ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται από τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρησέων στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» Με τις διατάξεις των παρ.1,2,3,4 & 5 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010, ορίζονται τα εξής: «1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυμία, ο σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας.. 2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα

2 επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. 3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του δημοτικού συμβουλίου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νομικά πρόσωπα του δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. 5. Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου. Στην εγκ.11/οικ.4569/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζονται τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και

3 περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 3852/2010, από κάθε δήμος μπορεί να έχει μόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: μία (1) κοινωφελή επιχείρηση, μία (1) δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), μία (1) επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους, καθώς και μία (1) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ΚΔΚ (μονομετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους δήμους. Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010. Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.» Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του δήμου επιβάλουν την ανακατανομή των τομέων αρμοδιοτήτων μεταξύ ΝΠΔΔ και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διαδικασία συγχώνευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα δημοτική αρχή επιθυμεί, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται στο δήμο, να προβεί στη λύση αυτών ή ορισμένων από αυτές,

4 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 262 ΚΔΚ περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα μια δημοτική κοινωφελής επιχείρηση να διατηρηθεί ως αυτοτελής, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.» Ο Δήμος Βόλου με την εφαρμογή του Καλλικράτη προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αισωνίας, Ιωλκού, Πορταριάς, Αγριάς, Αρτέμιδας, και της Κοινότητας Μακρινίτσας Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι εξής κοινωφελείς επιχειρήσεις: 1. «Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου ΚΕΚ - Δ.Ε.Ο.Β. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Βόλου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2627/2009τ.Β 2. «Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων (Δ.Ο.Υ.Κ.) - Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Βόλου», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 8581/ , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1575/2009 τ.b 3. «Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βόλου (Δ.Ι.Ε.Κ.) - Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Βόλου», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2147/2009τ.Β 4. «Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΔΗ.Κ.Ι) - Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Βόλου», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2115/2009τ.B 5. «Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου - Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 8570/ , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1575/2009τ.Β

5 6. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Νέας Ιωνίας» με τον διακριτικό τίτλο «Ιωνία» η οποία εγκρίθηκε με τη αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2423/2009 τ.β ). 7. «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδας Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α)», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 275/ , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 99/ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αρτέμιδας Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2631/2008 τ.β 9. «Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέμιδας Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2631/2008 τ.β 10. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 7860/ , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1408/2008 τ.β 11. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Αγχιάλου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α.)», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5100/74623/ , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 789/2010 τ.β 12. «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού του Δήμου Αισωνίας (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α)», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2810/ , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 558/2008 τ.β 13. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης του Δήμου Αισωνίας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α)», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 7277/ , απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1301/2008 τ.β

6 14. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγριάς (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α)», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1436/21097/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 215/2010 τ.β ). 15. «Κοινωφελής Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού» η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2757/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 512/2009 τ.β ). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των επιχειρήσεων στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. ια του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη το ότι στο Δήμο Βόλου πρόκειται να λειτουργήσει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και μια Κοινωφελής επιχείρηση, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και την υπάρχουσα κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε υπάρχοντα ΝΠΔΔ και Κοινωφελείς επιχειρήσεις, είναι δυνατόν να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των τομέων με τρόπο ώστε οι αρμοδιότητες να ασκούνται ομαλά και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/2010 τ.α ), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/2011 τ.α) «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο, ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων», οι παρακάτω Κοινωφελείς Επιχειρήσεις : α. Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου β. Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΔΗΚΙ) Δήμου Βόλου γ. Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου ΚΕΚ ΔΕΟΒ δ. Επιχείρηση Αθλητισμού Αισωνίας (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α.)

7 ε. Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέμιδας στ. Πολιτιστικός Οργανισμός Αρτέμιδας δεν περιλαμβάνονται στις προς συγχώνευση Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λύονται προκειμένου οι δράσεις μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του ΝΠΔΔ που θα προκύψουν μετά τη συγχώνευση να είναι διακριτές και να μην υφίστανται επικαλύψεις, με δεδομένη τη δομή και τη νομική φύση των ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων του Δήμου και την άσκηση της αρμοδιότητας της Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 13 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 και του νόμου 3879/2010. Ύστερα από τα πιο πάνω, η κοινωφελής επιχείρηση, η οποία θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω κοινωφελών επιχειρήσεων, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)», θα αναπτύσσει τους σκοπούς της, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα ασκεί το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, στους ακόλουθους τομείς: α)τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας β)τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης Αντιστοίχως, το Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. των συνενούμενων Δήμων, με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» θα αναπτύσσει τους σκοπούς του, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου, στους ακόλουθους τομείς: α) Εκπαίδευση Παιδιού β) Αθλητισμός γ) Πολιτισμός Μετά από αυτά οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των συνενούμενων δήμων που συγχωνεύονται σε μια κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης- Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)» είναι οι εξής:

8 1. «Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων (Δ.Ο.Υ.Κ.) - Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Βόλου». 2. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Νέας Ιωνίας» με το διακριτικό τίτλο «Ιωνία». 3. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Αγχιάλου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α.) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση». 4. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης του Δήμου Αισωνίας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α)». 5. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς». 6. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγριάς (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α)». 7. «Κοινωφελής Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού». 8. «Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βόλου (Δ.Ι.Ε.Κ.) - Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Βόλου». 9. «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδας Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α)». Στις πιο πάνω κοινωφελείς επιχειρήσεις των συνενούμενων Δήμων που συγχωνεύονται απασχολείται το ακόλουθο προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΙΕΚ) 1. ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΕ ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔ/ΣΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜ.- ΑΡΓΥ/ΧΡΥΣ-ΟΧΟΟΣ ΓΕΜΜΟΛΟΓΟΣ 2. ΔΡΑΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ & ΚΟΙΝ/ΓΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 3. ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΪΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ Σ ΔΕ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΌΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ 5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 6. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

9 7. ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΈΞΑΡΧΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΔΟΥΚ) 8. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 9. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 10. ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 11. ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 12. ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 13. ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 15. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 17. ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 18. ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 19. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 20. ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 21. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 22. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 23. ΑΧΜΑΝΤ ΚΑΤΙΝΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΝΑ 24. ΤΣΙΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ 25. ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΝΑ 26. ΒΕΡΒΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 27. ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 28. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 29. ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 30. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31. ΜΕΜΕΛΕΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 32. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 33. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 34. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 35. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 36. ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 37. ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 38. ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 39. ΑΙΝΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 40. ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 41. ΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 42. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 43. ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 44. ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (ΔΕΚΠΠΑ ) 45. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 46. ΣΤΑΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ 47. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 48. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 49. ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 50. ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 51. ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

10 52. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 53. ΣΚΛΕΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ 54. ΜΠΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55. ΣΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 56. ΠΙΤΣΙΩΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ (ΔΗΚΕΔΑ) 57. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 58. ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 59. ΡΗΓΑ ΑΣΗΜΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 60. ΦΩΤΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ Η 61. ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 62. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 63. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 64. ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΣΩΝΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α) 65. ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 66. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 67. ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 68. ΚΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΗ 69. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΙΩΝΙΑ) 70. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 71. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 72. ΡΗΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 73. ΤΣΙΓΑΡΑ-ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 74. ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 75. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 76. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 77. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 78. ΒΑΡΙΑΜΗ ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 79. ΚΟΥΦΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 80. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 81. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 82. ΛΕΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 83. ΜΠΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 84. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 85. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 86. ΚΑΣΙΔΗ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 87. ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 88. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ Σ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 89. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 90. ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 91. ΤΑΜΠΑΚΗ- ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 92. ΜΠΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 93. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 94. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

11 95. ΧΑΥΔΑΤΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 96. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ- ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΖΗΓΡΑ 97. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΧΑΜΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΟΣ 98. ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ- ΜΥΚΟΝΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙ Από το πιο πάνω απασχολούμενο στις κοινωφελείς επιχειρήσεις προσωπικό, κρίνεται κατά τη συγχώνευση αυτών σε μια κοινωφελή επιχείρηση, ως πλεονάζον, το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε τομείς που δεν θα ασκούνται στην Κοινωφελή Επιχείρηση, που θα προέλθει από τη συγχώνευση, ενώ οι τομείς αυτοί θα ασκούνται από το συνιστώμενο με τη διαδικασία της συγχώνευσης ΝΠΔΔ: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ(ΔΟΥΚ) 1. ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 2. ΑΙΝΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3. ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4. ΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 5. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 6. ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 7. ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 8. ΠΙΤΣΙΩΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ (ΔΗΚΕΔΑ) 9. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 10. ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΣΙΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΣΩΝΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α) 11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 12. ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 13. ΚΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

12 ΕΙΡΗΝΗ 14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΙΩΝΙΑ) 15. ΛΕΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 16. ΜΠΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 17. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 18. ΚΑΣΙΔΗ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 19. ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 20. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 21. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 22. ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 23. ΤΑΜΠΑΚΗ- ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ 24. ΜΠΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΟΣ 26. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 27. ΧΑΥΔΑΤΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 30. ΜΥΚΟΝΙΟΥ 28. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ- ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΖΗΓΡΑ 29. ΧΑΜΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ- ΜΑΡΙ ΙΩΣΗΦ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Μετά από αυτά, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη του τις προηγούμενες αποφάσεις του περί συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων των συνενούμενων δήμων σε μια κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)» και των ΝΠΔΔ σε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», να αποφασίσει τη μεταφορά του πιο πάνω προσωπικού από τις συγχωνευόμενες κοινωφελείς επιχειρήσεις στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» ως πλεονάζον προσωπικό. Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη για το έτος 2011 ποσού ευρώ που θα βαρύνει τις πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον

13 προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» και ποσού ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-10-2012 Αριθμ. Πρωτ:1732 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012 ΘΕΜΑ 20 o : «Μεταφορά προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1909 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα