Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών"

Transcript

1 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο, (Υπουργείο Ανάπτυξης), εκπροσωπούµενο εν προκειµένω από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη και 2. Ο ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, εκπροσωπούµενος εν προκειµένω από τον Πρόεδρό του κ. ηµήτρη ασκαλόπουλο Προοίµιο Έχοντας υπόψη ότι: Στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον παράγοντες για τη βελτίωση της Επιχειρηµατικότητας και την ενδυνάµωση του Ανταγωνισµού αποτελούν η προώθηση της Προστασίας του Καταναλωτή και η αναβάθµιση των Μηχανισµών Εποπτείας της Αγοράς. Ειδικότερα, η Προστασία του Καταναλωτή έχει αναδειχθεί σε σηµαντικό παράγοντα της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, επηρεάζει ουσιαστικά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και επιδρά καταλυτικά στην ενδυνάµωση του υγιούς ανταγωνισµού και τον εξορθολογισµό της άσκησης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενδιαφέρεται για την ενίσχυση του συνολικού πλαισίου Προστασίας του Καταναλωτή, µε τον σχεδιασµό και την εφαρµογή κατάλληλων πολιτικών και δράσεων, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ενεργό συµµετοχή και υποστήριξη όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, ώστε να 5

2 επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της ενδυνάµωσης της επιχειρηµατικότητας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Προς τον σκοπό αυτόν θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία µε τον ΣΕΒ ώστε να αξιοποιηθούν οι εµπειρίες και η τεχνογνωσία των εταιριών µελών του, καθώς και οι προκύπτουσες συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας και να επιτευχθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Ο ΣΕΒ επιθυµεί να συµβάλει ενεργά τόσο στη χάραξη της πολιτικής που θα διασφαλίσει την Προστασία του Καταναλωτή, όσο και στην υλοποίηση των δράσεων που θα σχεδιαστούν προς τον σκοπό αυτόν. Συγκεκριµένα, ο ΣΕΒ έχει τη δυνατότητα και επιθυµεί να υποστηρίξει ουσιαστικά την επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τον συντονισµό και τη συνεργασία επιχειρήσεων και πολιτείας για τα θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντας και κοινών δράσεων, µεταφέροντας τις πραγµατικές ανάγκες και τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, θα τροφοδοτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την εµπειρία και τις τεκµηριωµένες θέσεις των επιχειρήσεων, θα υποστηρίξει το Υπουργείο Ανάπτυξης στην επικοινωνία του µε την επιχειρηµατική κοινότητα και θα αναλαµβάνει την υλοποίηση δράσεων κοµβικού χαρακτήρα για τις οποίες διαθέτει σηµαντική εξειδικευµένη τεχνογνωσία και ένα ενεργό δίκτυο περιφερειακών και κλαδικών ανθρωπίνων πόρων και µηχανισµών. Συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Άρθρο 1 «Στόχοι Μνηµονίου Συνεργασίας» Η εκτέλεση του παρόντος Μνηµονίου Συνεργασίας λαµβάνει υπόψη το αναπτυξιακό όραµα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και τους στόχους α) της ενίσχυσης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών σε περίοδο οικονοµικής κρίσης β) της υποστήριξης των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη µηχανισµών και δράσεων προστασίας του καταναλωτή και γ) της ενίσχυσης της θεσµικής ικανότητας των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων σε θέµατα καταναλωτή προκειµένου να υλοποιήσουν σχετικές δράσεις. 6

3 Άρθρο 2 «Αντικείµενο Μνηµονίου Συνεργασίας» Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν στην υλοποίηση των εξής δράσεων: 1. Θεσµοθέτηση της συνεργασίας Υπουργείου Ανάπτυξης ΣΕΒ Θεσµοθέτηση τακτικής (π.χ. ανά τετράµηνο) συνάντησης συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της πολιτικής καταναλωτή στην Ελλάδα. 2. ράσεις ενίσχυσης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών σε περίοδο οικονοµικής κρίσης Σχεδιασµός και υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων από τον ΣΕΒ για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης του καταναλωτή τόσο σε επιµέρους κλάδους όσο και στην ελληνική αγορά συνολικά, µε αποδέκτες τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ. Πιο συγκεκριµένα οι δράσεις αυτές προβλέπουν: 2.1. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας: Εκπόνηση Προγράµµατος δράσης, το οποίο θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες: α) Πραγµατοποίηση έρευνας πεδίου, β) Εκπόνηση προγράµµατος κατάρτισης γ) Σχεδιασµός επικοινωνιακού προγράµµατος και υλοποίηση δράσεων διάχυσης, (ηµερίδες, συνέδρια, εκποµπές στην τηλεόραση, αρθρογραφία, events, βραβεύσεις, παιγνίδια, κ.λπ.) και τέλος 7

4 δ) Κατάρτιση συστήµατος µέτρησης του αποτελέσµατος και αποτίµησης της διάχυσης των στόχων της ενέργειας στην καταναλωτική εµπιστοσύνη και την τόνωση της αγοράς (σύµφωνα µε τους δείκτες του Consumer Market Scoreboard: complaints, prices, satisfaction, switching) «Σύµφωνο Συναντίληψης για τον Καταναλωτή» Κατάρτιση «Συµφώνων Συναντίληψης για τον Καταναλωτή» µε στόχο την εξεύρεση κοινής γλώσσας, και ενιαίας µεθοδολογίας για την αντιµετώπιση καταναλωτικών ζητηµάτων µεταξύ αφενός επιχειρήσεων και αφετέρου διαµορφωτών της κοινής γνώµης, όπως δηµοσιογράφων, διαφηµιστών, καθηγητών, γιατρών-τεχνολόγων τροφίµων, δικηγόρων, εκπροσώπων ελεγκτικών µηχανισµών, θεσµικών φορέων, κ.λπ. ράσεις ενίσχυσης της διαφάνειας για τη λειτουργία της αγοράς, µέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των διαµορφωτών της κοινής γνώµης για (i) τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, (ii) των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, (iii) των µηχανισµών πιστοποίησης και ελέγχου, κ.λπ. 2.3 Συγκρότηση «Consumer-Business Exchange Programmes» Ανάπτυξη προγράµµατος βελτιστοποίησης συστηµάτων επικοινωνίας για την επίλυση διαφορών το οποίο θα περιλαµβάνει α) εκπόνηση πρωτοκόλλου διαχείρισης παραπόνου και καταγγελίας και β) κοινή εκπαίδευση των αρµοδίων στελεχών των επιχειρήσεων, των ενώσεων καταναλωτών, των θεσµικών φορέων διαµεσολάβησης κ.λπ. (γραµµής 1520, γραµµών εξυπηρέτησης καταναλωτών επιχειρήσεων και Επιτροπών Φιλικού ιακανονισµού, κ.α.) στις µεθόδους επικοινωνίας και διαχείρισης παραπόνου. 8

5 3. ράσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων στη βελτίωση των λειτουργιών και των δράσεων προστασίας του Καταναλωτή Κατάρτιση προγράµµατος κινητοποίησης των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ή και βελτίωση υποδοµών και συστηµάτων Προστασίας του Καταναλωτή και την ανάδειξη της επιχειρηµατικής κουλτούρας που προωθεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 3.1 Λειτουργίες και Συστήµατα Πρόγραµµα κινητοποίησης επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ή και βελτιστοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης παραπόνου και καταγγελίας (ενδεικτικά, εγχειρίδιο διαδικασιών, συστήµατα CRM µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανασχεδιασµός οργανωτικών δοµών, κ.α.) Πρόγραµµα κινητοποίησης συνδέσµων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη συστηµάτων ποιότητας σε θέµατα καταναλωτή: α) «Απολογισµός για την προστασία του καταναλωτή» (κατά το πρότυπο του κοινωνικού απολογισµού), β) Ανάπτυξη Κώδικα εοντολογίας, γ) Quality Marks, δ) Trust Marks, προκειµένου να παραχθούν αναγνωρίσιµα για τoν καταναλωτή σήµατα ποιότητας τα οποία θα αποτελούν εγγύηση για την αγορά των αγαθών ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων που έχουν επιτύχει να τα αποκτήσουν. Θεσµοθέτηση προγραµµάτων επιβράβευσης επιχειρήσεων για τη δράση τους στην Προστασία του Καταναλωτή και την ενίσχυση της κουλτούρας του υπεύθυνου καταναλωτή. 3.2 Ενηµέρωση και κατάρτιση Πρόγραµµα διάδοσης Καλών Πρακτικών και Επιτυχηµένων Περιπτώσεων (Success Stories) των επιχειρήσεων σε θέµατα Προστασίας του Καταναλωτή. 9

6 Πρόγραµµα ενηµέρωσης των επιχειρήσεων για τις νέες νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις που σχετίζονται µε το θεσµικό πλαίσιο Προστασίας του Καταναλωτή καθώς και για το Ενιαίο Σύστηµα Εποπτείας της Αγοράς που αναπτύσσεται για τον ίδιο σκοπό. 4. Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων σε θέµατα καταναλωτή 4.1 ίκτυο Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης των Θεµάτων Καταναλωτή των Επιχειρήσεων Ο ΣΕΒ συσπειρώνει γύρω του ένα δίκτυο ανθρώπινων πόρων, µηχανισµών, συστηµάτων και σηµαντικής εµπειρίας και τεχνογνωσίας τα οποία δύναται να ενεργοποιήσει στο πλαίσιο ενός οργανωµένου ικτύου Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης των Θεµάτων Καταναλωτή σκοπός του οποίου θα είναι η πραγµατοποίηση ερευνών και η τεκµηρίωση θέσεων και ολοκληρωµένων προτάσεων για τα θέµατα του καταναλωτή. Στην κατεύθυνση αυτή θα µπορούσαν να υλοποιηθούν, ενδεικτικά οι παρακάτω ενέργειες: Έρευνες: Ετήσια έρευνα ικανοποίησης καταναλωτή (σύµφωνα µε το σύστηµα και τους δείκτες του Consumer Market Watch) Ετήσια έρευνα αποτίµησης του βαθµού ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή από τις επιχειρήσεις Κατάρτιση και παρακολούθηση «είκτη διείσδυσης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Ελλάδα» (βαθµός ανταπόκρισης των ελληνικών επιχειρήσεων, όγκος συναλλαγών, κλάδοι δραστηριότητας, τάσεις, προβλήµατα, κ.α.) Κατάρτιση και παρακολούθηση «είκτη ανταπόκρισης των καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται µε διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον» Έρευνα για τον βαθµό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την παροχή των υπηρεσιών των ΕΚΟ Έρευνα για τη διαχείριση θεµάτων καταναλωτή από τα ΜΜΕ 10

7 ράσεις: Εκπόνηση «Οδικού Χάρτη ιαχείρισης Παραπόνου και Καταγγελίας» Σχεδιασµός και Λειτουργία ικτύου ιαχείρισης Κρίσεων σε περίπτωση αστοχίας προϊόντων σε όλη την Ελλάδα, συµπληρωµατικά του συστήµατος RAPEX Χαρτογράφηση δηµόσιων µηχανισµών και διαδικασιών για την προστασία του καταναλωτή και εκπόνηση έκθεσης µε προτάσεις εκσυγχρονισµού, απλοποίησης και βελτίωσης της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας τους Άρθρο 3 «Σύστηµα ιοίκησης» Τα συµβαλλόµενα µέρη δηµιουργούν Σύστηµα ιοίκησης του Μνηµονίου Συνεργασίας αποτελούµενο από τα εξής όργανα: Α) Την Επιτελική Επιτροπή Εποπτείας του Μνηµονίου Συνεργασίας µε αρµοδιότητα τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη κατευθύνσεων. Μέλη της είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραµµατέας Καταναλωτή και ο νυν αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χαρίτων Κυριαζής. Β) Τη Συντονιστική Επιτροπή Εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεργασίας µε αρµοδιότητα την υλοποίηση των προβλεπόµενων δράσεων. Μέλη της είναι ισάριθµα στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ. Η Συντονιστική Επιτροπή αναλαµβάνει την ευθύνη εξειδίκευσης και παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων. Η Συντονιστική Επιτροπή µπορεί να συστήνει θεµατικές οµάδες εργασίας, να υποστηρίζεται κατά περίπτωση από ειδικούς εµπειρογνώµονες, να διαβουλεύεται και να συνεργάζεται µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και θεσµικά όργανα για την επίτευξη των στόχων της. 11

8 Η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται στην Επιτελική Επιτροπή κάθε αναγκαίο µέτρο και ενέργεια για την υλοποίηση του Μνηµονίου Συνεργασίας και την ενηµερώνει για την πρόοδο των δράσεων. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης των δράσεων αλλά και όταν ζητηθεί από οποιοδήποτε µέλος της. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία (1) φορά κάθε µήνα και υποβάλλει τριµηνιαία αναφορά προόδου του έργου της. Οι συµβαλλόµενοι φορείς διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Συντονιστική Επιτροπή. Άρθρο 4 ιάρκεια του Μνηµονίου Συνεργασίας Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας διαρκεί µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2013, µε δυνατότητα παράτασης µετά τη λήξη της, µετά από προηγούµενη έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των µερών Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Μνηµονίου Συνεργασίας, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν και δεσµεύονται στα παρακάτω: 1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή αναλαµβάνει να: Μεριµνήσει για τις διοικητικές ή και θεσµικές ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του παρόντος. Μεριµνήσει για την ένταξη των απαιτούµενων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ». Ορίσει τους εκπροσώπους του στις προβλεπόµενες επιτροπές διοίκησης 12

9 του Μνηµονίου Συνεργασίας. 2. Ο ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών αναλαµβάνει να: Μεριµνήσει για την κινητοποίηση των επιχειρήσεων και την προβολή του έργου, µε βάση τους προαναφερόµενους στόχους συµµετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του παρόντος. Συµµετέχει ενεργά σε διαδικασίες διαβούλευσης όπου απαιτείται. Ορίσει τους εκπροσώπους του στις προβλεπόµενες επιτροπές διοίκησης του Μνηµονίου Συνεργασίας. Άρθρο 6 Πόροι - Χρηµατοδότηση Τα συµβαλλόµενα µέρη θα µεριµνήσουν για τη διασφάλιση της κάλυψης του προϋπολογισµού του συνόλου των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος. Προτεραιότητα θα δοθεί και από τους δύο συµβαλλόµενους στην αξιοποίηση των πόρων από το ΕΣΠΑ και κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Μνηµονίου Συνεργασίας, ως και τυχόν παράταση της διάρκειας αυτής γίνεται µόνο εγγράφως. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και συναποδέχονται ότι οι αναφερόµενες στο παρόν υποχρεώσεις και δεσµεύσεις αναλαµβάνονται µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την προαγωγή της Προστασίας του Καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό, τα µέρη συµφωνούν να εργασθούν από κοινού για την επιτυχία 13

10 των συµφωνουµένων δράσεων δεσµευόµενα να επιλύουν καλόπιστα κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά κατά την εκτέλεση του παρόντος ή σχετικά µε την ερµηνεία των διατάξεών του µε διαβούλευση και πάντοτε µε γνώµονα τη µέριµνα για την Προστασία του Καταναλωτή και τη φήµη των επιχειρήσεων. Τα συµβαλλόµενα µέρη Ο Υπουργός Ανάπτυξης Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ 14

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα