ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Επιχειρήσεων ΟΤΑ κατ εξαίρεση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύει. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ98/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10, καθώς και εκείνες του άρθρου 14 παρ. 1α του ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α ), σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α ). 3. Τα αιτήματα των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ει δικοτήτων, για τις οποίες προβλέπονται αντίστοιχες θέ σεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. 4. Τα αριθμ. 8558/ , 8906/ , 9138/ έγγραφα του ΑΣΕΠ, με τα οποία εστάλησαν προτάσεις αξιολογήσεις του, που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με θετική εισήγηση για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 1α του ν. 3812/ Την αριθμ. 383/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β ). 6. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 2527/97 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 ν. 3812/2009, μέχρι , για τις Επι χειρήσεις των ΟΤΑ α και β βαθμού που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα και μετά από την θετική πρόταση του ΑΣΕΠ. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

2 13886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΔΗ.Κ.Ε.Χ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΥΑΧ) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ-(ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ)] ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΠΥΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΠΥΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΠΥΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΠΥΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΠΥΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΠΥΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 4/4/2011 ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 12 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 14 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 11 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΑΙΑ Γ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/2011 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΥΑΧ) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΑΧ-ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 1/4/ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΒΟΗΘΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/2011

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΦΩΤΙΣΤΗΣ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ "ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ -ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ" ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/ ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.Ρ.) ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.Ρ.) ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/2011 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 5/4/2011 1)ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : ΚΗΦΗ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΛΠ 2)ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΛΠ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 7/4/2011

4 13888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΚΠΑΜ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΚΠΑΜ) ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΚΕΔΗΤ) ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΚΕΔΗΤ) ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΚΕΔΗΤ) ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΚΕΔΗΤ) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ- ΣΥΝΟΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΙΑΝΟΥ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 1/4/2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 1/4/2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 1/4/2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ" ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 1/4/ ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΧΑΝΙΑ 2011) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΑΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 4/4/2011 ΧΑΝΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 4/4/ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Μ.Ε.Α." Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Μ.Ε.Α." Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Μ.Ε.Α." Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ (3D) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 15 ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΑΔ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΑΔ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΑΔ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΑΔ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΑΔ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕ ΧΗΜΙΚΟΣ(ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΑΔ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΑΔ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΑΔ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ(ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 16 Δ.Ε.Υ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 17 Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ) 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΛΠ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΛΠ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 18 Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ Η/Λ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΠ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΠ) ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ 5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011

6 13890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 19 - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (ΥΑΘ) - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (ΥΑΘ) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΠ) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΠ) ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΧΟΡΟΥ-ΩΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΧΟΡΟΥ-ΩΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΧΟΡΟΥ-ΩΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΧΟΡΟΥ-ΩΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΧΟΡΟΥ-ΩΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΧΟΡΟΥ-ΩΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΧΟΡΟΥ-ΩΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΧΟΡΟΥ-ΩΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΑΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΝΕΕΣ ΣΥΝΣΕΙΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΙ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΥΕ ΠΕ ΠΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΥΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ(ΜΟΥΣΙΚΟΙ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ(ΖΩΓΡΑΦΟΙ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ(ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ(ΜΠΑΛΕΤΟ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ(ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΠΕ ΕΚΠΑΙΥΤΕΣ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 12/4/2011 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 12/4/ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 21 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΛ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΞΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΦΑΣΗ 1) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΚΕΚ ΑΕ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΥΝΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΥΝΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 29 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α. 1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.ΠΡΟΕΤ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α. 1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.ΠΡΟΕΤ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011

8 13892 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α. 1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.ΠΡΟΕΤ - ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α. 1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.ΠΡΟΕΤ - ΙΑΤΡΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α. 1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.ΠΡΟΕΤ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α. 1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.ΠΡΟΕΤ - ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ - ΙΑΤΡΟΣ * *

9 ΦΕΚ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΜΟΥΣΙΚΟΙ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 13/4/2011 ΤΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ) ΤΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 6/4/2011 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 38 ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΔΜΕΚ Α.Ε.( ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ,ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ.) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 39 & & & & & & & 17 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 18 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 19 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 20 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 21 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 22 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 23 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 12 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 7 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 9 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011

10 13894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) & & & & & & & & & & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 24 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 25 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 26 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 27 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 28 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 29 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 30 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 31 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 32 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 33 ΕΡΓΑ [1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΌ ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΟΥΝΤΑ-ΠΛΑΚΑ) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ (ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ). ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΥΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΠΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΚΠΑΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΠΑΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΠΑΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΠΑΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΠΑΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΠΑΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΠΑΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΠΑΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΟΚΑΛ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΟΚΑΛ) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΚΑ) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΚΑ) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΚΑ) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΚΑ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ(ΨΥΚΤΙΚΟΣ ) 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ), ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΛΠ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ), ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΛΠ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ), ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΛΠ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ), ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΛΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΠΕ - ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/4/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚINΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 15/4/ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 15/4/2011 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 12/4/2011 ΟΔΗΓΟΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 12/4/2011 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 12/4/2011 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ 5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 12/4/2011

12 13896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΚΑ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(Κ.Δ.Ε.Π.Κ.Α.Α.) ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ (Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΚΕΔΚΑ) ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΚΕΔΚΑ) ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΚΕΔΚΑ) ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΚΕΔΚΑ) ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΚΕΔΚΑ) ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΔΑΠ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΔΑΠ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΔΑΠ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΔΑΠ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΔΑΠ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 7 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 12/4/ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΕ ΓΛΥΠΤΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 49 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΚΠΑΙΥΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΕΚΠΑΙΥΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΛΦΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ Κ.Η.Φ.Η. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. 2)ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. - ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 11/4/2011 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΣΕΠ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΣΕΠ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 0/4--200 ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΝΠΔΔ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 000/0--200 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 0 3 00/0--200 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

2012-2014 ..13 1.1: .13 1.1.1.. .13 1.1.2.. . 80 1.1.3. «,,,». ...117 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., &

2012-2014 ..13 1.1: .13 1.1.1.. .13 1.1.2.. . 80 1.1.3. «,,,». ...117 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., & 2011 1: 1.1: 1.1.1.. 1.1.2.. 1.1.3. «,,,». 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., & 3..13.13.13. 80...117 148 160 375 375 377 380 393 1.,,,, 1.. 2,. 3,,,. 4,,,, (. ),,. 5 6, (.3852/2010)..,,.. : 7,,,,,,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 16/03/2012

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 16/03/2012 «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ. 58 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Β Ταχ. Κώδικας: 70

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 154

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 154 Περιεχόμενα Πολυτεχνείο Κρήτης : 1 θέση ΔΕΠ... 4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης : 10 θέσεις Καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας : 3 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού... 7 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 23/07/2012 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (109) Αριθ. Πρωτ. 1290 Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέα Καραδάκη ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: koinofelis@arsis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/10 12 2009 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια Τηλέφωνο: 2331071890 Fax: 2331024424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα