ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : Σειέθσλν (& fax) : Αξραία Οιπκπία, Αξηζ. πξση.:1941 ΠΡΟ: Πίλαθαο Απνδεθηώλ «Αλαθνίλσζε πξόζιεςεο επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηερληηώλ πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ γηα ηελ εθηέιεζε αξραηνινγηθώλ έξγσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο κεηαμύ ηνπ ΤΠΠΟΑ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, έξγν «Αλαζθαθηθή έξεπλα, ηνπνγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Πιαηηάλαο» ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππ όςηλ: 1. Σν Π.Γ. 191/2003 (ΦΔΚ 146 Α/ ) γηα ηνλ Οξγαληζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη ην Π.Γ. 118/2013 (ΦΔΚ 152/Α/ ) «Τποποποίηζη ηος Π.Γ. 85/2012 (Α 141) Ίδπςζη Υποςπγείος Υποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν και Υποςπγείος Πολιηιζμού και Αθληηιζμού και μεηονομαζία ηυν Υποςπγείυν Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Υποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν και Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ζε Υποςπγείο Ανάπηςξηρ και Ανηαγυνιζηικόηηηαρ και ζε Υποςπγείο Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν ανηιζηοίσυρ». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 2, πεξ. ε, ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/Α/ ) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122 Α/ ) γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο αξραηνινγηθώλ έξγσλ. 4. Σν Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46 Α/ ) γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθώλ ελ γέλεη έξγσλ. 5. Σνλ Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ 43 Α/ ) «Ρύζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη πξνζσπηθνύ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 6. Σν άξζξν 18 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α/ ) «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», όπσο ηζρύεη κε ηνλ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α/ ) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σν άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 2833/2000 (ΦΔΚ 150 Α/ ) «Θέκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 8. Σν άξζξν 19 παξ. 27 ηνπ Ν. 2947/2001 «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο Έξγσλ Οιπκπηαθήο & άιιεο δηαηάμεηο». 9. Σν Π.Γ. 164/2004 (ΦΔΚ 134 Α/ ) «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην δεκόζην ηνκέα». *

2 10. Σν Π.Γ. 410/1988 (ΦΔΚ 191 Α/ ) πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ». 11. Σν Π.Γ. 635/1985 (ΦΔΚ 232 Α/ ) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 74/1985 θαη ζηηο ινηπέο εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. 12. Σελ κε αξηζκ. πξση. 2004/ Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνύ ηνπ ΤΠ.Π.Ο.Σ. 13. Σν άξζξν 42, παξ. 4 ηνπ Ν. 3905/2010 (ΦΔΚ 219 Α/ ) «Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν αληηθαζηζηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ. 99/1992, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνύ από ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τ.Π.Π.Ο.Σ. 14. Σν Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/α/ ) Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 15. Σελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ επί ζπκβάζεη ηδησηηθνύ δηθαίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γεκνζίνπ. 16. Σελ ππ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/ΦΒ1/14757 ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/ Απόθαζεο «Καζηέξσζε σξώλ πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.». 17. Σν άξζξν 40, παξάγξαθνο 3, ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ 35/Α/ ) Πεξί αληηκεηώπηζεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηόπηλγθ, ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγώλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο, πεξί κε ηζρύνο ησλ πεξηνξηζκώλ ηνπ Π.Γ. 164/2004 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ. 18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.9 ηνπ Ν.4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/ ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο », πνπ δηαβηβάζηεθε γηα εθαξκνγή κε ην ππ αξηζκ. πξση /1871/ έγγξαθν ηεο ΓΓΑΠΚ. 19. Σελ ππ αξηζ. 207/2013 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 2013 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο, ρξεκαηνδνηνύκελνπ από ηνπο ΚΑΠ θαη ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ ΚΑΠ από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ» κε ηελ νπνία εληάρζεθε ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα ην έξγν κε ηίηιν: «Αλαζθαθηθή έξεπλα,ηνπνγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ Πιαηηάλαο» κε θσδηθό αξηζκό 2014ΚΑΠ Σελ 192/2013 απόθαζε ηεο «Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξ/θνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδνο» γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. 21. Σελ από 13/12/2013 Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κεηαμύ α) Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από ηε Γεληθή Γξακκαηέα, θ. Λίλα Μελδώλε, θάηνηθν Αζελώλ θαη β) Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, λόκηκα εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Υαξάιακπν Καθύξα θάηνηθν Πύξγνπ 22. Σελ κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΗΟΗΚ/ΣΓΠΗΓ/43811/5726/4866/1139/ (ΑΓΑ: ΒΗΔΡΓ-Η2Β), Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ, Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ, πνπ αθνξά ζηελ «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, ζε Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθεο Κιεξνλνκηάο, ζην πιαίζην έξγσλ ΔΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ ηξίησλ». Αλαθνηλώλνπκε Σελ πξόζιεςε επηζηεκνληθνύ πξνζσπνηθνύ θαη ηερληηώλ πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Αλαζθαθηθή έξεπλα,ηνπνγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ Πιαηηάλαο» γηα ρξνληθό δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ έθαζηνο.

3 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ Τ. Δ. Δηδηθεπκέλνη εξγάηεο (γηα αλαζθαθηθέο εξγαζίεο) ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ κία (1) ζέζε ηξεηο (3) ζέζεηο ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Πιαηηάλα Π.Δ Ζιείαο Πιαηηάλα Π.Δ Ζιείαο Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο Όζνη επηζπκνύλ λα πξνζιεθζνύλ, θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, λνκίκσο επηθπξσκέλα, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά (ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο νη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηελ Τπεξεζία έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ δηεύζπλζε: Αξραία Οιπκπηα, , ππ όςηλ θνπ Υξήζηνπ πειηόπνπινπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ), εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο θαηαρώξηζεο ζην δηαδηθηπαθό θόκβν (ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr/f/yppot ) θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr, ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ) θαζώο θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Τπεξεζίαο ηελ δειαδή από έσο Δπηζήκαλζε: Κακία αίηεζε δελ ζα γίλεη δεθηή αλ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο ππνβνιήο. Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ. Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη : α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δ.Δ. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη όηη γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε βαζκό επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (N.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο: α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ Αζήλα, ηει θαη β) Καξακανύλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ Θεζζαινλίθε, ηει , ηνπ θάησζη επηπέδνπ: Α ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ θαηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ. Δ.). Γ ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. Δπίζεο απνδεηθλύεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνύπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ , ηει. 2310/ ) ην νπνίν ρνξεγείηαη ύζηεξα από ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή από άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιώζζαο. Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε γλώζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο γηα Βνξεηνεπεηξώηεο, Κύπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνύο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη από ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. β) Να έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.

4 γ) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγνπλ. δ) Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ Π.Δ.-Τ.Δ. Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζηλ ζέζεο. Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππ όςηλ κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Π.Δ. Αξραηνιόγνη Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, ή Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Αξραηνινγία Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν από ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α./ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο, ή γαιιηθήο, ή γεξκαληθήο, ή ηηαιηθήο γιώζζαο. Απνδεδεηγκέλε γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο (όπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ Α..Δ.Π. θαη αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ). Αν δεν ςπάπξοςν ςποτήθιοι, οι οποίοι να διαθέηοςν ηο πποζόν ηηρ άπιζηηρ γνώζηρ ξένηρ γλώζζαρ, μποπούν να επιλεγούν και ςποτήθιοι και με πολύ καλή γνώζη ή ακόμη και καλή γνώζη ξένηρ γλώζζαρ. Σε πεπίπηυζη πος οι θέζειρ ηηρ ποζόζηυζηρ 60% δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με εμπειπία ηόηε οι ςπολειπόμενερ θέζειρ θα καλςθθούν από ςποτηθίοςρ συπίρ αςηή. Σε πεπίπηυζη πος οι θέζειρ ηηρ ποζόζηυζηρ 40% δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ συπίρ εμπειπία, ηόηε οι ςπολειπόμενερ θέζειρ θα καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με αςηή. Τ.Δ. Δηδηθεπκέλνη Δξγάηεο (κε εμεηδίθεπζε ζε αλαζθαθηθέο εξγαζίεο). - Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. - Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο (όπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ Α..Δ.Π. θαη αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ). Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ην πξνζόλ ηνπ απνιπηεξίνπ ηίηινπ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θαη ππνςήθηνη ρσξίο ηίηινπο ζπνπδώλ, αιιά κε ζπλαθή εκπεηξία. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Ζ δηαδηθαζία ηεο πξόζιεςεο είλαη ε πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 ζε ζπλδπαζκό κε ην Π.Γ. 99/1992 θαη ην άξζξν 1 παξ. 2 εδάθην ε ηνπ Ν.3812/ , όπσο ηζρύνπλ. Σν 60% ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ, μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνύ, ζα θαιπθζεί από ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλαθή εκπεηξία κε ηελ

5 πξνθεξπζζόκελε ζέζε θαη ην 40% ζα θαιπθζεί από ππνςήθηνπο ρσξίο εκπεηξία αιιά κε εμεηδίθεπζε ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνθύπηεη από ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδώλ. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππ όςηλ όηη, γηα θιάζκα κηζήο κνλάδαο θαη πάλσ δηαηίζεηαη κηα ζέζε ζηελ θαηεγνξία όζσλ έρνπλ εκπεηξία. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ Λόγσ ησλ πςειώλ απαηηήζεσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, γηα έξγα έξεπλαο, αλαζηήισζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη δηακόξθσζεο Μλεκείσλ Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη ησλ εθηεινύκελσλ Έξγσλ Μνπζείσλ κε εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό θαη ηερλίηεο πςειήο εμεηδίθεπζεο, ζα εθαξκνζζνύλ ηα θξηηήξηα θαη ε αληίζηνηρε κνξηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Νόκνπ 3812/2009. Δηδηθόηεξα νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα ηππηθά πξνζόληα, θαηαηάζζνληαη θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κε βάζε ηελ βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα. Ζ θαηάηαμε ππνςεθίσλ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ην νπνίν έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε θάησ ησλ έμη (6) κελώλ, γίλεηαη ζε πίλαθα ζύκθσλα κε ηα ινηπά βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα κόλν εθόζνλ ε εμεηδίθεπζε πξνθύπηεη από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ Γηα ηελ θαηεγνξία Π.Δ. : α. Ο βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ, πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, βαζκνινγείηαη σο εμήο: νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, ππνινγηδόκελεο ζε δεθάβαζκε θιίκαθα κε δύν δεθαδηθά ςεθία, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκό 110. β. Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο: ηεηξαθόζηεο (400) κνλάδεο. γ. Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθό αληηθείκελν: δηαθόζηεο (200) κνλάδεο. ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ δ. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο: δηαθόζηεο (200) κνλάδεο. ε. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε άιιν γλσζηηθό αληηθείκελν: εθαηό (100) κνλάδεο. ζη. Ζ γλώζε μέλεο γιώζζαο βαζκνινγείηαη σο εμήο: Άξηζηε γλώζε - 70 κνλάδεο. Πνιύ θαιή γλώζε 50 κνλάδεο. Καιή γλώζε 30 κνλάδεο. Γηα ηνλ ππνςήθην πνπ γλσξίδεη πεξηζζόηεξεο μέλεο γιώζζεο ε βαζκνινγία είλαη αζξνηζηηθή. δ. Ο δεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο ησλ θαηεγνξηώλ ΠΔ θαη ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε: εθαηόλ πελήληα (150) κνλάδεο. ε. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο. Αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη δεύηεξν κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ηίηιν ζπνπδώλ, κνξηνδνηείηαη επηπιένλ θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ησλ κνξίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αληίζηνηρν πξώην ηίηιν.

6 Γηα ηελ θαηεγνξία Τ.Δ. : α. ε ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο. β. ν αξηζκόο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ βαζκνινγείηαη κε εθαηό (100) κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα αλήιηθα ηέθλα θαη δηαθόζηεο (200) κνλάδεο γηα θάζε έλα από ηα επόκελα αλήιηθα ηέθλα. γ. ν ρξόλνο αλεξγίαο γηα θάζε εμάκελν αλεξγίαο θαη έσο νθηώ ζπλνιηθά βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο. δ. αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε ηξηαθόζηεο (300) κνλάδεο. ε. ε ειηθία ησλ ππνςεθίσλ βαζκνινγείηαη σο εμήο: Γηα ειηθία έσο 24 εηώλ πελήληα (50) κνλάδεο. Γηα ειηθία άλσ ησλ 24 εηώλ θαη έσο 30 εηώλ εβδνκήληα πέληε (75) κνλάδεο. Γηα ειηθία άλσ ησλ 30 εηώλ κεδέλ (0) κνλάδεο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά: α) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο θαη ησλ βαζκνινγνύκελσλ ηίηισλ ηνπο, ζπγθεθξηκέλα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα εηδηθά πξνζόληα όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε πξόζιεςεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ εθδνζεί ζηελ αιινδαπή λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε. β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. γ) Τπεύζπλε Γήισζε (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) «Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεύζπλε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ» [Με αηνκηθή επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ»,] δειώλνπλ όηη:: 1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρεη όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηελ πξνθεξπζόκελε ζέζε, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο λα γλσξίδεη όηη ζα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/ Έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρεη (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) είλαη ππόδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) ηειεί ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 3. ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εμαηξνύληαη από ην θώιπκα όζνη έρνπλ

7 εθηίζεη ηελ πνηλή ή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994). 4. Μεηά ηελ εηδνπνίεζή ηνπο γηα ηελ επηινγή ηνπο ζα πξνζέιζνπλ θαη ζα αλαιάβνπλ ππεξεζία εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ. δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε: Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη επαθξηβώο ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε εηδηθόηεηα πξόζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο θαη ν αξηζκόο ησλ εκεξνκηζζίσλ. Οη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε εηδηθόηεηα πξόζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο. Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, όηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο Τπνβνιή ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ θαιύπηνπλ ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. Οη ππνςήθηνη ηεο θαηεγνξίαο Τ. Δ. ζα πξέπεη επηπιένλ λα πξνζθνκίζνπλ: 1. Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ (γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο) 2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ απόδεημε ύπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ. 3. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.). ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣ/ΚΧΝ & ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Δπίζεο, πξάμε αλαγλώξηζεο από ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α./Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη πξόζιεςεο ζηα γξαθεία ηεο Ε Δ.Π.Κ.Α., ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ έλζηαζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, πνπ ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβόινπ ζην Γεκόζην Σακείν πελήληα (50) επξώ. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ. Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή ηόηε ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. ε πεξίπησζε δηθαίσζεο ησλ ελζηάζεσλ ή κείσζεο ησλ κνξίσλ ησλ επηηπρόλησλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ηνπο πξώηνπο επηιαρόληεο θαηά ζεηξά κνξίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Δλεκεξώλνληαη νη ππνςήθηνη όηη, ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 17/2002 Απόθαζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, ε Τπεξεζία ζα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνπο ινηπνύο ππνςεθίνπο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα

8 δηθαηώκαηά ηνπο, ζύκθσλα κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία (έγγξαθε αίηεζε, ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο). Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. Οη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. ΓΗΑΡΚΔΗΑ-ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ-ΜΗΘΟΓΟΗΑ θ.ι.π. Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ζα είλαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ, Ζ απαζρόιεζε ζα είλαη πελζήκεξε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 40 ώξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ έξγνπ «Αλαζθαθηθή έξεπλα,ηνπνγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ Πιαηηάλαο» κε θσδηθό αξηζκό 2014ΚΑΠ Σν αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζα αλαδεηεζνύλ απηεπάγγειηα από ηελ Τπεξεζία. Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο Z Δ.Π.Κ.Α. θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθό θόκβν ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot ) θαη ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) ηελ ηελ παξνύζα επηζπλάπηνληαη ππόδεηγκα Αίηεζεο θαη δύν Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ.. Ζ Γηεπζύληξηα ηεο Δθνξείαο Γεσξγία Υαηδή - πειηνπνύινπ Αξραηνιόγνο ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ: 1) ΤΠ.ΠΟ.Α., Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ, FAX 210/ ) ΤΠ.ΠΟ.Α., Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνύ, FAX 210/ ) ΤΠ.ΠΟ.Α., Γξαθείν θαο Γεληθήο Γηεπζύληξηαο Αξραηνηήησλ, FAX 210/ ) ΤΠ.ΠΟ.Α., Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ, Γξαθείν Μεραλνγξάθεζεο & Γηαρείξηζεο ηνηρείσλ ηνπ Ωξνκίζζηνπ θαη ηνπ κε ρέζε Δξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ Πξνζσπηθνύ, FAX 210/ ) ΤΠ.ΠΟ.Α., Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ, FAX 210/ ) Δ.Τ.Σ.Ο.Π, Μνλάδα Β, θ. Φηιηππόπνπιν, FAX: ) Πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Ε Δ.Π.Κ.Α. κε ην αλάινγν πξσηόθνιιν αλάξηεζεο 8) Γήκνο Αξραίαο Οιπκπίαο Ννκνύ Ζιείαο. 9) Ζιεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot) 10) Ζιεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α./ (http://www.yppo.gr)

9 ΠΡΟ: ΤΠ.ΠΟ.Α. Ε ΔΠΚΑ ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ ΣΚ: ΑΗΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ 201. Αξ. Πξση. Τπνςεθίνπ γηα πξόζιεςε κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαη άξζξν 18 ηνπ Ν 2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Νόκνπ 3812/2009. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ /. / /... ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ... (ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ,YΔ) Δπηινγή ζέζεο απαζρόιεζεο:. 2. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ: (θεθαι.) 3. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ: (θεθαι.) ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ: (θεθαι.) 5.ΑΡΗΘ.ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣ.:...6. ΖΜΔΡΟΜ. ΔΚΓΟΖ. 7.ΑΦΜ. 8.Γ.Ο.Τ 9. Α.Μ.Κ.Α ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΟΓΟ: ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΛΖ 14. Σ.Κ.: ΝΟΜΟ:.16. ΣΖΛΔΦΩΝΟ: α)....β) Α. Σίηινη πνπδώλ α/α Τίηλορ Ίδπςμα Βαθμόρ Α1 Α2 Β. Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη Έηορ κηήζηρ α/ α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Διδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ Β1 Β2 Γ. Γηδαθηνξηθνί Σίηινη α/ α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Διδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ Γ1

10 Γ. Δκπεηξία α/α Από Έυρ Μήνερ απαζ σόηζηρ Φοπέαρ/Δπγοδόηηρ Διδικόηηηα - Καθήκονηα (ζςνοπηικά) Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 E. Γισζζνκάζεηα α/α Γλώζζα Δπίπεδο Τίηλορ Πιζηοποιηηικού Φοπέαρ πος ηο εξέδυζε Ε1 Ε2 Ε3 Ζ1 Ζ2 Ε. Γλώζε ρξήζεο Ζ/Τ Ζ. Κνηλσληθά θξηηήξηα ( γηα ζέζεηο ΤΔ ) α. Υξόλνο αλεξγίαο:. [αξηζκ. κελώλ] β. Αλήιηθα ηέθλα:. [αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ] γ. Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο:... [λαη / όρη] δ. Ζιηθία ηνπ ππνςεθίνπ:. [έσο 24 εηώλ / εηώλ / άλσ ησλ 30 εηώλ πλεκκέλα: Ο/Ζ ππνςήθη.. (Τπνγξαθή) Ζκεξνκελία.

11 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ* (άξζξν 8 Ν. 1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). ΠΡΟ: Ο Ζ Όλνκα: Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία Γέλλεζεο (1) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει.: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ.: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξνλ. ηαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (e- mail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (2) πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 1. Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξώλσ ζηνλ πίλαθα γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο είλαη αθξηβή. 2. Γλσξίδσ όηη, εάλ από θαηαγγειία ή απηεπάγγειην έιεγρν ή από νπνηνλδήπνηε έιεγρν ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε όζα δειώλσ ζηελ ππεύζπλε δήισζε, ηόηε ζα δηαγξαθώ από ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ θαη ζα έρσ ηηο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 πνηληθέο θπξώζεηο. Τίηινο ζπνπδώλ (3) Εθπαηδεπηηθό ίδξπκα Ηκεξνκελία θηήζεο Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ Φνξέαο ρνξήγεζεο απηήο Ηκεξνκελία ιήςεο απαηηείηαη) (4) Αζθαιηζηηθόο θνξέαο (5) Σπλνιηθή δηάξθεηα αζθάιηζεο ζε κήλεο (1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (2) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ». (3), (4), (5) Σα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα θαηαζέησ κε ην ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 021.

12 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (1) (Καηαγξάθεηαη από ηνλ ππνςήθην όιε ε εκπεηξία πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ.) (α) (β) Καηεγνξία θνξέα (2) Μήλεο απαζρόιεζεο Ζκέξεο απαζρόιεζεο ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ α/ α Από Έσο Φνξέαο απαζρόιεζεο Δξγνδόηεο Αληηθείκελν απαζρόιεζεο ΤΝΟΛΟ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΝΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (3) (1) Αλ ν ρώξνο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ επαξθεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεύηεξν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο. (2) πκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε κε «Η» ή «Γ», αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο, όπνπ Η: Ηδησηηθόο ηνκέαο, Φπζηθά Πξόζσπα ή Ννκηθά Πξόζσπα Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ (εηαηξείεο θηι.) Γ: Γεκόζηνο ηνκέαο, ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ ή ΝΠΗΓ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη ή θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ειεύζεξν επαγγεικαηία, ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ έλδεημε «Δ». (3) πκπιεξώλεηαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΝΩΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ. Δθόζνλ ζηε ζηήιε (β) πξνθύπηεη εκπεηξία, ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ απαζρόιεζεο δηαηξείηαη δηά ηνπ 25 (αλ ε εκπεηξία έρεη ππνινγηζηεί σο αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ) ή δηά ηνπ 30 (αλ ε εκπεηξία έρεη ππνινγηζηεί σο ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο απαζρόιεζεο) θαη ην αθέξαην απνηέιεζκα πξνζηίζεηαη ζην ζύλνιν ησλ κελώλ απαζρόιεζεο ηεο ζηήιεο (α). Ζκεξνκελία:... * Ο/Ζ Γει... Τπνγξαθή

13 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Ζ Όλνκα: Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Α) Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη απνιύησο αθξηβή θαη αιεζή. Β) Έρσ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγσ. Γ) Μεηά ηελ εηδνπνίεζή κνπ γηα ηελ επηινγή κνπ ζην θνξέα είκαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζσ θαη λα αλαιάβσ ππεξεζία εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ. Γ) Γελ έρσ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. Δ) Έρσ εκπεηξία... κελώλ ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζνκέλεο ζέζεο θαη εηδηθόηεξα.20 Ο Ζ Γει. (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ.

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. Σ Ζ Ν Ο 842 00 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Γ.Ο.Τ ΣΖΝΟΤ Αξηζκ. ηει.... : 22830-22256 & 29086 Αξηζκ. Fax... : 22830-22196 Ζιεθηξ. δ/λζε. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, 29100 Ζάκσνθος Σηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα