Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/ και

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ( ) & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα, την , µεταξύ: 1) Aφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ , αρµόδια.ο.υ. Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του.σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), & 2) Αφετέρου της επιχείρησης «SmarTech Mολδοβανίδου Καλλιόπη» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αδριανουπόλεως αρ. 24, Νέα Σµύρνη, µε Α.Φ.Μ , αρµόδια.ο.υ: Νέας Σµύρνης και εκπροσωπείται νόµιµα από την κα Μολδοβανίδου Καλλιόπη µε Α..Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α.. (στο εξής θα αποκαλείται «Εργολάβος»), συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων Απασχολουµένων, προκειµένου να προβεί σε ανάθεση του έργου της περιοδικής συντήρησης των ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας των Τοµέων του που ευρίσκονται στην Αθήνα, καθώς και της ανάθεσης εργασιών για την πιστοποίηση ανελκυστήρων κτηρίων, προέβη σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, κατά τον οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συµβαλλόµενος, ο οποίος κατά δήλωσή του, έχει εµπειρία και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ως και την υλικοτεχνική υποδοµή σε µηχανικά µέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου. O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: Της υπ αριθµ Φ.Α/9.2/OIK κοινής υπουργικής απόφασης «Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 2604/Β/ ) Της υπ αριθµ.φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 815/Β/1997) Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 3683/ και Α Α: BΕ ΦΟΡΕ1-4ΨΟ, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ Ε (Τοµείς Μηχανικών και Ε..Ε), ΚΑΕ: 0863, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων κτηρίου ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ Ε, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 26 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών& Ε..Ε. 1

2 Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 196/ και Α..Α.: ΒΕΝ8ΟΡΕ1-6ΜΑ ποσού 3.425,55 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), ΚΑΕ: 0879, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση & εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίου ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 196 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών Των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. Πρωτ. πρωτ / και Α Α:BEXBOΡE1-NT0, ποσού 9.225, / και Α..Α.:ΒΕΖΦΟΡΕ1-Γ6Ξ, ποσού ,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΑΥ (Τοµέας Υγειονοµικών), ΚΑΕ:0879, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση & την εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίων ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, αντιστοίχως, οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α 645 και 699 αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών. Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/ και Α..Α.: ΒΕΖ0ΟΡΕ1- ΡΗ, ποσού 1968,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ Α, ΚΑΕ: 0887, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων κτηρίου ΕΤΑΑ/ΤΠ Α, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 160 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών. Των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 5172/ και Α..Α.: ΒΕΖΘΟΡΕ1-3ΚΑ ποσού 1.968,00 και 5173/ και Α..Α.: ΒΕΖΘΟΡΕ1-8ΥΥ, ποσού 8.856,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε..Ε.), ΚΑΕ: 0879, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση & εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίου ΕΤΑΑ/ΤΠΕ Ε αντιστοίχως, οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α 68 και 69 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών. Της απόφασης επί του 13ου θέµατος της 231ης/ συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση ( ) και την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης των ανελκυστήρων ιδιοκτησίας τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. ( Α Α: ΒΕΖΚΟΡΕ1-ΦΤΣ) Της απόφασης επί του 7 ου θέµατος της 238ης/ συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α µε την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης του προαναφερθέντος πρόχειρου διαγωνισµού ( Α Α: ΒΛ4ΖΟΡΕ1-ΥΗΙ) Της υπ αριθµ. 11/2013 ιακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση ( ) και την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης των ανελκυστήρων ιδιοκτησίας τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. (Α Α: ΒΛ4ΨΟΡΕ1-Σ46) Της απόφασης επί του 7 ου θέµατος της 250 ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α ( Α Α: ΒΛ9ΑΟΡΕ1-Ω31) στη συµβαλλόµενη επιχείρηση µε την επωνυµία «SmarTech Moλδοβανίδου Καλλιόπη», την ετήσια συντήρηση ( ) & την εκτέλεση εργασιών για την 2

3 πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας Τοµέων Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα. Ο Εργολάβος αναλαµβάνει: να παρέχει µε ειδικευµένο προσωπικό του τις υπηρεσίες συντήρησης των ανελκυστήρων προσώπων και των εξαρτηµάτων τους, που ανήκουν στον Εργοδότη των κτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω( α) και βρίσκονται στην Αθήνα Αττικής (στο εξής οι «Ανελκυστήρες»), ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους να εκτελέσει τις εργασίες για την πιστοποίηση και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών των υφισταµένων ανελκυστήρων των κτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω ( β) σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης & την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για τους ανελκυστήρες. α) Η ετήσια περιοδική συντήρηση και επίβλεψη αφορά στους υφιστάµενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα κτήρια ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε, του Τοµέα Πρόνοιας Ε..Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και των Τοµέων Πρόνοιας ικηγόρων Αθηνών που βρίσκονται στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόµων, 7 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Σωκράτους 53: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 7 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 450 kg, 6 ατόµων, 7 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Αχαρνών 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900 kg, 12 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων,13 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 12. 3

4 13. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 12. Οι ανελκυστήρες και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση των ανελκυστήρων από ειδικευµένο προσωπικό. Η επιβαλλόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθµισης των µηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων καθώς επίσης τον καθαρισµό και την λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτηµάτων και γενικά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών, σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων ή των διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική, οµαλή και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Εργολάβου-συντηρητή καθώς και του Εργοδότη-ιδιοκτήτη των κτηρίων καθορίζονται αναλυτικώς µε την υπ αριθµ. Φ.Α/9.2/OIK (ΦΕΚ 2604/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. Ο Εργολάβος -συντηρητής βαρύνεται µε την αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού των ανελκυστήρων. εν έχει οικονοµική υποχρέωση για αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτηµάτων υποκειµένων σε φθορά από συνήθη ή κακή χρήση, σε φθορά από χρήση βίας, βανδαλισµού σαµποτάζ ή άλλη ανωτέρα βία. Η αξία των ανωτέρω εξαρτηµάτων βαρύνει το Ταµείο µετά από έγκριση της αντικατάστασής τους από αυτό. Σε περιπτώσεις εµφανίσεως οποιασδήποτε ανωµαλίας ή βλάβης ανελκυστήρων απροόπτων ή µη, ή διακοπής λειτουργίας τους ο συντηρητής ειδοποιούµενος αρµοδίως υποχρεούται να προσέρχεται το ταχύτερο δυνατόν και εντός 2 ωρών µετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο, εξέταση, και παρέµβαση µέσω των απαιτουµένων εργασιών αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα κατά τις ώρες 7:30 π. µ. έως 20:00 µ.µ. β) Οι εργασίες πιστοποίησης αφορούν στους υφιστάµενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα κτήρια ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας Ε..Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, και βρίσκονται στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόµων, 8 στάσεων 2. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόµων, 7 στάσεων 4

5 3. Σωκράτους 53: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 8 στάσεων 4. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 στάσεων 5. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 στάσεων 6. Αχαρνών 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900 kg, 12 ατόµων, 8 στάσεων 7. Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων,13 στάσεων 8. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 στάσεων 9. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 στάσεων Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στους ανελκυστήρες θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης και οι απαραίτητες αλλαγές και εργασίες θα γίνουν ώστε οι ανελκυστήρες να είναι σύµφωνοι µε τα αντίστοιχα πρότυπα και µε το ΦΕΚ 2604/Β/ , ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών. Οι παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης έχουν ως εξής: Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων,13 στάσεων. I. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παρ/µα 3, σηµ. 16) 2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστήρας πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 11 & ΕΝ ) 4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/ παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ ) 5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάµου, η οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από τον πυθµένα του φρέατος. (Β 890/68 3.8) 7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β 890/68 3.9) 8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 5

6 9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 2 ΜΕΣΑΙΟΣ 1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παρ/µα 3, σηµ. 16) 2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστήρας πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 11 &ΕΝ ) 4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/ παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ ) 5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάµου, η οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από τον πυθµένα του φρέατος. (Β 890/68 3.8) 7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β 890/68 3.9) 8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. III. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 3 ΕΞΙΟΣ 1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παρ/µα 3, σηµ. 16) 2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστήρας πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 11 &ΕΝ ) 4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/ παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ ) 5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάµου, η οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 6

7 6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από τον πυθµένα του φρέατος. (Β 890/68 3.8) 7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β 890/68 3.9) 8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 στάσεων IV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 4 ΜΕΓΑΛΟΣ 1. Θα πρέπει να υπάρχει ρευµατοδότης (πρίζα) στο χώρο του µηχανοστασίου. 2. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παρ/µα 3, σηµ. 16) 3. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη στάσης δύο σταθερών θέσεων στο χώρο του τροχαλιοστασίου. 4. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου ύψους 0,75 m. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παράρτηµα 3, σηµείο 9) 5. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 6. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου στον πυθµένα του φρέατος και για ύψος 2 m. (3.8) 7. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του θαλάµου σύµφωνα µε ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 8. Εντός του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύµατος (αυτονοµία) (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 4). 9. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας. Ο νέος περιοριστήρας θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE, διακόπτη ασφαλείας και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 5). 10. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παράρτηµα 3, σηµείο 11) 11. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη ανόδου). (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παράρτηµα 3, σηµείο 12) Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 στάσεων. I. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 5 ΜΙΚΡΟΣ 1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παρ/µα 3, σηµείο 16) 2. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη στάσης δύο σταθερών θέσεων στο χώρο του τροχαλιοστασίου. 7

8 3. Ο χώρος του τροχαλιοστασίου θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, διακόπτη φωτισµού και ρευµατοδότη (πρίζα). 4. Να γίνει ρύθµιση στο µήκος των συρµατόσχοινων ώστε νε ενεργοποιείται ο άνω τερµατικός διακόπτης πριν το αντίβαρο καθίσει στον προσκρουστήρα του. 5. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου ύψους 0,75 m. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παράρτηµα 3, σηµείο 9) 6. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 7. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου στον πυθµένα του φρέατος και για ύψος 2 m. 8. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του θαλάµου σύµφωνα µε ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 9. Εντός του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύµατος (αυτονοµία) (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 4). 10. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας. Ο νέος περιοριστήρας θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE, διακόπτη ασφαλείας και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 5). 11. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παράρτηµα 3, σηµείο 11) 12. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη ανόδου). (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ , παράρτηµα 3, σηµείο 12) Σωκράτους 53: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 8 στάσεων. Γενικά 1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Μηχανοστάσιο 3. Έλεγχος βραχυκυκλώµατος. 4. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη ανόδου). Φρεάτιο 5. Να κοντύνουν 15 cm τα συρµατόσχοινα και να ρυθµιστεί το πάνω τέρµα διαδροµής έτσι ώστε να κόβει προτού βρει το αντίβαρο τον υδραυλικό προσκρουστήρα. 6. Κατά την κάτω υπερδιαδροµή του θαλάµου βρίσκει το σφικτηράκι του ρεγουλατόρου στο κοντάκτ του τανυστήρα. Να µειωθεί η κάτω υπερδιαδροµή και να ρυθµιστεί ανάλογα το κάτω τέρµα διαδροµής. 7. Να αντικατασταθεί το κοντάκτ στον τανυστήρα στον πυθµένα. Θάλαµος 8. εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα. (Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας) 9. εν λειτουργεί το κουδούνι. 8

9 10. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόµων, 7 στάσεων. ΕΞΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Γενικά 1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Μηχανοστάσιο 3. εν υπάρχει ρευµατοδότης στο µηχανοστάσιο. Τοποθέτηση. 4. Χρειάζεται να αλλαχθεί ο ρεγουλατόρος (µε νέο που να φέρει ένδειξη CE) και να είναι διπλής ενεργείας (ανόδου -καθόδου). Να αλλαχθεί και το συρµατόσχοινο του ρεγουλατόρου. Φρεάτιο 5. Να µπει ενδιάµεσος φωτισµός στο φρεάτιο. 6. Να γειωθεί η κλειδαριά της θύρας φρέατος του 2ου ορόφου. 7. Να µπει ηλεκτρική διάταξη στον πυθµένα ελέγχου χαλάρωσης του συρµατόσχοινου του ρεγουλατόρου στην τροχαλία τάνυσης του. 8. Ο ανελκυστήρας έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει το υπόγειο. Κατά τον έλεγχο η τελευταία κάτω στάση είχε ακυρωθεί. Στην περίπτωση που παραµείνει ως έχει η κατάσταση θα πρέπει να ανέβουν οι προσκρουστήρες του θαλάµου έτσι ώστε η κάτω υπερδιαδροµή του θαλάµου (από το ισόγειο ) να µην ξεπερνάει τα 50 cm. Επίσης πρέπει το χειριστήριο στον πυθµένα να µετακινηθεί στο ύψος του ισογείου. Σε αντίθετη περίπτωση ( που γίνει ενεργή η στάση στο υπόγειο) θα πρέπει να συνδεθεί µε το κύκλωµα των κλειδαριών η κλειδαριά του υπογείου και να κοπεί το σίδερο που βρίσκεται στο ύψος του ισογείου κάτω από το θάλαµο. 9. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη ανόδου). Θάλαµος 10. Χρειάζεται να µπει θύρα στη είσοδο του θαλάµου καθώς και ηλεκτρική διάταξη που να ελέγχει την κλειστή της θέση. Στην περίπτωση που µπει χειροκίνητη θύρα να µπουν επαφές τύπου δίχαλο. 11. εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα (Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας). 12. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ποδιά στο θάλαµο µήκους 75 cm. 13. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόµων, 8 στάσεων. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Γενικά 9

10 1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Μηχανοστάσιο 1. εν υπάρχει ρευµατοδότης στο µηχανοστάσιο. Τοποθέτηση. 2. Χρειάζεται να αλλαχθεί ο ρεγουλατόρος (µε νέο που να φέρει ένδειξη CE) και να είναι διπλής ενεργείας (ανόδου -καθόδου). Να αλλαχθεί και το συρµατόσχοινο του ρεγουλατόρου. Φρεάτιο 3. Να µπει ενδιάµεσος φωτισµός στο φρεάτιο. 4. Να γειωθεί η κλειδαριά της θύρας φρέατος του 5ου ορόφου. 5. Να µπει ηλεκτρική διάταξη στον πυθµένα ελέγχου χαλάρωσης του συρµατόσχοινου του ρεγουλατόρου στην τροχαλία τάνυσης του. 6. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη ανόδου). 7. Να µπει ο αριστερός µαύρος προσκρουστήρας του θαλάµου στο αντίβαρο, και ο αντίστοιχος του αντίβαρου να πάρει τη θέση του. Θάλαµος 8. Χρειάζεται να µπει θύρα στη είσοδο του θαλάµου καθώς και ηλεκτρική διάταξη που να ελέγχει την κλειστή της θέση. Στην περίπτωση που µπει χειροκίνητη θύρα να µπουν επαφές τύπου δίχαλο. 9. εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα (Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας) 10. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ποδιά στο θάλαµο µήκους 75 cm. 11. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 στάσεων 1. Τοποθέτηση προστατευτικής λαµαρίνας µεταξύ θαλάµου και αντιβάρου Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 στάσεων. 1. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα λόγω παλαιότητας του ίδιου και της ηλεκτρικής του καλωδίωσης. 2. Να τοποθετηθεί διάταξη επιτήρησης φάσεων στον ηλεκτρικό πίνακα (controller) του ανελκυστήρα (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 16). 3. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντιβάρου από τον πυθµένα του φρέατος µε ύψος 2m 4. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη του φρέατος 5. Να τοποθετηθούν θύρες θαλάµου µε κατάλληλες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου της κλειστής τους θέσης. 10

11 6. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του θαλάµου σύµφωνα µε EN81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης) 7. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας. Ο νέος περιοριστήρας θα φέρει την σήµανση CE, να έχει ηλεκτρικό διακόπτη (κοντάκτ) και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε το βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 11). 8. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 11) 9. Να αντικατασταθούν οι κλειδαριές των θυρών φρέατος µε νέου τύπου που να έχουν σήµανση CE και το σύστηµα προµανδάλωσης. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 2). 10. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου µε ύψος 0,75m (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 9). 11. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη ανόδου).( ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 12). 12. Να αντικατασταθούν οι προσκρουστήρες θαλάµου και αντιβάρου µε νέου τύπου µε σήµανση CE (τύπος συσσώρευσης ενέργειας µε επιβραδυνόµενη επαναφορά). ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 14.) Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζονται επαρκείς χώροι προστασίας στην άνω (0.70m) και στην κάτω κατάληξη φρέατος (0.70m) όταν το αντίβαρο και ο θάλαµος αντίστοιχα έχουν καθίσει πάνω στους προσκρουστήρες τους και τους έχουν πλήρως συµπιέσει. Αχαρνών 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900 kg, 12 ατόµων, 8 στάσεων 1. Να γίνει ρύθµιση στη θέση του άνω τερµατικού διακόπτη ώστε να ενεργοποιείται πριν το αντίβαρο καθίσει στον προσκρουστήρα του. 2. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του θαλάµου σύµφωνα µε ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 3. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει διάταξη προστασίας από υπερτάχυνση στην άνοδο (αρπάγη ανόδου ή άλλη ισοδύναµη διάταξη). (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/ παράρτηµα 3, σηµείο 12). 4. Κάτω από τον πυθµένα του φρεατίου υπάρχει µια θύρα που οδηγεί σε προσβάσιµο χώρο κάτω από το φρεάτιο. Στο χώρο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν στερεά βάθρα που να εδράζονται οι κοιλοδοκοί των προσκρουστήρων θαλάµου και αντίβαρου. 5. Το βάρος του αντίβαρου ισούται µε το ίδιο βάρος θαλάµου συν 75 Kgr περίπου. Αξιολόγηση της επάρκειας του βάρους αντίβαρου και διορθωτικές ενέργειες εφόσον δεν είναι επαρκές. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας µέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ανελκυστήρα. Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέµβαση είναι η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και η τοποθέτηση, σε όλες τις θύρες των ορόφων, πινακίδων µε την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ - Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ". 11

12 Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Η συντήρηση των ανελκυστήρων, όπως αναλυτικά περιγράφηκε πιο πάνω, θα γίνεται, όπως απαιτείται από την σχετική νοµοθεσία. Ο αριθµός των συντηρήσεων κάθε ανελκυστήρα ανέρχεται σε δύο φορές τον µήνα. 2. Η εκτέλεση των εργασιών µε σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πενταµήνου, από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Εργολάβο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 100 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή αυτού. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.. 118/2007 (Κ.Π..). Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΡΚΕΙΑ 1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Εργολάβο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ αριθµ / προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση επί του 7 ου θέµατος της 250 ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή το συνολικό ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% (7.095,27 ) ήτοι, συνολική αξία συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α ,27. Το συνολικό ποσό αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της σύµβασης, της όποιας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ως εξής: ανά ανελκυστήρα και ανά Τοµέα για την µηνιαία συντήρηση (ΠΙΝΑΚΑΣ Α.) & ανά ανελκυστήρα και ανά Τοµέα για την εκτέλεση των εργασιών για την πιστοποίηση (ΠΙΝΑΚΑΣ Β.) Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα καταβάλλεται από τον Εργοδότη τµηµατικά βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων, εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης από την λειτουργία των ανελκυστήρων, ανεξαρτήτως ύψους αυτών. Για κάθε ανελκυστήρα η πληρωµή των εργασιών µε σκοπό την πιστοποίηση, θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και την έκδοση των σχετικού πιστοποιητικού του ανελκυστήρα. Για την παραλαβή των πιστοποιηµένων ειδών και εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από τα αρµόδια όργανα του Εργοδότη. 2. Αναλυτικώς : Ο Εργολάβος βάσει της προσφοράς του θα λάβει για το σύνολο της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων το συνολικό ποσό των 9.328,32 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, (ήτοι 7.584, ,32 = 9.328,32 ). θα 12

13 Συγκεκριµένα θα λαµβάνει ως µηνιαία αµοιβή για την συντήρηση των ανελκυστήρων το συνολικό ποσό των 632,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ύστερα από προσκόµιση τιµολογίων του ως εξής: α) το ποσό των 89,58 πλέον Φ.Π.Α. για καθένα από τους 11 πρώτους µήνες και το ποσό των 89,62 πλέον Φ.Π.Α. για τον τελευταίο µήνα, για τους ανελκυστήρες του κτηρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη 4-Αθήνα, τιµολογούµενο σε ένα παραστατικό (ήτοι (89,58 Χ11µήνες)+(89,62 Χ1µήνα)=1.075,00 ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) β) το ποσό των 85,75 πλέον Φ.Π.Α. για τους ανελκυστήρες του κτηρίου επί της οδού Βουκουρεστίου 30 Αθήνα, τιµολογούµενο σε ένα παραστατικό (ήτοι 85,75Χ12µήνες=1.029,00 ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) γ) το ποσό των 40,75 πλέον Φ.Π.Α. για τον ανελκυστήρα του κτηρίου επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα, τιµολογούµενο σε ένα παραστατικό (ήτοι 40,75Χ12µήνες=489,00 ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) δ) το ποσό των 81,92 πλέον Φ.Π.Α. για καθένα από τους 11 πρώτους µήνες και το ποσό των 81,88 πλέον Φ.Π.Α. για τον τελευταίο µήνα, για τους ανελκυστήρες του κτηρίου επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34-Αθήνα, τιµολογούµενο σε ένα παραστατικό (ήτοι (81,92 Χ11µήνες)+(81,88 Χ1µήνα)=983,00 ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) ε) το ποσό των 334,00 πλέον Φ.Π.Α. για τους ανελκυστήρες των κτηρίων επί των οδών Σταδίου 29, Αχαρνών 27& Αχαρνών 29-Αθήνα, τιµολογούµενο σε ένα παραστατικό (ήτοι 334,00Χ12µήνες=4008,00 ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) Για την εκτέλεση των εργασιών για την πιστοποίηση και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών των υφισταµένων ανελκυστήρων που λειτουργούν στα κτήρια ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας Ε..Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών θα λάβει το συνολικό ποσό των πλέον Φ.Π.Α., όπως επιµερίζεται: Το ποσό των 4.380,00 πλέον Φ.Π.Α. για τους ανελκυστήρες του κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας Ε..Ε., επί της οδού Βουκουρεστίου 30 Αθήνα Το ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. για τους ανελκυστήρες των κτηρίων ιδιοκτησίας των Τοµέων Υγειονοµικών, επί των οδών Σταδίου 29, Αχαρνών 27& Αχαρνών 29-Αθήνα, Το ποσό των 1.390,00 πλέον Φ.Π.Α. για τον ανελκυστήρα του κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα 3. Τον Εργολάβο βαρύνουν οι κάτωθι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια της σύµβασης επιβληθούν ως εξής: Για µεν τα τιµολόγια του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.: 13

14 0,10% & 0,25% υπέρ ηµοσίου στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου προµήθειας ειδών (δεν επιβαρύνουν τιµολόγια παροχής υπηρεσιών). 0,30% υπέρ Τ.Ε.Α..Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου προµήθειας ειδών (δεν επιβαρύνει τιµολόγια παροχής υπηρεσιών). 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία. Για δε τα τιµολόγια όλων των υπολοίπων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.: 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό της κράτησης του Μ.Τ.Π.Υ. 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% και 8%) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των ,00 πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Εργολάβο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο). 4. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Εργολάβος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, τα εξής: Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Πώλησης.Α. ή/και Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. ) Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 5. Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης. 6. Στην περίπτωση µεταβολής της Ιδιοκτησίας ή αλλαγής χρήσης ή µετεγκατάστασης των υπηρεσιών ενός ή περισσοτέρων των ανωτέρω κτηρίων η σύµβαση λύεται αζηµίως για έκαστο κτήριο 10 ηµέρες µετά την έγγραφη ενηµέρωση του Εργολάβου για την µεταβολή αυτή.. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 1. Ο Εργολάβος, κατέθεσε την µε αριθµό W00164/00/ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης, ποσού 3.084,90 ευρώ της ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή αυτή ισχύει καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 14

15 2. Ο Εργολάβος ασφάλισε κάθε ανελκυστήρα µε δαπάνες του σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρία για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του διαχειριστή & του συντηρητή από κάθε ατύχηµα, σύµφωνα µε το υπ αριθµ ασφαλιστήριο της εταιρείας ΑΤΕ Ασφαλιστική, ισχύος µέχρι και συγκεκριµένα: για µεµονωµένο ατύχηµα (σωµατικές βλάβες ή θάνατο συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποιήσεως για ηθική βλάβη & ψυχική οδύνη) µέχρι του ποσού των , για οµαδικό ατύχηµα όσοι και να είναι οι παθόντες ή οι δικαιούχοι αθροιστικά για σωµατικές βλάβες µέχρι του ποσού των , για υλικές ζηµιές, σε πράγµατα ή και ζώα που ανήκουν σε τρίτους ( για κάθε ατύχηµα ή σειρά ατυχηµάτων που έχουν την ίδια αιτία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των δικαιούχων), µέχρι του ποσού των , συνολική ευθύνη για όλη την διάρκεια της ασφάλισης, µέχρι του ποσού των Επειδή η διάρκεια της ασφάλισης πρέπει να ισχύει όσο θα διαρκεί και η παρούσα σύµβαση, ο ανάδοχος οφείλει µε την λήξη του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συµβολαίου να προβεί στην ανανέωσή του και να προσκοµίσει το νέο ασφαλιστήριο στο Ταµείο. Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Εργολάβο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Ο Εργολάβος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων του προσωπικού, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή ζηµιών στους χώρους των εκτελουµένων εργασιών. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Εργολάβος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Εργολάβο. ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Εργολάβο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω 15

16 θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 2. Ο Εργολάβος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. 5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα ίσης αξίας, από τα οποία έλαβαν ένα ο Εργολάβος και έξι ο Εργοδότης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ του Ε.Τ.Α.Α. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ 16

17 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΑ / Τοµείς Μηχανικών και Ε Ε ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 1) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 2) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 στάσεων Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 8 στάσεων ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 45,00 44,58 (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 11 ΜΗΝΕΣ) & ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Ε.Τ.Α.Α /ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε Ε 44,62 (ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ) 89,58 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 11 ΜΗΝΕΣ & 89,62 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ,00 ΕΤΑΑ / ΤΠ Α (Τοµέας Πρόνοιας ικηγόρων Αθηνών) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 41,92 1) Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 2) Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 7 στάσεων Ονοµαστικού φορτίου 450 kg, 7 στάσεων (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 11 ΜΗΝΕΣ) & 41,88 (ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ) 40,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΠ Α 81,92 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 11 ΜΗΝΕΣ & 81,88 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 983,00 17

18 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 1) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 2) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 3) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 4) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 5) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 6) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 7) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 8) ΑΧΑΡΝΩΝ 29 ΕΤΑΑ / ΤΣΑΥ (Τοµέας Υγειονοµικών) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Ανελκυστήρας Νο1 Αριστερός, Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων Ανελκυστήρας Νο 2 Μεσαίος, Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων Ανελκυστήρας Νο 3 εξιός, Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων Ανελκυστήρας Νο 4 Μεγάλος, Ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 4 στάσεων Ανελκυστήρας Νο 5 Μικρός, Ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 στάσεων Ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 5 στάσεων Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 9 στάσεων Ονοµαστικού φορτίου 900 kg, 8 στάσεων ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 42,00 43,00 49,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 334,00 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ,00 ΕΤΑΑ / ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 1) ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 στάσεων 40,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΑΝ 40,75 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 489,00 ΕΤΑΑ / ΤΠΕ Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε..Ε.) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 1) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 8 στάσεων 43,75 2) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 7 στάσεων 42,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΠΕ Ε 85,75 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ,00 18

19 ΑΝΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΑ / ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Ανελκυστήρας Νο1 Αριστερός, 1) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων Ανελκυστήρας Νο 2 Μεσαίος, 2) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων Ανελκυστήρας Νο 3 εξιός, 3) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων Ανελκυστήρας Νο 4 Μεγάλος, 4) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 Ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 4 στάσεων Ανελκυστήρας Νο 5 Μικρός, 5) ΣΤΑ ΙΟΥ 29 Ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 στάσεων Ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 6) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 5 στάσεων Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 7) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 9 στάσεων Ονοµαστικού φορτίου 900 kg, 8) ΑΧΑΡΝΩΝ 29 8 στάσεων ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α , , , , ,00 150, , , ,00 19

20 ΕΤΑΑ / ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) ΜΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 1) ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 στάσεων 1.390,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΑΝ 1.390,00 ΕΤΑΑ / ΤΠΕ Ε (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε..Ε.) ΜΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 1) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 Ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 8 στάσεων 2.100,00 2) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 Ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 7 στάσεων 2.280,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΠΕ Ε 4.380,00 20

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 5/11/2013 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάρτιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την τακτική συντήρηση των υφιστάµενων και σε λειτουργία ανελκυστήρων του ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης για το έτος 2013 και συγκεκριµένα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

1) Aφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) Aφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡ. 53 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.040,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.159,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.199,20 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 - ΑΘΗΝΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΝ) ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 ΑΘΗΝΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 9.700,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4144/2013.

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4144/2013. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤA ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ ΑΡ. 4-6, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 152 τ.µ. Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : : : : : : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα, την 23/03/2016 μεταξύ: αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Π..118/ , , ).

Π..118/ , , ). ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 200.000 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 02/12/2014, µεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ)

ΗΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 15.000 ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013 Στην Αθήνα σήµερα 10/ 04 /2013, ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 Στην Αθήνα σήµερα την 16 Νοεµβρίου 2011 οι συµβαλλόµενοι : Ι. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών, που ενεργεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 03/06/2013, ηµέρα ευτέρα µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 17/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003011430 2015-09-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ:

15PROC003011430 2015-09-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210-5217 365 23%.

FAX : 210-5217 365 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 148330 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα,

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 387729 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. Στην Αθήνα σήµερα την 21/11/2012 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων»

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.054,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α. : 30.6261.12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. Στην Αθήνα, σήµερα, την ευτέρα 10/06/2013, µεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 /2013 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 110.000 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 05/09/2013, ηµέρα Πέµπτη µεταξύ: Α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/07/2015 μεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8, T.K. 54 622,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ (CPV ) ΚΑΕ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ (CPV ) ΚΑΕ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού Κηφισιά 24-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8297/24-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, Τετάρτη 16/05/2012 µεταξύ των πιο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ ). 15REQ ).

15REQ ). 15REQ ). ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΡ. ΙΑΚ. 15/2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα 17.12.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 13:00, της Τρίτης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 13:00, της Τρίτης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΡΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΗ 2Α, Τ.Κ. 84 100, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /

Αρ. Πρωτ.: / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Αρ. Πρωτ.: 5 7 7 8 /12 08-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003362911 2015-11-24

15PROC003362911 2015-11-24 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.24 13:25:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΒΧΡΙΜΞ-ΑΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2015 ΕΡΓΟ : Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος 2015 ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

Τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά την υπογραφή της σύμβασης έλαβαν υπόψη τα κάτωθι:

Τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά την υπογραφή της σύμβασης έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Στην Αθήνα σήμερα 26/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση Συντήρησης Λογισµικού e-τσμε Ε

Σύµβαση Συντήρησης Λογισµικού e-τσμε Ε Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. Σύµβαση Συντήρησης Λογισµικού e-τσμε Ε Ισχύει από : 01/01/2013 έως 31/12/2013 Σύµβαση Συντήρησης του Εξοπλισµού και του Λογισµικού που αφορούν το έργο «Προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 07/03/2012 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων -

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ30 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002057554 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα