ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. Ρφδνο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. Ρφδνο, 28-8-2014"

Transcript

1 EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIMOY & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ KB' EΦOPEIA ΠPOΪTOPIKΩN & KΛAIKΩN APXAIOTHTΩN ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ Tαρ. Γηεχζπλζε: νδφο Ηππνηψλ ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο: Α.Καξαβνθπξνχ Tει.: , FAX: e- mail: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Ρφδνο, Aξ. Πξση.: 6312 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΘEMA: Πξνθήξπμε πξφζιεςεο δχν ΓΔ Δξγαηνηερλίηεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο πάξθσλ θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζεηαθψλ κνλάδσλ σο πφισλ ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη επηζθεςηκφηεηαο ζην αθξηηηθφ Αγαζνλήζη (Διιάο) θαη ζηε Λεπθσζία (Κχπξνο), κε αθξσλχκην ΑΜ ΔΡΓΟΝ» ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα - Κχπξνο Έρνληαο ππφςε: 1.Σν Π.Γ. 191/2003 (ΦΔΚ 146/Α/ ) γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 2. Σν Π.Γ 118/2013 (ΦΔΚ 152/Α/ ) γηα ηελ «Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 85/2013(Α 141)- Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη κεηνλνκαζία ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο». 3. To Π.Γ. 119/2013 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ (ΦΔΚ 153/Α/2013). 4. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/ ) γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ. 5. Σν Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/ ) γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ. 6. Σνλ Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ 43/Α/ γηα ηε «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σν άξζξν 18 ηνπ Ν. 2190/1994 πεξί «χζηαζεο αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή Πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/Α/ ) γηα ηελ «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 8. Σν άξζξν 6, παξ. 1, ηνπ Ν. 2833/2000 (ΦΔΚ 150/Α/ ) γηα «Θέκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. Σν άξζξν 19, παξ. 27, ηνπ Ν. 2947/2001 (ΦΔΚ 228/Α/ ) γηα «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο Έξγσλ Οιπκπηαθήο & άιιεο δηαηάμεηο». 10. Σν Π.Γ. 164/2004 (ΦΔΚ 134/Α/ ) πεξί «Ρπζκίζεσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα». 11. Σν Π.Γ. 410/1988 (ΦΔΚ 191/Α/ ) πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ.». 1

2 12. Σν Π.Γ. 635/1985 (ΦΔΚ 232/Α/ ), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 74/1985 θαη ζηηο ινηπέο εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 13. Σν άξζξν 42, παξ. 4, ηνπ Ν. 3905/2010 (ΦΔΚ 219/Α/ ) γηα ηελ «Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν αληηθαζηζηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ. 99/1992, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. 14. Σνλ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/ ) γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ» ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 15. Σν άξζξν 40 ηνπ Ν. 4049/2012 (ΦΔΚ 35/Α/ ). «Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηφπηλγθ, ησλ πξν ζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 16. Σν άξζξν 1 παξ. 9 ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/ ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ». 17. Σν άξζξν 40 ηνπ Ν. 4049/2012 (ΦΔΚ 35/Α/ ). «Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηφπηλγθ, ησλ πξν ζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 2, πεξ. ε, ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/Α/ ). «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 19. Σηο επηηαθηηθέο αλάγθεο πξφζιεςεο ηερληηψλ πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο πάξθσλ θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζεηαθψλ κνλάδσλ σο πφισλ ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη επηζθεςηκφηεηαο ζην αθξηηηθφ Αγαζνλήζη (Διιάο) θαη ζηε Λεπθσζία (Κχπξνο), κε αθξσλχκην ΑΜ ΔΡΓΟΝ» εληαγκέλνπ ζην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα - Κχπξνο Σελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ επί ζπκβάζεη ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ. 21. Σελ απφ θαη κε θσδηθφ Κ ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Κχπξνο κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ "Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία" ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη αθεηέξνπ, ηεο ΚΒ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, Κχξηνπ Γηθαηνχρνπ ηνπ έξγνπ, ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπιαζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο πάξθσλ θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζεηαθψλ κνλάδσλ σο πφισλ ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη επηζθεςηκφηεηαο ζην αθξηηηθφ Αγαζνλήζη (Διιάο) θαη ζηε Λεπθσζία (Κχπξνο), κε αθξσλχκην ΑΜ ΔΡΓΟΝ», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα - Κχπξνο , κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 80% απφ ην ΔΣΠΑ θαη 20% απφ εζληθνχο πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. 22. Σε πκθσλία Δηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Κχπξνο Σε πιινγηθή Απφθαζε 4809/ΓΔ-123/ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πεξί έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Π.Γ.Δ. κε θσδηθφ έξγνπ 2013ΔΠ (ΑΓΑ: BEΤΗΦ-ΑΓΒ). 24. Σελ ππ αξ. ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠΠ/ΣΓΑΜ/Φ21-ΚΒ/29722/13634/ 1609/533/ (ΑΓΑ: ΒΔΓΑΓ-Β2Α) Απφθαζε έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο πάξθσλ θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζεηαθψλ κνλάδσλ σο πφισλ ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη επηζθεςηκφηεηαο ζην αθξηηηθφ Αγαζνλήζη (Διιάο) θαη ζηε Λεπθσζία (Κχπξνο), κε αθξσλχκην ΑΜ ΔΡΓΟΝ». 25. Σν Σερληθφ Γειηίνπ ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο πάξθσλ θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζεηαθψλ κνλάδσλ σο πφισλ ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη επηζθεςηκφηεηαο ζην αθξηηηθφ Αγαζνλήζη (Διιάο) θαη ζηε Λεπθσζία (Κχπξνο), κε αθξσλχκην ΑΜ ΔΡΓΟΝ». 26. Σηο εγθεθξηκέλεο θαη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο γηα ην έξγν, κε ΑΔΠ 367/8 - Κσδηθφο έξγνπ 2013ΔΠ Σελ κε αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΗΟΗΚ/ΣΓΠΗΓ/43811/5726/4866/1139/ (ΑΓΑ.ΒΗΔΡΓ-Η2Β)) Απφθαζε έγθξηζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ζην πιαίζην έξγσλ ΔΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηξίησλ». 2

3 ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΟΤΜΔ Σελ πξφζιεςε ησλ παξαθάησ ηερληηψλ πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ έξγνπ «Αλάπιαζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο πάξθσλ θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζεηαθψλ κνλάδσλ σο πφισλ ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη επηζθεςηκφηεηαο ζην αθξηηηθφ Αγαζνλήζη (Διιάο) θαη ζηε Λεπθσζία (Κχπξνο), κε αθξσλχκην ΑΜ ΔΡΓΟΝ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο αλά εηδηθφηεηα, αξηζκνχ αηφκσλ, δηάξθεηα ζχκβαζεο, έδξα. (βι. ΠΗΝΑΚΑ ) ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΗΝΑΚΑ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΔ Δξγαηνηερλίηε 2 ζέζεηο δχν (2) κήλεο Αγαζνλήζη Γσδεθαλήζνπ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ, θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, λνκίκσο επηθπξσκέλα, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά (ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο νη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο καο ζηελ δηεχζπλζε: νδφο Ηππνηψλ, Ρφδνο 85100, ππφςε θνπ Βαζίιε Καξαγηάλλε ηει , εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαρψξεζεο ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν (ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο (από έωο θαη ). ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη: α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δ.Δ. Γηα ηνλ ππνςήθην ρωξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη γλωξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (N.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ Αζήλα, ηει θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ Θεζζαινλίθε, ηει , ηνπ θαησηέξσ επηπέδνπ: Α ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.). Β ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γ ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Γ ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ , ηει. 2310/ ) ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. β) Να έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ. γ) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 3

4 δ) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε , ηει ), ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνχο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. Δμαίξεζε: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξνπο (Ν. 2207/1994, άξζξν 4, παξ. 6). ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΓΔ Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΔ Δξγαηνηερλίηεο Απνιπηήξηνο ηίηινο Γεληθνχ Λπθείνπ ή Λπθείνπ γεληθήο θαηεχζπλζεο ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (αθνξά ζην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ εθφζνλ βεβαίσο ππάξμνπλ θαη ππνςήθηνη κε εμεηδίθεπζε ρσξίο εκπεηξία). Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ). Δθφζνλ ππάξμνπλ ζέζεηο πνπ δελ ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ην πξνζφλ ηνπ απνιπηεξίνπ ηίηινπ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ππνςήθηνη ρσξίο ηίηινπο ζπνπδψλ, αιιά κε ζπλαθή εκπεηξία. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο είλαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 99/1992 θαη ην άξζξν 1, παξ. 2, εδάθην ε, ηνπ Ν. 3812/ , φπσο ηζρχνπλ. Σν 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ, μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλαθή εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαη ην 40% ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο ρσξίο εκπεηξία αιιά κε εμεηδίθεπζε ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνθχπηεη απφ ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε φηη, γηα θιάζκα κηζήο κνλάδαο θαη πάλσ δηαηίζεηαη κηα ζέζε ζηελ θαηεγνξία φζσλ έρνπλ εκπεηξία. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ Λφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, γηα έξγα έξεπλαο, αλαζηήισζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη δηακφξθσζεο κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ κνπζείσλ κε εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ηερληηψλ πςειήο εμεηδίθεπζεο, ζα εθαξκνζζνχλ ηα θξηηήξηα θαη ε αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3812/

5 Δηδηθφηεξα, νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα, θαηαηάζζνληαη θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα. Ζ θαηάηαμε ππνςεθίσλ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ην νπνίν έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία ζπλαθή κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε θάησ ησλ έμη (6) κελψλ, γίλεηαη ζε πίλαθα ζχκθσλα κε ηα ινηπά βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, κόλν εθόζνλ ε εμεηδίθεπζε πξνθύπηεη από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ. γηα ηνπο Μεραληθνχο, ηίηιν ζπνπδψλ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εμεηδίθεπζε ζηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε κλεκείσλ, γηα ηνπο εξγαηνηερλίηεο θαη εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο, εμεηδηθεπκέλν ηίηιν πνπ θαηέρνπλ νη απφθνηηνη ηεο ρνιήο Μαξκαξνηερληηψλ Παλφξκνπ Σήλνπ). ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ Γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ: α. Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη, βαζκνινγείηαη σο εμήο: ν βαζκφο πηπρίνπ πνπ εθδίδεηαη ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα δηαηξείηαη κα ηνλ αξηζκφ 2 θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην αξηζκφ εθαηφλ δέθα (110). β. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη εμήληα (60) κήλεο. γ. Γίπισκα κεηαδεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΔΔΚ δσδεθάκελεο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, ή δεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε (150 κνλάδεο -βαζκνινγείηαη κφλν έλαο ηίηινο). δ. Ζ γλψζε μέλεο γιψζζαο βαζκνινγείηαη σο εμήο: Άξηζηε γλψζε - 70 κνλάδεο. Πνιχ θαιή γλψζε 50 κνλάδεο. Καιή γλψζε 30 κνλάδεο. Γηα ηνλ ππνςήθην πνπ γλσξίδεη πεξηζζφηεξεο μέλεο Γιψζζεο ε βαζκνινγία είλαη αζξνηζηηθή. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά: α) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο θαη ησλ βαζκνινγνχκελσλ ηίηισλ ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθά πξνζφληα, φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξφζιεςεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ εθδνζεί ζηελ αιινδαπή, λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. γ) Τπεύζπλε Γήιωζε (άξζξν 8,παξ. 4, Ν. 1599/1986) «Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεύζπλε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ» [Με αηνκηθή επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6, ηνπ άξζξ. 22, ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δπίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο, βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ»,] δειώλεη όηη: 1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρεη φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο λα γλσξίδεη φηη ζα έρεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/

6 2. Έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, θαζφηη δελ έρεη (κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί φπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) είλαη ππφδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) έρεη, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 3. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, εμαηξνχληαη απφ ην θψιπκα φζνη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994). δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε: Γηα ηνπο κηζζωηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εηδηθφηεηα πξφζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εκεξνκηζζίσλ. Οη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εηδηθφηεηα πξφζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο. Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο. Τπνβνιή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ θαιχπηνπλ ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣ/ΚΧΝ & ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε, πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α., Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη πξφζιεςεο ζηα γξαθεία ηεο ΚΒ ΔΠΚΑ, ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ έλζηαζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, πνπ ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ζην Γεκφζην Σακείν πελήληα (50) επξψ. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ηφηε ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. ε πεξίπησζε δηθαίσζεο ησλ ελζηάζεσλ ή κείσζεο ησλ κνξίσλ ησλ επηηπρφλησλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ηνπο πξψηνπο επηιαρφληεο θαηά ζεηξά κνξίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Δλεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη φηη, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 17/2002 Απφθαζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε Τπεξεζία ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζχκθσλα κα ηελ λφκηκε δηαδηθαζία (έγγξαθε αίηεζε, ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο 6

7 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ-ΜΗΘΟΓΟΗΑ θιπ. Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα είλαη γηα: ΓΔ Δξγαηνηερλίηε δχν (2) κήλεο 2 ζέζεηο. Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη πελζήκεξε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο πάξθσλ θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζεηαθψλ κνλάδσλ σο πφισλ ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη επηζθεςηκφηεηαο ζην αθξηηηθφ Αγαζνλήζη (Διιάο) θαη ζηε Λεπθσζία (Κχπξνο), κε αθξσλχκην ΑΜ ΔΡΓΟΝ», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα - Κχπξνο ». Σν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΚΒ ΔΠΚΑ θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. (http://www.yppo.gr). Ζ Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Μαξία Μηραειίδνπ 7

8 ΠΡΟ: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γεληθή Γηεύζπλζε Αξραηνηήηωλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Τπεξεζία: KB ΔΠΚΑ Σαρ. Γηεύζπλζε: Ηππνηώλ, Ρόδνο Αξ. Πξωη. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΔΥΘΥΝΗ -ΓΗΛΩΣΗ Τπνςεθίνπ γηα πξφζιεςε κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαη άξζξν 18 ηνπ Ν 2190/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 812/2009. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ / /2014 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ - ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ.... (ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ,YΔ) Δπηινγή ζέζεο απαζρφιεζεο:.. 2. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΧΝΤΜΟ:(θεθαι.) ΟΝΟΜΑ - ΔΠΧΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ:(θεθαι.).. 4. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΧΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ(θεθαι.)... 5.ΑΡΗΘ.ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣ.:...6. ΖΜΔΡΟΜ. ΔΚΓΟΖ... 7.ΑΦΜ. 8. Γ.Ο.Τ 9. Α.Μ.Κ.Α ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 11. ΟΓΟ: ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΛΖ Σ.Κ.: ΝΟΜΟ: ΣΖΛΔΦΧΝΟ: α).....β) Α. Σίηινη πνπδψλ α/α Τίηινο Ίδξπκα Βαζκόο Α1 Έηνο θηήζεο Α2 Β. Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη α/α Ίδξπκα Έηνο θηήζεο Δηδηθόηεηα/εμεηδίθεπζε/ηίηινο Β1 Β2 Γ. Γηδαθηνξηθνί Σίηινη α/α Ίδξπκα Έηνο θηήζεο Δηδηθόηεηα/εμεηδίθεπζε/ηίηινο Γ1 8

9 Γ. Δκπεηξία α/α Από Έσο Γ1 Μήλεο απαζρόιεζεο Φνξέαο/Δξγνδόηεο Δηδηθόηεηα - Καζήθνληα (ζπλνπηηθά) Γ2 Γ3 Γ4 E. Γισζζνκάζεηα α/α Γιώζζα Δπίπεδν Τίηινο Πηζηνπνηεηηθνύ Φνξέαο πνπ ην εμέδσζε Ε1 Ε2 Ε3 Ε. Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ Ζ1 Ζ2 Ζ. Κνηλσληθά θξηηήξηα ( γηα ζέζεηο ΤΔ ) α. Υξφλνο αλεξγίαο:. γ. Σέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο:..... [αξηζκ. κελώλ] [λαη / όρη] β. Αλήιηθα ηέθλα:. δ. Ζιηθία ηνπ ππνςεθίνπ:.. [αξηζκόο αλήιηθωλ ηέθλωλ] [έωο 24 εηώλ / εηώλ / άλω ηωλ 30 εηώλ ] πλεκκέλα: Ο/Ζ ππνςήθη.. (Τπνγξαθή) Ζκεξνκελία. 9

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 15-04-2010 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ (ΗΝΔ/ΓΔΔ) Πλαηεία Δθνικρ Ανηιζηάζευρ Άπηα, 20-2-2012 Σ.Κ. 47100 Απιθ. Ππυη. 3422 ΑΡΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Π. Πούλιορ ΣΖΛ: 26820 26969 E-MAIL: ineepir@otenet.gr ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ςπ' απιθμ. ΚΟΥ 5.401 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Θέκα: «Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ Καηάηαμεο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (αλδξώλ - γπλαηθώλ) έηνπο 2014».

ΑΠΟΦΑΖ. Θέκα: «Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ Καηάηαμεο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (αλδξώλ - γπλαηθώλ) έηνπο 2014». ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ ΚΛΑΓΟ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ &ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γηεύζπλζε : Αθηή Βαζηιεηάδε,

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: 106 81 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: 210 33.27.730, 33.27.781 Fax: 210 33.04.452 E-mail: kox@inegsee.gr Πληποθοπίερ: κ.

Διαβάστε περισσότερα