ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ... 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ... 19"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ Εισαγωγή Κατάσταση ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε ισχύ κατά το Διαδικασία έκδοσης των ΔΛΠ Πλαίσιο ΔΛΠ Ορισμός Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές παραδοχές Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων Στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων (ορισμοί) Αναγνώριση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων Επιμέτρηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων Φιλοσοφία των ΔΛΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ Αναφορά των βασικών σημείων κάθε ΔΛΠ...36 ΜΕΡΟΣ 2 ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ & ΔΛΠ Εισαγωγή Κύριες διαφορές των ΔΛΠ απο τα ΕΛΠ Οικονομικές καταστάσεις και πληροφορίες που παρέχουν...87

4 8 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων Πάγια στοιχεία (ενσώματες ακινητοποιήσεις) Εισαγωγή Παράδειγμα Νο Παράδειγμα Νο Περίπτωση Νο 2Α Παράδειγμα Νο Παράδειγμα Νο Παράδειγμα Νο Τροποποίηση ωφέλιμης ζωής ή εύλογης αξίας των παγίων Άυλα στοιχεία λογαριασμοί πολυετούς απόσβεσης Προβλέψεις Εισαγωγή Παράδειγμα Λοιπές πληροφορίες Αντιμετώπιση για τη μετάβαση στα ΔΛΠ Παραλλαγή του Παραδείγματος (Χρησιμοποίηση μέρους της πρόβλεψης κατά το Χ3) Αναβαλλόμενοι φόροι (deferred taxes) Εισαγωγή Παράδειγμα Παράδειγμα Παράδειγμα Εναλλακτικοί υπολογισμοί αναβαλλόμενων φόρων Χειρισμός των φορολογικά μεταφερόμενων ζημιών Συμμετοχές και χρεόγραφα ενοποίηση Χρεόγραφα Ενοποίηση ΜΕΡΟΣ 3 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΕΛΠ ΣΕ ΔΛΠ Εισαγωγή Γενικά σχόλια για τα παραδείγματα Ολοκληρωμένο παράδειγμα πρώτης χρήσης (2005) Εισαγωγική αναφορά στην τεχνική της μετατροπής σε ΔΛΠ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος χρήσης Λογιστικές εγγραφές μετατροπής Α χρήσης (2005) Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ Ολοκληρωμένο παράδειγμα δεύτερης χρήσης (2006) Εισαγωγική αναφορά Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος χρήσης Λογιστικές εγγραφές μετατροπής Β χρήσης (2006) Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ Συμπεράσματα Ολοκληρωμένο παράδειγμα τρίτης χρήσης (2007) Εισαγωγική αναφορά Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος χρήσης Λογιστικές εγγραφές μετατροπής, χρήσης Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ Συμπεράσματα Ολοκληρωμένο παράδειγμα τέταρτης χρήσης (2008) (για εξάσκηση των αναγνωστών) Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος χρήσης Λογιστικές εγγραφές μετατροπής, χρήσης Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ Συμπεράσματα Συμφωνία λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» Εισαγωγική αναφορά Απλοποιημένο παράδειγμα Α Βάσεις δεύτερης και επόμενων προσαρμογών Αποτελέσματα εις νέον, έναρξης = παρελθόν περιόδου

6 10 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Περίπτωση μεταγενέστερης πώλησης παγίου Συμπεράσματα ΜΕΡΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εισαγωγή Σχέδιο δράσης των επιχειρήσεων για τη μετάβαση στα ΔΛΠ Εισαγωγική αναφορά στο σχέδιο δράσης Βήματα σχεδίου δράσης Εφαρμογή του σχεδίου δράσης Παράρτημα 4.1.Ι: Ερωτηματολόγιο εντοπισμού προσαρμογών για τα ΔΛΠ Παράρτημα 4.1.ΙΙ: (αρχικό) σχέδιο δράσης μετάβασης στα ΔΛΠ Απαιτούμενες δυνατότητες μηχανογράφησης Οι «εκτιμήσεις της διοίκησης» και η σημαντικότητά τους στα διεθνή λογιστικά πρότυπα Εισαγωγική αναφορά στις εκτιμήσεις της διοίκησης Ανάγκες για διενέργεια εκτιμήσεων της διοίκησης Τεκμηρίωση των εκτιμήσεων της διοίκησης Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων βάσει εκτιμήσεων Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων βάσει προθέσεων της διοίκησης & επιτρεπομένων εναλλακτικών λογιστικών χειρισμών Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων Εγκύκλιος του υπουργείου οικονομίας & οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΛΠ (ΠΟΛ 1025) Εγκύκλιος για εφαρμογή ΔΛΠ Ο ρόλος των ελεγκτών στην εφαρμογή των ΔΛΠ Εισαγωγή Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή Ο ρόλος του εξωτερικού (ορκωτού) ελεγκτή Συνεργασία εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάλυση των κατά ΔΛΠ οικονομικών καταστάσεων Εισαγωγή Ατομικές οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Αξιολόγηση των παρατηρήσεων των ελεγκτών Αριθμητικό παράδειγμα Ανάλυση με αριθμοδείκτες Επίδραση απο τις μεταβολές στα βασικά μεγέθη Σημεία ιδιαίτερης προσοχής Τα δέκα συνήθη σφάλματα στην εφαρμογή των ΔΛΠ Χρησιμοποίηση μη επικαιροποιημένης έκδοσης των ΔΛΠ Εσφαλμένος υπολογισμός αποσβέσεων Σφάλματα κοστολόγησης Εσφαλμένες μεταβολές σε χαρτοφυλάκια χρεογράφων Εσφαλμένος υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων Εσφαλμένος υπολογισμός ή/και χειρισμός της υπεραξίας Εσφαλμένος υπολογισμός ή/και παρουσίαση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Ασυμφωνία ή πλασματική συμφωνία λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» και χρησιμοποίηση λογαριασμών ευκολίας για τακτοποίηση των διαφορών Διαφορετική αντιμετώπιση απο διαφορετικές εταιρείες του ομίλου Παράθεση μη απαιτούμενων πληροφοριών ή/και μη παράθεση απαιτούμενων πληροφοριών στις σημειώσεις

8 12 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Παράρτημα Ι - ΕΡΕΥΝΕΣ GRANT THORTON Grant Thornton (2009 & 2006) Αποτελέσματα έρευνας 2009 για τις επιπτώσεις εφαρμογής των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις Ταυτότητα της έρευνας (2009) Περιεχόμενο της έρευνας Πηγές της έρευνας Βασικά Συμπεράσματα Ταξινόμηση των εκθέσεων ελέγχου για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Εκθέσεις ελέγχου Κυριότερες παρατηρήσεις Περιπτώσεις θεμάτων έμφασης Περιπτώσεις θεμάτων εξαίρεσης Grant Thornton (2006) Αποτελέσματα έρευνας 2006 για τις επιπτώσεις εφαρμογής των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο ΧΑ επιχειρήσεις Πληροφορίες για την έρευνα Βασικές διαπιστώσεις Βασικά συμπεράσματα Θέματα κυρίως γνωστοποιήσεων Λοιπά θέματα Επιπτώσεις εφαρμογής ΔΠΧΠ στο σύνολο των εισηγμένων στο Χ.Α Παράρτημα ΙΙ - SPIDER Ετήσιο δελτίο χρήσης SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε (σύμφωνα με την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Διαθεσιμότητα οικονομικών καταστάσεων Παράρτημα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου Προοπτικές για τη νέα χρονιά Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρική διακυβέρνηση Μερισματική πολιτική

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13 Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή με σύμφωνη γνώμη έμφαση διόρθωσης ενδιάμεσων καταστάσεων ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «SPIDER Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ A.E.» Πληροφορίες για την εταιρεία Γενικές πληροφορίες Δραστηριότητες Προϊόντα Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές- Πολιτικές Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Βάση ενοποίησης Διαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Τραπεζικός δανεισμός Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήματος

10 14 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 6. Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης α. Κύκλος εργασιών Ομίλου β. Κύκλος εργασιών Εταιρείας Κόστος πωληθέντων Παροχές στο προσωπικό Έξοδα διαθέσεως Έξοδα διοικήσεως Άλλα έσοδα Άλλα έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Ανάλυση προσαρμογών πρώτης εφαρμογής ΔΠΧΠ Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια Μεταβολές στα αποτελέσματα Σημειώσεις επί των προσαρμογών Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ Τροποποίηση ισολογισμού έναρξης και οικονομικών καταστάσεων συγκριτικής χρήσης Λοιπά στοιχεία Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Κέρδη ανά μετοχή Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) από το 2003 είναι αναμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο πεδίο της λογιστικής στη χώρα μας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η πρώτη σημαντική εξέλιξη ήταν η εκπόνηση και καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), το οποίο τέθηκε σε προαιρετική εφαρμογή το 1982 και σε υποχρεωτική το Το ΕΓΛΣ (παρότι σε μερικά του σημεία δεν ακολούθησε τις «γενικώς παραδεκτές» λογιστικές αρχές και κανόνες) συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση της Λογιστικής Τυποποίησης, με τον καθορισμό κανόνων σχετικών με την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, και με τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων. Σε συνδυασμό με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών στις Οδηγίες ΙV και VII της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση σε μεγάλο βαθμό της ποιότητας των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη στον χώρο της λογιστικής στην Ελλάδα ήταν η καθιέρωση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, η οποία ουσιαστικά άρχισε σταδιακά από το 1991 με την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που ήδη προέβλεπαν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, και συνεχίστηκε το 1997 με την υποχρέωση κατάρτισης Κατάστασης Ταμειακών Ροών για τις εισηγμένες εταιρείες. Η καθιέρωση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στη χώρα μας έγινε με τον Ν. 3229/2004, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Ν. 3229/2004, νομοθετήθηκε στη χώρα μας από το 2005 η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ για τις εισηγμένες επιχειρήσεις (σε ατο-

12 16 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ μικό και σε ενοποιημένο επίπεδο) και η προαιρετική εφαρμογή τους για τις λοιπές επιχειρήσεις. Η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα το 2005 ήταν σημαντική γράφτηκαν αρκετά άρθρα, οργανώθηκαν ημερίδες, κυκλοφόρησαν οδηγίες και διεξήχθησαν σχετικές μελέτες. Και, βεβαίως, άρχισε η διδασκαλία των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ τόσο σε προγράμματα ε- παγγελματικής κατάρτισης όσο και σε προγράμματα οικονομικών πανεπιστημιακών σχολών. Στον παρόν σύγγραμμα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά θέματα των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, τα οποία αντιμετωπίσαμε σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Η διάρθρωση της ύ- λης του συγγράμματος περιγράφεται παρακάτω, ενώ σε αρκετά σημεία όλων των κεφαλαίων υπάρχουν ερωτήσεις και ασκήσεις, για την πρακτική εφαρμογή των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Σκοπός της εισαγωγής αυτής είναι μεταξύ άλλων η παρουσίαση (α) της βασικής φιλοσοφίας των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και των σημείων όπου υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και του υφιστάμενου ελληνικού λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ) και (β) των βασικών σημείων κάθε ισχύοντος προτύπου, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ εκείνα που έχουν ευρύτερη εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις. Στο δεύτερο μέρος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα (α) στον χειρισμό των παγίων, επειδή αφενός τα πάγια αποτελούν σημαντική διαφορά που εντοπίζεται κατά τη μετατροπή και αφετέρου το θέμα έχει αρκετή πολυπλοκότητα και επηρεάζει την εικόνα τόσο του ισολογισμού όσο και των αποτελεσμάτων χρήσης σε βάθος χρόνου, μετά την πρώτη εφαρμογή, και (β) στον υπολογισμό και χειρισμό των αναβαλλόμενων φόρων, λόγω της φύσης του λογαριασμού και του εύρους των σημείων όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών βάσεων, που αποτελούν την αφετηρία των σχετικών υπολογισμών. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται ολοκληρωμένα παραδείγματα μετατροπής οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης) από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Συγκεκριμένα, το πρώτο παράδειγμα, της χρήσης 2005 (που αναπτύσσεται από πλευράς μεθοδολογίας με βάση συγκεκριμένη προσέγγιση), αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής κατά την οποία γίνεται η μετατροπή των υπολοίπων των κονδυλίων/λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Μάλιστα, κρίθηκε σκόπιμο να είναι εύκολο το πρώτο παράδειγμα και να είναι ελάχιστες οι εγγραφές που απαιτούνται στην περίπτωση της πρώτης εφαρμογής, ώστε να γίνει κα-

13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 17 τανοητή η μορφή και η ανάπτυξη των φύλλων εργασίας για τη μετατροπή. Στη συνέχεια, το παράδειγμα της χρήσης 2006 κρίθηκε σκόπιμο να είναι μέσης δυσκολίας, με τις εγγραφές που απαιτούνται στην περίπτωση του δεύτερου έτους εφαρμογής να είναι σημαντικού εύρους, ώστε να γίνει κατανοητό μεγαλύτερο εύρος της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Το τρίτο παράδειγμα, αφορά το τρίτο έτος εφαρμογής και κρίθηκε επίσης σκόπιμο να είναι μέσης δυσκολίας, με τις εγγραφές που απαιτούνται να είναι σημαντικού εύρους, ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι συνηθέστερες περιπτώσεις που απασχολούν τις εταιρείες κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Τέλος, παρατίθεται η ανάπτυξη του παραδείγματος του τέταρτου έτους εφαρμογής, για περαιτέρω εξάσκηση των αναγνωστών. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται ορισμένα σημαντικά θέματα που αν και δεν είναι αυστηρώς λογιστικά σχετίζονται με την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και κάποια από αυτά με την πρώτη εφαρμογή τους. Τα θέματα αυτά αφορούν (α) το σχέδιο δράσης για τη μετάβαση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, (β) τις εκτιμήσεις της διοίκησης, (γ) την εγκύκλιο των φορολογικών αρχών σχετικά με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων για όσες εταιρείες εφαρμόζουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, (δ) το έργο των ελεγκτών σχετικά με τη μετάβαση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, (ε) την ανάλυση των κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ οικονομικών καταστάσεων και (στ) τον «δεκάλογο σφαλμάτων προς αποφυγή κατά τη μετάβαση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ». Σε παράρτημα παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης εταιρείας «SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΑΕ» κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ της 31/12/2005, αποτελέσματα ερευνών, παρουσιάσεις ομιλιών και θέσεων σε συνέδρια κ.λπ. Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την κατανόηση τόσο των θεωρητικών δομών όσο και της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Απευθύνεται όχι μόνο σε σπουδαστές που διδάσκονται τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, αλλά και σε επαγγελματίες λογιστές, οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν την υποδομή των απαραίτητων γνώσεων προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν. Και για τον λόγο αυτό, πέρα από τις απαραίτητες θεωρητικές αναφορές, το κείμενο περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα εφαρμογής. Ελπίζουμε και ευχόμαστε το σύγγραμμά μας να αποτελέσει ένα λιθαράκι στη γνώση της κατάρτισης και του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και να συμβάλει κατά το δυνατόν στην ορθή χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Γιάννης Φίλος Απόστολος Αποστόλου Αθήνα, Μάρτιος 2010

14

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Εξάσκηση των αναγνωστών) Επίσης, για εξάσκηση των αναγνωστών παρατίθενται στο παρόν σύγγραμμα αρκετές ερωτήσεις και ασκήσεις, που αφορούν όλα τα Μέρη του βιβλίου και αφορούν τα κατωτέρω επιμέρους θέματα: ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1.1 Λογιστικές παραδοχές...31 Ερώτηση 1.2 Στοιχεία ενεργητικού (προϋποθέσεις)...32 Ερώτηση 1.3 Υποχρεώσεις (προϋποθέσεις)...33 Ερώτηση 1.4 Το μέρισμα (ως έσοδο ή έξοδο)...33 Ερώτηση 1.5 Χρηματοοικονομικές γνώσεις στα ΔΛΠ...35 Ερώτηση 1.6 Αποτελεσματικοί λογαριασμοί (περίπτωση financial leasing)...51 ΜΕΡΟΣ 2 Ερώτηση Άσκηση 2.1 Δομή οικονομικών καταστάσεων...89 Άσκηση 2.2 Διαφορά αποσβέσεων...95 Άσκηση 2.3 Χειρισμός παγίου...98 Άσκηση 2.4 Αναβαλλόμενοι φόροι...98 Άσκηση 2.5 Χειρισμός παγίου (αποκτηθέντος σε τυχαία ημερομηνία)

16 20 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Άσκηση 2.6 Αναβαλλόμενοι φόροι Άσκηση 2.7 Εκτίμηση ηλικίας παγίου Άσκηση 2.8 Χειρισμός παγίου στην επόμενη χρήση Άσκηση 2.9 Χρήση εκτιμητή Άσκηση 2.10 Εμφάνιση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επίπτωση στα ίδια κεφάλαια Άσκηση 2.11 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing): μελλοντικές επιδράσεις Άσκηση 2.12 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing): λογιστικές εγγραφές κατά ΔΛΠ Άσκηση 2.13 Χειρισμός στα βιβλία του εκμισθωτή (lessor) Άσκηση 2.14 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και μεταβατικοί λογαριασμοί Άσκηση 2.15 Αναβαλλόμενοι φόροι (και έξοδα πολυετούς απόσβεσης) Άσκηση 2.16 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης Άσκηση 2.17 Αναβαλλόμενοι φόροι (και προβλέψεις) Άσκηση 2.18 Προβλέψεις και παραποίηση οικονομικών καταστάσεων Άσκηση 2.19 Προβλέψεις και συντηρητικότητα Άσκηση 2.20 Αναβαλλόμενοι φόροι και ωφέλιμη ζωή Άσκηση 2.21 Εκτίμηση ωφέλιμης ζωής παγίου Άσκηση 2.22 Μεταβολή φορολογικού συντελεστή Άσκηση 2.23 Αναβαλλόμενοι φόροι και αποθέματα λήξης Άσκηση 2.24 Φορολογικά αναγνωριζόμενη ζημία (και μεταβολή φορολ. συντελεστή) Άσκηση 2.25 Πώληση χρεογράφων ΜΕΡΟΣ 3 Ερώτηση 3.1 Μετατροπή οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε ΔΛΠ Ερώτηση 3.2 Μεταβολή φορολογικού συντελεστή Ερώτηση 3.3 Κέρδη μετά από φόρο Ερώτηση 3.4 Κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 21 Ερώτηση 3.5 Εγγραφή για το σύνολο της πρόβλεψης Ερώτηση 3.6 Αντιμετώπιση ΦΠΑ Ερώτηση 3.7 Εγγραφή κατά το χρόνο πώλησης του παγίου Ερώτηση 3.8 Εξέταση λοιπών εγγραφών Άσκηση 3.1 Τοκοχρεωλυτικός πίνακας Άσκηση 3.2 Ολοκλήρωση ανάλυσης Αναβαλλόμενων Φόρων Άσκηση 3.3 Κίνηση λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον Άσκηση ΜΕΡΟΣ 4 Ερώτηση 4.1 Ελεγκτική Επιτροπή Ερώτηση 4.2 Αποτελέσματα κατά κλάδο Ερώτηση 4.3 Εκτίμηση επισφαλών απαιτήσεων Ερώτηση 4.4 Πρόβλεψη για φορολογικές περαιώσεις Ερώτηση 4.5 Στοιχεία Σημειώσεων Ερώτηση 4.6 Εκτιμήσεις της διοίκησης Επιχειρηματικό σχέδιο Ερώτηση 4.7 Εκτιμήσεις της διοίκησης - Επιχειρηματικό σχέδιο Ερώτηση 4.8 Εκτιμήσεις της διοίκησης - Βασιμότητα Ερώτηση 4.9 Εκτιμήσεις της διοίκησης Μεταβολή Ερώτηση 4.10 Εκτιμήσεις της διοίκησης Αναβίωση παγίου Ερώτηση 4.11 Εκτιμήσεις της διοίκησης Αποσπάσματα Πρακτικών Ερώτηση 4.12 Εκτιμήσεις της διοίκησης Ταμειακές ροές Ερώτηση 4.13 Αλλαγή της διοίκησης Ερώτηση 4.14 Αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι Άσκηση 4.1 Ανάπτυξη σεναρίων Άσκηση

18

19 ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ

20 24 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εισαγωγή Σε αυτό το Μέρος γίνεται μια εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Σκοπός της εισαγωγής αυτής είναι η παρουσίαση (και η κατανόηση από τους αναγνώστες) των εξής σημείων: Μίας κατάστασης με τα ΔΛΠ που ισχύουν κατά το Mίας συνοπτικής αναφοράς της διαδικασίας έκδοσης των ΔΛΠ. Tου πλαισίου των ΔΛΠ. Tης βασικής φιλοσοφίας των ΔΛΠ και των σημείων όπου υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ΔΛΠ και του υφιστάμενου ελληνικού λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ). Tων βασικών σημείων κάθε ισχύοντος προτύπου, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε εκείνα τα ΔΛΠ που έχουν ευρύτερη εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις. Προϋπόθεση για την ευχερή παρακολούθηση είναι η ύπαρξη κάποιων βασικών λογιστικών γνώσεων από τους αναγνώστες, που σχετίζονται κυρίως με τη φύση των οικονομικών καταστάσεων, τους τίτλους λογαριασμών και τη σύνδεση μεταξύ ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Ορισμένα βασικά σημεία για τα ΔΛΠ είναι τα εξής: Τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, International Financial Reporting Standards IFRS) έχουν την ίδια βαρύτητα. Είναι και τα δύο υποχρεωτικής εφαρμογής. Η μόνη διαφορά τους είναι αυτή του χρόνου της αρχικής έκδοσής τους. Τα ΔΛΠ άρχισαν από τη δεκαετία του 1970, ενώ τα ΔΠΧΠ άρχισαν να εκδίδονται την τελευταία δεκαετία, όταν είχε ήδη αποφασιστεί η μετονομασία των Προτύπων από «Λογιστικά» σε «Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». Σημειώστε ότι με τη συντομογραφία ΔΛΠ, στο παρόν σύγγραμμα εννοούμε τόσο τα ΔΛΠ όσο και τα ΔΠΧΠ. Τα ΔΛΠ εκδόθηκαν με ενιαία συνεχή αρίθμηση. Κάποια από αυτά ό- μως, στην πορεία καταργήθηκαν, ενσωματωμένα σε επόμενα ΔΛΠ (ή, πιο πρόσφατα, σε ΔΠΧΠ). Η διαδικασία ανάπτυξης κάποιου προτύπου προβλέπει συγκεκριμένα στάδια και εμπλοκή συγκεκριμένων οργάνων και φορέων, με δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδονται «Σχέδια» (exposure drafts) πριν την ολοκλήρωση των προτύπων.

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ 25 Συμπληρωματικές του κειμένου των Προτύπων είναι και οι Διερμηνείες των προτύπων, που εκδίδονται από το ίδιο όργανο που εκδίδει τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Οι τοπικές αρχές (άρα και οι ελληνικές) δεν μπορούν να δίνουν οδηγίες ή να ερμηνεύουν τα ΔΛΠ. Μπορούν όμως να εκδίδουν οδηγίες για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τον υπολογισμό της φορολογητέας ύλης. Σε κάποια σημεία του κεφαλαίου υπάρχουν και ορισμένα ερωτήματα, για εξάσκηση των αναγνωστών. Κάποια από αυτά τα ερωτήματα απαντώνται με βάση το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου, ενώ κάποια άλλα απαιτούν γενικότερες γνώσεις λογιστικής ή να ανατρέξει ο αναγνώστης στο κείμενο των ΔΛΠ.

22 26 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1.1 Κατάσταση ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε ισχύ κατά το 2010 ΔΛΠ 1 Presentation of Financial Statements Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Σελ Inventories Αποθέματα 40 7 Statement of Cash Flows Κατάσταση ταμειακών ροών 42 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη Events after the Reporting Period Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 11 Construction Contracts Συμβάσεις κατασκευής έργων Income taxes Φόροι εισοδήματος Property, Plant and Ενσώματες ακινητοποιήσεις 48 Equipment 17 Leases Μισθώσεις Revenue Έσοδα Employee Benefits Παροχές σε εργαζόμενους Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 23 Borrowing Costs Κόστος δανεισμού Related Party Disclosures Γνωστοποιήσεις συνδεμένων 60 μερών 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών αποχώρησης

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ 27 ΔΛΠ 27 Consolidated and Separate Financial Statements Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις 28 Investment in Associates Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 29 Financial reporting in Hyperinflationary Economies Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 31 Interests in Joint Ventures Δικαιώματα σε κοινοπραξίες Financial Instruments: Presentation Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση 33 Earnings per Share Κέρδη ανά μετοχή Interim Financial Reporting Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση 36 Impairment of Assets Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περουσιακά στοιχεία 38 Intangible Assets Άυλα περιουσιακά στοιχεία Financial Instruments: Recognition and Measurement Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση 40 Investment Property Επενδύσεις σε ακίνητα Agriculture Γεωργία 77 Σελ

24 28 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ Σελ. 1 First-time Adoption of Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 78 IFRS 2 Share-based Payment Πληρωμές βασιζόμενες σε 78 συμμετοχικούς τίτλους 3 Business Combinations Συνενώσεις επιχειρήσεων 80 4 Insurance Contracts Ασφαλιστήρια συμβόλαια 80 5 Non-current Assets Held Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 81 for Sale and Discontinued Operations στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 7 Financial Instruments: Disclosures Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 8 Operating Segments Λειτουργικοί τομείς

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ Διαδικασία έκδοσης των ΔΛΠ Τα απαιτούμενα βήματα για την έκδοση ενός ΔΛΠ είναι τα εξής: 1. Γίνεται πρόταση του SAC ώστε το θέμα να μπει στις προτεραιότητες του IASB (International Accounting Standards Board, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). 2. Γίνεται μια διερεύνηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας έκδοσης Προτύπου επί του συγκεκριμένου θέματος. 3. Εκδίδεται ένα κείμενο διαλόγου (discussion paper) ώστε να εκτιμηθούν οι πρώτες αντιδράσεις. 4. Εκδίδεται Σχέδιο Προτύπου (exposure draft) και καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία. 5. Εκδίδεται το Πρότυπο με αναφορά σχετικά με τον χρόνο έναρξης της ισχύος του (συνήθως ενθαρρύνεται η ενωρίτερη εφαρμογή του). Μετά την έκδοση του Προτύπου, το Συμβούλιο εξετάζει τυχόν αδυναμίες ή προβλήματα εφαρμογής. Ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν, μπορεί να απαιτηθεί είτε διευκρίνιση σε Διερμηνεία ή ίσως και αναθεώρηση του Προτύπου. Στη συνήθη περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις των μελών του Συμβουλίου, όπως π.χ. αν διατυπωθούν διαφορετικές απόψεις (dissenting opinions) από μειοψηφούντα μέλη του Συμβουλίου, τότε αυτές παρατίθενται σε ξεχωριστό κεφάλαιο του Προτύπου και αποτελούν χρήσιμο υλικό για τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται πάνω στο εξεταζόμενο θέμα.

26 30 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1.3 Πλαίσιο ΔΛΠ Ορισμός Το Πλαίσιο των ΔΛΠ είναι ένα εισαγωγικό κείμενο που εκδίδεται από την ΕΔΛΠ (Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την ετοιμασία και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Περιλαμβάνει τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα ΔΛΠ. Αναφέρεται κυρίως: στις οικονομικές καταστάσεις και τα στοιχεία τους, στην αναγνώριση αυτών των στοιχείων και στην επιμέτρηση αυτών των στοιχείων Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων Κατά το Πλαίσιο, σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφόρησης για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας οντότητας. Οι καταστάσεις αυτές είναι χρήσιμες σε διάφορους χρήστες για να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει: 1. Κατάσταση οικονομικής θέσης (statement of financial position), 2. Κατάσταση συνολικών εσόδων (total comprehensive income statement), 3. Κατάσταση ταμειακών ροών (cash flow statement), 4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (statement of changes in equity) και 5. Σημειώσεις (notes). Σημειώστε ότι και στα ελεγκτικά πρότυπα, γίνεται αντίστοιχη αναφορά στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, η συμπεριφορά των οποίων καθορίζει μεταξύ άλλων τις ανάγκες τους για οικονομική πληροφόρηση και το επίπεδο σημαντικότητας των μεγεθών και της πληροφόρησης Βασικές λογιστικές παραδοχές Οι Βασικές λογιστικές παραδοχές, δηλαδή οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις που διέπουν την ετοιμασία και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, κατά τα ΔΛΠ είναι:

27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΛΠ Η βάση δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και η χρονική συσχέτιση τους (και όχι η ταμειακή βάση). 2. Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern). 3. Η σημαντικότητα (materiality). 4. Η συνέπεια (consistency). 5. Η παροχή συγκριτικής πληροφόρησης. 6. Η σύνεση. 7. Η θεώρηση της ουσίας έναντι του τύπου (substance over form). 8. Η πραγματική και δίκαιη παρουσίαση. Ερώτηση 1.1 Δώστε παραδείγματα, με τα οποία να φαίνεται ότι κατανοείτε τις λογιστικές παραδοχές: (α) της βάσης δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, (β) της σημαντικότητας και (γ) της συνέπειας Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ιδιότητες που τις κάνουν χρήσιμες. Σύμφωνα με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι: κατανοητές (από τον μέσο αναγνώστη), συναφείς και αξιόπιστες. Η αξιοπιστία βασίζεται εν πολλοίς στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου (controls) της εταιρείας σχετικά με τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις. Επειδή ο αναγνώστης των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει ο ίδιος πρόσβαση στην εξέταση της αξιοπιστίας, βασίζεται σημαντικά στη γνώμη του ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων.

28 32 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων (ορισμοί) Στο Πλαίσιο των ΔΛΠ δίνονται οι κατωτέρω ορισμοί: Στοιχείο ενεργητικού είναι ένας πόρος, που ελέγχεται από την οντότητα ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και η χρήση του οποίου αναμένεται να οδηγήσει σε εισροή οφέλους στην οντότητα. Υποχρέωση είναι μια παρούσα υποχρέωση, που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, ο διακανονισμός της οποίας θα προκαλέσει ε- κροή πόρων που περικλείουν οικονομικά οφέλη. Ίδια κεφάλαια είναι το εναπομένον υπόλοιπο του ενεργητικού μιας οντότητας μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της. Έσοδο είναι μια αύξηση στα οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τη μορφή εισροών ή αυξήσεων στα στοιχεία του ενεργητικού ή μειώσεων στις υποχρεώσεις, που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προέρχονται από συνεισφορές των μετόχων. Έξοδο είναι μια μείωση στα οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τη μορφή εκροών ή μειώσεων στα στοιχεία του ενεργητικού ή αυξήσεων στις υποχρεώσεις, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, με εξαίρεση τις διαθέσεις στους μετόχους. Οι ορισμοί αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται (να αναλύονται και να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια) από τις διοικήσεις των εταιρειών για τον χαρακτηρισμό στοιχείων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες. Ερώτηση 1.2 Εξετάστε αν τα εξής στοιχεία πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας Α: α) κτίριο ιδιοκτησίας του ιδιώτη Β που έχει μισθωθεί στην Α για περίοδο 30ετίας, β) κτίριο ιδιοκτησίας της Α που έχει μισθωθεί στην εταιρεία Γ για περίοδο 30ετίας και γ) το ίδιο ανωτέρω κτίριο (β), αν είναι υποθηκευμένο σε τράπεζα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 1-31 2008 ( 4.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ( 25)... 14032/71/ /86/004/06 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) www.logismos.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 17 η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2014, 10.00 πμ, Hotel TITANIA, Πανεπιστημίου 52 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΑΣΦΑΛΩΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Βασικές Έννοιες, Κόστος Κτήσεως, Προσθήκες & Βελτιώσεις και Μέθοδοι Απόσβεσης (ΔΛΠ 16) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα ενσώματα πάγια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε.

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κερατσίνι, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ατομικές και ενοποιημένες, της χρήσης 2009 (από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 31 ης Μαρτίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα