Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161,"

Transcript

1 Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161, Αριθμός 188 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) Ενοποιημένοι Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 44 των περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμων του 1960 έως 1996, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Αημοκρατίας. Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 44 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της δίνει το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, εκδίδει, με την έγκριση Κεφ. ΠΙ. του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω Ενοποιημένους Κανονισμούς. A tf \1% 24 του του του του του του (1) του (1) του Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αρχής Ηλεκτρι Συνοπτικός σμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της ^ ς " Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους (Όμοιο με το Σχέδιο Εφημερίδα της Συντάξεων της Κυβέρνησης)) Ενοποιημένοι Κανονισμοί του Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (Ι): ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει Ερμηνεία, διαφορετική έννοια «άλλος Οργανισμός» σημαίνει οποιοδήποτε Οργανισμό ή Αρχή Δημόσιου Δικαίου που ιδρύεται με ειδικό νόμο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε Αρχή Τοπικής Διοίκησης «αναλογιστής» σημαίνει τον αναλογιστή ή αν είναι περισσότεροι από ένας, οποιοδήποτε από αυτούς, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος ή μέλη του Ινστιτούτου των Αναλογιστών ή του Σώματος των Αναλογιστών της Σκοτίας ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριζόμενο από το Νόμο κατά τον ουσιώδη χρόνο, που διορίστηκε από την Αρχή για να εκτελεί τα απαιτούμενα από το Σχέδιο καθήκοντα αναλογιστή «Αρχή» σημαίνει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου «αρχικές εισφορές» σημαίνει τις εισφορές που έγιναν ή για τις οποίες έγιναν ή θα γίνουν διευθετήσεις για την καταβολή τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο (1) των Κανονισμών 54 και 56

2 Κ.Δ.Π. 188/ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του «ασθένεια» σημαίνει σωματική ή πνευματική ανικανότητα ή φυσική αναπηρία, η οποία κατά τή γνώμη του Ιατροσυμβουλίου κωλύει, όχι προσωρινά, το αναφερόμενο πρόσωπο από του να φέρει σε πέρας οποιαδήποτε καθήκοντα τα οποία λογικά η Αρχή δυνατό να του αναθέσει, αφού ληφθούν υπόψη τα καθήκοντα που εκτελούσε αμέσως πριν περιέλθει σ' αυτή την ανικανότητα ή αναπηρία «αφυπηρέτηση» σημαίνει τον τερματισμό της όλης απασχόλησης από την υπηρεσία της Αρχής κατά ή πριν ή μετά τη συμπλήρωση του συνηθισμένου για την αφυπηρέτηση ορίου ηλικίας και οι όροι «αφυπηρετεί» και «αφυπηρέτησε» έχουν ανάλογη έννοια «αφυπηρέτηση για λόγους υγείας» σημαίνει τον τερματισμό της όλης απασχόλησης υπαλλήλου μετά από διαπίστωση από το Ιατροσυμβούλιο της ανικανότητας του να εκτελεί σε ικανοποιητικό βαθμό τα καθήκοντα της θέσης του. Οι όροι «αφυπηρετεί» ή «αφυπηρέτησε για λόγους υγείας» έχουν ανάλογη έννοια «Διάταγμα περί Τιμαριθμικής Αύξησης των Συντάξεων» σημαίνει το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που καθορίζει κάθε φορά, το ύψος της αύξησης στις συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους δημόσιους υπαλλήλους ένεκα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη «εισφορέας» σημαίνει μέλος του Σχεδίου το οποίο κατά τον ουσιώδη χρόνο εισφέρει από το μισθό του ή έγιναν διευθετήσεις για να εισφέρει για την παροχή σύνταξης Χήρων/Χηρών και Τέκνων «ελεγκτές» σημαίνει τους ελεγκτές οι οποίοι ελέγχουν τα λογιστικά βιβλία της Αρχής «εν ισχύι Όροι Υπηρεσίας της Αρχής» σημαίνει τους όρους υπηρεσίας που κατά καιρούς ισχύουν για το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου «ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων και περιλαμβάνει κάθε άλλη δύναμη την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας κηρύσσει ως ένοπλη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας

3 1977 Κ.Α.Π. 188/97 «εξαρτώμενοι» σημαίνει τη/το σύζυγο και τα τέκνα μέλους «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή η οποία ορίζεται να διοικεί το Σχέδιο όπως περιγράφεται στον Κανονισμό 32 «ημερομηνία αφυπηρέτησης» σημαίνει την πρώτη ημέρα του μήνα, ο οποίος ακολουθεί μετά το μήνα κατά τον οποίο το μέλος συμπληρώνει το συνηθισμένο για την αφυπηρέτηση όριο ηλικίας. «ημερομηνία ίδρυσης του Σχεδίου» σημαίνει την 1η Ιανουαρίου 1982 «ιατρικός σύμβουλος του Σχεδίου» σημαίνει οποιοδήποτε δεόντως εγγεγραμμένο ιατρό που έχει διοριστεί ή εγκριθεί από την Αρχή «ιατροσυμβούλιο» σημαίνει το ιατροσυμβούλιο το οποίο αναφέρεται Επίσημη στον Κανονισμό 31(2) των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Ε^Ο^0 Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 μέχρι (Αρ. 2) του 1996 «ικανοποιητική βεβαίωση υγείας» σημαίνει τέτοια βεβαίωση που να περιλαμβάνει, όπου κατά την κρίση της η Επιτροπή θεωρεί αρκετό, βεβαίωση που να βασίζεται πάνω σε ιατρική εξέταση που διενεργήθηκε από ιατρικό σύμβουλο του Σχεδίου, η οποία κατά τη γνώμη της Επιτροπής είναι ικανοποιητική «μισθός» σημαίνει το βασικό μισθό συν τιμαριθμικό επίδομα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε αποκοπές οι οποίες πραγματοποιούνται νόμιμα από αυτό, αλλά δεν περιλαμβάνει μισθό, επίδομα, τέλος ή φιλοδώρημα σε σχέση με ειδική ή υπερωριακή εργασία ή καθήκον ή άλλο επιχορήγημα ή οδοιπορικά, επίδομα συντηρήσεως ή παρόμοιο επίδομα και σημαίνει στην περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει μη σταθερό μισθό (είτε στο σύνολο του είτε κατά μέρος από προμήθειες), το σταθερό ποσό κάθε εβδομάδα, κατά μήνα ή κατά έτος το οποίο καθορίστηκε από την Αρχή για τους σκοπούς του Σχεδίου «νόμος περί αυξήσεων συντάξεων» σημαίνει οποιοδήποτε νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος προνοεί αύξηση στις συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Δημόσιους Υπαλλήλους «περιοδικές εισφορές» σημαίνει τις εισφορές όπως ορίζονται στους Κανονισμούς 53 και 56 «προκαταρκτικές εισφορές» σημαίνει τις εισφορές όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς 54, 56 και 55 τις οποίες επιθυμούν να καταβάλουν τα μέλη για προηγούμενη υπηρεσία τους μετά από σχετικές διευθετήσεις «σε λέξεις στον ενικό» θα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και σε λέξεις στον πληθυντικό ότι περιλαμβάνουν και τον ενικό «συνηθισμένο για την αφυπηρέτηση όριο ηλικίας» σημαίνει την ηλικία των 60 χρόνων «σύνταξη» σημαίνει ετήσια σύνταξη «συντάξιμη θέση» σημαίνει μόνιμη οργανική θέση στην υπηρεσία της Αρχής κρατίας, Παράρτημα Τρίτο (Ι):

4 Κ.Δ.Π. 188/ «συνταξιούχος» σημαίνει μέλος του Σχεδίου στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη με βάση το Μέρος II κατά την αφυπηρέτησή του από την υπηρεσία της Αρχής «Σχέδιο» σημαίνει το Σχέδιο το οποίο ιδρύεται δυνάμει του Κανονισμού 3(1) «Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων το οποίο ιδρύεται δυνάμει του Κανονισμού 30 «Ταμείο Προνοίας» σημαίνει το Ταμείο το οποίο λειτουργούσε δυνάμει του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, και των Νόμων Α10 του I960, 16 του 1960 και 24 του 1963 ή οποιωνδήποτε Νόμων που τροποποιούσαν ή αντικαθιστούσαν αυτούς «τιμαριθμικό επίδομα» σημαίνει το επίδομα που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της Αρχής και του οποίου το ύψος καθορίζεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας με βάση τον τιμαριθμικό δείκτη «τιμαριθμικός δείκτης» σημαίνει τον εκάστοτε ισχύοντα Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης «υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση και παρέχει υπηρεσία στην Αρχή θεωρείται δε ότι κατέχει την εν λόγω θέση από την ημερομηνία της αρχικής επί δοκιμασία πρόσληψης του από την Αρχή «υπηρεσία με εισφορές» σημαίνει υπηρεσία για την οποία καταβλήθηκαν περιοδικές εισφορές ή υπηρεσία για την οποία καταβλήθηκαν ή έγιναν διευθετήσεις για την καταβολή αρχικών και/ή προκαταρκτικών εισφορών «υπηρεσία στην Αρχή» σημαίνει πλήρη απασχόληση στην Αρχή και στο Κεντρικό Σχέδιο Εξηλεκτρισμού «υπηρεσία χωρίς εισφορές» σημαίνει υπηρεσία για την οποία δεν έγιναν εισφορές και ούτε έγιναν διευθετήσεις για καταβολή εισφορών «Υπουργικό Συμβούλιο» σημαίνει το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΜΕΡΟΣ II ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ίδρυση 3. (1) Με τους παρόντες Κανονισμούς ιδρύεται Σχέδιο Συντάξεων και Σχεδίου. Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Σχέδιο») και παρέχει ωφελήματα προς ή σε σχέση προς μέλη, όπως προνοείται στους παρόντες Κανονισμούς. (2) Η ισχύς του Σχεδίου θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου Μέλη. 4. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, μέλη του Σχεδίου (α) Δύνανται να είναι όλοι οι υπάλληλοι της Αρχής οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 1982, ήταν μη άφυπηρετήσαντα μέλη ή κατέστησαν μετά από την εν λόγω ημερομηνία μέλη του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγη Επίσημη μάτων που ιδρύθηκε δυνάμει των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Εφημερίδα (Σχέδιον Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής και κρατίας, Εξαρτώμενους αυτών) Κανονισμών του 1985 Παράρτημα Τρίτο (Ι): (β) δύνανται να είναι όλοι οι υπάλληλοι της Αρχής οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 1982, ήταν μη άφυπηρετήσαντα μέλη ή κατέστησαν μετά την εν λόγω ημερομηνία μέλη του Ταμείου Προνοίας και

5 1979 Κ.Δ.Π. 188/97 (γ) γίνονται αυτεπαγγέλτως ( υποχρεωτικά) όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι κατέστησαν ή θα καταστούν μόνιμοι κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1983: Νοείται ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι μπορούσαν να είναι μέλη σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους (α) και (β) και αφυπηρέτησαν πριν την έκδοση των παρόντων Κανονισμών, μπορούν, μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση τους, να επιλέξουν ανέκκλητα όπως καταστούν μέλη: Νοείται ακόμη ότι οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να είναι μέλη και απεβίωσαν πριν την έκδοση των παρόντων Κανονισμών, μπορούν μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση τους να ασκήσουν ανέκκλητα το δικαίωμα όπως τύχουν χειρισμού για σκοπούς παροχής ωφελημάτων βάσει των παρόντων Κανονισμών. 5. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 4, οι προϋποθέσεις για να Προϋποθέσεις καταστεί κάποιος μέλος του Σχεδίου είναι οι ακόλουθες: μέλους. (α) Να είναι ηλικίας 17 χρόνων και άνω και (β) να κατέχει διορισμό που δεν προσδιορίζεται από την Αρχή ως «προσωρινός» ή «με σύμβαση» ή «πάνω σε έκτακτη βάση». 6. (1) Οποιοσδήποτε υπάλληλος θα είναι και θα θεωρείται ότι είναι μέλος πραγματική του Σχεδίου από την πραγματική ημερομηνία εισόδου του στο Σχέδιο, πραγ ε^ουτ" 1 ματική δε ημερομηνία εισόδου για κάθε μέλος θα είναι (α) Για όλους εκείνους τους υπαλλήλους, οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 1982, ήταν μη αφυπηρετήσαντα μέλη, ή κατέστησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1982 μέλη του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους αυτών ή του Ταμείου Προνοίας και οι οποίοι θα επιλέξουν ένταξη στο Σχέδιο, η ημερομηνία πρόσληψης στην υπηρεσία της Αρχής ή στο Κεντρικό Σχέδιο Εξηλεκτρισμού (β) για όλους εκείνους τους υπαλλήλους, οι οποίοι κατέστησαν ή θα καταστούν μόνιμοι κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, η ημερομηνία πρόσληψης τους στην υπηρεσία της Αρχής. (2) Η Αρχή αποφασίζει κατά πόσο ένας υπάλληλος μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις για να καταστεί μέλος. (3) Δε θα είναι μέλος του Σχεδίου οποιοσδήποτε υπάλληλος για τον οποίο η Αρχή έκαμε ή συμφώνησε ειδικές διευθετήσεις οι οποίες προνοούν ότι δε θα είναι μέλος του Σχεδίου. 7. Συντάξιμος μισθός λογίζεται ο ολικός τελευταίος πριν από την αφυπη Συντάξιμος ρέτηση μηνιαίος βασικός μισθός, περιλαμβανομένου του τιμαριθμικού επιδό μισ ος ' ματος, το οποίο καταβάλλεται στο μέλος από την Αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε αποκοπές, που αποκόπτονται νόμιμα από αυτό, αλλά δεν περιλαμβάνει μισθό, επίδομα, τέλος ή φιλοδώρημα σχετικά με ειδική ή υπερωριακή εργασία ή καθήκον ή άλλο επιχορήγημα ή οδοιπορικά, επίδομα συντήρησης ή παρόμοιο επίδομα: Νοείται ότι (α) Σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή παραίτησης υπαλλήλου μέλους την προηγουμένη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του τιμαριθμικού

6 Συντάξιμη υπηρεσία. Κ.Δ.ΙΪ. 188/ επιδόματος πάνω στο βασικό μισθό, ο συντάξιμος μισθός του λογίζεται ότι αυξάνεται ανάλογα, λαμβανομένης υπόψη της τιμαριθμικής αυτής αύξησης και (β) σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθός του υπαλλήλου μέλους βρίσκεται σε κλίμακα και το μέλος μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησης του έχει κερδίσει μέρος από την επόμενη ετήσια προσαύξηση της κλίμακας του, ο συντάξιμος μισθός του λογίζεται ως αυξημένος κατά τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής, όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησης του. 8. (1) Συντάξιμη υπηρεσία μέλους λογίζεται η υπηρεσία του στην Αρχή απ 0 τ η ν ημερομηνία πρόσληψης του μέχρι (α) Την κανονική αφυπηρέτησή του με τη συμπλήρωση του συνηθισμένου για την αφυπηρέτησή ορίου ηλικίας ή (β) την αφυπηρέτησή του μετά από έγκριση της Αρχής. (2) Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις της παραγράφου (1), υπηρεσία μέλους στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας, που διακόπτει την υπηρεσία του στην Αρχή, θεωρείται ως υπηρεσία στην Αρχή, κατά τη διάρκεια δε αυτής της υπηρεσίας το μέλος θεωρείται ότι κατέχει τη θέση την οποία κατείχε αμέσως πριν την έναρξη της υπηρεσίας του στις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας. (3) Καμιά περίοδος απουσίας μέλους με άδεια χωρίς απολαβές δε λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, εκτός από τις περιπτώσεις (α) Εκπαιδευτικής άδειας, η οποία παραχωρείται από την Αρχή σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της Αρχής και (β) άδειας η οποία παραχωρείται από την Αρχή για λόγους τους οποίους η Αρχή θεωρεί δικαιολογημένους κατά την απόλυτη της κρίση. (4) Αν εισφορέας βρίσκεται με άδεια με μειωμένο μισθό σύμφωνα με τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του ή οποιουσδήποτε άλλους Κανονισμούς που τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν ή βρίσκεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της Αρχής, οι περίοδοι αυτές λογίζονται ως συντάξιμη υπηρεσία με πλήρεις απολαβές για σκοπούς καταβολής εισφορών για μεταβίβαση της σύνταξης. (5) Για σκοπούς υπολογισμού της ολικής συντάξιμης υπηρεσίας, χρονική περίοδος πάνω από δεκαπέντε ημέρες λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας. (6) Σε περίπτωση θανάτου μέλους, οποιαδήποτε περίοδος ετήσιας άδειας την οποία εδικαιούτο κατά την ημέρα του θανάτου του λογίζεται για σκοπούς υπολογισμού των ωφελημάτων ως συντάξιμη υπηρεσία. Περιπτώσεις 9. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, ωφελήματα Χορήγησης χορηγούνται στο μέλος με την αφυπηρέτησή του σε οποιαδήποτε από τις Αφυπηρέτησης. ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Πριν, κατά ή μετά τη συμπλήρωση του συνηθισμένου για την αφυπηρέτησή ορίου ηλικίας (β) αν η Αρχή ικανοποιηθεί με βάση έκθεση Ιατροσυμβουλίου ότι το μέλος υποφέρει από ασθένεια (γ) με την κατάργηση της θέσης του

7 1981 Κ.Δ.Π. 188/97 (δ) με την ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος ασυμβίβαστου με τη θέση την οποία κατέχει στην Αρχή (ε) με την πρόωρη αφυπηρέτησή του, λόγω διορισμού του σε άλλο Οργανισμό ή στη Δημόσια Υπηρεσία (στ) με την αφυπηρέτησή θήλεος μέλους, λόγω γάμου ή επικείμενου γάμου ή τεκνογονίας ή λόγω υιοθετήσεως από αυτό τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι (6) ετών (ζ) με την αφυπηρέτησή λόγω πλεονασμού ή αναδιοργάνωσης ή άλλων λόγων που ανάγονται στην υπηρεσία, κατά την κρίση της Αρχής. 10. Η σύνταξη που καταβάλλεται σε μέλος, δυνάμει του παρόντος Μέρους, Ανώτατο κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ποσοστο δεύτερο των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του. 11. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών θα πληρώνο Υπολογισμός νται σε κάθε μέλος με συντάξιμη υπηρεσία όχι μικρότερη από πέντε έτη, κατά ω( Ρ ελτ " χατων την αφυπηρέτησή του στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 9, τα ακόλουθα ωφελήματα: (α) Ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή το ένα οκτακοσιοστό του ετήσιου συντάξιμου μισθού του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του με ανώτατο όριο τετρακόσιους μήνες και εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία (β) επιπρόθετη σύνταξη 13ου μήνα κάθε χρόνο, ίση με το ένα δωδέκατο της ετήσιας σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (α). 12. Τα αναφερόμενα και υπολογιζόμενα ωφελήματα όπως προνοείται στον Αφυπηρέτησή Κανονισμό 11, αν έτσι αποφασίσει η Αρχή, καταβάλλονται σε οποιοδήποτε ^σμένη μέλος που έχει όχι λιγότερη από πενταετή συντάξιμη υπηρεσία, το οποίο περίοδο αφυπηρετεί μέσα στην περίοδο των αμέσως προηγούμενων πέντε ετών πριν την *^η^ 0 ημερομηνία κατά την οποία θα συμπλήρωνε το συνηθισμένο για την αφυπηρέ για την ΤΠΓΤΠ ΛΠΙΓ. raivinr αφυπηρέτησή τηση όριο ηλικίας. όριο ηλικίας. 13. Όταν μέλος, το οποίο συμπληρώνει συντάξιμη υπηρεσία πέντε ή περισ Πρόωρη σότερων ετών, υποβάλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτησή μέσα στην περίοδο ^υπη^έτηση των αμέσως προηγούμενων πέντε ετών πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα μέσα στα συμπλήρωνε το συνηθισμένο για την αφυπηρέτησή όριο ηλικίας, η Αρχή μπορεί προηγούμενα να επιτρέψει την πρόωρη αφυπηρέτησή του και η σύνταξη του υπολογίζεται πέντε έτη όπως προνοείται στον Κανονισμό 11 και καταβάλλεται αμέσως μετά την ^J^vict αφυπηρέτησή του. συμπλήρωσης του συνηθισμένου για την αφυπηρέτησή ορίου ηλικίας. 14. Σε γυναίκα μέλος, με όχι λιγότερη των τριών ετών συντάξιμη υπηρεσία, η Φιλοδώρημα οποία αφυπηρετεί κατόπιν εγκρίσεως της Αρχής, λόγω γάμου ή επικείμενου ^λληλογάμου ή τεκνογονίας ή λόγω υιοθέτησης τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των μέλος. έξι ετών, καταβάλλεται φιλοδώρημα ίσο με το ένα δωδέκατο του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής της συντάξιμου μηνιαίου μισθού της, για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας.

8 Κ.Δ.Π. 188/ Αφυπηρέτηση λόγω πλεονασμού ή αναδιοργάνωσης. Φιλοδώρημα αφυπηρέτησης πριν τη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας. Πρόωρη οικειοθελής αφυπηρέτηση μέσα στην περίοδο που δεν εμπίπτει μέσα στην πενταετία πριν τη συμπλήρωση του συνηθισμένου για την αφυπηρέτηση ορίου ηλικίας. 15. Σε μέλος το οποίο υποχρεώνεται από την Αρχή σε αφυπηρέτηση λόγω πλεονασμού, ή αναδιοργάνωσης ή άλλων λόγων που ανάγονται στην υπηρεσία κατά την κρίση της Αρχής, καταβάλλεται, επιπρόσθετα με τα υπολογιζόμενα ωφελήματα όπως προνοούνται στον Κανονισμό 11, αγνοουμένου του όρου για συμπλήρωση πενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πρόσθετη σύνταξη αποτελούμενη από ένα εξηκοστό του ετήσιου συντάξιμου μισθού του για κάθε περίοδο τριών συμπληρωμένων ετών συντάξιμης υπηρεσίας: Νοείται ότι (α) Η πρόσθετη σύνταξη δε θα υπερβαίνει τα δέκα εξηκοστά και (β) η πρόσθετη σύνταξη, μαζί με τη σύνταξη, δε θα υπερβαίνει τη σύνταξη στην οποία το μέλος θα εδικαιούτο αν είχε συνεχίσει να υπηρετεί στη θέση την οποία κατείχε κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του και είχε αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση του κανονικού για την αφυπηρέτηση ορίου ηλικίας και είχε πάρει όλες τις προσαυξήσεις στις οποίες θα εδικαιούτο μέχρι την ημερομηνία αυτή. 16. Όταν μέλος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση πενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, παίρνει εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δέκατο του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του συντάξιμου μηνιαίου μισθού του για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. 17. (1) Όταν μέλος, που συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία πέντε ή περισσότερων ετών και ηλικία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε ετών, υποβάλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση από την υπηρεσία, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την πρόωρη αφυπηρέτηση του. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό παγοποιούνται και καταβάλλονται μόλις το μέλος συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών. Η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται με βάση τον Κανονισμό 11 και θα αυξάνονται κατά το ποσοστό που τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού, με βάση τον Κανονισμό 28. (2) Όταν μέλος το οποίο δεν ικανοποιεί τους άλλους όρους της παραγράφου (1) ανωτέρω, έχει όμως συντάξιμη υπηρεσία όχι μικρότερη των τριών ετών, παραιτείται από τη θέση του, με άδεια της Αρχής, το μέλος αυτό παίρνει αμέσως μετά την παραίτηση του φιλοδώρημα ίσο με το ένα δωδέκατο του κατά ημερομηνία παραίτησης μηνιαίου συντάξιμου μισθού του για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. (3) Σε περίπτωση άρνησης της Αρχής να επιτρέψει την πρόωρη αφυπηρέτηση μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13 και της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού ή σε περίπτωση άρνησης της Αρχής να αποδεχθεί την παραίτηση μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, η άρνηση αυτή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη. (4)(α) Αν το μέλος, στο οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) του παρόντος Κανονισμού, ασθενήσει κατά οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών, η Αρχή, αν ικανοποιηθεί μετά από ιατρική έκθεση Ιατροσυμβουλίου ότι αυτό υποφέρει από σωματική ή πνευματική

9 1983 Κ.Δ.Π. 188/97 αναπηρία, η οποία είναι κατά πάσα πιθανότητα μόνιμη και τέτοιας φύσεως, ώστε αυτό να μην μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα, μπορεί να επιτρέψει την καταβολή σ' αυτό της σύνταξης αμέσως. Σε τέτοια περίπτωση, ο Κανονισμός 18 για πρόσθετη υπηρεσία δε θα εφαρμόζεται. Η σύνταξη που καταβάλλεται σ' αυτό αυξάνεται με τέτοιο τρόπο και κατά οποιοδήποτε ποσοστό κατά το οποίο οι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης, τυχόν θα αυξηθούν όπως προνοείται στον Κανονισμό 28. (β) Αν το μέλος, στο οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) του παρόντος Κανονισμού, αποβιώσει σ' οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών (i) Καταβάλλεται στη χήρα και στα τέκνα του, αν υπάρχουν, και που δικαιούνται σύνταξη, σύνταξη χήρας και τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 50 και 52 χωρίς να εφαρμόζεται η πρόνοια της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (1) του Κανονισμού 50 για πρόσθετη υπηρεσία. Η σύνταξη που καταβάλλεται κατά τον τρόπο αυτό στη χήρα και στα τέκνα του μέλους, αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό κατά το οποίο οι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του μέλους και της ημερομηνίας του θανάτου του, τυχόν θα αυξηθούν, όπως προνοείται στον Κανονισμό 28 και (ii) παρέχεται εφάπαξ φιλοδώρημα στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του, ίσο με το εφάπαξ φιλοδώρημα της σύνταξης του στο οποίο θα εδικαιούτο κατά την πρόωρη αφυπηρέτησή του. Το εν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό κατά το οποίο οι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του υπαλλήλου και της ημερομηνίας του θανάτου του, τυχόν θα αυξηθούν όπως προνοείται στον Κανονισμό 28. (5)(α) Αν το μέλος στο οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) ή (2) του παρόντος Κανονισμού, επαναδιορίστεί στην Αρχή πριν από την καταβολή οποιασδήποτε σύνταξης και αφυπηρετήσει τελικά σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σύνταξη δυνάμει του Κανονισμού 9, η προηγούμενη υπηρεσία του, αν το επιθυμεί, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική αφυπηρέτησή του, νοουμένου ότι η αμέσως πριν από την τελική αφυπηρέτησή περίοδος της υπηρεσίας του δεν είναι λιγότερη των πέντε ετών και ότι αυτό αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του επέλεξε να επιστρέψει οποιοδήποτε φιλοδώρημα του χορηγήθηκε δυνάμει της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού: Νοείται ότι αν το μέλος που επέλεξε να επιστρέψει το φιλοδώρημα, αποβιώσει κατά οποιοδήποτε χρόνο μετά τον επαναδιορισμό του, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης χήρας και τέκνων και του εφάπαξ καταβλητέου φιλοδωρήματος στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος για συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε ετών στην παρούσα υποπαράγραφο.

10 Κ.Δ.Π. 188/ Αφυπηρέτηση για λόγους υγείας πριν από το συνηθισμένο για την αφυπηρέτηση όριο ηλικίας με συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των 5 ετών. Αφυπηρέτηση για λόγους υγείας πριν τη συμπλήρωση πενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας. Ειδικές διατάξεις για όσους αφυπηρετοϋν λόγω υγείας ή αναπηρίας. (β) Η δυνάμει της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (5) του παρόντος Κανονισμού επιστροφή φιλοδωρήματος γίνεται με βάση την πρόνοια της παραγράφου (3) του Κανονισμού 29. (6) Αν το μέλος, στο οποίο, εφαρμόζεται η παράγραφος (1) του παρόντος Κανονισμού, επαναδιοριστεί ή επαναπροσληφθεί στην υπηρεσία της Αρχής μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών, καμιά σύνταξη δε θα είναι πληρωτέα στην διάρκεια του επαναδιορισμού του. Η καταβολή της σύνταξης επαναρχίζει μετά την τελική αφυπηρέτηση του, στο ύψος στο οποίο αυτή θα βρισκόταν αν δεν είχε διακοπεί. 18. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 10 και της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, σε περίπτωση που το μέλος που αφυπηρετεί δυνάμει της παραγράφου (β) του Κανονισμού 9, έχει κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής του συμπληρωμένη υπηρεσία (α) Πέντε ή περισσότερων ετών αλλά κάτω των δέκα ετών, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία (β) δέκα ή περισσότερων ετών αλλά κάτω των δεκαπέντε ετών, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι ετών συντάξιμη υπηρεσία (γ) δεκαπέντε ή περισσότερων ετών αλλά κάτω των είκοσι τριών ετών, η συντάξιμη του υπηρεσία αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη (δ) είκοσι τριών ή περισσότερων ετών αλλά κάτω των τριάντα ετών, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη, και η υπηρεσία αυτή προστίθεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρείται ως υπηρεσία με εισφορές: Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη δε θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε το μέλος αν έμενε στην υπηρεσία μέχρι το συνηθισμένο για την αφυπηρέτηση όριο ηλικίας. (2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μέλους το οποίο καθίσταται ανάπηρο συνεπεία τραυματισμού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του και το οποίο δικαιούται πρόσθετης σύνταξης δυνάμει του Κανονισμού 21, αν η πρόσθετη αυτή σύνταξη είναι μεγαλύτερη από το ωφέλημα που παρέχεται δυνάμει της παραγράφου (1) ανωτέρω. 19. Σε μέλος που αφυπηρετεί για λόγους υγείας με βάση τη διαδικασία που ισχύει στην Αρχή πριν τη συμπλήρωση πενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, χορηγείται εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δέκατο του συντάξιμου μηνιαίου μισθού του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. 20 (1) Κάθε μέλος το οποίο αφυπηρέτησε δυνάμει του Κανονισμού 18 ή στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει της παραγράφου (4) του Κανονισμού 17, υποχρεούται όπως υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από Ιατροσυμβούλιο, όταν κληθεί γι' αυτό από την Αρχή. Αν το Ιατροσυμβούλιο κρίνει ότι αυτό

11 1985 ΚΛ.Π. 188/97 αποθεραπεύτηκε και μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα, τότε η Αρχή μπορεί, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε ειδικές συνθήκες της περίπτωσης του, να διατάξει τη διακοπή ολόκληρης ή μέρους της σύνταξης του. Σε τέτοια περίπτωση η σύνταξη του διακόπτεται ανάλογα και επαναρχίζει να καταβάλλεται αμέσως μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών, εκτός αν αποβιώσει πριν από την ηλικία αυτή, οπότε εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Κανονισμού 48. (2) Αν το μέλος το οποίο κλήθηκε να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού και παρέλειψε να συμμορφωθεί με την κλήση χωρίς εύλογη αιτία και μέσα σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, τότε η καταβολή της σύνταξης του αναστέλλεται μέχρι τη συμμόρφωση του προς την κλήση αυτή. (3) Αν το μέλος του οποίου η σύνταξη διακόπηκε, δυνάμει της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, ασθενήσει ξανά σ' οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών, η Αρχή, αν ικανοποιηθεί από έκθεση Ιατροσυμβουλίου ότι αυτό υποφέρει από σωματική ή πνευματική αναπηρία, η οποία είναι κατά πάσα πιθανότητα μόνιμη και τέτοιας φύσης ώστε αυτό να μην μπορεί' να ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα, μπορεί να επιτρέψει την επανέναρξη της καταβολής της σύνταξης του, οπότε το ύψος της σύνταξης αυτής θα είναι ως αν αυτή δεν είχε διακοπεί. 21. Αν μέλος αφυπηρετήσει λόγω μόνιμης αναπηρίας συνεπεία τραύματος Αφυπηςέτηση λόγω το οποίο υπέστη αναπηρίας, (α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντος του και (β) χωρίς δική του αμέλεια και (γ) λόγω περιστάσεων οι οποίες μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντος του, καταβάλλονται σ' αυτό τα ωφελήματα που προσδιορίζονται και υπολογίζονται όπως προνοείται στον Κανονισμό 11, αγνοουμένου του όρου περί συμπληρώσεως υπηρεσίας πέντε ετών, μαζί με πρόσθετη σύνταξη υπολογιζόμενη ως ακολούθως με βάση το συντάξιμο μισθό του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του: Όταν η αναπηρία είναι Ελαφρά πέντε εξηκοστά (5/60) του συντάξιμου μισθού σοβαρή δέκα εξηκοστά (10/60) του συντάξιμου μισθού πολύ σοβαρή δεκαπέντε εξηκοστά (15/60) του συντάξιμου μισθού πλήρης είκοσι εξηκοστά (20/60) του συντάξιμου μισθού. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, οι όροι «ελαφρά αναπηρία» σημαίνει βαθμό αναπηρίας μεταξύ 10% και 30%, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων «σοβαρή αναπηρία» σημαίνει βαθμό αναπηρίας πάνω από 30% και μέχρι 50%, συμπεριλαμβανομένου «πολύ σοβαρή αναπηρία» σημαίνει βαθμό αναπηρίας πάνω από 50% και μέχρι 70%, συμπεριλαμβανομένου και

12 41 του 48 του 11 του 7 του 10 του 116 του 4 του 199 του 214 του 68 του 96 του 136 του 17 του του (1) του (1) του (1) του (1) του Αφυπηρέτηση για ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος. Κ.Δ.Π. 188/ «πλήρης αναπηρία» σημαίνει βαθμό αναπηρίας πάνω από 70%, όπως αυτή και οι βαθμοί της καθορίζονται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο ή σε κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά: Νοείται ότι η πρόσθετη σύνταξη μπορεί να μειωθεί κατά τόσο ποσό, όσο η Αρχή θα θεωρήσει εύλογο, εάν η αναπηρία δεν είναι ο λόγος ή ο μόνος λόγος της αφυπηρέτησης: Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε πρόσθετη σύνταξη μαζί με οποιαδήποτε σύνταξη πληρωτέα δυνάμει του Κανονισμού 11 και μαζί με το ετήσιο ποσό του ωφελήματος που καταβάλλεται λόγω αναπηρίας, υπό μορφή σύνταξης δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή κάθε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο συντάξιμο μισθό του μέλους κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του. 22. (1) Όταν μέλος αφυπηρετεί για ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος ασυμβίβαστου με τη θέση την οποία κατέχει στην Αρχή, σε κάθε περίπτωση παίρνει για την υπηρεσία του αυτή στην Αρχή (α) Σύνταξη δυνάμει του Κανονισμού 11 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος για συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας και (β) τόση επιπρόσθετη σύνταξη όση η Αρχή θα κρίνει δίκαιη και πρέπουσα. (2) Η επιπρόσθετη σύνταξη που αναφέρεται στην παράγραφο (1)(β) του παρόντος Κανονισμού (α) Μαζί με τη σύνταξη που χορηγείται στο μέλος αυτό δυνάμει της παραγράφου (1)(α) ανωτέρω ή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Κανονισμού δε θα υπερβαίνει (i) σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος δεν έχει συμπληρώσει δεκαετή συντάξιμη υπηρεσία, τη σύνταξη την οποία αυτό θα εδικαιούτο να πάρει, αν υπηρετούσε στην Αρχή για τόση επιπλέον περίοδο όση υπηρέτησε πριν την αφυπηρέτηση του για ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος ή αν αφυπηρετούσε από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο αυτές συντάξεις θα ήταν η μικρότερη (ii) σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος έχει συμπληρώσει δεκαετή συντάξιμη υπηρεσία, τη σύνταξη την οποία αυτό θα εδικαιούτο να πάρει αν υπηρετούσε στην Αρχή για περίοδο δέκα επιπλέον ετών ή αν αφυπηρετούσε από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο αυτές συντάξεις θα ήταν η μικρότερη

13 1987 Κ.Δ.Π. 188/97 (β) δε θα καταβάλλεται σ' αυτό κατά το χρόνο κατά τον οποίο αυτό (i) κατέχει το αμέσως μετά την αφυπηρέτησή του δημόσιο λειτούργημα που αναλήφθηκε από αυτό ή (ii) κατέχει οποιοδήποτε μεταγενέστερο δημόσιο λειτούργημα που αναλήφθηκε από αυτό το οποίο είναι ασυμβίβαστο με τη θέση την οποία κατείχε στην Αρχή, κατά την αφυπηρέτησή του ή (iii) κατέχει οποιοδήποτε δημόσιο λειτούργημα που καθορίστηκε σαν τέτοιο από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναλήφθηκε από αυτό σε οποιοδήποτε χρόνο: Νοείται ότι η δικαιούμενη σύνταξη θα αυξάνεται με οποιοδήποτε ποσοστό κατά το οποίο οι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης, τυχόν θα αυξηθούν δυνάμει του Κανονισμού 28. (3) Οποιαδήποτε νέα υπηρεσία του μέλους στην Αρχή μετά την αφυπηρέτησή του δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, δε θα θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης υπηρεσίας του στην Αρχή. (4) Σε περίπτωση αφυπηρέτησης δυνάμει της παρούσας παραγράφου μετά την 31η Δεκεμβρίου 1992, από τους μήνες υπηρεσίας που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης σύνταξης αφαιρούνται οι μήνες υπηρεσίας στο λειτούργημα που ήταν ασυμβίβαστο με τη θέση που κατείχε στην υπηρεσία της Αρχής για την οποία κερδήθηκαν συνταξιοδοτικά ωφελήματα. (5) Στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος αφυπηρέτησε δυνάμει του Κανονισμού 17 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Επίσημη Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώ T^X^0a μένους τους (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) Κανονισμών κρατίας, του 1985 μέχρι 1991 λόγω διορισμού σε Οργανισμό δημόσιου δικαίου, όπου τςίτοα)!^ δε λειτουργεί Σχέδιο Συντάξεων και ο οποίος ακολούθως αφυπηρέτησε από τον Οργανισμό προς ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος ασυμβίβαστου προς 18' το αξίωμα ή τη θέση την οποία κατείχε στην Αρχή και στον Οργανισμό, η Αρχή δύναται να εγκρίνει τη χορήγηση τόσης επιπρόσθετης σύνταξης όσα είναι τα έτη κατά τα οποία υπηρέτησε στον Οργανισμό. Η επιπρόσθετη αυτή σύνταξη σε καμιά περίπτωση θα υπερβαίνει τη σύνταξη για υπηρεσία δέκα ετών και, μαζί με τη σύνταξη που κερδήθηκε από την υπηρεσία του στην Αρχή, δε θα υπερβαίνει τη σύνταξη την οποία θα εδικαιούτο να λάβει αν αφυπηρετούσε από την Αρχή λόγω ορίου ηλικίας. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή. 23. (1) Αν υπάλληλος, ο οποίος διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί στην Αρχή Ωφελήματα πριν ή μετά την , είχε ή έχει προϋπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία ή μεΐπηρεσγα σε άλλο Οργανισμό, είτε ως μόνιμος είτε ως έκτακτος είτε ως ωρομίσθιος ή στη Δημόσια επί συμβάσει, η προϋπηρεσία αυτή λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία για τον ^"εήλλο καθορισμό του μήκους της υπηρεσίας στην Αρχή που του δίδει το δικαίωμα οργανισμό, σε ωφελήματα και για τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης που θα δικαιούται να λάβει από την Αρχή με βάση τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, είτε ο διορισμός του στην Αρχή έγινε ή ήθελε γίνει αμέσως είτε μετά από διακοπή. Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή ο άλλος Οργανισμός καταβάλλει στην Αρχή κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου από τη Δημόσια

14 Κ.Δ.Π. 188/ Υπηρεσία ή από τον άλλο Οργανισμό ή μετά την , εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον άλλο Οργανισμό, καθώς και το διπλάσιο τυχόν εισφορών που κατέβαλε ο υπάλληλος για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και στα τέκνα του, μαζί με τόκο πάνω σε όλα τα ποσά από την ημέρα της αποχώρησης μέχρι την ημέρα της καταβολής προς τέτοιο επιτόκιο όσο καθορίζει εκάστοτε για το σκοπό αυτό ο Υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατίας: Νοείται ότι αν στον υπάλληλο καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή τον άλλο Οργανισμό οποιοδήποτε ωφέλημα υπό μορφή φιλοδωρήματος ή εισφορών εργοδότη σε Ταμείο Προνοίας, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται μόνο αν ο υπάλληλος επιλέξει να καταβάλει στην Αρχή το ωφέλημα αυτό με τόκο όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, οπότε η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή ο άλλος Οργανισμός δεν υποχρεούται να καταβάλει το εφάπαξ ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή: Νοείται περαιτέρω ότι αν υπάλληλος ο οποίος διορίστηκε στην Αρχή πριν την , και ο οποίος κατά την εργοδότησή του δεν είναι ενταγμένος σε Σχέδιο Συντάξεων όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης αλλά έχει δικαίωμα εκλογής μεταπήδησης του σε τέτοιο Σχέδιο κατά την αφυπηρέτησή του ή κατά την ημερομηνία της παραίτησης του από την υπηρεσία της Αρχής, διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει όπως με τη μεταπήδηση του στο Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) εφαρμοστούν στην περίπτωση του οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Το εφάπαξ ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα που αποχώρησε από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον άλλο Οργανισμό και καταβάλλεται στην Αρχή μετά την , μαζί με τις αναφερόμενες στη σχετική παράγραφο εισφορές και το διαλαμβανόμενο τόκο. (2) Στον παρόντα Κανονισμό, ο όρος (α) 'Οργανισμός' σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή άλλο Οργανισμό δημόσιου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητας, που ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό νόμο, του οποίου τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης καθώς και το Ταμείο Εξελέγξεως και Επιθεωρήσεως Συνεργατικών Εταιρειών (β) 'Δημόσια Υπηρεσία' περιλαμβάνει και μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας. (3) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται και στην περίπτωση υπαλλήλου της Αρχής ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από την , ημερομηνία ισχύος του παρόντος Κανονισμού στην περίπτωση όμως αυτή αναθεωρείται μόνο η ετήσια σύνταξη του από την Αφυπηρέτηση 24. (1) Αν σε υπάλληλο που κατέχει συντάξιμη θέση, επιτραπεί να αφυπηεπίκείμενου Ρ ετι ί σει λόγω επικείμενου διορισμού του στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε άλλο διορισμού στη Οργανισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 1992, η Αρχή καταβάλλει στην Κυβέρνη Δημοσια ση της Δημοκρατίας ή στον Οργανισμό κατά την αποχώρηση του από την ή σε άλλο Αρχή εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απολαοργανισμό. βώ ν του κ ατά την ημέρα της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα

15 1989 Κ.Δ.Π. 188/97 συντάξιμης υπηρεσίας και ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού των εισφορών που κατέβαλε ο υπάλληλος για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και στα τέκνα του, μαζί με τόκο προς τέτοιο επιτόκιο όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 23. Σε τέτοια περίπτωση η υπηρεσία του στην Αρχή λαμβάνεται υπόψη από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον Οργανισμό για τον καθορισμό του μήκους υπηρεσίας που του δίνει δικαίωμα σε ωφελήματα και για τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης που θα δικαιούται να λάβει από τη Δημόσια Υπηρεσία με βάση τον περί Συντάξεων Νόμο των δημόσιων υπαλλήλων, ή τον Οργανισμό με βάση το σχέδιο ωφελημάτων αφυπηρέτησης που λειτουργεί στον Οργανισμό και είναι όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης. (2) Αν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) δικαιούται κατά την αφυπηρέτησή του από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον Οργανισμό ετήσια σύνταξη, αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δεύτερο των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής του από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον Οργανισμό. (3) Στον παρόντα Κανονισμό, ο όρος (α) 'Οργανισμός' σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή άλλο Οργανισμό δημόσιου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητας, που ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό νόμο, του οποίου τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης (β) 'Δημόσια Υπηρεσία' περιλαμβάνει και μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας. 25. (1) Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος εργάστηκε στην Αρχή πάνω σε Ειδικές βάση πλήρους απασχόλησης είτε ως μόνιμος είτε ως έκτακτος είτε ως ωρομί σ^έση ζ σθιος ή επί συμβάσει για οποιαδήποτε περίοδο πριν από την 31η Δεκεμβρίου με πρώην 1992, και διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε άλλο Ορ πουδ λ ιορ στηγανισμό οποτεδήποτε πριν ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 1992, εφαρμόζονται οι καν στη διατάξεις του Κανονισμού 24, εκτός αν ο υπάλληλος δηλώσει εγγράφως προς Υ^εσία το Διευθυντή Προσωπικού μέσα σε έξι μήνες που αρχίζουν από την ή σε άλλο και μέχρι την , ότι επιθυμεί να εφαρμοστούν στην περί ^/ νισμό πτωσή του οι διατάξεις του Κανονισμού 17 των Κανονισμών του 1985 μέχρι Εφημερίδα Το εφάπαξ ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού τηςδημο 24 υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα που παράρτημα αποχώρησε από την Αρχή και καταβάλλεται στην Κυβέρνηση της Δημοκρα Τρίτο(ΐ): τίας ή τον άλλο Οργανισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 1992, μαζί με τις αναφε 2 2'ΐ990 ρόμενες στη σχετική παράγραφο εισφορές. Πάνω και στα δύο ποσά προστίθε 26.io.i990 ται τόκος, από την ημέρα της αποχώρησης μέχρι την ημέρα της καταβολής, προς τέτοιο επιτόκιο όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 23: Νοείται ότι υπάλληλος που διορίστηκε στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε Οργανισμό, και κατά την 31η Δεκεμβρίου 1992, δεν είναι ταγμένος σε Σχέδιο Συντάξεων όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης αλλά έχει δικαίωμα εκλογής μεταπήδησης του σε τέτοιο Σχέδιο οποτεδήποτε πριν από την αφυπηρέτησή του, διατηρεί το δικαίωμα να εκλέξει, οποτεδήποτε πριν από την αφυπηρέτησή του, όπως με τη μεταπήδηση του στο Σχέδιο Συντάξεων όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης, εφαρμοστούν είτε οι διατάξεις του Κανονισμού 24 των παρόντων Κανονισμών, είτε οι διατάξεις του Κανονισμού 17 των Κανονισμών του 1985 μέχρι 1991:

16 Θάνατος μέλους στην υπηρεσία ή μετά την αφυπηρέτηση. Θάνατος μέλους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του. Κ.Δ.Π. 188/ Νοείται περαιτέρω ότι αν στον υπάλληλο καταβλήθηκε από την Αρχή οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται μόνο αν ο υπάλληλος εκλέξει μέσα σε έξι μήνες, που αρχίζει από τη και μέχρι τη , να επιστρέψει στην Αρχή το φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα με τόκο όπως αναφέρεται στην παράγραφο αυτή. (2) Στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε άλλο Οργανισμό στον οποίο δε λειτουργεί Σχέδιο Συντάξεων όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης του καταβάλλονται από την Αρχή και με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού 17 των Κανονισμών του 1985 μέχρι (3) Στον παρόντα Κανονισμό, ο όρος 'Οργανισμός' και ο όρος 'Δημόσια Υπηρεσία' έχουν την αντίστοιχη έννοια που τους δίδεται με την παράγραφο (3) του Κανονισμού (1) Αν μέλος αποθάνει πριν από την αφυπηρέτηση του καταβάλλεται (α) Στους νόμιμους αντιπροσώπους του φιλοδώρημα ίσο με το εφάπαξ ποσό το οποίο θα εδικαιούτο σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, αν κατά το χρόνο του θανάτου του είχε αφυπηρετήσει για λόγους υγείας, ή φιλοδώρημα που να μην υπερβαίνει τον ετήσιο συντάξιμο μισθό του, οποιοδήποτε από αυτά είναι μεγαλύτερο και (β) σύνταξη χήρας και τέκνων δυνάμει του Μέρους VI των παρόντων Κανονισμών. (2) Αν μέλος αποθάνει μετά την αφυπηρέτηση του και το ποσό που συνολικά πληρώθηκε ή πρέπει να πληρωθεί σ' αυτό μέχρι του θανάτου του υπό μορφή συντάξεως ή φιλοδωρήματος είναι μικρότερο του ετήσιου του συντάξιμου μισθού τον οποίο ελάμβανε κατά το χρόνο της αφυπηρέτησής του, χορηγείται στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του φιλοδώρημα ίσο με τη διαφορά. 27. (1) Αν μέλος αποθάνει συνεπεία τραύματος το οποίο υπέστη (α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντος του και (β) χωρίς δική του αμέλεια και. (γ) λόγω περιστάσεων οι οποίες δύνανται ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντος του, ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία, καταβάλλεται στους νόμιμους αντιπροσώπους του φιλοδώρημα υπολογιζόμενο βάσει του Κανονισμού 26(1 )(α) και σύνταξη Χήρας και Τέκνων (περιλαμβανομένης και 13ης σύνταξης κάθε χρόνο ίσης με το 1/12 της ετήσιας σύνταξης), υπολογιζόμενη ως ακολούθως: (i) Αν το μέλος που πέθανε εγκαταλείπει χήρα, σύνταξη σ' αυτήν, εφόσον παραμένει ανύπανδρη, το ποσό της οποίας να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε τοις εκατόν του ετήσιου συντάξιμου μισθού του κατά την ημερομηνία του θανάτου του (ii) αν το μέλος που πέθανε εγκατελείπει χήρα στην οποία χορηγείται σύνταξη δυνάμει της υποπαραγράφου (i) ανωτέρω και τέκνο ή τέκνα, σύνταξη για κάθε τέκνο, το ποσό της οποίας δε θα υπερβαίνει το ένα έκτο της σύνταξης που καθορίζεται από την υποπαράγραφο(ί) ανωτέρω

17 1991 Κ.Δ.Π. 188/97 (iii) αν το μέλος που πέθανε εγκατελείπει τέκνο ή τέκνα αλλά δεν εγκαταλείπει χήρα, ή αν δε χορηγείται σύνταξη στη χήρα, σύνταξη για κάθε τέκνο, το ποσό της οποίας να είναι διπλάσιο του ποσού που καθορίζεται από την υποπαράγραφο (ii) ανωτέρω (ϊν) αν το μέλος που πέθανε εγκαταλείπει τέκνο ή τέκνα και χήρα στην οποία χορηγείται σύνταξη δυνάμει της υποπαραγράφου (ϊ) ανωτέρω και η χήρα στη συνέχεια αποθάνει, σύνταξη για κάθε τέκνο από την ημερομηνία του θανάτου της χήρας, το ποσό της οποίας να είναι διπλάσιο του ποσού που καθορίζεται από την υποπαράγραφο (ii) ανωτέρω (ν) αν το μέλος που πέθανε δεν εγκαταλείπει χήρα, ή αν δε χορηγείται σύνταξη στη χήρα και αν η μητέρα του ήταν εξαρτώμενη εξολοκλήρου ή κυρίως απ' αυτό για τη συντήρηση της, σύνταξη στη μητέρα εφόσον αυτή στερείται επαρκών μέσων συντήρησης, το ποσό της οποίας δε θα υπερβαίνει τη σύνταξη που θα μπορούσε να χορηγηθεί στη χήρα του: Νοείται ότι (α) Σύνταξη δεν είναι πληρωτέα δυνάμει της παρούσας παραγράφου κατά οποιοδήποτε χρόνο για περισσότερα από τρία τέκνα (β) σε περίπτωση σύνταξης η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υποπαραγράφου (ν) ανωτέρω, αν η μητέρα είναι χήρα κατά το χρόνο της χορήγησης της σύνταξης και ακολούθως παντρευτεί εκ νέου, η σύνταξη αυτή τερματίζεται από την ημερομηνία του νέου γάμου. Αν δε κατά την κρίση της Αρχής κατά οποιοδήποτε χρόνο η μητέρα έχει άλλους επαρκείς πόρους συντήρησης, η σύνταξη αυτή τερματίζεται από την ημερομηνία που η Αρχή θα ορίσει (γ) σύνταξη που χορηγήθηκε σε θήλυ τέκνο δυνάμει της παρούσας παραγράφου τερματίζεται, όταν το τέκνο παντρευτεί (δ) η Αρχή μπορεί να εγκρίνει τη συνέχιση της καταβολής σύνταξης για τέκνο το οποίο έπαυσε να τη δικαιούται, σύμφωνα με την παράγραφο (7) του Κανονισμού 51. (2) Οποιεσδήποτε συντάξεις πληρωτέες δυνάμει του παρόντος Κανονισμού μαζί με το ετήσιο ποσό κάθε καταβαλλόμενου, λόγω θανάτου, ωφελήματος υπό μορφήν συντάξεων πληρωτέων δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφάλισε 4ΐ του ΐ980 ων Νόμου ή κάθε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, σε καμιά πε ** jj^ ρίπτωση δε θα υπερβαίνουν τον ετήσιο συντάξιμο μισθό του υπαλλήλου κατά 7 του 1984 την ημέρα του θανάτου του. ^ j ^ (3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) ανωτέρω, η σύνταξη χήρας και τέκνων χορηγείται σε δικαιούμενα πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του 1996.

18 Κ.Δ.Π. 188/ (4) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση θανάτου μέλους, όταν η χήρα ή τα τέκνα του ή αμφότεροι δικαιούνται συντάξεις δυνάμει του Μέρους VI των παρόντων Κανονισμών: Νοείται ότι, αν οι συντάξεις που πρέπει να χορηγηθούν δυνάμει του Μέρους VI, είναι συνολικά μικρότερες από τις συντάξεις που πρέπει να χορηγηθούν δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, καταβάλλονται οι συνολικά μεγαλύτερες συντάξεις. Αϋξηση 28. Η σύνταξη που παρέχεται προς τα μέλη σύμφωνα με τους παρόντες ΚϊΚ* Κανονισμούς αυξάνεταιμικήανα ( α ) Με ποσό που αντιστοιχεί με ποσοστό ίσο με το εκάστοτε παραχωπροσαρμογη. ρούμενο στους συνταξιούχους Δημόσιους Υπαλλήλους δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, και (β) με ποσό που αντιστοιχεί με ποσοστό ίσο με το εκάστοτε καθοριζόμενο δυνάμει οποιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων των Δημόσιων Υπαλλήλων. Αναγνώριση 29. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, αν μέλος υπ Τ, εσΐα ΐενΤΐς Χ0 οπο^ υπηρέτησε για οποιαδήποτε περίοδο και τερματίστηκε η υπηρεσία του ή εγκατέλειψε ή εγκαταλείψει την υπηρεσία της Αρχής για οποιοδήποτε λόγο χωρίς τη χορήγηση οποιουδήποτε ωφελήματος δυνάμει των παρόντων Κανονισμών και στη συνέχεια επαναδιορίστηκε ή επαναδιοριστεί στην υπηρεσία της Αρχής και υπηρετήσει για περίοδο όχι μικρότερη των πέντε ετών, αφυπηρετήσει δε τελικά σ' οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σύνταξη δυνάμει του Κανονισμού 9, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική αφυπηρέτησή του: Νοείται ότι αν στο μέλος χορηγήθηκε οποιοδήποτε ποσό χρημάτων υπό μορφή φιλοδωρήματος ή ωφελήματος για την προηγούμενη υπηρεσία του, δυνάμει οποιουδήποτε Κανονισμού, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται μόνο αν το μέλος επιλέξει να επιστρέψει το ποσό που του χορηγήθηκε αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του ή μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) Αν μέλος το οποίο αφυπηρέτησε δυνάμει της παραγράφου (β), (γ), (ε), (στ) ή (ζ) του Κανονισμού 9, επαναδιορίστηκε ή επαναδιοριστεί στην υπηρεσία της Αρχής και υπηρετήσει για περίοδο όχι μικρότερη των πέντε ετών, αφυπηρετήσει δε τελικά σ' οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σύνταξη δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού, η προηγούμενη υπηρεσία του δύναται να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική αφυπηρέτησή του, εφόσον αυτό ειδοποιήσει γραπτώς την Αρχή αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του ή μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ότι (α) Αναλαμβάνει να επιστρέψει αμέσως οποιοδήποτε φιλοδώρημ,α που του χορηγήθηκε δυνάμει των παρόντων Κανονισμών ή (β) συγκατατίθεται όπως η καταβολή οποιαδήποτε ετήσιας σύνταξης που του χορηγήθηκε, διακοπεί από την ημερομηνία του επαναδιορισμού του και επιστρέψει αμέσως οποιοδήποτε εφάπαξ επί της συ

19 1993 Κ.Λ.Π. 188/97 ντάξεως φιλοδώρημα το οποίο πληρώθηκε σ' αυτό. Σε τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε περίοδος πρόσθετης υπηρεσίας που προστέθηκε κατά την πρώτη αφυπηρέτησή του δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης και του φιλοδωρήματος που πρέπει να καταβληθούν με την τελική αφυπηρέτησή του: Νοείται ότι σε περίπτωση που το μέλος δεν ειδοποιήσει για τη συγκατάθεση του όπως προνοείται στην υποπαράγραφο (β) ανωτέρω, οποιαδήποτε πρόσθετη ετήσια σύνταξη που του χορηγήθηκε δυνάμει του Κανονισμού 15 και της παραγράφου (1) του Κανονισμού 18 αφαιρείται από την σύνταξη του αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του. Η αφαιρετέα σύνταξη δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης είναι εκείνη που καταβαλλόταν σ' αυτό κατά την ημερομηνία του επαναδιορισμού του. (3) Η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού με βάση τον παρόντα Κανονισμό γίνεται με σύνθετο τόκο με επιτόκιο ίσο προς το εκάστοτε καθοριζόμενο από την Αρχή. (4) Αν μέλος στο οποίο αναφέρονται οι παράγραφοι (1) ή (2) του παρόντος Κανονισμού, εκτός από την επιφύλαξη της παραγράφου (2), αποβιώσει σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τον επαναδιορισμό του, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης χήρας και τέκνων και του εφάπαξ φιλοδωρήματος του καταβλητέου στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος στις πιο πάνω παραγράφους για συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας. ΜΕΡΟΣ III ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 30. (1) Για τους σκοπούς του Σχεδίου, ιδρύεται Ταμείο Συντάξεων και ίδρυση Χορηγημάτων (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Ταμείο»). αμειου. (2) Η λειτουργία του Ταμείου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου (3) Σε πίστη του Ταμείου μεταφέρονται ή κατατίθενται ανάλογα με την περίπτωση (α) Όλες οι εισφορές της Αρχής για κάθε μέλος οι οποίες είναι πιστωμένες στο Ταμείο που ιδρύθηκε δυνάμει των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής και εξαρτώμενους αυτών) Κανονισμών του 1985 (β) όλες οι περιοδικές εισφορές κάθε μέλους και όλες οι περιοδικές εισφορές της Αρχής οι οποίες είναι πιστωμένες στο Ταμείο που ιδρύθηκε δυνάμει των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους αυτών) Κανονισμών του 1985 και οι οποίες έχουν κατατεθεί Επίσημη α στο εν λόγω Ταμείο δυνάμει του Κανόνα 16(7) του Πίνακα των ^Χ^0δ κ ρα ανωτέρω Κανονισμών τίας,,.» '. Α ' ^ ε Παράρτημα (γ) τα εισφερόμενα απο την Αρχή και συμφωνά προς το Σχέδιο ποσά τρίτο (ΐ)Γ (δ) όλες οι περιοδικές εισφορές των μελών του Σχεδίου οι οποίες κατά βλήθηκαν ή καταβάλλονται δυνάμει του Κανονισμού 53 και 5βίε) τα εισπραττόμενα υπό μορφήν μερισμάτων, τόκων ή άλλων εισοδημάτων ποσά τα οποία προέρχονται από επενδύσεις του Ταμείου και (στ) οποιαδήποτε άλλα ποσά τα οποία εισπράττονται από την Αρχή σε σχέση προς το Ταμείο.

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 841 Κ.Δ.Π. 304/93 Αρ. 2844,17.12.93 Αριθμός 304 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους αυτών) (Όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) Αρ. 3170, 25.7.97 2123 Κ.Δ.Π. 220/97 Αριθμός 220 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995) E.E. Παρ. III(D Αρ. 3022, 8.12.95 1379 K.AJI. 294/95 Αριθμός 294 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992 Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 264 Κ.Δ.Π. 111/93 Αρ. 2792, 30.4.93 Αριθμός 111 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων κατ Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων Ε Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2648, 22.11.91 1247 K.AJI. 330/91 Αριθμός 330 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

547 Κ.Δ.Π. 143/87 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, Ι, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987)

547 Κ.Δ.Π. 143/87 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, Ι, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2228, 15.5.87 547 Κ.Δ.Π. 143/87 Αριθμός 143 Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθησαν από τη Δημοτική Επιτροπή Μόρφου, εγκρίθησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, 6.12.91 Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 17 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, Κ.Δ.Π. 361/91

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, Κ.Δ.Π. 361/91 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1469 Κ.Δ.Π. 361/91 Αριθμός 361 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989)

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 907 Κ.Δ.Π. 312/93 Αριθμός 312 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141, Κ.Δ.Π. 116/97. Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141, Κ.Δ.Π. 116/97. Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141,11.4.97 1233 Κ.Δ.Π. 116/97 Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ)

Διαβάστε περισσότερα

919 Κ.Δ.Π. 315/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

919 Κ.Δ.Π. 315/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 919 Κ.Δ.Π. 315/93 Αριθμός 315 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507,

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, 25.5.90 1075 Ν. 63/90 Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

3. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1409 Κ.Δ.Π. 156/98 Αρ. 3248,19.6.98 Αριθμός 156 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 457 Κ.Δ.Π. 105/2000 Αρ. 3403,21.4.2000 Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2988, 7.7.95 909 Κ.Δ.Π. 185/95 Αριθμός 185 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90 Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, 25.5.90 1065 Ν. 62/90 Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1991

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1991 E.E. Παρ. ΠΙ α) 119 Κ.Δ.Π. 34/92 Αρ. 2679, 7.2.92 Αριθμός 34 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2χΐχγ) και 87(1)(δ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης

Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3104, 6.12.96 4055 ΚΑ.Π. 366/96 Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του Συμβουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντας (Σχέδιο Συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 537 Κ.Δ.Π. 55/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι -ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Π-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJ1. 250/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2921 της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 343/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2655 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 343 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997)

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, 4.7.97 2009 Κ.Δ.Π. 189/97 Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Α.Π. 180/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3158 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 180 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ(Ι) 767 KAIl. 280/93 Αρ. 2839, 26.11.93 Αριθμός 280 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμμοχώστου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 23/99 40 «Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και περιλαμβάνει

Κ.Δ.Π. 23/99 40 «Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και περιλαμβάνει E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 39 Κ.Α.Π. 23/99 Αρ. 3303,12.2.99 Αριθμός 23 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου του Χώρου Απόρριψης και Επεξεργασίας Αυμάτων στο «ΒΑΤΙ» Αεμεσού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ill (ί) Λρ. 2888, 24.6.94 373 Κ.Δ.Π. 152/94 Αριθμός 152 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2)(ιγ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ (I) 149 ΚΛJI. 68/93 Ap. 2785, 26.3.93 Αριθμός 68 Οι περί Συντάξεων και Χορηγηματων των Υπαλλήλων της. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρο (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 282/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 282 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989)

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 171 K.AJI. 24/91 Αρ. 2576, 8.2.91 Αριθμός 24 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ασφαλιστέες αποδοχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

«ασφαλιστέες αποδοχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1427 Κ.Δ.Π. 304/95 Αρ. 3024,15.12.95 Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως Παρεκκλησιάς, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329,4.6.99 383 Κ.Δ.Π. 112/99 Αριθμός 112 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 4137 ΚΛ JI. 370/96 Αρ. 3104, 6.12.96 Αριθμός 370 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων προς τους Υπαλλήλους της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΠ. 215/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3267 της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 215 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας.

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1739 Κ.Δ.Π. 234/2004 Αρ. 3840, 23.4.2004 Αριθμός 234 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 61/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2507 της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

276 Κ.Δ.Π. 81/96 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ

276 Κ.Δ.Π. 81/96 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3044, 8.3.96 276 Κ.Δ.Π. 81/96 Αριθμός 81 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 14(3) του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, 21.7.95 Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3635 Κ.Α.Π. 345/2002 Αρ. 3623,19.7.2002 Αριθμός 345 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3044, 8.3.96 244 Κ.Δ.Π. 80/96 Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149, K.AJI. 150/97. Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996)

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149, K.AJI. 150/97. Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149,16.5.97 1541 K.AJI. 150/97 Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 116/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 359/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3102 της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 359 Οι περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011.

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011. Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Αριθμός 353 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964?ΕΩ^Σ 1982 (ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966, 9; 47; ;89iTOY 1970, 67 ΤΟΥ 1972, 73 ΤΟΥ 1979, 26 ΤΟΥ 1981 ΚΑ 1^42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΑΠ. 138/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1869 της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 138 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις.

Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις. ΜΕΤΑΞΥ:- της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (που πιο κάτω θ αναφέρεται ως «η Αρχή») ενεργώντας δια του Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 E.E. Παρ. ΙΠ(Ϊ) Αρ. 3024,15.12.95 1422 Κ.Δ.Π. 303/95 Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 48 του 1963 10 του 1979 35 του 1990 233 του 1991 74(1) του 1992 66(1) του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, 19.10.2012 136(Ι)/2012 Αρ.4358 19.10.2012 136(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966)

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2278, 11.12.87 1185 Κ.Δ.Π. 311/87 Αριθμός 311 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου Κεφάλαιο 68, και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ KJ\JI. 303/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2844 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 303 Οι περί Συντάξεων και Χορηγημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ 31(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998 77(Ι) του 1999 141(Ι) του 2001 69(Ι) του 2005 37(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 98(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2758 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του Ε.Ε.Παρ.ΠΙ(Ι) 843 Κ.Δ.Π. 112/98 Αρ. 3235,10.4.98 Αριθμός 112 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Οι παρόντες Κανονισμοί αναφέρονται ως οι Κανονισμοί Ταμείου Προνοίας

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543,

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 183(I)/2015 Ν. 183(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

449 K^JI. 134/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1989

449 K^JI. 134/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1989 E.E. Παρ. ffl(i) Αρ. 2974,12.5.95 449 K^JI. 134/95 Αριθμός 134 Οι περί Συμβουλίου Αμπελουργικών Προϊόντων (Ταμείο Ιατρικής Περίθαλψης) Κανονισμοί του 1995, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 122/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2316 της 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 122 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου

Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου Ν. 87(l)/2011 Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011 733 Ο περί Εκλογή Μελών τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη Κυπριακή Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1499 K.AJL 365/91 Αριθμός 365 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους) (Τροποποιητικοί)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1970 ΕΩΣ 1985

ΟΙ ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1970 ΕΩΣ 1985 E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2661, 20.12.91 1441 Κ.Δ.Π. 360/91 Αριθμός 360 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ 2469 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 383/2013 Αρ. 4728, 1.11.2013 Αριθμός 383 Ο περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2013, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3630,16.8.2002 Αριθμός 391 4188 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κ.Α.Π. 391/2002 Κεφ. 285. 26 του 1959 19 του 1960 21 του 1964 29 του 1966 59 του 1966 53 του 1968 43 του 1972 78 του 1986 18

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, 10.7.2015 Ν. 102(Ι)/2015 102(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 124(Ι)/2014 124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε. Παρ. 1(E) 1718 Ν. 202(1V2011 Αρ. 4314, 30.12.2011 0 περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

585 Κ.Δ.Π. 200/92 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

585 Κ.Δ.Π. 200/92 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2727, 24.7.92 585 Κ.Δ.Π. 200/92 Αριθμός 200 Οι περί Ανακουφίσεως ίιαθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 557 Κ.Δ.Π. 143/99 Αρ. 3336,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 557 Κ.Δ.Π. 143/99 Αρ. 3336, Ε.Ε. Παρ. III(I) 557 Κ.Δ.Π. 143/99 Αρ. 3336, 2.7.99 Αριθμός 143 Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAIl. 278/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2839 της 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 278 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 2)

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 2) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 893 Κ.Δ.Π. 290/86 Αρ. 2194, 27.12.86 Αριθμός 290 Οι περί Εταιρειών (Πληρωτέα Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1986 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 387(1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 103/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3403 της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 103 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

949 ΚΛ.Π. 316/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

949 ΚΛ.Π. 316/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 949 ΚΛ.Π. 316/93 Αριθμός 316 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής και σε Εξαρτώμενους τους) Κανονισμοί του 1993,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 ---------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998

Διαβάστε περισσότερα

Του Μιχαλάκη Χρίστου

Του Μιχαλάκη Χρίστου Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης γήρατος όπως αυτός καθορίζεται από τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο τόσο στη βασική όσο και στη συμπληρωματική ασφάλιση Του Μιχαλάκη Χρίστου (e-mail:christoumic@yahoo.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη Θέμης Πολυβίου Όπως είναι γνωστό, μετά τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, που αποφασίστηκαν από τις κυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη και ψηφίστηκαν από τη

Διαβάστε περισσότερα

1515 Κ.Δ.Π. 168/98. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253,

1515 Κ.Δ.Π. 168/98. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253,10.7.98 1515 Κ.Δ.Π. 168/98 Αριθμός 168 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 1998, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Παγκύπριου

Διαβάστε περισσότερα