29. Ο Κανονισμός 37 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «τιμαριθμικές αυξήσεις των συντάξεων» (3η και 4η γραμμές) με τις λέξεις «τις συντάξεις» και με την αντικατάσταση του αριθμού «1979» (7η γραμμή) με τον αριθμό «1990». Προσθήκη νέων Κανονισμών 33Α και 33Β. 37

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507,

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, 25.5.90 1075 Ν. 63/90 Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90 Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, 25.5.90 1065 Ν. 62/90 Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων Ε Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2648, 22.11.91 1247 K.AJI. 330/91 Αριθμός 330 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ill (ί) Λρ. 2888, 24.6.94 373 Κ.Δ.Π. 152/94 Αριθμός 152 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2)(ιγ)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, 6.12.91 Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 17 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

547 Κ.Δ.Π. 143/87 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, Ι, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987)

547 Κ.Δ.Π. 143/87 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, Ι, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2228, 15.5.87 547 Κ.Δ.Π. 143/87 Αριθμός 143 Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθησαν από τη Δημοτική Επιτροπή Μόρφου, εγκρίθησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989)

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 171 K.AJI. 24/91 Αρ. 2576, 8.2.91 Αριθμός 24 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 61/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2507 της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, Κ.Δ.Π. 361/91

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, Κ.Δ.Π. 361/91 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1469 Κ.Δ.Π. 361/91 Αριθμός 361 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1991

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1991 E.E. Παρ. ΠΙ α) 119 Κ.Δ.Π. 34/92 Αρ. 2679, 7.2.92 Αριθμός 34 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2χΐχγ) και 87(1)(δ)

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

3. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1409 Κ.Δ.Π. 156/98 Αρ. 3248,19.6.98 Αριθμός 156 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 457 Κ.Δ.Π. 105/2000 Αρ. 3403,21.4.2000 Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 841 Κ.Δ.Π. 304/93 Αρ. 2844,17.12.93 Αριθμός 304 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους αυτών) (Όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης

Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3104, 6.12.96 4055 ΚΑ.Π. 366/96 Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του Συμβουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντας (Σχέδιο Συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995) E.E. Παρ. III(D Αρ. 3022, 8.12.95 1379 K.AJI. 294/95 Αριθμός 294 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Α.Π. 180/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3158 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 180 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 537 Κ.Δ.Π. 55/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι -ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Π-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 343/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2655 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 343 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329,4.6.99 383 Κ.Δ.Π. 112/99 Αριθμός 112 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJ1. 250/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2921 της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992 Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 264 Κ.Δ.Π. 111/93 Αρ. 2792, 30.4.93 Αριθμός 111 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων κατ Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) Αρ. 3170, 25.7.97 2123 Κ.Δ.Π. 220/97 Αριθμός 220 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

«ασφαλιστέες αποδοχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

«ασφαλιστέες αποδοχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1427 Κ.Δ.Π. 304/95 Αρ. 3024,15.12.95 Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως Παρεκκλησιάς, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141, Κ.Δ.Π. 116/97. Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141, Κ.Δ.Π. 116/97. Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141,11.4.97 1233 Κ.Δ.Π. 116/97 Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997)

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, 4.7.97 2009 Κ.Δ.Π. 189/97 Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989)

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 907 Κ.Δ.Π. 312/93 Αριθμός 312 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3044, 8.3.96 244 Κ.Δ.Π. 80/96 Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 282/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 282 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 23/99 40 «Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και περιλαμβάνει

Κ.Δ.Π. 23/99 40 «Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και περιλαμβάνει E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 39 Κ.Α.Π. 23/99 Αρ. 3303,12.2.99 Αριθμός 23 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου του Χώρου Απόρριψης και Επεξεργασίας Αυμάτων στο «ΒΑΤΙ» Αεμεσού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ (I) 149 ΚΛJI. 68/93 Ap. 2785, 26.3.93 Αριθμός 68 Οι περί Συντάξεων και Χορηγηματων των Υπαλλήλων της. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρο (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

276 Κ.Δ.Π. 81/96 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ

276 Κ.Δ.Π. 81/96 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3044, 8.3.96 276 Κ.Δ.Π. 81/96 Αριθμός 81 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3635 Κ.Α.Π. 345/2002 Αρ. 3623,19.7.2002 Αριθμός 345 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 4137 ΚΛ JI. 370/96 Αρ. 3104, 6.12.96 Αριθμός 370 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων προς τους Υπαλλήλους της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, 21.7.95 Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΠ. 215/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3267 της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 215 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας.

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1739 Κ.Δ.Π. 234/2004 Αρ. 3840, 23.4.2004 Αριθμός 234 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149, K.AJI. 150/97. Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996)

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149, K.AJI. 150/97. Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149,16.5.97 1541 K.AJI. 150/97 Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2988, 7.7.95 909 Κ.Δ.Π. 185/95 Αριθμός 185 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 14(3) του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΑΠ. 138/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1869 της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 138 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161,

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161, Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161, 4.7.97 Αριθμός 188 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους (Όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

919 Κ.Δ.Π. 315/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

919 Κ.Δ.Π. 315/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 919 Κ.Δ.Π. 315/93 Αριθμός 315 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Αριθμός 353 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964?ΕΩ^Σ 1982 (ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966, 9; 47; ;89iTOY 1970, 67 ΤΟΥ 1972, 73 ΤΟΥ 1979, 26 ΤΟΥ 1981 ΚΑ 1^42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 98(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2758 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543,

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 183(I)/2015 Ν. 183(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

585 Κ.Δ.Π. 200/92 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

585 Κ.Δ.Π. 200/92 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2727, 24.7.92 585 Κ.Δ.Π. 200/92 Αριθμός 200 Οι περί Ανακουφίσεως ίιαθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, 19.10.2012 136(Ι)/2012 Αρ.4358 19.10.2012 136(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 589/2005 Αρ. 4061, 23.12.2005 4448 Αριθμός 589 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 359/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3102 της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 359 Οι περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ 31(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998 77(Ι) του 1999 141(Ι) του 2001 69(Ι) του 2005 37(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 E.E. Παρ. ΙΠ(Ϊ) Αρ. 3024,15.12.95 1422 Κ.Δ.Π. 303/95 Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 48 του 1963 10 του 1979 35 του 1990 233 του 1991 74(1) του 1992 66(1) του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

1515 Κ.Δ.Π. 168/98. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253,

1515 Κ.Δ.Π. 168/98. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253,10.7.98 1515 Κ.Δ.Π. 168/98 Αριθμός 168 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 1998, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Παγκύπριου

Διαβάστε περισσότερα

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1499 K.AJL 365/91 Αριθμός 365 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους) (Τροποποιητικοί)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2284,

E.E., Παρ. I, Αρ. 2284, E.E., Παρ. I, Αρ. 2284, 24.12.87 1661 Ν. 314/87 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 ---------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 116/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 112(Ι) του 2004. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011.

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011. Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 33 του 1990 103 του 1991 25(Ι) του 1992 6(Ι) του 1995 14(Ι) του 1995 92(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Του Μιχαλάκη Χρίστου

Του Μιχαλάκη Χρίστου Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης γήρατος όπως αυτός καθορίζεται από τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο τόσο στη βασική όσο και στη συμπληρωματική ασφάλιση Του Μιχαλάκη Χρίστου (e-mail:christoumic@yahoo.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 126(I)/2019 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4725 Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019 1473 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167 (Ι) του 2002 22(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις.

Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις. ΜΕΤΑΞΥ:- της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (που πιο κάτω θ αναφέρεται ως «η Αρχή») ενεργώντας δια του Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 103/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3403 της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 103 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Δικαιούχοι Προϋποθέσεις Αναβολή πληρωμής Το ύψος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης

Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης όπως καθορίζεται από τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο τόσο στη βασική όσο και στη συμπληρωματική ασφάλιση Του Μιχαλάκη Χρίστου (e-mail:christoumic@yahoo.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Α.Π. 394/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 394 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

393 Κ.Δ.Π. 128/92. E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2713,

393 Κ.Δ.Π. 128/92. E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2713, E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2713, 5.6.92 393 Κ.Δ.Π. 128/92 Αριθμός 128 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Παγκυπριου Δικηγορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 83/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2502 της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 83 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ KJ\JI. 303/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2844 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 303 Οι περί Συντάξεων και Χορηγημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 6 7 9, 3 1 / 1 / 2 0 0 32 2 ( I ) / 2 0 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4012, 8/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4012, 8/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 124(Ι)/2014 124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα