2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)"

Transcript

1 Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κειμένου Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας-ΗΠΑ και Κανονισμού Εφαρμογής της. Σας, κοινοποιούμε κατωτέρω το κείμενο του Νόμου 2186/94 (ΦΕΚ 15/τ.α / ) με το οποίο κυρώθηκε η συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο Διοικητικός Κανονισμός εφαρμογής της. H έναρξη ισχύος της τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου 1994.Η ακριβής ημερομηνία θα σας γνωστοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Α.Οι κυριότερες ρυθμίσεις της Συμφωνίας είναι οι ακόλουθες: 1. Υλικό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) Όσον αφορά την Ελλάδα το υλικό πεδίο εφαρμογής καλύπτει τη νομοθεσία του γενικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, τη νομοθεσία των ειδικών συστημάτων μισθωτών, αυτοτελώς απασχολούμενων, και αγροτών με εξαίρεση τη Νομοθεσία των ναυτικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3) 2.1.0ι διατάξεις της Συμφωνίας εφαρμόζονται α)στους υπηκόους των δύο Κρατών αλλά και σε κάθε πρόσωπο το οποίο υπήχθη ή υπάγεται στη νομοθεσία του ενός ή και των δύο Κρατών ανεξάρτητα από την υπηκοότητα που έχει π.χ. Μεξικανός υπήκοος που απασχολήθηκε στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ../.

2 -2- β) στα εξαρτώμενα μέλη και στους δικαιούχους των πιο πάνω προσώπων. 2.2.Εξασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ανωτέρω προσώπων με τους υπηκόους του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους (άρθρο 3 παρ.2.α.) σ' ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νομοθεσία του Αίρονται οι ρήτρες διαμονής και προβλέπεται η εξαγωγή των παροχών (συντάξεων γήρατος αναπηρίας και θανάτου) στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 εδ.β δεύτερη παράγραφος η άρση των ρητρών διαμονής καταλαμβάνει και τις συντάξεις των ναυτικών και των δημοσίου υπαλλήλων. 3.Εφαρμοστέα Νομοθεσία - Αρχή εδαφικότητας - Εξαιρέσεις (άρθρο 4) Με βάση την αρχή της εδαφικότητας που διέπει όλες τις Διμερείς Συμβάσεις Κ.Α. αλλά και την παρούσα, ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 4 η υποχρεωτι-κότητα υπαγωγής του εργαζόμενου στη νομοθεσία του Κράτους στην επικρά-τεια του οποίου παρέχει την εργασία του. Εξαιρέσεις από τον πιο πάνω κανόνα προβλέπονται στο ίδιο άρθρο και αφορούν: 1)Πρόσωπα που αποσπώνται από το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος στο άλλο είτε απευθείας είτε σε συνέχεια απόσπασής τους σε τρίτο Κράτος (πχ. Εργαζόμενοι σε πολυεθνικές εταιρίες) και για διάστημα μέχρι πέντε ετών το οποίο δύναται να παραταθεί μετά από συνεννόηση των Αρμοδίων Αρχών. 2)Τα πληρώματα αεροπλάνων των αεροπορικών επιχειρήσεων των συμβαλλομένων Κρανών που εκτελούν πτήσεις στις περιοχές των Κρατών αυτών, τα πληρώματα πλοίων, οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές θέσεις κλπ. Διευκρινίζουμε ότι η παρ.5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται στις περιπτώσεις ιερέων και μελών διοικητικού Συμβουλίου Εταιριών ΗΠΑ. Τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται αυτοτελώς απασχολούμενοι στις ΗΠΑ και αποσπώνται στην Ελλάδα για εκτέλεση μισθωτής εργασίας. Η πιο πάνω διάταξη προβλέπει την εξαίρεσή τους από την υποχρεωτική ασφάλιση στην Ελλάδα με το αιτιολογικό ότι διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ και απασχολούνται στη χώρα μας προσωρινά ως μισθωτοί../.

3 -3-4.Προαιρετική ασφάλιση (άρθρο 5} Η διάταξη αφορά αποκλειστικά εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και προβλέπει τα ακόλουθα. α)λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης ΗΠΑ προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά στον κλάδο σύνταξης. β)επεκτείνεται το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.1469/84 και στους υπηκόους ΗΠΑ εξασφαλίζοντας τους τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης τους προαιρετικά στην Ελλάδα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.2 της Συμφωνίας. Σημειώνουμε άτι εδώ δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του πιο πάνω Νόμου και αυτό προκύπτει από την ευρέως διατυπούμενη άρση της ρήτρας διαμονής της παρ.3 του άρθρου3 της Συμφωνίας. 5. Συνταξιοδοτικές διατάξεις 5.1.Εφαρμογή από ελληνικής πλευράς (άρθρο 7) 5.1.α. Χορήγηση αυτοτελούς παροχής σε κάθε περίπτωση που το δικαίωμα θεμελιώνεται με μόνο τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης. 5.1.β. Αν το δικαίωμα δεν θεμελιώνεται αυτοτελώς τότε συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ και χορηγείται τμηματική παροχή (PRORATA TEMPORIS) με την προϋπόθεση ότι ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 300 ημέρες. 5.1.γ. Συνυπολογίζονται περίοδοι ασφάλισης ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν σε ειδικότητα ή απασχόληση η οποία εμπίπτει στις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας μας για την απόκτηση συνταξιοδοτικού- δικαιώματος (πχ.κβαε προσωπικό αεροπορικών εταιριών,35ετία κλπ.). 5.1.δ. Χορήγηση συμπληρώματος μέχρι του κατωτάτου ορίου της ελληνικής σύνταξης σε περίπτωση συνταξιούχου που διαμένει στην Ελλάδα και του οποίου το συνολικό ποσό των συντάξεων που καταβάλλονται και από τα δύο Κράτη είναι μικρότερο του Κ.Ο. Τονίζουμε ότι για να καταβληθεί το συμπλήρωμα πρέπει να χορηγείται σύνταξη από Ελλάδα και ΗΠΑ χωρίς να εξετάζεται όμως αν πρόκειται για δύο τμηματικά ποσά ή αυτοτελές και τμηματικό. 5.1.ε. Εφαρμογή των ελληνικών διατάξεων για συνταξιούχους ΙΚΑ που έχουν εισόδημα από επικερδή απασχόληση στις ΗΠΑ ή λαμβάνουν σύνταξη από ΗΠΑ διαφορετικής όμως φύσης από την ελληνική.

4 Εφαρμογή από πλευράς ΗΠΑ (άρθρο 6) 5.2.α. Τα σημεία 5.1.α. και 5.1.β. ισχύουν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες (σχετικές οι παρ. 1 και 3 του άρθρου δ της Συμφωνίας). Για να γίνει από πλευράς ΗΠΑ συνυπολογισμός του ελληνικού χρόνου ασφάλισης θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλισή τους τουλάχιστον 18 μήνες. 5.2.β. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου προβλέπει την μετατροπή της τμηματικής σύνταξης σε πλήρη, όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μετά τη συνταξιοδότηση του εξακολουθεί να εργάζεται και να καταβάλλει εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνέχιση της απασχόλησης υπόκειται σε περιορισμούς είτε μειωμένων ωρών απασχόλησης είτε ύψους αποδοχών. 5.2.γ. Στα σημείο αυτό παραθέτουμε συνοπτικά τις προϋποθέσεις νομοθεσίας των Ην. Πολιτειών για συντάξεις γήρατος αναπηρίας και θανάτου προκειμένου να διευκολύνεσθε στην επικοινωνία σας με τους ενδιαφερόμενους και να τους ενημερώνετε σχετικά. Συντάξεις γήρατος ή αποχώρησης Προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο: Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών. Μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών. Απαιτούμενες περίοδοι ασφάλισης: από 1 1/2 έως 10 έτη (10 έτη απαιτούνται όταν το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται από το 1991 και μετά). Συντάξεις αναπηρίας Προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο: Πριν το 65ο έτος της ηλικίας μπορεί να δικαιωθεί σύνταξη εάν είναι ανίκανος για οποιαδήποτε επικερδή δραστηριότητα για χρονική περίοδο ενός έτους τουλάχιστον. Απαιτούνται από 1 1/2 έως 10 έτη ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία κατά την ημερομηνία επέλευσης της νόσου. Απαιτούνται επίσης πρόσφατες χρονικές προϋποθέσεις εκτός εάν ο εργαζόμενος είναι τυφλός../.

5 -5- Οικογενειακά επιδόματα σε συντηρούμενα μέλη δικαιούχων γήρατος ή αναπηρίας. Προϋποθέσεις για τη σύζυγο: Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών ή σε οποιαδήποτε ηλικία στην περίπτωση που έχει τη Φροντίδα παιδιού του εργαζόμενου το οποίο είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών και έχει δικαίωμα σε παροχή (ή είναι ανάπηρο και η αναπηρία επήλθε πριν το 22ο έτος της ηλικίας του). Μειωμένη σύνταξη από το 62ο έτος της ηλικίας εάν δεν φροντίζει κάποιο παιδί. Προϋποθέσεις για την διαζευγμένη σύζυγο Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών. Μειωμένη σύνταξη από το 62ο έτος της ηλικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η διάρκεια του γάμου με τον ασφ/νο να είναι 10 έτη τουλάχιστον. Προϋποθέσεις ς για τα παιδιά Μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας (ή το 19ο εάν φοιτούν πλήρως στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ή σε οποιαδήποτε ηλικία εάν επήλθε η αναπηρία πριν το 22ο έτος της ηλικίας. Συντάξεις επιζώντων Προϋποθέσεις για σύνταξη χηρείας: Πλήρης σύνταξη στα 65 ή σε οποιαδήποτε ηλικία στην περίπτωση που έχει τη φροντίδα παιδιού του θανόντα ηλικίας κάτω των 16 ετών (ή παιδιού που είναι ανάπηρο και η αναπηρία επήλθε πριν το 22ο έτος της ηλικίας του). Μειωμένη σύνταξη από τα 60 (ή 50 σε περίπτωση αναπηρίας) εάν δεν έχει τη φροντίδα κάποιου παιδιού. Η συνταξιοδότηση μπορεί να συνεχισθεί εάν συναφθεί νέος γάμος μετά το 60ο έτος της ηλικίας (ή το 50ο σε περίπτωση αναπηρίας). Διαζευγμένη-ος χήρα-χήρος Βλέπετε χήρα-ο. Διάρκεια του γάμου:10 έτη τουλάχιστον. Προϋποθέσεις για σύνταξη ορφανών. Βλέπετε παιδιά δικαιούχων γήρατος ή αναπηρίας.. /.

6 -6- Επίδομα Θανάτου Εφάπαξ ποσόν που δεν υπερβαίνει τα $225 και καταβάλλεται όταν επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου. Άλλες παροχές επιζώντων των ΗΠΑ. Καμμία. Β.Διαδικασία εφαρμογής της Συμφωνίας 1.Εντυπα σύνδεσης -Τα δυο Κράτη συμφωνούν τα παρακάτω έντυπα σύνδεσης για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τις ΗΠΑ USA/GR 1 USA/GR 3 USA/GR 9 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης Ερώτημα Διαβίβαση /Επιβεβαίωση Ερώτημα για απόδοση δαπανών Για την Ελλάδα GR/USA 1 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης GR/USA 3 Ερώτημα/Διαβίβαση/Επιβεβαίωση GR/USA 5 Βεβαίωση των ελληνικών χρόνων ασφάλισης GR/USA 6 Εντυπο σύνδεσης αναπηρίας GR/USA 6α Παράρτημα του εντύπου σύνδεσης αναπηρίας, 2.Υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων για σύνταξη 2.1. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις ΗΠΑ. 2.1.α. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα,και ενδεχομένως στις ΗΠΑ, απευθύνουν την αίτησή τους για σύνταξη στην Υπηρεσία Σύνδεσμο των ΗΠΑ που ορίζεται στα άρθρο 2 του Διοικητικού Κανονισμού τα στοιχεία της οποίας είναι: DEPARTMENT OF HEALTH AND HUΜΑN SERVICES SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (SSA) OFFICE OF INTERNATIONAL OPERATIONS PO BOX BALTIMORE MD To SSA συμπληρώνει στο έντυπο USA/GR 3 την ημερομηνία-υποβολής της αίτησης, τα προσωπικά στοιχεία τον αιτούντα, τα δικαιώματα του σύμφωνα. /.

7 -7- με την νομοθεσία ΗΠΑ (πχ.αν λαμβάνει σύνταξη από ποια ημερομηνία, το ποσό κλπ.) και κάνει τις αναγκαίες επικυρώσεις. Αφού επισυνάψει και το έντυπο με το χρόνο ασφάλισης (COVERAGE-RECORD) και τα ιατρικά στοιχεία που υπάρχουν στα φάκελο -αν πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας- διαβιβάζει την υπόθεση στο ΙΚΑ το οποίο έχει ορισθεί από το ίδιο άρθρο του Διοικητικού Κανονισμού ως Υπηρεσία Σύνδεσμος. 2.1.β. Ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ θα γνωστοποιείται με το μηχανογραφημένο έντυπο των Υπηρεσιών ΗΠΑ του οποίου τη μορφή παραθέτουμε πιο κάτω με μετάφραση των απαραιτήτων στοιχείων στα ελληνικά.

8

9 Στο ανωτέρω έντυπο, το οποίο αφορά κάποιο ασφαλισμένο ΗΠΑ, από το Ντιτρόιτ, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα σημεία, προκειμένου να διευκολυνθείτε στη χρησιμοποίησή του. - Ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ πιστώνεται σε τέταρτα (QUARTERS OF COVERAGE) -αλλιώς τρίμηνα-. Κάθε τέταρτο περιλαμβάνει 75 ημέρες και ο συνολικός αριθμός για κάθε έτος δεν ξεπερνά τα τέσσερα 75X4=300 ημέρες. Παρατηρώντας προσεκτικά το πιο πάνω έντυπο διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος στος έτος 1977 έχει πραγματοποιήσει 1 τέταρτο εισφορών (NNNC) & στα έτη τέταρτα εισφορών κάθε έτος (CCCC) και στα έτη κανένα τέταρτο (ΝΝΝΝ).Ο συνολικός του χρόνος είναι 29 τέταρτα (4X7=28+1). - Τα τέταρτα εισφορών λαμβάνονται υπόψη όπως ακριβώς γνωστοποιούνται από το SSΑ στο έντυπο χωρίς να εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτοτελή απασχόληση στρατιωτική υπηρεσία, γεωργικές εργασίες, κλπ. με εξαίρεση βέβαια τις περιπτώσεις όπου ζητείται σύνταξη από το ΙΚΑ με τις διατάξεις του άρθρου 10 του N.825/78 οπότε το στοιχείο 5 υποδεικνύει ότι τα τέταρτα έχουν πραγματοποιηθεί σε μη μισθωτή απασχόληση χωρίς να απαιτείται καμμία επιπλέον αλληλογραφία με το φορέα. Ευνόητο είναι ότι τα τέταρτα με την ένδειξη S δεν Θα λαμβάνονται υπόψη για την σύνταξη 35ετίας. - Δεν υπάρχουν εξομοιούμενοι χρόνοι στην ασφαλιστική νομοθεσία των ΗΠΑ.Ακόμα και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας είναι πραγματικός. - Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σύνταξη από ΗΠΑ δεν θα μας στέλνονται πιστοποιητικά γέννησης,γάμου κλπ. Οι Υπηρεσίες μας διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αυτά τα πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιολόγητικά κρίνουν απαραίτητα, από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή τον αιτούντα όχι όμως από το SSA. Η αναζήτηση δικαιολογητικών θα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που επιβάλλει να δεχόμαστε τις πληροφορίες όπως ακριβώς αναγράφονται και επιβεβαιώνονται στο έντυπο USA/GR3. Τέτοια εξαίρεση θα αποτελεί οπωσδήποτε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο θα εκδίδεται από Ελληνική Προξενική Αρχή με φροντίδα. /.

10 -10- του ενδιαφερόμενου, διότι κατά τη νομοθεσία των ΗΠΑ χορηγείται σύνταξη είτε γήρατος είτε θανάτου σε διαζευγμένη ή πρώην σύζυγο Αιτήσεις που υποβάλλονται στην Ελλάδα - στο ΙΚΑ ή σε άλλο ελληνικό Φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 2.2.α. Αίτηση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ (ή σε άλλο Ελληνικό Ταμείο) με σκοπό τη χορήγηση σύνταξης μόνο από Ελλάδα και κατ' εφαρμογή των περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης διατάξεων της Συμφωνίας. Η αίτηση γνωστοποιείται στο SSA μέσω του εντύπου GR/USA 3 με το οποίο ζητείται παράλληλα και ο χρόνος ΗΠΑ. Πάντα πρέπει να σημειώνεται ο αριθμος Κοιν. Ασφάλισης ΗΠΑ. 2.2.β. Αίτηση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ (ή σε άλλο ελληνικό Ταμείο) με σκοπό τη χορήγηση σύνταξης από Ελλάδα και ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση που ζητείται σύνταξη από τις ΗΠΑ συμπληρώνεται το έντυπο GR/USA 3 και στέλνεται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα με συνημμένο το έντυπο GR/USA 5. Σης περιπτώσεις που ζητείται σύνταξη αναπηρίας, μαζί με τα πιο πάνω έντυπα στέλνονται και οι ελληνικές ιατρικές γνωματεύσεις αν έχουν εκδοθεί για τη χορήγηση ελληνικής σύνταξης. Παρατηρούμε ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας διαγράφεται μια ιδιαιτερότητα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα δηλαδή η αίτηση για σύνταξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαβιβάζεται στη Βαλτιμόρη στο SSA αλλά στο αντίστοιχο τμήμα που λειτουργεί στην Πρεσβεία ΗΠΑ στην Αθήνα. -Αν κάποιο πρόσωπο παρουσιάζεται στα γραφεία σας και ζητά σύνταξη μόνο από ΗΠΑ υπάρχουν δύο δυνατότητες - είτε τον παραπέμπετε στην Πρεσβεία είτε παραλαμβάνετε την αίτηση και με το έντυπο GR/USA 3 την γνωστοποιείται στην Πρεσβεία. Η Πρεσβεία λαμβάνοντας το έντυπο GR/USA 3 επικοινωνεί με τον αιτούντα για συλλογή περαιτέρω δικαιολογητικών και τον υποβάλλει σε πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις αν κρίνονται απαραίτητες κατά τη νομοθεσία ΗΠΑ. 2.2.γ. Αν ο αιτών δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για σύνταξη κατά τη νομοθεσία μας τότε το Υποκ/μα θα προβαίνει σε δύο ενέργειες:. /.

11 Αποστολή του εντύπου GR/USA 3 στην Πρεσβεία (συμπλήρωση και διαβίβαση των στοιχείων Α και Β του Τμήματος III). - Αναζήτηση με το ίδιο έντυπο του χρόνου ασφάλισης ΗΠΑ (COVERAGE RECORD) κατευθείαν από το SSA στη Βαλτιμόρη. Θα σημειώνεται το τετραγωνίδιο Α στο Τμήμα IV του εντύπου και θα συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης στην Πρεσβεία στο Τμήμα V "Παραρητήσεις" Αίτηση που υποβάλλεται στην Ελλάδα στην Πρεσβεία ΗΠΑ. 2.3.α. Αν η αίτηση αφορά τη χορήγηση σύνταξης μόνο από Ελλάδα η Πρεσβεία τη γνωστοποιεί στο ΙΚΑ δια του εντύπου USA/GR3 συμπληρώνοντας την ένδειξη L και το ΙΚΑ επικοινωνεί στη συνέχεια απευθείας με τον αιτούντα ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 2.3.β. Αν η αίτηση αφορά τη χορήγηση σύνταξης μόνο κατά τη νομοθεσία των ΗΠΑ και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις τότε n Πρεσβεία με το έντυπο USA/GR3 ζητά την αποστολή του εντύπου GR/USA5.To Υποκατάστημα θα διαβιβάζει το έντυπο μας με τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης απευθείας στο SSA στη Βαλτιμόρη κοινοποιώντας το παράλληλα στην Πρεσβεία.Δηλαδή το έντυπο GR/USA 3 με το έντυπο GR/USA 5 στη Βαλτιμόρη,και αντίγραφο του GR/USA 3 στην Πρεσβεία Αιτήσεις που υποβάλλονται σε Τρίτο Κράτος. 2.4.α. Τα πρόσωπα που κατοικούν σε ένα Τρίτο Κράτος και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση τους σε οποιοδήποτε από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη επιθυμούν ή στην Πρεσβεία των ΗΠΑ του Κράτους διαμονής τους. Επισημαίνουμε ότι σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η Υπηρεσία που παραλαμβάνει την αίτηση είτε αυτή είναι η Πρεσβεία των ΗΠΑ είτε το SSA στη Βαλτιμόρη είτε το Ελληνικό Ταμείο συμπληρώνει την κατάλληλη ένδειξη του εντύπου USA/GR3 ή GR/USA3 ''ημερομηνία υποβολής της αίτησης'' κατοχυρώνοντας έτσι την επίσημη ημερομηνία υποβολής της σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 13 της Συμφωνίας.. /.

12 -12-3.Ιατρικές εξετάσεις για την απονομή σύνταξης αναπηρίας. Παράταση της σύνταξης αναπηρίας από ελληνικής πλευράς Όπως προαναφέρθηκε τα ΙΚΑ δεν θα εκτελεί ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του SSA. Θα διαβιβάζει τα υπάρχοντα στο φάκελό μας ιατρικά στοιχεία μαζί με την αίτηση στην Πρεσβεία n οποία είναι πλέον αρμόδια για κάθε επιπλέον ιατρική εξέταση. Συνεπώς οι δικές μας ιατρικές γνωματεύσεις θα έχουν απλά συμβουλευτικό χαρακτήρα. 3.2.Αντίθετα το ΙΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων από το SSA αλλά μόνο για πρόσωπα στα οποία είχε εφαρμογή n Συμφωνία και έχουν καταχωρηθεί στα Μηχανογραφημένα Αρχεία του SSA. Στις περιπτώσεις αυτές η εντολή μας προς την Υπηρεσία Σύνδεσμο των ΗΠΑ θα δίνεται με τα έντυπα GR/USA 5 και GR/USA 6α. Η αναζήτηση των πραγματοποιηθεισών δαπανών από SSA θα γίνεται από το έντυπο USA/ GR 9. Τονίζουμε ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιώθηκαν σύνταξη αναπηρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία ΙΚΑ και οι οποίοι μεταφέρουν τη διαμονή τους στις ΗΠΑι θα υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο για την παράταση της σύνταξης αναπηρίας τους; σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας και όχι με τη διαδικασία του άρθρου 8 παρ.3 και 4 του Διοικητικού Κανονισμού που προαναφέραμε. 4.Εξακρίβωση της επαγγελματικής ειδικότητας για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ.6 του άρθρου 7 της Συμφωνίας. Η Υπηρεσία Σύνδεσμος SSA δεν έχει δυνατότητα να εξακριβώνει την επαγγελματική ειδικότητα του εργαζόμενου στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ με τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας μας όπως πχ. του ΚΒΑΕ. Κατά συνέπεια τα αποδεικτικά στοιχεία θα αναζητούνται από τον ίδιο τον εργαζόμενο από τον εργοδότη του ή τα συνδικάτα UNIOΝS και με βάση αυτά θα αποφαίνονται τα Τμήματα Εσόδων των Υποκ/των μας για το αν εμπίπτει ή όχι n επικαλούμενη ειδικότητα στον ΚΒΑΕ. 5.Αποφάσεις Oι αποφάσεις που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς των δύο Συμβ. Κρατών θα κοινοποιούνται μόνο στους ενδιαφερόμενους..ι.

13 -13- Οι Φορείς μεταξύ τους θα επικοινωνούν αποκλειστικά με τα έντυπα USA/GR3 GR/USA3 παρέχοντας κάθε πληροφορία σχετικό με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της σύνταξης, ύψος ποσού κλπ. Αναφορικά με τη χορήγηση από την πλευρά μας του συμπληρώματος της παρ.8 του άρθρου 7, τα ποσά της σύνταξης ΗΠΑ θα λαμβάνονται από μηχανογραφημένο έντυπο του SSA το οποίο διαβιβάζεται στους συνταξιούχους του κάθε τέλος του έτους με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές της σύνταξης. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στα κέντρα Πληρωμής των Υποκαταστημάτων να αναζητούν αυτό το έντυπο από τους ενδιαφερόμενους. Ευνόητο είναι ότι διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να ζητήσουμε κάθε σχετική πληροφορία με το έντυπο GR/USA 3. Με την ευκαιρία πάντως σας γνωρίζουμε ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις ΗΠΑ χορηγούνται κάθε Δεκέμβριο και ότι τα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας δεν προβλέπονται. Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Εξοδα κηδείας Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ χορηγείται στη χήρα ή στα ορφανά επίδομα θανάτου ως εφάπαξ παροχή σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου (εργαζομένου) Τα πρόσωπα που θα παρουσιάζονται στην Υπηρεσία σας με το πιο πάνω αίτημα θα παραπέμπονται στην Πρεσβεία ΗΠΑ n οποία είναι και αποκλειστικά αρμόδια για να μεσολαβήσει στο SSA. Σύμφωνα με τη δική μας νομοθεσία εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από πρόσωπα που διαμένουν στις ΗΠΑ το δικαίωμα τους σε έξοδα κηδείας θα εξετάζεται με βάση τις εσωτερικές μας διατάξεις και σε περίπτωση που υπάρχουν οι προϋποθέσεις το ποσό θα εμβάζετε στους δικαιούχους στις ΗΠΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.3. της Συμφωνίας. 2.Προαιρετική ασφάλιση - Διαπίστωση χρόνου Ασφάλισης ΗΠΑ. Προκειμένου να κριθεί αίτημα για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στην Ελλάδα θα αναζητείται το έντυπο ασφάλισης ΗΠΑ (COVERAGE RECORD) με το έντυπο GR/USA 3. Αντίθετα όσον αφορά τη διαπίστωση χρόνου εισφορών ΗΠΑ για προσωπική. /..

14 -14- χρήση πχ.χρονοεπίδομα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο για γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων "CONSENT STATEMENT" το οποίο υπάρχει μόνο στη Διεύθυνση μας. Μετά την αποστολή των σχετικών αιτήσεων σε μας θα γίνεται αλληλογραφία με τον ενδιαφερόμενο προκειμέ- νου να συμπληρωθεί αυτό το έντυπο. 3.Στατιστικά στοιχεία 'Όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Διοικητικού Κανονισμού, μεταξύ των Υπηρεσιών Συνδέσμου των δύο Κρατών θα ανταλλάσσονται στατιστικά στοιχεία κάθε έτος, σχετικά με τον αριθμό και τα ποσό των συντάξεων κατά είδος σύνταξης καθώς και το συνολικό ποσό. Για το λόγο αυτό τα περιφερειακά υποκαταστήματα θα υποβάλλουν κάθε χρόνο (μέσα στον Ιανουάριο) στη Διεύθυνσή μας κατάσταση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εξέδοσαν κατά τον προηγούμενο χρόνο καθώς και των ποσών των συντάξεων που χορήγησαν, σύμφωνα με το πιο κάτω υπόδειγμα Είδος Αρ ι θ. Αποφάσεων Ποσό Γήρατος Χ Χ Αναπηρίας Χ Χ Επιζώντων Χ Χ Σύνολο 4.Εντυπο κάλυψης GR/USA 1 (έκδοση ΗΠΑ USA/GR 1) Το έντυπο θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 4 της Συμφωνίας (Απόσπαση). To ΙΚΑ με την ιδιότητα της Υπηρεσίας Σύνδεσμος θα επιβεβαιώνει στην ένδειξη 4, το χρονικό διάστημα της απόσπασης στις εξής περιπτώσεις α)για δικούς του ασφαλισμένους β ) για ασφαλισμένους άλλων ελληνικών ασφ.φορέων γ ) για παράταση της πενταετούς εξαίρεσης η οποία συμφωνήθηκε από τις αρμόδιες αρχές των δύο Κρατών. Ευνόητο είναι ότι n επιβεβαίωση στις περιπτώσεις β και γ θα γίνεται μετά από σχετικό έγγραφα του αρμόδιου φορέα ή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πρώτη (Αρχική) απόσπαση θα συμπληρώνεται στο έντυπο το σημείο 4 "από...έως ''. και για κάθε νέο χρονικό διάστημα θα διορθώνεται η ημερομηνία λήξης στο ίδιο έντυπο χωρίς να συντάσσεται νέοι πχ. απόσπα- ση από έως /.

15 -15- Αν δοθεί παράταση θα διορθωθεί η ημερομηνία λήξης από έως και στο πάνω μέρος του εντύπου θα γραφεί η λέξη "AMENDED" (διορθωμένο). Ανάλογες συμπληρώσεις θα γίνονται και από το SSA στο έντυπο USA/GR1. Επισημαίνουμε ότι το πρόσωπο το οποίο την ημερομηνία έναρξης της Συμφωνίας απασχολείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος από εκείνο στο οποίο έχει την έδρα ο εργοδότης του (πχ. υπήκοος ΗΠΑ αποσπασμένος στην Ελλάδα) θα θεωρείται ότι αρχίζει την απόσπασή του την ημερομηνία αυτή για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 4 (άρθρο 19 παρ.3 της Συμφωνίας) 5.Τελικές οδηγίες Τονίζουμε ότι θα πρέπει τα αρμοδία όργανα των Υποκαταστημάτων να έχουν πάντα υπόψη τους ότι όλη η αλληλογραφία τους προς την Πρεσβεία των ΗΠΑ ή προς το SSA της Βαλτιμόρης θα διακινείται δια μέσου της Διεύθυνσής μας. Όσον αφορά τις αιτήσεις για σύνταξη από το ΙΚΑ που υποβάλλονται στις ΗΠΑ (βλέπετε ανωτέρω Τμήμα Β παρ.2.2.1) ορίζουμε αρμόδιο για την επεξεργασία τους το Περιφερειακό Υποκατάστημα IKA Συντάξεων Αθηνών. Σας γνωρίζουμε τέλος ότι τα έντυπα για την εφαρμογή της Σύμβασης θα τα προμηθεύεσθε από τη Δ/νση Αποθηκών της Διοίκησης μόλις σας γνωστοποιήσουμε την ολοκλήρωση της εκτύπωσης τους. Για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεσθε διευκρινίσεις ή πληροφορίες θα απευθύνεσθε στη Διεύθυνσή μας - Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας τηλ , Κοινοποίηση (από 1 αντίτυπο) 1)Υπουργείο Υγείας,Πρόνοιας & Κοιν.Ασφαλίσεων Γενική Γραμματεία Κοιν.Ασφαλίσεων Δ/νση Διακρατικής Ασφάλισης Τμήμα Β- Σταδίου ΑΘΗΝΑ 2)Τ.Ε.Β.Ε, 3)Ο.Γ.Α. 4)Τ.Α.Ε.. 5)Τ. Σ. Α. 6)Στη Διεύθυνσή μας 50 αντίτυπα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε Δ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α.ΣΚΥΛΑΡΗΣ

16

17

18

19

20

21

22

23

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας"

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας" Σας κοινοποιούμε παρακάτω το κείμενο της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Δυνατότητα θεμελίωσης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α)

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α) . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνα 17/1/2013 Αριθ. πρωτ.διπσυν/φ1/4/125101 ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των κλάδων Αρωγής του ΤΠΥ - ΟΛΠ και ΤΠΠ - ΟΛΘ στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ.

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των κλάδων Αρωγής του ΤΠΥ - ΟΛΠ και ΤΠΠ - ΟΛΘ στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ. - 451 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθήνα, 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 28. 3. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ70/27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα, 9/4/2010. Αριθμ. Πρωτ.: A20/251/26

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα, 9/4/2010. Αριθμ. Πρωτ.: A20/251/26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα, 9/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ.Πολυχρονοπούλου ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ) ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διαδικασία αντιμετώπισης: Α. Κατ'οίκον περιστατικών Β. Διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εξέτασης από BY.Ε. σε ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί BYE Γ. Δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΜ4691ΩΓ-0ΔΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 3/ 10 /2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΔΑ: 45ΠΜ4691ΩΓ-0ΔΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 3/ 10 /2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ` ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπουραντά

Πληροφορίες: Μ. Μπουραντά ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αγ. Κων/νου 16-18, 104 31 Αθήνα S210 5213648 FAX 210 5221507 Πληροφορίες: Μ. Μπουραντά Αθήνα 29.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα 210-3621304, 210-3804933 Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ e-mail : diefpar@ika.gr Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. 2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων.

ΠΡΟΣ e-mail : diefpar@ika.gr Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. 2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 9 / 7/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ70/27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Π.ΔΑΒΟΥ ΑΡ: 51 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΝ4691ΩΓ-Δ32 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝΝ4691ΩΓ-Δ32 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 6 του Ν. 4051/2012, σχετικά με την από 01/01/2012 περικοπή των συντάξεων»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 6 του Ν. 4051/2012, σχετικά με την από 01/01/2012 περικοπή των συντάξεων» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κοτσώρη Π. Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215190 FAX: 210 5230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ: Β4ΣΘ4691ΩΓ-7ΩΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21/11/2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & Σ70/1009 ΑΡ.: 85 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14. 3. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γ32/7 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα