ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο εηδηθνχ εηζεγεηή κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ. ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνλ ΓΟΑΣΑΠ, Αγ. Κσλζηαληίλνπ 54, Πι. Καξατζθάθε (Μεηαμνπξγείν), , Αζήλα. Σν Γ.. ηνπ Γηεπηζηεκνληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ & Πιεξνθφξεζεο (ΓΟΑΣΑΠ), Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ Ν.3328/2005 (ΦΔΚ 80/ η.α / ), χζηεξα απφ ηελ αξηζ. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.10/398/22400/ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2, παξ.1, ηεο αξηζ.33/2006 Π.Τ.., πξνθεξχζζεη ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο εηδηθνύ εηζεγεηή ζηνλ ΓΟΑΣΑΠ (Αζήλα) γηα ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ησλ Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ, ζην Σκήκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπ/ζεο, κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ. ανξίζηνπ ρξόλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 1-4, ηνπ Ν.3328/2005, κε ηα παξαθάησ πξνζφληα. Η σο άλσ ζέζε είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ Απαηηνύκελα Σππηθά Πξνζόληα Πξόζιεςεο α) Πηπρίν ή δίπισκα ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, πνπ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ή ζπλαθέο κε απηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. β) Δπηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε: i) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο, ή ii) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ή 1

2 iii) Αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη κία ηνπιάρηζηνλ δεκνζίεπζε ή επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν ηεο ζέζεο. Γηεπθξηλίζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο εκπεηξίαο θαη ινηπέο επηζεκάλζεηο αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο πξνθήξπμεο. γ) Άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη θαιή γλψζε κηαο δεχηεξεο επξσπατθήο γιψζζαο (Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Ιηαιηθήο ή Ιζπαληθήο), νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. δ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζε βαζηθφ επίπεδν ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθά θχιια, θαη γ) ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Γεληθά πξνζόληα πξόζιεςεο Οη ππνςήθηνη πξέπεη: - Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Γηεπθξηλίζεηο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο πξνθήξπμεο. - Να έρνπλ γελλεζεί έσο θαη ην έηνο Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα ηελ ζέζε πνπ ζα επηιεγνχλ. - Να κελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα Ν 3528/2007, νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, νχηε θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ. - Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. Δμαίξεζε: Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζηε ρψξα ηνπο ηέηνην θψιπκα. εκείσζε: Σαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α' θαη β' βαζκίδαο θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ βάζεη ηνπ λ.2190/1994 δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξηλ ζπκπιεξσζεί πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο. Η απαγφξεπζε απηή αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα. Η απαγφξεπζε δελ ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αθφκε θη αλ απηνί έρνπλ πξνζιεθζεί βάζεη ηνπ λ.2190/1994 θαη θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο. 2

3 Πξόζζεηα πξνζόληα Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ εθηηκψληαη σο πξφζζεηα πξνζφληα ε πξφζζεηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πέξαλ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα i, ii, iii, εθφζνλ ππάξρεη, ε πξφζζεηε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε ζπλαθή αληηθείκελα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρα δηπιψκαηα, ε θαιή γλψζε πξφζζεησλ μέλσλ γισζζψλ. Όια ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα ηππηθά θαη γεληθά πξνζφληα θαζψο θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ, ηφζν θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, φζν θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο πξφζιεςεο. Σνλίδεηαη, επίζεο, φηη ρσξίο ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε ηελ αίηεζε, νη ππνςήθηνη ζα απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ- ΔΝΣΑΔΙ Η επηινγή ησλ εηδηθψλ εηζεγεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ, απφ πεληακειή επηηξνπή ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 4 ηνπ Ν. 3328/2005. Η επηηξνπή αμηνινγεί ηνπο ππνςεθίνπο κε βάζε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηε βαζκνινγία απηψλ, ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο, ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ηελ εκπεηξία, ηηο δεκνζηεχζεηο ή επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο, ηε γλψζε Η/Τ θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα θαζψο θαη ηε γλψκε πνπ απνθνκίδεη απφ ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί κε ηνπο ππνςήθηνπο. Η δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ηεξείηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, απνθιεηνκέλσλ εθείλσλ πνπ δελ πιεξνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα πξφζιεςεο. Με βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ε επηηξνπή ζπληάζζεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: α) πίλαθα απνθιεηζζέλησλ, β) πίλαθα ππνςεθίσλ θαη αμηνινγηθή ζεηξά, γ) πίλαθα επηιεγνκέλσλ. Αληίγξαθα ησλ θαηαξηηζζέλησλ πηλάθσλ αλαξηψληαη ζηα γξαθεία ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. Άζθεζε έλζηαζεο θαηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ είλαη δπλαηή κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηα γξαθεία ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. ηελ αίηεζε έλζηαζεο επηζπλάπηεηαη θαη παξάβνιν ζαξάληα (40) πνπ εθδίδεηαη κφλν απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (αξηζ. ινγ ), άιισο ε έλζηαζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ - Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ΑΙΣΗΗ απηνπξνζψπσο ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν (εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ 3

4 ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή) ζηα γξαθεία ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, Αγ. Κσλ/λνπ 54, Πιαηεία Καξατζθάθε-Αζήλα, ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζηνλ εκεξήζην ηύπν. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, - Δπίζεο, ε αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αίηεζε απνζηέιιεηαη ζε απιφ θάθειν κεγέζνπο Α4 θαη νη ππνςήθηνη ζπκπιεξψλνπλ ζηνλ θάθειν ηελ έλδεημε: «Αίηεζε γηα ηελ πξνθήξπμε». Σν εκπξφζεζκν ηεο αηηήζεσο θξίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζήκαλζεο πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. - ηελ αίηεζε πξέπεη λα επηζπλάπηεη ν ππνςήθηνο φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πξνθήξπμε πηζηνπνηεηηθά ή ηίηινπο, φπσο αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Γ. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ, ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη. Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ν ππνςήθηνο πνπ ππνβάιιεη αλππφγξαθε ή εθπξφζεζκε αίηεζε. - Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 θαη ε αλαθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. - Η αίηεζε δηαηίζεηαη απφ ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΟΑΣΑΠ (www.doatap.gr) - Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα: , εζση. 211 (Σκήκα Πξνζσπηθνχ), απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη θαηά ηηο ψξεο 10:00 12:00. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο (επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο Πξνθήξπμεο) πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Πξφζθαηε θσηνγξαθία (δηαβαηεξίνπ ή ηαπηφηεηαο) κε αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ππνγξαθή ζην πίζσ κέξνο απηήο. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ειιείςεη ηαπηφηεηαο θσηναληίγξαθν ησλ θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ). Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ θάζε ηίηινπ ζπνπδψλ (βαζηθνχ, κεηαπηπρηαθνχ, δηδαθηνξηθνχ). Δάλ ν ηίηινο ή νη ηίηινη έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο πξάμεο αλαγλψξηζεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο, απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (ή ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ). Δάλ ζηελ πξάμε αλαγλψξηζεο δελ αλαγξάθεηαη ε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία, ηφηε απαηηείηαη βεβαίσζε βαζκνινγηθήο αληηζηνηρίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη ζαθψο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ηνλ πξνζθνκηδφκελν ηίηιν, 4

5 απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή θαη ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζηνλ βαζηθφ ηίηιν, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο πξνβιεπνκέλεο δεκνζίεπζεο ή επηζηεκνληθήο αλαθνίλσζεο (φπνπ απαηηείηαη). Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο (ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα), ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ γλψζεο Η/Τ, ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Πξσηφηππε βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία ηνπ Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο είλαη αιεζή. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα Ν 3528/2007: α) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνπξγήκαηα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) φηη δελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) φηη δελ έρνπλ, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, δ) φηη δελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. Τπεχζπλε δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 φηη, θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, δελ θαηείραλ ζέζε ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη ΟΣΑ α θαη β βαζκίδαο, θαηφπηλ δηνξηζκνχ ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994 ή αλ θαηείραλ, φηη έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ην δηνξηζκφ ηνπο (παξ. 5 άξζξν 10 ηνπ λ.2839/2000). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα πιένλ ησλ απαηηνχκελσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 5

6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο ηεο Αζήλαο. Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο πξφζθιεζεο - αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ ΓΟΑΣΑΠ (Αζήλα & Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο), θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΟΑΣΑΠ (www.doatap.gr). Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ Αξηζηνηέιεο Υαξαιακπάθεο Καζεγεηήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Η άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλύεηαη κε ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: Γηα ηελ Αγγιηθή γιώζζα CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαζκνινγία , ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. International English Language Testing System (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 7,5 θαη άλσ. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATIONηνπ EDEXCEL. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- θαη CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). κε Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19, ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ λ.3149/2003. Η πνιύ θαιή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλύεηαη κε ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: Γηα ηελ Αγγιηθή γιώζζα CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 6 έσο 7. 7

8 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATIONηνπ EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- θαη CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) θαη ηεο ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΝΧΔΧ. ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία απφ 785 έσο 900 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). κε Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από: (i) βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή ή (ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 8

9 Η θαιή γλψζε ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλύεηαη κε: Γηα ηε Γαιιηθή Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. DELF 1ER DEGRΔ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. Γηα ηε Γεξκαληθή Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. GOETHE ZERTIFIKAT B2 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. Γηα ηελ Ιηαιηθή Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ιηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έσο ην 2003). Γηα ηελ Ιζπαληθή Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Δπίζεο: α) Η άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 9

10 (i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, (ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, (iii) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2, (iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή. β) Η θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. Οη ππό ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιένλ θαη από βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ ιόγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ κόλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. εκείσζε: α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα. β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε μέλεο γιψζζαο (π.δ 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο. 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΝΧΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΓΔΙΞΗ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη σο εμήο: 1. Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη παξαθάησ θνξείο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο: α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ( ), β) Vellum Global Educational Services S.A. ( ), γ) Infotest ( ) δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ( ) ή ICT Europe ( αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.) ε) ΚΔΤ-CERT ( ) ζη) ACTA Α.Δ. ( ) δ) I SKILLS A.E. ( ) ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ ( ) Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη παξαπάλσ θνξείο ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη είλαη ηα εμήο: α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ECDL Core Certificate ECDL Start Certificate ECDL Progress Certificate β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency γ) Infotest Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS) Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe ICT Intermediate A ICT Intermediate B ICT Intermediate C 11

12 ε) ΚΔΤ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial ζη) ACTA Α.Δ. Certified Computer User (CCU) δ) I SKILLS A.E. Basic I.T. Standard Basic I.T. Thematic Basic I.T. Core ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ Basic Skills ή Infocert Basic Skills ( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Basic ή Infocert Basic ( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Integration Skills ή Infocert Integration Skills ( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Η ηζρύο ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθώλ ππό ζηνηρεία α, β, γ, δ, ε θαη ζη, πνπ εθδόζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο ησλ θνξέσλ έθδνζήο ηνπο θαη κέρξη , παξαηείλεηαη γηα έλα (1) αθόκε έηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Ο ππνςήθηνο, όκσο, εθόζνλ, είλαη δηνξηζηένο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα πνπ δηνξίδεηαη. Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θιπ) δελ γίλνληαη δεθηά. Γίλνληαη επίζεο δεθηά κέρξη πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., (ρεηηθή πξάμε Ο.Δ.Δ.Κ. Γ/27767/ ) κε ηελ εμήο νλνκαζία: α) ECDL Start ή ECDL Core από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum Global Educational Services). γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas Α.Δ.). 2. Mε ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 12

13 3. Με ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή /θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. 4. Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ αθφκε θαη κε κφλε ηελ ππνβνιή βεβαηψζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνχ Η/Τ. 5. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΟΔΔΚ, θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Η ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ ΟΔΔΚ εληφο ηνπ έηνπο 2006 παξαηείλεηαη γηα έλα (1) αθφκα έηνο. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ ΣΡΙΣΟΒΑζΜΙΑ ΜΔΣΑΓ/ΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΝΧΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο - Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ - Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ - Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ - Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoχ Τπνινγηζηψλ - Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή - Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Η/Τ - Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.) 13

14 - Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ - Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ - Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ - Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ - Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο - Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Η/Τ (Π..Δ.) - Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ - Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία - Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, ή - Πηπρίν Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ : i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηχσλ Η/Τ, ii)δηδηθφηεηαο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Σνκέα, - Απνιπηήξηνο ηίηινο : i) θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ii) ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ή iii) εηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο. ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 14

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ Α. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ απφδεημε ηνπ είδνπο θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο εκπεηξίαο, είλαη ηα εμήο: 1. Γηα ηνπο κηζζσηνύο (δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα): Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε πεξίνδνο ηεο αζθάιηζεο, απφ ηελ νπνία ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ν ρξφλνο αζθάιηζεο κεηά ηελ θηήζε ηνπ απαηηνχκελνπ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ πξνθήξπμε βαζηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη, επαθξηβψο, ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κπνξνχλ ελαιιαθηηθά αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 2. Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε πεξίνδνο ηεο αζθάιηζεο κεηά ηελ θηήζε ηνπ απαηηνχκελνπ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ πξνθήξπμε βαζηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο. Να αλαθέξεηαη επίζεο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο. Μία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο (θαη έηνο) ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: Γηα ηελ απφδεημε εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπψλ, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: (1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 15

16 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. (2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ. (3) Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ θνξέα. Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη εθηφο απφ ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο α) Γηθαζηηθή απόθαζε Η εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απνδεηθλχεηαη θαη κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζεο εξγαζίαο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο. β) Έξεπλα ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα Η έξεπλα ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα, κπνξεί λα ιεθζεί σο ρξφλνο εκπεηξίαο ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ν επηθεθαιήο ηνπ θέληξνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ρνξεγήζεη βεβαίσζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ην αληηθείκελν έξεπλαο θαη ε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ε εηδηθφηεξε ελαζρφιεζε ηνπ κε ην αληηθείκελν ηνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πεξάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία ζπλδεφηαλ κε ην θνξέα πνπ εθηέιεζε ην πξφγξακκα. Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνχκελν απφ ηελ πξνθήξπμε βαζηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαηά πεξίπησζε. γ) ηξαηησηηθή ζεηεία Χο ρξφλνο εκπεηξίαο αλαγλσξίδεηαη θαη ε εκπεηξία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Η βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθφηεηα 16

17 απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε ηεο θαη κεηά. Β. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ α) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο αζθάιηζεο κεηά ηελ θηήζε ηνπ απαηηνχκελνπ, θαηά πεξίπησζε, βαζηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. β) Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνλ ρξφλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ην αληίζεην δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη. γ) Δάλ ε αζθαιηζηηθή θάιπςε (πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο ζην ΙΚΑ) πξνθχπηεη απφ εκεξνκίζζηα, νη κήλεο εκπεηξίαο ππνινγίδνληαη αλ δηαηξεζεί ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ εκεξνκηζζίσλ δηα ηνπ (25). Οη κήλεο εκπεηξίαο (πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, πιελ ΙΚΑ) κπνξεί λα πξνθχπηνπλ θαη κε αθαίξεζε ησλ εκεξνκεληψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εκπεηξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή εάλ νη εκέξεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζηεκάησλ ηεο εκπεηξίαο είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 30 εκεξψλ, κεηαηξέπνληαη ζε κήλεο δηαηξψληαο δηα ηνπ 30 θαη ιακβάλνληαο ην αθέξαην κέξνο ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη. 17

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ Οι υποψήφιοι πρέπει Να είναι Έλληνες πολίτες: Γηα φζνπο έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε ζα πξέπεη λα έρεη παξέιζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Γηθαηνχληαη επίζεο λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε, αιιά δελ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, εθφζνλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηθαηνχληαη επίζεο λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (N.2431/1996) κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 απηνχ. Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη ε γλώζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (Ν.2413/1996, άξζξν10, παξ. 1), πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (ηει θαη ) ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ: Πηζηνπνηεηηθφ Γ Δπηπέδνπ. Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ , ηει.2310/ ), ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί, γηα πιήξσζε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (Ν.Γ. 3832/1958). 18

19 Α Ι Σ Η Η ΟΝΟΜΑ : ΔΠΧΝΤΜΟ :.. ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ : ΣΗΛ.:. ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ:... ΘΔΜΑ : «Πξφζιεςε εηδηθνχ εηζεγεηή επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ζην ΓΟΑΣΑΠ» πλεκκέλα ζαο θαηαζέησ ηα εμήο: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9). 10). 11). 12). εκείσζε: Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ από Πέκπηε, 12/3/09 έσο θαη Σξίηε, 31/3/09. ΠΡΟ Σν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Παξαθαιψ, λα γίλεη δεθηή ε αίηεζή κνπ γηα ην δηνξηζκφ κνπ ζε ζέζε Δηδηθνχ Δηζεγεηή ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηνπ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. / Γεκφζηα Πξφζθιεζε-Αλαθνίλσζε ηνπ Γ. ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. Δρσ ηα παξαθάησ ηππηθά πξνζφληα: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... Αζήλα, Ο/Η Αηη 19

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα