ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

2 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους; (Απ.: Παρ'όλο... νουκλεοτιδίων! σελ. 13) 2. Περιγράψτε το πείραμα του Griffith, και δώστε τον ορισμό της αποικίας. (Απ: Το πώς γίνεται αυτό. σελ. 13) 3. Περιγράψτε το πείραμα που απέδειξε ότι το γενετικό υλικό είναι το DNA. (Απ.: Η απάντηση... υλικό. σελ. 13) 4. Ποια βιοχημικά δεδομένα ενίσχυσαν τα αποτελέσματα του πειράματος των Avery, Mac- Leod και McCarthy; (Απ.: Η ποσότητα... κύπαρο του. σελ.13-14) 5. Ποιο πείραμα επιβεβαίωσε το γεγονός ότι το γενετικό υλικό είναι το DNA; (Απ.: Η οριστική... νέοι ψόγοι. σελ. 14) 6. Πότε ένα πείραμα χαρακτηρίζεται in vivo και πότε in vitro; Τι ονομάζουμε ιχνηθέτηση; Δώστε από ένα παράδειγμα. (Απ.: Η έκφραση... DNA. σελ.14) 7. Περιγράψτε τον σχηματισμό μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. (Απ.: To DNA... δεσμό. σελ. 14) 8. Ποιος δεσμός ονομάζεται 3' à 5'φωσφοδιεστερικός; (Απ.: Ο δεσμός... πεντόζη. σελ. 14) 9. Από τι αποτελείται ένα δεοξυριβονουκλεοτίδιο και από τι ένα ριβονουκλεοτίδιο; (Απ.: Κάθε... 5'άνθρακα. Για το RNA ισχύουν τα ιδία μόνο που η πεντόζη είναι η ριβόζη. σελ. 14) 10. Γιατί κάθε πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα έχει προσανατολισμό 5'à 3'; (Απ.: Ανεξάρτητα '. σελ. 14) 11. Τι έδειξαν τα δεδομένα από την ανάλυση του DNA σχετικά με το ποσοστό και την αναλογία των αζωτούχων βάσεων; (Απ.: Παρ'ότι... ως γενετικό υλικό, σελ.14-15) 12. Ποια επιστημονικά δεδομένα προηγήθηκαν και συνέτειναν καθοριστικά στην ανακάλυψη της δι πλής έλικας του DNA; (Απ.: Η ανακάλυψη... στο χώρο. σελ. 15) 13. Περιγράψτε τη δομή της διπλής έλικας. (Απ.: Σύμφωνα με... της άλλης. σελ ) 14. Αναφέρετε, συνοπτικά, τις λειτουργίες του γενετικού υλικού. (Απ.: To DNA... πρωτεϊνών. σελ. 17) 15. Τι ορίζουμε ως γονιδίωμα ενός κυπάρου; (Απ.: Το γενετικό υλικό... του. σελ.17) 16. Ποια κύπαρα ονομάζονται απλοειδή και ποια διπλοειδή; (Απ.: Τα κύπαρα... πυρήνα, σελ.17) 17. Ποιους όρους χρησιμοποιούμε για την περιγραφή του μήκους μιας μονόκλωνης και μιας δίκλωνης πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας; (Απ.: Για την περιγραφή... είναι μονόκλωνο. σελ.17) 18. Περιγράψτε το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών οργανισμών. (Απ.: Το γενετικό υλικό... απλοειδή. σελ.18) 19. Τι είναι τα πλασμίδια; Ποιες ιδιότητες φέρουν; (Απ.: Σε πολλά... DNA. σελ. 18) 20. Ποια είναι η μορφή και το μέγεθος του γενετικού υλικού στα ευκαρυωτικά κύπαρα; (Απ.: Το γενετικό υλικό...του μέτρου! σελ. 18) 21. Τι ονομάζουμε νουκλεόσωμα; (Απ.: Στο ηλεκτρονικό... της χρωματίνης, σελ.18) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 2

3 22. Τι είναι οι ιστόνες; (Απ.: Το νουκλεόσωμα... πρωτεϊνών, σελ. 18) 23. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές μορφές του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικου κυπάρου στα διάφορα στάδια του κυπαρικού κύκλου; (Απ.: Αν παρατηρήσουμε... αμετάβλητη, σελ ) 24. Τι είναι ο καρυότυπος; (Απ.: Τα χρωμοσώματα... καρυότυπο. σελ. 20) 25. Με ποιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε τον καρυότυπο ενός ατόμου; (Απ.: Το ανθρώπινο... μικροσκόπιο, σελ. 20) 26. Τι είναι οι αδελφές χρωματίδες και τι το κεντρομερίδιο ενός χρωμοσώματος; (Απ.: Κάθε φυσιολογικό... κεντρομερίδιο. σελ. 20) 27. Ποια χρωμοσώματα ονομάζονται αυτοσωμικά και ποια φυλετικά στον άνθρωπο; (Απ.: Στον άνθρωπο... το φύλο. σελ. 20) 28. Πως καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο; (Απ.: Στον άνθρωπο... ζεύγος XX. σελ ) 29. Για ποιες λειτουργίες περιέχει γενετικές πληροφορίες το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών; (Απ.: Τα μιτοχόνδρια... πρωτεϊνών, σελ. 21) 30. Γιατί τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ονομάζονται ημιαυτόνομα οργανίδια; (Απ.: Οι περισσότερες... ημιαυτόνομα, σελ. 21) 31. Γιατί τα μιτοχονδριακά γονίδια είναι μητρικής προέλευσης; (Απ.: Το μιτοχονδριακό... μητρική, σελ. 21) 32. Ποιο μπορεί να είναι το είδος του γενετικού υλικού των ιών; (Απ.: Οι ιοί... δίκλωνο, σελ. 22) 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι δήλωσαν οι Watson και Crick για το μηχανισμό διπλασιασμού του γενετικού υλικού; (Απ.: Η συμπληρωματικότατα... υλικού, σελ. 27) 2. Γιατί ο διπλασιασμός του DNA ονομάζεται ημισυντηρητικός; (Απ.: Οι Watson... ημισυντηρητικός. σελ. 27) 3. Για ποιο λόγο η διαδικασία της αντιγραφής, αν και φαίνεται απλή, εντούτοις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη; (Απ.: Η διαδικασία... ακρίβεια, σελ. 27) 4. Ο μηχανισμός της αντιγραφής έχει μελετηθεί πολύ περισσότερο στα προκαρυωτικά κύπαρα. Γιατί συμ βαίνει αυτό; (Απ.: Ο μηχανισμός... είδη κυπάρων. σελ. 27) 5. Πως επιτυγχάνεται το DΝΑτων ευκαρυωτικών κυπάρων, αν και είναι μεγαλύτερο από αυτό των προ- καρυωτικών, να μπορεί να αντιγράφεται πολύ γρήγορα; (ΑΠ.: ΤΟ βακτηριακό... πολύ γρήγορα, σελ ) 6. Από τι αποτελούνται και πόσες είναι οι θέσεις έναρξης αντιγραφής σε ένα μόριο DNA; (ΑΠ.: ΤΟ βακτηριακό... πολύ γρήγορα, σελ ) (Απ.: Η αντιγραφή του DNA αρχίζει από καθορισμένα σημεία που ονομάζονται θέσεις έναρξης της αντιγραφής. Το βακτηριακό DNA που είναι κυκλικό, έχει μια μόνο θέση έναρξης της αντιγραφής. Στα ευκαρυωτικά κύπαρα κάθε χρωμόσωμα είναι ένα μακρύ γραμμικό μόριο, το οποίο έχει πολυάριθμες θέσεις έναρξης της αντιγραφής.) 7. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή πρέπει πρώτα να γίνει το ξετύλιγμα των δύο αλυσίδων του DNA στις θέ σεις έναρξης της αντιγραφής. Πως επιτυγχάνεται αυτό; (Απ.: Για να αρχίσει... μικροσκόπιο, σελ. 28) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 3

4 8. Ποιες λειτουργίες επιτελούν οι DNA πολυμεράσες κατά την αντιγραφή; (Απ.: Τα κύρια ένζυμα... DNA πολυμεράσες και DNA πολυμεράσες... τμήματα DNA. σελ. 28) 9. Τι είναι το πριμόσωμα και με ποιο τρόπο συμμετέχει στη διαδικασία της αντιγραφής; (Απ.: Τα κύρια ένζυμα... πρωταρχικά τμήματα, σελ. 28) 10. Με ποιον τρόπο δημιουργούνται οι θυγατρικοί κλώνοι του DIMA κατά τη διαδικασία της αντιγραφής; (Απ.: Επειδή... τμήματα DNA. σελ. 28) 11. Ποιες λειτουργίες επιτελεί το ένζυμο DNA δεσμάση; (Απ.: Τα κομμάτια... έναρξης αντιγραφής, σελ. 30) 12. Με ποιον τρόπο οι DNA πολυμεράσες κατασκευάζουν ης νεοσυντιθέμενες αλυσίδες ενός μορίου DNA; (Απ.: Οι DNA πολυμεράσες... αντιπαράλληλες. σελ.30) 13. Με ποιο τρόπο ελέγχεται ο αριθμός των λαθών κατά την αντιγραφή ώστε να περιορίζεται, στους ευ- καρυωτικούς οργανισμούς, στο 1 στα ; (Απ.: Όπως τα προϊόντα σελ. 30) 14. Ποιο ήταν το κεντρικό δόγμα της βιολογίας, που ονομάστηκε έτσι το 1958 και πώς περιγράφεται σήμερα το δόγμα αυτό; (Απ.: To DNA... πρωτεΐνες, σελ. 31) 15. Όπως προκύπτει από το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας, ποιες θα λέγαμε ότι είναι οι διαπιστώσεις στις οποίες μπορούμε να καταλήξουμε για τις λειτουργίες της αντιγραφής της μεταγραφής και της μετάφρασης; (Απ,: Συνοψίζοντας... στάδια ανάπτυξης, σελ. 31) 16. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα γονίδια; (Απ,: Όλα τα κύπαρα...τα γονίδια, σελ. 31) 17. Πόσα και ποια είναι τα είδη των RNA; (Απ.: Υπάρχουν... (snrna). σελ. 31) 18. Που απαντάται κάθε είδος RNA και ποια είναι η λειτουργία του; (Απ.: Τα τρία... οργανισμούς, σελ. 31) 19. Ποιο ένζυμο καταλύει την μεταγραφή; (Απ,: Ο μηχανισμός... πολυμερασών. σελ. 32) 20. Ποιες λειτουργίες επιτελεί η RNA πολυμεράση κατά τη μεταγραφή; (Απ.: Κατά την έναρξη... αντιγραφή, σελ ) 21. Ποια είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής ποιος είναι ο ρόλος τους; (Απ.: Η RNA... κάθε γονιδίου, σελ. 32) 22. Που βρίσκονται και ποια είναι η λειτουργία των αλληλουχιών λήξης της μεταγραφής; (Απ.: Η σύνθεση... απελευθέρωση του. σελ. 33) 23. Ποια από τις δύο αλυσίδες ενός γονίδιου ονομάζεται κωδική και ποια μη κωδική; (Απ.: Το μόριο RNA... ενός γονιδίου, σελ. 33) 24. Υπάρχει δυνατότητα να γίνονται ταυτόχρονα οι λειτουργίες της μεταγραφής και της μετάφρασης; (Απ.: Στους προκαρυωτικούς... ωρίμανσης, σελ. 33) 25. Να περιγράψετε τη διαδικασία της ωρίμανσης του mrna στα ευκαρυωτικά κύπαρα. (Απ.: Όταν... ώριμο mrna. σελ ) 26. Ποια γονίδια ονομάζονται ασυνεχή; Σε όλους τους οργανισμούς συναντάμε τέτοια γονίδια; (Απ.: Τα περισσότερα... εσώνια. σελ. 33) 27. Πως σχηματίζεται και από ποιες περιοχές, αποτελείται ένα μόριο ώριμου mrna; (Απ.: Αυτό,... πρωτέίνοσύνθεσης. σελ. 34) 28. Τι ορίζουμε ως γενετικό κώδικα; (Απ.: Με τη μεταγραφή... αμινοξέων, σελ. 34) 29. Μπορείτε να δείξετε ότι δεν θα ήταν δυνατό ένα αμινοξύ να κωδικοποιείται με λιγότερα από 3 νουκλεοτίδια; (Απ.: Επειδή... από αρκετοί, σελ. 34) 30. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα; (Απ.: Τα βασικά... αλυσίδας, σελ. 35) 31. Ο γενετικός κώδικας αφορά μόνο το mrna; (Απ.: Ο όρος... κ.ο.κ. σελ ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 4

5 32. Ποιο τμήμα κάθε γονίδιου κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα; (Απ.: Το τμήμα... λήξης. σελ. 36) 33. Δώστε τον ορισμό της μετάφρασης. (Απ.: Η μετάφραση... ενέργειας, σελ. 36) 34. Που βασίζεται το γεγονός ότι τα βακτήρια μπορούν να παράγουν ανθρώπινες πρωτεΐνες; (Απ.: Τα ριβοσώματα... ανθρώπινων πρωτεϊνών, σελ. 36) 35. Ποια είναι η δομή ενός ριβοσώματος; (Απ,: Κάθε ριβόσωμα... υπομονάδα. σελ. 36) 36. Ποιες ειδικές τριπλέτες και ειδικές θέσεις σύνδεσης διαθέτει ένα μόριο trna; (Απ.: Κάθε μόριο trna... αμινοξύ. σελ. 36) 37. Τι συμβαίνει κατά το στάδιο της έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης; (Απ.: Έναρξη... μικρή. σελ ) 38. Από τι αποτελείται το σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης; (Απ.: Το σύμπλοκο... της πρωτείνοσύνθεσης. σελ ) 39. Να περιγράψετε το στάδιο της επιμήκυνσης της πρωτεϊνοσύνθεσης. (Απ.: Επιμήκυνση... μεταξύ τους. σελ. 37) 40. Τι συμβαίνει κατά το στάδιο λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης; (Απ.: Λήξη... απελευθερώνεται, σελ. 37) 41. Που στηρίζεται η έκφραση ότι η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια «οικονομική διαδικασία»; (Απ.: Σημειώνεται... γονιδίου, σελ ) 42. Τι είναι το πολύσωμα; (Απ.: Αμέσως... πολυσωμα. σελ. 38) 43. Που αναφέρεται ο όρος «γονιδιακή έκφραση»; (Απ.: Ο όρος... πρωτεΐνη, σελ. 40) 44. Για ποιο λόγο τα κύτταρα έχουν αναπτύξει ένα πρόγραμμα ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης; (Απ.: Όμως... χρονική στιγμή, σελ. 40) 45. Για ποιο σκοπό συμβαίνει η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στα βακτήρια; (Απ.: Στα βακτήρια... διαίρεση, σελ. 40) 46. Τι ονομάζουμε κυτταρική διαφοροποίηση; (Απ.: Τα κυπαρα... διαφοροποίηση, σελ. 40) 47. Τι κάνει τα κυπαρα διαφορετικών ιστών του ίδιου ηολυκύπαρου οργανισμού να διαφέρουν; (Απ.: Τα κυπαρα... όλων των κυπάρων. σελ. 40) 48. Γιατί η ρύθμιση των γονίδιων στα ευκαρυωτικά κυπαρα γίνεται σε πολλά επίπεδα; (ΑΠ.: Γίαυτό... σε πολλά επίπεδα, σελ. 40) 49. Υπό ποιες συνθήκες μεταγράφονται τα γονίδια του βακτηρίου Escherichia coli; Δώστε ένα παράδειγμα. (Απ.: Ένα βακτηριακό... γαλακτόζη. σελ. 40) 50. Ποιοι ερευνητές μελέτησαν πρώτοι την γονιδιακή ρύθμιση και τι ανακάλυψαν; (Απ.: Οι μηχανισμοί... οπερόνιο λακτόζης. σελ. 40) 51. Ποιες αλληλουχίες συνιστούν το οπερόνιο της λακτόζης; (Απ.: Οπερόνιο λακτόζης... χειριστής, σελ. 40) 52. Πότε βρίσκεται σε καταστολή το οπερόνιο της λακτόζης; (Απ.: Το οπερόνιο... στο χειριστή, σελ. 40) 53. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο το βακτήριο Escherichia coli παράγει τα απαραίτητα ένζυμα που χρειάζεται για να μεταβολίσει τη λακτόζη, όταν δεν υπάρχει άλλη πηγή άνθρακα στην τροφή του. (Απ.: Όταν... για κάθε ένζυμο, σελ.40-41) 54. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η λακτόζη λειτουργεί ως επαγωγέας της μεταγραφής των γονιδίων του οπερονίου; (Απ.: Όταν...του οπερονίου και συμπερασματικά... τριών γονιδίων, σελ ) 55. Τι είναι τα οπερονια, τι κωδικοποιούν και πού απαντώνται; (Απ.: Στο γονιδίωμα... έκφρασης τους. σελ.41) 56. Σε ποια επίπεδα γίνεται η γονιδιακη ρύθμιση στα ευκαρυωτικα κύτταρα; (Απ.: Η ρύθμιση... λειτουργική, σελ.41-42) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 5

6 57. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές που παρατηρούνται στο επίπεδο της μεταγραφής μεταξύ των προκαρυωτικών και των ευκαρυωτικών κυττάρων; (Απ.: Στο επίπεδο... ενός γονιδίου, σελ.41-42) 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν ώστε να αναπτυχθεί αλματωδώς η γενετική μηχανική; (Απ.: Από το ανασυνδυασμένου DNA. σελ. 57) 2. Ποιες δυνατότητες έδωσε στον άνθρωπο η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA; (Απ.: Τεχνολογία... χέρια. σελ. 57) 3. Πότε ένα μόριο DNA ονομάζεται ανασυνδυασμένο; (Απ.: Σήμερα... οργανισμούς, σελ. 57) 4. Ποιες δυνατότητες έχουν τα γενετικά τροποποιημένα μικρόβια; (Απ.: To DNA... ιδιότητες, σελ. 57) 5. Τι ορίζουμε ως γενετική μηχανική; (Απ.: Οι τεχνικές... μηχανική, σελ. 57) 6. Ποιους στόχους του ανθρώπου εξυπηρετεί η γενετική μηχανική; (Απ.: Η γενετική... κτηνοτροφία, σελ. 57) 7. Αναφέρετε συνοπτικά τα σταδία της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA (Απ.: Η τεχνολογία... ανιχνευτών, σελ. 57) 8. Ορίστε τη βιολογική διαδικασία του μετασχηματισμού. (Απ.: Η εισαγωγή... μετασχηματισμός, σελ. 57) 9. Τι ονομάζεται φορέας κλωνοποίησης και ποια μόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό; (Απ.: Ο φορέας... ανασυνδυασμένο. σελ. 57) 10. Δώστε τους ορισμούς των εννοιών κλώνος και κλωνοποίηση. (Απ.: Ο όρος... οργανισμών, σελ. 57) 11. Ποιος είναι ο λόγος που οι προκαρυωτικοι οργανισμοί διαθέτουν τα ένζυμα περιοριστικές ενδο- νουκλεάσες; (Απ.: Οι περιοριστικές... ξένου DNA. σελ. 57) 12. Ποιες ιδιότητες έχουν οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες; (Απ.: Οι περιοριστικές... δίκλωνο DNA. σελ. 57) 13. Ποια περιοριστική ενδονουκλεάση γνωρίζετε; Από ποιο μικρόβιο απομονώθηκε και ποια αλληλουχία αναγνωρίζει; (Απ.:Μια...ένζυμο, σελ ) 14. Τι είναι δυνατό να συμβεί στο γονιδίωμα ενός ανώτερου ευκαρυωτικου οργανισμού όταν αναμειχθεί με την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI; (Απ,: Η αλληλουχία... ενδονουκλεάση σελ. 58) 15. Πώς δημιουργείται ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο; (Απ.: Στη συνέχεια...του οργανισμού σελ ) 16. Πότε χρησιμοποιούμε το ένζυμο DNA δεσμάση στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA; (Απ.: Τα δύο... κομμάτια του DNA. σελ ) 17. Μετά την κατασκευή του ανασυνδυασμένου φορέα κλωνοποίησης, τι διαδικασία ακολουθείται για την κατασκευή μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης; (Απ.: Βακτήρια... γονιδιωματική βιβλιοθήκη, σελ. 59) 18. Τι απαιτείται ώστε να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός των βακτηρίων ξενιστών; (Απ.: Για να μπει... (μετασχηματισμός), σελ. 59) 19. Πώς επιλέγουμε τα μετασχηματισμένα βακτήρια με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο; (Απ.: Η επιλογή... κλώνο. σελ. 59) 20. Από τι αποτελείται μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη; (Απ.: Το σύνολο... γονιδιωματική βιβλιοθήκη, σελ. 59) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 6

7 21. Σε ποιους οργανισμούς τα πλασμίδια αποτελούν τον συνηθέστερο φορέα κλωνοποίησης; (Απ.: Η κλωνοποίηση... μικρό γονιδίωμα. σελ. 59) 22. Πότε χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης ο λ - φάγος; (Απ.: Ένας... πλασμίδια. σελ ) 23. Περιγράψτε την διαδικασία κατασκευής μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης με φορέα κλωνοποίησης πλασμίδιο. (Απ.: Μια από τις... με μικρό γονιδίωμα. σελ ) 24. Περιγράψτε την διαδικασία κατασκευής μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης με φορέα κλωνοποίησης λ - φάγο. (Απ.:Ένθετο οχ. βιβλίου σελ. 184 ή στο παρόν βιβλίο αντίστοιχο ένθετο κεφ. 4) 25. Πότε επιλέγουμε να κατασκευάσουμε cdna βιβλιοθήκη; (Απ.: Στους ανώτερους... βιβλιοθήκες, σελ. 60) 26. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας cdna βιβλιοθήκης; (Απ.: Οι cdna... τωνεξωνίων. σελ. 60) 27. Περιγράψτε την διαδικασία κατασκευής μιας cdna βιβλιοθήκης. (Απ.: Για να... στο κύπαρο ξενιστή, σελ. 60) 28. Τι ονομάζεται αποδιάταξη; (ΑΠ.: Η απομόνωση... αποδιάταξη. σελ. 60) 29. Ποια διαδικασία ονομάζεται υβριδοποίηση, σε ποια ιδιότητα στηρίζεται και ποιες δυνατότητες μας δίνει; (Απ.: Οι δυο μονόκλωνες... άλλα κομμάτια, σελ. 60) 30. Πώς επιλέγεται η βακτηριακή αποικία - κλώνος που περιέχει το επιθυμητό τμήμα DNA; (Απ.: Μια γονιδιωματική... συμπληρωματικό τους DΝΑ. σελ ) 31. Πού αλλού βρίσκει εφαρμογή η υβριδοποίηση; (Απ.: Η διαδικασία βιβλιοθήκη, σελ. 61) 32. Πού αλλού βρίσκει εφαρμογή η υβριδοποίηση; (Απ.: Η διαδικασία... βιβλιοθήκη, σελ. 61) 33. Σε τι αποσκοπεί η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης; (Απ.: Η μέθοδος... ζωντανού κυττάρου, σελ. 61) 34. Πού βρίσκει εφαρμογή η PCR; (Απ.: Η τεχνική αυτή... απολιθώματα, σελ. 61) 35. Περιγράψτε την μέθοδο PCR. (Απ.: Ένθετο οχ. βιβλίου, σελ. 182 ή στο παρόν βιβλίο αντίστοιχο ένθετο, κεφ. 4) 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ποιος θεωρείται ο πατέρας της Γενετικής; 2. Πού στηρίχτηκε η επιτυχία των πειραμάτων του Mendel; (Aπ: Η επιτυχία... χρησιμοποίησε, σελ. 69) 3. Γιατί το μοσχομπίζελο ήταν κατάλληλο ως πειραματικό μοντέλο για τη μελέτη της κληρονομικότητας; (Απ.: Το μοσχομπίζελο... αποτελεσμάτων, σελ ) 4. Πώς πέτυχε ο Mendel την τεχνητή γονιμοποίηση του μοσχομπίζελου; (Απ,: Το μοσχομπίζελο επίσης... ανθούς, σελ. 70) 5. Ποιος ήταν ο πειραματικός σχεδιασμός του Mendel; (Απ.: Αρχικά... γονίδιων, σελ. 70) 6. Ποια αποτελέσματα πειραμάτων οδήγησαντον Mendel να διατυπώσει, ότι κάθε κληρονομικός χαρακτήρας ελέγχεται από δύο παράγοντες, που υπάρχουν σε κάθε άτομο; (Απ.: Όταν... τα γονίδια, σελ. 70) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 7

8 7. Τι ονομάζουμε αλληλομορφο ενός γονιδίου; (Απ.: Σήμερα... φυτού. σελ. 70) 8. Πότε ένα άτομο ονομάζεται ομόζυγο για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και πότε είναι ετερόζυγο για αυτόν τον χαρακτήρα; (Απ.: Ένα άτομο... ετερόζυγο. σελ. 70) 9. Ποτέ ένα αλληλομορφο ενός γονιδίου ονομάζεται επικρατές και ποτέ υπολειπόμενο; Ποιους κανόνες συμβολισμού τους πρέπει να ακολουθούμε; (Απ.: Ο Mendel... υπολειπόμενο, σελ.70) 10. Τι ορίζουμε γονότυπο και τι φαινότυπο; (Απ.: Ο γονότυπος... σύσταση, σελ. 71) 11. Διατυπώστε τον πρώτο νόμο του Mendel. (Απ.: Ο τρόπος... γονιδίων, σελ. 71 ή λεζάντα εικόνας 5.4, σελ. 72) 12. Ποια πειράματα έκανε ο Mendel, για να μελετήσει τον τρόπο κληρονόμησης ενός χαρακτήρα; (Απ.: Ο Mendel... Punnett. σελ ) 13. Ποιες διασταυρώσεις ονομάζονται διασταυρώσεις μονοϋβριδισμού; (Απ.: Οι διασταυρώσεις... μονοϋβριδισμού. σελ. 72) 14. Ποια διασταύρωση ονομάζεται διασταύρωση ελέγχου; (Απ: Η διασταύρωση... ψψ. σελ. 73) 15. Ποια ήταν η διασταύρωση ελέγχου που πραγματοποίησε ο Mendel; (Απ.; Ο Mendel... (ομόζυγο), σελ ) 16. Τι είναι το τετράγωνο του Punnett; (Aπ: Λεζάντα εικόνας 5.5 σελ. 72) 17. Διατυπώστε το δεύτερο νόμο του Mendel. (Απ: Βασιζόμενος... χρωμοσωμάτων, σελ ή λεζάντα εικόνας 5.7 σελ. 73) 18. Πότε μία διασταύρωση ονομάζεται διασταύρωση διυβριδισμού; (Aπ: Οι διασταυρώσεις... Mendel, σελ. 74) 19. Πού στηρίζεται ο ανεξάρτητος διαχωρισμός των γονιδίων στις διασταυρώσεις διυβριδισμού; (Απ.: Ο ανεξάρτητος... γαμετών, σελ. 74) 20. Ποια αλληλόμορφα ενός γονίδιου είναι ατελώς επικρατή; Δώστε ένα παράδειγμα. (Απ.: Μερικά γονίδια... (Κ 2 Κ 2 ). σελ. 75) 21. Ποια είναι η σχέση των φαινοτυπικων και γονοτυπικών αναλογιών, όταν έχουμε σχέση ατελούς επικράτειας; (ΑΠ: Επειδή... ίδιες. σελ. 75) 22. Ποια αλληλόμορφα ενός γονίδιου ονομάζονται συνεπικρατή; Δώστε ένα παράδειγμα. (Απ.: Υπάρχουν... συνεπικρατή. σελ. 75, Δύο... //'. σελ ) 23. Πότε ένα αλληλόμορφο ενός γονιδίου ονομάζεται θνησιγόνο; (Απ.: Τα γονίδια... θνησιγόνο. σελ. 76) 24. Γιατί στα ζευγάρια που είναι και οι δύο γονείς φορείς θνησιγόνου αλληλόμορφου γονιδίου παρατηρούνται συχνές αποβολές; (Απ.: Τα θνησιγόνα... γέννηση, σελ ) 25. Πότε ένα γονίδιο διαθέτει πολλαπλά αλληλόμοφα; (Απ.: Είναι γνωστό... αλληλόμορφα. σελ. 77) 26. Αναφέρετε παραδείγματα χαρακτήρων, που γνωρίζετε ότι ελέγχονται από γονίδια με πολλαπλά αλληλόμορφα; (Απ.: Πολλά... γίνονται, σελ. 77) 27. Γιατί στον άνθρωπο η μελέτη της κληρονομικότητας εμφανίζει πολλές δυσκολίες; (Απ,: Το μοσχομπίζελο... ασθενειών, σελ. 77) 28. Ποιες οικογένειες επιλέγονται για την μελέτη ενός χαρακτήρα; (Απ.: Η μελέτη... κληρονομικότητας, σελ. 77) 29. Πότε ένας χαρακτήρας είναι μονογονιδιακός; (Απ.: Είναι βασικό... ασθένειες, σελ. 77) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 8

9 30. Τι είναι το γενεαλογικό δένδρο; (Απ.: Οι πληροφορίες... χαρακτήρα, σελ. 77) 31. Πώς προσδιορίζεται κάθε άτομο που απεικονίζεται σε ένα γενεαλογικό δένδρο; (Απ.: Κάθε άτομο... στοιχεία, σελ. 77) 32. Πώς συνεισφέρουν τα γενεαλογικά δένδρα στις μελέτες της Γενετικής; (Απ.: Τα γενεαλογικά... καθοδήγηση, σελ. 77, Ένα... μέλλον, σελ. 78, Η ανάλυση... ασθενειών, σελ. 78) 33. Τι γνωρίζετε για την κληρονομικότητα των χαρακτήρων: Γραμμή τριχοφυΐας με κορυφή και προσκολλημένοι λοβοί αυτιών στον άνθρωπο; (Απ.: Στο γενεαλογικό... Mendel, σελ ) 34. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αυτοσωμικής επικρατούς κληρονομικότητας; (Απ.: Ένας... απόγονοι, σελ. 79) 35. Ποια είναι η εξαίρεση, στους νόμους της κληρονομικότητας, μιας διαταραχής; (Απ.: Εξαίρεση... οικογένεια, σελ. 79) 36. Στις αυτοσωμικές υπολειπόμενες ασθένειες, σε ποια περίπτωση ένα άτομο χαρακτηρίζεται φορέας; (Απ.: Συνήθως... απογόνους, σελ ) 37. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αυτοσωμικής υπολειπόμενης κληρονομικότητας; Δώστε παραδείγματα. (Απ.: Σε αντίθεση... κληρονομικότητας, σελ. 79, Συνήθως... ετερόζυγοι. σελ. 80) 38. Πότε αυξάνει η πιθανότητα και οι δύο σύζυγοι να είναι φορείς της ίδιας ασθένειας που κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο; (Απ.: Η πιθανότητα... μη συγγενικά, σελ. 80) 39. Ποια χρωμοσώματα λέγονται φυλετικά και ποια γονίδια ονομάζονται φυλοσύνδετα (Απ.: Στον άνθρωπο... κληρονομικότητα, σελ. 80) 40. Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι στα αρσενικά και ποιοι στα θηλυκά, για ένα φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα; (Απ.: Η αιμορροφιλία... Χ Α Χ Α, [Πίνακας 5.2]. σελ. 80) 41. Ποιο είναι το πρότυπο που ακολουθεί η φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομικότητα; (Απ.: Η κληρονομικότητα... θηλυκά άτομα. σελ. 80) 42. Γιατί η κόρη μιας γυναίκας που είναι φορέας της αιμορροφιλίας έχει - 1 πιθανότητα να είναι και η ίδια φορέας, ενώ ο πατέρας της είναι φυσιολογικός; (Απ.: Εάν... φυσιολογικός, σελ. 81) 43. Ποιοι θα είναι οι απόγονοι ενός ζευγαριού, όταν ο άνδρας πάσχει από αχρωματοψία στο πράσινο χρώμα και η γυναίκα είναι φυσιολογική (ομόζυγη); (Απ.: Να αναφέρετε το τμήμα από: Εάν... φυσιολογικός, σελ όπου αχρωματοψία αντί αιμορροφιλία) 44. Πού οφείλεται η μερική αχρωματοψία στο κόκκινο ή το πράσινο χρώμα; (Απ.: Στο μεγάλο... αχρωματοψία, σελ. 81) 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι ορίζουμε ως μεταλλάξεις; (Απ.: Το γενετικό υλικό... απαραίτητο, σελ. 89) 2. Από τι εξαρτάται το αν μία μετάλλαξη θα οδηγήσει σε τροποποιημένο φαινότυπο; (Απ.: Αυτό... στην πρωτεΐνη, σελ. 89) 3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι μεταλλάξεις; Τι προκαλούν στον πληθυσμό; (Απ.: Οι γενετιστές... καρκίνου, σελ. 89) 4. Σε ποια κύτταρα συμβαίνουν μεταλλάξεις; Είναι όλες κληρονομήσιμες; (Απ.: Μεταλλάξεις... επόμενη, σελ. 89) 5. Ποιες μεταλλάξεις είναι σημαντικότερες, αυτές που συμβαίνουν σε σωματικά κύτταρα ή αυτές που συμβαίνουν σε γεννητικά κύτταρα και γιατί; (ΑΠ.: Μεταλλάξεις... σωματικά κύτταρα, σελ. 89) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 9

10 6. Ποια ήταν η σχέση του Νομπελίστα Χημικού Linus Pauling με τη δρεπανοκυτταρική αναιμία; (ΑΠ.: Η πρώτη... αναιμία, σελ. 89) 7. Σε τι διαφέρει η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη HbA από τη μεταλλαγμένη HbS; (Απ.: Σήμερα... ως HbS. σελ. 89) 8. Ποια είναι η αιτία της δημιουργίας της HbS; (Απ.: Η αλλαγή... βαλίνη. σελ ) 9. Γιατί η ασθένεια ονομάστηκε δρεπανοκυτταρική αναιμία; Τι προβλήματα δημιουργούν τα δρεπανοκύτταρα; (Απ.: Αυτή η μετάλλαξη... δρεπανοειδές σχήμα. σελ. 90, Τα δρεπανοκύτταρα... αναιμίας, σελ. 90) 10. Σε τι διαφέρουν οι ασθενείς από τους φορείς της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας; (Απ.: Ασθενείς με m. σελ. 90) 11. Πότε η αντικατάσταση μίας αζωτούχου βάσης δεν αλλάζει την ακολουθία των αμινοξέων της παραγόμενης πρωτεΐνης και πότε μπορεί να καταστρέψει τη λειτουργικότητα της; (Απ.: Το παράδειγμα... πρωτεΐνης, σελ ) 12. Τι δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στον οργανισμό, η έλλειψη ή προσθήκη μίας αζωτούχου βάσης ή η έλλειψη ή η προσθήκη τριών διαδοχικών βάσεων; (Απ.: Ένας άλλος... αρχική, σελ. 91) 13. Πώς σχετίζεται η εξέλιξη των ειδών με τις μεταλλάξεις; (Απ.: Μολονότι... συμβεί, σελ. 91) 14. Να αναφέρετε πότε οι μεταλλάξεις δεν είναι επιβλαβείς. (Απ.: Οι περισσότερες... μεταλλάξεις, σελ. 91) 15. Σε ποιες περιοχές του γονιδιώματος συμβαίνουν μεταλλάξεις; (Απ.: Αλλαγές... υπόλοιπες, σελ. 91) 16. Ποιες μεταλλάξεις ονομάζονται αυτόματες και από πού προέρχονται; (Απ.; Οι μεταλλάξεις... των χρωμοσωμάτων, σελ. 92) 17. Ποιους μεταλλαξογόνους παράγοντες γνωρίζετε και πως το κύτταρο μπορεί να υπερπηδά τις μεταλλάξεις που αυτοί δημιουργούν; (Απ.; Όλες... φυσιολογικά, σελ. 92) 18. Πού οφείλεται η ετερογενεια των συμπτωμάτων μεταξύ ατόμων που νοσούν από την ίδια γενετική ασθένεια; (Απ.; Στη συνέχεια... ασθένεια, σελ. 92) 13. Ποιες είναι οι φυσιολογικές αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου, σε ποια στάδια της ζωής του εμφανίζονται και ποια είναι η δομή τους; (ΑΠ.: Τα ερυθρά... της HbF. σελ. 93) 20. Τι είναι οι αιμοσφαιρινοπάθειες και ποτέ μία μετάλλαξη έχει πολύ σοβαρές ή ήπιες επιπτώσεις στον οργανισμό μας; (Απ,; Τα γονίδια... του μορίου, σελ. 93) 21. Σε ποια κατηγορία ασθενειών υπάγεται η θαλασσαιμία και σε ποιους τύπους τη διακρίνουμε; (ΑΠ.: Μία από... β- θαλασσαιμία. σελ. 93) 22. Τι σημαίνει ότι η β- θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογενεια και ποια είναι τα συμπτώματα της σε κάθε περίπτωση; (Απ.; Η β- θαλασσαιμία... ποσότητα), σελ. 93) 23. Τι εμφανίζουν τα ετεροζυγα και τι τα ομόζυγα άτομα με β- θαλασσαιμία, πώς γίνεται η διάγνωση και η αντιμετώπιση της; Πώς κληρονομείται; (ΑΠ.: Τα ομόζυγα άτομα... 25%. σελ. 93) 24. Γιατί τα ετεροζυγα άτομα για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία και τη β- θαλασσαιμία εμφάνιζαν μεγάλη συχνότητα στον πληθυσμό των χωρών της Μεσογείου; (ΑΙΤ.: Η συχνότητα... αναπαραγωγής, σελ. 93) 25. Πού οφείλεται η α- θαλασσαιμία και πώς καθορίζεται η βαρύτητα των συμπτωμάτων της (ΑΠ.: Τα γονίδια... της ασθένειας, σελ ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 10

11 26. Για ποιο λόγο η α- θαλασσαιμία έχει περισσότερο δυσμενείς επιπτώσεις στον οργανισμό μας από ότι η β- θαλασσαιμία; (ΑΠ.: Η έλλειψη... αιμοσφαιρινών. σελ ) 27. Πού οφείλονται κυρίως οι διαταραχές του μεταβολισμού; Ποιες μεταβολικές νόσους γνωρίζετε και τι τύπο κληρονομικότητας ακολουθούν; (Απ.: Οι μεταβολικές... κληρονομικότητας, σελ. 94) 28. Από τι προκαλείται η φαινυλκετονουρία; Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η ασθένεια; (Απ.; Η φαινυλκετονουρία... φαινυλαλανίνης. σελ. 94) 29. Τι χαρακτηριστικό έχουν τα άτομα που πάσχουν από αλφισμό; Εμφανίζουν όλα τον ίδιο φαινότυπο; (Απ.: Ο αλφισμός... ενεργότητα. σελ. 94) 30. Τι ονομάζουμε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και σε ποιες κατηγορίες τις διακρίνουμε; (ΑΠ.; Όπως έχουμε... του ατόμου, σελ ) 31. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται μη- διαχωρισμός; Τι αποτέλεσμα έχει; (Απ.: Αν κατά... φυσιολογικά, σελ. 96) 32. Ποτέ ένα άτομο ονομάζεται ανευπλοειδές; Ποτέ μονοσωμικό και πότε τρισωμικό; (Απ.: Τα άτομα... τρισωμία. σελ. 96) 33. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μονοσωμίας για τον οργανισμό; (Απ.: Η μονοσωμία... ζυγωτού. σελ. 96) 34. Οι αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορούν να συμβούν για κάθε χρωμόσωμα; (Απ.: Οι αριθμητικές... χρωμοσώματα, σελ. 96) 35. Τι γνωρίζετε για το σύνδρομο Down; (Απ.: Το σύνδρομο Down ετών. σελ. 96) 36. Ποιες άλλες αυτοσωμικές αριθμητικές ανωμαλίες γνωρίζετε; Γιατί αυτές εμφανίζουν βαρύτερα συμπτώματα από το σύνδρομο Down; (Απ,: Αλλες σχετικά... γονίδια, σελ Τι γνωρίζετε για τα σύνδρομα Klinefelter και Turner; (Απ.: Εκτός από... στείρα, σελ. 97) 38. Τι είναι οι δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, πώς προκαλούνται και τι προκαλούν (Am: Οι δομικές... χρωμοσώματα, σελ. 97) 39. Ποια είναι τα είδη των δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών; Πώς γίνεται η διάγνωση τους; (Απ.: Ανάλογα... χρωμόσωμα, σελ.97-98, Για τη διαπίστωση... Giemsa. σελ. 98) 40. Γιατί τα άτομα που φέρουν αμοιβαία μετατόπιση κινδυνεύουν να αποκτήσουν απόγονους με χρωμοσωμικές ανωμαλίες; (ΑΠ.: Στις αμοιβαίες... μη- φυσιολογικοί γαμέτες, σελ.98) 41. Πού μας βοηθάει η διάγνωση των γενετικών ασθενειών; (ΑΠ.: Οι γνώσεις... κύησης, σελ. 98) 42. Με ποιους τρόπους μπορεί να πραγματοποιηθεί η διάγνωση των γενετικών ασθενειών; (ΑΠ,: Η διάγνωση... (μοριακή διάγνωση), σελ. 98) 43. Με ποιον τρόπο γίνεται σήμερα η διάγνωση της φαινυλκετονουρίας και της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας; (ΑΠ.: Στη συνέχεια... γονιδίου β*, σελ ) 44. Τι είναι η γενετική καθοδήγηση; (ΑΠ,: Η γενετική καθοδήγηση... απογόνων, σελ. 99) 45. Υπό ποιες μόνο προϋποθέσεις ο ειδικός επιστήμονας μπορεί να συμβουλέψει ένα ζευ γάρι; Φέρτε ένα παράδειγμα. (ΑΠ,: Ο ειδικός... παραμέτρους κ.ά. σελ. 99) 46. Ποιες ομάδες ατόμων είναι απαραίτητο να απευθύνονται σε ειδικούς πριν προχωρήσουν στην απόκτηση απογόνων; (ΑΠ.: Παρ' ότι... αποβολές, σελ. 99) 47. Πότε συνίσταται η διενέργεια προγεννετικου έλεγχου και με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει; (ΑΠ.: Στις περιπτώσεις... ελέγχου Ι αμνιοπαρακεντηση ή λήψη χοριακων λαχνών, σελ. 99) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 11

12 48. Πώς, πότε και τι επιτυγχάνεται με την αμνιοπαρακεντηση; (ΑΠ.: Με την αμνιοπαρακεντηση γενετικών ανωμαλιών, σελ ) 49. Πότε και πώς πραγματοποιείται η λήψη χοριακών λαχνών; Τι μας προσφέρει; (Απ.: Εναλλακτική μέθοδος... αναιμία, σελ. 100) 50. Συγκρίνετε τις δύο μεθόδους προγεννετικού ελέγχου. (Απ.: Η αμνιοπαρακέντηση... μητέρα, σελ. 100) 51. Τι είναι ο καρκίνος και ποια είναι τα αίτια της εμφάνισης του σε γενετικό επίπεδο; (Απ,: Ο καρκίνος... του DNA. σελ ) 52. Πώς τα πρώτο- ογκογονίδια οδηγούν σε καρκίνο; (ΑΠ.: Τα ογκογονίδια... μετατόπισης, σελ. 101) 53. Πώς τα ογκοκατασταλτικα γονίδια οδηγούν σε καρκίνο; Δώστε ένα παράδειγμα. (Απ.: Τα ογκοκατασταλτικα... ογκοκατασταλτικού γονιδίου, σελ. 101) 54. Εξηγήστε πώς η αδρανοποίηση των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA σχετίζεται με την καρκινογένεση. (Απ.: Τέλος,... ένζυμα, σελ. 101) 55. Ποιες είναι οι αιτίες της πολυπλοκότητας του καρκίνου; (Απ.: Η πολυπλοκότητα... μεταλλάξεις, σελ. 101) 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ποσών ετών είναι η Βιοτεχνολογία; (Απ.: Οι ζωντανοί... εμβολίων, σελ.107) 2. Τι όρισε ο Kark Ereky με τον όρο Βιοτεχνολογία; (ΑΠ.: Ο όρος Βιοτεχνολογία... ζωντανών οργανισμών», σελ. 107) 3. Τι εννοούμε σήμερα λέγοντας Βιοτεχνολογία και ποια είναι η ευρεία έννοια της; (ΑΠ.: Σήμερα... προϊόντων, και Βιοτεχνολογία... του ανθρώπου, σελ. 107) 4. Σε ποιους τομείς συνεισφέρει σήμερα η Βιοτεχνολογία; Να δώσετε κάποια παραδείγματα προϊόντων. (Απ.: Η Βιοτεχνολογία συνεισφέρει... περιβάλλοντος, και Τέτοια... βακτήρια, σελ.107) 5. Σε ποιες τεχνικές στηρίζεται η Βιοτεχνολογία και πώς οι τεχνικές αυτές βρίσκουν εφαρμογή στη Βιοτεχνολογία; (Απ.: Η Βιοτεχνολογία στηρίζεται... παρελθόν, σελ.107) 6. Ποια είναι τα νέα στοιχεία που εισάγει η επιστήμη της Βιοτεχνολογίας; (Απ.: Το νέο... υλοποίηση τους. και Οι νέες... διλήμματα, σελ.107) 7. Τι συμβαίνει όταν οι μικροοργανισμοί βρεθούν σε περιβάλλον με κατάλληλες συνθήκες; (Απ.: Οι μικροοργανισμοί... αρχικό κύτταρο, σελ. 108) 8. Τι είναι ο ρυθμός ανάπτυξης ενός πληθυσμού μικροβίων και από τι καθορίζεται; (Απ.: Ο ρυθμός ανάπτυξης... διπλασιασμού, σελ. 108) 9. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο διπλασιασμού μιας καλλιέργειας μικροοργανισμών; (Απ.: Οι παράγοντες... θερμοκρασία, σελ. 108) 10. Ποια είναι τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να προμηθεύεται ένας μικροοργανισμός από το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται; (Απ.: Όπως και όλοι... ιόντα. σελ. 108) 11. Ποια είναι η κατάλληλη πηγή άνθρακα κάθε φορά για κάθε μικροοργανισμό, ανάλογα με το αν φωτοσυνθέτει ή όχι; (Απ.: Η πηγή άνθρακα... υδατάνθρακες, σελ. 108) 12. Σε ποια χημική μορφή το άζωτο καθίσταται εύληπτο από τους μικροοργανισμούς; (Απ.: Η πηγή αζώτου... (Ν03). σελ. 108) 13. Γιατί οι μικροοργανισμοί πρέπει να προμηθεύονται μεταλλικά ιόντα; (Απ.: Τέλος... μορίων, σελ. 108) 14. Πώς το pη επηρεάζει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών; (Απ.: Το ρη σελ. 108) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 12

13 15. Με ποιον τρόπο επηρεάζει η παρουσία οξυγόνου την ανάπτυξη των μικροοργανισμών; (Απ.: Η παρουσία... αναερόβιοι, σελ. 108) 18. Πώς η θερμοκρασία του περιβάλλοντος καθορίζει τον ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών; (Απ: Η θερμοκρασία C. σελ. 108) 17. Ποιος ήταν ο πρωτοπόρος της καλλιέργειας των μικροοργανισμών στο εργαστήριο και ποιες παραμέτρους προσδιόρισε ως απαραίτητες για το σκοπό αυτό; (ΑΠ.: Οι επιστήμονες... συνθηκών ανάπτυξης, σελ. 109) 18. Τι πρέπει να περιέχουν τα τεχνητά θρεπτικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο εργαστήριο και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; (ΑΠ.: Σήμερα οι μικροοργανισμοί... μικρότερες θερμοκρασίες, σελ.109) 19. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται για την καλλιέργεια ενός μικροοργανισμο στο εργαστήριο; (ΑΠ.: Μια καλλιέργεια... έναρξη της καλλιέργειας, σελ. 109) 20. Πώς ονομάζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για να αναπτυχθεί μια καλλιέργεια μικροοργανισμών σε μεγάλη κλίμακα και ποιο θρεπτικό υλικό χρησιμοποιείται; (Απ.: Όταν γίνεται καλλιέργεια... σακχαρότευτλων. σελ. 109) 21. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται για να αναπτυχθεί μια καλλιέργεια σε βιομηχανική κλίμακα; (ΑΠ.: Η καλλιέργεια... χρήση. σελ. 109) 22. Ποια διαδικασία ονομάζουμε ζύμωση; Ποια μπορεί να είναι τα προϊόντα της; (ΑΠ.: Με τον όρο ζύμωση... αντιβιοτικά, σελ. 109) 23. Ποιες είναι οι φάσεις ανάπτυξης των μικροοργανισμών σε μια κλειστή καλλιέργεια; Περιγράψτε τι συμβαίνει σε κάθε φάση. (ΑΠ.: Υπάρχουν... ανάπτυξη τους. σελ ) 24. Ποια καλλιέργεια ονομάζεται συνεχής; (ΑΠ.: Συνεχής... προϊόντα, σελ. 111) 25. Με ποιον τρόπο γίνεται η παραλαβή των προϊόντων της ζύμωσης από έναν βιοαντιδραστήρα; (ΑΠ.: Τελική... προσμείξεις, σελ. 111) 26. Περιγράψτε τα στάδια παραγωγής προϊόντων με τη χρήση μικροοργανισμών. (ΑΠ.: Περιγραφή εικόνας σχολικού βιβλίου 7.5 σελ. 111, βλέπε και ένθετο παρόντος βιβλίου, Στάδια Παραγωγής Προϊόντων με τη χρήση Μικροοργανισμών) 27. Γιατί η παραγωγή πενικιλλίνης είναι σημαντική για τον άνθρωπο; (ΑΠ.: Η ανακάλυψη... ποτά. σελ ) 28. Από τι εξαρτάται η παραγωγή πενικιλλίνης σε βιοαντιδραστήρα; (ΑΠ.: Η πενικιλλίνη... καλλιέργειας, σελ. 112) 29. Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής πενικιλλίνης σε βιομηχανική κλίμακα. (Aπ: Στελέχη... μέθοδοι, σελ. 112) 8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σε ποιους στόχους της Ιατρικής συμβάλλει η Βιοτεχνολογία; (Απ.: Η Βιοτεχνολογία... θεραπεία της. σελ. 117) 2. Τι απαιτείται για την έγκαιρη διάγνωση μιας νόσου; (Απ.: Η έγκαιρη διάγνωση... ασθένειας, σελ. 117) 3. Ποιες είναι οι σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης των σοβαρών νόσων; (Απ.: Η πρόληψη... επιτακτική ανάγκη, σελ. 117) 4. Πώς εφαρμόζεται σήμερα η αποτελεσματική θεραπεία των ασθενειών; Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται; (Aπ: Η αποτελεσματική θεραπεία... της βλάβης, σελ. 117) 5. Πώς η Βιοτεχνολογία συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Ιατρικής; (ΑΠ.: Η Βιοτεχνολογία... τύποι καρκίνου, σελ. 117) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 13

14 6. Με ποιον τρόπο γινόταν στο παρελθόν η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών; Σήμερα με ποιο τρόπο παράγουμε αυτές τις πρωτεΐνες; (ΑΠ.: Πριν από την ανάπτυξη... πρωτεΐνες, σελ. 117) 7. Ποιες είναι οι πρώτες φαρμακευτικές πρωτεΐνες που παρασκευάστηκαν με τις σύγχρονες μεθόδους της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA; (ΑΠ,: Μεταξύ... αυξητική ορμόνη, σελ. 117) 8. Τι γνωρίζετε για τη χημική δομή και τη λειτουργία της ινσουλίνης; (ΑΠ.: Η ινσουλίνη... στο αίμα. σελ. 117 και Η ινσουλίνη... δεσμούς, σελ. 118) 9. Ποια είναι η αιτία εμφάνισης του διαβήτη; (ΑΠ.: Ο διαβήτης... από διαβήτη, σελ. 117) 10. Πώς παραγόταν παλαιότερα η ινσουλίνη και με ποιο τρόπο παράγεται σήμερα; (ΑΠ.: Η ινσουλίνη... ενζυμική κατεργασία, σελ. 118) 11. Περιγράψτε συνοπτικά τα βήματα για την παραγωγή ινσουλίνης από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια. (ΑΠ.: Η μέθοδος... σε ινσουλίνη, σελ Αναλυτικά τα βήματα, βλέπε αντίστοιχο ένθετο του παρόντος βιβλίου, κεφ. 8) 12. Τι γνωρίζετε για τις ιντερφερόνες και ποια είναι η φυσιολογική τους δράση; (ΑΠ.: Οι ιντερφερόνες... γ. σελ. 119) 13. Γιατί στο παρελθόν δεν ήταν ευρεία η χρήση των ιντερφερόνων; Πώς παράγονται σήμερα;. (ΑΠ.: Παράγονται... ινσουλίνης, σελ. 119) 14. Τι εφαρμογές μπορούν να έχουν οι ιντερφερόνες; (ΑΠ.: Οι ιντερφερόνες... παράγοντες, σελ. 119) 15. Πώς ορίζεται το ιδανικό φάρμακο; (Απ.: «Το ιδανικό φάρμακο»... τα αντισώματα, σελ. 119) 16. Τι είναι τα αντισώματα και ποιος ο ρόλος τους στον οργανισμό; (Απ.: Τα αντισώματα... και το εξουδετερώνουν, σελ. 119) 17. Τι ορίζεται ως αντιγονικός καθοριστής ενός αντιγόνου; (Aπ; Ο οργανισμός μας... εναντίον του. σελ. 119) 18. Δώστε τον ορισμό για τα μονοκλωνικα αντισώματα. (Απ.: Κάθε είδος αντισώματος... μονοκλωνικα. σελ. 119) 19. Ποιες μπορεί να είναι οι εφαρμογές των μονοκλωνικων αντισωμάτων και γιατί είναι τόσο σημαντικά στην Ιατρική; (Απ.: Τα μονοκλωνικα... σε μεγάλες ποσότητες, σελ. 119) 20. Τι είναι τα υβριδώματα και για ποιο λόγο δημιουργούνται; (Απ.: Όμως τα Β- λεμφοκύτταρα... μονοκλωνικού αντισώματος, σελ. 119) 21. Εάν θέλουμε να παράγουμε ένα μονοκλωνικα αντίσωμα, ποια πορεία θα ακολουθήσουμε; (Απ.: Η τεχνική... σε μεγάλες ποσότητες, σελ Αναλυτικά τα βήματα, βλέπε αντίστοιχο ένθετο του παρόντος βιβλίου, κεφ. 8) 22. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα μονοκλωνικα αντισώματα ως ανοσοδιαγνωστικά; (ΑΠ.: Τα μονοκλωνικα αντισώματα... κατά την κύηση. σελ. 119) 23. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα μονοκλωνικα αντισώματα στη θεραπεία των ασθενειών; (ΑΠ.: Τα αντισώματα... της χημειοθεραπείας, σελ ) 24. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα μονοκλωνικα αντισώματα στην επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση; (ΑΠ.: Τα κύτταρα... να είναι επιτυχείς, σελ. 120) 25. Δώστε τον ορισμό του εμβολίου για την Ιατρική. (ΑΠ.: Τα εμβόλια... παθογόνου μικροοργανισμού, σελ. 121) 26. Ποιος είναι ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής εμβολίων; (Aπ: Για το σκοπό αυτό... ενεργητική ανοσία, σελ. 121) 27. Ποια είναι τα μειονεκτήματα του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής εμβολίων; (Απ.: Μολονότι έχουν παραχθεί... κατασκευής εμβολίου, σελ. 121) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 14

15 28. Ποια σύγχρονα εμβόλια υπερπηδούν τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών εμβολίων; (ΑΠ.: Την τελευταία δεκαετία... γυμνού DNA. σελ. 121) 29. Πού στηρίζεται η παραγωγή εμβολίων- υπομονάδων; (ΑΠ.: Η παραγωγή εμβολίων - υπομονάδων... ως εμβόλιο, σελ. 121) 30. Πώς παράγονται τα εμβόλια από γενετικά τροποποιημένους ιούς; (ΑΠ.: Ένας άλλος... ανοσολογική αντίδραση, σελ. 121) 31. Δώστε τον ορισμό για τα αντιβιοτικά. (ΑΠ.: Τα αντιβιοτικά... σε βιοαντιδραστήρες. σελ. 122) 32. Με ποιους τρόπους μπορούμε να παρασκευάσουμε αντιβιοτικά; Πόσα έχουν παρασκευαστεί μέχρι σήμερα; (ΑΠ.: Πολλά αντιβιοτικά... νέα αντιβιοτικά, σελ. 122) 33. Η παρασκευή αντιβιοτικών με μεθόδους Βιοτεχνολογίας ποιους στόχους έχει; (Απ.: Η τεχνολογία... παραγωγή αντιβιοτικών, σελ. 122) 34. Πόσες είναι οι γενετικές ασθένειες. Πώς προκαλούνται; Τι προκαλούν; (Απ.: Περισσότερες από... στην παιδική ηλικία, σελ. 122) 35. Τι ονομάζουμε χαρτογράφηση γονίδιων και πώς επιτυγχάνεται; (Απ.: Έως πρόσφατα... μεταλλάξεων, σελ ) 36. Ποιοι είναι οι σύγχρονοι στόχοι για τη χαρτογράφηση; Ποιων ασθενειών τα γονίδια έχουν ήδη χαρτογραφηθεί; (Απ.: Η χαρτογράσηση... Duchenne. σελ ) 37. Τι ονομάζουμε γονιδιακή θεραπεία; (Απ.: Οι γνώσεις αυτές... του μεταλλαγμένου γονιδίου, σελ. 123) 38. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της γονιδιακής θεραπείας; (Απ.: Απαραίτητη... από την ασθένεια, σελ. 123) 39. Πότε και για ποια ασθένεια εφαρμόστηκε πρώτη φορά γονιδιακή θεραπεία; Τι προκαλεί αυτή η ασθένεια; (Απ.: Η γονιδιακή θεραπεία... να τους καταπολεμήσει, σελ. 123) 40. Περιγράψτε τα βήματα που ακολουθούνται στη γονιδιακή θεραπεία της ασθένειας που προκαλεί η ανεπάρκεια του ενζύμου ADA. (Απ.: Η διαδικασία... αυτή τη θεραπεία, σελ Αναλυτικά τα βήματα, βλέπε αντίστοιχο ένθετο του παρόντος βιβλίου κεφ. 8) 41. Ποιος τύπος γονιδιακής θεραπείας ονομάζεται ex vivo, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται; (Απ.: Ο τύπος... στον οργανισμό, σελ. 124) 42. Ποιος τύπος γονιδιακής θεραπείας ονομάζεται in vivo; (Απ: Τι γίνεται όμως... το σελ ) 43. Τι γνωρίζετε για την ασθένεια της κυστικής ίνωσης; (Απ.: Η κυστική ίνωση... των πνευμόνων, σελ. 125) 44. Περιγράψτε τα βήματα που ακολουθούνται για τη γονιδιακή θεραπεία της κυστική ίνωσης. (Απ.: Το φυσιολογικό γονίδιο... το φυσιολογικό προϊόν, σελ. 125) 45. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας και πως μπορούν να λυθούν; (Απ.: Έως πρόσφατα... της γονιδιακής θεραπείας, σελ. 125) 46. Τα άτομα που έχουν υποστεί γονιδιακή θεραπεία μπορούν να μεταβιβάσουν το φυσιολογικό γονίδιο στους απόγονους τους; (Απ.: Με τις μεθόδους... στους απογόνους, σελ. 125) 47. Ποιοι ήταν οι στόχοι του προγράμματος του ανθρώπινου γονιδιώματος; Ποτέ ξεκίνησε και ποτέ τελείωσε; (Απ,: Όπως έχει αναφερθεί... το σελ ) 48. Σε ποιους τομείς θα συμβάλλει η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος; (Απ.: Η ανάλυση... και την κτηνοτροφία, σελ. 126) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 15

16 9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Για ποιο λόγο κρίνεται απολύτως αναγκαία η αύξηση της φυτικής και της ζωικής παραγωγής; (Απ.: Ο πληθυσμός... ζωικής παραγωγής, σελ. 131) 2. Να αναφέρετε ένα τρόπο βελτίωσης της φυτικής και της ζωικής παραγωγής. (Aπ: Ένας τρόπος... με επιθυμητά χαρακτηριστικά, σελ. 131) 3. Αναφέρετε τα μειονεκτήματα της βελτίωσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής με επιλεκτικές διασταυρώσεις. (ΑΠ.: Αυτός ο τρόπος... ιδιότητες, σελ. 131) 4. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται διαγονιδιακοι ή γενετικά τροποποιημένοι; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τους και ποιους προβληματισμούς εγύρουν; (ΑΠ.: Η Γενετική Μηχανική... Βιοηθικής. 131) 5. Τι γνωρίζετε για το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, που ζει στο έδαφος; (ΑΠ.: Το βακτήριο... factor), σελ. 131) 6. Ποιες συνέπειες έχει η ένθεση του πλασμιδίου Τι στο γενετικό υλικό φυτικών κυττάρων; (ΑΠ.: ΤΟ πλασμίδιο Ή... των φυτών. σελ. 131) 7. Περιγράψτε τη διαδικασία δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών. (ΑΠ.: Οι ερευνητές... στους απογόνους τους. σελ βλέπε και αντίστοιχο ένθετο κεφ. 9 του παρόντος βιβλίου) 8. Πού επικεντρώνονται οι προσπάθειες των ερευνητών της Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας όσον αφορά στις ιδιότητες των γενετικά τροποποιημένων φυτών; (ΑΠ.: Οι προσπάθειες... τον καταναλωτή, σελ. 132) 9. Ποια φυτά γνωρίζετε που έχουν τροποποιηθεί γενετικά; (ΑΠ.: Τα κυριότερα φυτά... ελαιοκράμβη, σελ. 132) 10. Με ποιους χημικούς και φυσικούς τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τους πληθυσμούς των φυτοφάγων εχθρών, όπως των εντόμων; (ΑΠ.: Τα έντομα... πολλά εντομοκτόνα, και Το βακτήριο... των εντόμων, σελ ) 11. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας που εφάρμοζε και εφαρμόζει ο άνθρωπος, για τον έλεγχο των εχθρών και των ασθενειών των φυτών; (ΑΠ.: Με την πάροδο... του προβλήματος, σελ. 132) 12. Πώς εφαρμόζεται η φυσική μέθοδος φυτοπροστασίας που γνωρίζετε και ποια μειονεκτήματα έχει; (Απ.; Αρχικά... ψεκασμοί, σελ. 133) 13. Ποιες ποικιλίες φυτών ονομάζονται Bt; (Aπ: Το πρώτο φυτό... Bt. σελ. 133) 14. Με ποιον τρόπο δημιουργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά ανθεκτικά στα έντομα; (Απ.: Το βακτήριο... BL σελ. 133) 15. Ποια ζώα ονομάζονται διαγονιδιακά; (Απ.: Διαγονιδιακά... από κάποιο άλλο είδος. σελ. 133) 16. Περιγράψτε τη μέθοδο της μικροέγχυσης. (Απ.: Υπάρχουν... το έμβρυο, σελ. 133) 17. Ποια διαγονιδιακά ζώα γνωρίζετε που δημιουργούνται με τη μέθοδο της μικροέγχυσης; (ΑΠ.: Ημικροέγχυση... και αιγών. σελ. 133) 18. Ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από βακτήρια; (ΑΠ.: Τα διαγονιδιακά... οργανισμοί, σελ. 135) 19. Τι σημαίνει ο όρος gene pharming; (Aπ.: Μια πολλά υποσχόμενη... (gene pharming) σελ. 135) 20. Τι προκαλεί η έλλειψη της ΑΑΤ στον άνθρωπο; (ΑΠ.: Η πιο επιτυχημένη... στο εμφύσημα, σελ. 135) 21. Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής ανθρώπινης ΑΑΤ από πρόβατα. (ΑΠ.: Για την παραγωγή... ωάριο προβάτου, σελ. 135) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 16

17 22. Εκτός από την ΑΑΤ ποια άλλη ανθρώπινη πρωτεΐνη γνωρίζετε που παράγεται από διαγονιδιακά ζώα; (ΑΠ.: Εκτός... αιμορροφιλία Β. σελ. 135) 23. Πώς ονομάστηκε το διαγονιδιακά ζώο που παρήγαγε ανθρώπινη αγαντιθρυψίνη στο γάλα του; Το ζώο αυτό μεταβίβασε την ιδιότητα αυτή στους απογόνους του; (ΑΠ.: ΤΟ πρόβατο... πολύ μεγάλες, σελ. 135) 24. Περιγράψτε συνοπτικά τα βήματα που χρειάζονται για την παραγωγή μίας ανθρώπινης πρωτεΐνης από διαγονιδιακά ζώα (ΑΠ.: Συνοψίζοντας,... πρωτεΐνης, σελ. 135 βλέπε και αντίστοιχο ένθετο κεφ. 9 του παρόντος βιβλίου) 25. Συγκρίνετε τις δύο μεθόδους γενετικής βελτίωσης ζώων και φυτών που μάθατε. (ΑΠ.: Είναι φανερό... τεχνικές, σελ. 1.35) 26. Περιγράψτε τα βήματα που απαιτούνται για την κλωνοποίηση ενός ενήλικου πρόβατου. (ΑΠ.: ΤΟ τη Dolly, σελ.136, βλέπε και αντίστοιχο ένθετο κεφ. 9 του παρόντος βιβλίου) 27. Για ποιο λόγο η κλωνοποίηση προβάτου δεν προξένησε έκπληξη στους ειδικούς επιστήμονες; (ΑΠ.: Η δημιουργία της... θηλαστικών, σελ. 136) 28. Ποιες μπορεί να είναι οι εφαρμογές της κλωνοποίησης; (ΑΠ.: Η κλωνοποίηση... είδος ζώου. σελ. 136) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 17

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 1. H β- θαλασσαιμία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης των κωδικονίων του mrna με αμινοξέα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σύμφωνα με αυτόν η 3 μετάφραση όλων των mrna αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ ã Àª π À O στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το µάθηµα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος)

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισαγωγή 1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) Κεφάλαιο 1 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τµήµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί Επιβλέπουσα: Mαρία Μητροσύλη ΑΘΗΝΑ 2004 1 Summary The discovery

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα