ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»"

Transcript

1 «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία στο Δήμο Αιγάλεω» Ι. Χατζηκιάν, Επιστ. Συνεργάτης ΤΕΙ Α Αιγάλεω, 3 Οκτωβρίου 2007

2 Εισαγωγή Στην σημερινή εισήγηση θα παρουσιάσουμε, ενδεικτικά, τις δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην απασχόληση όπως προκύπτουν από το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου

3 Εισαγωγή Το πρόβλημα της ανεργίας αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα έντονα από άτομα με αναπηρία και άτομα άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τα χαρακτηρίζουν.

4 Εισαγωγή Συγκεκριμένα, τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας σε ποσοστά κατά πολύ υψηλότερα από εκείνα του γενικού πληθυσμού της χώρας (σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2003, το 84% των ατόμων με αναπηρία βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού).

5 Εισαγωγή Τα άτομα με αναπηρία εντός της αγοράς εργασίας καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό θέσεις εργασίας χαμηλών δεξιοτήτων και αμοιβών.

6 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Το ΕΣΠΑ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Γενικό στόχο 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και η πρόληψη των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

7 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Οι ειδικοί στόχοι του ΕΣΠΑ για την κοινωνική ενσωμάτωση αναπτύσσονται ως εξής: Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων π.χ. Άτομα με Αναπηρίες, παλιννοστούντες) με στοχευμένες και ολοκληρωμένου χαρακτήρα παρεμβάσεις για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέμηση διακρίσεων στην απασχόληση για άτομα προερχόμενα από ΕΚΟ.

8 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Διευκόλυνση της πρόσβασης και ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

9 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου, με το σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων σε τοπικό επίπεδο (ειδικά στα πεδία ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος και πολιτισμού) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Έμφαση θα δοθεί σε σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων, στη δικτύωση με τον δημόσιο/ιδιωτικό τομέα και τους ΟΤΑ, καθώς και στην υποστήριξη, δραστηριοποίηση και συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

10 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη ατόμων που χρήζουν βοήθειας (πχ, ΑμεΑ που δεσμεύουν άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος για την απαιτούμενη φροντίδα) όπως : Ενίσχυση των μηχανισμών για το συντονισμό, παρακολούθηση, αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας και διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με τις αμιγώς εθνικές πολιτικές, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Προστασίας. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών μεταβιβάσεων και της σύνδεσής τους με την απασχόληση, με προσανατολισμό τους στην ανάληψη εργασίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οριζόντια εφαρμογή της διάστασης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της ισότηταςευκαιριών (Social Inclusion Mainstreaming) σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής, με την ενεργό συμμετοχή δημοσίων φορέων, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ.

11 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Σε όρους στόχευσης επιμέρους κοινωνικών ομάδων, βαρύτητα δίδεται: Στον αποϊδρυματισμό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόμων με Αναπηρία. Θα προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ που βρίσκονται σε προστατευτικό περιβάλλον φροντίδας και η προετοιμασία για την εργασιακή, μέσω υλοποίησης προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης, η ανάπτυξη υπηρεσιών πρόληψης ιδρυματισμού και αξιολόγησης της λειτουργικότητας ατόμων με αναπηρία, η υλοποίηση της κάρτας αναπηρίας, η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των μηχανισμών εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης.

12 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Στο στόχο αυτό περιλαμβάνονται : H ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών απασχόλησης, Η ενημέρωση και στήριξη των οικογενειών των ΑμεΑ για την καταπολέμηση ανισοτήτων και διακρίσεων, Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ στην επαγγελματική κατάρτιση, H αναβάθμιση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για ΑμεΑ, H ενίσχυση των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης για την επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ και H ανάπτυξη δικτύου εξειδικευμένων συμβούλων κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης.

13 Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη Ηνέα πολιτική που υλοποιείται, όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη , στοχεύει στην οριζόντια ένταξη των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, θέτοντας 4 προτεραιότητες:

14 Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωμένων. Κοινωνική ένταξη των ΑμΕΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στον Άξονα Προτεραιότητας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ προβλέπονται ενισχύσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες περιορισμένης επιχειρηματικότητας, ειδικές ομάδες πληθυσμού, ευρύτερες κοινωνικές ομάδες).

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΆξονας περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες Δράσεις : Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που αφορούν σε: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού και επιχειρηματικότητας σε νέες και καινοτόμες δραστηριότητες (νέα επιχειρηματικότητα). Ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας που περιλαμβάνουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από σαφή κοινωνικό σκοπό, όπως οι υπηρεσίες φροντίδας του πολίτη και ποιότητας ζωής, προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης, τομείς οι οποίοι, ούτως ή άλλως, δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ούτε αποτελούν σημαντικό πεδίο δραστηριότητας επιχειρήσεων του δημοσίου.

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΆξονας Προτεραιότητας 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ περιλαμβάνει περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την ακόλουθη Δράση: Καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 3: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, του Στρατηγικού Στόχου 2: Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μεταξύ άλλων, προβλέπονται παρεμβάσεις για την : Διευκόλυνση της κοινωνικο- οικονομικής ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι κλπ.), Ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση, Διεύρυνση του κοινωνικού διαλόγου.

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επίσης, στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 3 προβλέπονται : Ολοκληρωμένες δράσεις κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας για άτομα προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν φροντίδας και κατ οίκον βοήθειας. Στοχεύει μεταξύ άλλων σε παρεμβάσεις στήριξης σε Άτομα Με Αναπηρία (κινητικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση) που ζουν σε ιδρυματικό περιβάλλον, αλλά και παρεμβάσεις στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες που ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν κίνδυνο εγκλεισμού σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας.

20 Στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» προβλέπεται η Δράση 6: Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Επιχειρήσεις. Η δράση αφορά στη δημιουργία πλαισίου κινήτρων για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, καθώς και δικτύων επιχειρήσεων για την εφαρμογή δράσεων ανάπτυξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που να συνδέουν την πορεία της επιχείρησης με τα οφέλη για τους εργαζομένους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα υποστηριχθούν επίσης ενέργειες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας, ώστε να εξυπηρετούνται εργαζόμενοι με ειδικά προβλήματα και ιδιαίτερα τα ΑμεΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» προβλέπεται η Δράση 3: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση σε μακροχρόνια άνεργους και λοιπές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η συγκεκριμένη δράση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς στόχος των πολιτικών απασχόλησης είναι η ενεργοποίηση του 25% των μακροχρόνια ανέργων και η συμμετοχή του ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε ποσοστό 15% επί του συνόλου των ωφελούμενων από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4 :«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» προβλέπεται η Κατηγορία Παρεμβάσεων 1 : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Στη παραπάνω κατηγορία, περιλαμβάνεται η Δράση 1: Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων, στην οποία για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία προτείνονται ενδεικτικά: Ενίσχυση των ΔΥΑ για την επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ, μέσω της ανάπτυξης δικτύου. εξειδικευμένων συμβούλων κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης. Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης για ΑμεΑ. Ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην επαγγελματική κατάρτιση. Πιλοτική εφαρμογή των δράσεων. Ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών απασχόλησης ΑμεΑ.

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ενίσχυση της υποστηριζόμενης απασχόλησης ΑμεΑ. Υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης των οικογενειών των ΑμεΑ για την καταπολέμηση ανισοτήτων και διακρίσεων. Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ). Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) αποτελούν χώρους μόνιμης κατοικίας ατόμων κυρίως με νοητική υστέρηση, με δευτερεύουσες κινητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές παθήσεις που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη από το υφιστάμενο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον ή σε περίπτωση απουσίας αυτού.

25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επίσης, περιλαμβάνεται η Δράση 2: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση για άτομα προερχόμενα από ευάλωτες ομάδες. Για την υλοποίηση της δράσης θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες: Εξειδικευμένες δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για την καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας. Ενίσχυση σχεδίων στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης των επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο επαγγελματικό περιβάλλον.

26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δημιουργία εθνικού φόρουμ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο επαγγελματικό περιβάλλον (ή ενίσχυση υπάρχοντος αντίστοιχου θεσμού) και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων. Ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών αρωγής ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επίσης, περιλαμβάνεται η Δράση 3: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Για την υλοποίηση της παρέμβασης θα εφαρμοσθούν ενδεικτικά: Υποστήριξη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Ανάπτυξη δράσεων τοπικού χαρακτήρα από αντίστοιχα εταιρικά σχήματα που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης περιοχής και συνδυάζουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του συγκεκριμένου πληθυσμού με την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από υπάρχοντα και δημιουργούμενα σχήματα του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα / παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εμψύχωση ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη διασύνδεσή τους με εργασιακά περιβάλλοντα. Δικτύωση φορέων που παρέχουν συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

29 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επίσης, προβλέπεται η Κατηγορία Παρεμβάσεων 2: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων. Στη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας. Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. Equal και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με επωφελούμενα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999. Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Θα ληφθεί, ακόμα, ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα ή του λεγόμενου τρίτου τομέα οικονομικής δραστηριότητας (αναπτυξιακές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, επιχειρήσεις παροχής εκ του σύνεγγυς υπηρεσιών), που είναι δύσκολο, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους, να λειτουργήσουν ανταποδοτικά χωρίς επιχορήγηση. Η ενίσχυση μπορεί να έχει τη μορφή της επιδότησης της απασχόλησης ειδικών κατηγοριών ανέργων, που είναι δύσκολο να απορροφηθούν από τη λοιπή αγορά εργασίας

31 Συμπέρασμα Οι δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι αναγκαίες, αλλά η επάρκεια θα εξασφαλισθεί, κατά την γνώμη μας, με την αυτόνομη ενεργοποίηση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως βαθμού.

32 Πρόταση Οι ΟΤΑ σε όλη τη χώρα θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες εφαρμογής της μεθόδου outsourcing τμημάτων των υπηρεσιών τους και την ανάθεση τους σε ΑμΕΑ, μέσω της ίδρυσης συνεταιριστικών οργανώσεων ή άλλων σύγχρονων μορφών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας.