373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ill (ί) Λρ. 2888, Κ.Δ.Π. 152/94 Αριθμός 152 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) των περί Δήμων Νόμων 1985 έως 1994 και αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 87 του ίδιου πιο πάνω Νόμου εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(ί)(δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 85(2)(ιγ) και 87(1 )(δ) του περί Δήμων Νόμου, του 1985 έως 1994 με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Δημοτικοί (περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1994 και θα διαβάζονται μαζί με τους Δημοτικούς (περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων) Κανονισμούς Αμμοχώστου του 1965 έως 1989 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί μαζί με τους παρόντες Κανονισμούς θα αναφέρονται ως οι Δημοτικοί (περί Συντάξεων κι Φιλο ^ δωρημάτων) Κανονισμοί Αμμοχώστου 1965 έως Η ερμηνεία που δίνεται για το «Ταμείο Προνοίας» στην έκτη παράγραφο 225 διαγράφεται. " 111 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1) Π

2 Κ.Δ.Π. 152/ Αντικατάσταση 227 κανονισμών Αντικατάσταση 228 Προσθήκη νέου Κανονισμού 229Α. 230Α 3. Ο Κανονισμός 227 κανονισμών αντικαθίσταται με τον πιο κάτω Κανονισμό: «227, Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, κάθε υπάλληλος ο οποίος κατέχει συντάξιμη θέση στην υπηρεσία του Δήμου και ο οποίος διετέλεσε στην ίδια υπηρεσία για πέντε ή περισσότερα χρόνια, δύναται να λάβει κατά την αφυπηρέτησή του ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του και εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρουμένου του προκύπτοντος ποσού διά τρία (3): Νοείται ότι σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή παραίτησης υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος επί του βασικού μισθού, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ότι αυξάνονται ανάλογα, λαμβανομένης υπόψη της τιμαριθμικής αυτής αύξησης: Νοείται περαιτέρω ότι η σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει των παρόντων Κανονισμών κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του.». 4. Ο Κανονισμός 228 κανονισμών αντικαθίσταται με τον πιο κάτω Κανονισμό: «228. Σε υπάλληλο ο οποίος αφυπηρετεί στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (δ) 239 προτού συμπληρώσει υπηρεσία πέντε ετών, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας.». 5. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη μετά τον Κανονισμό 229, του ακόλουθου νέου Κανονισμού 229Α: «229Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 229, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου που βρίσκεται στην υπηρεσία του Δήμου, οποιαδήποτε περίοδος κανονικής άδειας την οποία αυτός εδικαιούτο κατά την ημερομηνία του θανάτου του λογίζεται σαν υπηρεσία για σκοπούς δικαιώματος σε σύνταξη και σαν συντάξιμη υπηρεσία.». 6. Ο Κανονισμός 230Α κανονισμών τροποποιείται ως εξής: (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ΐ) της υποπαραγράφου (ί) αυτού με την πιο κάτω υποπαράγραφο: «(ί) Εάν υπάλληλος αποθάνει συνεπεία τραυμάτων υπό τις συνθήκες πόΐγαναφέρόντάι στην παράγραφο (ί) και καταλείπει χήρα, το Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει σ' αυτή σύνταξη εφόσο παραμένει ανύπαντρη το ποσό της οποίας να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε τοις εκατό των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία του θανάτου του.», (β) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (1), μετά την υποπαράγραφο (δ) της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ε):

3 Κ.Δ.Π. 152/94 (γ) (δ) «(ε) 41 του του 1982 Ι! του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος Κανονισμού καταβλητέα σύνταξη καθορίζεται ως εξής: (i) Από την 2η ίανουρίου 1986 σε σεντ. (ii) Από την 1η Ιουνίου 1990 σε 75,58 σεντ. (iii) Από την 1η Ιουνίου 1991 σε 80,26 σεντ, το μήνα. Πάνω στα πιο πάνω ποσά υπολογίζονται και οι συντάξεις που χορηγούνται στα τέκνα δυνάμει του παρόντος Κανονισμού. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο Α. Νοείται ότι όταν ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει σε αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας με βάση το ποσοστό κατά το οποίο αυξάνονται εκάστοτε οι βασικές παροχές δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1993 ή κάθε νόμου που. τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετεί και εφαρμόζει την ίδια αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, χωρίς να προβαίνει σε άλλες διαδικασίες.». Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (3) αυτού των λέξεων «.. τον κατά την ημέρα του θανάτου μισθό του υπαλλήλου» (προτελευταία και τελευταία γραμμή) με τις λέξεις «τις κατά την ημέρα του θανάτου ετήσιες συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου.». Με την προσθήκη στην παράγραφο (4) μετά τις λέξεις «.. το σύνολο του χρόνου του», (8η γραμμή) της φράσης «ή διατελεί σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 1992.». 20 του του του του του του του του του του του του του του του τόυ του του του του του του του του (1) του 1992.

4 Κ.Δ.Π. 152/ Κατάργηση 236 Αντικατάσταση 237 Προσθήκη νέου Κανονισμού 238Α. 7. Ο Κανονισμός 231 κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή και παραιτήσεως του» μετά τις λέξεις «αφυπηρέτησής του» (δεύτερη γραμμή της παραγράφου (α), πρώτη γραμμή παραγράφου (γ) και τρίτη γραμμή τελευταίας παραγράφου.). 8. Ο Κανονισμός 232 κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη της πιο κάτω επιφύλαξης: «Νοείται ότι όταν υπάλληλος ο οποίος κατέχει μη συντάξιμη θέση αφυπηρετεί λόγω ορίου ηλικίας ή αποθνήσκει στην υπηρεσία και έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε ή περισσότερων ετών, αυτός λογίζεται ότι κατέχει, κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής του ή του θανάτου του, συντάξιμη θέση για τους σκοπούς των Κανονισμών 227 και 237.». 9. Ο Κανονισμός 233 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, στη δεύτερη παράγραφο αυτού, της λέξης «δέκα» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «πέντε». 10. Ο Κανονισμός 236 κανονισμών καταργείται. 11. Ο Κανονισμός 237 κανονισμών αντικαθίσταται με τον πιο κάτω κανονισμό: «237. (1) Όταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση ή υπάλληλος που υπηρετεί σε μη συντάξιμη θέση στην οποία αποσπάστηκε από συντάξιμη θέση αποθάνει στην υπηρεσία, χορηγείται στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του εφάπαξ ποσό που δεν υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξιμες απολαβές του κατά την ημερομηνία του θανάτου του ή της λήξης της άδειας την οποία τυχόν είχε σε πίστη του κατά την ημερομηνία αυτή ή το εφάπαξ ποσό στο οποίο θα εδικαιούτο έαν είχε αφυπηρετήσει υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (δ) 239 κατά την ημερομηνία του θανάτου του ή της λήξης της άδειας την οποία τυχόν είχε σε πίστη του κατά την ημερομηνία αυτή, οποιοδήποτε των ποσών αυτών είναι το μεγαλύτερο. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού: «Ετήσιες συντάξιμες απολαβές» σημαίνει τις απολαβές που θα υπολογίζονταν για την παροχή οποιασδήποτε σύνταξης και φιλοδωρήματος σε υπάλληλο, εάν αυτός αφυπηρετούσε κατά την ημερομηνία του θανάτου του και υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό 239. (2) Όταν οποιοσδήποτε συνταξιούχος υπάλληλος αποθάνει μετά την αφυπηρέτησή του και τα καταβληθέντα σ' αυτόν συνταξιοδοτικά ωφελήματα είναι μικρότερα από τις ετήσιες συντάξιμες απολαβές του αποθανόντος, χορηγείται από το Συμβούλιο στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσίόπους του φιλοδώρημα ίσο προς τη διαφορά.». 12. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, μετά τον Κανονισμό 238, του ακόλουθου νέου Κανονισμού 238Α: «238Α. (1) Τηρουμένιον των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), εάν υπάλληλος που υπηρέττ^σε για οποιαδήποτε περίοδο, εγκατέλειψε ή εγκαταλείψει το Δήμο για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να του χορηγηθεί οποιοδήποτε ωφέλημα, ακολούθως δε επαναδιορίσθηκε ή ήθελε επαναδιορισθεί στο Δήμο και υπηρετήσει για περίοδο όχι λιγότερη των πέντε

5 377 Κ.Δ.Π. 152/94 ετών, αφυπηρετησει δε τελικά σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σε σύνταξη δυνάμει 239, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική αφυπηρέτησή του: Νοείται ότι αν στον υπάλληλος χορηγήθηκε φιλοδώρημα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού αναφορικά με την προηγούμενη υπηρεσία του, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται μόνο αν ο υπάλληλος εκλέξει να επιστρέψει το εν λόγω φιλοδώρημα ευθύς μετά τον επαναδιορισμό του. (2) Αν υπάλληλος ο οποίος αφυπηρέτησε δυνάμει το)ν παραγράφων (β), (γ) ή (ε) 239 επαναδιορίσθηκε ή ήθελε επαναδιορισθεί στο Δήμο και υπηρετήσει για περίοδο όχι λιγότερη των πέντε ετών, αφυπηρετησει δε τελικά σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σε σύνταξη δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού, προηγούμενη υπηρεσία του δύναται να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική του αφυπηρέτησή, νοουμένου ότι αυτός ήθελε ειδοποιήσει εγγράφως το Συμβούλιο ευθύς μετά τον επαναδιορισμό του ότι (i) αναλαμβάνει να επιστρέψει αμέσως οποιονδήποτε φιλοδώρημα που χορηγήθηκε σ' αυτόν δυνάμει 228, ή (Η) συγκατατίθεται όπως η καταβολή οποιασδήποτε χορηγηθείσης ετήσιας σύνταξης διακοπεί από την ημερομηνία του επαναδιορισμού του και οποιοδήποτε πληρωθέν σ' αυτόν εφάπαξ επί της σύνταξης φιλοδώρημα επιστραφεί από αυτόν αμέσως, σε τέτοια δε περίπτωση οποιαδήποτε προστεθείσα περίοδος υπηρεσίας δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της σύνταξης και του φιλοδωρήματος των καταβλητέων κατά την τελική αφυπηρέτησή του: Νοείται ότι σε περίπτωση μη ειδοποίησης από τον υπάλληλο περί συγκατάθεσης του όπως προνοείται στην υποπαράγραφο (ii) ανωτέρω, οποιαδήποτε πρόσθετη ετήσια σύνταξη που χορηγήθηκε δυνάμει των παρόντων Κανονισμών αφαιρείται από τη σύνταξη του ευθύς ως επαναδιορισθεί, η αφαιρετέα δε σύνταξη είναι εκείνη η οποία καταβάλλετο σ' αυτόν κατά την ημερομηνία του επαναδιορισμού του. (3) Αν γυναίκα υπάλληλος που αφυπηρέτησε δυνάμει της επιφύλαξης 239 επαναδιορισθεί στο Δήμο και υπηρετήσει για περίοδο όχι λιγότερη των πέντε ετών, αφυπηρετησει δε τελικά σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σε σύνταξη δυνάμει 239, η προηγούμενη υπηρεσία της μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης της κατά την τελική αφυπηρέτησή της νοουμένου ότι αυτή ήθελε ειδοποιήσει εγγράφως το Συμβούλιο ευθύς μετά τον επαναδιορισμό της ότι αναλαμβάνει να επιστρέψει οποιοδήποτε φιλοδώρημα που χορηγήθηκε σ' αυτή δυνάμει της επιφύλαξης του ρηθέντος Κανονισμού 239. (4) Η δυνάμει του παρόντος Κανονισμού επιστροφή οποιουδήποτε ποσού γίνεται με απλό τόκο, προς τόσο επιτόκιο όσο το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε καθορίσει, ποΰ υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία είχε καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της επιστροφής ολόκληρου του ποσού. Ο χρόνος και ο τρόπος της επιστροφής καθορίζονται από το Συμβούλιο.

6 Κ.Δ.Π. 152/ Α (5) Αν ο υπάλληλος στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος (1), (2) ή (3) πλην της επιφύλαξης της παραγράφου (2), αποθάνει σ' οποιοδήποτε χρόνο μετά τον επαναδιορισμό του, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης χήρας και τέκνων και του εφάπαξ φιλοδωρήματος του καταβλητέου στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του, και ο όρος για.συπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους δε λαμβάνεται υπόψη.». 13. Ο Κανονισμός 239 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(στ) Αν σε γυναίκα υπάλληλο της οποίας ο διορισμός σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί και η οποία έχει συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία όχί μικρότερη των τριών ετών επιτραπεί όπως αφυπηρετήσει λόγω γάμου ή επικείμενου γάμου ή τεκνογονίας, ή υιοθέτησης τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 6 ειών και αυτή δε δικαιούται σε σύνταξη ή φιλοδώρημα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, δύναται να χορηγηθεί σ' αυτή φιλοδώρημα που δεν υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) των κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης μηνιαίων συντάξιμων απολαβών της για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, αν προσκομίσει μέσα σε έξι μήνες από την αφυπηρέτησή της ή μέσα σε τέτοια μεγαλύτερη προθεσμία όση το Συμβούλιο ήθελε επιτρέψει σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση, ικανοποιητικό αποδεικτικό του γάμου ή της τεκνογονίας ή της υιοθέτησης τέκνου από αυτή.». 14. Ο Κανονισμός 239Α κανονισμών τροποποιείται ως εξής: (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (1) αυτού της λέξης «πέντε» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «τριών», (β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού με την πιο κάτο) παράγραφο: «(2) Αν υπάλληλος κατά την αφυπηρέτησή του έχει συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία πέντε ή περισσότερων ετών η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό θα καταβάλλονται αμέσως μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών και νοουμένου ότι δεν αφυπηρετεί ή παραιτείται από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον Οργανισμό πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα πέντε ετών. Η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται δυνάμει 231 με βάση τις συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής του από την υπηρεσία και θα αυξάνονται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού δυνάμει της παραγράφου (12) 247Α που προνοεί για αύξηση συντάξεων ή δυνάμει της παραγράφου (10) 247Α που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.», (γ) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (3) αυτού των λέξεων «δέκα» (δεύτερη γραμμή) και «πέντε» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «πέντε» και «τρία», αντίστοιχα, (δ) Η παράγραφος (4) αυτού αντικαθίσταται με την πιο κάτω παράγραφο: «(4) Σε περίπτωση Κατά την οποία ο υπάλληλος ήθελε αφυπηρετήσει ή παραιτηθεί από τη θέση του στη Δημόσια Υπηρεσία ή

7 379 Κ.Δ.Π. 152/94 (ε) (στ) (ζ) τον Οργανισμό που αναφέρεται στην αίτηση του προτού συμπληρώσει την ηλικία των σαράντα πέντε ετών, δε δικαιούται σε καταβολή της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο (2), δικαιούται όμως στην καταβολή φιλοδωρήματος που υπολογίζεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο (3). Το φιλοδώρημα αυτό αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του από τη δημοτική υπηρεσία και της ημερομηνίας αφυπηρέτησης η παραίτησης από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον Οργανισμό δυνάμει της παραγράφου (12) 247Α που προνοεί για αύξηση συντάξεων ή δυνάμει της παραγράφου (10) 247Α που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.». Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (6) αυτού της ακόλουθης παραγράφου: «Η χορηγητέα στη χήρα και τα τέκνα του υπαλλήλου σύνταξη αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας του θανάτου του, δυνάμει 247Α(12) που προνοεί για αύξηση συντάξεων ή δυνάμει 247Α(10) που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.». Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (7) της ακόλουθης παραγράφου: «Το εν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας του θανάτου του, δυνάμει 247Α(12) που προνοεί για αύξηση συντάξεων ή δυνάμει 247Α(10) που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.». Με διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (8) και την προσθήκη της ακόλουθης διάταξης: " ' «, αυξάνεται δε κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής της και της ημερομηνίας καταβολής του φιλοδωρήματος, δυνάμει του Κανονισμού 247Α(12) που προνοεί. για αύξηση συντάξεων ή δυνάμει 247Α(10) που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.». 15. Ο Κανονισμός 239Β κανονισμών τροποποιείται ως εξής: (1)(α) Μέ την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) αυτού με την πιο κάτω υποπαράγραφο: «(α) Όταν υπάλληλος, που κατέχει συντάξιμη θέση και συμπλήρωσε υπηρεσία πέντε ή περισσότερων ετών και ηλικία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε ετών, υποβάλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση από την υπηρεσία, η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό παγοποιούνται και καταβάλλονται αμέσως μετά που αυτός θα συμπληρώσει την ηλικία"των πενήντα πέντε ετών. Η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται δυνάμει 231 με βάση τις συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα της 239Β

8 Κ.Δ.Π. 152/ πρόωρης αφυπηρέτησής του και θα αυξάνονται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού δυνάμει του Κανονισμού 247Α(12) που προνοεί για αύξηση συντάξεων ή δυνάμει 247Α(10) που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.», (β) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) αυτού της λέξης «πέντε» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «τρία». (2) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (3) αυτού της ακόλουθης διάταξης: «Η εν λόγω καταβαλλόμενη σ' αυτόν σύνταξη αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης δυνάμει 247Α(12) που προνοεί για αύξηση των συντάξεων ή δυνάμει του Κανονισμουό 247Α(10) που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.». (3) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (4) αυτού της ακόλουθης διάταξης: «Η εν λόγω καταβαλλόμενη στη χήρα και τα τέκνα του υπαλλήλου σύνταξη αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του υπαλλήλου και της ημερομηνίας του θανάτου του, δυνάμει 247Α(12) που προνοεί για αύξηση των συντάξεων ή δυνάμει του Κανονισμού 247Α(10) που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.». (4) Με την προσθήκη, μετά το τέλος της παραγράφου (5) αυτού, της ακόλουθης διάταξης: «Το εν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρετήσεως του υπαλλήλου και της ημερομηνίας του θανάτου του, δυνάμει 247Α(12) που προνοεί για αύξηση των συντάξεων ή δυνάμει 247Α(10) που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.».. (5) Με την προσθήκη ευθύς μετά την παράγραφο (5), των ακόλουθων νέων παραγράφων (6) και (7): «(6)(α) Αν υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) επαναδιορισθεί στο Δήμο πριν από την καταβολή οποιασδήποτε σύνταξης και αφυπηρετήσει τελικά σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σε σύνταξη δυνάμει 239, η προηγούμενη υπηρεσία του, αν αυτός το επιθυμεί, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική του αφυπηρέτηση, νοουμένου ότι η περίοδος της υπηρεσίας του αμέσως πριν από την τελική αφυπηρέτηση δεν είναι λιγότερη των πέντε ετών και ότι αυτός αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του επέλεξε να επιστρέψει οποιοδήποτε φιλοδώρημα που χορηγήθηκε σ' αυτόν δυνάμει της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1):

9 381 Κ.Δ.Π. 152/94 Νοείται ότι αν ο υπάλληλος ο οποίος εξέλεξε να επιστρέψει το φιλοδώρημα αποθάνει σ' οποιοδήποτε χρόνο μετά τον επαναδιορισμό του, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης χήρας και τέκνων και του εφάπαξ φιλοδωρήματος του καταβλητέου στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του, και ο όρος για συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δε θα λαμβάνεται υπόψη. (β) Η δυνάμει της παρούσης παραγράφου επιστροφή του φιλοδωρήματος γίνεται με απλό τόκο προς τόσο επιτόκιο όσο το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε καθορίσει, υπολογιζόμενο από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό είχε καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της επιστροφής ολόκληρου του ποσού. Ο χρόνος και ο τρόπος της επιστροφής καθορίζονται από το Συμβούλιο. (7) Αν υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (1) επαναδιορισθεί ή επαναπροσληφθεΐ στο Δήμο μετά τη συμπλήρωρη της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών ουδεμία σύνταξη θα είναι πληρωτέα κατά τη διάρκεια του επαναδιορισμού του. Η καταβολή της σύνταξης επαναρχίζει μετά την τελική αφυπηρέτησή του, στο ύψος που αυτή θα ευρίσκετο αν δεν είχε διακοπεί.» Ο Κανονισμός 239Γ κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο: «239Γ. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), σε περίπτωση που υπάλληλος αφυπηρετεί δυνάμει της παραγράφου (δ) του Κανονισμού 239 και έχει, κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής του, συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία (α) Πέντε ή περισσότερα χρόνια αλλά κάτω από δέκα χρόνια, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια υπηρεσία, (β) Δέκα ή περισσότερα χρόνια αλλά κάτω από δεκαπέντε χρόνια, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι χρόνια συντάξιμη υπηρεσία, (γ) Δεκαπέντε ή περισσότερα χρόνια αλλά κάτω από είκοσι τρία χρόνια, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κοιτά πέντε χρόνια με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε χρόνια, (δ) Είκοσι τρία ή περισσότερα χρόνια αλλά κάτω από τριάντα χρόνια, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο χρόνια με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα χρόνια, και η υπηρεσία που προστίθεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρείται ως υπηρεσία με εισφορές: Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη δε θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε ο υπάλληλος άν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησής του. (2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος καθίσταται ανάπηρος συνεπεία τραύματος το οποίρ υπέστη κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του και ο οποίος δικαιούται σε πρόσθετη σύνταξη δυνάμει 235, αν η πρόσθετη αυτή σύνταξη είναι μεγαλύτερη του δυνάμει του παρόντος Κανονισμού παρεχομένου ωφελήματος.». Αντικατάσταση του Κανονισμού 239Γ των βασικών

10 Κ.Δ.Π. 152/ Αντικατάσταση του Κανονισμού 242 των βασικών Ο Κανονισμός 242 κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο: «242. (1) Υπό την επιφύλαξη των" διατάξεων του Κεφαλαίου τούτου, το Συμβούλιο θα επιβαρύνει και θα πληρώνει από το Ταμείο Φιλοδωρημάτων και Συντάξεων, φιλοδώρημα σε υπαλλήλους που διορίστηκαν από το Συμβούλιο ή τακτικούς εργάτες που απασχολούνται από το Συμβούλιο, οι οποίοι αφυπηρετούν από την υπηρεσία ή απασχόληση ή οι οποίοι απεμακρύνθηκαν από τη θέση τους ή απολύθηκαν από την εργασία τους για οποιουσδήποτε λόγους εκτός για κακή διαγωγή ή ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους: Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία όχι λιγότερων των δύο τρίτων των μελών του να επιβαρύνει και πληρώνει από το Ταμείο Φιλοδωρημάτων και Συντάξεων σε έναν υπάλληλο ή τακτικό εργάτη στον οποίο εφαρμόζεται ο Κανονισμός αυτός, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τη θέση του ή απολύθηκε από την εργασία του για λόγους κακής διαγωγής ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, φιλοδώρημα που δεν υπερβαίνει το ποσό του φιλοδωρήματος το οποίο θα μπορούσε να παραχωρηθεί σε τέτοιο υπάλληλο ή εργάτη, ως αν αυτός να μην είχε απομακρυνθεί ή απολυθεί. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού (α) «υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο ο οποίος διορίζεται βάσει του άρθρου 55 του Νόμου, σε μη συντάξιμη θέση, είτε για περίοδο της αρεσκείας του Συμβουλίου (που στο εφεξής θα αναφέρεται ως «μόνιμος υπάλληλος» ή για καθορισμένη χρονική περίοδο που θα αναφέρεται ως «προσωρινός υπάλληλος»), (β) «Τακτικός εργάτης» σημαίνει εργάτη ο οποίος προσλήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 56 του Νόμου και ο οποίος έχει συμπληρώσει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης προς ικανοποίηση του Δημάρχου και κατατάχθηκε από αυτόν στην κατηγορία του τακτικού εργάτη». 18. Ο Κανονισμός 243 κανονισμοί τροποποιείται ως ακολούθως: (1)(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (1) αυτού της λέξης «ετήσιου» μετά τις λέξεις «του τελευταίου» (τρίτη γραμμή). (β) Με την.αντικατάσταση στην υποπαράγραφο της λέξης «πέντε» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «τρία». (2)(α) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (3) των λέξεων «δέκα ετών» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «τριών ετών». (β) Με την προσθήκη των λέξεων «ίσου με μισό μήνα ή δύο εβδομάδες ολικών απολαβών για κάθε χρόνο υπηρεσίας» στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (3), μετά τις λέξεις «τριών ετών» (τρίτη γραμμή). (γ) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ii) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (3) της άνω τελείας μετά τις λέξεις «των εξήντα ετών» (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη των πιο κάτω: «...ή μέχρι των 65 ετών, το οποίο αποτελεί το ανώτατο όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης για τους άνδρες και των 63 ετών για τις γυναίκες υπαλλήλους και εργάτριες, που ανήκουν στο τακτικό εβδομαδιαίο προσωπικό του Δήμου: Νοείται ότι σε περίπτ(οση που το αρμόδιο Υπουργείο της Δημοκρατίας τροποποιήσει το ανοντατο όριο ηλικίας αφυπηρέτησης προσωπικού.

11 383 Κ.Δ.Π. 152/94 ανεξαρτήτως φύλου, που ανήκει στο Τακτικό Εβδομαδιαίο Προσωπικό που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμό ή Δήμο, το Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να τροποποιήσει το ίδιο το ανώτατο όριο ηλικίας αφυπηρέτησης του τακτικού εβδομαδιαίου προσωπικού του Δήμου Αμμοχώστου σύμφωνα με την πιο πάνω νέα τροποποιημένη υποπαράγραφο. Σε τέτοια περίπτωση η απόφαση του Συμβουλίου θα εφαρμόζεται αυτόματα χωρίς άλλες διαδικασίες.» (δ) με την προσθήκη μετά το τέλος της υποπαραγράφου (ϋί)(γ), της νέας παραγράφου (iv): «(iv) Υπηρεσία πέραν των έξι μηνών θα λογίζεται ως συμπληρωμένος χρόνος για σκοπούς παροχής φιλοδωρήματος στο τακτικό εβδομαδιαίο προσωπικό». 19. Ο Κανονισμός 243Α κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «δέκα», (τέταρτη και τελευταία γραμμές) με τις λέξεις «πέντε». 20. Οι Κανονισμοί 243Δ, 243Ε, 243ΣΤ και 243Ζ κανονισμών διαγράφονται. 21. Ο Κανονισμός 247Ε κανονισμών αντικαθίσταται με τον πιο κάτω νέο Κανονισμό: «247Ε. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), η σύνταξη χήρας είναι (α) Για υπηρεσία με εισφορές, το 75% της σύνταξης του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος υπάλληλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά την ημέρα του θανάτου του* (β) για υπηρεσία χωρίς εισφορές, το 37,5% της σύνταξης του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος υπάλληλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά την ημέρα του θανάτου του: Νοείται ότι αν ο συντάξιμος υπάλληλος είχε, την ημέρα του θανάτου του στην υπηρεσία, συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία (i) Πέντε ή περισσότερα χρόνια αλλά κάτω από δέκα χρόνια θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία, (Π) δέκα ή περισσότερα χρόνια αλλά κάτω από δεκαπέντε χρόνια, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι χρόνια συντάξιμη υπηρεσία, (iii) δεκαπέντε ή περισσότερα χρόνια αλλά κάτω από είκοσι τρία χρόνια, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε χρόνια, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε χρόνια, (iv) εικοσιτρία ή περισσότερα χρόνια αλλά κάτω από τριάντα χρόνια, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο χρόνια, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα χρόνια, 243Α Διαγραφή των Κανονισμών 243Δ μέχρι 243Ζ των βασικών 247Ε

12 του Κανονισμού 247Ζ των βασικών του Κανονισμού 247Η των βασικών του Κανονισμού 247Κ των βασικών Κ.Δ.Π. 152/ και η υπηρεσία που προστίθεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρείται ως υπηρεσία με εισφορές: Νοείται περαιτέρω ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη δε θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε ο υπάλληλος εάν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησής του. (2) Η σύνταξη χήρας συνταξιούχου που αφυπηρέτησε πριν από την ορισθείσα ημέρα είναι το 37,5% της σύνταξης που καταβάλλεται σ' αυτόν κατά την ημέρα του θανάτου του. (3) Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος Κανονισμού καταβλητέα σύνταξη καθορίζεται ως εξής: (i) Από την 1η Ιανουαρίου 1986 σε 55,24 σεντ. (ii) Από την 1η Ιουνίου 1990 σε 75,58 σεντ. (iii) Από την 1η Ιουνίου 1991 σε 80,26 σεντ το μήνα. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται στον Κανονισμό 247Α (10). (4) 'Οταν ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει σε αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας με βάση το ποσοστό κατά το οποίο αυξάνονται εκάστοτε οι βασικές παροχές δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1991 το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετεί και εφαρμόζει την ίδια αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού χωρίς να προβαίνει σε άλλες διαδικασίες.». 22. Ο Κανονισμός 247Ζ κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (2), (3) και (4) αυτού με τις πιο κάτω παραγράφους και την προσθήκη νέας παραγράφου (5): «(2) Όταν ο αποθανών καταλείπει χήρα, το ποσοστό της σύνταξης τέκνων κατά την διάρκεια της ζωής της είναι το 16.67% της σύνταξης της χήρας αναφορικά με κάθε δικαιούμενο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για δύο τέκνα. (3) Όταν ό αποθανών δεν καταλείπει χήρα ή αν καταλείπει χήρα, μετά το θάνατο της, το ποσοστό σύνταξης τέκνων είναι το 44,44% της σύνταξης η οποία θα καταβαλλόταν στη χήρα, αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο της σύνταξης για τρία τέκνα. (4) Όταν η χήρα τελέσει νέο γάμο, το ποσοστό της σύνταξης τέκνων είναι το 22,22% της σύνταξης η οποία θα καταβαλλόταν.στη χήρα με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα. (5) Για την αναφερόμενη στις παραγράφους (3) και (4) σύνταξη η οποία θα καταβαλλόταν στη χήρα και την αναφερόμενη στην παράγραφο (2) σύνταξη που είναι καταβλητέα στη χήρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (3) 247Ε αναφορικά με την ελάχιστη σύνταξη χήρας.». 23. Ο Κανονισμός 247Η κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (3) αυτού, των λέξεων «των πέντε μιλς» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «της μίας λίρας». 24. Ο Κανονισμός 247Κ κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «πέντε» στην τέταρτη υποπαράγραφο της παραγράφου (α) (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «τρεις».

13 385 Κ.Δ.Π. 152/ Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, μετά τον Κανονισμό 247Κ, των ακόλουθων νέων Κανονισμών: «Εφαρμογή των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμών σε γυναίκες υπαλλήλους. 247(ΚΑ). (1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμοί που προβλέπουν για σύνταξη χήρας και τέκνων εφαρμόζονται από την ορισθείσα μέρα, και σε γυναίκες υπαλλήλους που κατέχουν συντάξιμη θέση και σε γυναίκες συνταξιούχες. Οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις 'υπάλληλος', 'συνταξιούχος', 'αποθανών', 'χήρα', 'σύζυγος', 'εισφορέας' ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει 'γυναίκα υπάλληλο', 'γυναίκα συνταξιούχο', 'αποθανούσα', 'χήρο', 'το σύζυγο', 'γυναίκα εισφορέα' και οποιαδήποτε αναφορά σε τέκνα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα γυναίκας υπαλλήλου ή γυναίκας συνταξιούχου. (2) Για σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, η αναφερόμενη στην παράγραφο (1) καθώς και στους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμούς που προβλέπουν για σύνταξη χήρας και τέκνων 'ορισθείσα μέρα' σημαίνει την πρώτη μέρα του μήνα, ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (3) Οι δυνάμει 247Η καταβλητέες περιοδικές εισφορές είναι προς 0,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών των γυνακών εισφορέων μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές τους και προς 1,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών τους. Οι δυνάμει 247Θ καταβλητέες εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία είναι προς 1,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών τους μέχρι την 5η Οκτωβρίου 1980 και μετά την 5η Οκτωβρίου 1980 είναι προς 0,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών τους μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές τους και προς 1,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών τους πέραν από τις ασφαλιστέες αποδοχές τους. Το ύψος των εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1991 ή κάθε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς. Ειδικές 247(ΚΒ). (1) Από την έναρξη της ισχύος των παρόντων διατάξεις Κανονισμών, υπάλληλος ο οποίος πριν από την αφυπηρέτησή του σε σχέση με την εφαρμογή συμπληρώνει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη από 400 μήνες των άρθρων 5 παύει, από την ημερομηνία που συμπληρώνει την εν λόγω και 88 των υπηρεσία, να θεωρείται ότι υπάγεται σε επαγγελματικό σχέδιο περί Κοινωνικών συντάξεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) τόυ Ασφαλίσεων άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Νόμων σε Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1993 παύουν να εφαρμόζονται ορισμένους υπαλλήλους στην περίπτωση του από την πρώτη μέρα του μήνα ο οποίος και ακολουθεί την ημερομηνία αυτή. συνταξιούχους. (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), υπάλληλος ο οποίος είχε συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία 400 μηνών πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών δικαιούται να εκλέξει, μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, όπως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμοσθούν στην περίπτωση του αναδρομικά από την Προσθήκη νέων Κανονισμών 247ΚΑ μέχρι 247ΚΣΤ.

14 Κ.Δ.Π. 152/ Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος. Αυξήσεις συντάξεων χηρών και τέκνων που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών. πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία 400 μηνών ή την 5η Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη. (3) Συνταξιούχος, ο οποίος αφυπηρέτησε κατά την περίοδο μεταξύ και της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των παρόντων Κάνονϊσ^ώνΤ^άΓ^^ποίος πρϊνγ από την αφυπηρέτησή του είχε συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία που υπερβαίνει τους 400 μήνες, δικαιούται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, να εκλέξει να θεωρηθεί ότι δεν υπαγόταν στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1991, από την πρώτη μέρα του μήνα που συμπλήρωσε την υπηρεσία των 400 μηνών ή την 6η Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη. (4) Οποιαδήποτε εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων η οποία θα ήταν καταβλητέα αναδρομικά από υπάλληλο ή συνταξιούχο για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (2) και (3), καταβάλλεται στο Δημοτικό Ταμείο κατά τον τρόπο και χρόνο που ήθελε ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. (5) Στις περιπτώσεις υπαλλήλων και συνταξιούχων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (1) έως (3), δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1993 αναφορικά με οποιαδήποτε συντάξιμη υπηρεσία κατά την οποία θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. 247ΚΓ. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου εισοδήματος. 247ΚΔ. Οι συντάξεις χηρών και τέκνων που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών αυξάνονται ως ακολούθως από την πρώτη μέρα του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών: (α) Σύνταξη χήρας χωρίς τέκνα.. (β) Σύνταξη χήρας με ένα τέκνο.. (γ) Σύνταξη χήρας με δύο τέκνα.. (δ) Σύνταξη χήρας με τρία τέκνα. (ε) Σύνταξη τέκνων, όταν δεν. κατά 50%. κατά 31,25%. κατά 20%. καμιά αύξηση καταβάλλεται σύνταξη χήρας... κατά 33,33%: Νοείται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες καταβάλλεται ελάχιστη σύνταξη χήρας, οι αυξήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό θα υπολογίζονται πάνω στο πραγματικό ποσό της σύνταξης χήρας. 247ΚΕ. (1) Κάθε άνδρας υπάλληλος, που βρίσκεται σήμερα στη δημοτική υπηρεσία, ο οποίος δυνάμει της επιφύλαξης της παραγράφου (α) 247Κ, έχει ασκήσει την εκλογή που αναφέρεται σ' αυτή. δύναται να ανακαλέσει την εν λόγω"

15 387 Κ.Δ.Π. 152/94 εκλογή του με έγγραφη ειδοποίηση απευθυνόμενη προς το Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) Κάθε άνδρας υπάλληλος ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης δυνάμει της παραγράφου (1) υπάγεται από την ημερομηνία της ανάκλησης αυτής σε όλες τις διατάξεις των Κανονισμών 247Β, 247Γ, 247Δ, 247Ε, 247ΣΤ, 247Ζ, 247Η, 247Θ και 2471 και λογίζεται ότι ουδέποτε άσκησε εκλογή δυνάμει της επιφύλαξης, της παραγράφου (α) 247Κ. (3) Κάθε άνδρας υπάλληλος ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης δυνάμει της παραγράφου (1) λογίζεται, για τους σκοπούς 247Θ, ότι καθίσταται συντάξιμος από την ημερομηνία της ανάκλησης και δύναται να ασκήσει ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλει τις καθοριζόμενες στον εν λόγω Κανονισμό εισφορές για οποιαδήποτε περίοδο συμπληρωμένων μηνών προηγούμενης συντάξιμης υπηρεσίας του. (4) Η άσκηση δικαιώματος εκλογής και καταβολής των εισφορών η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (3) δύναται να γίνει κατά τον ίδιο χρόνο κατά τον οποίο ασκείται το δικαίωμα ανάκλησης δυνάμει της παραγράφου (Γ). 247ΚΣΤ. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, υπηρεσία υπαλλήλου στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας η οποία διακόπτει την υπηρεσία του στο Δήμο θεωρείται για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, ως υπηρεσία στο Δήμο και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας αυτής ο υπάλληλος θεωρείται ότι κατέχει θέση την οποία κατείχε ευθύς πριν από την έναρξη της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού "Ενοπλες Δυνάμεις' σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων και περιλαμβάνει κάθε άλλη Δύναμη την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε κηρύξει σαν Ένοπλη Δύναμη της Δημοκρατίας.». 26. Η ισχύς των παρόντων Κανονισμών αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του Κανονισμού 227, του οποίου η ισχύς λογίζεται ότι άρχισε την 31η Δεκεμβρίου 1987, ως επίσης των Κανονισμών 230Α(1)(ε) και 247Ε(ε), των οποίων η ισχύς λογίζεται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 1986, και του νέου Κανονισμού 247ΚΓ του οποίου η ισχύς λογίζεται ότι άρχισε από την 17η Ιουλίου Έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507,

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, 25.5.90 1075 Ν. 63/90 Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90 Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, 25.5.90 1065 Ν. 62/90 Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων Ε Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2648, 22.11.91 1247 K.AJI. 330/91 Αριθμός 330 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 61/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2507 της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

547 Κ.Δ.Π. 143/87 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, Ι, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987)

547 Κ.Δ.Π. 143/87 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, Ι, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2228, 15.5.87 547 Κ.Δ.Π. 143/87 Αριθμός 143 Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθησαν από τη Δημοτική Επιτροπή Μόρφου, εγκρίθησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989)

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 171 K.AJI. 24/91 Αρ. 2576, 8.2.91 Αριθμός 24 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1991

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1991 E.E. Παρ. ΠΙ α) 119 Κ.Δ.Π. 34/92 Αρ. 2679, 7.2.92 Αριθμός 34 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2χΐχγ) και 87(1)(δ)

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

3. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1409 Κ.Δ.Π. 156/98 Αρ. 3248,19.6.98 Αριθμός 156 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ(Ι) 767 KAIl. 280/93 Αρ. 2839, 26.11.93 Αριθμός 280 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμμοχώστου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 537 Κ.Δ.Π. 55/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι -ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Π-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, 6.12.91 Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 17 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 841 Κ.Δ.Π. 304/93 Αρ. 2844,17.12.93 Αριθμός 304 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους αυτών) (Όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJ1. 250/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2921 της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141, Κ.Δ.Π. 116/97. Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141, Κ.Δ.Π. 116/97. Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141,11.4.97 1233 Κ.Δ.Π. 116/97 Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ)

Διαβάστε περισσότερα

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995) E.E. Παρ. III(D Αρ. 3022, 8.12.95 1379 K.AJI. 294/95 Αριθμός 294 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) Αρ. 3170, 25.7.97 2123 Κ.Δ.Π. 220/97 Αριθμός 220 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997)

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, 4.7.97 2009 Κ.Δ.Π. 189/97 Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 343/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2655 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 343 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Α.Π. 180/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3158 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 180 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«ασφαλιστέες αποδοχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

«ασφαλιστέες αποδοχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1427 Κ.Δ.Π. 304/95 Αρ. 3024,15.12.95 Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως Παρεκκλησιάς, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329,4.6.99 383 Κ.Δ.Π. 112/99 Αριθμός 112 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2988, 7.7.95 909 Κ.Δ.Π. 185/95 Αριθμός 185 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, 21.7.95 Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3044, 8.3.96 244 Κ.Δ.Π. 80/96 Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 457 Κ.Δ.Π. 105/2000 Αρ. 3403,21.4.2000 Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

276 Κ.Δ.Π. 81/96 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ

276 Κ.Δ.Π. 81/96 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3044, 8.3.96 276 Κ.Δ.Π. 81/96 Αριθμός 81 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989)

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 907 Κ.Δ.Π. 312/93 Αριθμός 312 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 4137 ΚΛ JI. 370/96 Αρ. 3104, 6.12.96 Αριθμός 370 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων προς τους Υπαλλήλους της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149, K.AJI. 150/97. Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996)

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149, K.AJI. 150/97. Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149,16.5.97 1541 K.AJI. 150/97 Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας.

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1739 Κ.Δ.Π. 234/2004 Αρ. 3840, 23.4.2004 Αριθμός 234 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992 Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 264 Κ.Δ.Π. 111/93 Αρ. 2792, 30.4.93 Αριθμός 111 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων κατ Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 282/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 282 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΠ. 215/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3267 της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 215 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, Κ.Δ.Π. 361/91

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, Κ.Δ.Π. 361/91 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1469 Κ.Δ.Π. 361/91 Αριθμός 361 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3635 Κ.Α.Π. 345/2002 Αρ. 3623,19.7.2002 Αριθμός 345 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ (I) 149 ΚΛJI. 68/93 Ap. 2785, 26.3.93 Αριθμός 68 Οι περί Συντάξεων και Χορηγηματων των Υπαλλήλων της. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρο (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 14(3) του περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης

Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3104, 6.12.96 4055 ΚΑ.Π. 366/96 Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του Συμβουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντας (Σχέδιο Συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 98(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2758 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543,

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 183(I)/2015 Ν. 183(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

919 Κ.Δ.Π. 315/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

919 Κ.Δ.Π. 315/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 919 Κ.Δ.Π. 315/93 Αριθμός 315 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Αριθμός 353 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964?ΕΩ^Σ 1982 (ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966, 9; 47; ;89iTOY 1970, 67 ΤΟΥ 1972, 73 ΤΟΥ 1979, 26 ΤΟΥ 1981 ΚΑ 1^42

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161,

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161, Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161, 4.7.97 Αριθμός 188 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους (Όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 23/99 40 «Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και περιλαμβάνει

Κ.Δ.Π. 23/99 40 «Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και περιλαμβάνει E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 39 Κ.Α.Π. 23/99 Αρ. 3303,12.2.99 Αριθμός 23 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου του Χώρου Απόρριψης και Επεξεργασίας Αυμάτων στο «ΒΑΤΙ» Αεμεσού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 ---------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ 31(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998 77(Ι) του 1999 141(Ι) του 2001 69(Ι) του 2005 37(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΑΠ. 138/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1869 της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 138 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, 19.10.2012 136(Ι)/2012 Αρ.4358 19.10.2012 136(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 E.E. Παρ. ΙΠ(Ϊ) Αρ. 3024,15.12.95 1422 Κ.Δ.Π. 303/95 Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 48 του 1963 10 του 1979 35 του 1990 233 του 1991 74(1) του 1992 66(1) του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011.

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011. Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1499 K.AJL 365/91 Αριθμός 365 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους) (Τροποποιητικοί)

Διαβάστε περισσότερα

585 Κ.Δ.Π. 200/92 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

585 Κ.Δ.Π. 200/92 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2727, 24.7.92 585 Κ.Δ.Π. 200/92 Αριθμός 200 Οι περί Ανακουφίσεως ίιαθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 116/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 126(I)/2019 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4725 Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019 1473 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167 (Ι) του 2002 22(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 359/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3102 της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 359 Οι περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής

Διαβάστε περισσότερα

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 589/2005 Αρ. 4061, 23.12.2005 4448 Αριθμός 589 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Του Μιχαλάκη Χρίστου

Του Μιχαλάκη Χρίστου Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης γήρατος όπως αυτός καθορίζεται από τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο τόσο στη βασική όσο και στη συμπληρωματική ασφάλιση Του Μιχαλάκη Χρίστου (e-mail:christoumic@yahoo.gr)

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966)

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2278, 11.12.87 1185 Κ.Δ.Π. 311/87 Αριθμός 311 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου Κεφάλαιο 68, και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε. Παρ. 1(E) 1718 Ν. 202(1V2011 Αρ. 4314, 30.12.2011 0 περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 33 του 1990 103 του 1991 25(Ι) του 1992 6(Ι) του 1995 14(Ι) του 1995 92(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

1073 Κ.Δ.Π. 295/90 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

1073 Κ.Δ.Π. 295/90 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2558,23.11.90 1073 Κ.Δ.Π. 295/90 Αριθμός 295 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (ΐχδ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3451, 24/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3451, 24/11/2000 Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 155(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του Ε.Ε.Παρ.ΠΙ(Ι) 843 Κ.Δ.Π. 112/98 Αρ. 3235,10.4.98 Αριθμός 112 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Οι παρόντες Κανονισμοί αναφέρονται ως οι Κανονισμοί Ταμείου Προνοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) 2782 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4124,28.7.2006 Κ.Δ.Π. 321/2006 Αριθμός 321 Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις.

Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις. ΜΕΤΑΞΥ:- της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (που πιο κάτω θ αναφέρεται ως «η Αρχή») ενεργώντας δια του Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης

Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης όπως καθορίζεται από τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο τόσο στη βασική όσο και στη συμπληρωματική ασφάλιση Του Μιχαλάκη Χρίστου (e-mail:christoumic@yahoo.gr)

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

1515 Κ.Δ.Π. 168/98. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253,

1515 Κ.Δ.Π. 168/98. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253,10.7.98 1515 Κ.Δ.Π. 168/98 Αριθμός 168 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 1998, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Παγκύπριου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ KJ\JI. 303/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2844 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 303 Οι περί Συντάξεων και Χορηγημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4012, 8/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4012, 8/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 112(Ι) του 2004. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 3. Επισυνάπτονται: (α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 3. Επισυνάπτονται: (α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Αναγνώριση Υπηρεσίας, Προϋπηρεσίας και Τεχνικής Πείρας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 2019 και Νομοσχέδιο με

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 6 7 9, 3 1 / 1 / 2 0 0 32 2 ( I ) / 2 0 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 85(Ι)/2018 Αρ. 4664, 13.7.2018 Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα