ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Προετοιμασία Προκήρυξης Δημοσίευση Προκήρυξης Παραλαβή αιτήσεων Προκαταρκτική αξιολόγηση αιτήσεων Διαπίστωση πληρότητας αιτήσεων και κατοχής προσόντων Προφορική εξέταση Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Cyta Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο Υπογραφή Συμφωνίας Εργοδότησης Ενημέρωση υποψηφίων... 6 Σελίδα 2 / 6

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της παρούσας είναι η παροχή του απαραίτητου υποβάθρου για διάφανη και ορθή διαδικασία επιλογής του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta. Η διαδικασία διαμορφώθηκε κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται όλα τα στάδια επιλογής στη λεπτομέρειά τους, δεδομένου ότι ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Cyta, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού και δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ετοιμασία της διαδικασίας έχουν ληφθεί υπ όψιν: Η σημαντικότητα της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta Ότι η θέση θα πληρωθεί με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι πέντε χρόνια και η επιλογή θα γίνει μετά από διαδικασία πλήρωσης θέσης με βάση τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο, Ν.115/1990, όπως αυτός τροποποιήθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτοί που θα πληρούν τις απαιτήσεις της προκήρυξης θα προσκαλούνται στα επόμενα στάδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η διαδικασία επιλογής του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή αποτελείται από τα πιο κάτω στάδια: 2.1 Προετοιμασία Προκήρυξης 2.2 Δημοσίευση Προκήρυξης 2.3 Παραλαβή αιτήσεων 2.4 Προκαταρκτική αξιολόγηση αιτήσεων 2.5 Διαπίστωση πληρότητας αιτήσεων και κατοχής προσόντων 2.6 Προφορική εξέταση 2.7 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Cyta 2.8 Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο 2.9 Υπογραφή Συμφωνίας Εργοδότησης 2.10 Ενημέρωση υποψηφίων Σελίδα 3 / 6

4 2.1 Προετοιμασία Προκήρυξης Τα κύρια περιεχόμενα της προκήρυξης είναι τα ακόλουθα: Σκοπός της προκήρυξης Βασικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι Καθήκοντα και ευθύνες του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Όροι Εργασίας Διάρκεια της Συμφωνίας Εργοδότησης Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων Διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις και τρόπο υποβολής τους Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις (ελληνικά) Έντυπο αίτησης που θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν οι υποψήφιοι Ερωτηματολόγιο σχετικό με τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης, που θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν οι υποψήφιοι Εξουσιοδότηση της Cyta όπως διατηρεί σε οποιαδήποτε μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, τα οποία θα δηλωθούν στη διαδικασία. 2.2 Δημοσίευση Προκήρυξης Η Προκήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον στις εγχώριες καθημερινές εφημερίδες, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Ιστοσελίδα της Cyta. 2.3 Παραλαβή αιτήσεων Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν ιδιόχειρα από τους υποψήφιους και να παραδοθούν απευθείας στη Cyta από τους ενδιαφερόμενους ή μέσω αντιπροσώπου. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν από τους ενδιαφερόμενους ή τους αντιπροσώπους τους στο Αυτόματο Κιβώτιο Προσφορών της Cyta που βρίσκεται στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, μέχρι τις 10:00 π.μ. της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου 2018, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπ όψιν τους ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα κλειδώσει αυτόματα στις 10:00 ακριβώς κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής με την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ». Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπ όψιν. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά. Σελίδα 4 / 6

5 2.4 Προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων Γίνεται προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την πληρότητα των δηλωμένων στοιχείων στις αιτήσεις, με τα Απαιτούμενα Προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας και της προκήρυξης. Όσον αφορά στη διαπίστωση του επιπέδου γνώσης των γλωσσών απαίτηση υποπαραγράφου 3 στα Απαιτούμενα Προσόντα υιοθετούνται ως τεκμήρια τέτοιας γνώσης και/ή κατοχής, τα αποδεκτά τεκμήρια από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας όπως καθορίζονται στην εκάστοτε σχετικό εγκύκλιό της. 2.5 Διαπίστωση πληρότητας αιτήσεων και κατοχής προσόντων Το Διοικητικό Συμβούλιο ερευνά και αποφασίζει για το ποιοι εκ των υποψηφίων πληρούν τις απαιτήσεις της προκήρυξης καθώς και τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας. 2.6 Προφορική εξέταση Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί ταυτοχρόνως και εγγράφως τους υποψήφιους που προκρίνονται από το προηγούμενο στάδιο να συμμετάσχουν στη διαδικασία της προφορικής εξέτασης ορίζοντας την ώρα (ιδιαίτερη για τον καθένα) και το προκαθορισμένο χρόνο της προφορικής εξέτασης. Κύριος σκοπός της προφορικής εξέτασης είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων όπως αυτές καταγράφονται στην παράγραφο των Απαιτούμενων Προσόντων του Σχεδίου Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στις υποπαραγράφους 2, 4 και 5. Με τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης αξιολογείται το επίπεδο γνώσεως των συνθηκών που επικρατούν σε σχέση με τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομία, καθώς και της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Νομοθεσίας και Κανονισμούς ως επίσης και τις αιτούμενες ικανότητες και χαρακτηριστικά της υποπαραγράφου 5 των Απαιτούμενων Προσόντων του Σχεδίου Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: (α) Διευθυντική ικανότητα (β) Διοικητική ικανότητα (γ) Οργανωτική ικανότητα (δ) Υπευθυνότητα (ε) Πρωτοβουλία (στ) Ευθυκρισία Σελίδα 5 / 6

6 που πρέπει να διαθέτει ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, ώστε να λαμβάνει ορθές αποφάσεις σε κρίσιμα θέματα για τον Οργανισμό εντός των προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων, να οργανώνει, να κατευθύνει αλλά και να εμπνέει το προσωπικό του Οργανισμού για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του. Επιπρόσθετα με την προφορική συνέντευξη σκοπείται η αποκόμιση εντυπώσεων αναφορικά με την προσωπικότητα των υποψηφίων και διερεύνησης και διαπίστωσης των απαραίτητων χαρακτηριστικών και γενικών ικανοτήτων που έχουν σχέση με το γεγονός ότι ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής είναι το Ανώτατο Εκτελεστικό Όργανο του Οργανισμού, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της Cyta, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού και δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.7 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά διεξοδικά το αποτέλεσμα των συνεντεύξεων και αποφασίζει για την επιλογή του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του. 2.8 Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλεται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του αρμόδιου Υπουργού. 2.9 Υπογραφή Συμφωνίας Εργοδότησης Μετά την έγκριση της απόφασης της Cyta από το Υπουργικό Συμβούλιο, διορίζεται ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, αφού υπογραφεί μεταξύ της Cyta και του επιλεγέντος η σχετική Συμφωνία Εργοδότησης Ενημέρωση υποψηφίων Η Υπηρεσία φροντίζει να ενημερώσει όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία για το πέρας της διαδικασίας. Σελίδα 6 / 6