2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)"

Transcript

1 Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κειμένου Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας-ΗΠΑ και Κανονισμού Εφαρμογής της. Σας, κοινοποιούμε κατωτέρω το κείμενο του Νόμου 2186/94 (ΦΕΚ 15/τ.α / ) με το οποίο κυρώθηκε η συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο Διοικητικός Κανονισμός εφαρμογής της. H έναρξη ισχύος της τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου 1994.Η ακριβής ημερομηνία θα σας γνωστοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Α.Οι κυριότερες ρυθμίσεις της Συμφωνίας είναι οι ακόλουθες: 1. Υλικό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) Όσον αφορά την Ελλάδα το υλικό πεδίο εφαρμογής καλύπτει τη νομοθεσία του γενικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, τη νομοθεσία των ειδικών συστημάτων μισθωτών, αυτοτελώς απασχολούμενων, και αγροτών με εξαίρεση τη Νομοθεσία των ναυτικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3) 2.1.0ι διατάξεις της Συμφωνίας εφαρμόζονται α)στους υπηκόους των δύο Κρατών αλλά και σε κάθε πρόσωπο το οποίο υπήχθη ή υπάγεται στη νομοθεσία του ενός ή και των δύο Κρατών ανεξάρτητα από την υπηκοότητα που έχει π.χ. Μεξικανός υπήκοος που απασχολήθηκε στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ../.

2 -2- β) στα εξαρτώμενα μέλη και στους δικαιούχους των πιο πάνω προσώπων. 2.2.Εξασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ανωτέρω προσώπων με τους υπηκόους του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους (άρθρο 3 παρ.2.α.) σ' ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νομοθεσία του Αίρονται οι ρήτρες διαμονής και προβλέπεται η εξαγωγή των παροχών (συντάξεων γήρατος αναπηρίας και θανάτου) στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 εδ.β δεύτερη παράγραφος η άρση των ρητρών διαμονής καταλαμβάνει και τις συντάξεις των ναυτικών και των δημοσίου υπαλλήλων. 3.Εφαρμοστέα Νομοθεσία - Αρχή εδαφικότητας - Εξαιρέσεις (άρθρο 4) Με βάση την αρχή της εδαφικότητας που διέπει όλες τις Διμερείς Συμβάσεις Κ.Α. αλλά και την παρούσα, ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 4 η υποχρεωτι-κότητα υπαγωγής του εργαζόμενου στη νομοθεσία του Κράτους στην επικρά-τεια του οποίου παρέχει την εργασία του. Εξαιρέσεις από τον πιο πάνω κανόνα προβλέπονται στο ίδιο άρθρο και αφορούν: 1)Πρόσωπα που αποσπώνται από το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος στο άλλο είτε απευθείας είτε σε συνέχεια απόσπασής τους σε τρίτο Κράτος (πχ. Εργαζόμενοι σε πολυεθνικές εταιρίες) και για διάστημα μέχρι πέντε ετών το οποίο δύναται να παραταθεί μετά από συνεννόηση των Αρμοδίων Αρχών. 2)Τα πληρώματα αεροπλάνων των αεροπορικών επιχειρήσεων των συμβαλλομένων Κρανών που εκτελούν πτήσεις στις περιοχές των Κρατών αυτών, τα πληρώματα πλοίων, οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές θέσεις κλπ. Διευκρινίζουμε ότι η παρ.5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται στις περιπτώσεις ιερέων και μελών διοικητικού Συμβουλίου Εταιριών ΗΠΑ. Τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται αυτοτελώς απασχολούμενοι στις ΗΠΑ και αποσπώνται στην Ελλάδα για εκτέλεση μισθωτής εργασίας. Η πιο πάνω διάταξη προβλέπει την εξαίρεσή τους από την υποχρεωτική ασφάλιση στην Ελλάδα με το αιτιολογικό ότι διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ και απασχολούνται στη χώρα μας προσωρινά ως μισθωτοί../.

3 -3-4.Προαιρετική ασφάλιση (άρθρο 5} Η διάταξη αφορά αποκλειστικά εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και προβλέπει τα ακόλουθα. α)λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης ΗΠΑ προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά στον κλάδο σύνταξης. β)επεκτείνεται το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.1469/84 και στους υπηκόους ΗΠΑ εξασφαλίζοντας τους τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης τους προαιρετικά στην Ελλάδα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.2 της Συμφωνίας. Σημειώνουμε άτι εδώ δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του πιο πάνω Νόμου και αυτό προκύπτει από την ευρέως διατυπούμενη άρση της ρήτρας διαμονής της παρ.3 του άρθρου3 της Συμφωνίας. 5. Συνταξιοδοτικές διατάξεις 5.1.Εφαρμογή από ελληνικής πλευράς (άρθρο 7) 5.1.α. Χορήγηση αυτοτελούς παροχής σε κάθε περίπτωση που το δικαίωμα θεμελιώνεται με μόνο τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης. 5.1.β. Αν το δικαίωμα δεν θεμελιώνεται αυτοτελώς τότε συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ και χορηγείται τμηματική παροχή (PRORATA TEMPORIS) με την προϋπόθεση ότι ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 300 ημέρες. 5.1.γ. Συνυπολογίζονται περίοδοι ασφάλισης ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν σε ειδικότητα ή απασχόληση η οποία εμπίπτει στις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας μας για την απόκτηση συνταξιοδοτικού- δικαιώματος (πχ.κβαε προσωπικό αεροπορικών εταιριών,35ετία κλπ.). 5.1.δ. Χορήγηση συμπληρώματος μέχρι του κατωτάτου ορίου της ελληνικής σύνταξης σε περίπτωση συνταξιούχου που διαμένει στην Ελλάδα και του οποίου το συνολικό ποσό των συντάξεων που καταβάλλονται και από τα δύο Κράτη είναι μικρότερο του Κ.Ο. Τονίζουμε ότι για να καταβληθεί το συμπλήρωμα πρέπει να χορηγείται σύνταξη από Ελλάδα και ΗΠΑ χωρίς να εξετάζεται όμως αν πρόκειται για δύο τμηματικά ποσά ή αυτοτελές και τμηματικό. 5.1.ε. Εφαρμογή των ελληνικών διατάξεων για συνταξιούχους ΙΚΑ που έχουν εισόδημα από επικερδή απασχόληση στις ΗΠΑ ή λαμβάνουν σύνταξη από ΗΠΑ διαφορετικής όμως φύσης από την ελληνική.

4 Εφαρμογή από πλευράς ΗΠΑ (άρθρο 6) 5.2.α. Τα σημεία 5.1.α. και 5.1.β. ισχύουν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες (σχετικές οι παρ. 1 και 3 του άρθρου δ της Συμφωνίας). Για να γίνει από πλευράς ΗΠΑ συνυπολογισμός του ελληνικού χρόνου ασφάλισης θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλισή τους τουλάχιστον 18 μήνες. 5.2.β. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου προβλέπει την μετατροπή της τμηματικής σύνταξης σε πλήρη, όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μετά τη συνταξιοδότηση του εξακολουθεί να εργάζεται και να καταβάλλει εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνέχιση της απασχόλησης υπόκειται σε περιορισμούς είτε μειωμένων ωρών απασχόλησης είτε ύψους αποδοχών. 5.2.γ. Στα σημείο αυτό παραθέτουμε συνοπτικά τις προϋποθέσεις νομοθεσίας των Ην. Πολιτειών για συντάξεις γήρατος αναπηρίας και θανάτου προκειμένου να διευκολύνεσθε στην επικοινωνία σας με τους ενδιαφερόμενους και να τους ενημερώνετε σχετικά. Συντάξεις γήρατος ή αποχώρησης Προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο: Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών. Μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών. Απαιτούμενες περίοδοι ασφάλισης: από 1 1/2 έως 10 έτη (10 έτη απαιτούνται όταν το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται από το 1991 και μετά). Συντάξεις αναπηρίας Προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο: Πριν το 65ο έτος της ηλικίας μπορεί να δικαιωθεί σύνταξη εάν είναι ανίκανος για οποιαδήποτε επικερδή δραστηριότητα για χρονική περίοδο ενός έτους τουλάχιστον. Απαιτούνται από 1 1/2 έως 10 έτη ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία κατά την ημερομηνία επέλευσης της νόσου. Απαιτούνται επίσης πρόσφατες χρονικές προϋποθέσεις εκτός εάν ο εργαζόμενος είναι τυφλός../.

5 -5- Οικογενειακά επιδόματα σε συντηρούμενα μέλη δικαιούχων γήρατος ή αναπηρίας. Προϋποθέσεις για τη σύζυγο: Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών ή σε οποιαδήποτε ηλικία στην περίπτωση που έχει τη Φροντίδα παιδιού του εργαζόμενου το οποίο είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών και έχει δικαίωμα σε παροχή (ή είναι ανάπηρο και η αναπηρία επήλθε πριν το 22ο έτος της ηλικίας του). Μειωμένη σύνταξη από το 62ο έτος της ηλικίας εάν δεν φροντίζει κάποιο παιδί. Προϋποθέσεις για την διαζευγμένη σύζυγο Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών. Μειωμένη σύνταξη από το 62ο έτος της ηλικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η διάρκεια του γάμου με τον ασφ/νο να είναι 10 έτη τουλάχιστον. Προϋποθέσεις ς για τα παιδιά Μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας (ή το 19ο εάν φοιτούν πλήρως στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ή σε οποιαδήποτε ηλικία εάν επήλθε η αναπηρία πριν το 22ο έτος της ηλικίας. Συντάξεις επιζώντων Προϋποθέσεις για σύνταξη χηρείας: Πλήρης σύνταξη στα 65 ή σε οποιαδήποτε ηλικία στην περίπτωση που έχει τη φροντίδα παιδιού του θανόντα ηλικίας κάτω των 16 ετών (ή παιδιού που είναι ανάπηρο και η αναπηρία επήλθε πριν το 22ο έτος της ηλικίας του). Μειωμένη σύνταξη από τα 60 (ή 50 σε περίπτωση αναπηρίας) εάν δεν έχει τη φροντίδα κάποιου παιδιού. Η συνταξιοδότηση μπορεί να συνεχισθεί εάν συναφθεί νέος γάμος μετά το 60ο έτος της ηλικίας (ή το 50ο σε περίπτωση αναπηρίας). Διαζευγμένη-ος χήρα-χήρος Βλέπετε χήρα-ο. Διάρκεια του γάμου:10 έτη τουλάχιστον. Προϋποθέσεις για σύνταξη ορφανών. Βλέπετε παιδιά δικαιούχων γήρατος ή αναπηρίας.. /.

6 -6- Επίδομα Θανάτου Εφάπαξ ποσόν που δεν υπερβαίνει τα $225 και καταβάλλεται όταν επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου. Άλλες παροχές επιζώντων των ΗΠΑ. Καμμία. Β.Διαδικασία εφαρμογής της Συμφωνίας 1.Εντυπα σύνδεσης -Τα δυο Κράτη συμφωνούν τα παρακάτω έντυπα σύνδεσης για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τις ΗΠΑ USA/GR 1 USA/GR 3 USA/GR 9 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης Ερώτημα Διαβίβαση /Επιβεβαίωση Ερώτημα για απόδοση δαπανών Για την Ελλάδα GR/USA 1 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης GR/USA 3 Ερώτημα/Διαβίβαση/Επιβεβαίωση GR/USA 5 Βεβαίωση των ελληνικών χρόνων ασφάλισης GR/USA 6 Εντυπο σύνδεσης αναπηρίας GR/USA 6α Παράρτημα του εντύπου σύνδεσης αναπηρίας, 2.Υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων για σύνταξη 2.1. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις ΗΠΑ. 2.1.α. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα,και ενδεχομένως στις ΗΠΑ, απευθύνουν την αίτησή τους για σύνταξη στην Υπηρεσία Σύνδεσμο των ΗΠΑ που ορίζεται στα άρθρο 2 του Διοικητικού Κανονισμού τα στοιχεία της οποίας είναι: DEPARTMENT OF HEALTH AND HUΜΑN SERVICES SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (SSA) OFFICE OF INTERNATIONAL OPERATIONS PO BOX BALTIMORE MD To SSA συμπληρώνει στο έντυπο USA/GR 3 την ημερομηνία-υποβολής της αίτησης, τα προσωπικά στοιχεία τον αιτούντα, τα δικαιώματα του σύμφωνα. /.

7 -7- με την νομοθεσία ΗΠΑ (πχ.αν λαμβάνει σύνταξη από ποια ημερομηνία, το ποσό κλπ.) και κάνει τις αναγκαίες επικυρώσεις. Αφού επισυνάψει και το έντυπο με το χρόνο ασφάλισης (COVERAGE-RECORD) και τα ιατρικά στοιχεία που υπάρχουν στα φάκελο -αν πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας- διαβιβάζει την υπόθεση στο ΙΚΑ το οποίο έχει ορισθεί από το ίδιο άρθρο του Διοικητικού Κανονισμού ως Υπηρεσία Σύνδεσμος. 2.1.β. Ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ θα γνωστοποιείται με το μηχανογραφημένο έντυπο των Υπηρεσιών ΗΠΑ του οποίου τη μορφή παραθέτουμε πιο κάτω με μετάφραση των απαραιτήτων στοιχείων στα ελληνικά.

8

9 Στο ανωτέρω έντυπο, το οποίο αφορά κάποιο ασφαλισμένο ΗΠΑ, από το Ντιτρόιτ, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα σημεία, προκειμένου να διευκολυνθείτε στη χρησιμοποίησή του. - Ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ πιστώνεται σε τέταρτα (QUARTERS OF COVERAGE) -αλλιώς τρίμηνα-. Κάθε τέταρτο περιλαμβάνει 75 ημέρες και ο συνολικός αριθμός για κάθε έτος δεν ξεπερνά τα τέσσερα 75X4=300 ημέρες. Παρατηρώντας προσεκτικά το πιο πάνω έντυπο διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος στος έτος 1977 έχει πραγματοποιήσει 1 τέταρτο εισφορών (NNNC) & στα έτη τέταρτα εισφορών κάθε έτος (CCCC) και στα έτη κανένα τέταρτο (ΝΝΝΝ).Ο συνολικός του χρόνος είναι 29 τέταρτα (4X7=28+1). - Τα τέταρτα εισφορών λαμβάνονται υπόψη όπως ακριβώς γνωστοποιούνται από το SSΑ στο έντυπο χωρίς να εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτοτελή απασχόληση στρατιωτική υπηρεσία, γεωργικές εργασίες, κλπ. με εξαίρεση βέβαια τις περιπτώσεις όπου ζητείται σύνταξη από το ΙΚΑ με τις διατάξεις του άρθρου 10 του N.825/78 οπότε το στοιχείο 5 υποδεικνύει ότι τα τέταρτα έχουν πραγματοποιηθεί σε μη μισθωτή απασχόληση χωρίς να απαιτείται καμμία επιπλέον αλληλογραφία με το φορέα. Ευνόητο είναι ότι τα τέταρτα με την ένδειξη S δεν Θα λαμβάνονται υπόψη για την σύνταξη 35ετίας. - Δεν υπάρχουν εξομοιούμενοι χρόνοι στην ασφαλιστική νομοθεσία των ΗΠΑ.Ακόμα και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας είναι πραγματικός. - Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σύνταξη από ΗΠΑ δεν θα μας στέλνονται πιστοποιητικά γέννησης,γάμου κλπ. Οι Υπηρεσίες μας διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αυτά τα πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιολόγητικά κρίνουν απαραίτητα, από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή τον αιτούντα όχι όμως από το SSA. Η αναζήτηση δικαιολογητικών θα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που επιβάλλει να δεχόμαστε τις πληροφορίες όπως ακριβώς αναγράφονται και επιβεβαιώνονται στο έντυπο USA/GR3. Τέτοια εξαίρεση θα αποτελεί οπωσδήποτε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο θα εκδίδεται από Ελληνική Προξενική Αρχή με φροντίδα. /.

10 -10- του ενδιαφερόμενου, διότι κατά τη νομοθεσία των ΗΠΑ χορηγείται σύνταξη είτε γήρατος είτε θανάτου σε διαζευγμένη ή πρώην σύζυγο Αιτήσεις που υποβάλλονται στην Ελλάδα - στο ΙΚΑ ή σε άλλο ελληνικό Φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 2.2.α. Αίτηση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ (ή σε άλλο Ελληνικό Ταμείο) με σκοπό τη χορήγηση σύνταξης μόνο από Ελλάδα και κατ' εφαρμογή των περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης διατάξεων της Συμφωνίας. Η αίτηση γνωστοποιείται στο SSA μέσω του εντύπου GR/USA 3 με το οποίο ζητείται παράλληλα και ο χρόνος ΗΠΑ. Πάντα πρέπει να σημειώνεται ο αριθμος Κοιν. Ασφάλισης ΗΠΑ. 2.2.β. Αίτηση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ (ή σε άλλο ελληνικό Ταμείο) με σκοπό τη χορήγηση σύνταξης από Ελλάδα και ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση που ζητείται σύνταξη από τις ΗΠΑ συμπληρώνεται το έντυπο GR/USA 3 και στέλνεται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα με συνημμένο το έντυπο GR/USA 5. Σης περιπτώσεις που ζητείται σύνταξη αναπηρίας, μαζί με τα πιο πάνω έντυπα στέλνονται και οι ελληνικές ιατρικές γνωματεύσεις αν έχουν εκδοθεί για τη χορήγηση ελληνικής σύνταξης. Παρατηρούμε ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας διαγράφεται μια ιδιαιτερότητα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα δηλαδή η αίτηση για σύνταξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαβιβάζεται στη Βαλτιμόρη στο SSA αλλά στο αντίστοιχο τμήμα που λειτουργεί στην Πρεσβεία ΗΠΑ στην Αθήνα. -Αν κάποιο πρόσωπο παρουσιάζεται στα γραφεία σας και ζητά σύνταξη μόνο από ΗΠΑ υπάρχουν δύο δυνατότητες - είτε τον παραπέμπετε στην Πρεσβεία είτε παραλαμβάνετε την αίτηση και με το έντυπο GR/USA 3 την γνωστοποιείται στην Πρεσβεία. Η Πρεσβεία λαμβάνοντας το έντυπο GR/USA 3 επικοινωνεί με τον αιτούντα για συλλογή περαιτέρω δικαιολογητικών και τον υποβάλλει σε πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις αν κρίνονται απαραίτητες κατά τη νομοθεσία ΗΠΑ. 2.2.γ. Αν ο αιτών δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για σύνταξη κατά τη νομοθεσία μας τότε το Υποκ/μα θα προβαίνει σε δύο ενέργειες:. /.

11 Αποστολή του εντύπου GR/USA 3 στην Πρεσβεία (συμπλήρωση και διαβίβαση των στοιχείων Α και Β του Τμήματος III). - Αναζήτηση με το ίδιο έντυπο του χρόνου ασφάλισης ΗΠΑ (COVERAGE RECORD) κατευθείαν από το SSA στη Βαλτιμόρη. Θα σημειώνεται το τετραγωνίδιο Α στο Τμήμα IV του εντύπου και θα συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης στην Πρεσβεία στο Τμήμα V "Παραρητήσεις" Αίτηση που υποβάλλεται στην Ελλάδα στην Πρεσβεία ΗΠΑ. 2.3.α. Αν η αίτηση αφορά τη χορήγηση σύνταξης μόνο από Ελλάδα η Πρεσβεία τη γνωστοποιεί στο ΙΚΑ δια του εντύπου USA/GR3 συμπληρώνοντας την ένδειξη L και το ΙΚΑ επικοινωνεί στη συνέχεια απευθείας με τον αιτούντα ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 2.3.β. Αν η αίτηση αφορά τη χορήγηση σύνταξης μόνο κατά τη νομοθεσία των ΗΠΑ και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις τότε n Πρεσβεία με το έντυπο USA/GR3 ζητά την αποστολή του εντύπου GR/USA5.To Υποκατάστημα θα διαβιβάζει το έντυπο μας με τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης απευθείας στο SSA στη Βαλτιμόρη κοινοποιώντας το παράλληλα στην Πρεσβεία.Δηλαδή το έντυπο GR/USA 3 με το έντυπο GR/USA 5 στη Βαλτιμόρη,και αντίγραφο του GR/USA 3 στην Πρεσβεία Αιτήσεις που υποβάλλονται σε Τρίτο Κράτος. 2.4.α. Τα πρόσωπα που κατοικούν σε ένα Τρίτο Κράτος και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση τους σε οποιοδήποτε από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη επιθυμούν ή στην Πρεσβεία των ΗΠΑ του Κράτους διαμονής τους. Επισημαίνουμε ότι σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η Υπηρεσία που παραλαμβάνει την αίτηση είτε αυτή είναι η Πρεσβεία των ΗΠΑ είτε το SSA στη Βαλτιμόρη είτε το Ελληνικό Ταμείο συμπληρώνει την κατάλληλη ένδειξη του εντύπου USA/GR3 ή GR/USA3 ''ημερομηνία υποβολής της αίτησης'' κατοχυρώνοντας έτσι την επίσημη ημερομηνία υποβολής της σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 13 της Συμφωνίας.. /.

12 -12-3.Ιατρικές εξετάσεις για την απονομή σύνταξης αναπηρίας. Παράταση της σύνταξης αναπηρίας από ελληνικής πλευράς Όπως προαναφέρθηκε τα ΙΚΑ δεν θα εκτελεί ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του SSA. Θα διαβιβάζει τα υπάρχοντα στο φάκελό μας ιατρικά στοιχεία μαζί με την αίτηση στην Πρεσβεία n οποία είναι πλέον αρμόδια για κάθε επιπλέον ιατρική εξέταση. Συνεπώς οι δικές μας ιατρικές γνωματεύσεις θα έχουν απλά συμβουλευτικό χαρακτήρα. 3.2.Αντίθετα το ΙΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων από το SSA αλλά μόνο για πρόσωπα στα οποία είχε εφαρμογή n Συμφωνία και έχουν καταχωρηθεί στα Μηχανογραφημένα Αρχεία του SSA. Στις περιπτώσεις αυτές η εντολή μας προς την Υπηρεσία Σύνδεσμο των ΗΠΑ θα δίνεται με τα έντυπα GR/USA 5 και GR/USA 6α. Η αναζήτηση των πραγματοποιηθεισών δαπανών από SSA θα γίνεται από το έντυπο USA/ GR 9. Τονίζουμε ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιώθηκαν σύνταξη αναπηρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία ΙΚΑ και οι οποίοι μεταφέρουν τη διαμονή τους στις ΗΠΑι θα υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο για την παράταση της σύνταξης αναπηρίας τους; σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας και όχι με τη διαδικασία του άρθρου 8 παρ.3 και 4 του Διοικητικού Κανονισμού που προαναφέραμε. 4.Εξακρίβωση της επαγγελματικής ειδικότητας για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ.6 του άρθρου 7 της Συμφωνίας. Η Υπηρεσία Σύνδεσμος SSA δεν έχει δυνατότητα να εξακριβώνει την επαγγελματική ειδικότητα του εργαζόμενου στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ με τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας μας όπως πχ. του ΚΒΑΕ. Κατά συνέπεια τα αποδεικτικά στοιχεία θα αναζητούνται από τον ίδιο τον εργαζόμενο από τον εργοδότη του ή τα συνδικάτα UNIOΝS και με βάση αυτά θα αποφαίνονται τα Τμήματα Εσόδων των Υποκ/των μας για το αν εμπίπτει ή όχι n επικαλούμενη ειδικότητα στον ΚΒΑΕ. 5.Αποφάσεις Oι αποφάσεις που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς των δύο Συμβ. Κρατών θα κοινοποιούνται μόνο στους ενδιαφερόμενους..ι.

13 -13- Οι Φορείς μεταξύ τους θα επικοινωνούν αποκλειστικά με τα έντυπα USA/GR3 GR/USA3 παρέχοντας κάθε πληροφορία σχετικό με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της σύνταξης, ύψος ποσού κλπ. Αναφορικά με τη χορήγηση από την πλευρά μας του συμπληρώματος της παρ.8 του άρθρου 7, τα ποσά της σύνταξης ΗΠΑ θα λαμβάνονται από μηχανογραφημένο έντυπο του SSA το οποίο διαβιβάζεται στους συνταξιούχους του κάθε τέλος του έτους με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές της σύνταξης. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στα κέντρα Πληρωμής των Υποκαταστημάτων να αναζητούν αυτό το έντυπο από τους ενδιαφερόμενους. Ευνόητο είναι ότι διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να ζητήσουμε κάθε σχετική πληροφορία με το έντυπο GR/USA 3. Με την ευκαιρία πάντως σας γνωρίζουμε ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις ΗΠΑ χορηγούνται κάθε Δεκέμβριο και ότι τα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας δεν προβλέπονται. Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Εξοδα κηδείας Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ χορηγείται στη χήρα ή στα ορφανά επίδομα θανάτου ως εφάπαξ παροχή σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου (εργαζομένου) Τα πρόσωπα που θα παρουσιάζονται στην Υπηρεσία σας με το πιο πάνω αίτημα θα παραπέμπονται στην Πρεσβεία ΗΠΑ n οποία είναι και αποκλειστικά αρμόδια για να μεσολαβήσει στο SSA. Σύμφωνα με τη δική μας νομοθεσία εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από πρόσωπα που διαμένουν στις ΗΠΑ το δικαίωμα τους σε έξοδα κηδείας θα εξετάζεται με βάση τις εσωτερικές μας διατάξεις και σε περίπτωση που υπάρχουν οι προϋποθέσεις το ποσό θα εμβάζετε στους δικαιούχους στις ΗΠΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.3. της Συμφωνίας. 2.Προαιρετική ασφάλιση - Διαπίστωση χρόνου Ασφάλισης ΗΠΑ. Προκειμένου να κριθεί αίτημα για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στην Ελλάδα θα αναζητείται το έντυπο ασφάλισης ΗΠΑ (COVERAGE RECORD) με το έντυπο GR/USA 3. Αντίθετα όσον αφορά τη διαπίστωση χρόνου εισφορών ΗΠΑ για προσωπική. /..

14 -14- χρήση πχ.χρονοεπίδομα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο για γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων "CONSENT STATEMENT" το οποίο υπάρχει μόνο στη Διεύθυνση μας. Μετά την αποστολή των σχετικών αιτήσεων σε μας θα γίνεται αλληλογραφία με τον ενδιαφερόμενο προκειμέ- νου να συμπληρωθεί αυτό το έντυπο. 3.Στατιστικά στοιχεία 'Όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Διοικητικού Κανονισμού, μεταξύ των Υπηρεσιών Συνδέσμου των δύο Κρατών θα ανταλλάσσονται στατιστικά στοιχεία κάθε έτος, σχετικά με τον αριθμό και τα ποσό των συντάξεων κατά είδος σύνταξης καθώς και το συνολικό ποσό. Για το λόγο αυτό τα περιφερειακά υποκαταστήματα θα υποβάλλουν κάθε χρόνο (μέσα στον Ιανουάριο) στη Διεύθυνσή μας κατάσταση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εξέδοσαν κατά τον προηγούμενο χρόνο καθώς και των ποσών των συντάξεων που χορήγησαν, σύμφωνα με το πιο κάτω υπόδειγμα Είδος Αρ ι θ. Αποφάσεων Ποσό Γήρατος Χ Χ Αναπηρίας Χ Χ Επιζώντων Χ Χ Σύνολο 4.Εντυπο κάλυψης GR/USA 1 (έκδοση ΗΠΑ USA/GR 1) Το έντυπο θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 4 της Συμφωνίας (Απόσπαση). To ΙΚΑ με την ιδιότητα της Υπηρεσίας Σύνδεσμος θα επιβεβαιώνει στην ένδειξη 4, το χρονικό διάστημα της απόσπασης στις εξής περιπτώσεις α)για δικούς του ασφαλισμένους β ) για ασφαλισμένους άλλων ελληνικών ασφ.φορέων γ ) για παράταση της πενταετούς εξαίρεσης η οποία συμφωνήθηκε από τις αρμόδιες αρχές των δύο Κρατών. Ευνόητο είναι ότι n επιβεβαίωση στις περιπτώσεις β και γ θα γίνεται μετά από σχετικό έγγραφα του αρμόδιου φορέα ή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πρώτη (Αρχική) απόσπαση θα συμπληρώνεται στο έντυπο το σημείο 4 "από...έως ''. και για κάθε νέο χρονικό διάστημα θα διορθώνεται η ημερομηνία λήξης στο ίδιο έντυπο χωρίς να συντάσσεται νέοι πχ. απόσπα- ση από έως /.

15 -15- Αν δοθεί παράταση θα διορθωθεί η ημερομηνία λήξης από έως και στο πάνω μέρος του εντύπου θα γραφεί η λέξη "AMENDED" (διορθωμένο). Ανάλογες συμπληρώσεις θα γίνονται και από το SSA στο έντυπο USA/GR1. Επισημαίνουμε ότι το πρόσωπο το οποίο την ημερομηνία έναρξης της Συμφωνίας απασχολείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος από εκείνο στο οποίο έχει την έδρα ο εργοδότης του (πχ. υπήκοος ΗΠΑ αποσπασμένος στην Ελλάδα) θα θεωρείται ότι αρχίζει την απόσπασή του την ημερομηνία αυτή για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 4 (άρθρο 19 παρ.3 της Συμφωνίας) 5.Τελικές οδηγίες Τονίζουμε ότι θα πρέπει τα αρμοδία όργανα των Υποκαταστημάτων να έχουν πάντα υπόψη τους ότι όλη η αλληλογραφία τους προς την Πρεσβεία των ΗΠΑ ή προς το SSA της Βαλτιμόρης θα διακινείται δια μέσου της Διεύθυνσής μας. Όσον αφορά τις αιτήσεις για σύνταξη από το ΙΚΑ που υποβάλλονται στις ΗΠΑ (βλέπετε ανωτέρω Τμήμα Β παρ.2.2.1) ορίζουμε αρμόδιο για την επεξεργασία τους το Περιφερειακό Υποκατάστημα IKA Συντάξεων Αθηνών. Σας γνωρίζουμε τέλος ότι τα έντυπα για την εφαρμογή της Σύμβασης θα τα προμηθεύεσθε από τη Δ/νση Αποθηκών της Διοίκησης μόλις σας γνωστοποιήσουμε την ολοκλήρωση της εκτύπωσης τους. Για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεσθε διευκρινίσεις ή πληροφορίες θα απευθύνεσθε στη Διεύθυνσή μας - Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας τηλ , Κοινοποίηση (από 1 αντίτυπο) 1)Υπουργείο Υγείας,Πρόνοιας & Κοιν.Ασφαλίσεων Γενική Γραμματεία Κοιν.Ασφαλίσεων Δ/νση Διακρατικής Ασφάλισης Τμήμα Β- Σταδίου ΑΘΗΝΑ 2)Τ.Ε.Β.Ε, 3)Ο.Γ.Α. 4)Τ.Α.Ε.. 5)Τ. Σ. Α. 6)Στη Διεύθυνσή μας 50 αντίτυπα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε Δ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α.ΣΚΥΛΑΡΗΣ

16

17

18

19

20

21

22

23

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Αθήνα 15 / 9 /2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ Αθήνα Ιανουάριος 2015 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι, Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων από της ιδρύσεώς του (1960) διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α)

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α) . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνα 17/1/2013 Αριθ. πρωτ.διπσυν/φ1/4/125101 ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 6 Ασφάλιση και ασφαλιστική προστασία... 7 Εισφορές... 8 Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς... 11 Διαδικασία ασφάλισης...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». Αθήνα 25/ 5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/39 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ : Δ/ΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης εξαργύρωσης Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Α) Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚOIN. ΕΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα