ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΡ ΠΡΩΤ: 42 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07-01-2015 ΑΡ ΠΡΩΤ: 42 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ"

Transcript

1 κα. Γε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ηs ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΚΥΝΘΟΥ ΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Πληροφορίες: ΔΙΜΝΤΟΥΛ ΝΙΡΧΟΥ ΤΗΛ : FAX: ΖΚΥΝΘΟΣ Ρ ΠΡΩΤ: 42 ΠΡΟΣ ΚΘΕ ΕΝΔΙΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση του έργου: Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Το Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου ΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ διενεργεί συλλογή προσφορών την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών έχοντας υπόψη την υπ αριθμ. 30/ απόφαση του Διοικητή. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μέχρι την Δευτέρα και ώρα 6:00 στο fax ή την οικονομική σας προσφορά καθώς και στο σε μορφή pdf & σε επεξεργάσιμη μορφή (word) για την κάτωθι συλλογή προσφορών που διενεργεί το Νοσοκομείο μας. Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε τα στοιχεία εγγράφου (αριθμός πρωτοκόλλου ημερομηνία). ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση του έργου: Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Ως εξής: Περιγραφή CPV- περιγραφή ΚΕ ) Για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης Υπηρεσίας, για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 2) Για την προμήθεια : ανταλλακτικών που απαιτούνται, για την επισκευή και συντήρηση «συντήρηση και επισκευή περιφερ. εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» «Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών» Πιθανή δαπάνη συμπ. ΦΠ 23% Νοσοκομείου.500 Κ.Υ.Κατασταρίου Π.Π.Ι. Βολιμών Περιφερ. Ιατρείων 500 Νοσοκομείου.500 Κ.Υ.Κατασταρίου Π.Π.Ι. Βολιμών Περιφερ. Ιατρείων 500 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στην τεχνική προσφορά, ο συμμετέχων θα πρέπει να αναφέρει τον χρόνο..της μετάβασής του στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδεικνύεται κάθε φορά, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο (2) ώρες από την τηλεφωνική ή έγγραφή εντολή μας για την πιστοποίηση της βλάβης 2.. της παράδοσης των απαιτούμενων υλικών επισκευής, από τη στιγμή που θα πιστοποιηθεί η βλάβη και

2 3.. της ολοκλήρωσης της εργασίας αντικατάστασης και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ===Σε κάθε συντήρηση ή επισκευή, υποχρεωτικά θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο δελτίο για τις εργασίες που έγιναν, θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και θα παραδίδεται στον Προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ==Τα είδη που περιγράφονται φέρουν εμπορική ονομασία η οποία προκύπτει από συγκεκριμένο εξοπλισμό που διαθέτει το Νοσοκομείο μας και επί του εξοπλισμού αυτού θα γίνονται οι ζητούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής Εναλλακτικές προσφορές που αφορούν αντικατάσταση του εξοπλισμού προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες από τον διαγωνισμό υπηρεσίες, ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες, οι υπό προμήθεια ποσότητες καθώς και το είδος αυτών θα διαμορφώνονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, Κ.Υ.Κατασταρίου, Π.Π.Ι. Βολιμών και των Περιφερ. Ιατρείων Στην προσφορά σας να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς της προσφοράς ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών. Στην οικονομική προσφορά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, να αναφέρονται για κάθε είδος ή υπηρεσία που προσφέρουν :. με τον ίδιο αύξοντα αριθμό, που αναγράφεται στα πινάκια των ζητουμένων ειδών ή υπηρεσιών της διακήρυξής μας Β. με την εμπορική ονομασία μάρκα-, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής των ανταλλακτικών Προσφορά η οποία δεν πληρεί τα παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες τιμές ανά μονάδα μέτρησης θα περιλαμβάνουν: - τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού του αναδόχου τα οποία θα απαιτηθούν για την παροχή της υπηρεσίας - τα έξοδα της μεταφοράς του εξοπλισμού, εάν απαιτείται, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και επιστροφή την υπηρεσία. - τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.. όπου αναγράφεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι: Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα υπογραφεί Οι προσφερόμενες τιμές να μην υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr), όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (για όποια υλικά ή υπηρεσίες έχουν ενταχθεί σε αυτό). Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, θα απορρίπτονται. (Ν. 398/ ). Θ ΓΙΝΟΝΤΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ == επί του συνόλου των ζητουμένων υπηρεσιών και ειδών που περιγράφονται στον πίνακα ) από τα ζητούμενα είδη με α/α έως 23 και στον πίνακα 3) από τα ζητούμενα είδη με α/α 38 έως 40, λόγω του ότι είναι αλληλοεξαρτόμενες οι εργασίες με τα ανταλλακτικά == για τις υπόλοιπες ζητούμενες υπηρεσίες και είδη που αναγράφονται στους πίνακες 2), 4) και 5) θα γίνονται δεκτές προσφορές επί του συνόλου ή μεμονωμένες ανά εμπορική ονομασία μηχανήματος. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΤΚΥΡΩΣΗΣ ορίζεται = Η ΧΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ επί του συνόλου της δαπάνης ζητουμένων υπηρεσιών και ειδών που περιγράφονται Στον πίνακα ) για τα ζητούμενα είδη με α/α έως 23 και

3 Στον πίνακα 3) για τα ζητούμενα είδη με α/α 38 έως 40, = για τα είδη που περιλαμβάνονται στα υπόλοιπα πινάκια 2), 4) και 5) Η ΧΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ επί της τελικής τιμής ανά ζητούμενο α/α, η οποία θα προκύπτει από το άθροισμα της δαπάνη προμήθειας υλικού και της υπηρεσίας εγκατάστασης του (μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία), ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αρχικού προϋπολογισθέντος ποσού των 4.000,00 συμπ. ΦΠ και όχι αργότερα των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για ένα () ακόμη μήνα. (Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της συνολικής προϋπολ. δαπάνης των 4.000,00 συμπ. Φ Π που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης). Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του ίδιου έργου (από την εκτέλεση του ΠΠΥΥ 203), με φορέα διενέργειας το Νοσοκομείο μας, πριν της εξαντλήσεως του αρχικού προϋπολογισθέντος ποσού των 4.000,00 συμπ. ΦΠ ή πριν των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της, και της τυχόν παράτασης της για ένα () μήνα ακόμα θα λυθεί αυτοδίκαια η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμιά αξίωση του προμηθευτή για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Υπηρεσία. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : -Ο συμμετέχων να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 900: 2008 για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, αντίγραφο του οποίου να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά 2-Να έχουν άριστη γνώση των μηχανημάτων και να διαθέτουν ικανό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού για την εξασφάλιση της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών 3-Να καταθέσουν πίνακα άλλων υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται ίδιες υπηρεσίες 4-Ο νάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 5-Το Νοσοκομείο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιοδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 6-Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στην Υπηρεσία μας ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του ναδόχου ή του Υπαλλήλου του ή των Εργασιών του / ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΥΛΙΚ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΟΔΕΙΓΜ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ) Πίνακας ζητουμένων υλικών ανταλλακτικών και εργασία εγκατάστασής τους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ IDE 250GB 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 500GB 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA TB 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 2TB 5 ΜΝΗΜΗ RAM GB DDR2 6 ΜΝΗΜΗ RAM 2 GB DDR2 7 ΜΝΗΜΗ RAM GB DDR3 8 ΜΝΗΜΗ RAM 2 GB DDR3 ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΜΟΝΟ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΠΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΜΟΝΟ ΓΙ ΤΗΝ ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ & ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΚΙ

4 9 ΜΝΗΜΗ RAM GB DDR 0 ΝΤΛΛΚΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ ΚΡΤ ΔΙΚΤΥΟΥ 0/00 2 MOTHERBOARD H/ Y SOCKET 775 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΡΚΣ ASROCK 3 MOTHERBOARD H/Y SOCKET 478 ATX EΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΡΚΣ ASROCK 4 MOTHERBOARD H/Y SOCKET 50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΡΚΣ ASROCK 5 SWITCH 8 PORTS 0/00 MBIT 6 ΠΟΝΤΙΚΙ ΟΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MICROSOFT USB 7 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΥΠΟΥ MICROSOFT USB 8 ΚΡΤ ΓΡΦΙΚΩΝ AGP 9 ΚΡΤ ΓΡΦΙΚΩΝ PCI 20 DVD WRITER 2 COOLER KOYTIOY 22 ΚΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 23 ΚΛΩΔΙΟ USB / 2) Πίνακας ζητουμένων υλικών ανταλλακτικών και εργασία εγκατάστασής τους 24 DRUM UNIT SHARP DEVELOPER SHARP PHOTOCONDACTOR LEXMARK E X22G 27 PAPER PICK UP ROLLER ΓΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 28 DRUM UNIT CANON IR FIXING FILM IR ROLLER PRESSURE IR BUSHING IR DRUM UNIT CANON IR FIXING FILM IR ROLLER PRESSURE IR BUSHING IR ROLLER PICK UP CANON 37 ROLLER PICK UP LEXMARK ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΜΟΝΟ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΠΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΜΟΝΟ ΓΙ ΤΗΝ ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ & ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΚΙ 3) πίνακας παροχής συγκεκριμένων εργασιών / ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΣΙ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΕΣ FORMAT ΕΝΟΣ Η/Υ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΣΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ BACKUP ΚΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΕΣ FORMAT ΕΝΟΣ Η/Υ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΣΙΣ ΤΟΥ, ΜΕ BACKUP ΚΙ ΜΕ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΙ ΔΥΝΤΗ Η ΝΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

5 40 ΔΙΓΝΩΣΗ ΒΛΒΗΣ Η/Υ / 4) πίνακας παροχής συγκεκριμένων εργασιών 4 ΔΙΓΝΩΣΗ ΒΛΒΗΣ PRINTER Η ΠΟΛΥΜΗΧΝΗΜΤΟΣ 42 ΔΙΓΝΩΣΗ ΒΛΒΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 43 ΔΙΓΝΩΣΗ ΒΛΒΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΣΙ ΜΕΧΡΙ / 5) πίνακας παροχής εργασιών που δεν αναφέρονται παραπάνω ΤΙΜΗ ΩΡΙΙΣ ΠΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΒΛΒΩΝ ΠΟΥ ΠΙΤΟΥΝ ΝΤΛΛΚΤΙΚ Η ΕΡΓΣΙΕΣ ΠΕΡΝ ΤΩΝ ΠΡΠΝΩ ΝΓΡΦΟΜΕΝΩΝ. Σημείωση : Για τα ανταλλακτικά που τυχόν χρειαστούν για την επισκευή, θα δίδεται έγγραφη υπογεγραμμένη προσφορά από τον ανάδοχο, προς έγκριση από την υπηρεσία μας. ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΣΙ ΜΕΧΡΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΙΔΣ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 125/11 Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 125/11 Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 31-10-2014 Αριθ.Πρωτ. 20 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων 24 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) Ρόδος 01/02/2011 α/α διαγωνισµού: 124/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Βεζύρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα