ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Σαρ. Γ/λζε: Μαληδαβίλνπ 5 & Αβιίρνπ Σαρ. Κώδ.: Αξγνζηόιη Πιεξ/ξίεο: Α. σηεξίνπ, Δι. Παπαθισξάηνπ Σειέθσλν: Fax: Θέκα: Πξνθήξπμε πξόζιεςεο επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηερληηώλ πςειήο εμεηδίθεπζεο, κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξραηνινγηθώλ έξγσλ ηνπ Τπνέξγνπ 2 «Αξραηνινγηθή επίβιεςε θαη ζσζηηθό έξγν», ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Απνρέηεπζε Πόξνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο» εληαγκέλεο ζην Δ.Π. «Πεξηβάιινλ - Αεηθόξνο Αλάπηπμε» (ΔΠΑ ). Έρνληαο ππόςε: 1. Σν Π.Γ.191/2003 (ΦΔΚ 146/Α/ ) γηα ηνλ Οξγαληζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. 2. Σν Π.Γ.85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ». 3. Σν Π.Γ.96/2012 (ΦΔΚ 154/Α/ ) γηα ηε «ύζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνύ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ». 4. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν.1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/ ) γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο αξραηνινγηθώλ έξγσλ. 5. Σν Π.Γ.99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/ ) γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθώλ ελ γέλεη έξγσλ. 6. Σν Ν.2026/1992 (ΦΔΚ 43/Α/ ) γηα ηε «Ρύζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη πξνζσπηθνύ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σν άξζξν 18 ηνπ Ν.2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α/ ), «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», όπσο ηζρύεη κε ην εδάθην ηε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 «Αλακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 234/Α/2009). 8. Σελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2833/2000 (ΦΔΚ 150/Α/ ) πνπ αλαθέξεηαη ζε «Θέκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. Σελ παξάγξαθν 27 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.2947/2001 (ΦΔΚ 228/Α/ ) πνπ αθνξά ζε «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο Έξγσλ Οιπκπηαθήο & άιιεο δηαηάμεηο». 10. Σν Π.Γ.410/1988 (ΦΔΚ 191/Α/ ) πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ ινηπώλ Ν.Π.Γ.Γ.»

2 11. Σν Π.Γ.635/1985 (ΦΔΚ 232/Α/ ) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.74/1985 θαη ζηηο ινηπέο εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. 12. Σελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.3905/2010 (ΦΔΚ 219/Α/ ) «Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν αληηθαζηζηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ.99/1992, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνύ από ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. 13. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/ ), «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 14. Σν άξζξν 41 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138/Α/ ) αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ εβδνκαδηαίσλ σξώλ εξγαζίαο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνύ θαη ινηπώλ Ν.Π.Γ.Γ θαη όζσλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα αθνινπζνύλ ην σξάξην απηώλ. 15. Σν άξζξν 40 ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ 35/Α/ ), «Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηόπηλγθ, ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγώλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κε ην νπνίν παύνπλ λα ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ Π.Γ.164/2004 (ΦΔΚ 134/Α/ ) «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην δεκόζην ηνκέα». 16. Σελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/ ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » 17. Σελ αξηζ. Τ 27/ Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ γηα ηνλ θαζνξηζκό αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Κσλ/λνπ Σδαβάξα (ΦΔΚ 2048/Β/ ). 18. Σελ Π.Τ.. 33/ (ΦΔΚ Α/280) «Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα» όπσο ηζρύεη, ηεο νπνίαο ε ηζρύο παξαηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Π.Τ.. 40/ (ΦΔΚ Α/256). 19. Σελ αξηζ. ΓΗΠΠ/Φ/ΔΓΚΡ.11/18/1847/ (νξζή επαλάιεςε ) Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Π.Τ.. 33/2006, γηα ηελ έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α θαζώο θαη ην αξ. πξ. ΓΗΠΠ/Φ/ΔΓΚΡ.11/ΟΗΚ7843/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 20. Σελ αξ. πξ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ35/110738/4718/ , Τπνπξγηθή Απόθαζε έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηνπ Τπνέξγνπ «Αξραηνινγηθή επίβιεςε θαη ζσζηηθό έξγν» ηεο Πξάμεο «Απνρέηεπζε Πόξνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο» απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία από ηε ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ». 21. Σελ αξ. πξ / Απόθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο, Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα Τδάησλ πεξί έληαμεο ηεο πξάμεο «Απνρέηεπζε Πόξνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο» ζην Δ.Π. «Πεξηβάιινλ Αεηθόξνο Αλάπηπμε». 22. Σηο επηηαθηηθέο αλάγθεο πξόζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηερληηώλ πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηεο ΛΔ Δθνξείαο Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ - 2 -

3 αξραηνινγηθώλ εξγαζηώλ ηνπ Τπνέξγνπ 2 «Αξραηνινγηθή επίβιεςε θαη ζσζηηθό έξγν» ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο Απνρέηεπζε Πόξνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο» εληαγκέλεο ζην Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε», κε θσδηθό Πξάμεο 2011Δ , ηεο ΑΔ 0758 θαη θσδηθό OΠ: Σελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ επί ζπκβάζεη ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γεκνζίνπ. 24. Σελ αξ. πξ. 2004/ Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνύ. 25. Σελ ύπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηώζεσλ ζηνλ θσδηθό πξάμεο 2011Δ ηεο ΑΔ 0758 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηνπ Σελ αξ. πξ. ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΓΤ/ΓΗΟΗΚ/ΣΓΠΗΓ/26242/4917/4163/1360/ (νξζή επαλάιεςε ) Απόθαζε «έγθξηζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζε Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Πνιηηηζκνύ ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α., γηα ηελ πινπνίεζε Έξγσλ ΔΠΑ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξ. ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΓΤ/ΓΗΟΗΚ/ΣΓΠΗΓ/77162/12916/10853/3691/ (ΑΓΑ:ΒΔΝ2Γ- ΟΝΖ) Τπνπξγηθή Απόθαζε. Αλαθνηλώλνπκε Σελ πξνθήξπμε πξόζιεςεο ηνπ παξαθάησ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηερληηώλ πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ππνέξγνπ 2 «Αξραηνινγηθή επίβιεςε θαη ζσζηηθό έξγν» ηνπ έξγνπ «Απνρέηεπζε Πόξνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο», γηα ρξνληθό δηάζηεκα επηά (7) κελώλ, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, σο εμήο: ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ ΠΔ Αξραηνιόγνη 4 ΓΔ Δξγαηνηερλίηεο, θαη ειιείςεη απηώλ, ΤΔ Δξγάηεο Δηδηθεπκέλνη 8 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ Πόξνο Κεθαινληάο Πόξνο Κεθαινληάο Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο Όζνη επηζπκνύλ λα πξνζιεθζνύλ, θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, λνκίκσο επηθπξσκέλα, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά (ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο νη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηελ Τπεξεζία έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηε δηεύζπλζε: ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ, Γηεύζπλζε: Μαληδαβίλνπ 5 & Αβιίρνπ, Αξγνζηόιη ππόςε θ. Μνπξειάηνπ Ησάλλαο, ηει. επηθνηλσλίαο: εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο θαηαρώξηζεο ζην δηαδηθηπαθό θόκβν (ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηνπ - 3 -

4 Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Τπεξεζίαο (από 3 έσο θαη 7 Ηνπλίνπ 2013). Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ. Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη : α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δ.Δ. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη όηη γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε βαζκό επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (N.2413/1996 παξ. 1, άξζξνπ 10) πνπ ρνξεγείηαη από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο: α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ Αζήλα, ηει θαη β) Καξακανύλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ Θεζζαινλίθε, ηει , ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ: Α ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.). Β ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. Γ ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. Δπίζεο, απνδεηθλύεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνύπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ , ηει. 2310/ ) ην νπνίν ρνξεγείηαη ύζηεξα από ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή από άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιώζζαο. Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε γλώζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο γηα Βνξεηνεπεηξώηεο, Κύπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνύο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη από ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. β) Να έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. γ) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγνπλ. δ) Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) με ηην επιθύλαξη ηηρ επόμενηρ εξαίπεζηρ. Δξαίπεζη: Οι ςποτήθιοι για θέζειρ βοηθηηικού ή ανειδίκεςηος πποζυπικού ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι έσοςν εκηίζει ηην ποινή ή ηα μέηπα αζθαλείαρ πος ηοςρ έσοςν επιβληθεί έσοςν απθεί ή έσοςν απολςθεί ςπό όπο (Ν. 2207/1994 άπθπο 4 παπ

5 ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΔ-ΓΔ-ΤΔ Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ΠΔ Αξραηνιόγνη ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ - Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, ή Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Αξραηνινγία, Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν από ην ΓΟΑΣΑΠ. - Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο, ή γαιιηθήο, ή γεξκαληθήο, ή ηηαιηθήο γιώζζαο. -Απνδεδεηγκέλε γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. - Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο (όπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ). Αλ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ην πξνζόλ ηεο άξηζηεο γλώζεο μέλεο γιώζζαο, κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θαη ππνςήθηνη θαη κε πνιύ θαιή γλώζε ή αθόκε θαη θαιή γλώζε μέλεο γιώζζαο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζόζησζεο 60% δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε εκπεηξία ηόηε νη ππνιεηπόκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο ρσξίο απηή. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζόζησζεο 40% δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο ρσξίο εκπεηξία ηόηε νη ππνιεηπόκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε απηή. ΓΔ Δξγαηνηερλίηεο - Απνιπηήξηνο ηίηινο Γεληθνύ Λπθείνπ ή Λπθείνπ Γεληθήο Καηεύζπλζεο ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. - Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο (αθνξά ζην 60% ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ εθόζνλ βεβαίσο ππάξμνπλ θαη ππνςήθηνη κε εμεηδίθεπζε ρσξίο εκπεηξία). ΤΔ Δηδηθεπκέλνη Δξγάηεο - Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. - Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο (αθνξά ζην 60% ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ εθόζνλ βεβαίσο ππάξμνπλ θαη ππνςήθηνη κε εμεηδίθεπζε ρσξίο εκπεηξία)

6 Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ην πξνζόλ ηνπ απνιπηεξίνπ ηίηινπ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θαη ππνςήθηνη ρσξίο ηίηινπο ζπνπδώλ, αιιά κε ζπλαθή εκπεηξία. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Ζ δηαδηθαζία ηεο πξόζιεςεο είλαη ε πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 ζε ζπλδπαζκό κε ην Π.Γ. 99/1992 θαη ην εδάθην ε, άξζξν 1, ηνπ Ν.3812/ , όπσο ηζρύνπλ. Σν 60% ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ, μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνύ, ζα θαιπθζεί από ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλαθή εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε θαη ην 40% ζα θαιπθζεί από ππνςήθηνπο ρσξίο εκπεηξία αιιά κε εμεηδίθεπζε ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνθύπηεη από ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδώλ. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππόςε όηη, γηα θιάζκα κηζήο κνλάδαο θαη πάλσ δηαηίζεηαη κηα ζέζε ζηελ θαηεγνξία όζσλ έρνπλ εκπεηξία. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ Λόγσ ησλ πςειώλ απαηηήζεσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, γηα έξγα έξεπλαο, αλαζηήισζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη δηακόξθσζεο Μλεκείσλ Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη ησλ εθηεινύκελσλ Έξγσλ Μνπζείσλ κε εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό θαη ηερληηώλ πςειήο εμεηδίθεπζεο, ζα εθαξκνζζνύλ ηα θξηηήξηα θαη ε αληίζηνηρε κνξηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3812/2009. Δηδηθόηεξα νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα ηππηθά πξνζόληα, θαηαηάζζνληαη θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα. Ζ θαηάηαμε ππνςεθίσλ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ην νπνίν έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε θάησ ησλ έμη (6) κελώλ, γίλεηαη ζε πίλαθα ζύκθσλα κε ηα ινηπά βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα κόλν εθόζνλ ε εμεηδίθεπζε πξνθύπηεη από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ. (π.σ. για ηοςρ Μησανικούρ ηίηλο ζποςδών πος να αποδεικνύει ηην εξειδίκεςζη ζηην αποκαηάζηαζη και ανάδειξη μνημείυν, για ηοςρ επγαηοηεσνίηερ και ειδικεςμένοςρ Δπγάηερ εξειδικεςμένο ηίηλο καηέσοςν οι απόθοιηοι ηηρ ζσολήρ Μαπμαποηεσνιηών Πανόπμος Τήνος). ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ Γηα ηελ θαηεγνξία ΠΔ α. Ο βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ, πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, βαζκνινγείηαη σο εμήο: νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, ππνινγηδόκελεο ζε δεθάβαζκε θιίκαθα κε δύν δεθαδηθά ςεθία, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκό 110. β. Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο: ηεηξαθόζηεο (400) κνλάδεο. γ. Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθό αληηθείκελν: δηαθόζηεο (200) κνλάδεο. δ. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο: δηαθόζηεο (200) κνλάδεο. ε. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε άιιν γλσζηηθό αληηθείκελν: εθαηό (100) κνλάδεο

7 ζη. Ζ γλώζε μέλεο γιώζζαο βαζκνινγείηαη σο εμήο: Άξηζηε γλώζε - 70 κνλάδεο. Πνιύ θαιή γλώζε 50 κνλάδεο. Καιή γλώζε 30 κνλάδεο. Γηα ηνλ ππνςήθην πνπ γλσξίδεη πεξηζζόηεξεο μέλεο γιώζζεο, ε βαζκνινγία είλαη αζξνηζηηθή. δ. Ο δεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο ησλ θαηεγνξηώλ ΠΔ θαη ΣΔ θαη ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε: εθαηόλ πελήληα (150) κνλάδεο. ε. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο. Αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη δεύηεξν κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ηίηιν ζπνπδώλ, κνξηνδνηείηαη επηπιένλ θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ησλ κνξίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αληίζηνηρν πξώην ηίηιν. Γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ: α. Ο βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη βαζκνινγείηαη σο εμήο: ν βαζκόο πηπρίνπ πνπ εθδίδεηαη ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα, δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκό 2 θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκό 110. β. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο. γ. Γίπισκα κεηαδεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΔΔΚ δσδεθάκελεο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, ή δεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε (150 κνλάδεο -βαζκνινγείηαη κόλν έλαο ηίηινο). δ. Ζ γλώζε μέλεο γιώζζαο βαζκνινγείηαη σο εμήο: Άξηζηε γλώζε - 70 κνλάδεο. Πνιύ θαιή γλώζε 50 κνλάδεο. Καιή γλώζε 30 κνλάδεο. Γηα ηνλ ππνςήθην πνπ γλσξίδεη πεξηζζόηεξεο μέλεο γιώζζεο ε βαζκνινγία είλαη αζξνηζηηθή. Γηα ηελ θαηεγνξία YΔ: α. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο. β. Ο αξηζκόο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ βαζκνινγείηαη κε εθαηό (100) κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα αλήιηθα ηέθλα θαη δηαθόζηεο (200) κνλάδεο γηα θάζε έλα από ηα επόκελα αλήιηθα ηέθλα. γ. Ο ρξόλνο αλεξγίαο γηα θάζε εμάκελν αλεξγίαο θαη έσο νθηώ (8) ζπλνιηθά βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο. δ. Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε ηξηαθόζηεο (300) κνλάδεο. ε. Ζ ειηθία ησλ ππνςεθίσλ βαζκνινγείηαη σο εμήο: Γηα ειηθία έσο 24 εηώλ πελήληα (50) κνλάδεο. Γηα ειηθία άλσ ησλ 24 εηώλ θαη έσο 30 εηώλ - εβδνκήληα πέληε(75) κνλάδεο

8 Γηα ειηθία άλσ ησλ 30 εηώλ κεδέλ (0) κνλάδεο. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά: α) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο θαη ησλ βαζκνινγνύκελσλ ηίηισλ ηνπο, ζπγθεθξηκέλα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα εηδηθά πξνζόληα όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε πξόζιεςεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ εθδνζεί ζηελ αιινδαπή λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε. β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. γ) Τπεύζπλε Γήισζε (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) «Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεύζπλε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ» [Με αηνκηθή επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ»,] δειώλνπλ όηη:: 1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρεη όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηελ πξνθεξπζόκελε ζέζε, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο λα γλσξίδεη όηη ζα έρεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/ Έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρεη (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) είλαη ππόδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) ηειεί ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 3. ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εμαηξνύληαη από ην θώιπκα όζνη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994)

9 δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε: Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη επαθξηβώο ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε εηδηθόηεηα πξόζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο θαη ν αξηζκόο ησλ εκεξνκηζζίσλ. Οη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε εηδηθόηεηα πξόζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο. Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, όηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο. Τπνβνιή ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ θαιύπηνπλ ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ γίλνληαη επηπιένλ δεθηά: 1. Γίπισκα κεηαδεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΔΔΚ δσδεθάκελεο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, ή δεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε. 2. Πηπρίν ή δίπισκα μέλεο γιώζζαο. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ γίλνληαη επηπιένλ δεθηά: 1. Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ (γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο). 2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ απόδεημε ύπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ. 3. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.). ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣ/ΚΧΝ & ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Δπίζεο, πξάμε αλαγλώξηζεο από ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α., Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο

10 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη πξόζιεςεο ζηα γξαθεία ηεο Δθνξείαο: ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ, Γηεύζπλζε: Μαληδαβίλνπ 5 & Αβιίρνπ, Αξγνζηόιη, ηει. επηθνηλσλίαο: , ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ έλζηαζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, πνπ ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβόινπ ζην Γεκόζην Σακείν πελήληα (50) επξώ. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ. Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή ηόηε ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. ε πεξίπησζε δηθαίσζεο ησλ ελζηάζεσλ ή κείσζεο ησλ κνξίσλ ησλ επηηπρόλησλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ηνπο πξώηνπο επηιαρόληεο θαηά ζεηξά κνξίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Δνημεπώνονηαι οι ςποτήθιοι όηι, ζύμθυνα με ηην ςπ απιθμ.17/2002 Απόθαζη ηηρ Απσήρ Πποζηαζίαρ Γεδομένυν Πποζυπικού Φαπακηήπα, η Υπηπεζία θα παπέσει ηη δςναηόηηηα ππόζβαζηρ ζε ζηοισεία πος αθοπούν ηοςρ λοιπούρ ςποτηθίοςρ, πποκειμένος να αζκήζοςν ηα δικαιώμαηά ηοςρ, ζύμθυνα με ηη νόμιμη διαδικαζία (έγγπαθη αίηηζη, ηεκμηπίυζη ςπέπηεπος έννομος ζςμθέπονηορ). ΓΗΑΡΚΔΗΑ-ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ-ΜΗΘΟΓΟΗΑ θιπ Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζα είλαη επηά (7) κήλεο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ζ απαζρόιεζε ζα είλαη πελζήκεξε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 40 ώξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ Τπνέξγνπ 2 «Αξραηνινγηθή επίβιεςε θαη ζσζηηθό έξγν» ηεο Πξάμεο «Απνρέηεπζε Πόξνπ Γήκνπ Κεθαινληάο» κε Κσδηθό 2011Δ ηεο ΑΔ 0758 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο Σν αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζα αλαδεηεζνύλ απηεπάγγειηα από ηελ Τπεξεζία. Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΛΔ Δθνξείαο Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ, Γηεύζπλζε: Μαληδαβίλνπ 5 & Αβιίρνπ, Αξγνζηόιη ηει. επηθνηλσλίαο: θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθό θόκβν ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνύ ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α (http://www.yppo.gr). Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δθνξείαο θ.α.α. Αλδξέαο σηεξίνπ Αξραηνιόγνο

11 ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 1. ΤΠΑΗΘΠΑ/Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 2. ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΠ/Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο 3. ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΠ/Γεληθή Γ/λζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 4.ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΠ/Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο/ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ 5.ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΠ/Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο/ Γξαθείν Μεραλνγξάθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνηρείσλ ηνπ Ωξνκηζζίνπ θαη ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ Πξνζσπηθνύ 6.Ζιεθ/θή ηζηνζειίδα Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr Αλαθνηλώζεηο-Πξνθεξύμεηο- Πξνθήξπμε ζέζεσλ εξγαζίαο) 7.Ζιεθ/θή ηζηνζειίδα ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://et.diavgeia.gov.gr /f/yppot) 8. Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 9. Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο 10. Γήκνο Κεθαινληάο 11. Κ.Δ.Π. Αξγνζηνιίνπ, Γήκνπ Κεθαινληάο 12. Κ.Δ.Π. Διεηνύ-Πξόλλσλ, Γήκνπ Κεθαινληάο

12 ΠΡΟ: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αξγνζηόιη, / /2013 Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ Αξ. Πξ.. Γεληθή Γηεύζπλζε Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Μαληδαβίλνπ 5 & Αβιίρνπ ΣΚ: Αξγνζηόιη ΑΗΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Τπνςεθίνπ γηα πξόζιεςε κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαη άξζξν 18 ηνπ Ν 2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Νόκνπ 3812/2009. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ / 2013 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: (ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ,YΔ) Δπηινγή ζέζεο απαζρόιεζεο:. 2. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ: (θεθαιαία) 3. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ: (θεθαιαία) 4. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ: (θεθαιαία) ΑΡΗΘ.ΓΔΛΣ.ΣΑΤΣΟΣ.: ΖΜΔΡΟΜ. ΔΚΓΟΖ. 7.ΑΦΜ. 8.Γ.Ο.Τ 9. Α.Μ.Κ.Α ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 11. ΟΓΟ: 12. ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΛΖ 14. Σ.Κ.: ΝΟΜΟ:. 16. ΣΖΛΔΦΩΝΟ: α)....β)

13 Α. Σίηινη πνπδώλ α/α Τίηλορ Ίδπςμα Α Α Βαθμ ό ρ Έηορ κηήζηρ Β. Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη α/α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Διδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ Β Β 1 2 Γ. Γηδαθηνξηθνί Σίηινη α/α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Διδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ Γ 1 Γ Γ. Δκπεηξία α/α Μήνερ Από Έυρ Απαζσόληζηρ Φοπέαρ/Δπγοδόηηρ Διδικόηηηα-Καθήκονηα (ζςνοπηικά) Γ Γ Γ Γ E. Γισζζνκάζεηα α/α Γλώζζα Δπίπεδο Τίηλορ Πιζηοποιηηικού Φοπέαρ πος ηο εξέδυζε Ε Ε Ε Ε. Γλώζε ρξήζεο Ζ/Τ Ζ 1 13

14 Ζ 2 Ζ. Κνηλσληθά θξηηήξηα ( γηα ζέζεηο ΤΔ ) α Υξόλνο αλεξγίαο: [αξηζκ. κελώλ] γ Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο:. [λαη / όρη] β Αλήιηθα ηέθλα: [αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ] δ Ζιηθία ηνπ ππνςεθίνπ:.[έσο 24 εηώλ / εηώλ / άλσ ησλ 30 εηώλ ] πλεκκέλα: Ο/Ζ ππνςήθη.. Ζκεξνκελία. (Τπνγξαθή) 14

15 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986 ΠΡΟ (1) : Ο /Ζ Όλνκα: ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: α) Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη απνιύησο αθξηβή θαη αιεζή. β) Έρσ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγσ. γ) Μεηά ηελ εηδνπνίεζή κνπ γηα ηελ επηινγή κνπ ζην θνξέα είκαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζσ θαη λα αλαιάβσ ππεξεζία εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ. δ) Γελ έρσ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. ε) Έρσ εκπεηξία... κελώλ ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζνκέλεο ζέζεο θαη εηδηθόηεξα.20 Ο /Ζ Γει. 15

16 16

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα