Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ]"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010)234 τελικό 2010/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ , συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού , πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά µε ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ψαριών και προϊόντων αλιείας και πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Νορβηγίας σχετικά µε ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ψαριών και προϊόντων αλιείας EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μετά τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) το 1994, τα κράτη που ανήκουν συγχρόνως στον ΕΟΧ και στην ΕΖΕΣ («κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ», δηλαδή, επί του παρόντος, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία) έχουν συµβάλει στην άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ. Οι σχετικές συνεισφορές συµφωνούνται ανέκαθεν για περιόδους πέντε ετών. Η πλέον πρόσφατη πενταετής περίοδος χρηµατοδοτικών συνεισφορών ( ) έληξε στις 30 Απριλίου Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η συνολική χρηµατοδοτική συνεισφορά των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ ανήλθε σε 1,467 δισεκ. EUR και διατέθηκε εν µέρει µέσω ενός πολυµερούς χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ στο πλαίσιο της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, µε χρηµατοδότηση και από τα τρία κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, και εν µέρει µέσω διµερούς νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού, ο οποίος χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τη Νορβηγία. Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές της περιόδου αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο πλαίσιο των συµφωνιών για τη διεύρυνση του ΕΟΧ του 2004 και του Στο ίδιο πλαίσιο, διεξήχθησαν επίσης διαπραγµατεύσεις, για την ίδια περίοδο , µε αντικείµενο δύο διµερείς συµφωνίες/πρωτόκολλα µε την Ισλανδία και τη Νορβηγία για τη θέσπιση ορισµένων παραχωρήσεων σε σχέση µε την πρόσβαση στην αγορά για τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας, συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας αναθεώρησης, η οποία προέβλεπε προθεσµία που συνέπιπτε µε τη λήξη των χρηµατοδοτικών µηχανισµών Οι επίσηµες διαπραγµατεύσεις µε την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές τους για την περίοδο άρχισαν στις 26 Σεπτεµβρίου Παράλληλα µε τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις, αν και ανεξάρτητα από αυτές, εγκαινιάστηκαν επίσης διαβουλεύσεις και ακολούθως διαπραγµατεύσεις κατ εφαρµογή της ρήτρας αναθεώρησης των δύο διµερών πρωτοκόλλων για θέµατα αλιείας µε την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν σε επίπεδο διαπραγµατευτών µε τη µονογράφηση ενός συνόλου συµφωνηθέντων πρακτικών στις 18 εκεµβρίου Τα αποτελέσµατα των διαφόρων διαπραγµατεύσεων είναι τα εξής: Συµφωνία µεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ για την περίοδο Συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού για την περίοδο Πρόσθετο πρωτόκολλο σχετικά µε ορισµένες παραχωρήσεις στον τοµέα της αλιείας υπέρ της Ισλανδίας για την περίοδο Πρόσθετο πρωτόκολλο σχετικά µε ορισµένες παραχωρήσεις στον τοµέα της αλιείας υπέρ της Νορβηγίας για την περίοδο EL 2 EL

4 Σε ό,τι αφορά τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι ένα συνολικό «πακέτο» 1,8 δισεκ. EUR για την περίοδο , το οποίο απαρτίζεται από αύξηση κατά 31% του χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ και από αύξηση κατά 22% του νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού, σε σύγκριση µε την περίοδο Το αποτέλεσµα αυτό ανταποκρίνεται στις διαπραγµατευτικές οδηγίες που συµφωνήθηκαν από το Συµβούλιο, το οποίο ζήτησε να υπάρξει σηµαντική αύξηση των σχετικών κονδυλίων. Λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης της Ισλανδίας, συµφωνήθηκε να µην αυξηθεί η συνεισφορά της χώρας αυτής στον χρηµατοδοτικό µηχανισµό ΕΟΧ σε απόλυτους όρους. Στο πλαίσιο του τελικού «πακέτου», η Επιτροπή είχε συµφωνήσει να προβεί στην ακόλουθη δήλωση επ ευκαιρία της υπογραφής της συµφωνίας σχετικά µε τον νέο χρηµατοδοτικό µηχανισµό ΕΟΧ: Το νέο πρωτόκολλο 38β θεσπίζεται ως συνεισφορά των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ για την άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και δεν έχει επιπτώσεις για τυχόν άλλες διαπραγµατεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών διαπραγµατεύσεων για το θέµα της συνοχής σε επίπεδο ΕΕ. Το ιστορικό της ανωτέρω δήλωσης είναι το ότι η αφετηρία για την κατανοµή των κονδυλίων στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ ήταν µεν η καλουµένη «κλείδα συνοχής», αλλά, προκειµένου να εξευρεθεί βιώσιµος συµβιβασµός, ήταν αναγκαίες ορισµένες µεταβατικές προσαρµογές, από τις οποίες προκύπτει η τελική κατανοµή των κονδυλίων ΕΟΧ. Εξάλλου, συµφωνήθηκαν ορισµένες διατάξεις εφαρµογής. Το βασικό στοιχείο είναι ότι τα κονδύλια θα δαπανηθούν µέσω της εφαρµογής της ίδιας µεθόδου «προγραµµατισµού» η οποία χρησιµοποιείται και για τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ. Οι τοµείς προτεραιότητας της χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση των «πράσινων» τεχνολογιών και τη στήριξη της κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνίας των πολιτών. Αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µε αντικείµενο τα δύο διµερή πρωτόκολλα για θέµατα αλιείας µεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, αντιστοίχως, για την περίοδο ήταν κατά βάση η ανανέωση της ισχύος των προηγούµενων πρωτοκόλλων της περιόδου , µε αµετάβλητες παραχωρήσεις υπέρ της Ισλανδίας και µε µια σχετικά µέτρια αύξηση των παραχωρήσεων υπέρ της Νορβηγίας, βάσει των οποίων η Νορβηγία θα ανανεώσει την ισχύ του καθεστώτος διαµετακόµισης προϊόντων αλιείας, που είχε επίσης λήξει στις 30 Απριλίου Επειδή υπήρξαν ατυχείς καθυστερήσεις κατά τις διαπραγµατεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µόλις στις 18 εκεµβρίου 2009, ήταν αναγκαίο για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΟΧ να διασφαλισθεί η θέση σε ισχύ των προαναφερθεισών συµφωνιών σε προσωρινή βάση, εν αναµονή της οριστικής σύναψής τους. Σύµφωνα µε συνήθη πρακτική που ακολουθείται για την τροποποίηση επιµέρους στοιχείων υφιστάµενων διεθνών συµφωνιών, τα συναφή άρθρα της ΣΛΕΕ χρησιµοποιούνται ως νοµική βάση για τα σχέδια απόφασης, και συγκεκριµένα το άρθρο 175 παράγραφος 3 για τις συµφωνίες σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και το άρθρο 207 για τα τροποποιηµένα πρωτόκολλα αλιείας. Προτείνεται να εγκρίνει το Συµβούλιο τη συνηµµένη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ , συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL 3 EL

5 και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού , πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά µε ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ψαριών και προϊόντων αλιείας και πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας σχετικά µε ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ψαριών και προϊόντων αλιείας EL 4 EL

6 2010/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ , συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού , πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά µε ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ψαριών και προϊόντων αλιείας και πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Νορβηγίας σχετικά µε ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ψαριών και προϊόντων αλιείας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 3 και το άρθρο 207, σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α), την πρόταση της Επιτροπής 1, τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Οι ακόλουθες συµφωνίες υπεγράφησαν, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις [ ] µε την επιφύλαξη της ενδεχόµενης σύναψής τους σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την απόφαση.../.../εε του Συµβουλίου της [.2010] 3 : Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ , Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού , ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ L [ ] της [ ], σ. [ ]. EL 5 EL

7 Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ηµοκρατίας της Ισλανδίας, Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, (2) Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να εγκριθούν, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Οι ακόλουθες συµφωνίες εγκρίνονται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ , Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού , Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ηµοκρατίας της Ισλανδίας, Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας. 2. Τα κείµενα των συµφωνιών επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να καταθέσει εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πράξη έγκρισης που προβλέπεται σε όλες τις συµφωνίες, εκφράζοντας τη συναίνεση της Ένωσης να δεσµευθεί. Βρυξέλλες, [ 2010] Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 6 EL

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΛΑΝ ΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΟΧ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, Η ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: Τα συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (στο εξής: «συµφωνία ΕΟΧ») συµφώνησαν ότι είναι αναγκαία η άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών τους µε σκοπό να προαχθεί η συνεχής και ισορροπηµένη ενίσχυση των εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων µεταξύ τους. Για να συµβάλουν στον ανωτέρω στόχο, τα κράτη της ΕΖΕΣ θέσπισαν χρηµατοδοτικό µηχανισµό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Οι διατάξεις οι οποίες διέπουν τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό ΕΟΧ για την περίοδο καθορίζονται στο πρωτόκολλο 38α και στην προσθήκη στο πρωτόκολλο 38α της συµφωνίας ΕΟΧ. Η ανάγκη άµβλυνσης των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου εξακολουθεί να υφίσταται και, εποµένως, είναι σκόπιµη η θέσπιση νέου µηχανισµού για τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ για την περίοδο , Αποφάσισαν να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία: Άρθρο 1 Το κείµενο του άρθρου 117 της συµφωνίας ΕΟΧ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Οι διατάξεις που διέπουν τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς καθορίζονται στο πρωτόκολλο 38, στο πρωτόκολλο 38α, στην προσθήκη του πρωτοκόλλου 38α και στο πρωτόκολλο 38β.» Άρθρο 2 Στη συµφωνία ΕΟΧ προστίθεται νέο πρωτόκολλο 38β µετά το πρωτόκολλο 38α. Το κείµενο του πρωτοκόλλου 38β καθορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας συµφωνίας. EL 7 EL

9 Άρθρο 3 Η παρούσα συµφωνία υπόκειται σε κύρωση ή έγκριση από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τις οικείες διαδικασίες τους. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου κύρωσης ή έγκρισης. Άρθρο 4 Η παρούσα συµφωνία, η οποία συντάσσεται σε ένα αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική, ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, και τα κείµενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωµένο αντίγραφό της σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας συµφωνίας. Βρυξέλλες, [ ] Για την Ευρωπαϊκή Ένωση Για την Ισλανδία Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Για το Βασίλειο της Νορβηγίας EL 8 EL

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 38 B σχετικά µε τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό ΕΟΧ ( ) Άρθρο 1 Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (στο εξής: «κράτη ΕΖΕΣ») συµβάλλουν στην άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και στην ενίσχυση των σχέσεών τους µε τα δικαιούχα κράτη, µέσω χρηµατοδοτικών συνεισφορών στους τοµείς προτεραιότητας που απαριθµούνται στο άρθρο 3. Άρθρο 2 Το συνολικό ποσό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 1 ανέρχεται σε 988,5 εκατ. EUR, τα οποία θα είναι διαθέσιµα για ανάληψη υποχρεώσεων σε ετήσιες δόσεις των 197,7 εκατ. EUR κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2009 έως και τις 30 Απριλίου Άρθρο 3 1. Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές διατίθενται στους ακόλουθους τοµείς προτεραιότητας: α) προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος β) κλιµατική αλλαγή και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας γ) κοινωνία των πολιτών δ) ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη ε) προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 2. Η ακαδηµαϊκή έρευνα µπορεί να είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση εφόσον αφορά έναν ή περισσότερους από τους τοµείς προτεραιότητας. 3. Ο ενδεικτικός στόχος κατανοµής για κάθε δικαιούχο κράτος είναι τουλάχιστον 30% για τους τοµείς προτεραιότητας α) και β) από κοινού, και 10% για τον τοµέα προτεραιότητας γ). Με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, οι τοµείς προτεραιότητας επιλέγονται, συγκεντρώνονται και προσαρµόζονται µε ευελιξία, µε γνώµονα τις διαφορετικές ανάγκες εκάστου δικαιούχου κράτους και σε συνάρτηση µε το µέγεθός του και το ποσό της συνεισφοράς. EL 9 EL

11 Άρθρο 4 1. Η συνεισφορά της ΕΖΕΣ δεν υπερβαίνει το 85% του κόστους ενός προγράµµατος. ύναται, ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις, να ανέλθει στο 100% του κόστους του προγράµµατος. 2. Τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει όλα τα προγράµµατα και κάθε ουσιώδη µεταβολή τους για να βεβαιωθεί ότι συµβιβάζονται µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Η ευθύνη των κρατών ΕΖΕΣ για τα έργα περιορίζεται στην παροχή χρηµατοδότησης µε βάση το συµφωνηθέν σχέδιο. εν αναλαµβάνεται ευθύνη έναντι τρίτων. Άρθρο 5 Η χρηµατοδότηση τίθεται στη διάθεση των ακόλουθων δικαιούχων κρατών: Βουλγαρία, Τσεχική ηµοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία και Σλοβακία. Στην Ισπανία διατίθενται 45,85 εκατ. EUR για µεταβατική στήριξη από την 1 η Μαΐου 2009 έως την 31 η εκεµβρίου Λαµβανοµένων υπόψη των µεταβατικών προσαρµογών, τα εναποµένοντα κεφάλαια διατίθενται µε βάση την ακόλουθη κατανοµή: Κεφάλαια (εκατ. EUR) Βουλγαρία 78,60 Τσεχική ηµοκρατία 61,40 Εσθονία 23,00 Ελλάδα 63,40 Κύπρος 3,85 Λετονία 34,55 Λιθουανία 38,40 Ουγγαρία 70,10 Μάλτα 2,90 Πολωνία 266,90 Πορτογαλία 57,95 Ρουµανία 190,75 EL 10 EL

12 Σλοβενία 12,50 Σλοβακία 38,35 Άρθρο 6 Τον Νοέµβριο του 2011 και, εκ νέου, τον Νοέµβριο του 2013, πραγµατοποιείται επανεξέταση µε σκοπό την επανακατανοµή τυχόν µη δεσµευθέντων διαθέσιµων κεφαλαίων για έργα µεγάλης προτεραιότητας από οποιοδήποτε δικαιούχο κράτος. Άρθρο 7 1. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο συντονίζεται στενά µε τη διµερή συνεισφορά της Νορβηγίας η οποία προβλέπεται από τον νορβηγικό χρηµατοδοτικό µηχανισµό. 2. Ειδικότερα, τα κράτη ΕΖΕΣ διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες υποβολής αίτησης και οι ρυθµίσεις εφαρµογής είναι κατά βάση οι ίδιες και για τους δύο χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 3. Κάθε σχετική µεταβολή των πολιτικών συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνεται υπόψη ανάλογα µε την περίπτωση. Άρθρο 8 Για την εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ ισχύουν οι ακόλουθες ρυθµίσεις: 1. Καθ όλες της φάσεις υλοποίησης ισχύει ο µέγιστος βαθµός διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος, καθώς επίσης οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιµης ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων. Η επιδίωξη των στόχων του χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ πραγµατοποιείται στο πλαίσιο στενής συνεργασίας µεταξύ των δικαιούχων κρατών και των κρατών ΕΖΕΣ. 2. Με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσµατικής και στοχοθετηµένης εφαρµογής και λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών προτεραιοτήτων, τα κράτη ΕΖΕΣ συνάπτουν µε κάθε δικαιούχο κράτος µνηµόνιο συµφωνίας στο οποίο καθορίζονται το πολυετές πλαίσιο προγραµµατισµού και οι µηχανισµοί διαχείρισης και ελέγχου. 3. Μετά τη σύναψη του µνηµονίου συµφωνίας, το δικαιούχο κράτος υποβάλλει προτάσεις προγράµµατος. Τα κράτη ΕΖΕΣ αξιολογούν και εγκρίνουν τις προτάσεις και συνάπτουν συµφωνίες επιχορήγησης µε τα δικαιούχα κράτη για κάθε πρόγραµµα. Ο βαθµός λεπτοµερειακότητας του προγράµµατος εξαρτάται από το µέγεθος της συνεισφοράς. Στο πλαίσιο κάθε επιµέρους προγράµµατος, είναι δυνατό σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γίνεται καθορισµός έργων, περιλαµβανοµένων των όρων που ισχύουν για την επιλογή, την έγκριση και των έλεγχό τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής της παραγράφου 8. Η υλοποίηση των συµφωνηθέντων προγραµµάτων τελεί υπό την ευθύνη των δικαιούχων κρατών. Τα δικαιούχα κράτη θεσπίζουν κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης EL 11 EL

13 και ελέγχου µε σκοπό να διασφαλίζεται η ύπαρξη ικανοποιητικού συστήµατος υλοποίησης και διαχείρισης. 4. Όπου αρµόζει, αναπτύσσονται εταιρικές σχέσεις για την προπαρασκευή, την εφαρµογή, της παρακολούθηση και την αξιολόγηση της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ευρεία συµµετοχή. Στους εταίρους είναι δυνατό, ενδεικτικά, να περιλαµβάνονται τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς, καθώς επίσης ο ιδιωτικός τοµέας, η κοινωνία των πολιτών και κοινωνικοί εταίροι στα δικαιούχα κράτη και στα κράτη ΕΖΕΣ. 5. Το σύστηµα ελέγχου που προβλέπεται για τη διαχείριση του χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ διασφαλίζει τον σεβασµό της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Τα κράτη ΕΖΕΣ δύνανται να διενεργούν ελέγχους σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις τους. Τα δικαιούχα κράτη παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφόρηση και τεκµηρίωση για τον σκοπό αυτό. Τα κράτη ΕΖΕΣ δύνανται να αναστέλλουν τη χρηµατοδότηση και να αξιώνουν την επιστροφή κεφαλαίων σε περίπτωση παρατυπιών. 6. Κάθε έργο που εντάσσεται στο πολυετές πλαίσιο προγραµµατισµού στα δικαιούχα κράτη είναι δυνατό να υλοποιείται σε συνεργασία µεταξύ φορέων που εδρεύουν στα δικαιούχα κράτη και στα κράτη ΕΖΕΣ, µε βάση τους κανόνες που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβάσεις. 7. Οι δαπάνες διαχείρισης των κρατών ΕΖΕΣ καλύπτονται από το συνολικό ποσό το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 2 και θα διευκρινίζονται στις διατάξεις εφαρµογής που αναφέρονται στην παράγραφο Τα κράτη ΕΖΕΣ συνιστούν επιτροπή µε µέληµα τη συνολική διαχείριση του χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ. Τα κράτη ΕΖΕΣ θεσπίζουν, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα δικαιούχα κράτη, περαιτέρω διατάξεις για την εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ. Τα κράτη ΕΖΕΣ καταβάλλουν προσπάθεια για τη θέσπιση των διατάξεων αυτών πριν από την υπογραφή των µνηµονίων συµφωνίας. Άρθρο 9 Στο τέλος της πενταετούς περιόδου και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν, µε βάση το άρθρο 115 της συµφωνίας, την ανάγκη αντιµετώπισης των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. EL 12 EL

14 ΣΥΜΦΩΝΙΑ µεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού για την περίοδο Άρθρο 1 Το Βασίλειο της Νορβηγίας αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµβάλει επί µία πενταετία στην άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και στην ενίσχυση των σχέσεών του µε τα δικαιούχα κράτη, µέσω αυτοτελούς νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού στους τοµείς προτεραιότητας που απαριθµούνται στο άρθρο 3. Άρθρο 2 Το συνολικό ποσό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 1 ανέρχεται σε 800 εκατ. EUR, τα οποία θα είναι διαθέσιµα για ανάληψη υποχρεώσεων σε ετήσιες δόσεις των 160 εκατ. EUR κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2009 έως και τις 30 Απριλίου Άρθρο 3 Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές διατίθενται στους ακόλουθους τοµείς προτεραιότητας: α) δέσµευση και αποθήκευση άνθρακα β) καινοτοµία στον τοµέα της «πράσινης» βιοµηχανίας γ) έρευνα και υποτροφίες δ) ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη ε) δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις στ) προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τριµερής διάλογος. Ο στόχος κατανοµής για τον τοµέα προτεραιότητας α) είναι 20% τουλάχιστον. Λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι επιµέρους ανάγκες και το µέγεθος εκάστου δικαιούχου κράτους. Το 1% του ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο κράτος παρακρατείται υπέρ ταµείου για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και του τριµερούς διαλόγου, η λειτουργία του οποίου ανατίθεται σε φορέα που ορίζει το Βασίλειο της Νορβηγίας, µε βάση την κλείδα κατανοµής που αναφέρεται στο άρθρο 5. Άρθρο 4 Η συνεισφορά του Βασιλείου της Νορβηγίας δεν υπερβαίνει το 85% του κόστους ενός προγράµµατος. ύναται, ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις, να ανέλθει στο 100% του κόστους του προγράµµατος. EL 13 EL

15 Τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει όλα τα προγράµµατα και κάθε ουσιώδη µεταβολή τους για να βεβαιωθεί ότι συµβιβάζονται µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευθύνη του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα έργα περιορίζεται στην παροχή κεφαλαίων µε βάση το συµφωνηθέν σχέδιο. εν αναλαµβάνεται ευθύνη έναντι τρίτων. Άρθρο 5 Τα κεφάλαια διατίθενται στα δικαιούχα κράτη (Βουλγαρία, Τσεχική ηµοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβενία και Σλοβακία), σύµφωνα µε την ακόλουθη κατανοµή: ικαιούχο κράτος Κεφάλαια (εκατ. EUR) Βουλγαρία 48,00 Κύπρος 4,00 Τσεχική ηµοκρατία 70,40 Εσθονία 25,60 Λετονία 38,40 Λιθουανία 45,60 Ουγγαρία 83,20 Μάλτα 1,60 Πολωνία 311,20 Ρουµανία 115,20 Σλοβενία 14,40 Σλοβακία 42,40 Άρθρο 6 Τον Νοέµβριο του 2011 και, εκ νέου, τον Νοέµβριο του 2013, πραγµατοποιείται επανεξέταση µε σκοπό την επανακατανοµή τυχόν µη δεσµευθέντων διαθέσιµων κεφαλαίων για έργα µεγάλης προτεραιότητας από οποιοδήποτε δικαιούχο κράτος. EL 14 EL

16 Άρθρο 7 Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 1 συντονίζεται στενά µε τη συνεισφορά των κρατών ΕΖΕΣ η οποία προβλέπεται από τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό ΕΟΧ. Ειδικότερα, το Βασίλειο της Νορβηγίας διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες υποβολής αίτησης και οι ρυθµίσεις εφαρµογής είναι κατά βάση οι ίδιες και για τους δύο χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Κάθε σχετική µεταβολή των πολιτικών συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνεται υπόψη ανάλογα µε την περίπτωση. Άρθρο 8 Για την εφαρµογή του νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού ισχύουν οι ακόλουθες ρυθµίσεις: 1. Καθ όλες της φάσεις υλοποίησης ισχύει ο µέγιστος βαθµός διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος, καθώς επίσης οι στόχοι και οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιµης ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων. Η επιδίωξη των στόχων του νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού πραγµατοποιείται στο πλαίσιο στενής συνεργασίας µεταξύ των δικαιούχων κρατών και του Βασιλείου της Νορβηγίας. 2. Με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσµατικής και στοχοθετηµένης εφαρµογής και λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών προτεραιοτήτων, το Βασίλειο της Νορβηγίας συνάπτει µε κάθε δικαιούχο κράτος µνηµόνιο συµφωνίας στο οποίο καθορίζονται το πολυετές πλαίσιο προγραµµατισµού και οι µηχανισµοί διαχείρισης και ελέγχου. 3. Μετά τη σύναψη του µνηµονίου συµφωνίας, τα δικαιούχα κράτη υποβάλλουν προτάσεις προγράµµατος. Το Βασίλειο της Νορβηγίας αξιολογεί και εγκρίνει τις προτάσεις και συνάπτει συµφωνίες επιχορήγησης µε τα δικαιούχα κράτη για κάθε πρόγραµµα. Ο βαθµός λεπτοµερειακότητας του προγράµµατος εξαρτάται από το µέγεθος της συνεισφοράς. Στο πλαίσιο κάθε επιµέρους προγράµµατος, είναι δυνατό σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γίνεται καθορισµός έργων, περιλαµβανοµένων των όρων που ισχύουν για την επιλογή, την έγκριση και των έλεγχό τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής της παραγράφου 8. Η υλοποίηση των συµφωνηθέντων προγραµµάτων τελεί υπό την ευθύνη των δικαιούχων κρατών. Τα δικαιούχα κράτη θεσπίζουν κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου µε σκοπό να διασφαλίζεται η ύπαρξη ικανοποιητικού συστήµατος υλοποίησης και διαχείρισης. Το εκάστοτε δικαιούχο κράτος και το Βασίλειο της Νορβηγίας δύνανται να συµφωνήσουν, σε ειδικές περιπτώσεις, ότι η εφαρµογή ενός προγράµµατος ανατίθεται σε οποιονδήποτε φορέα τον οποίον ορίζουν αυτά τα ίδια. 4. Όπου αρµόζει, αναπτύσσονται εταιρικές σχέσεις για την προπαρασκευή, την εφαρµογή, της παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών συνεισφορών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ευρεία συµµετοχή. Στους εταίρους είναι δυνατό, ενδεικτικά, να περιλαµβάνονται τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς, EL 15 EL

17 καθώς επίσης ο ιδιωτικός τοµέας, η κοινωνία των πολιτών και κοινωνικοί εταίροι στα δικαιούχα κράτη και στο Βασίλειο της Νορβηγίας. 5. Το σύστηµα ελέγχου που προβλέπεται για τη διαχείριση του νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού διασφαλίζει τον σεβασµό της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Το Βασίλειο της Νορβηγίας δύναται να διενεργεί ελέγχους σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του. Τα δικαιούχα κράτη παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφόρηση και τεκµηρίωση για τον σκοπό αυτό. Το Βασίλειο της Νορβηγίας δύναται να αναστέλλει τη χρηµατοδότηση και να αξιώνει την επιστροφή κεφαλαίων σε περίπτωση παρατυπιών. 6. Κάθε έργο που εντάσσεται στο πολυετές πλαίσιο προγραµµατισµού στα δικαιούχα κράτη είναι δυνατό να υλοποιείται σε συνεργασία µεταξύ φορέων που εδρεύουν στα δικαιούχα κράτη και στο Βασίλειο της Νορβηγίας, µε βάση τους κανόνες που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβάσεις. 7. Οι δαπάνες διαχείρισης του Βασιλείου της Νορβηγίας καλύπτονται από το συνολικό ποσό το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 2 και θα διευκρινίζονται στις διατάξεις εφαρµογής που αναφέρονται στην παράγραφο Το Βασίλειο της Νορβηγίας, ή ο φορέας που θα ορίσει για τον σκοπό αυτό, φέρει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού. Το Βασίλειο της Νορβηγίας θεσπίζει, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα δικαιούχα κράτη, περαιτέρω διατάξεις για την εφαρµογή του νορβηγικού χρηµατοδοτικού µηχανισµού. Το Βασίλειο της Νορβηγίας καταβάλλει προσπάθεια για τη θέσπιση των διατάξεων αυτών πριν από την υπογραφή των µνηµονίων συµφωνίας. Άρθρο 9 Η παρούσα συµφωνία υπόκειται σε κύρωση ή έγκριση από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τις οικείες διαδικασίες τους. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου κύρωσης ή έγκρισης. Άρθρο 10 Η παρούσα συµφωνία, η οποία συντάσσεται σε ένα αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και νορβηγική γλώσσα, και τα κείµενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωµένο αντίγραφό της σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας συµφωνίας. Βρυξέλλες, [ ] EL 16 EL

18 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση Για το Βασίλειο της Νορβηγίας EL 17 EL

19 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝ ΙΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ και Η ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ηµοκρατίας της Ισλανδίας, που υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972, και τις ισχύουσες ρυθµίσεις για το εµπόριο ψαριών και προϊόντων αλιείας µεταξύ Ισλανδίας και Κοινότητας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ηµοκρατίας της Ισλανδίας λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 2, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ισλανδίας λόγω της προσχώρησης της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 2, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Άρθρο 1 Οι ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ψαριών και προϊόντων αλιείας καταγωγής Ισλανδίας καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο και το παράρτηµά του. Οι ετήσιες δασµολογικές ποσοστώσεις άνευ δασµών καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω δασµολογικές ποσοστώσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η Μαΐου 2009 έως τις 30 Απριλίου Το ύψος των ποσοστώσεων επανεξετάζεται κατά το τέλος αυτής της περιόδου αφού ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά συµφέροντα. Άρθρο 2 Οι ποσότητες των δασµολογικών ποσοστώσεων άνευ δασµών που ισχύουν για το πρώτο δωδεκάµηνο (1η Μαΐου 2009 έως 30 Απριλίου 2010) χορηγούνται για την περίοδο 1 η Μαΐου 2010 έως 30 Απριλίου Σε περίπτωση που οι ποσότητες των δασµολογικών ποσοστώσεων που ισχύουν για την περίοδο δασµολογικών ποσοστώσεων από την 1η Μαΐου 2010 έως τις 30 Απριλίου 2011 δεν εξαντληθούν ολοσχερώς, οι εναποµένουσες ποσότητες µεταφέρονται στην περίοδο EL 18 EL

20 δασµολογικών ποσοστώσεων από την 1η Μαΐου 2011 έως τις 30 Απριλίου Για το σκοπό αυτό, οι αναλήψεις από τις δασµολογικές ποσοστώσεις που ισχύουν από την 1η Μαΐου 2010 έως τις 30 Απριλίου 2011 σταµατούν τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα της Επιτροπής µετά την 1η Σεπτεµβρίου Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, τα µη χρησιµοποιηθέντα υπόλοιπα αυτών των δασµολογικών ποσοστώσεων διατίθενται στο πλαίσιο της αντίστοιχης δασµολογικής ποσόστωσης που ισχύει από την 1η Μαΐου 2011 έως τις 30 Απριλίου Από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και εξής, καµία αναδροµική ανάληψη ή επιστροφή δεν είναι δυνατή από τις συγκεκριµένες δασµολογικές ποσοστώσεις που ισχύουν από την 1η Μαΐου 2010 έως τις 30 Απριλίου Άρθρο 3 Το παρόν πρωτόκολλο κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συµβαλλόµενα µέρη µε βάση τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου κύρωσης ή έγκρισης. Εν αναµονή της έναρξης ισχύος του, το παρόν πρωτόκολλο εφαρµόζεται προσωρινώς, µετά από σχετική ανταλλαγή επιστολών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, από την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της ανταλλαγής επιστολών. Άρθρο 4 Το παρόν πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται σε ένα αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και ισλανδική γλώσσα, και τα κείµενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωµένο αντίγραφό της σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας συµφωνίας. Βρυξέλλες, [ ] Για την Ευρωπαϊκή Ένωση Για την Ισλανδία EL 19 EL

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ EI ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Η Ένωση ανοίγει τις ακόλουθες ετήσιες δασµολογικές ποσοστώσεις άνευ δασµών για τα προϊόντα καταγωγής Ισλανδίας, επιπλέον των υφιστάµενων δασµολογικών ποσοστώσεων: Κωδικός ΣΟ Περιγραφή προϊόντων Ετήσια ( ) δασµολογική ποσόστωση σε καθαρό βάρος, εκτός αν ορίζεται άλλως πρώην Ρέγγες των ειδών Clupea harengus και Clupea pallasii, κατεψυγµένες, µε εξαίρεση τα συκώτια, τα αυγά και σπέρµατα τόνοι Κατεψυγµένοι νορβηγικοί αστακοί (Nephrops norvegicus) Φιλέτα σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.), νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 520 τόνοι 750 τόνοι 4 Το ευεργέτηµα της δασµολογικής ποσόστωσης δεν χορηγείται για εµπορεύµατα που δηλώθηκαν για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου. EL 20 EL

22 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ και ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, που υπεγράφη στις 14 Μαΐου 1973, και τις ισχύουσες ρυθµίσεις για το εµπόριο ψαριών και προϊόντων αλιείας µεταξύ Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 2, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας λόγω της προσχώρησης της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 2, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Άρθρο 1 Οι ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ψαριών και προϊόντων αλιείας καταγωγής Νορβηγίας καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο και το παράρτηµά του. Οι ετήσιες δασµολογικές ποσοστώσεις άνευ δασµών καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω δασµολογικές ποσοστώσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η Μαΐου 2009 έως τις 30 Απριλίου Το ύψος των ποσοστώσεων επανεξετάζεται κατά το τέλος αυτής της περιόδου αφού ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά συµφέροντα. Άρθρο 2 Οι δασµολογικές ποσοστώσεις που έπρεπε να είχαν ανοιχτεί για τη Νορβηγία από την 1η Μαΐου 2009 µέχρι τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου διαιρούνται σε ίσα µέρη και χορηγούνται ετησίως για το υπόλοιπο της περιόδου εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου. EL 21 EL

23 Άρθρο 3 Η Νορβηγία λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει τη διατήρηση σε ισχύ της ρύθµισης που θεσπίστηκε µε βασιλικό διάταγµα της 21ης Απριλίου 2006, βάσει της οποίας επιτρέπεται η ελεύθερη διαµετακόµιση ψαριών και αλιευτικών προϊόντων τα οποία εκφορτώνονται στη Νορβηγία από πλοία που φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω ρύθµιση ισχύει για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 από τη στιγµή της θέσης σε εφαρµογή των ετήσιων δασµολογικών ποσοστώσεων. Άρθρο 4 Οι κανόνες καταγωγής οι οποίοι ισχύουν για τις δασµολογικές ποσοστώσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα του παρόντος πρωτοκόλλου είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζονται στο πρωτόκολλο 3 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας που υπεγράφη στις 14 Μαΐου Άρθρο 5 Το παρόν πρωτόκολλο κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συµβαλλόµενα µέρη µε βάση τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου κύρωσης ή έγκρισης. Εν αναµονή της έναρξης ισχύος του, το παρόν πρωτόκολλο εφαρµόζεται προσωρινώς, µετά από σχετική ανταλλαγή επιστολών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, από την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της ανταλλαγής επιστολών. Άρθρο 6 Το παρόν πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται σε ένα αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και νορβηγική γλώσσα, και τα κείµενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωµένο αντίγραφό της σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. Βρυξέλλες, [ ] Για την Ευρωπαϊκή Ένωση Για το Βασίλειο της Νορβηγίας EL 22 EL

24 Παράρτηµα EI ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Επιπλέον των υφιστάµενων δασµολογικών ποσοστώσεων άνευ δασµών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τις ακόλουθες ετήσιες δασµολογικές ποσοστώσεις άνευ δασµών για προϊόντα καταγωγής Νορβηγίας: Κωδικός ΣΟ Περιγραφή προϊόντων Ετήσια ( ) δασµολογική ποσόστωση σε καθαρό βάρος, εκτός αν ορίζεται άλλως Κατεψυγµένα σολοµοειδή Ρέγγες των ειδών Clupea harengus και Clupea pallasii, κατεψυγµένες, µε εξαίρεση τα συκώτια, τα αυγά και σπέρµατα τόνοι τόνοι Σκουµπριά των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus, κατεψυγµένα, ολόκληρα, µε εξαίρεση τα συκώτια, τα αυγά και σπέρµατα τόνοι Άλλα ψάρια, κατεψυγµένα, µε εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρµατα τόνοι πρ ώ ην Κατεψυγµένα φιλέτα ρέγγας των ειδών Clupea harengus και Clupea pallasii Κατεψυγµένα πλευρά ρέγγας των ειδών Clupea τόνοι 5 6 Το ευεργέτηµα της δασµολογικής ποσόστωσης δεν χορηγείται για εµπορεύµατα που δηλώθηκαν για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου. Το ευεργέτηµα της δασµολογικής ποσόστωσης δεν χορηγείται για εµπορεύµατα που δηλώθηκαν για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου. EL 23 EL

25 harengus και Clupea pallasii (πεταλούδες) 7 πρ ώ ην πρ ώ ην Γαρίδες, αποφλοιωµένες και κατεψυγµένες, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες τόνοι πρ ώ ην πρ ώ ην πρ ώ ην Ρέγγες, παρασκευασµένες µε καρυκεύµατα ή/και ξύδι, σε άλµη τόνοι καθαρού στραγγισµένου βάρους 7 8 Το ευεργέτηµα της δασµολογικής ποσόστωσης δεν χορηγείται για εµπορεύµατα του κωδικού ΣΟ που δηλώθηκαν για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου. Η συγκεκριµένη δασµολογική ποσόστωση αυξάνεται σε τόνους καθαρού στραγγισµένου βάρους κατά την περίοδο από 1η Μαΐου 2010 µέχρι 30 Απριλίου 2011, σε τόνους καθαρού στραγγισµένου βάρους κατά την περίοδο από 1η Μαΐου 2011 µέχρι 30 Απριλίου 2012, και σε τόνους καθαρού στραγγισµένου βάρους κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε επόµενου δωδεκαµήνου. EL 24 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6960/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6956/16 GA/ech DGC 2A. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6956/16. Διοργανικός φάκελος: 2016/0051 (NLE)

6956/16 GA/ech DGC 2A. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6956/16. Διοργανικός φάκελος: 2016/0051 (NLE) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6956/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0051 (NLE) AELE 10 EEE 7 N 12 ISL 7 FL 9 MI 136 PECHE 70 UD 53 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6957/16 Διοργανικός φάκελος : 2016/0051 (NLE) AELE 11 EEE 8 N 13 ISL 8 FL 10 MI 137 PECHE 71 UD 54 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2004 COM(2004) 266 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Εταιρικής Σχέσεως και Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

7419/16 IKS/ech DGC 2A

7419/16 IKS/ech DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) 7419/16 Διοργανικός φάκελος : 2016/0041 (NLE) COEST 80 ELARG 31 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.1.2005 COM(2004)864 τελικό 2004/0290 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί σύναψης πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6829/16 COEST 59 ELARG 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 ADD 1 COEST 213 ELARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/XPA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που εφεξής αποκαλείται «η Κοινότητα», και : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2014 C(2014) 2727 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.4.2014 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε(2010)1620 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ EEE/BG/RΟ/el 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ της πρότασης απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final 2014/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/BG/RΟ/el 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2010 COM(2010)410 τελικό 2010/0222 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οµοσπονδιακής

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 390 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 499 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 499 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0229 (NLE) 12039/17 EF 186 ECOFIN 712 SURE 32 SERVICES 21 USA 42 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11926/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0196 (NLE) RECH 290 MED 67 AGRI 449 MIGR 163 RELEX 726 EG 12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12388/17 Διοργανικός φάκελος : 2017/0170 (NLE) VISA 354 COLAC 83 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2014 COM(2014) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου όσον αφορά τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2015 COM(2015) 431 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0034 (NLE) 6318/18 ADD 1 RECH 48 MED 2 AGRI 90 MIGR 19 RELEX 140 MA 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15484/11 PARLNAT 229 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αποστολέας : Αποδέκτης : Θέμα : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικά Κοινοβούλια Τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0179 (NLE) 11598/17 ADD 1 VISA 296 COLAC 64 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 204 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 204/0283 (NLE) 3888/4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CH 29 SOC 669 MI 738 ETS 26 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) EUCO 81/12 CO EUR 6 POLGEN 77 INST 321 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξέταση, από μια διάσκεψη αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2016 COM(2016) 563 final 2016/0293 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : την Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση» (Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2013 COM(2013) 673 final 2013/0321 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.10.2010 COM(2010) 591 τελικό 2010/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας σχετικά µε ορισµένες πτυχές των αεροπορικών µεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0200 (NLE) 11683/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: RECH 275 MED 58 AGRI 425 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12097/15 Διοργανικός φάκελος: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0197 (NLE) 11673/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: RECH 270 MED 54 AGRI 420 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 7417/16 COEST 78 ARG 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.6.2013 COM(2013) 424 final 2013/0197 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12094/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2016 COM(2016) 103 final 2016/0058 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) AVIATION 55 RELEX 282 MACAO 4 OC 175 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2017 COM(2017) 333 final 2017/0137 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 5538/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 658 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2019 COM(2019) 27 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την προσωρινή εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

13107/19 1 LIFE. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446

13107/19 1 LIFE. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Γεωργία και Αλιεία) 14 και 15 Οκτωβρίου 2019

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του

Διαβάστε περισσότερα