ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : ,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣH ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου (δίκυκλα, επιβατικά, µηχανήµατα έργου, υδροφόρες, σάρωθρα, φορτηγά, απορριµµατοφόρα και λεωφορεία). Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980 και του Νόµου 3643/2006 (Νέος Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων) ως και των ισχυουσών διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας περί ασφάλισης (Ν. 489/1976, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα), µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό. Η ασφάλιση θα καλύπτει από κινδύνους σωµατικών βλαβών, υλικών ζηµιών και λοιπές καλύψεις. Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση της επιβλέπουσας αρχής. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,00 (Ογδόντα χιλιάδων ευρώ) µαζί µε τις επιβαρύνσεις, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ήµου του έτους Η ασφάλιση θα καλύπτει (µετά την υπογραφή της σύµβασης και µετά τη λήξη της ασφάλισης του κάθε οχήµατος στην προηγούµενη ασφαλιστική εταιρεία) για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2014 έως 31/12/2014 και θα αφορά ασφάλιση για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ,00 ΕΥΡΩ, ανά όχηµα, µηχάνηµα κλπ. Όσον αφορά τα µηχανήµατα έργου (Μ.Ε.) καθώς και τα τρία (3) φορτηγά που φέρουν µηχανισµό αρπάγης, θα ισχύει και κάλυψη για αστική ευθύνη έργου, όταν λειτουργούν ως εργαλεία. Επισυνάπτονται πίνακες των προς ασφάλιση οχηµάτων από την υπηρεσία µε στοιχεία όλων των οχηµάτων. Ο πίνακας (έντυπο προσφοράς), ο οποίος θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόµενους, θα πρέπει να συµπληρωθεί και να κατατεθεί από τους διαγωνιζόµενους µε τις προσφερόµενες τιµές δαπανών ανά όχηµα ως και το συνολικό ποσό της προσφοράς τους. Τυχόν επί πλέον προσφερόµενες υπηρεσίες από τις ελάχιστα απαιτούµενες και τιθέµενοι όροι θα αναγραφούν χωριστά στην προσφορά τους. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Θεωρήθηκε 16/10/2013 Ο Συντάξας 16/10/2013 Παναγιώτης Αυγουστάκης ασολόγος ΠΕ Γεώργιος Βασιλάκης Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣH ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΚΥΚΛΑ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, Υ ΡΟΦΟΡΕΣ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2013 ΤΙΜΗ ( ) ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ( ) ΤΕΜ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Θεωρήθηκε 16/10/2013 Ο Συντάξας 16/10/2013 Παναγιώτης Αυγουστάκης ασολόγος ΠΕ Γεώργιος Βασιλάκης Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣH ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην ασφάλιση των δικύκλων, επιβατικών, οχηµάτων, φορτηγών, απορριµµατοφόρων, σαρώθρων, υδροφόρων, µηχανηµάτων έργου και λεωφορείων του ήµου, που αναφέρονται στον συνηµµένο στην παρούσα µελέτη Πίνακα. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού. 2. Η Τεχνική Έκθεση. 3. Ο προϋπολογισµός της προσφοράς. 4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για την παρούσα εργασία ισχύει το Π.. 28/80, ο Νόµος 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα καλύπτει τις σωµατικές βλάβες, τις υλικές ζηµιές και αστική ευθύνη για τα µηχανήµατα έργων όταν λειτουργούν ως εργαλεία. Όλα τα δίκυκλα, επιβατικά, µηχανήµατα έργου, οχήµατα, φορτηγά - απορριµµατοφόρα, υδροφόρες, σάρωθρα και λεωφορεία, θα ασφαλιστούν για τις ακόλουθες περιπτώσεις ατυχήµατος: Α) Για σωµατικές βλάβες µε το ποσό του ,00 ΕΥΡΩ ανά θύµα και ανά αυτοκίνητο, όχηµα, µηχάνηµα έργου κλπ. Β)Τα µηχανήµατα έργου και τα τρία (3) φορτηγά που φέρουν µηχανισµό αρπάγης όσο λειτουργούν ως εργαλεία θα έχουν επιπλέον κάλυψη αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες, µε όριο ευθύνης ,00 ΕΥΡΩ ανά θύµα και για υλικές ζηµιές έως ,00 ΕΥΡΩ ανά ζηµιά. Γ) Όλα τα επιβατικά, µηχανήµατα έργου, οχήµατα, φορτηγά, απορριµµατοφόρα, υδροφόρες, σάρωθρα και λεωφορεία του ήµου θα έχουν επιπλέον καλύψεις για θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια για αυτοκίνητα και φορτηγά µέχρι 3,5 τόνους, και προστασία bonus. ) Τα οχήµατα, που αναφέρονται στην σχετική κατάσταση, θα ασφαλισθούν επιπλέον για φωτιά και τροµοκρατικές ενέργειες σύµφωνα µε την τρέχουσα αξία τους. 4

5 ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό, µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή και τις διατάξεις του Π 28/80. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ανάδοχος της ασφάλισης µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το νόµο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για να υπογράψει τη σύµβαση. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για κανένα λόγο ή αιτία υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από την περίπτωση αύξησης των ορίων καλύψεων από το Υπουργείο Εµπορίου. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος θα αποζηµιώνεται βάσει των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που θα υπογράψει. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ανάδοχος θα υπόκειται σε φόρο 8% επί του καθαρού ποσού των ασφαλίστρων. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται η προσκόµιση των συµβολαίων. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεων των εργασιών δύναται να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις. Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος βάσει του άρθρου 50 του Π 28/1980. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου δεν µεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιλύονται µε τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. Θεωρήθηκε 16/10/2013 Ο Συντάξας 16/10/2013 Παναγιώτης Αυγουστάκης ασολόγος ΠΕ Γεώργιος Βασιλάκης Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣH ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2013 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 1 ης ΦΟΡΟΛΟ- ΓΗΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΟΝ BONUS MALUS ΜΗΧΑΝΕΣ 1. SYM GTS 250 cc BXH cc MODENAS 120 cc BXH cc MODENAS 120 cc BXH cc MODENAS 120 cc BXH cc MODENAS 120 cc BXH cc Kawasaki Kzr IBZ cc Kawasaki OBE cc Σκούτερ Malagouti 50 cc ΗΟ cc Σκούτερ Malagouti 50 cc ΗΟ cc Μηχανή Honda 150 cc ΡΑΕ cc Τρίκυκλο όχηµα 49 cc Paggio ΑΖΕ cc Παπί Honda 125 cc XZN cc Παπί Honda 125 cc XZN cc 06 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 14. Scoda Octavia KHI Hp Saab 1,8 T KHH Hp Πολυµορφικό Hyundai Matrix ΚΗΟ Ηp Επιβατικό Citroen Xsara KHO Ηp Επιβατικό Citroen C cc ΚΗΙ Ηp Skoda octavia ΚΗΗ Hp Επιβατικό Renault 1400 cc ΚΗΙ Ηp 02 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 21. JCB 3CX εκσκαφέας ΜΕ Hp JCB 2CX εκσκαφέας ΜΕ Hp NISSAN βραχιονοφόρο ΜΕ Hp JOHNSTON σάρωθρο ΜΕ Hp KARCHER σάρωθρο ΜΕ Hp 01 6

7 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 1 ης ΦΟΡΟΛΟ- ΓΗΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΟΝ BONUS MALUS Τρακτέρ International 1559(Πλαίσιο) Ηp 01 Σκαπτικό ΗΑΝΙΧ Η15Β ΜΕ Ηp 01 Σκαπτικό CASE 590 ΜΕ Ηp 04 Πλυντήριο κάδων ΜΑΝ ΜΕ Ηp 03 Σάρωθρο BUCHER GUYER ΜΕ Ηp 01 Σάρωθρο Dulevo Comado ME Hp 01 Καλαθοφόρο TL NISSAN ΜΕ Ηp 01 Βυτιοφόρο-πλυστικό PIAGGIO 1400 ME Ηp 01 ΦΟΡΤΗΓΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ- Υ ΡΟΦΟΡΑ 34. MERCEDES 1617 απορριµµατοφόρο ΚΗΟ Hp VOLVO FL 534 απορριµµατοφόρο KHI Hp MERCEDES απορριµµατοφόρο ΚΗΟ Hp MERCEDES απορριµµατοφόρο ΚΗΟ Hp MERCEDES 2629απορριµµατοφόρο ΚΗΗ Hp MERCEDES 2024απορριµµατοφόρο ΚΗΟ Hp MERCEDES ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ απορριµµατοφόρο MERCEDES ΜΥΛΟΣ απορριµµατοφόρο ΚΗΙ Hp 01 ΚΗΗ Hp MERCEDES 1832 ανακύκλωσης ΚΗΥ Hp MERCEDES φορτηγό µε αρπάγη ΚΗΟ Hp MITSUBISHI CANTER φορτηγό ΚΗΙ Hp VOLVO FL M φορτηγό KHI Hp MITSUBISHI FE 74 KHI Hp NISSAN EBRO φορτηγό KHO Hp VOLVO υδροφόρα ΚΗH Hp 01 7

8 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 1 ης ΦΟΡΟΛΟ- ΓΗΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΟΝ BONUS MALUS 49. MERCEDES υδροφόρα ΚΗΟ Hp PIAGGIO VAN φορτηγάκι KHH Hp PIAGGIO 4x4 φορτηγάκι KHH Hp HUNDAI H-1 VAN KHI Hp MITSUBISHI L 200 φορτηγάκι KHO Hp Βυτιοφόρο Mercedes 704/1213 ΚΗΟ Ηp Κλειστό ηµιφορτηγό Τoyota.1300cc YYH Ηp Aπορ/ρο Mercedes 1922-µύλος ΚΗΗ Ηp Φορτηγό Μercedes 1114K/31 ΚΗΟ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 2024Κ/38 ΚΗΟ Ηp Ηµιφορτηγό Mitsubisi L 300 ΚΗΟ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 2024-µύλος ΚΗΟ Ηp Ηµιφορτηγό Fiorino 1400cc ΚΗΟ Ηp Φορτηγό Mercedes αρπάγη ΚΗΟ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 2024-πρέσσα ΚΗΟ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 1831 ΚΗΟ Ηp Φορτηγό Μercedes 1823-αρπάγη ΚΗΟ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 1823-πρέσσα ΚΗΟ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 1318-µύλος ΚΗΙ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 1318-µύλος ΚΗΙ Ηp Τράκτορας + 2 πρέσσες κοντεινερ ΚΗΙ Ηp Απορ/ρο Piaggio 1.400cc ΚΗΙ Ηp Κλειστό ηµιφορτηγό Piaggio1.400cc ΚΗΙ Ηp Aνατρ. ηµιφορτηγό Piaggio 1.400cc ΚΗΙ Ηp Aνατρ. ηµιφορτηγό Piaggio 1.400cc ΚΗΙ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 1832Κ-πρέσσα ΚΗΙ Ηp Απορρ/ρο Ανακύκλωσης ΚΗΗ Ηp Aπορ/ρο Mercedes 1832Κ-πρέσσα ΚΗΙ Ηp Βυτιοφόρο Volvo FE 42 ΚΗΗ Hp Απορρ/ρο Ανακύκλωσης ΚΗΗ Hp ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 80. IVECO λεωφορείο ΚΗΟ Hp IVECO λεωφορείο ΚΗΟ Hp 01 8

9 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 1 ης ΦΟΡΟΛΟ- ΓΗΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΟΝ BONUS MALUS 82. MAN λεωφορείο ΚΗΟ Hp Λεωφορείο IVECO A50C15 ΚΗΙ Ηp Λεωφορείο IVECO A50C15 ΚΗΙ Ηp 08 Θεωρήθηκε 16/10/2013 Ο Συντάξας 16/10/2013 Παναγιώτης Αυγουστάκης ασολόγος ΠΕ Γεώργιος Βασιλάκης Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Αρ. κυκλοφορίας Έτος κτήσης Τρέχουσα αξία ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 Saab 1,8 T KHH Επιβατικό Citroen C cc ΚΗΙ Θεωρήθηκε 16/10/2013 Ο Συντάξας 16/10/2013 Παναγιώτης Αυγουστάκης ασολόγος ΠΕ Γεώργιος Βασιλάκης Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ 10

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 12/201 /2012 Αρ. πρωτ.: 111998 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2014 31.12.2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα