Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ"

Transcript

1 Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

2 Φίλες και φίλοι, Οι διακρίσεις µε βάση το φύλο παραµένουν µεγάλες σήµερα, παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα µας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άµεσα µε τους έµφυλους διαχωρισµούς στην εργασία, το εισόδηµα, την πολιτική και την κοινωνική εξουσία, τον ελεύθερο χρόνο, τη φροντίδα των εξαρτηµένων ατόµων, την οικογένεια και την προσωπική ζωή. Το Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων αποτελεί ένα σύνολο προγραµµατισµένων ενεργειών, που διέπεται από τις βασικές αρχές της ισότητας των φύλων και τη φεµινιστική κριτική της δηµόσιας πολιτικής. Οι τέσσερεις στρατηγικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: 1. Η προάσπιση των δικαιωµάτων των γυναικών µε τον προσανατολισµό των παρεµβάσεων στις οµάδες γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. 2. Η πρόληψη και καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών. 3. Η στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και της οικονοµικής τους αυτοτέλειας. 4. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής δηµιουργίας για την ανάδειξη της ισότητας των φύλων. Στο Πρόγραµµα αυτό, αξιοποιήθηκαν µέθοδοι και καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και ιδέες, κριτικές και προτάσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση µε τις γυναικείες οργανώσεις και τα τµήµατα γυναικών όλων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων. Θεωρώντας εξαιρετικά σηµαντική τη συµβολή όλων των πολιτών, γυναικών και ανδρών, στην προώθηση της κουλτούρας της ισότητας των φύλων, επιδιώκουµε έναν ανοικτό και µόνιµο διάλογο, προκειµένου να πλησιάσουµε το στόχο της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στη χώρα µας. Μαρία Στρατηγάκη Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

3 Εξειδικευµένες Πολιτικές Ισότητας των Φύλων Πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών µέσω της: λειτουργίας τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής γραµµής SOS της ΓΓΙΦ όλο το 24ωρο δηµιουργίας συµβουλευτικών κέντρων της ΓΓΙΦ σε κάθε Περιφέρεια της χώρας δηµιουργίας συµβουλευτικών κέντρων και ξενώνων σε συνεργασία µε τους Δήµους παροχής νοµικής βοήθειας στα θύµατα σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους εκστρατείας ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για να «σπάσει η σιωπή». Υποστήριξη και ενίσχυση γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ µέσω της: χρηµατοδότησης διετών σχεδίων δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων καθιέρωσης µόνιµου φόρουµ διαλόγου στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ. Ενίσχυση της πολιτιστικής δηµιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων µέσω της: υποστήριξης της παραγωγής και πρόσληψης της τέχνης από γυναίκες και άνδρες ανάπτυξης συνεργασιών µε πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένταξη της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές µέσω της: δηµιουργίας και πιλοτικής λειτουργίας δοµής παρακολούθησης των πολιτικών µε ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα και δείκτες ισότητας εκπόνησης σχεδίων ένταξης της ισότητας στις πολιτικές των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήµων επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης δηµόσιων λειτουργών και στελεχών της δηµόσιας διοίκησης σε ζητήµατα ισότητας των φύλων.

4 Βελτίωση, Ενίσχυση και Εφαρµογή της Νοµοθεσίας Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου µε στόχο την προσαρµογή του στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των γυναικών. Εκπόνηση Σχεδίου Νόµου για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών (στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία) µε έµφαση σε µέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού και προστασίας των θυµάτων. Εκπόνηση Σχεδίου Νόµου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων µε το οποίο θεσπίζονται ενεργές πολιτικές σε τοµείς της πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής και παράλληλα, δηµιουργούνται θεσµικά όργανα και µηχανισµοί για την παραγωγή πολιτικών ισότητας των φύλων. Κωδικοποίηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νοµοθεσίας στον τοµέα της ισότητας των φύλων και καθιέρωση διαδικασίας αποτίµησης των επιπτώσεων των προτεινόµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων στο φύλο.

5 Αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων µέσω της: ενδυνάµωσης και υποστήριξης γυναικών για την προώθησή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο διενέργειας εκστρατείας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης δηµιουργίας δοµής ισότητας και της δικτύωσης των γυναικών στις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις. Αναβάθµιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου της ΓΓΙΦ µέσω της: πιλοτικής λειτουργίας ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου χαρτογράφησης γυναικείων αρχείων ψηφιοποίησης ιστορικού υλικού του γυναικείου κινήµατος. Τα Έργα χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα: «Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της Δηµόσιας Δράσης» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθµιση» του ΕΣΠΑ ( ).

6 Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στις Δηµόσιες Πολιτικές (Gender Mainstreaming) Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία µε άλλα Υπουργεία προωθεί πολιτικές ισότητας των φύλων που στοχεύουν στην: Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση. Υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Στήριξη της λειτουργίας των γυναικείων συνεταιρισµών στον αγροτικό χώρο. Βελτίωση ή/και επέκταση των δοµών φροντίδας παιδιών, ηλικιωµένων και άλλων εξαρτηµένων ατόµων. Επέκταση και αναβάθµιση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου. Καταπολέµηση των έµφυλων στερεοτύπων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ευαισθητοποίηση του κοινού για θέµατα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών. Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Σύναψη µνηµονίων συνεργασίας µε φορείς και οργανισµούς για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Το πλήρες κείµενο του «Εθνικού Προγράµµατος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων » βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) Δραγατσανίου 8, Αθήνα τηλ , fax: Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ