ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση."

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του Δήμου Ζακύνθου για τη Δράση με τίτλο «Πρόγραμμα για την εθνική και διεθνή προβολή επιστημονική έρευνα μελέτη των Ζακυνθινών Ομιλιών, ως ιδιαίτερου και διακριτού είδους Λαϊκού Θεάτρου, και τη συμπερίληψή τους α. στον εθνικό κατάλογο στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς β. στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας» Αθήνα,. 1

2 Στην Αθήνα, σήμερα την , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο, εν προκειμένω, από Tο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενο από.. 3. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Σπυρίδωνα Σπύρου, σύμφωνα με την αριθμ απόφασή του Π.Σ. Ιονίων Νήσων 4. Ο Δήμος Ζακύνθου, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κ. Στυλιανό Μποζίκη, σύμφωνα με την αριθμ. 309/ απόφαση του Δ. Σ. Ζακύνθου συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη Δράση: «Πρόγραμμα για την εθνική και είδους Λαϊκού Θεάτρου, και τη συμπερίληψή τους Προοίμιο Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» την Απόφαση Πρωθυπουργού Υ301 (ΦΕΚ Β /1594/ ) «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» και Υ302 (ΦΕΚ Β /1594/ ) «Σύσταση μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» τις διατάξεις του Ν. 4398/1929 (ΦΕΚ 308/Α/ «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 συντακτικής αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών», όπως αυτός τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες νομοθετικές διατάξεις τις διατάξεις του Ν / 1966 περί μετονομασίας του Λαογραφικού Αρχείου σε Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» τις διατάξεις του Ν. 3521/2006 (ΦΕΚ 275/Α/ «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς» το Π.Δ. 62/2012 (ΦΕΚ 112/A/ ) «Καταγραφή, αποτύπωση και τεκμηρίωση άυλων πολιτιστικών αγαθών» Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων για την εφαρμογή ενός προγράμματος εθνικής και διεθνούς προβολής επιστημονικής έρευνας μελέτης των ζακυνθινών Ομιλιών, ως 2 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης

3 ιδιαίτερου και διακριτού είδους Λαϊκού Θεάτρου, και την εκπόνηση μελετών για την συγκρότηση φακέλων υποψηφιότητας για ένταξή τους α. στον εθνικό κατάλογο στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και β. στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, που καταρτίζει και ενημερώνει η UNESCO. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη Δράση: «Πρόγραμμα για την εθνική και είδους Λαϊκού Θεάτρου, και τη συμπερίληψή τους άρθρο 1 Περιεχόμενο της Σύμβασης Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εφαρμογή του Προγράμματος, και συγκεκριμένα: - Το προοίμιο - Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) - Τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2) - Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3) - Την ισχύ και τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (άρθρο 4) - Το φορέα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 5) - Τον προϋπολογισμό, τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 6) - Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7) - Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 8) - Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις ρήτρες (άρθρο 9) - Την τροποποίηση της Σύμβασης (άρθρο 10) - Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 11) άρθρο 2 Στόχοι του Προγράμματος Στόχοι του Προγράμματος είναι: η εθνική και διεθνής προβολή επιστημονική έρευνα μελέτη των ζακυνθινών Ομιλιών, ως ιδιαίτερου και διακριτού είδους Λαϊκού Θεάτρου, και η εκπόνηση μελετών για την συγκρότηση φακέλων υποψηφιότητας για ένταξή τους α. στον εθνικό κατάλογο στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και β. στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, που καταρτίζει και ενημερώνει η UNESCO. άρθρο 3 Αντικείμενο της Σύμβασης Για την προβολή των Ζακυνθινών Ομιλιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη συστηματική έρευνα και μελέτη τους, ως ιδιαίτερου και διακριτού είδους Λαϊκού Θεάτρου με συνέχεια και εξέλιξη στο χρόνο, καθώς και για τη συμπερίληψή τους στον Εθνικό Κατάλογο Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO, θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, οι εξής ενέργειες, δράσεις, έργα και προμήθειες: Ωρίμανση όρων υποβολής αίτησης στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη συμπερίληψη των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με : 3 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης

4 πλήρωση των κριτηρίων της ΟΥΝΕΣΚΟ για την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Τεκμηρίωσης της πρότασης για ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οργάνωση Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης για τη συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη μέτρων προστασίας και διάδοσης των Ομιλιών Οργάνωση Συναντήσεων Εργασίας για τη συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη μέτρων προστασίας και διάδοσης των Ομιλιών Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων φορέων και προσώπων για τον ορισμό των Ομιλιών ως στοιχείου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και ελεύθερη συναίνεση της κοινότητας, όπως και για τη συμμετοχή και συγκατάθεσή της στις διαδικασίες ένταξης στον Εθνικό Κατάλογο. Επαγγελματική φωτογράφιση σύγχρονων Ομιλιών και παραγωγή φωτογραφιών -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών για τη συμπλήρωση του Εθνικού Δελτίου ICH-02-, οι οποίες να παρουσιάζουν τις διάφορες πλευρές των Ομιλιών στην παρούσα κατάστασή τους, εστιάζοντας κυρίως στο ρόλο τους εντός της κοινότητας, τις διαδικασίες μετάδοσής τους από γενιά σε γενιά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Επαγγελματική καταγραφή σε ψηφιακή μορφή σύγχρονου υλικού Ομιλιών Δημιουργία video διάρκειας 5 έως 10 λεπτών της ώρας με υπότιτλους στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα ή/και μεταγλωττισμένη αφήγηση, -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών για τη συμπλήρωση του εντύπου ICH-02-το οποίο να παρουσιάζει τις διάφορες πλευρές των Ομιλιών στην παρούσα κατάστασή τους, εστιάζοντας κυρίως στο ρόλο τους εντός της κοινότητας, τις διαδικασίες μετάδοσής τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Παραχωρήσεις δικαιωμάτων σχετικά με την εγγραφή των στοιχείων σύμφωνα με τα έντυπα ICH-07 φωτογραφία και ICH-07 video των οδηγιών. Συλλογή εγγράφων αποδείξεων, από τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή και διεθνείς φορείς, σχετικά με τη συναίνεση της κοινότητας για τη συμπερίληψη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο. Συλλογή και καταγραφή επίσημων δημοσιευμένων αναφορών / βιβλιογραφίας σε σχέση με τις Ομιλίες Σύνταξη και υποβολή αίτησης για ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μετάφραση της αίτησης και όλων των συνημμένων στοιχείων τεκμηρίωσής της στην αγγλική ή/και γαλλική γλώσσα. Υποβολή της πρότασης αίτησης προς την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για ένταξη των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 4

5 Ωρίμανση όρων υποβολής αίτησης στην UNESCO για τη συμπερίληψη των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας με : πλήρωση των κριτηρίων της ΟΥΝΕΣΚΟ για την εγγραφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας: 1. «το στοιχείο αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης» 2. «η ένταξη του στοιχείου θα συμβάλει στην διασφάλιση της προβολής και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενθάρρυνση του διαλόγου, με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει την πολιτιστική ποικιλομορφία παγκοσμίως και που θα ενισχύει την ανθρώπινη δημιουργικότητα» 3. τα κράτη «μπορούν να λάβουν μέτρα για την προστασία και προώθηση του στοιχείου» 4. «το στοιχείο έχει οριστεί με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της κοινότητας, της ομάδας ή, κατά περίπτωση, από τα άτομα που ενδιαφέρονται με την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν γνώσει συναίνεσή τους». 5. «το στοιχείο περιλαμβάνεται σε έναν κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του κράτους μέλους, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 12 της σύμβασης» Τεκμηρίωσης της πρότασης για ένταξη των Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Οργάνωση Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης για τη συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη μέτρων προστασίας και διάδοσης των Ομιλιών Οργάνωση Συναντήσεων Εργασίας για τη συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη μέτρων προστασίας και διάδοσης των Ομιλιών Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων φορέων και προσώπων για τον ορισμό των Ομιλιών ως στοιχείου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και ελεύθερη συναίνεση της κοινότητας, όπως και για τη συμμετοχή και συγκατάθεσή της στις διαδικασίες ένταξης στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο. Επαγγελματική φωτογράφιση σύγχρονου υλικού Ομιλιών και παραγωγή φωτογραφιών -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών για τη συμπλήρωση του εντύπου ICH-02-, οι οποίες να παρουσιάζουν τις διάφορες πλευρές των Ομιλιών στην παρούσα κατάστασή τους, εστιάζοντας κυρίως στο ρόλο τους εντός της κοινότητας, τις διαδικασίες μετάδοσής τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Επαγγελματική καταγραφή σε ψηφιακή μορφή σύγχρονου υλικού Ομιλιών 5

6 Δημιουργία video διάρκειας 5 έως 10 λεπτών της ώρας με υπότιτλους στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα ή/και μεταγλωττισμένη αφήγηση, -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών για τη συμπλήρωση του εντύπου ICH-02-το οποίο να παρουσιάζει τις διάφορες πλευρές των Ομιλιών στην παρούσα κατάστασή τους, εστιάζοντας κυρίως στο ρόλο τους εντός της κοινότητας, τις διαδικασίες μετάδοσής τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Παραχωρήσεις δικαιωμάτων σχετικά με την εγγραφή των στοιχείων σύμφωνα με τα έντυπα ICH-07 φωτογραφία και ICH-07 video των οδηγιών. Συλλογή εγγράφων αποδείξεων, από τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή και διεθνείς φορείς, σχετικά με τη συναίνεση της κοινότητας για τη συμπερίληψη των Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Συλλογή και καταγραφή επίσημων δημοσιευμένων αναφορών / βιβλιογραφίας σε σχέση με τις Ομιλίες Σύνταξη και υποβολή αίτησης για ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σύνταξη αίτησης για υποβολή πρότασης στην UNESCO συμπερίληψης των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Μετάφραση της αίτησης και όλων των συνημμένων στοιχείων τεκμηρίωσής της στην αγγλική ή/και γαλλική γλώσσα. Υποβολή της πρότασης αίτησης προς την UNESCO για ένταξη των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Συλλογή πρωτογενούς, έγγραφου και οπτικοακουστικού, υλικού αρχειακού και σύγχρονου σχετικού με τις Ομιλίες. Ψηφιοποίηση τεκμηρίων. Δημιουργία διαδικτυακής πύλης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την προβολή των τεκμηρίων της ιστορικής διαδρομής και της σύγχρονης πραγματικότητας των Ζακυνθινών Ομιλιών. Συγκρότηση μουσειακής συλλογής συντήρηση και τεκμηρίωση αυτής. Προώθηση δημιουργίας Κέντρου Μελέτης Ομιλιών Εκθεσιακού χώρου μουσειακής συλλογής. Σύνταξη προδιαγραφών για την εκπόνηση μελέτης Δημιουργίας Κέντρου Μελέτης Ομιλιών Εκθεσιακού χώρου μουσειακής συλλογής. Θεσμοθέτηση διεθνούς φόρουμ Λαϊκού Θεάτρου, το οποίο θα πραγματοποιείται στη Ζάκυνθο, ανά διετία, με τίτλο «Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού και Αναγεννησιακού Θεάτρου» και περιεχόμενο την επιστημονική 6

7 προσέγγιση του θέματος και την διαπολιτισμική συνομιλία μεταξύ των φορέων/ατόμων, δημιουργών Λαϊκού Θεάτρου. Πραγματοποίηση της 1 ης «Διεθνούς Συνάντησης Λαϊκού και Αναγεννησιακού Θεάτρου» άρθρο 4 Ισχύς και διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι δέκα επτά (17) μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ενώ η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) έτος (δώδεκα -12- μήνες) με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του Προγράμματος είναι δέκα επτά(17) μήνες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανωτέρω διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης χωρίς εγκεκριμένη παράταση (για να φτάσει έως τους είκοσι εννέα -29- μήνες). Κατά την πρώτη φάση του Προγράμματος, που ορίζεται σε έξι (6) μήνες και λήγει την 30 η Ιανουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθούν οι ενέργειες, έργα και προμήθειες για την ωρίμανση όρων υποβολής αίτησης και η υποβολή της αίτησης/πρότασης στην Εθνική Επιτροπή για ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παράλληλα θα εξελίσσεται και η δεύτερη φάση του Προγράμματος, που ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και λήγει την 30 η Μαρτίου 2014, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι ενέργειες, έργα και προμήθειες για την ωρίμανση όρων υποβολής αίτησης και η υποβολή της αίτησης/πρότασης στην UNESCO για τη συμπερίληψη των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης, καθώς και η δράση θεσμοθέτησης διεθνούς φόρουμ Λαϊκού Θεάτρου, ανά διετία, στη Ζάκυνθο, με τίτλο «Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού και Αναγεννησιακού Θεάτρου» και πραγματοποίηση της πρώτης Συνάντησης. Επίσης, θα αρχίσει η συλλογή πρωτογενούς, έγγραφου και οπτικοακουστικού, υλικού αρχειακού και σύγχρονου σχετικού με τις Ομιλίες και η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων. Κατά την τρίτη φάση του Προγράμματος, που ορίζεται σε εννέα (9) μήνες και αρχίζει την 31 η Μαρτίου 2014, θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις: Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την προβολή των τεκμηρίων της ιστορικής διαδρομής και της σύγχρονης πραγματικότητας των Ζακυνθινών Ομιλιών, συγκρότησης μουσειακής συλλογής συντήρηση και τεκμηρίωση αυτής, προώθησης δημιουργίας Κέντρου Μελέτης Ομιλιών Εκθεσιακού χώρου μουσειακής συλλογής, σύνταξης προδιαγραφών για την εκπόνηση μελέτης Δημιουργίας Κέντρου Μελέτης Ομιλιών Εκθεσιακού χώρου μουσειακής συλλογής. άρθρο 5 Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης Φορέας επιστημονικής επιμέλειας του Προγράμματος Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος προγράμματος ορίζεται ο Δήμος Ζακύνθου. 7

8 Ως προς τις αναθέσεις έργων και προμηθειών θα ακολουθηθούν οι κείμενες διατάξεις του Ν. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ), όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα. Φορέας επιστημονικής επιμέλειας του όλου προγράμματος ορίζεται το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. άρθρο 6 Προϋπολογισμός Πόροι Τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσόν των Οι πόροι θα προέρχονται αποκλειστικά από τη χρηματοδότηση του Δήμου Ζακύνθου. Η διατιθέμενη πίστωση από το Δήμο Ζακύνθου για την υλοποίηση των δράσεων του προαναφερθέντος Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης, είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.Ε των εξόδων του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013 και ανέρχεται στο ποσόν των Κατά την κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Ζακύνθου θα εγγραφεί σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό των εξόδων το ποσόν των Ο Δήμος Ζακύνθου υποχρεούται να κοινοποιήσει, σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, αντίγραφο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και εγγραφής του ποσού των , στον προαναφερόμενο Κωδικό Αριθμό, για τη χρηματοδότηση του συνόλου των δαπανών της παρούσας, έτους Επίσης, Δήμος Ζακύνθου υποχρεούται να κοινοποιήσει αντίγραφο του Προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2014, σε όλους τους συμβαλλόμενους, από τον οποίο θα προκύπτει ο Κωδικός Αριθμός της χρηματοδότησης του συνόλου των δαπανών της παρούσας, έτους Ενδεικτικά, η πίστωση θα διατεθεί, κατά το 2013 σε ενέργειες, έργα προμήθειες, έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των μελών της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσης και του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας: για την τεκμηρίωσης της πρότασης για ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, ως εξής: Οργάνωση Συναντήσεων Εργασίας και Ενημέρωσης, Επαγγελματική φωτογράφιση και καταγραφή σε ψηφιακή μορφή σύγχρονου υλικού Ομιλιών, δημιουργία video, μεταφράσεις αίτησης και συνημμένων στοιχείων τεκμηρίωσής της. Έναρξη συλλογής πρωτογενούς υλικού και ψηφιοποίησης τεκμηρίων. Ενδεικτικά, η πίστωση θα διατεθεί, κατά το 2014 σε ενέργειες, έργα προμήθειες, έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των μελών της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσης και του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας: για την πραγματοποίηση της 1 ης συνάντησης του διεθνούς φόρουμ Λαϊκού Θεάτρου, την ολοκλήρωση συλλογής πρωτογενούς υλικού και ψηφιοποίησης των τεκμηρίων, δημιουργία διαδικτυακής πύλης, συγκρότηση μουσειακής συλλογής/συντήρηση και τεκμηρίωση αυτής. Ρητά διασαφηνίζεται ότι το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ουδεμία αμοιβή θα λάβει για την 8

9 επιστημονική επιμέλεια του Προγράμματος και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κατά το άρθρο 7 της παρούσης. Ρητά συμφωνείται ότι για την πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος των προϋπολογισμών του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου, της Περιφέρειας και του Κέντρου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των της παρούσας Σύμβασης, ποσόν το οποίο καλύπτεται από το Δήμο Ζακύνθου. άρθρο 7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: Α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει, με τη χρήση κάθε πρόσφορου τρόπου και μέσου και σε συνεργασία με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη: Tην επίτευξη των στόχων του παρόντος Προγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης Την υποστήριξη συμπερίληψης των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Την έγγραφη υποστήριξη συμπερίληψης των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Υποστήριξη/προώθηση θεσμοθέτησης διεθνούς φόρουμ Λαϊκού Θεάτρου, με επίκεντρο τις Ζακυνθινές Ομιλίες, ως μέτρο για την προστασία και προώθηση του στοιχείου, το οποίο θα πραγματοποιείται στη Ζάκυνθο, ανά διετία, με τίτλο «Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού και Αναγεννησιακού Θεάτρου» και περιεχόμενο την επιστημονική προσέγγιση του θέματος και την διαπολιτισμική συνομιλία μεταξύ των φορέων/ατόμων, δημιουργών Λαϊκού Θεάτρου. Β. To Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αναλαμβάνει: Την επιστημονική επιμέλεια του όλου Προγράμματος. Την υποστήριξη στη σύνταξη της αίτησης για την ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Την μελέτη και την υποστήριξη της πρότασης για ένταξη των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Την τεκμηρίωση πλήρωσης των κριτηρίων 1., 2., 5. της UNESCO για την εγγραφή των Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. 9

10 Την ενημέρωση των συμμετεχόντων κατά τις Συναντήσεις Εργασίας και Ενημέρωσης για τη συμμετοχή της κοινότητας. Την υποβοήθηση και καθοδήγηση του δημιουργού video. Την συλλογή εγγράφων αποδείξεων από εθνικούς φορείς, σχετικά με τη συναίνεση της κοινότητας για τη συμπερίληψη των Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Την υποστήριξη στη σύνταξη της αίτησης για την ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τη σύνταξη της αίτησης για υποβολή πρότασης στην UNESCO συμπερίληψης των Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Την υποβοήθηση στη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την προβολή των τεκμηρίων της ιστορικής διαδρομής και της σύγχρονης πραγματικότητας των Ζακυνθινών Ομιλιών. Την υποβοήθηση στη συγκρότηση μουσειακής συλλογής, τη συντήρηση και τεκμηρίωσή της. Τη σύνταξη προδιαγραφών για την εκπόνηση μελέτης Δημιουργίας Κέντρου Μελέτης Ομιλιών Εκθεσιακού χώρου μουσειακής συλλογής. Γ. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει, με τη χρήση κάθε πρόσφορου τρόπου και μέσου και σε συνεργασία με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη: Tην επίτευξη των στόχων του παρόντος Προγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης Την έγγραφη υποστήριξη συμπερίληψης των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Δ. Ο Δήμος Ζακύνθου αναλαμβάνει: Την τεκμηρίωση πλήρωσης των κριτηρίων 3., 4. της UNESCO για την εγγραφή των Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Την οργάνωση Συναντήσεων Εργασίας και Συναντήσεων Ενημέρωσης για τη συμμετοχή της κοινότητας στις διαδικασίες. Την επαγγελματική φωτογράφιση σύγχρονου υλικού Ομιλιών και παραγωγή φωτογραφιών -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών για τη συμπλήρωση του εντύπου ICH-02-, οι οποίες να παρουσιάζουν τις διάφορες πλευρές των Ομιλιών στην παρούσα κατάστασή τους. Την επαγγελματική καταγραφή σε ψηφιακή μορφή σύγχρονου υλικού Ομιλιών Τη δημιουργία video διάρκειας 5 έως 10 λεπτών της ώρας με υπότιτλους στην αγγλική ή/και γαλλική γλώσσα ή/και μεταγλωττισμένη αφήγηση, -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών για τη συμπλήρωση του εντύπου ICH-02-, το οποίο να παρουσιάζει τις διάφορες πλευρές των Ομιλιών στην παρούσα κατάστασή τους, εστιάζοντας κυρίως στο ρόλο τους εντός της κοινότητας, τις διαδικασίες μετάδοσής τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη Δράση: «Πρόγραμμα για την εθνική και είδους Λαϊκού Θεάτρου, και τη συμπερίληψή τους 10 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης

11 Την παραχώρηση δικαιωμάτων σχετικά με την εγγραφή των στοιχείων σύμφωνα με τα έντυπα ICH-07 φωτογραφία και ICH-07 video των οδηγιών. Την προώθηση θεσμοθέτησης διεθνούς φόρουμ Λαϊκού Θεάτρου, με επίκεντρο τις Ζακυνθινές Ομιλίες, ως μέτρο για την προστασία και προώθηση του στοιχείου, το οποίο θα πραγματοποιείται στη Ζάκυνθο, ανά διετία, με τίτλο «Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού και Αναγεννησιακού Θεάτρου» και περιεχόμενο την επιστημονική προσέγγιση του θέματος και την διαπολιτισμική συνομιλία μεταξύ των φορέων/ατόμων, δημιουργών Λαϊκού Θεάτρου. Την πραγματοποίηση της «1 ης Διεθνούς Συνάντησης Λαϊκού και Αναγεννησιακού Θεάτρου» στη Ζάκυνθο». Τη συλλογή εγγράφων αποδείξεων, από τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή και διεθνείς φορείς, σχετικά με τη συναίνεση της κοινότητας για τη συμπερίληψη των Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Τη συλλογή και καταγραφή επίσημων δημοσιευμένων αναφορών / βιβλιογραφίας σε σχέση με τις Ομιλίες. Τη σύνταξη και υποβολή αίτησης για ένταξη των Ομιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τη συνεπικουρία στη σύνταξη της αίτησης για υποβολή πρότασης στην UNESCO ένταξης των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Τη μετάφραση της αίτησης και των συνημμένων στοιχείων τεκμηρίωσής της στην αγγλική ή/και γαλλική γλώσσα. Την υποβολή της πρότασης αίτησης προς την UNESCO για ένταξη των Ζακυνθινών Ομιλιών στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Τη συλλογή πρωτογενούς, έγγραφου και οπτικοακουστικού, υλικού αρχειακού και σύγχρονου σχετικού με τις Ομιλίες. Την ψηφιοποίηση των ανωτέρω τεκμηρίων. Τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την προβολή των τεκμηρίων της ιστορικής διαδρομής και της σύγχρονης πραγματικότητας των Ζακυνθινών Ομιλιών. Τη συγκρότηση μουσειακής συλλογής συντήρηση και τεκμηρίωση αυτής. Την προώθηση δημιουργίας Κέντρου Μελέτης Ομιλιών Εκθεσιακού χώρου της μουσειακής συλλογής. άρθρο 8 Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Αρμοδιότητες Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνιστάται Κοινή Επιτροπή, με έδρα τα Γραφεία του Δημαρχείου πόλεως Ζακύνθου, αποτελούμενη από πέντε μέλη, τα οποία είναι: 11

12 1. Στυλιανός Μποζίκης, Δήμαρχος Ζακύνθου, εκπρόσωπος του Δήμου Ζακύνθου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρωματικό αυτού μέλος ο Παναγιώτης Κολύρης, Αντιδήμαρχος αναπληρωτής Δημάρχου. 2. Διονύσιος Λαδικός, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, εκπρόσωπος του Δήμου Ζακύνθου και αναπληρωματικό αυτού μέλος ο Γεώργιος Αρμένης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3..., εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και αναπληρωματικό αυτού μέλος ο 4.., εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αναπληρωματικό αυτού μέλος ο 5..., εκπρόσωπος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και αναπληρωματικό αυτού μέλος ο.. Χρέη γραμματέα της Κοινής Επιτροπής εκτελεί Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Ζακύνθου Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής. Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος, εποπτεύει την τήρηση των όρων της παρούσας και εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση αυτή. Ειδικότερα: Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης Εισηγείται την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, όπως και της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής Η Επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 30 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας, με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης Η Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα, όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη της Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη Δράση: «Πρόγραμμα για την εθνική και είδους Λαϊκού Θεάτρου, και τη συμπερίληψή τους άρθρο 9 Αντισυμβατική συμπεριφορά Ρήτρες Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις, από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών, παρέχει σε κάθε άλλο το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή αμέλειας, προς αποκατάσταση, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα προς την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν από την Επιτροπή του άρθρου 8 αυτής, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια της Ζακύνθου. άρθρο 10 Τροποποίηση της Σύμβασης 12 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης

13 Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της μέχρι και για 12 μήνες. άρθρο 11 Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προβλεπομένων από τη Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από τα δικαιώματά τους ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συνεργασίας και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε οκτώ (8) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ο / Η Για το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Ο / Η Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου Για το Δήμο Ζακύνθου Ο Δήμαρχος Ζακύνθου Στυλιανός Μποζίκης 13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα