ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ... 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ... 19"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ Εισαγωγή Κατάσταση ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε ισχύ κατά το Διαδικασία έκδοσης των ΔΛΠ Πλαίσιο ΔΛΠ Ορισμός Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές παραδοχές Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων Στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων (ορισμοί) Αναγνώριση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων Επιμέτρηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων Φιλοσοφία των ΔΛΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ Αναφορά των βασικών σημείων κάθε ΔΛΠ...36 ΜΕΡΟΣ 2 ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ & ΔΛΠ Εισαγωγή Κύριες διαφορές των ΔΛΠ απο τα ΕΛΠ Οικονομικές καταστάσεις και πληροφορίες που παρέχουν...87

4 8 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων Πάγια στοιχεία (ενσώματες ακινητοποιήσεις) Εισαγωγή Παράδειγμα Νο Παράδειγμα Νο Περίπτωση Νο 2Α Παράδειγμα Νο Παράδειγμα Νο Παράδειγμα Νο Τροποποίηση ωφέλιμης ζωής ή εύλογης αξίας των παγίων Άυλα στοιχεία λογαριασμοί πολυετούς απόσβεσης Προβλέψεις Εισαγωγή Παράδειγμα Λοιπές πληροφορίες Αντιμετώπιση για τη μετάβαση στα ΔΛΠ Παραλλαγή του Παραδείγματος (Χρησιμοποίηση μέρους της πρόβλεψης κατά το Χ3) Αναβαλλόμενοι φόροι (deferred taxes) Εισαγωγή Παράδειγμα Παράδειγμα Παράδειγμα Εναλλακτικοί υπολογισμοί αναβαλλόμενων φόρων Χειρισμός των φορολογικά μεταφερόμενων ζημιών Συμμετοχές και χρεόγραφα ενοποίηση Χρεόγραφα Ενοποίηση ΜΕΡΟΣ 3 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΕΛΠ ΣΕ ΔΛΠ Εισαγωγή Γενικά σχόλια για τα παραδείγματα Ολοκληρωμένο παράδειγμα πρώτης χρήσης (2005) Εισαγωγική αναφορά στην τεχνική της μετατροπής σε ΔΛΠ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος χρήσης Λογιστικές εγγραφές μετατροπής Α χρήσης (2005) Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ Ολοκληρωμένο παράδειγμα δεύτερης χρήσης (2006) Εισαγωγική αναφορά Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος χρήσης Λογιστικές εγγραφές μετατροπής Β χρήσης (2006) Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ Συμπεράσματα Ολοκληρωμένο παράδειγμα τρίτης χρήσης (2007) Εισαγωγική αναφορά Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος χρήσης Λογιστικές εγγραφές μετατροπής, χρήσης Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ Συμπεράσματα Ολοκληρωμένο παράδειγμα τέταρτης χρήσης (2008) (για εξάσκηση των αναγνωστών) Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος χρήσης Λογιστικές εγγραφές μετατροπής, χρήσης Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ Συμπεράσματα Συμφωνία λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» Εισαγωγική αναφορά Απλοποιημένο παράδειγμα Α Βάσεις δεύτερης και επόμενων προσαρμογών Αποτελέσματα εις νέον, έναρξης = παρελθόν περιόδου

6 10 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Περίπτωση μεταγενέστερης πώλησης παγίου Συμπεράσματα ΜΕΡΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εισαγωγή Σχέδιο δράσης των επιχειρήσεων για τη μετάβαση στα ΔΛΠ Εισαγωγική αναφορά στο σχέδιο δράσης Βήματα σχεδίου δράσης Εφαρμογή του σχεδίου δράσης Παράρτημα 4.1.Ι: Ερωτηματολόγιο εντοπισμού προσαρμογών για τα ΔΛΠ Παράρτημα 4.1.ΙΙ: (αρχικό) σχέδιο δράσης μετάβασης στα ΔΛΠ Απαιτούμενες δυνατότητες μηχανογράφησης Οι «εκτιμήσεις της διοίκησης» και η σημαντικότητά τους στα διεθνή λογιστικά πρότυπα Εισαγωγική αναφορά στις εκτιμήσεις της διοίκησης Ανάγκες για διενέργεια εκτιμήσεων της διοίκησης Τεκμηρίωση των εκτιμήσεων της διοίκησης Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων βάσει εκτιμήσεων Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων βάσει προθέσεων της διοίκησης & επιτρεπομένων εναλλακτικών λογιστικών χειρισμών Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων Εγκύκλιος του υπουργείου οικονομίας & οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΛΠ (ΠΟΛ 1025) Εγκύκλιος για εφαρμογή ΔΛΠ Ο ρόλος των ελεγκτών στην εφαρμογή των ΔΛΠ Εισαγωγή Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή Ο ρόλος του εξωτερικού (ορκωτού) ελεγκτή Συνεργασία εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάλυση των κατά ΔΛΠ οικονομικών καταστάσεων Εισαγωγή Ατομικές οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Αξιολόγηση των παρατηρήσεων των ελεγκτών Αριθμητικό παράδειγμα Ανάλυση με αριθμοδείκτες Επίδραση απο τις μεταβολές στα βασικά μεγέθη Σημεία ιδιαίτερης προσοχής Τα δέκα συνήθη σφάλματα στην εφαρμογή των ΔΛΠ Χρησιμοποίηση μη επικαιροποιημένης έκδοσης των ΔΛΠ Εσφαλμένος υπολογισμός αποσβέσεων Σφάλματα κοστολόγησης Εσφαλμένες μεταβολές σε χαρτοφυλάκια χρεογράφων Εσφαλμένος υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων Εσφαλμένος υπολογισμός ή/και χειρισμός της υπεραξίας Εσφαλμένος υπολογισμός ή/και παρουσίαση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Ασυμφωνία ή πλασματική συμφωνία λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» και χρησιμοποίηση λογαριασμών ευκολίας για τακτοποίηση των διαφορών Διαφορετική αντιμετώπιση απο διαφορετικές εταιρείες του ομίλου Παράθεση μη απαιτούμενων πληροφοριών ή/και μη παράθεση απαιτούμενων πληροφοριών στις σημειώσεις

8 12 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Παράρτημα Ι - ΕΡΕΥΝΕΣ GRANT THORTON Grant Thornton (2009 & 2006) Αποτελέσματα έρευνας 2009 για τις επιπτώσεις εφαρμογής των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις Ταυτότητα της έρευνας (2009) Περιεχόμενο της έρευνας Πηγές της έρευνας Βασικά Συμπεράσματα Ταξινόμηση των εκθέσεων ελέγχου για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Εκθέσεις ελέγχου Κυριότερες παρατηρήσεις Περιπτώσεις θεμάτων έμφασης Περιπτώσεις θεμάτων εξαίρεσης Grant Thornton (2006) Αποτελέσματα έρευνας 2006 για τις επιπτώσεις εφαρμογής των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο ΧΑ επιχειρήσεις Πληροφορίες για την έρευνα Βασικές διαπιστώσεις Βασικά συμπεράσματα Θέματα κυρίως γνωστοποιήσεων Λοιπά θέματα Επιπτώσεις εφαρμογής ΔΠΧΠ στο σύνολο των εισηγμένων στο Χ.Α Παράρτημα ΙΙ - SPIDER Ετήσιο δελτίο χρήσης SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε (σύμφωνα με την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Διαθεσιμότητα οικονομικών καταστάσεων Παράρτημα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου Προοπτικές για τη νέα χρονιά Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρική διακυβέρνηση Μερισματική πολιτική

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13 Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή με σύμφωνη γνώμη έμφαση διόρθωσης ενδιάμεσων καταστάσεων ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «SPIDER Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ A.E.» Πληροφορίες για την εταιρεία Γενικές πληροφορίες Δραστηριότητες Προϊόντα Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές- Πολιτικές Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Βάση ενοποίησης Διαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Τραπεζικός δανεισμός Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήματος

10 14 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 6. Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης α. Κύκλος εργασιών Ομίλου β. Κύκλος εργασιών Εταιρείας Κόστος πωληθέντων Παροχές στο προσωπικό Έξοδα διαθέσεως Έξοδα διοικήσεως Άλλα έσοδα Άλλα έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Ανάλυση προσαρμογών πρώτης εφαρμογής ΔΠΧΠ Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια Μεταβολές στα αποτελέσματα Σημειώσεις επί των προσαρμογών Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ Τροποποίηση ισολογισμού έναρξης και οικονομικών καταστάσεων συγκριτικής χρήσης Λοιπά στοιχεία Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Κέρδη ανά μετοχή Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) από το 2003 είναι αναμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο πεδίο της λογιστικής στη χώρα μας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η πρώτη σημαντική εξέλιξη ήταν η εκπόνηση και καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), το οποίο τέθηκε σε προαιρετική εφαρμογή το 1982 και σε υποχρεωτική το Το ΕΓΛΣ (παρότι σε μερικά του σημεία δεν ακολούθησε τις «γενικώς παραδεκτές» λογιστικές αρχές και κανόνες) συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση της Λογιστικής Τυποποίησης, με τον καθορισμό κανόνων σχετικών με την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, και με τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων. Σε συνδυασμό με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών στις Οδηγίες ΙV και VII της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση σε μεγάλο βαθμό της ποιότητας των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη στον χώρο της λογιστικής στην Ελλάδα ήταν η καθιέρωση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, η οποία ουσιαστικά άρχισε σταδιακά από το 1991 με την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που ήδη προέβλεπαν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, και συνεχίστηκε το 1997 με την υποχρέωση κατάρτισης Κατάστασης Ταμειακών Ροών για τις εισηγμένες εταιρείες. Η καθιέρωση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στη χώρα μας έγινε με τον Ν. 3229/2004, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Ν. 3229/2004, νομοθετήθηκε στη χώρα μας από το 2005 η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ για τις εισηγμένες επιχειρήσεις (σε ατο-

12 16 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ μικό και σε ενοποιημένο επίπεδο) και η προαιρετική εφαρμογή τους για τις λοιπές επιχειρήσεις. Η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα το 2005 ήταν σημαντική γράφτηκαν αρκετά άρθρα, οργανώθηκαν ημερίδες, κυκλοφόρησαν οδηγίες και διεξήχθησαν σχετικές μελέτες. Και, βεβαίως, άρχισε η διδασκαλία των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ τόσο σε προγράμματα ε- παγγελματικής κατάρτισης όσο και σε προγράμματα οικονομικών πανεπιστημιακών σχολών. Στον παρόν σύγγραμμα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά θέματα των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, τα οποία αντιμετωπίσαμε σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Η διάρθρωση της ύ- λης του συγγράμματος περιγράφεται παρακάτω, ενώ σε αρκετά σημεία όλων των κεφαλαίων υπάρχουν ερωτήσεις και ασκήσεις, για την πρακτική εφαρμογή των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Σκοπός της εισαγωγής αυτής είναι μεταξύ άλλων η παρουσίαση (α) της βασικής φιλοσοφίας των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και των σημείων όπου υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και του υφιστάμενου ελληνικού λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ) και (β) των βασικών σημείων κάθε ισχύοντος προτύπου, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ εκείνα που έχουν ευρύτερη εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις. Στο δεύτερο μέρος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα (α) στον χειρισμό των παγίων, επειδή αφενός τα πάγια αποτελούν σημαντική διαφορά που εντοπίζεται κατά τη μετατροπή και αφετέρου το θέμα έχει αρκετή πολυπλοκότητα και επηρεάζει την εικόνα τόσο του ισολογισμού όσο και των αποτελεσμάτων χρήσης σε βάθος χρόνου, μετά την πρώτη εφαρμογή, και (β) στον υπολογισμό και χειρισμό των αναβαλλόμενων φόρων, λόγω της φύσης του λογαριασμού και του εύρους των σημείων όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών βάσεων, που αποτελούν την αφετηρία των σχετικών υπολογισμών. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται ολοκληρωμένα παραδείγματα μετατροπής οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης) από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Συγκεκριμένα, το πρώτο παράδειγμα, της χρήσης 2005 (που αναπτύσσεται από πλευράς μεθοδολογίας με βάση συγκεκριμένη προσέγγιση), αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής κατά την οποία γίνεται η μετατροπή των υπολοίπων των κονδυλίων/λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Μάλιστα, κρίθηκε σκόπιμο να είναι εύκολο το πρώτο παράδειγμα και να είναι ελάχιστες οι εγγραφές που απαιτούνται στην περίπτωση της πρώτης εφαρμογής, ώστε να γίνει κα-

13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 17 τανοητή η μορφή και η ανάπτυξη των φύλλων εργασίας για τη μετατροπή. Στη συνέχεια, το παράδειγμα της χρήσης 2006 κρίθηκε σκόπιμο να είναι μέσης δυσκολίας, με τις εγγραφές που απαιτούνται στην περίπτωση του δεύτερου έτους εφαρμογής να είναι σημαντικού εύρους, ώστε να γίνει κατανοητό μεγαλύτερο εύρος της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Το τρίτο παράδειγμα, αφορά το τρίτο έτος εφαρμογής και κρίθηκε επίσης σκόπιμο να είναι μέσης δυσκολίας, με τις εγγραφές που απαιτούνται να είναι σημαντικού εύρους, ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι συνηθέστερες περιπτώσεις που απασχολούν τις εταιρείες κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Τέλος, παρατίθεται η ανάπτυξη του παραδείγματος του τέταρτου έτους εφαρμογής, για περαιτέρω εξάσκηση των αναγνωστών. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται ορισμένα σημαντικά θέματα που αν και δεν είναι αυστηρώς λογιστικά σχετίζονται με την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και κάποια από αυτά με την πρώτη εφαρμογή τους. Τα θέματα αυτά αφορούν (α) το σχέδιο δράσης για τη μετάβαση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, (β) τις εκτιμήσεις της διοίκησης, (γ) την εγκύκλιο των φορολογικών αρχών σχετικά με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων για όσες εταιρείες εφαρμόζουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, (δ) το έργο των ελεγκτών σχετικά με τη μετάβαση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, (ε) την ανάλυση των κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ οικονομικών καταστάσεων και (στ) τον «δεκάλογο σφαλμάτων προς αποφυγή κατά τη μετάβαση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ». Σε παράρτημα παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης εταιρείας «SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΑΕ» κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ της 31/12/2005, αποτελέσματα ερευνών, παρουσιάσεις ομιλιών και θέσεων σε συνέδρια κ.λπ. Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την κατανόηση τόσο των θεωρητικών δομών όσο και της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Απευθύνεται όχι μόνο σε σπουδαστές που διδάσκονται τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, αλλά και σε επαγγελματίες λογιστές, οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν την υποδομή των απαραίτητων γνώσεων προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν. Και για τον λόγο αυτό, πέρα από τις απαραίτητες θεωρητικές αναφορές, το κείμενο περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα εφαρμογής. Ελπίζουμε και ευχόμαστε το σύγγραμμά μας να αποτελέσει ένα λιθαράκι στη γνώση της κατάρτισης και του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και να συμβάλει κατά το δυνατόν στην ορθή χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Γιάννης Φίλος Απόστολος Αποστόλου Αθήνα, Μάρτιος 2010

14

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Εξάσκηση των αναγνωστών) Επίσης, για εξάσκηση των αναγνωστών παρατίθενται στο παρόν σύγγραμμα αρκετές ερωτήσεις και ασκήσεις, που αφορούν όλα τα Μέρη του βιβλίου και αφορούν τα κατωτέρω επιμέρους θέματα: ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1.1 Λογιστικές παραδοχές...31 Ερώτηση 1.2 Στοιχεία ενεργητικού (προϋποθέσεις)...32 Ερώτηση 1.3 Υποχρεώσεις (προϋποθέσεις)...33 Ερώτηση 1.4 Το μέρισμα (ως έσοδο ή έξοδο)...33 Ερώτηση 1.5 Χρηματοοικονομικές γνώσεις στα ΔΛΠ...35 Ερώτηση 1.6 Αποτελεσματικοί λογαριασμοί (περίπτωση financial leasing)...51 ΜΕΡΟΣ 2 Ερώτηση Άσκηση 2.1 Δομή οικονομικών καταστάσεων...89 Άσκηση 2.2 Διαφορά αποσβέσεων...95 Άσκηση 2.3 Χειρισμός παγίου...98 Άσκηση 2.4 Αναβαλλόμενοι φόροι...98 Άσκηση 2.5 Χειρισμός παγίου (αποκτηθέντος σε τυχαία ημερομηνία)

16 20 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Άσκηση 2.6 Αναβαλλόμενοι φόροι Άσκηση 2.7 Εκτίμηση ηλικίας παγίου Άσκηση 2.8 Χειρισμός παγίου στην επόμενη χρήση Άσκηση 2.9 Χρήση εκτιμητή Άσκηση 2.10 Εμφάνιση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επίπτωση στα ίδια κεφάλαια Άσκηση 2.11 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing): μελλοντικές επιδράσεις Άσκηση 2.12 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing): λογιστικές εγγραφές κατά ΔΛΠ Άσκηση 2.13 Χειρισμός στα βιβλία του εκμισθωτή (lessor) Άσκηση 2.14 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και μεταβατικοί λογαριασμοί Άσκηση 2.15 Αναβαλλόμενοι φόροι (και έξοδα πολυετούς απόσβεσης) Άσκηση 2.16 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης Άσκηση 2.17 Αναβαλλόμενοι φόροι (και προβλέψεις) Άσκηση 2.18 Προβλέψεις και παραποίηση οικονομικών καταστάσεων Άσκηση 2.19 Προβλέψεις και συντηρητικότητα Άσκηση 2.20 Αναβαλλόμενοι φόροι και ωφέλιμη ζωή Άσκηση 2.21 Εκτίμηση ωφέλιμης ζωής παγίου Άσκηση 2.22 Μεταβολή φορολογικού συντελεστή Άσκηση 2.23 Αναβαλλόμενοι φόροι και αποθέματα λήξης Άσκηση 2.24 Φορολογικά αναγνωριζόμενη ζημία (και μεταβολή φορολ. συντελεστή) Άσκηση 2.25 Πώληση χρεογράφων ΜΕΡΟΣ 3 Ερώτηση 3.1 Μετατροπή οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε ΔΛΠ Ερώτηση 3.2 Μεταβολή φορολογικού συντελεστή Ερώτηση 3.3 Κέρδη μετά από φόρο Ερώτηση 3.4 Κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 21 Ερώτηση 3.5 Εγγραφή για το σύνολο της πρόβλεψης Ερώτηση 3.6 Αντιμετώπιση ΦΠΑ Ερώτηση 3.7 Εγγραφή κατά το χρόνο πώλησης του παγίου Ερώτηση 3.8 Εξέταση λοιπών εγγραφών Άσκηση 3.1 Τοκοχρεωλυτικός πίνακας Άσκηση 3.2 Ολοκλήρωση ανάλυσης Αναβαλλόμενων Φόρων Άσκηση 3.3 Κίνηση λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον Άσκηση ΜΕΡΟΣ 4 Ερώτηση 4.1 Ελεγκτική Επιτροπή Ερώτηση 4.2 Αποτελέσματα κατά κλάδο Ερώτηση 4.3 Εκτίμηση επισφαλών απαιτήσεων Ερώτηση 4.4 Πρόβλεψη για φορολογικές περαιώσεις Ερώτηση 4.5 Στοιχεία Σημειώσεων Ερώτηση 4.6 Εκτιμήσεις της διοίκησης Επιχειρηματικό σχέδιο Ερώτηση 4.7 Εκτιμήσεις της διοίκησης - Επιχειρηματικό σχέδιο Ερώτηση 4.8 Εκτιμήσεις της διοίκησης - Βασιμότητα Ερώτηση 4.9 Εκτιμήσεις της διοίκησης Μεταβολή Ερώτηση 4.10 Εκτιμήσεις της διοίκησης Αναβίωση παγίου Ερώτηση 4.11 Εκτιμήσεις της διοίκησης Αποσπάσματα Πρακτικών Ερώτηση 4.12 Εκτιμήσεις της διοίκησης Ταμειακές ροές Ερώτηση 4.13 Αλλαγή της διοίκησης Ερώτηση 4.14 Αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι Άσκηση 4.1 Ανάπτυξη σεναρίων Άσκηση

18

19 ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ

20 24 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εισαγωγή Σε αυτό το Μέρος γίνεται μια εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Σκοπός της εισαγωγής αυτής είναι η παρουσίαση (και η κατανόηση από τους αναγνώστες) των εξής σημείων: Μίας κατάστασης με τα ΔΛΠ που ισχύουν κατά το Mίας συνοπτικής αναφοράς της διαδικασίας έκδοσης των ΔΛΠ. Tου πλαισίου των ΔΛΠ. Tης βασικής φιλοσοφίας των ΔΛΠ και των σημείων όπου υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ΔΛΠ και του υφιστάμενου ελληνικού λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ). Tων βασικών σημείων κάθε ισχύοντος προτύπου, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε εκείνα τα ΔΛΠ που έχουν ευρύτερη εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις. Προϋπόθεση για την ευχερή παρακολούθηση είναι η ύπαρξη κάποιων βασικών λογιστικών γνώσεων από τους αναγνώστες, που σχετίζονται κυρίως με τη φύση των οικονομικών καταστάσεων, τους τίτλους λογαριασμών και τη σύνδεση μεταξύ ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Ορισμένα βασικά σημεία για τα ΔΛΠ είναι τα εξής: Τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, International Financial Reporting Standards IFRS) έχουν την ίδια βαρύτητα. Είναι και τα δύο υποχρεωτικής εφαρμογής. Η μόνη διαφορά τους είναι αυτή του χρόνου της αρχικής έκδοσής τους. Τα ΔΛΠ άρχισαν από τη δεκαετία του 1970, ενώ τα ΔΠΧΠ άρχισαν να εκδίδονται την τελευταία δεκαετία, όταν είχε ήδη αποφασιστεί η μετονομασία των Προτύπων από «Λογιστικά» σε «Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». Σημειώστε ότι με τη συντομογραφία ΔΛΠ, στο παρόν σύγγραμμα εννοούμε τόσο τα ΔΛΠ όσο και τα ΔΠΧΠ. Τα ΔΛΠ εκδόθηκαν με ενιαία συνεχή αρίθμηση. Κάποια από αυτά ό- μως, στην πορεία καταργήθηκαν, ενσωματωμένα σε επόμενα ΔΛΠ (ή, πιο πρόσφατα, σε ΔΠΧΠ). Η διαδικασία ανάπτυξης κάποιου προτύπου προβλέπει συγκεκριμένα στάδια και εμπλοκή συγκεκριμένων οργάνων και φορέων, με δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδονται «Σχέδια» (exposure drafts) πριν την ολοκλήρωση των προτύπων.

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ 25 Συμπληρωματικές του κειμένου των Προτύπων είναι και οι Διερμηνείες των προτύπων, που εκδίδονται από το ίδιο όργανο που εκδίδει τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Οι τοπικές αρχές (άρα και οι ελληνικές) δεν μπορούν να δίνουν οδηγίες ή να ερμηνεύουν τα ΔΛΠ. Μπορούν όμως να εκδίδουν οδηγίες για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τον υπολογισμό της φορολογητέας ύλης. Σε κάποια σημεία του κεφαλαίου υπάρχουν και ορισμένα ερωτήματα, για εξάσκηση των αναγνωστών. Κάποια από αυτά τα ερωτήματα απαντώνται με βάση το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου, ενώ κάποια άλλα απαιτούν γενικότερες γνώσεις λογιστικής ή να ανατρέξει ο αναγνώστης στο κείμενο των ΔΛΠ.

22 26 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1.1 Κατάσταση ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε ισχύ κατά το 2010 ΔΛΠ 1 Presentation of Financial Statements Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Σελ Inventories Αποθέματα 40 7 Statement of Cash Flows Κατάσταση ταμειακών ροών 42 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη Events after the Reporting Period Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 11 Construction Contracts Συμβάσεις κατασκευής έργων Income taxes Φόροι εισοδήματος Property, Plant and Ενσώματες ακινητοποιήσεις 48 Equipment 17 Leases Μισθώσεις Revenue Έσοδα Employee Benefits Παροχές σε εργαζόμενους Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 23 Borrowing Costs Κόστος δανεισμού Related Party Disclosures Γνωστοποιήσεις συνδεμένων 60 μερών 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών αποχώρησης

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ 27 ΔΛΠ 27 Consolidated and Separate Financial Statements Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις 28 Investment in Associates Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 29 Financial reporting in Hyperinflationary Economies Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 31 Interests in Joint Ventures Δικαιώματα σε κοινοπραξίες Financial Instruments: Presentation Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση 33 Earnings per Share Κέρδη ανά μετοχή Interim Financial Reporting Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση 36 Impairment of Assets Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περουσιακά στοιχεία 38 Intangible Assets Άυλα περιουσιακά στοιχεία Financial Instruments: Recognition and Measurement Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση 40 Investment Property Επενδύσεις σε ακίνητα Agriculture Γεωργία 77 Σελ

24 28 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ Σελ. 1 First-time Adoption of Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 78 IFRS 2 Share-based Payment Πληρωμές βασιζόμενες σε 78 συμμετοχικούς τίτλους 3 Business Combinations Συνενώσεις επιχειρήσεων 80 4 Insurance Contracts Ασφαλιστήρια συμβόλαια 80 5 Non-current Assets Held Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 81 for Sale and Discontinued Operations στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 7 Financial Instruments: Disclosures Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 8 Operating Segments Λειτουργικοί τομείς

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ Διαδικασία έκδοσης των ΔΛΠ Τα απαιτούμενα βήματα για την έκδοση ενός ΔΛΠ είναι τα εξής: 1. Γίνεται πρόταση του SAC ώστε το θέμα να μπει στις προτεραιότητες του IASB (International Accounting Standards Board, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). 2. Γίνεται μια διερεύνηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας έκδοσης Προτύπου επί του συγκεκριμένου θέματος. 3. Εκδίδεται ένα κείμενο διαλόγου (discussion paper) ώστε να εκτιμηθούν οι πρώτες αντιδράσεις. 4. Εκδίδεται Σχέδιο Προτύπου (exposure draft) και καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία. 5. Εκδίδεται το Πρότυπο με αναφορά σχετικά με τον χρόνο έναρξης της ισχύος του (συνήθως ενθαρρύνεται η ενωρίτερη εφαρμογή του). Μετά την έκδοση του Προτύπου, το Συμβούλιο εξετάζει τυχόν αδυναμίες ή προβλήματα εφαρμογής. Ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν, μπορεί να απαιτηθεί είτε διευκρίνιση σε Διερμηνεία ή ίσως και αναθεώρηση του Προτύπου. Στη συνήθη περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις των μελών του Συμβουλίου, όπως π.χ. αν διατυπωθούν διαφορετικές απόψεις (dissenting opinions) από μειοψηφούντα μέλη του Συμβουλίου, τότε αυτές παρατίθενται σε ξεχωριστό κεφάλαιο του Προτύπου και αποτελούν χρήσιμο υλικό για τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται πάνω στο εξεταζόμενο θέμα.

26 30 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1.3 Πλαίσιο ΔΛΠ Ορισμός Το Πλαίσιο των ΔΛΠ είναι ένα εισαγωγικό κείμενο που εκδίδεται από την ΕΔΛΠ (Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την ετοιμασία και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Περιλαμβάνει τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα ΔΛΠ. Αναφέρεται κυρίως: στις οικονομικές καταστάσεις και τα στοιχεία τους, στην αναγνώριση αυτών των στοιχείων και στην επιμέτρηση αυτών των στοιχείων Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων Κατά το Πλαίσιο, σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφόρησης για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας οντότητας. Οι καταστάσεις αυτές είναι χρήσιμες σε διάφορους χρήστες για να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει: 1. Κατάσταση οικονομικής θέσης (statement of financial position), 2. Κατάσταση συνολικών εσόδων (total comprehensive income statement), 3. Κατάσταση ταμειακών ροών (cash flow statement), 4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (statement of changes in equity) και 5. Σημειώσεις (notes). Σημειώστε ότι και στα ελεγκτικά πρότυπα, γίνεται αντίστοιχη αναφορά στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, η συμπεριφορά των οποίων καθορίζει μεταξύ άλλων τις ανάγκες τους για οικονομική πληροφόρηση και το επίπεδο σημαντικότητας των μεγεθών και της πληροφόρησης Βασικές λογιστικές παραδοχές Οι Βασικές λογιστικές παραδοχές, δηλαδή οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις που διέπουν την ετοιμασία και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, κατά τα ΔΛΠ είναι:

27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ Η βάση δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και η χρονική συσχέτιση τους (και όχι η ταμειακή βάση). 2. Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern). 3. Η σημαντικότητα (materiality). 4. Η συνέπεια (consistency). 5. Η παροχή συγκριτικής πληροφόρησης. 6. Η σύνεση. 7. Η θεώρηση της ουσίας έναντι του τύπου (substance over form). 8. Η πραγματική και δίκαιη παρουσίαση. Ερώτηση 1.1 Δώστε παραδείγματα, με τα οποία να φαίνεται ότι κατανοείτε τις λογιστικές παραδοχές: (α) της βάσης δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, (β) της σημαντικότητας και (γ) της συνέπειας Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ιδιότητες που τις κάνουν χρήσιμες. Σύμφωνα με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι: κατανοητές (από τον μέσο αναγνώστη), συναφείς και αξιόπιστες. Η αξιοπιστία βασίζεται εν πολλοίς στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου (controls) της εταιρείας σχετικά με τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις. Επειδή ο αναγνώστης των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει ο ίδιος πρόσβαση στην εξέταση της αξιοπιστίας, βασίζεται σημαντικά στη γνώμη του ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων.

28 32 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων (ορισμοί) Στο Πλαίσιο των ΔΛΠ δίνονται οι κατωτέρω ορισμοί: Στοιχείο ενεργητικού είναι ένας πόρος, που ελέγχεται από την οντότητα ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και η χρήση του οποίου αναμένεται να οδηγήσει σε εισροή οφέλους στην οντότητα. Υποχρέωση είναι μια παρούσα υποχρέωση, που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, ο διακανονισμός της οποίας θα προκαλέσει ε- κροή πόρων που περικλείουν οικονομικά οφέλη. Ίδια κεφάλαια είναι το εναπομένον υπόλοιπο του ενεργητικού μιας οντότητας μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της. Έσοδο είναι μια αύξηση στα οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τη μορφή εισροών ή αυξήσεων στα στοιχεία του ενεργητικού ή μειώσεων στις υποχρεώσεις, που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προέρχονται από συνεισφορές των μετόχων. Έξοδο είναι μια μείωση στα οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τη μορφή εκροών ή μειώσεων στα στοιχεία του ενεργητικού ή αυξήσεων στις υποχρεώσεις, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, με εξαίρεση τις διαθέσεις στους μετόχους. Οι ορισμοί αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται (να αναλύονται και να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια) από τις διοικήσεις των εταιρειών για τον χαρακτηρισμό στοιχείων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες. Ερώτηση 1.2 Εξετάστε αν τα εξής στοιχεία πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας Α: α) κτίριο ιδιοκτησίας του ιδιώτη Β που έχει μισθωθεί στην Α για περίοδο 30ετίας, β) κτίριο ιδιοκτησίας της Α που έχει μισθωθεί στην εταιρεία Γ για περίοδο 30ετίας και γ) το ίδιο ανωτέρω κτίριο (β), αν είναι υποθηκευμένο σε τράπεζα.

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα