ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» Σήμερα στην Κέρκυρα, (ημερομηνία.. ), αφ ενός η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως πρώτη συμβαλλόμενη, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη, κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο, o οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου», και αφ ετέρου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ως δεύτερος συμβαλλόμενος, νόμιμα εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από την Πρύτανι, Καθηγήτρια κα Αναστασία Σαλή- Παπασαλή, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης», και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως τρίτος συμβαλλόμενος, νόμιμα εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Νικόλαο Τρίαντο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Συμβαλλόμενο μέλος» έχοντας υπ όψιν: 1. την με αριθμ /Β7/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2320 Β / ) περί έγκρισης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2. την υπ. αριθμ. / απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π.,

2 3. την υπ. αριθ. / απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ι.Π., 4. την υπ αριθ.. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, 5. την υπ αριθ... πράξη ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτή Νομιμότητας προϊσταμένου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 6. την υπ αριθ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ, 7. την υπ αριθ.. απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας, 8. την ανάγκη ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές: των αρχειακών δεδομένων, των συμβατών υλικών και των ενδεδειγμένων τεχνικών επεμβάσεων όσον αφορά στην αειφόρο ανάπτυξη, της κτιριοδομίας των πόλεων μετά τον 16ο αιώνα και 9. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/ ). συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η σύμβαση αυτή περιέχει δώδεκα (12) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής: 1. Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης 2. Προοίμιο - Αντικείμενο της σύμβασης 3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 4. Πόροι - προϋπολογισμός

3 5. Χρηματοδότηση 6. Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 8. Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου του Έργου 9. Πνευματικά Δικαιώματα, Κυριότητα, Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 10. Ανωτέρα Βία 11. Καταγγελία Σύμβασης 12. Τελικές διατάξεις Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά την υλοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης στην τομέα: "ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 2 Προοίμιο Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ανάθεση από τον Κύριο του Έργου και η υλοποίηση από τον Φορέα Υλοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: " ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Το Συμβαλλόμενο μέλος συμμετέχει σε όλες τις εργασίες του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. Ως επιστημονική υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου ορίζεται η καθηγήτρια του ΤΑΒΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου Αναστασία Σαλή Παπασαλή. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί : Α) στην ειδίκευση επιστημόνων στο αντικείμενο της αρχειακής τεκμηρίωσης, των συμβατών υλικών, της συντήρησης, των γενικών κανόνων και των ενδεδειγμένων τεχνικών επεμβάσεων καθώς και μεθοδολογιών επεμβάσεων κυρίως στις περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης και ιδιαίτερα της Αδριατικής από τον 16ο αιώνα, β) στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες μεθόδους και τις ενδεδειγμένες τεχνικές μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας ώστε να καταστούν ικανοί αφενός μεν, να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της

4 χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής, αφετέρου δε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης. Το έργο θα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: Αρχειακή Τεκμηρίωση Υλικά Επεμβάσεων Τεχνικές Επεμβάσεων Άρθρο 3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κύριος του Έργου): Καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, η Περιφέρεια πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ελέγχει την πορεία εκτέλεσης των εργασιών που υλοποιεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Φορέας Υλοποίησης) ώστε να ακολουθείται το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και να τηρούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την άμεση και χωρίς προβλήματα ροή της χρηματοδότησης του έργου κατά το μέρος που αφορά την ίδια και ειδικότερα να εντάξει το απαιτούμενο ποσό της παρούσας σύμβασης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Αναλαμβάνει την έγκαιρη διάθεση του αιτούμενου πληροφοριακού υλικού (νόμοι, εγκύκλιοι, κανονισμοί κ.ά.) μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας. Να ζητά από το Φορέα Υλοποίησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στοιχεία για την πορεία του εκπονούμενου έργου. Να καλεί το Φορέα Υλοποίησης για σχετική ενημέρωση ως προς την πορεία εκτέλεσης του έργου και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Να συντάσσει, κατά την κρίση της, εισηγήσεις και προτάσεις προς τα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων και του αντικειμένου της σύμβασης. Να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη, στα μέτρα των αρμοδιοτήτων της και κατά την κρίση της (επαφές με Φορείς, λήψη άδειας για διεξαγωγή της έρευνας εάν αυτή απαιτηθεί κ.α.) για την απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Να διοργανώσει με τους συμβαλλόμενους, τουλάχιστον μία επιστημονική διημερίδα όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα (ή η εξέλιξη) του προγράμματος, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή της.

5 Να ορίσει έναν εκπρόσωπό της (με αναπληρωτή) για τη συμμετοχή της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Φορέας Υλοποίησης): Αναλαμβάνει την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου εντός της οριζόμενης από την παρούσα προθεσμίας. Καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις που θα τίθενται σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Δύναται να πραγματοποιήσει κάθε είδους δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου, την ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, εμπειρογνώμονες κ.ά. συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση, η εκτέλεση των δαπανών και η εν γένει επίβλεψη της υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου. Θα αποδίδει λογαριασμό για τις δαπάνες στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7. Υποχρεούται να παρίσταται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως σε υπηρεσιακές και μη συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων (όπως: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου) παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία του έργου. Να παρουσιάζει στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να αποστείλει το τελικό έργο στην Περιφέρεια παρέχοντας όλες τις πληροφορίες και προτάσεις που απαιτούνται προκειμένου να γίνει παρουσίαση και παραλαβή από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. Να διοργανώσει με τους συμβαλλόμενους, τουλάχιστον μία επιστημονική διημερίδα όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα (ή η εξέλιξη) του προγράμματος. Να ορίσει ένα εκπρόσωπό του (με αναπληρωτή) για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσης. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσης. Το ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας («Συμβαλλόμενο μέλος»):

6 Να συμμετέχει με τους συμβαλλόμενους, στην διοργάνωση τουλάχιστον μίας επιστημονικής διημερίδας όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα (ή η εξέλιξη) του προγράμματος. Να παρέχει υποστήριξη για την απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, μέσω των μελών του. Να ορίσει ένα εκπρόσωπό του (με αναπληρωτή) για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσης. Άρθρο 4 Πόροι - Προϋπολογισμός Στα πλαίσια της παρούσας Π.Σ. και για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις της Π.Ι.Ν, οικονομικού έτους 201 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.. του προϋπολογισμού της., στον οποίο είναι εγγεγραμμένο, ως έξοδο το ποσό των ,00 ετησίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΥΑ/130241/B7/13 Αυγούστου 2014/ΦΕΚ Β 2320/28 Αυγούστου 2014, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ετησίως. Το ποσόν των που υπολείπεται της επιχορήγησης της ΠΙΝ θα καλυφθεί από πόρους που θα φροντίσει να εξεύρει το Ι.Π. Άρθρο 5 Χρηματοδότηση Ο Κύριος του Έργου καταβάλλει στον Φορέα Υλοποίησης για την εκτέλεση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, τη συμφωνηθείσα με την παρούσα σύμβαση επιχορήγηση, κατά δόσεις αντίστοιχες με τις φάσεις του προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης, βάσει της σχετικής με αριθμ /Β7/ υπουργικής απόφαση (ΦΕΚ 2320 Β / ). Οι επιμερισμοί της επιχορήγησης θα γίνονται με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς. Άρθρο 6 Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και αναπτύσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών του εν λόγω έργου ορίζεται έως και το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΥΑ/130241/B7/13 Αυγούστου 2014/ΦΕΚ Β 2320/28 Αυγούστου 2014.

7 Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. Άρθρο 7 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου Για την εποπτεία όλων των θεμάτων, που αφορούν την παρούσα σύμβαση συνεργασίας και για τη λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα που έχει σχέση με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συνίσταται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) η οποία αποτελείται από: α) ένα μέλος (με τον αναπληρωτή του), που θα ορίσει ο Κύριος του έργου (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) β) ένα μέλος(με τον αναπληρωτή του), που θα ορίσει ο Φορέας Υλοποίησης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), γ) ένα μέλος(με τον αναπληρωτή του) που θα ορίσει το Συμβαλλόμενο μέλος του έργου (ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας) Και οι τρεις συμβαλλόμενοι οφείλουν να ορίσουν εγγράφως τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έναρξη του έργου. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το μήνα ή νωρίτερα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης της σύμβασης. Η ΕΠΠΕ θα ελέγχει την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, τον συντονισμό και τη μεθοδολογία των ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου και θα επιλύει τις κάθε είδους διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης του έργου. Επίσης θα εισηγηθεί προς το Περιφερειακό Συμβούλιο να παραλάβει το τελικό αποτέλεσμα του έργου. Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία και οι αρμοδιότητες της είναι κυρίως οι εξής: Παρακολούθηση της προόδου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

8 Έγκριση σημαντικών αλλαγών στα συμφωνημένα προγράμματα εργασιών. Προσωρινή και οριστική παραλαβή τελικών παραδοτέων. Αποτελεσματική συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για το συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την παρούσα σύμβαση. Η επίλυση διαφορών μεταξύ συμβαλλομένων μελών Άρθρο 8 Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου του έργου Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων του έργου ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση τους για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του προγράμματος σπουδών, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση της κάθε φάσης. Ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τις φάσεις ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού ενσωματώσει τις υποδειχθείσες παρατηρήσεις. Σε περίπτωση παρόδου της δεκαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου παρατηρήσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης, τότε τα παραδοτέα του έργου θεωρούνται ότι έχουν ανεπιφύλακτα παραληφθεί. Άρθρο 9 Πνευματικά Δικαιώματα, Κυριότητα, Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, που θα αποκτηθούν ή παραχθούν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Κύριου του Έργου και του Φορέα Υλοποίησης εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τυχόν δημοσιεύσεις που θα γίνουν από μέλη της μεταπτυχιακής ερευνητικής ομάδας, ως αποτέλεσμα του προγράμματος σπουδών, πρέπει να κοινοποιούνται στην Περιφέρεια και στο ΤΕΕ Κέρκυρας και να μνημονεύεται ότι η ΠΙΝ χρηματοδότησε τα 2/3 του μεταπτυχιακού

9 προγράμματος σπουδών και πάντα σε συμμόρφωση με τις αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την έκδοση ειδικού τόμου παρουσίασης των αποτελεσμάτων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θα περιλαμβάνεται στο ποσό της επιχορήγησης των Ο κύριος ερευνητής και οι συνεργάτες του έχουν την ευθύνη της επιστημονικής επιμέλειας του τόμου αυτού, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Κάθε ερευνητής είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει, επίσης χωρίς επιπλέον αμοιβή, οποιοδήποτε υλικό κατέχει σχετικό με ερευνητικό πρόγραμμα για τη δημοσίευση αυτή, καθώς και για τη συγκρότηση εκθέσεων και υλικού ενημερωτικού χαρακτήρα, που θα τυγχάνουν της εγκρίσεως των ερευνητών. Οι τρεις συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση της συνδιοργάνωσης διημερίδας όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος. Άρθρο 10 Ανωτέρα Βία Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή των λογισμικών ή οι καθυστερήσεις διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία. Άρθρο 11 Καταγγελία της Σύμβασης Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη

10 σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσης η ΕΠΠΕ δικαιούται να επιλαμβάνεται των διαφορών που θα ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων πλευρών και να προσπαθεί να βρίσκει τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξομάλυνση της διαφοράς τότε θα λύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και κοινοτικό. Αρμόδια κατά τόπον δικαστήρια καθορίζονται τα δικαστήρια της Κέρκυρας. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη, να προσφύγουν σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Άρθρο 12 Τελικές Διατάξεις Κάθε μορφής τροποποίηση της σύμβασης (διεύρυνση, συμμετοχή άλλων φορέων, επέκταση του αντικειμένου) είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ύστερα από νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή η οποία και συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίγραφα, από τα οποία δύο θα έχει στη διάθεσή του ο κάθε συμβαλλόμενος.

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ή / και ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_2_ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ_2013 Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 1 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Για την παροχή υπηρεσιών (ΠΔ 28/ 80)

Μ Ε Λ Ε Τ Η Για την παροχή υπηρεσιών (ΠΔ 28/ 80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : Υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδρομίου Λ.Χερσονήσου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:«Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 17-3 -2014 Αριθ. Πρωτ.: 213 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 ιοικητήριο Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος Τηλέφωνο : 2241360566 Url : www.pnai.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 85-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα