«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής"

Transcript

1 «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή

2 Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής (Δ.Ε.Α.ΚΟ.) τον Απρίλιο του 2008 για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ στα πλαίσια της από 01 Φεβρουαρίου 2008 Σύμβασης με αρ.πρωτ. 4325/ για το έργο «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». Σκοπός του είναι ο Σχεδιασμός του «Γραφείου Απασχόλησης του Δήμου Κομοτηνής» που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης που υλοποιεί ο Δήμος Κομοτηνής με τίτλο «Ανάπτυξη για όλους». Στο παραδοτέο αυτό αναλύεται στις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή: όπου παρουσιάζεται το πλαίσιο δημιουργίας του παρόντος παραδοτέου Σκοπός: όπου παρουσιάζεται ο κύριος σκοπός δημιουργίας του «Γραφείου Απασχόλησης» «Γραφείο Απασχόλησης» Δήμου Κομοτηνής, όπου: o Αναλύονται οι δραστηριότητές του o Παρουσιάζεται ο λειτουργικός σχεδιασμός του (διάρθρωση, οργανόγραμμα, σχέδιο κανονισμού λειτουργίας, σύνδεση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής) o Το χρονοδιάγραμμα και ο προγραμματισμός υλοποίησης των ενεργειών του «Τμήματος Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην τρέχουσα χρονική περίοδο η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε νέα δεδομένα στην πολύχρονη πορεία της που σηματοδοτούν μια νέα περίοδο. Κύρια χαρακτηριστικό της νέας αυτής περιόδου είναι, αφενός η σταδιακή υποχώρηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους προς όφελος της περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και αφετέρου η διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στον Διεθνή χώρο στα θέματα της αύξησης της απασχόλησης και της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής με την αντιμετώπιση φαινομένων αποκλεισμού που σχετίζονται με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, μειονότητες, παλιννοστούντες κλπ). Τόσο με την Συνθήκη της Λισσαβώνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και με τα Εθνικά Κείμενα Προγραμματισμού για την Προγραμματική Περίοδο , όλο και μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση της απασχόλησης. Όπως εκφράζεται και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ο Στρατηγικός Στόχος για την ανάπτυξη κατά την Περίοδο είναι «η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς». Προβάλλει έτσι άμεσα η ανάγκη για ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και αύξηση της παραγωγικότητας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην οποία καλείται άμεσα να ανταποκριθεί και με επιτυχία η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να ανταπεξέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις θα πρέπει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο το συγκριτικό πλεονέκτημα της άμεσης επαφής και εγγύτητας προς τον πολίτη με τον συνδρομή δύο βασικών προϋποθέσεων: α) Της ύπαρξης σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και β) Της διασφάλισης επαρκών, για την εκπλήρωση της αποστολής της, πόρων. Με τον Νόμο 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. διευρύνονται και συγκεκριμενοποιούνται σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Περισσότερες αρμοδιότητες αναλαμβάνουν οι Δήμοι σχετικά με την τοπική 3

4 απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, με την αντιμετώπιση των ειδικών ομάδων πληθυσμού αλλά και με την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Στις νέες αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται: Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. Ο νομοθέτης προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση πολιτικής απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, αφιερώνοντας ξεχωριστή ενότητα στις αρμοδιότητες απασχόλησης (Ν. 3463/06, Άρθρο 75, παρ. 1δ), σύμφωνα με την οποία στις αρμοδιότητες των Δήμων συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού. 4

5 Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους. Τέλος, ο νομοθέτης εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τοπική απασχόληση και θέλοντας να πάρουν αμεσότερη μορφή, με το Άρθρο 85 του ίδιου Νόμου συστηματοποιεί την δράση των Δήμων με την ίδρυση Δημοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση. «Άρθρο 85 Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση είναι συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο του Δήμου ή της Κοινότητας και έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης. Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελούνται από αιρετούς και κατοίκους του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους με τα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ., τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας.» 5

6 ΣΚΟΠΟΣ Το παρόν παραδοτέο αφορά στην δημιουργία ενός «Γραφείου Απασχόλησης» στον Δήμο Κομοτηνής. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδίου Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης «Ανάπτυξη για Όλους» (Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ ). Ο κύριος στόχος του σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους» είναι: «η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής μέσω της βελτίωσης και της αύξησης της απασχόλησης των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και εμφανίζουν σωρευτικά προβλήματα εργασιακής και κοινωνικής ένταξης» Οι αντικειμενικοί στόχοι που εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν με την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους» είναι: η αντιμετώπιση των ανισορροπιών και ανισοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα από τον πληθυσμόστόχο μέσω της δημιουργίας συνθηκών που επιτρέπουν αύξηση της απασχολησιμότητας και την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, η πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της δημιουργίας μόνιμων εξατομικευμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας (πληροφόρηση για την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας, παροχή συμβουλών, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, τοποθέτηση σε εργασία, υποστήριξη της αυτό-απασχόλησης), η υποστήριξη της αυξανόμενης απασχόλησης των γυναικών μέσω και της παροχής σχετικών βοηθητικών υπηρεσιών, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, η ενεργοποίηση των μέχρι σήμερα οικονομικά αδρανών πληθυσμιακών ομάδων και η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής. η εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου στήριξης της απασχόλησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναφέρθηκε προηγούμενα η ανάγκη ύπαρξης δυο σημαντικών προϋποθέσεων για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που απορρέουν από τον ρόλο της και από τις Διεθνείς συγκυρίες. Από νομοθετικής άποψης, ήδη δόθηκε η απαιτούμενη βάση με την εφαρμογή του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπου ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκεκριμενοποιείται και διευρύνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες για τοπική ανάπτυξη. 6

7 Το θεσμικό πλαίσιο δίνεται από τον Νόμο 3463/06, το πλαίσιο υλοποίησης από το μέτρο 5.5. «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ και ο Δήμος Κομοτηνής, με την δημιουργία του «Γραφείου Απασχόλησης» κάνει μια σημαντική προσπάθεια για την σύζευξη της ανάγκης και της προσφοράς της εργασίας στην Κομοτηνή. Πρόθεση με την δημιουργία του «Γραφείου Απασχόλησης» είναι να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου, των επιχειρήσεων, του Δήμου, και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (Επιμελητήρια, Ενώσεις, ΟΑΕΔ κλπ) στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο με στόχο την συνδρομή όλων υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης. Συνοψίζοντας, το «Γραφείο Απασχόλησης» που θα δημιουργηθεί, θα αποτελέσει την δομή σύζευξης της τοπικής πολιτικής για την αύξηση της απασχόλησης και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας στα πλαίσια της ευρύτερης Ευρωπαϊκής και Εθνικής πολιτικής για την τοπική ανάπτυξη, αξιοποιώντας πλήρως τα θεσμικά και επιχειρησιακά εργαλεία που δίνονται στην παρούσα χρονική περίοδο. 7

8 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Δήμου Κομοτηνής 8

9 Δραστηριότητες Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι πρόθεση με την δημιουργία του «Γραφείου Απασχόλησης» είναι να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου, των επιχειρήσεων, του Δήμου, και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (Επιμελητήρια, Ενώσεις, ΟΑΕΔ κλπ) στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο με στόχο την συνδρομή όλων υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης. Με την πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής θα δημιουργηθεί δομή σύζευξης της τοπικής πολιτικής για την αύξηση της απασχόλησης και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας για την τοπική ανάπτυξη. Το «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής εντάσσεται στις ενέργειες Δικτύωσης του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους». Κύρια συμβολή των ενεργειών Δικτύωσης στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους» είναι η ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις και φορείς, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις νέες αλλά και μικρές επιχειρήσεις, η δημιουργία όρων συνέχειας του προγράμματος και η ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του σχεδίου για την δημιουργία οικονομίας κλίματος με στόχο την επίτευξη οφέλους. Το «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής ως βασική δραστηριότητα θα έχει την δημόσια και θεσμική συνεργασία των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, του Δήμου και Κοινωνικών Φορέων. Θα αποτελεί μέσο εξασφάλισης της δέσμευσης των φορέων υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης της απασχόλησης. Μέσα από την λειτουργία του θα δίνεται η δυνατότητα ένταξης των τοπικών φορέων σε συνεχή διαδικασία διαλόγου και κοινωνικής συναίνεσης, για την αφύπνιση όλων των ομάδων της τοπικής κοινωνίας σε κάθε τομέα δραστηριοποίησής τους, με στόχο την απασχόληση και την ευημερία. Επιπλέον, η ύπαρξη του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής εξυπηρετεί άμεσα την ανάγκη δημιουργίας ενός αντικειμενικού και αξιόπιστου συστήματος τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και ελέγχου των τοπικών πολιτικών απασχόλησης, που θα επιτρέπει, σε περιοδική βάση την άντληση ασφαλών συμπερασμάτων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων κάθε φορά αναπροσαρμογών. Ο χαρακτήρας του «Γραφείου Απασχόλησης» έτσι θα είναι διπλός και θα αφορά σε δύο ξεχωριστά στάδια της επιχειρησιακής του ανάπτυξης: 1. Στο πρώτο στάδιο θα λειτουργήσει στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδίου Τ.Π.Α. «Ανάπτυξη για όλους». 9

10 2. Στο δεύτερο στάδιο θα διευρύνει την δραστηριότητά του εκτός των καθορισμένων στόχων του σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους» και θα συνδεθεί με όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες του Δήμου για την τοπική ανάπτυξη. Το πρώτο στάδιο θα λήξει με την λήξη του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους», ενώ το δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσει με την λήξη του ολοκληρωμένου σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους». Πρώτο στάδιο. «Ανάπτυξη για Όλους». Το πρώτο στάδιο επιχειρησιακής ανάπτυξης του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής αφορά στην λειτουργία του στα πλαίσια υλοποίησης του ολοκληρωμένου σχεδίου Τ.Π.Α. «Ανάπτυξη για Όλους». Στο στάδιο αυτό θα προσδιοριστούν πλήρως και θα δημιουργηθούν τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την δομή σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της. Οι δραστηριότητες του «Γραφείου Απασχόλησης» στο πρώτο στάδιο θα αφορούν στα παρακάτω: Σύστημα αξιολόγησης. Θα αναπτυχθεί σύστημα αξιολόγησης του ολοκληρωμένου σχεδίου Τ.Π.Α. «Ανάπτυξη για Όλους». Το σύστημα αξιολόγησης θα αφορά σε δύο σκέλη: α) εσωτερική αξιολόγηση, στην οποία θα συμμετάσχουν ενεργά όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς του σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους» και θα αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης του σχεδίου και ex post αξιολόγησή του από τους φορείς που ενεπλάκησαν σε αυτήν και β) εξωτερική αξιολόγηση, στην οποία θα εξεταστεί η υλοποίηση του σχεδίου σε ότι αφορά τους καθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες υλοποίησης. «Δίκτυο φορέων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Περιφέρειας ΑΜΘ». Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την δικτύωση του σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους» με άλλες περιοχές και άλλα σχέδια Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης για την εφαρμογή των καλών πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών από την υλοποίηση σχεδίων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στα πλαίσια της δημιουργίας «Δικτύου φορέων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Περιφέρειας ΑΜΘ». Στο τέλος της υλοποίησης του σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους» θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων που υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης με στόχο την συλλογή καλών πρακτικών και εμπειριών από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 10

11 Δημιουργία web site. Θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ενότητα στο κύριο web site του Δήμου Κομοτηνής με τίτλο «Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Κομοτηνής». Στην ενότητα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την υλοποίηση του σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους». Θα παρέχεται το υλικό που παρήχθηκε, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία που θα συλλεχθεί και θα αφορά στην υλοποίηση των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Επίσης, η σελίδα θα είναι το σημείο αναφοράς για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης», καθώς και της επικοινωνίας των συνεργαζόμενων φορέων. Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών. Στα πλαίσια της δικτύωσης των φορέων θα γίνεται ενιαία παρουσίαση των καλών πρακτικών που θα προκύψουν από την υλοποίηση των σχεδίων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρουσίαση των αποτελεσμάτων υλοποίησης, παρουσίαση των φορέων που συμμετέχουν, παρουσίαση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, καθώς και των ωφελουμένων των σχεδίων. Δημιουργία ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων. Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται τα επαγγελματικά προφίλ των καταρτισθέντων του σχεδίου «Ανάπτυξη για όλους», η επαγγελματική τους εξέλιξη για διάστημα 18 μηνών μετά το πέρας της συμβουλευτικής, η οποία θα δικτυώνεται με στοιχεία προσφοράς εργασίας από τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο σχέδιο. Πραγματοποίηση φόρουμ διαλόγου: Θα πραγματοποιηθούν δύο φόρουμ διαλόγου με την συμμετοχή των φορέων που συμμετέχουν στο σχέδιο «Ανάπτυξη για όλους», των επιχειρήσεων, αλλά και των ωφελουμένων με στόχο την ενημέρωση για την δημιουργία του «Γραφείου Απασχόλησης του Δήμου Κομοτηνής» και την ευαισθητοποίηση για την συμμετοχή τους στην λειτουργία του. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του «Γραφείου Απασχόλησης» και η δεύτερη συνάντηση με την λήξη του σχεδίου «Ανάπτυξη για Όλους», όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα υλοποίησης του σχεδίου και του «Γραφείου Απασχόλησης» στο ευρύ κοινό. Δεύτερο στάδιο. Λειτουργία του «Γραφείου Απασχόλησης». Με το πρώτο στάδιο θα δημιουργηθούν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιεί το «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής: Βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των ωφελούμενων από το σχέδιο «Ανάπτυξη για Όλους», με τα στοιχεία των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων που συμμετέχουν σε αυτό, με τα στοιχεία υλοποίησης των λοιπών Τ.Π.Α. της Περιφέρειας ΑΜΘ. 11

12 Πλαίσια διαλόγου-φόρουμ, τοπικά με την συμμετοχή φορέων της Κομοτηνής και υπερτοπικά με την συμμετοχή φορέων που υλοποιούν προγράμματα ανάπτυξης της απασχόλησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ηλεκτρονική σύνδεση των φορέων που θα συμμετέχουν στα παραπάνω πλαίσια διαλόγου φόρουμ, καθώς και ηλεκτρονική παρουσία και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης». Σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των πολιτικών και των δράσεων απασχόλησης που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίες του Δήμου Κομοτηνής. Στο δεύτερο στάδιο της επιχειρησιακής του ανάπτυξης, το «Γραφείο Απασχόλησης» θα λειτουργεί πλήρως σαν μια ξεχωριστή μονάδα του Δήμου Κομοτηνής με την μορφή ξεχωριστής δομής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το «Γραφείο Απασχόλησης» θα αφορούν όλους τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ωφελούμενους σε τέσσερα επίπεδα: α)άνεργοι, β) επιχειρήσεις, γ)φορείς και δ) ευρύ κοινό. α) άνεργοι Στόχος των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» στο επίπεδο εξυπηρέτησης των ανέργων της περιοχής είναι η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των ανέργων της περιοχής και η προώθησή τους σε δράσεις και ενέργειες που στόχο θα έχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα αναπτυχθούν συνεργασίες με ανάλογους φορείς (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ΟΑΕΔ κλπ) ώστε να καταγραφεί πλήρως με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία η ανεργία στον Δήμο Κομοτηνής. Θα συνδεθεί με κάθε πολιτική απασχόλησης που έχει αναληφθεί τοπικά (συμβουλευτική, κατάρτιση προκατάρτιση, δράσεις απασχόλησης ΟΑΕΔ), ώστε να εμπλουτιστεί η Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία για τους ανέργους που ωφελήθηκαν από αυτές τις δράσεις. Θα εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα διοργανώνονται συνεδρίες και εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των ανέργων της περιοχής για τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται τοπικά για την μείωση της ανεργίας. Σχεδιασμός και προγραμματισμός απαιτούμενων δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης προκατάρτισης κλπ). Διαμεσολάβηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την εξασφάλιση μερικής ή πλήρους απασχόλησης. 12

13 Το «Γραφείο Απασχόλησης» σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργεί ως δομή τεκμηρίωσης των πολιτικών απασχόλησης που αναλαμβάνονται από τον Δήμο Κομοτηνής, καθώς και ως εργαλείο προώθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας. β) επιχειρήσεις Στόχος των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» στο επίπεδο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων της περιοχής είναι η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας. Θα αναπτυχθούν συνεργασίες με ανάλογους φορείς (Επιμελητήρια, σύλλογοι και ενώσεις επαγγελματιών κλπ) ώστε να καταγραφεί πλήρως με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία η ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή. Θα συνδεθεί με κάθε πολιτική απασχόλησης που έχει αναληφθεί τοπικά (συμβουλευτική, κατάρτιση προκατάρτιση, δράσεις απασχόλησης ΟΑΕΔ), ώστε να εμπλουτιστεί η Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν και ωφελήθηκαν από αυτές τις δράσεις. Θα εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν. Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του «Γραφείου Απασχόλησης». Προώθηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας που προκύπτουν. Θα παρέχονται κίνητρα για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δράσεις του «Γραφείου Απασχόλησης». Υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στις δράσεις του «Γραφείου Απασχόλησης» είτε αυτές προσλαμβάνουν ανέργους που προωθούνται από αυτό είτε αυτές που δημιουργούνται από ωφελούμενους των δράσεών του. Το «Γραφείο Απασχόλησης» σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργεί ως δομή σύνδεσης των αναγκών της τοπικής αγοράς σε ανθρώπινο δυναμικό και της προσφοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. γ) φορείς Στόχος των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» στο επίπεδο αυτό είναι η συστηματική ενημέρωση των τοπικών φορέων για την δραστηριότητα του «Γραφείου Απασχόλησης», καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και αύξησης της απασχόλησης. Θα αναπτυχθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς ώστε τα αποτελέσματα και η δράση του «Γραφείου Απασχόλησης» να συνδέονται με την τοπική δραστηριότητα. Θα διοργανώνονται περιοδικές συναντήσεις ενημέρωσης των τοπικών φορέων για τις ανάγκες εργασίας τοπικά και θα προωθούνται 13

14 πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αναγκών σε συνεργασία με τους φορείς αυτούς. Το «Γραφείο Απασχόλησης» σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργεί ως δομή σύνδεσης και διάχυσης των δράσεων και πολιτικών απασχόλησης που αναλαμβάνονται τοπικά. δ) ευρύ κοινό Στόχος των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» στο επίπεδο αυτό είναι η συστηματική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την δραστηριότητα του «Γραφείου Απασχόλησης», καθώς και η ευαισθητοποίησή της σε θέματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και αύξησης της απασχόλησης. Θα δημιουργούνται περιοδικές εκδόσεις για τα αποτελέσματα των τοπικών δράσεων για την απασχόληση καθώς και για την παρούσα κάθε φορά κατάσταση της ανεργίας στην Κομοτηνή. Θα δημιουργούνται και θα μοιράζονται τοπικά εκδόσεις με την δράση του «Γραφείου Απασχόλησης». Όποτε κρίνεται απαραίτητο θα διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις καθώς και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν την δραστηριότητα του «Γραφείου Απασχόλησης». Θα γίνεται παρουσίαση των δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» μέσω της ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί. Το «Γραφείο Απασχόλησης» σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργεί ως δομή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα απασχόλησης και σε δράσεις που αναλαμβάνονται τοπικά για την μείωση της ανεργίας. 14

15 Λειτουργικός Σχεδιασμός Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί ο λειτουργικός σχεδιασμός του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής, η σύνδεσή του με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και οι ανάγκες σε προσωπικό για την σωστή λειτουργία του. Ο λειτουργικός σχεδιασμός βασίζεται στην παραδοχή ότι θα δημιουργηθεί ξεχωριστή δομή- ενότητα στις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής και στους στόχους και την δραστηριότητα του «Γραφείου Απασχόλησης». Λειτουργική διάρθρωση Το «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: α)διοίκηση και β) Τμήματα. Στο επίπεδο της διοίκησης λειτουργεί το «Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για της Απασχόληση» και ο Διευθυντής του «Γραφείου Απασχόλησης» και στο επίπεδο Τμημάτων λειτουργούν τρία γραφεία: Γραφείο Τεκμηρίωσης, Γραφείο Σύνδεσης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας, Γραφείο Δικτύωσης Δημοσιότητας. Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση για δημιουργία αυτών των γραφείων από τους ΟΤΑ μετά την θεσμοθέτησή τους με τον Ν. 3463/06 (Άρθρο 85), προτείνεται η δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση στον Δήμο Κομοτηνής, στα πλαίσια της δημιουργίας του «Γραφείου Απασχόλησης». Η λειτουργία αυτού του γραφείου που θα αποτελείται από αιρετούς, εκπροσώπους της επιχειρηματικής και κοινωνικής δραστηριότητας του τόπου θα βοηθήσει σημαντικά στην πορεία και εξέλιξη του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής. Το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση θα λειτουργεί συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά για τις δράσεις του «Γραφείου Απασχόλησης», το οποίο θα χρησιμοποιείται ως το «εργαλείο» του θεσμού. Στις περιοδικές τακτικές ή/ και έκτακτες συνεδριάσεις του γραφείου θα παρουσιάζεται και θα αξιολογείται η δραστηριότητα και η πορεία του «Γραφείου Απασχόλησης» του Δήμου και θα προτείνονται νέες δράσεις ή δραστηριότητες καθώς και λύσεις σε προβλήματα που τυχόν εγείρονται και είτε αφορούν στην λειτουργία του είτε στις δράσεις που κάθε φορά αναλαμβάνει. Το Γραφείο θα λειτουργεί καταρχήν ως συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός θεσμός για το «Γραφείο Απασχόλησης, αλλά και ως μέσο για την δημοσιότητα των δράσεών του. 15

16 Προϊστάμενος Το «Γραφείο Απασχόλησης» θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη και οργάνωση του Προϊσταμένου. Ο ρόλος του συνοψίζεται στα εξής: διοικητική οργάνωση του «Γραφείου Απασχόλησης» παρουσίαση των δράσεων και δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση ενημέρωση των άμεσα πολιτικά και διοικητικά προϊσταμένων του για τις δράσεις και τις δραστηριότητες του «Γραφείου Απασχόλησης» καθορισμός των πολιτικών λειτουργίας του «Γραφείου Απασχόλησης» σε την πολιτική των τοπικών αρχών για την απασχόληση υπεύθυνος για την εξωτερική επικοινωνία του «Γραφείου Απασχόλησης» με κάθε τρίτο υπεύθυνος για την πορεία των δράσεων και δραστηριοτήτων του «Γραφείου Απασχόλησης» Ο Προϊστάμενος του «Γραφείου Απασχόλησης» υπάγεται διοικητικά σε ανώτερες βαθμίδες διοίκησης όπως κάθε φορά ισχύει και προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής. Γραφείο Τεκμηρίωσης Το Γραφείο Τεκμηρίωσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Συλλογή στοιχείων για την ανεργία Συλλογή στοιχείων προσφοράς εργασίας Συλλογή στοιχείων των ανέργων Συλλογή στοιχείων των επιχειρήσεων Αξιολόγηση δράσεων που αναλαμβάνονται Ενημέρωση βάσεων δεδομένων Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων για την απασχόληση Σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δράσεις και τις δραστηριότητες του «Γραφείου Απασχόλησης» Γραφείο Σύνδεσης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας Το Γραφείο Σύνδεσης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Επεξεργασία των στοιχείων και δεδομένων που συυλέγονται Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην προσέγγιση ανέργων και επιχειρήσεων 16

17 Καταγραφή ποιοτικών αναγκών σε εκπαίδευση /κατάρτιση ανέργων και σε απασχόληση Σύνταξη αναφορών Προώθηση των ωφελούμενων σε δράσεις απασχόλησης Υποστήριξη ωφελουμένων (επιχειρήσεων και ανέργων) σε δράσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Γραφείο Δικτύωσης Δημοσιότητας Το Γραφείο Δικτύωσης - Δημοσιότητας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Γραμματειακή υποστήριξη του «Γραφείου Απασχόλησης» Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων δημοσιότητας του «Γραφείου Απασχόλησης» Επαφές με φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα πλαίσια διαλόγου- φόρουμ που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του «Γραφείου Απασχόλησης» Οργάνωση και υποστήριξη των συναντήσεων που πραγματοποιούνται κάθε φορά στα πλαίσια του «Γραφείου Απασχόλησης» Οργανόγραμμα Το οργανόγραμμα του «Γραφείου Απασχόλησης» θα έχει την παρακάτω μορφή: 17

18 Το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση θα λειτουργεί παράλληλα και διαδραστικά με το «Γραφείο Απασχόλησης» αφού το ένα θα τροφοδοτεί το άλλο με πληροφορίες και θα παρέχει στο άλλο πληροφορίες σχετικά με θέματα και ζητήματα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αγορά εργασίας και τα επίπεδα της ανεργίας τοπικά. Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός Κανονισμός Λειτουργίας για το Τμήμα «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής: ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση του Τμήματος Τμήμα «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο χάριν συντομίας θα αναφέρεται εφεξής ως ΤΜΗΜΑ, οι αρμοδιότητες των Γραφείων του, οι θέσεις εργασίας, το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού του, τα θέματα μισθοδοσίας, ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Επιπλέον στον παρόντα Κανονισμό διευκρινίζονται οι επιμέρους εργασίες και διαδικασίες που αφορούν στα παραπάνω καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να περιληφθεί στον Κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής και από κάθε όργανο που αυτό θεσπίζει για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ πραγματοποιούνται από τον ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ και είναι υπόλογος για την εύρυθμη λειτουργία του. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Οι διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας συμπληρώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του οργανογράμματος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας, και επομένως μπορεί να ανατίθενται από τον Προϊστάμενο στο προσωπικό κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου εργασίας της αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόμενό της. Σε περίπτωση που το ΤΜΗΜΑ αναλάβει και άλλες, δραστηριότητες πέρα από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και σε κάθε άλλο έγγραφο ή κείμενο που διέπει την λειτουργία του, το Δημοτικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή και τροποποιεί, τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες 18

19 περιγραφές αρμοδιοτήτων στον ισχύοντα Κανονισμό. Επίσης μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτατο αριθμό προσωπικού. Για όλες τις παραπάνω μεταβολές, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στέλνονται για έγκριση στο Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας. Η θέσπιση από τον Κανονισμό συγκεκριμένων Γραφείων ως υποδιαιρέσεων του Τμήματος δεν υποχρεώνει τον Δήμο Κομοτηνής να στελεχώνει με διαφορετικά άτομα τις υποδιαιρέσεις αυτές. Αντίστροφα, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, είναι δυνατή η παραπέρα κατάτμηση ενός Γραφείου σε περισσότερα από τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι είναι: Δημοτικό Συμβούλιο Προϊστάμενος Τμήματος Γραφείο Υπεύθυνος Γραφείου Ανθρώπινο Δυναμικό Η Οργάνωση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ παρουσιάζεται στο παρακάτω Οργανόγραμμα: 19

20 ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο προϊστάμενος του Τμήματος: Είναι υπεύθυνος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Μερινά για τον καταμερισμό καθηκόντων των γραφείων, όποτε υπάρχει ασάφεια ως προς το αντικείμενο κάποιας υπηρεσίας, εργασίας ή έργου που πρέπει να παρασχεθεί από το τμήμα. Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων του τμήματος. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω. Είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη, εκπαίδευση και παρακολούθηση των εθελοντών. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του τμήματος. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τήρηση των Κανονισμών και διαδικασιών του τμήματος. Μεριμνά για κάθε τροποποίηση του παρόντος Οργανογράμματος και των Κανονισμών και διαδικασιών του τμήματος. Είναι ο αρμόδιος για κάθε θετική ή αρνητική εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για το προσωπικό του τμήματος. Για τον Προϊστάμενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ισχύουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε κάθε άλλο κείμενο ή έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής ή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε αυτόν. ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Γραφείο Τεκμηρίωσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Συλλογή στοιχείων για την ανεργία Συλλογή στοιχείων προσφοράς εργασίας Συλλογή στοιχείων των ανέργων Συλλογή στοιχείων των επιχειρήσεων Αξιολόγηση δράσεων που αναλαμβάνονται Ενημέρωση βάσεων δεδομένων Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων για την απασχόληση Σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δράσεις και τις δραστηριότητες του «Γραφείου Απασχόλησης» 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα