ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ ξ ν 1 1. Τα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ κνλίκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ο.Τ.Α. α θαη β βαζκίδαο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο θαη πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ άξζξσλ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α ) θαη 1 παξ. 3 ηνπ λ. 2527/1997 (ΦΔΚ 206 Α ) φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζνξίδνληαη ζηα επφκελα άξζξα ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. Δθεμήο άιια εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ κπνξεί, κε ηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο ή θαλνληζκνχο, λα θαζνξίδνληαη κφλν γηα ηνπο θιάδνπο ή ηηο εηδηθφηεηεο ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. 2. Πιένλ ησλ πξνζφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δηάηαγκα απηφ ή απφ άιιεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θαλνληζκνχο, κπνξεί γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, λα ηεζνχλ ζηελ πξνθήξπμε πξφζζεηα πξνζφληα χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΑΣΔΠ (άξζξν 18 παξ. 7 λ. 2190/1994, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2527/1997). 3. Πξφζζεηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηνπο νξγαληζκνχο ή θαλνληζκνχο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Ά ξ ζ ξ ν 2 Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ 1. Γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ απαηηείηαη: 1

2 α) Πηπρίν ή Γίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, πνπ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ή ζπλαθέο κε απηφ γλσζηηθφ πεδίν. β) Δπηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο νηθείαο ζέζεο πνπ απνδεηθλχεηαη κε: η) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ειιεληθνχ ΑΔΙ, ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο, ή ηη) κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ή ηηη) Αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη κηα ηνπιάρηζηνλ δεκνζίεπζε ή επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν ηεο ζέζεο. Σε πεξίπησζε πνπ κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ ηίηιν, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. Όηαλ ν δηδαθηνξηθφο ή κεηαπηπρηαθφο ηίηινο πνπ απνδεηθλχεη ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε γηα ηε ζέζε ρνξεγείηαη θαη ζε θαηφρνπο δηαθφξσλ βαζηθψλ πηπρίσλ, ν νηθείνο θνξέαο κπνξεί λα δέρεηαη ηα βαζηθά απηά πηπρία σο ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηε ζέζε. γ) Άξηζηε γλψζε ή πνιχ θαιή γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο. 2. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ θάζε ζέζε απνδεθηά βαζηθά πηπρία ή δηπιψκαηα. Μπνξεί επίζεο λα νξίδεηαη ε θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελε μέλε γιψζζα ή θαη πεξηζζφηεξεο, ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ ηειεπηαίσλ, πξφζζεηε εκπεηξία γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμεηδίθεπζε απνδεηθλχεηαη κε δηδαθηνξηθφ θαζψο θαη γηα φιεο ή κέξνο ησλ ζέζεσλ λα απαηηνχληαη επηιεθηηθά νξηζκέλα κφλν απφ ηα πξνζφληα η, ηη, ηηη ηεο παξαγξάθνπ 1β. 2

3 ΚΛΑΓΟΙ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΠΔ) Ά ξ ζ ξ ν 3 1. Γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ΑΔΙ, πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν, θαηά εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Σηελ πεξίπησζε θιάδνπ ή εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία ην νξηδφκελν απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πηπρίν ή δίπισκα δελ παξέρεηαη απφ ΑΔΙ εκεδαπήο, σο πξνζφλ δηνξηζκνχ γίλεηαη δεθηφ ην ζπλαθνχο νλνκαζίαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, ή ην νκψλπκν ή ζπλαθνχο νλνκαζίαο ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Ά ξ ζ ξ ν 4 Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθφο θαη / ή Οηθνλνκηθφο 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.), ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Σηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη παξαπνκπή φηαλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θιάδσλ δηαθνξεηηθήο νλνκαζίαο. 3. Όηαλ ν θιάδνο είλαη ακηγψο δηνηθεηηθφο επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε πηπρία ή δηπιψκαηα δηνηθεηηθψλ ή λνκηθψλ κφλν ζπνπδψλ γεληθψο ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αλαινγηθά γηα πηπρία ή δηπιψκαηα νηθνλνκηθψλ κφλν ζπνπδψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θιάδνο είλαη ακηγψο ινγηζηηθφο ή νηθνλνκηθφο. 3

4 Ά ξ ζ ξ ν 5 Κιάδνο ΠΔ Μεραληθψλ (Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ησλ Πνιπηερλείσλ θαη ησλ Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ νξγαληζκφ ή θαλνληζκφ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ). 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο, πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πηπρίν ή δίπισκα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. Ά ξ ζ ξ ν 6 Κιάδνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο. 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: - Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο - Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ - Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ - Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ - Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.) - Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ - Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο 4

5 Πιεξνθνξηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο απφ ππνςεθίνπο κε πηπρία ή δηπιψκαηα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα ηεο αιινδαπήο ζε εηδηθφηεηα πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη έγθξηζε ηνπ Α..Δ.Π., θαζψο θαη εκπεηξία δχν ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζην αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ. Ά ξ ζ ξ ν 7 Κιάδνο ΠΔ Γεσηερληθψλ (Πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο : α) Γεσπνλίαο, β) Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο γ) Κηεληαηξηθήο, δ) Γεσινγίαο θαη ε) Ιρζπνινγίαο ). Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη : α) Γηα ηελ εηδηθφηεηα Γεσπνλίαο, ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ κπνξεί λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Γεσπνλίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. β) Γηα ηηο εηδηθφηεηεο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Κηεληαηξηθήο ή Γεσινγίαο, ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο, πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. γ) Γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ιρζπνινγίαο, ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πηπρίν ή δίπισκα 5

6 ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ εηδίθεπζεο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ζε παλεπηζηήκηα ή επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα ή δεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ή ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ζε ζέκαηα Ιρζπνινγίαο ή Τδξνβηνινγίαο ή Ιρζπνπαζνινγίαο ή Αιηείαο. Ά ξ ζ ξ ν 8 Κιάδνο ΠΔ Πεξηβάιινληνο Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: - Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο - Υεκηθψλ Μεραληθψλ - Πεξηβάιινληνο - Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ - Γεσγξαθίαο - Δπηζηήκεο ηεο ζάιαζζαο - Βηνινγίαο - Φπζηθήο - Υεκείαο - Βηνρεκείαο (Π..Δ.) - Ιαηξηθήο Βηνρεκείαο (Π..Δ.) - πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Δ.Α.Π.) - Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (Π..Δ.) - Πεξηβαιινληηθήο Υαξηνγξαθίαο (Π..Δ.) - Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζε Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο (Π..Δ.) - Δθαξκνζκέλεο Αγξννηθνινγίαο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδνληαη σο πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ θιάδνπ απηνχ θαη ηα πηπρία ή δηπιψκαηα εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσηερληθψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, εθφζνλ νη Γεσηερληθέο απηέο εηδηθφηεηεο δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ νηθείσλ, θαηά πεξίπησζε, θνξέσλ. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί επίζεο λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 6

7 Ά ξ ζ ξ ν 9 Κιάδνο ΠΔ Μεηαθξαζηψλ - Γηεξκελέσλ (Πεξηιακβάλνληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο) 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν, θαηά πεξίπησζε, πηπρίν ή δίπισκα κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο μέλσλ γισζζψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πηπρίν ή δίπισκα μελφγισζζνπ ηκήκαηνο ή ζρνιήο Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηηξέπεηαη γηα κηα πεληαεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ν δηνξηζκφο κε πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη άξηζηε γλψζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ, θαηά πεξίπησζε, μέλσλ γισζζψλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ. Ά ξ ζ ξ ν 10 Κιάδνο ΠΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα αξρεηνλνκίαο θαη βηβιηνζεθνλνκίαο Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ην παξαπάλσ πξνζφλ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πηπρίν Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη επηπιένλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ βηβιηνζεθνλνκίαο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πνπ νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πηπρίν Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο θαη πηπρίν ή δίπισκα Βηβιηνζεθνλνκίαο Τ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 7

8 Ά ξ ζ ξ ν 11 Κιάδνο ΠΔ Ιαηξψλ/Ιαηξψλ εηδηθνηήησλ (νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη : (α) (β) Γηα ηνπο ηαηξνχο ρσξίο εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα ηαηξηθήο Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηαηξηθήο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Γηα ηνπο ηαηξνχο εηδηθνηήησλ, άδεηα ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή. 8

9 ΚΛΑΓΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΣΔ) Ά ξ ζ ξ ν 12 Γηα ηνπο θιάδνπο ΤΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ, ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Τ.Δ.Ι., ή λαπηηθψλ αθαδεκηψλ ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ., πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα Τ.Δ.Ι. ή λαπηηθψλ αθαδεκηψλ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Ά ξ ζ ξ ν 13 Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθφο Λνγηζηηθφο 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ΠΔ θαη Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Σηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη παξαπνκπή φηαλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θιάδσλ δηαθνξεηηθήο νλνκαζίαο. 3. Όηαλ ν θιάδνο είλαη ακηγψο δηνηθεηηθφο επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε πηπρία ή δηπιψκαηα δηνηθεηηθψλ κφλν ζπνπδψλ γεληθψο ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. Τν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θιάδνο είλαη ακηγψο ινγηζηηθφο. Ά ξ ζ ξ ν 14 Κιάδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: - Πιεξνθνξηθήο 9

10 - Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ - Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ - Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ - Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο - Σειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Η/Τ (ΠΔ) - Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ - Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία - Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ε αιινδαπήο. 2. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο ππνςεθίσλ κε πηπρία ή δηπιψκαηα ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα ηεο αιινδαπήο, ζε εηδηθφηεηα πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη έγθξηζή ηνπ απφ ην Α..Δ.Π., θαζψο θαη εκπεηξία δχν ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζην αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ». Ά ξ ζ ξ ν 15 Κιάδνο ΣΔ Μεραληθψλ (Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, θαζψο θαη νη εηδηθφηεηεο (α) Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο, (β) Σερλνινγίαο Ιαηξηθψλ πζηεκάησλ θαη (γ) Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο, ηκεκάησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο ΣΔΙ, εθηφο απφ εθείλεο, ηα πηπρία ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πξνζφληα δηνξηζκνχ γηα ηνλ Κιάδν ΣΔ Πιεξνθνξηθήο). 10

11 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πηπρίν ή δίπισκα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. Ά ξ ζ ξ ν 16 Κιάδνο ΣΔ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ (πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο γξαθηζηηθήο, ηερλνινγίαο γξαθηθψλ ηερλψλ, θσηνγξαθίαο, δηαθνζκεηηθήο θαη ζπληήξεζεο αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο). 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πηπρίν ή δίπισκα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. 11

12 ΚΛΑΓΟΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΓΔ) Ά ξ ζ ξ ν Γηα ηνπο θιάδνπο ΓΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία : Γίπισκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ ή Πηπρίνπ Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Απνιπηεξίνπ ηίηινπ: - Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή - Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή - Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή - Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή - άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαπάλσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ην αλσηέξσ πξνζφλ επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 3. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη σο πξνζφλ δηνξηζκνχ ε θαηνρή απνιπηεξίνπ ηίηινπ Δληαίνπ Λπθείνπ, λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηνρή πηπρίνπ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Δ.) Β θχθινπ, (παξ. 23, άξζξν 6, Ν. 3027/2002, ΦΔΚ 152 Α ). Ά ξ ζ ξ ν 18 Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη : - Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ, νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Φξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ (πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο). 12

13 - Πηπρίν Β θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα, ή πηπρίν Α θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο - Απνιπηήξηνο ηίηινο : - Δληαίνπ Λπθείνπ ή - Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, Κιάδσλ: α) Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ-Γξακκαηέσλ β) Οηθνλνκίαο γ) Βηβιηνζεθνλνκίαο ή - Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ησλ ηκεκάησλ : α) Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, β) Υπαιιήισλ Δπηρεηξήζεσλ Μεηαθνξψλ γ) Υπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ, δ) Υπαιιήισλ Γηνίθεζεο, ε) Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή - Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαη επηπιένλ γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ β) ππνινγηζηηθά θχιια γ) ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ. 2. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ κπνξεί λα νξίδνληαη ζέζεηο απνθιεηζηηθά εηδηθφηεηαο ινγηζηηθήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα παξαπάλσ πξνζφληα κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ζε πηπρία ή δηπιψκαηα ή απνιπηήξηνπο ηίηινπο, ινγηζηηθψλ κφλν ζπνπδψλ γεληθψο, ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. 3. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη αλάγθεο επηκέξνπο ππεξεζηψλ απαηηνχλ θαη γλψζε Σηελνγξαθίαο, απηφ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ. 4. Τα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πιήξσζεο ζέζεσλ πθηζηακέλσλ θιάδσλ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ θαη ΓΔ Γαθηπινγξάθσλ Σηελνγξάθσλ. 13

14 Ά ξ ζ ξ ν 19 Κιάδνο ΓΔ Πξνζσπηθνχ Η/Τ (ή ΓΔ Πιεξνθνξηθήο) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη: α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, ή β) Πηπρίν Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ: (η) νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο Γηθηχσλ Η/Τ, (ηη) εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Σνκέα, γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο: (η) θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, (ηη) ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ή (ηηη) εηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ρνιηθήο Μνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδεηαη ε πιήξσζε ζέζεσλ ζπγθεθξηκέλεο κφλν εηδηθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ κπνξεί, κε αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα, λα πεξηνξίδνληαη ζε νξηζκέλνπο κφλν απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηίηινπο. Ά ξ ζ ξ ν 20 Κιάδνο ΓΔ Σερληθφο 1. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο : α) ησλ ηνκέσλ : - Μεραλνινγηθνχ - Ηιεθηξνληθνχ - Ηιεθηξνινγηθνχ - Καηαζθεπψλ, Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ησλ Τερληθψλ - Δπαγγεικαηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ, β) ησλ θιάδσλ : - Γνκηθψλ έξγσλ 14

15 - Μεραλνινγίαο - Ηιεθηξνινγίαο - Ηιεθηξνληθήο, ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ, γ) ησλ ηνκέσλ: - κεραλνινγηθνχ - ειεθηξνινγηθνχ - ειεθηξνληθνχ θαη - δνκηθνχ, ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, δ) ησλ ηκεκάησλ : - κεραλνινγηθνχ, - ειεθηξνινγηθνχ, - ειεθηξνληθνχ θαη - δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ. Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ησλ ηνκέσλ Ι.Δ.Κ., αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ησλ ζρνιψλ καζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 1346/1983 (ΦΔΚ 46/Α ), ή άιισλ ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαζψο θαη ε εηδηθφηεηα ρεηξηζηψλ ρσκαηνπξγηθψλ θαη αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ. 2. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο απφ ππνςεθίνπο κε απνιπηήξην ηίηιν ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 4. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ απηνχ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 3, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ή κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε εκπεηξία. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 15

16 Ά ξ ζ ξ ν 21 Γ Δ Ο δ ε γ ψλ Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη: 1. Γίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. εηδηθνηήησλ (α) ηερληθνχ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ή (β) εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ ή πηπρίν Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ΤΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ απηνθηλήησλ ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή ζρνιήο Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε απηνθηλήηνπ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε πξνζφλ δηνξηζκνχ νπνηνδήπνηε απνιπηήξην ηίηιν ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ απηνχ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία. 3. Σε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη θαη επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο ε θαηεγνξία ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε. 4. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη πξνζζέησο θαη ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ά ξ ζ ξ ν 22 Κιάδνο ΓΔ Μεηαθξαζηψλ - Γηεξκελέσλ (πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ μέλσλ γισζζψλ). Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιψλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, άξηζηε γλψζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηά πεξίπησζε, μέλσλ γισζζψλ, πνπ νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ θαη επηπιένλ γλψζε επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη πηλάθσλ ζε Η/Υ. 16

17 Ά ξ ζ ξ ν 23 Κιάδνο ΓΔ Σειεθσλεηψλ 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Πξφλνηαο. Κάζε θνξά πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο. 2. Σε φζεο πεξηπηψζεηο ζέζεηο ηειεθσλεηψλ εληάζζνληαη σο εηδηθφηεηα ζε άιινπο θιάδνπο, πξνζφλ δηνξηζκνχ γηα ηηο ζέζεηο απηέο νξίδεηαη απνθιεηζηηθά ην πξνζφλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ά ξ ζ ξ ν 24 Κιάδνο ΓΔ Σππνγξαθίαο (πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο εθηππψζεσλ, γξαθηθψλ ηερλψλ, θσηνζχλζεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο εηδηθφηεηεο ηππνγξαθίαο) Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηαο απφ ην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο. 17

18 ΚΛΑΓΟΙ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΤΔ) Ά ξ ζ ξ ν 25 Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε θιάδνπο ΤΔ. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ θιάδσλ ΥΔ νξίδεηαη ν απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/

19 Γ Δ Ν Ι Κ Δ Γ Ι Α Σ Α Ξ Δ Ι Ά ξ ζ ξ ν Σε θάζε θιάδν ΠΔ ή ΤΔ πνπ ε νλνκαζία ηνπ είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία ζρνιήο ή ηκήκαηνο Α.Δ.Ι. ή Τ.Δ.Ι. πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ηεο νηθείαο ζρνιήο ή ηκήκαηνο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ δηάηαγκα ή ζηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο ή θαλνληζκνχο. 2. Όπνπ κε ην παξφλ δηάηαγκα σο πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην αληίζηνηρν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα εκεδαπήο, ε έλλνηα ησλ φξσλ απηψλ είλαη φηη ην πηπρίν πεξί ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη, ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη κε ηελ πξνθήξπμε. Σελ πεξί απηνχ βεβαίσζε ρνξεγεί ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΑΔΙ ή ΣΔΙ αληίζηνηρα, ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα. 3. Σε θάζε θιάδν ΓΔ πνπ ε νλνκαζία ηνπ είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία ηνκέα θχθισλ ηερληθνχ επαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή θιάδνπ εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ ή ηνκέα ηερληθνχ - επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ ή ηνκέα, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο εηδηθφηεηεο ησλ ηνκέσλ ΙΔΚ ή ηκεκάησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ή άιισλ ηζφηηκσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ δηάηαγκα ή ζηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο ή θαλνληζκνχο. 4. Σε θάζε πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ θαηά εηδηθφηεηα θαζνξίδεηαη είηε κε ηνπο νξγαληζκνχο ή θαλνληζκνχο, είηε κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ. 5. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΙΔΚ σο βαζκφο δηπιψκαηνο γηα ην δηνξηζκφ ή πξφζιεςε ζην δεκφζην ηνκέα λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, ν αλαθεξφκελνο ζε βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΔΔΚ θαη ε νπνία δελ ηζρχεη απηνηειψο, αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηνπ δηπιψκαηνο. 6. Γηα φπνηνπο θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο σο πξνζφλ δηνξηζκνχ απαηηείηαη νξηζκέλε γλψζε ή εκπεηξία, απηή απνδεηθλχεηαη : α) Δίηε κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζεο εξγαζίαο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο. 19

20 β) Δίηε κε νκνίνπ πεξηερνκέλνπ βεβαίσζε αξκνδίαο, Διιεληθήο ή αιινδαπήο δεκφζηαο αξρήο. γ) Δίηε κε φκνηα βεβαίσζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 λ. 2190/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ. 2527/1997. δ) Δίηε κε φκνηα βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. ε) Δάλ απφ ηελ πξνζθνκηδφκελε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζεο εξγαζίαο, ηφηε απαηηνχληαη επηπιένλ βεβαίσζε εξγνδφηε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α), ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε θαη κε ην βηβιηάξην θχξηαο αζθάιηζεο. Η πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 27 παξ. 1 γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ, δηαπηζηψλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο, νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), κε βάζε ηε δηεζλή επί ηνπ ζέκαηνο πξαθηηθή, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο, ην ινγηζκηθφ, ηηο κεζφδνπο θαη ηε δηαδηθαζία.. β) ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6, 14 θαη 19 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. γ) ηίηινπο ζπνπδψλ, παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ. Μεηαβαηηθά θαη ην αξγφηεξν σο ηελ , ε γλψζε Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (i) κε εκπεηξία έμη ηνπιάρηζηνλ κελψλ ζηα αληηθείκελα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο ή (ii) κε πηζηνπνηεηηθά πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο ζπκβεβιεκέλνπο κε θνξείο εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ή (iii) κε εμέηαζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.. ηελ παξαπάλσ εμέηαζε ππνβάιινληαη φζνη απφ ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο ζε πίλαθα δηνξηζηέσλ δελ απνδεηθλχνπλ ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ κε έλα απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηξφπνπο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο δηαγξάθνληαη απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ. Η απαηηνχκελε εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε έλα απφ ηνπο νξηδφκελνπο ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηξφπνπο. 20

21 7. Δκπεηξία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθήο ζεηείαο αλαγλσξίδεηαη κφλν εθφζνλ ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα έρεη απνθηεζεί πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςήθηνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθφηεηα απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ απφθηεζή ηεο θαη κεηά. 8. Γηα φζεο εηδηθφηεηεο απαηηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο άδεηα άζθεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε ρσξίο ηελ άδεηα απηή. Τν επίπεδν ή ε ηάμε ηεο θαηά πεξίπησζε άδεηαο, εθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ ή θαλνληζκφ, νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. Αλ ε άδεηα άζθεζεο ηνπ απηνχ επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη ζε θαηφρνπο δηαθνξεηηθψλ πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ή απνιπηεξίσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο, ηφηε απηά απνηεινχλ ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ νηθείν θιάδν ή εηδηθφηεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο ηζνηηκίαο ησλ ηίηισλ απηψλ. 9. Όπνπ κε ην παξφλ σο πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νκψλπκα ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρία ή δηπιψκαηα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ΑΔΙ, θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο ΑΔΙ ή ΣΔΙ, εκεδαπήο, αληίζηνηρα. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαηηνχκελεο αληηζηνηρίαο απηήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ είλαη δπλαηφ λα πεξηνξίδνληαη, γηα ζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ, νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ ή ηνπο θαλνληζκνχο ή ηνπο νξγαληζκνχο, ζε νξηζκέλνπο κφλν ηίηινπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ή λα νξίδνληαη ηίηινη ζπνπδψλ σο θχξηνη ή επηθνπξηθνί (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2880/2001, Φ.Δ.Κ 9 Α ). 11. Γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ ΠΔ ή ΣΔ θαηεγνξίαο, γίλνληαη επίζεο δεθηνί: α) θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πξάμε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π. Γ. 165/2000 (Φ.Δ.Κ. 149 Α ), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη β) θάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 21

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν:

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: «πλ-δξγαζία: πιινγηθή Γξάζε γηα ηε ηνρεπκέλε ηήξημε ηεο Απαζρόιεζεο ζην Ννκό Γξάκαο» Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζπποβάληα, 19/10/2015 Απιθ. Ππυη.: 2739 Σατ. Γιεύθσνζη: Σατ. Κώδικας : Σηλέθφνο : FAX : Πληροθορίες: Αζπποβάληα 57021 2397021812 2397021813 Λεμονίδος Αλεξάνδπα ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΡΙΘ. ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Αξηζκ.Πξση:30277 Γ/ΝΗ:ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Λεσθ.Λίκλεο Μαξαζώλνο & Αζ.Γηάθνπ 1 Άγηνο ηέθαλνο Σ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2665.0.25133 [Με ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια αλάξηεζεο] Δ-mail: efathe@culture.gr

FAX: 2665.0.25133 [Με ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια αλάξηεζεο] Δ-mail: efathe@culture.gr Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ηγνπκελίηζα, 08.10.2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ Αξηζ. Πξση.: 2370 ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΘΔΠΡΧΣΙΑ ΠΡΟ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Παιαηά Δζληθή Οδφο Παηξψλ Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο Σει.: 26930 31939 Φαμ: 26930 31959 E-mail: fdks@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Καξακπέξνπ Λάππα, 10/06/2014 Αξ. Πξση.: 563 Γηα ηελ πξφζιεςε επνρηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε. : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πιεξνθνξίεο : Α.Φξάγθνπ Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΗΣΧΝΗΓΑ - ΗΜΑΡΗΓΑ

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΗΣΧΝΗΓΑ - ΗΜΑΡΗΓΑ ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΒΗΣΧΝΗΓΑ-ΗΜΑΡΗΓΑ 67063 ΠΟΡΣΟ-ΛΑΓΟ ΣΖΛ.25410/96646 ΦΑΞ.25410/96924 Δmail:fdnesism@otenet.gr www.fd-nestosvistonis.gr Πφξην- Λάγνο 01-07-2011 Αξηζ. Πξση. 4023 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6781 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1 / 2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1 / 2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) --------------------------------------------------- Γηεχζπλζε: πχξνπ Μνπζηαθιή 1, Παγθξήηην ηάδην ΑΦΜ : 998091971 Α ΓΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 21-7-2011 Αξηζκ. Πξση.: 34470

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 21-7-2011 Αξηζκ. Πξση.: 34470 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: 4ΑΜΒΧΖΣ-4ΥΦ ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 21-7-2011 Αξηζκ. Πξση.: 34470 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. 1/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. 1/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ υγγρού 83,11745 Αθήνα, Σηλ. 2109285106,2109285109,2109285129,Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22094 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22092 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ Πεηξαηάο, 26/08/2009 Αξηζκ. Πξση. : 19815

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ Πεηξαηάο, 26/08/2009 Αξηζκ. Πξση. : 19815 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη' άξζξν 21 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143)

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE.Σ.Y., κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ (ΜΔ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κψδ. : 101 76 FAX : 210 5242508 ΑΓΑ: Β43ΦΒ-ΦΗ2 ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΓΑ: Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Αθήνα, 17 Μαρηίοσ /2014 Αρ. Πρωτ.:Γ2Β 1049051 ΔΞ 2014 Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΜΔΡΙΜΝΑ Ναύπακηορ 20 /6 /2012 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΟΤ «Ο ΠΛΑΣΩΝ» Απιθμ. Ππυη.: 786 ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ (Κ.Δ.Μ.Ο.Π.) (54)

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΜΔΡΙΜΝΑ Ναύπακηορ 20 /6 /2012 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΟΤ «Ο ΠΛΑΣΩΝ» Απιθμ. Ππυη.: 786 ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ (Κ.Δ.Μ.Ο.Π.) (54) ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΜΔΡΙΜΝΑ Ναύπακηορ 0 /6 /0 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΟΤ «Ο ΠΛΑΣΩΝ» Απιθμ. Ππυη.: 786 ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ (Κ.Δ.Μ.Ο.Π.) (54) Σασ. Γ/νζη: 7 σλμ. Δ.Ο. Ανηιππίος-Ναςπάκηος Σ.Κ.: 303 00 - Ναύπακηορ Σηλέθυνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ Ηδιυηικού δικαίος οπιζμένος

Για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ Ηδιυηικού δικαίος οπιζμένος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ- ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Αργσρούπολη, 6/6/2013 Λ.ΚΤΠΡΟΤ 68 Αξγπξνχπνιε ΣΚ 16452 Αρ.Πρωη.: 19889 Σει. Κέληξν 213.20.18.700

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 Σπάξηε, 04-02-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην Α Βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ

Κεθάιαην Α Βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Ρςθμίζειρ θεμάηων πποζωπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος αοπίζηος σπόνος και άλλερ διαηάξειρ οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ» Κεθάιαην Α Βαζκνινγηθή εμέιημε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme@otenet.gr Ανδρζα Παπανδρζου 37 Μαροφςι, Σ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε. secretariat@doe.gr

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα