ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME ) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ... 2 ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 2 ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ... 4 ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 8. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 9. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ... 9 ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. Σελ. 1/13

2 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Σήμερα τις ημέρα, στην Κέρκυρα οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής "Συμβαλλόμενοι" : 1. Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο στο πλαίσιο της παρούσας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων κ. Γεώργιο Διδασκάλου 2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη κ. Σπυρίδωνα Σπύρου βάσει της υπ αριθμ. /2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχοντας υπόψη: α) την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: το Ν. 2503/97, άρθρο 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 του Ν.3852/10 το Ν. 3316/05, άρθρο 46, παράγρ. 1γ) το Ν. 3852/10, άρθρο 100 όπως τροποποιήθηκε με το το Ν. 4071/12, άρθρο 8, παράγρ. 9 και το Ν. 4071/12, άρθρο 9, παράγρ. 2 β) την 1 η πρόσκληση για προτάσεις Στρατηγικών Εργων της IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Αλβανία , θεματικό πεδίο 1 : Υποδομές για Διασυνοριακή πρόσβαση, ως μέρος του Μέτρου 1.4 : Διευκόλυνση της συνοριακής πρόσβασης μέσω έργων μικρής κλίμακας υποδομών. συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω : ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κάνουν μία σημαντική προσπάθεια βελτίωσης της Πύλης εισόδου στη χώρα από το Τελωνείο Κέρκυρας με στόχο : - τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, Σελ. 2/13

3 - τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας με την αναβάθμιση του κτιρίου τελωνείου και των counters, Ο κοινά αποδεκτός σχεδιασμός περιλαμβάνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του τελωνείου της Κέρκυρας (εξωτερικές όψεις, κουφώματα, εσωτερικοί χώροι, Η/Μ εγκαταστάσεις, Χώροι Υγιεινής) Προς την κατεύθυνση αυτή και σε εφαρμογή του παραπάνω συνολικού σχεδιασμού προωθείται η υλοποίηση των άμεσα απαραίτητων έργων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και θα είναι σε θέση να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2015. Με σκοπό την επίτευξη του παραπάνω σχεδιασμού συνεργάζονται, στο πλαίσιο της παρούσας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί : 2.1. Η υλοποίηση του προγράμματος : «Cross Border Infrastructural Project (CBIP)» με τη συνεργασία όλων των συμβαλλόμενων, τους όρους που ακολουθούν στα επόμενα και σύμφωνα με την περιγραφή στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Η αξιοποίηση της εμπειρίας από παρόμοια έργα ή προγράμματα Η έκδοση των αδειών αν απαιτηθούν Η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Σελ. 3/13

4 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 3.1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει : Να εποπτεύει, με προσωπικό της, την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης στο πλαίσιο του συνόλου των άρθρων αυτής ως συμβατική υποχρέωση, πέρα από την εν γένει εποπτεία που ασκεί στα θέματα αρμοδιότητάς της. (Πράξη 45/07 / Τμήμα VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου) Την παροχή κατευθύνσεων σχετικά με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του Τελωνείο Κέρκυρας, καθόσον στις αρμοδιότητές της εμπίπτει η διαχείριση και λειτουργία του, μετά την ολοκλήρωση του έργου από την Περιφερειακή Ενότητα κέρκυρας και την παραλαβή του από αυτήν Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, παίρνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις - προτάσεις της Περιφερείας Ιονίων Νήσων, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας της σύμβασης Την υποβοήθηση των διαδικασιών που είναι δυνατόν να απαιτηθούν Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει : Να κοινοποιήσει την παρούσα στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, που θα αναλάβει την παρακολούθηση, έλεγχο, έγκριση και τελική θεώρηση των μελετών και στη συνέχεια την υλοποίηση των έργων που θα προκύψουν Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας της σύμβασης Την υποβοήθηση οποιωνδήποτε ενεργειών που είναι δυνατόν να απαιτηθούν. Σελ. 4/13

5 Την οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων (όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης) Την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και την υλοποίηση των έργων που θα προκύψουν Τη σύνταξη, μέσω της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κέρκυρας των αναγκαίων μελετών και την προετοιμασία των φακέλων για την αναβάθμιση του Τελωνείου Κέρκυρας, σύμφωνα με την περιγραφή στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης Την υποστήριξη, κατά τη φάση προετοιμασίας των φακέλων συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδότησης και των αξιολογήσεων, μέχρι την ένταξη Την υποστήριξη κατά τη φάση έκδοσης των αδειών και απαραίτητων εγκρίσεων Την υποβοήθηση για σύναψη ειδικών ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι δυνατόν να απαιτηθούν Την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού με τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της σύμβασης Την υποστήριξη για την έκδοση αδειών (αν απαιτηθεί) την υλοποίηση των έργων υποδομής ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η υλοποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει με βάση την εγκεκριμένη πρόταση Cross Border Infrastructural Project (CBIP) προϋπολογισμού ,00 που χρηματοδοτείται για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από το πρόγραμμα GREECE - ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME με το ποσόν των ,00 εκ των οποίων τα ,00 αφορούν την κατασκευή των έργων υποδομής. Σελ. 5/13

6 ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη πρόταση και την παρακολούθηση της Διαχειριστικής Αρχής του INTERREG στη Θεσσαλονίκη. Η έγκριση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης υπόκειται στην δικαιοδοσία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, μετά και από γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής της παρούσας (σε περίπτωση που απαιτηθεί και ζητηθεί η σύστασή της). ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από σήμερα και έχει διάρκεια τρία (3) έτη. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, αιτιολογημένα, κάθε φορά για έξι (6) μήνες, εφόσον την παράταση αυτή προσυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων φορέων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, κατά την έννοια του Άρθρου 27 του Ν. 3316/05, ορίζεται σε μήνες από την υπογραφή της και κατανέμεται κατά στάδια, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων και εγκρίσεων από τις διάφορες Υπηρεσίες δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω καθαρό χρόνο υλοποίησης των ενδιάμεσων σταδίων. Ουσιώδεις μεταβολές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου θα αντιμετωπίζονται κάθε φορά μετά από αιτιολογημένη εισήγηση ενός των συμβαλλομένων μερών. Σελ. 6/13

7 ΑΡΘΡΟ 8. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ Η εκτέλεση των έργων που περιλαμβάνονται στο υπόψη πρόγραμμα θα γίνει από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η διαχείριση των έργων αυτών (λειτουργία, συντήρηση), μετά την ολοκλήρωσή τους, θα γίνει από το Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων. ΑΡΘΡΟ 9. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την επωνυμία "Κοινή Επιτροπή" με έδρα τη Κέρκυρα. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως εξής: 1. Έναν (1) εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων με τον αναπληρωτή του. 2. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους αναπληρωτές τους. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα κοινοποιήσουν τα οριζόμενα από αυτούς μέλη στην Κοινή Επιτροπή. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και η παραλαβή του αντικειμένου της, η εντολή καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η αιτιολογημένη μικρή τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη στην πρώτη συνεδρίασή της, που συγκαλείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής. Σελ. 7/13

8 Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα που θα ζητήσουν έγγραφα οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλλομένων μερών. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους φορείς. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την "Τεχνική Επιτροπή", η οποία εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 6μηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλόμενους φορείς. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Συνεδριάζει στη Κέρκυρα / Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τρία (3) από τα μέλη της. Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικαταστεί από ένα αναπληρωματικό. Οι λοιπές λεπτομέρειες που πιθανά θα απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. Σελ. 8/13

9 ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να συμβληθεί, εκτός από τους συμβαλλόμενους στην παρούσα σύμβαση και άλλος φορέας από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 όπως ισχύει, εφ' όσον προσυπογραφεί από το φορέα αυτό και από όλους τους συμβαλλόμενους στην παρούσα σύμβαση, κείμενο συμπληρωματικό της παρούσας. Η συμπληρωματική σύμβαση προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους Ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης) Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια, αρμόδιου βαθμού και δικαιοδοσίας. Σελ. 9/13

10 ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύμφωνα με το Ν.3852/10, άρθρο 100 όπως ισχύει, είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού από τον ένα φορέα στον άλλον, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Η παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί μόνον στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και θα ζητηθεί από τον συμβαλλόμενο που είναι υπεύθυνος για το προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η εργασιακή του σχέση. ΑΡΘΡΟ 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Καμία ουσιαστική τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων, στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, όπως παρακάτω, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος παίρνει ένα (1) και (1) παραμένει στο αρχείο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γεώργιος Διδασκάλου Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου Περιφερειάρχης Σελ. 10/13

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Τίτλος Πράξης: Cross Border Infrastructural Project (CBIP) 2. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του περιεχομένου των ενηεμρωτικών φυλλαδίων που θα εκδοθούν στα πλαίσια του προγράμματος.. Επιπλέον, θα πρέπει να προετοιμάσει τις οριστικές μελέτες για την υλοποίηση του έργου υποδομής που αφορά την αναβάθμιση του τελωνείου της Κέρκυρας καθώς και για την υλοποίηση του έργου. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συνεργαστεί τόσο με LP1 και P5 για την παραγωγή ποιοτικών εκθέσεων εκ μέρους των Ελλήνων εταίρων. Το ΕΚΕΤΑ θα συμβάλει σε αυτό το έργο μέσω προπαρασκευαστικών εργασιών από κοινού με τους άλλους εταίρους για τις προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η συλλογή των επιχειρησιακών δεδομένων των έργων υποδομής στη Δυτική Μακεδονία. Θα συμβάλει επίσης των υπόλοιπων βασικών παραδοτέων, όπως η διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών και της ενεργειακής απόδοσης μετά τις παρεμβάσεις στην Ελλάδα. 3. Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Σελ. 11/13

12 WP No. WP / Action Title Ι) Budget Breakdown in WP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1. ΣΥΜΒΑΣΗ Region of % 2. Albania Epirus IV) Budget breakdown in Partners 3. Region of Ionian 4. Region of Western Macedonia 5. CERTH PP3 LP2 PP4 LP1-OV1 PP5 WP1 Management and Coordination (mandatory) ,00 2,72% 3.000, , , , ,0 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1,1 Project Coordination ,00 1,37% 2.250, , , , ,0 1,2 Quality Management ,00 1,35% 750, ,00 750, , ,0 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 WP2 Information and Publicity (mandatory) ,67 2,65% 9.000, , , , ,0 2.1 Information and Communication Plan 5.666,67 0,17% 1.000, , ,00 0, , Communication and Dissemination of Results at Interregional & International Level ,00 0,95% 5.000, , ,00 0, ,0 Capitalized Expertise, Awareness Raising and Information Campaign at Regional Level ,00 1,52% 3.000, , , , ,0 WP3 Energy efficiency of public buildings ,33 5,23% 8.000, , ,00 0, , WP4 4.1 Assessment of current situation regarding space heating and hot water needs ,00 2,71% 4.000, , ,00 0, ,0 Assessment of energy efficiency after interventions ,33 2,52% 4.000, , ,00 0, ,0 0,00% Infrastructure projects at cross border stations ,00 87,65% , , , , ,0 Implementation Studies and Tender Preparation ,00 5,18% 9.000, , ,00 0, ,0 4.2 Projects Realization ,67 81,78% , , , , ,0 4.3 Operational of the Projects Monitoring - Impact on the economic development ,33 0,69% 1.000, , ,00 0, ,0 WP5 Optimization of customs procedures ,00 1,76% 5.000, , ,00 0, ,0 Implementation of Safety procedures 5.1 handbook ,00 1,08% 3.000, , ,00 0, ,0 5.2 Facilitation of cross-border transport ,00 0,68% 2.000, , ,00 0, ,0 Total ,00 100,00% , , , , ,0 4. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Interrreg κατά ( Κοινοτική Συμμετοχή 75% Εθνική Συμμετοχή 25%) 5. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Νέος Λιμένας Κέρκυρας, Νομού Κέρκυρας Σελ. 12/13

13 6. Χρονοδιάγραμμα: Timetable year month WP 1 Action 1.1 Action 1.2 Action 1.3 Action 1.4 Action 1.5 WP 2 Action 2.1 Action 2.2 Action 2.3 Action 2.4 Action 2.5 WP 3 Action 3.1 Action 3.2 Action 3.3 Action 3.4 Action 3.5 WP 4 Action 4.1 Action 4.2 Action 4.3 Action 4.4 Action 4.5 WP 5 Action 5.1 Action 5.2 Action 5.3 Action 5.4 Action 5.5 WP 6 Action 6.1 Action 6.2 Action 6.3 Action 6.4 Action 6.5 Σελ. 13/13

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα