«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής"

Transcript

1 «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή

2 Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής (Δ.Ε.Α.ΚΟ.) τον Απρίλιο του 2008 για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ στα πλαίσια της από 01 Φεβρουαρίου 2008 Σύμβασης με αρ.πρωτ. 4325/ για το έργο «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». Σκοπός του είναι ο Σχεδιασμός του «Γραφείου Απασχόλησης του Δήμου Κομοτηνής» που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης που υλοποιεί ο Δήμος Κομοτηνής με τίτλο «Ανάπτυξη για όλους». Στο παραδοτέο αυτό αναλύεται στις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή: όπου παρουσιάζεται το πλαίσιο δημιουργίας του παρόντος παραδοτέου Σκοπός: όπου παρουσιάζεται ο κύριος σκοπός δημιουργίας του «Γραφείου Απασχόλησης» «Γραφείο Απασχόλησης» Δήμου Κομοτηνής, όπου: o Αναλύονται οι δραστηριότητές του o Παρουσιάζεται ο λειτουργικός σχεδιασμός του (διάρθρωση, οργανόγραμμα, σχέδιο κανονισμού λειτουργίας, σύνδεση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής) o Το χρονοδιάγραμμα και ο προγραμματισμός υλοποίησης των ενεργειών του «Τμήματος Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην τρέχουσα χρονική περίοδο η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε νέα δεδομένα στην πολύχρονη πορεία της που σηματοδοτούν μια νέα περίοδο. Κύρια χαρακτηριστικό της νέας αυτής περιόδου είναι, αφενός η σταδιακή υποχώρηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους προς όφελος της περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και αφετέρου η διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στον Διεθνή χώρο στα θέματα της αύξησης της απασχόλησης και της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής με την αντιμετώπιση φαινομένων αποκλεισμού που σχετίζονται με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, μειονότητες, παλιννοστούντες κλπ). Τόσο με την Συνθήκη της Λισσαβώνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και με τα Εθνικά Κείμενα Προγραμματισμού για την Προγραμματική Περίοδο , όλο και μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση της απασχόλησης. Όπως εκφράζεται και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ο Στρατηγικός Στόχος για την ανάπτυξη κατά την Περίοδο είναι «η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς». Προβάλλει έτσι άμεσα η ανάγκη για ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και αύξηση της παραγωγικότητας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην οποία καλείται άμεσα να ανταποκριθεί και με επιτυχία η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να ανταπεξέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις θα πρέπει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο το συγκριτικό πλεονέκτημα της άμεσης επαφής και εγγύτητας προς τον πολίτη με τον συνδρομή δύο βασικών προϋποθέσεων: α) Της ύπαρξης σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και β) Της διασφάλισης επαρκών, για την εκπλήρωση της αποστολής της, πόρων. Με τον Νόμο 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. διευρύνονται και συγκεκριμενοποιούνται σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Περισσότερες αρμοδιότητες αναλαμβάνουν οι Δήμοι σχετικά με την τοπική 3

4 απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, με την αντιμετώπιση των ειδικών ομάδων πληθυσμού αλλά και με την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Στις νέες αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται: Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. Ο νομοθέτης προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση πολιτικής απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, αφιερώνοντας ξεχωριστή ενότητα στις αρμοδιότητες απασχόλησης (Ν. 3463/06, Άρθρο 75, παρ. 1δ), σύμφωνα με την οποία στις αρμοδιότητες των Δήμων συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού. 4

5 Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους. Τέλος, ο νομοθέτης εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τοπική απασχόληση και θέλοντας να πάρουν αμεσότερη μορφή, με το Άρθρο 85 του ίδιου Νόμου συστηματοποιεί την δράση των Δήμων με την ίδρυση Δημοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση. «Άρθρο 85 Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση είναι συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο του Δήμου ή της Κοινότητας και έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης. Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελούνται από αιρετούς και κατοίκους του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους με τα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ., τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας.» 5

6 ΣΚΟΠΟΣ Το παρόν παραδοτέο αφορά στην δημιουργία ενός «Γραφείου Απασχόλησης» στον Δήμο Κομοτηνής. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδίου Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης «Ανάπτυξη για Όλους» (Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ ). Ο κύριος στόχος του σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους» είναι: «η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής μέσω της βελτίωσης και της αύξησης της απασχόλησης των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και εμφανίζουν σωρευτικά προβλήματα εργασιακής και κοινωνικής ένταξης» Οι αντικειμενικοί στόχοι που εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν με την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους» είναι: η αντιμετώπιση των ανισορροπιών και ανισοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα από τον πληθυσμόστόχο μέσω της δημιουργίας συνθηκών που επιτρέπουν αύξηση της απασχολησιμότητας και την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, η πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της δημιουργίας μόνιμων εξατομικευμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας (πληροφόρηση για την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας, παροχή συμβουλών, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, τοποθέτηση σε εργασία, υποστήριξη της αυτό-απασχόλησης), η υποστήριξη της αυξανόμενης απασχόλησης των γυναικών μέσω και της παροχής σχετικών βοηθητικών υπηρεσιών, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, η ενεργοποίηση των μέχρι σήμερα οικονομικά αδρανών πληθυσμιακών ομάδων και η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής. η εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου στήριξης της απασχόλησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναφέρθηκε προηγούμενα η ανάγκη ύπαρξης δυο σημαντικών προϋποθέσεων για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που απορρέουν από τον ρόλο της και από τις Διεθνείς συγκυρίες. Από νομοθετικής άποψης, ήδη δόθηκε η απαιτούμενη βάση με την εφαρμογή του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπου ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκεκριμενοποιείται και διευρύνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες για τοπική ανάπτυξη. 6

7 Το θεσμικό πλαίσιο δίνεται από τον Νόμο 3463/06, το πλαίσιο υλοποίησης από το μέτρο 5.5. «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ και ο Δήμος Κομοτηνής, με την δημιουργία του «Γραφείου Απασχόλησης» κάνει μια σημαντική προσπάθεια για την σύζευξη της ανάγκης και της προσφοράς της εργασίας στην Κομοτηνή. Πρόθεση με την δημιουργία του «Γραφείου Απασχόλησης» είναι να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου, των επιχειρήσεων, του Δήμου, και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (Επιμελητήρια, Ενώσεις, ΟΑΕΔ κλπ) στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο με στόχο την συνδρομή όλων υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης. Συνοψίζοντας, το «Γραφείο Απασχόλησης» που θα δημιουργηθεί, θα αποτελέσει την δομή σύζευξης της τοπικής πολιτικής για την αύξηση της απασχόλησης και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας στα πλαίσια της ευρύτερης Ευρωπαϊκής και Εθνικής πολιτικής για την τοπική ανάπτυξη, αξιοποιώντας πλήρως τα θεσμικά και επιχειρησιακά εργαλεία που δίνονται στην παρούσα χρονική περίοδο. 7

8 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Δήμου Κομοτηνής 8

9 Δραστηριότητες Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι πρόθεση με την δημιουργία του «Γραφείου Απασχόλησης» είναι να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου, των επιχειρήσεων, του Δήμου, και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (Επιμελητήρια, Ενώσεις, ΟΑΕΔ κλπ) στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο με στόχο την συνδρομή όλων υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης. Με την πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής θα δημιουργηθεί δομή σύζευξης της τοπικής πολιτικής για την αύξηση της απασχόλησης και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας για την τοπική ανάπτυξη. Το «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής εντάσσεται στις ενέργειες Δικτύωσης του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους». Κύρια συμβολή των ενεργειών Δικτύωσης στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους» είναι η ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις και φορείς, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις νέες αλλά και μικρές επιχειρήσεις, η δημιουργία όρων συνέχειας του προγράμματος και η ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του σχεδίου για την δημιουργία οικονομίας κλίματος με στόχο την επίτευξη οφέλους. Το «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής ως βασική δραστηριότητα θα έχει την δημόσια και θεσμική συνεργασία των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, του Δήμου και Κοινωνικών Φορέων. Θα αποτελεί μέσο εξασφάλισης της δέσμευσης των φορέων υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης της απασχόλησης. Μέσα από την λειτουργία του θα δίνεται η δυνατότητα ένταξης των τοπικών φορέων σε συνεχή διαδικασία διαλόγου και κοινωνικής συναίνεσης, για την αφύπνιση όλων των ομάδων της τοπικής κοινωνίας σε κάθε τομέα δραστηριοποίησής τους, με στόχο την απασχόληση και την ευημερία. Επιπλέον, η ύπαρξη του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής εξυπηρετεί άμεσα την ανάγκη δημιουργίας ενός αντικειμενικού και αξιόπιστου συστήματος τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και ελέγχου των τοπικών πολιτικών απασχόλησης, που θα επιτρέπει, σε περιοδική βάση την άντληση ασφαλών συμπερασμάτων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων κάθε φορά αναπροσαρμογών. Ο χαρακτήρας του «Γραφείου Απασχόλησης» έτσι θα είναι διπλός και θα αφορά σε δύο ξεχωριστά στάδια της επιχειρησιακής του ανάπτυξης: 1. Στο πρώτο στάδιο θα λειτουργήσει στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδίου Τ.Π.Α. «Ανάπτυξη για όλους». 9

10 2. Στο δεύτερο στάδιο θα διευρύνει την δραστηριότητά του εκτός των καθορισμένων στόχων του σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους» και θα συνδεθεί με όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες του Δήμου για την τοπική ανάπτυξη. Το πρώτο στάδιο θα λήξει με την λήξη του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους», ενώ το δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσει με την λήξη του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους». Πρώτο στάδιο. «Ανάπτυξη για Όλους». Το πρώτο στάδιο επιχειρησιακής ανάπτυξης του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής αφορά στην λειτουργία του στα πλαίσια υλοποίησης του ολοκληρωμένου σχεδίου Τ.Π.Α. «Ανάπτυξη για Όλους». Στο στάδιο αυτό θα προσδιοριστούν πλήρως και θα δημιουργηθούν τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την δομή σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της. Οι δραστηριότητες του «Γραφείου Απασχόλησης» στο πρώτο στάδιο θα αφορούν στα παρακάτω: Σύστημα αξιολόγησης. Θα αναπτυχθεί σύστημα αξιολόγησης του ολοκληρωμένου σχεδίου Τ.Π.Α. «Ανάπτυξη για Όλους». Το σύστημα αξιολόγησης θα αφορά σε δύο σκέλη: α) εσωτερική αξιολόγηση, στην οποία θα συμμετάσχουν ενεργά όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς του σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους» και θα αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης του σχεδίου και ex post αξιολόγησή του από τους φορείς που ενεπλάκησαν σε αυτήν και β) εξωτερική αξιολόγηση, στην οποία θα εξεταστεί η υλοποίηση του σχεδίου σε ότι αφορά τους καθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες υλοποίησης. «Δίκτυο φορέων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Περιφέρειας ΑΜΘ». Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την δικτύωση του σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους» με άλλες περιοχές και άλλα σχέδια Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης για την εφαρμογή των καλών πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών από την υλοποίηση σχεδίων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στα πλαίσια της δημιουργίας «Δικτύου φορέων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Περιφέρειας ΑΜΘ». Στο τέλος της υλοποίησης του σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους» θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων που υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης με στόχο την συλλογή καλών πρακτικών και εμπειριών από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 10

11 Δημιουργία web site. Θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ενότητα στο κύριο web site του Δήμου Κομοτηνής με τίτλο «Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Κομοτηνής». Στην ενότητα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την υλοποίηση του σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους». Θα παρέχεται το υλικό που παρήχθηκε, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία που θα συλλεχθεί και θα αφορά στην υλοποίηση των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Επίσης, η σελίδα θα είναι το σημείο αναφοράς για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης», καθώς και της επικοινωνίας των συνεργαζόμενων φορέων. Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών. Στα πλαίσια της δικτύωσης των φορέων θα γίνεται ενιαία παρουσίαση των καλών πρακτικών που θα προκύψουν από την υλοποίηση των σχεδίων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρουσίαση των αποτελεσμάτων υλοποίησης, παρουσίαση των φορέων που συμμετέχουν, παρουσίαση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, καθώς και των ωφελουμένων των σχεδίων. Δημιουργία ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων. Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται τα επαγγελματικά προφίλ των καταρτισθέντων του σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους», η επαγγελματική τους εξέλιξη για διάστημα 18 μηνών μετά το πέρας της συμβουλευτικής, η οποία θα δικτυώνεται με στοιχεία προσφοράς εργασίας από τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο σχέδιο. Πραγματοποίηση φόρουμ διαλόγου: Θα πραγματοποιηθούν δύο φόρουμ διαλόγου με την συμμετοχή των φορέων που συμμετέχουν στο σχέδιο «Ανάπτυξη για όλους», των επιχειρήσεων, αλλά και των ωφελουμένων με στόχο την ενημέρωση για την δημιουργία του «Γραφείου Απασχόλησης του Δήμου Κομοτηνής» και την ευαισθητοποίηση για την συμμετοχή τους στην λειτουργία του. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του «Γραφείου Απασχόλησης» και η δεύτερη συνάντηση με την λήξη του σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους», όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα υλοποίησης του σχεδίου και του «Γραφείου Απασχόλησης» στο ευρύ κοινό. Δεύτερο στάδιο. Λειτουργία του «Γραφείου Απασχόλησης». Με το πρώτο στάδιο θα δημιουργηθούν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιεί το «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής: Βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των ωφελούμενων από το σχέδιο «Ανάπτυξη για Όλους», με τα στοιχεία των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων που συμμετέχουν σε αυτό, με τα στοιχεία υλοποίησης των λοιπών Τ.Π.Α. της Περιφέρειας ΑΜΘ. 11

12 Πλαίσια διαλόγου-φόρουμ, τοπικά με την συμμετοχή φορέων της Κομοτηνής και υπερτοπικά με την συμμετοχή φορέων που υλοποιούν προγράμματα ανάπτυξης της απασχόλησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ηλεκτρονική σύνδεση των φορέων που θα συμμετέχουν στα παραπάνω πλαίσια διαλόγου φόρουμ, καθώς και ηλεκτρονική παρουσία και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης». Σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των πολιτικών και των δράσεων απασχόλησης που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίες του Δήμου Κομοτηνής. Στο δεύτερο στάδιο της επιχειρησιακής του ανάπτυξης, το «Γραφείο Απασχόλησης» θα λειτουργεί πλήρως σαν μια ξεχωριστή μονάδα του Δήμου Κομοτηνής με την μορφή ξεχωριστής δομής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το «Γραφείο Απασχόλησης» θα αφορούν όλους τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ωφελούμενους σε τέσσερα επίπεδα: α)άνεργοι, β) επιχειρήσεις, γ)φορείς και δ) ευρύ κοινό. α) άνεργοι Στόχος των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» στο επίπεδο εξυπηρέτησης των ανέργων της περιοχής είναι η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των ανέργων της περιοχής και η προώθησή τους σε δράσεις και ενέργειες που στόχο θα έχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα αναπτυχθούν συνεργασίες με ανάλογους φορείς (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ΟΑΕΔ κλπ) ώστε να καταγραφεί πλήρως με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία η ανεργία στον Δήμο Κομοτηνής. Θα συνδεθεί με κάθε πολιτική απασχόλησης που έχει αναληφθεί τοπικά (συμβουλευτική, κατάρτιση προκατάρτιση, δράσεις απασχόλησης ΟΑΕΔ), ώστε να εμπλουτιστεί η Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία για τους ανέργους που ωφελήθηκαν από αυτές τις δράσεις. Θα εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα διοργανώνονται συνεδρίες και εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των ανέργων της περιοχής για τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται τοπικά για την μείωση της ανεργίας. Σχεδιασμός και προγραμματισμός απαιτούμενων δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης προκατάρτισης κλπ). Διαμεσολάβηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την εξασφάλιση μερικής ή πλήρους απασχόλησης. 12

13 Το «Γραφείο Απασχόλησης» σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργεί ως δομή τεκμηρίωσης των πολιτικών απασχόλησης που αναλαμβάνονται από τον Δήμο Κομοτηνής, καθώς και ως εργαλείο προώθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας. β) επιχειρήσεις Στόχος των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» στο επίπεδο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων της περιοχής είναι η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας. Θα αναπτυχθούν συνεργασίες με ανάλογους φορείς (Επιμελητήρια, σύλλογοι και ενώσεις επαγγελματιών κλπ) ώστε να καταγραφεί πλήρως με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία η ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή. Θα συνδεθεί με κάθε πολιτική απασχόλησης που έχει αναληφθεί τοπικά (συμβουλευτική, κατάρτιση προκατάρτιση, δράσεις απασχόλησης ΟΑΕΔ), ώστε να εμπλουτιστεί η Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν και ωφελήθηκαν από αυτές τις δράσεις. Θα εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν. Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του «Γραφείου Απασχόλησης». Προώθηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας που προκύπτουν. Θα παρέχονται κίνητρα για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δράσεις του «Γραφείου Απασχόλησης». Υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στις δράσεις του «Γραφείου Απασχόλησης» είτε αυτές προσλαμβάνουν ανέργους που προωθούνται από αυτό είτε αυτές που δημιουργούνται από ωφελούμενους των δράσεών του. Το «Γραφείο Απασχόλησης» σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργεί ως δομή σύνδεσης των αναγκών της τοπικής αγοράς σε ανθρώπινο δυναμικό και της προσφοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. γ) φορείς Στόχος των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» στο επίπεδο αυτό είναι η συστηματική ενημέρωση των τοπικών φορέων για την δραστηριότητα του «Γραφείου Απασχόλησης», καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και αύξησης της απασχόλησης. Θα αναπτυχθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς ώστε τα αποτελέσματα και η δράση του «Γραφείου Απασχόλησης» να συνδέονται με την τοπική δραστηριότητα. Θα διοργανώνονται περιοδικές συναντήσεις ενημέρωσης των τοπικών φορέων για τις ανάγκες εργασίας τοπικά και θα προωθούνται 13

14 πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αναγκών σε συνεργασία με τους φορείς αυτούς. Το «Γραφείο Απασχόλησης» σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργεί ως δομή σύνδεσης και διάχυσης των δράσεων και πολιτικών απασχόλησης που αναλαμβάνονται τοπικά. δ) ευρύ κοινό Στόχος των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» στο επίπεδο αυτό είναι η συστηματική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την δραστηριότητα του «Γραφείου Απασχόλησης», καθώς και η ευαισθητοποίησή της σε θέματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και αύξησης της απασχόλησης. Θα δημιουργούνται περιοδικές εκδόσεις για τα αποτελέσματα των τοπικών δράσεων για την απασχόληση καθώς και για την παρούσα κάθε φορά κατάσταση της ανεργίας στην Κομοτηνή. Θα δημιουργούνται και θα μοιράζονται τοπικά εκδόσεις με την δράση του «Γραφείου Απασχόλησης». Όποτε κρίνεται απαραίτητο θα διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις καθώς και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν την δραστηριότητα του «Γραφείου Απασχόλησης». Θα γίνεται παρουσίαση των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» μέσω της ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί. Το «Γραφείο Απασχόλησης» σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργεί ως δομή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα απασχόλησης και σε δράσεις που αναλαμβάνονται τοπικά για την μείωση της ανεργίας. 14

15 Λειτουργικός Σχεδιασμός Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί ο λειτουργικός σχεδιασμός του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής, η σύνδεσή του με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και οι ανάγκες σε προσωπικό για την σωστή λειτουργία του. Ο λειτουργικός σχεδιασμός βασίζεται στην παραδοχή ότι θα δημιουργηθεί ξεχωριστή δομή- ενότητα στις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής και στους στόχους και την δραστηριότητα του «Γραφείου Απασχόλησης». Λειτουργική διάρθρωση Το «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: α)διοίκηση και β) Τμήματα. Στο επίπεδο της διοίκησης λειτουργεί το «Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για της Απασχόληση» και ο Διευθυντής του «Γραφείου Απασχόλησης» και στο επίπεδο Τμημάτων λειτουργούν τρία γραφεία: Γραφείο Τεκμηρίωσης, Γραφείο Σύνδεσης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας, Γραφείο Δικτύωσης Δημοσιότητας. Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση για δημιουργία αυτών των γραφείων από τους ΟΤΑ μετά την θεσμοθέτησή τους με τον Ν. 3463/06 (Άρθρο 85), προτείνεται η δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση στον Δήμο Κομοτηνής, στα πλαίσια της δημιουργίας του «Γραφείου Απασχόλησης». Η λειτουργία αυτού του γραφείου που θα αποτελείται από αιρετούς, εκπροσώπους της επιχειρηματικής και κοινωνικής δραστηριότητας του τόπου θα βοηθήσει σημαντικά στην πορεία και εξέλιξη του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής. Το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση θα λειτουργεί συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά για τις δράσεις του «Γραφείου Απασχόλησης», το οποίο θα χρησιμοποιείται ως το «εργαλείο» του θεσμού. Στις περιοδικές τακτικές ή/ και έκτακτες συνεδριάσεις του γραφείου θα παρουσιάζεται και θα αξιολογείται η δραστηριότητα και η πορεία του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου και θα προτείνονται νέες δράσεις ή δραστηριότητες καθώς και λύσεις σε προβλήματα που τυχόν εγείρονται και είτε αφορούν στην λειτουργία του είτε στις δράσεις που κάθε φορά αναλαμβάνει. Το Γραφείο θα λειτουργεί καταρχήν ως συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός θεσμός για το «Γραφείο Απασχόλησης, αλλά και ως μέσο για την δημοσιότητα των δράσεών του. 15

16 Προϊστάμενος Το «Γραφείο Απασχόλησης» θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη και οργάνωση του Προϊσταμένου. Ο ρόλος του συνοψίζεται στα εξής: διοικητική οργάνωση του «Γραφείου Απασχόλησης» παρουσίαση των δράσεων και δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση ενημέρωση των άμεσα πολιτικά και διοικητικά προϊσταμένων του για τις δράσεις και τις δραστηριότητες του «Γραφείου Απασχόλησης» καθορισμός των πολιτικών λειτουργίας του «Γραφείου Απασχόλησης» σε την πολιτική των τοπικών αρχών για την απασχόληση υπεύθυνος για την εξωτερική επικοινωνία του «Γραφείου Απασχόλησης» με κάθε τρίτο υπεύθυνος για την πορεία των δράσεων και δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» Ο Προϊστάμενος του «Γραφείου Απασχόλησης» υπάγεται διοικητικά σε ανώτερες βαθμίδες διοίκησης όπως κάθε φορά ισχύει και προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής. Γραφείο Τεκμηρίωσης Το Γραφείο Τεκμηρίωσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Συλλογή στοιχείων για την ανεργία Συλλογή στοιχείων προσφοράς εργασίας Συλλογή στοιχείων των ανέργων Συλλογή στοιχείων των επιχειρήσεων Αξιολόγηση δράσεων που αναλαμβάνονται Ενημέρωση βάσεων δεδομένων Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων για την απασχόληση Σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δράσεις και τις δραστηριότητες του «Γραφείου Απασχόλησης» Γραφείο Σύνδεσης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας Το Γραφείο Σύνδεσης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Επεξεργασία των στοιχείων και δεδομένων που συυλέγονται Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην προσέγγιση ανέργων και επιχειρήσεων 16

17 Καταγραφή ποιοτικών αναγκών σε εκπαίδευση /κατάρτιση ανέργων και σε απασχόληση Σύνταξη αναφορών Προώθηση των ωφελούμενων σε δράσεις απασχόλησης Υποστήριξη ωφελουμένων (επιχειρήσεων και ανέργων) σε δράσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Γραφείο Δικτύωσης Δημοσιότητας Το Γραφείο Δικτύωσης - Δημοσιότητας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Γραμματειακή υποστήριξη του «Γραφείου Απασχόλησης» Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων δημοσιότητας του «Γραφείου Απασχόλησης» Επαφές με φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα πλαίσια διαλόγου- φόρουμ που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του «Γραφείου Απασχόλησης» Οργάνωση και υποστήριξη των συναντήσεων που πραγματοποιούνται κάθε φορά στα πλαίσια του «Γραφείου Απασχόλησης» Οργανόγραμμα Το οργανόγραμμα του «Γραφείου Απασχόλησης» θα έχει την παρακάτω μορφή: 17

18 Το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση θα λειτουργεί παράλληλα και διαδραστικά με το «Γραφείο Απασχόλησης» αφού το ένα θα τροφοδοτεί το άλλο με πληροφορίες και θα παρέχει στο άλλο πληροφορίες σχετικά με θέματα και ζητήματα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αγορά εργασίας και τα επίπεδα της ανεργίας τοπικά. Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός Κανονισμός Λειτουργίας για το Τμήμα «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής: ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση του Τμήματος Τμήμα «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο χάριν συντομίας θα αναφέρεται εφεξής ως ΤΜΗΜΑ, οι αρμοδιότητες των Γραφείων του, οι θέσεις εργασίας, το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού του, τα θέματα μισθοδοσίας, ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Επιπλέον στον παρόντα Κανονισμό διευκρινίζονται οι επιμέρους εργασίες και διαδικασίες που αφορούν στα παραπάνω καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να περιληφθεί στον Κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής και από κάθε όργανο που αυτό θεσπίζει για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ πραγματοποιούνται από τον ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ και είναι υπόλογος για την εύρυθμη λειτουργία του. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Οι διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας συμπληρώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του οργανογράμματος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας, και επομένως μπορεί να ανατίθενται από τον Προϊστάμενο στο προσωπικό κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου εργασίας της αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόμενό της. Σε περίπτωση που το ΤΜΗΜΑ αναλάβει και άλλες, δραστηριότητες πέρα από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και σε κάθε άλλο έγγραφο ή κείμενο που διέπει την λειτουργία του, το Δημοτικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή και τροποποιεί, τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες 18

19 περιγραφές αρμοδιοτήτων στον ισχύοντα Κανονισμό. Επίσης μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτατο αριθμό προσωπικού. Για όλες τις παραπάνω μεταβολές, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στέλνονται για έγκριση στο Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας. Η θέσπιση από τον Κανονισμό συγκεκριμένων Γραφείων ως υποδιαιρέσεων του Τμήματος δεν υποχρεώνει τον Δήμο Κομοτηνής να στελεχώνει με διαφορετικά άτομα τις υποδιαιρέσεις αυτές. Αντίστροφα, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, είναι δυνατή η παραπέρα κατάτμηση ενός Γραφείου σε περισσότερα από τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι είναι: Δημοτικό Συμβούλιο Προϊστάμενος Τμήματος Γραφείο Υπεύθυνος Γραφείου Ανθρώπινο Δυναμικό Η Οργάνωση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ παρουσιάζεται στο παρακάτω Οργανόγραμμα: 19

20 ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο προϊστάμενος του Τμήματος: Είναι υπεύθυνος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Μερινά για τον καταμερισμό καθηκόντων των γραφείων, όποτε υπάρχει ασάφεια ως προς το αντικείμενο κάποιας υπηρεσίας, εργασίας ή έργου που πρέπει να παρασχεθεί από το τμήμα. Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων του τμήματος. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω. Είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη, εκπαίδευση και παρακολούθηση των εθελοντών. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του τμήματος. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τήρηση των Κανονισμών και διαδικασιών του τμήματος. Μεριμνά για κάθε τροποποίηση του παρόντος Οργανογράμματος και των Κανονισμών και διαδικασιών του τμήματος. Είναι ο αρμόδιος για κάθε θετική ή αρνητική εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για το προσωπικό του τμήματος. Για τον Προϊστάμενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ισχύουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε κάθε άλλο κείμενο ή έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής ή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε αυτόν. ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Γραφείο Τεκμηρίωσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Συλλογή στοιχείων για την ανεργία Συλλογή στοιχείων προσφοράς εργασίας Συλλογή στοιχείων των ανέργων Συλλογή στοιχείων των επιχειρήσεων Αξιολόγηση δράσεων που αναλαμβάνονται Ενημέρωση βάσεων δεδομένων Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων για την απασχόληση Σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δράσεις και τις δραστηριότητες του «Γραφείου Απασχόλησης» 20

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση»

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 12-11-2015 Αρ. πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦAΛΑΙΟ 9: Το εργασιακό καθεστώς και η πολιτική για την απασχόληση στου Οργανισμούς της Αυτοδιοικητικής Πολιτείας Η απασχόληση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαμία 24-2-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Είναι στο χέρι μας όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, αρχικά επιβράδυνσης των συνεπειών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ. Κομοτηνή, 27 & 28 Ιανουαρίου 2012

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ. Κομοτηνή, 27 & 28 Ιανουαρίου 2012 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ Κομοτηνή, 27 & 28 Ιανουαρίου 2012 Το Συνέδριό μας πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο που την χαρακτηρίζει μία άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, τις ζοφερές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ μ ε τ α ξ ύ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς κ α ι τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Δ ι κ τ ύ ο υ γ ι α τ η ν Ε τ α ι ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152 Page 1 of 6 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 2. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ενίσχυση της λειτουργίας δομών φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ενίσχυση της λειτουργίας δομών φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΑΝΗΣ- ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΖΩΗΣ «ΚΙΝΗΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο χλμ Νάουσας προς Σ.Σ. Νάουσας, ΤΚ 59200, Νάουσα Τηλ: 2332020250 Φαξ: 2332022212 E-mail: esperide@otenet.gr Νάουσα, 08/07/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα