ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ ξ ν 1 1. Τα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ κνλίκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ο.Τ.Α. α θαη β βαζκίδαο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο θαη πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ άξζξσλ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α ) θαη 1 παξ. 3 ηνπ λ. 2527/1997 (ΦΔΚ 206 Α ) φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζνξίδνληαη ζηα επφκελα άξζξα ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. Δθεμήο άιια εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ κπνξεί, κε ηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο ή θαλνληζκνχο, λα θαζνξίδνληαη κφλν γηα ηνπο θιάδνπο ή ηηο εηδηθφηεηεο ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. 2. Πιένλ ησλ πξνζφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δηάηαγκα απηφ ή απφ άιιεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θαλνληζκνχο, κπνξεί γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, λα ηεζνχλ ζηελ πξνθήξπμε πξφζζεηα πξνζφληα χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΑΣΔΠ (άξζξν 18 παξ. 7 λ. 2190/1994, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2527/1997). 3. Πξφζζεηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηνπο νξγαληζκνχο ή θαλνληζκνχο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Ά ξ ζ ξ ν 2 Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ 1. Γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ απαηηείηαη: 1

2 α) Πηπρίν ή Γίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, πνπ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ή ζπλαθέο κε απηφ γλσζηηθφ πεδίν. β) Δπηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο νηθείαο ζέζεο πνπ απνδεηθλχεηαη κε: η) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ειιεληθνχ ΑΔΙ, ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο, ή ηη) κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ή ηηη) Αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη κηα ηνπιάρηζηνλ δεκνζίεπζε ή επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν ηεο ζέζεο. Σε πεξίπησζε πνπ κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ ηίηιν, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. Όηαλ ν δηδαθηνξηθφο ή κεηαπηπρηαθφο ηίηινο πνπ απνδεηθλχεη ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε γηα ηε ζέζε ρνξεγείηαη θαη ζε θαηφρνπο δηαθφξσλ βαζηθψλ πηπρίσλ, ν νηθείνο θνξέαο κπνξεί λα δέρεηαη ηα βαζηθά απηά πηπρία σο ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηε ζέζε. γ) Άξηζηε γλψζε ή πνιχ θαιή γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο. 2. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ θάζε ζέζε απνδεθηά βαζηθά πηπρία ή δηπιψκαηα. Μπνξεί επίζεο λα νξίδεηαη ε θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελε μέλε γιψζζα ή θαη πεξηζζφηεξεο, ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ ηειεπηαίσλ, πξφζζεηε εκπεηξία γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμεηδίθεπζε απνδεηθλχεηαη κε δηδαθηνξηθφ θαζψο θαη γηα φιεο ή κέξνο ησλ ζέζεσλ λα απαηηνχληαη επηιεθηηθά νξηζκέλα κφλν απφ ηα πξνζφληα η, ηη, ηηη ηεο παξαγξάθνπ 1β. 2

3 ΚΛΑΓΟΙ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΠΔ) Ά ξ ζ ξ ν 3 1. Γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ΑΔΙ, πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν, θαηά εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Σηελ πεξίπησζε θιάδνπ ή εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία ην νξηδφκελν απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πηπρίν ή δίπισκα δελ παξέρεηαη απφ ΑΔΙ εκεδαπήο, σο πξνζφλ δηνξηζκνχ γίλεηαη δεθηφ ην ζπλαθνχο νλνκαζίαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, ή ην νκψλπκν ή ζπλαθνχο νλνκαζίαο ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Ά ξ ζ ξ ν 4 Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθφο θαη / ή Οηθνλνκηθφο 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.), ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Σηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη παξαπνκπή φηαλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θιάδσλ δηαθνξεηηθήο νλνκαζίαο. 3. Όηαλ ν θιάδνο είλαη ακηγψο δηνηθεηηθφο επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε πηπρία ή δηπιψκαηα δηνηθεηηθψλ ή λνκηθψλ κφλν ζπνπδψλ γεληθψο ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αλαινγηθά γηα πηπρία ή δηπιψκαηα νηθνλνκηθψλ κφλν ζπνπδψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θιάδνο είλαη ακηγψο ινγηζηηθφο ή νηθνλνκηθφο. 3

4 Ά ξ ζ ξ ν 5 Κιάδνο ΠΔ Μεραληθψλ (Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ησλ Πνιπηερλείσλ θαη ησλ Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ νξγαληζκφ ή θαλνληζκφ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ). 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο, πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πηπρίν ή δίπισκα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. Ά ξ ζ ξ ν 6 Κιάδνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο. 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: - Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο - Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ - Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ - Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ - Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.) - Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ - Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο 4

5 Πιεξνθνξηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο απφ ππνςεθίνπο κε πηπρία ή δηπιψκαηα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα ηεο αιινδαπήο ζε εηδηθφηεηα πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη έγθξηζε ηνπ Α..Δ.Π., θαζψο θαη εκπεηξία δχν ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζην αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ. Ά ξ ζ ξ ν 7 Κιάδνο ΠΔ Γεσηερληθψλ (Πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο : α) Γεσπνλίαο, β) Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο γ) Κηεληαηξηθήο, δ) Γεσινγίαο θαη ε) Ιρζπνινγίαο ). Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη : α) Γηα ηελ εηδηθφηεηα Γεσπνλίαο, ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ κπνξεί λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Γεσπνλίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. β) Γηα ηηο εηδηθφηεηεο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Κηεληαηξηθήο ή Γεσινγίαο, ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο, πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. γ) Γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ιρζπνινγίαο, ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πηπρίν ή δίπισκα 5

6 ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ εηδίθεπζεο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ζε παλεπηζηήκηα ή επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα ή δεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ή ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ζε ζέκαηα Ιρζπνινγίαο ή Τδξνβηνινγίαο ή Ιρζπνπαζνινγίαο ή Αιηείαο. Ά ξ ζ ξ ν 8 Κιάδνο ΠΔ Πεξηβάιινληνο Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: - Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο - Υεκηθψλ Μεραληθψλ - Πεξηβάιινληνο - Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ - Γεσγξαθίαο - Δπηζηήκεο ηεο ζάιαζζαο - Βηνινγίαο - Φπζηθήο - Υεκείαο - Βηνρεκείαο (Π..Δ.) - Ιαηξηθήο Βηνρεκείαο (Π..Δ.) - πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Δ.Α.Π.) - Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (Π..Δ.) - Πεξηβαιινληηθήο Υαξηνγξαθίαο (Π..Δ.) - Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζε Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο (Π..Δ.) - Δθαξκνζκέλεο Αγξννηθνινγίαο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδνληαη σο πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ θιάδνπ απηνχ θαη ηα πηπρία ή δηπιψκαηα εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσηερληθψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, εθφζνλ νη Γεσηερληθέο απηέο εηδηθφηεηεο δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ νηθείσλ, θαηά πεξίπησζε, θνξέσλ. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί επίζεο λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 6

7 Ά ξ ζ ξ ν 9 Κιάδνο ΠΔ Μεηαθξαζηψλ - Γηεξκελέσλ (Πεξηιακβάλνληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο) 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν, θαηά πεξίπησζε, πηπρίν ή δίπισκα κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο μέλσλ γισζζψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πηπρίν ή δίπισκα μελφγισζζνπ ηκήκαηνο ή ζρνιήο Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηηξέπεηαη γηα κηα πεληαεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ν δηνξηζκφο κε πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη άξηζηε γλψζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ, θαηά πεξίπησζε, μέλσλ γισζζψλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ. Ά ξ ζ ξ ν 10 Κιάδνο ΠΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα αξρεηνλνκίαο θαη βηβιηνζεθνλνκίαο Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ην παξαπάλσ πξνζφλ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πηπρίν Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη επηπιένλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ βηβιηνζεθνλνκίαο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πνπ νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πηπρίν Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο θαη πηπρίν ή δίπισκα Βηβιηνζεθνλνκίαο Τ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 7

8 Ά ξ ζ ξ ν 11 Κιάδνο ΠΔ Ιαηξψλ/Ιαηξψλ εηδηθνηήησλ (νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη : (α) (β) Γηα ηνπο ηαηξνχο ρσξίο εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα ηαηξηθήο Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηαηξηθήο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Γηα ηνπο ηαηξνχο εηδηθνηήησλ, άδεηα ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή. 8

9 ΚΛΑΓΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΣΔ) Ά ξ ζ ξ ν 12 Γηα ηνπο θιάδνπο ΤΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ, ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Τ.Δ.Ι., ή λαπηηθψλ αθαδεκηψλ ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ., πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα Τ.Δ.Ι. ή λαπηηθψλ αθαδεκηψλ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Ά ξ ζ ξ ν 13 Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθφο Λνγηζηηθφο 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ΠΔ θαη Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Σηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη παξαπνκπή φηαλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θιάδσλ δηαθνξεηηθήο νλνκαζίαο. 3. Όηαλ ν θιάδνο είλαη ακηγψο δηνηθεηηθφο επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε πηπρία ή δηπιψκαηα δηνηθεηηθψλ κφλν ζπνπδψλ γεληθψο ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. Τν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θιάδνο είλαη ακηγψο ινγηζηηθφο. Ά ξ ζ ξ ν 14 Κιάδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: - Πιεξνθνξηθήο 9

10 - Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ - Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ - Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ - Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο - Σειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Η/Τ (ΠΔ) - Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ - Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία - Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ε αιινδαπήο. 2. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο ππνςεθίσλ κε πηπρία ή δηπιψκαηα ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα ηεο αιινδαπήο, ζε εηδηθφηεηα πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη έγθξηζή ηνπ απφ ην Α..Δ.Π., θαζψο θαη εκπεηξία δχν ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζην αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ». Ά ξ ζ ξ ν 15 Κιάδνο ΣΔ Μεραληθψλ (Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, θαζψο θαη νη εηδηθφηεηεο (α) Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο, (β) Σερλνινγίαο Ιαηξηθψλ πζηεκάησλ θαη (γ) Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο, ηκεκάησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο ΣΔΙ, εθηφο απφ εθείλεο, ηα πηπρία ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πξνζφληα δηνξηζκνχ γηα ηνλ Κιάδν ΣΔ Πιεξνθνξηθήο). 10

11 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πηπρίν ή δίπισκα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. Ά ξ ζ ξ ν 16 Κιάδνο ΣΔ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ (πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο γξαθηζηηθήο, ηερλνινγίαο γξαθηθψλ ηερλψλ, θσηνγξαθίαο, δηαθνζκεηηθήο θαη ζπληήξεζεο αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο). 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πηπρίν ή δίπισκα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. 11

12 ΚΛΑΓΟΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΓΔ) Ά ξ ζ ξ ν Γηα ηνπο θιάδνπο ΓΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία : Γίπισκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ ή Πηπρίνπ Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Απνιπηεξίνπ ηίηινπ: - Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή - Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή - Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή - Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή - άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαπάλσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ην αλσηέξσ πξνζφλ επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 3. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη σο πξνζφλ δηνξηζκνχ ε θαηνρή απνιπηεξίνπ ηίηινπ Δληαίνπ Λπθείνπ, λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηνρή πηπρίνπ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Δ.) Β θχθινπ, (παξ. 23, άξζξν 6, Ν. 3027/2002, ΦΔΚ 152 Α ). Ά ξ ζ ξ ν 18 Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη : - Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ, νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Φξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ (πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο). 12

13 - Πηπρίν Β θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα, ή πηπρίν Α θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο - Απνιπηήξηνο ηίηινο : - Δληαίνπ Λπθείνπ ή - Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, Κιάδσλ: α) Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ-Γξακκαηέσλ β) Οηθνλνκίαο γ) Βηβιηνζεθνλνκίαο ή - Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ησλ ηκεκάησλ : α) Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, β) Υπαιιήισλ Δπηρεηξήζεσλ Μεηαθνξψλ γ) Υπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ, δ) Υπαιιήισλ Γηνίθεζεο, ε) Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή - Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαη επηπιένλ γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ β) ππνινγηζηηθά θχιια γ) ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ. 2. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ κπνξεί λα νξίδνληαη ζέζεηο απνθιεηζηηθά εηδηθφηεηαο ινγηζηηθήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα παξαπάλσ πξνζφληα κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ζε πηπρία ή δηπιψκαηα ή απνιπηήξηνπο ηίηινπο, ινγηζηηθψλ κφλν ζπνπδψλ γεληθψο, ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΣΔΠ. 3. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη αλάγθεο επηκέξνπο ππεξεζηψλ απαηηνχλ θαη γλψζε Σηελνγξαθίαο, απηφ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ. 4. Τα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πιήξσζεο ζέζεσλ πθηζηακέλσλ θιάδσλ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ θαη ΓΔ Γαθηπινγξάθσλ Σηελνγξάθσλ. 13

14 Ά ξ ζ ξ ν 19 Κιάδνο ΓΔ Πξνζσπηθνχ Η/Τ (ή ΓΔ Πιεξνθνξηθήο) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη: α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, ή β) Πηπρίν Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ: (η) νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο Γηθηχσλ Η/Τ, (ηη) εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Σνκέα, γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο: (η) θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, (ηη) ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ή (ηηη) εηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ρνιηθήο Μνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδεηαη ε πιήξσζε ζέζεσλ ζπγθεθξηκέλεο κφλν εηδηθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ κπνξεί, κε αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα, λα πεξηνξίδνληαη ζε νξηζκέλνπο κφλν απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηίηινπο. Ά ξ ζ ξ ν 20 Κιάδνο ΓΔ Σερληθφο 1. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο : α) ησλ ηνκέσλ : - Μεραλνινγηθνχ - Ηιεθηξνληθνχ - Ηιεθηξνινγηθνχ - Καηαζθεπψλ, Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ησλ Τερληθψλ - Δπαγγεικαηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ, β) ησλ θιάδσλ : - Γνκηθψλ έξγσλ 14

15 - Μεραλνινγίαο - Ηιεθηξνινγίαο - Ηιεθηξνληθήο, ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ, γ) ησλ ηνκέσλ: - κεραλνινγηθνχ - ειεθηξνινγηθνχ - ειεθηξνληθνχ θαη - δνκηθνχ, ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, δ) ησλ ηκεκάησλ : - κεραλνινγηθνχ, - ειεθηξνινγηθνχ, - ειεθηξνληθνχ θαη - δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ. Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ησλ ηνκέσλ Ι.Δ.Κ., αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ησλ ζρνιψλ καζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 1346/1983 (ΦΔΚ 46/Α ), ή άιισλ ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαζψο θαη ε εηδηθφηεηα ρεηξηζηψλ ρσκαηνπξγηθψλ θαη αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ. 2. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο απφ ππνςεθίνπο κε απνιπηήξην ηίηιν ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 4. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ απηνχ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 3, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ή κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε εκπεηξία. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 15

16 Ά ξ ζ ξ ν 21 Γ Δ Ο δ ε γ ψλ Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη: 1. Γίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. εηδηθνηήησλ (α) ηερληθνχ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ή (β) εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ ή πηπρίν Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ΤΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ απηνθηλήησλ ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή ζρνιήο Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε απηνθηλήηνπ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε πξνζφλ δηνξηζκνχ νπνηνδήπνηε απνιπηήξην ηίηιν ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ απηνχ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία. 3. Σε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη θαη επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο ε θαηεγνξία ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε. 4. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη πξνζζέησο θαη ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ά ξ ζ ξ ν 22 Κιάδνο ΓΔ Μεηαθξαζηψλ - Γηεξκελέσλ (πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ μέλσλ γισζζψλ). Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιψλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, άξηζηε γλψζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηά πεξίπησζε, μέλσλ γισζζψλ, πνπ νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ θαη επηπιένλ γλψζε επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη πηλάθσλ ζε Η/Υ. 16

17 Ά ξ ζ ξ ν 23 Κιάδνο ΓΔ Σειεθσλεηψλ 1. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Πξφλνηαο. Κάζε θνξά πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο. 2. Σε φζεο πεξηπηψζεηο ζέζεηο ηειεθσλεηψλ εληάζζνληαη σο εηδηθφηεηα ζε άιινπο θιάδνπο, πξνζφλ δηνξηζκνχ γηα ηηο ζέζεηο απηέο νξίδεηαη απνθιεηζηηθά ην πξνζφλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ά ξ ζ ξ ν 24 Κιάδνο ΓΔ Σππνγξαθίαο (πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο εθηππψζεσλ, γξαθηθψλ ηερλψλ, θσηνζχλζεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο εηδηθφηεηεο ηππνγξαθίαο) Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηαο απφ ην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο. 17

18 ΚΛΑΓΟΙ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΤΔ) Ά ξ ζ ξ ν 25 Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε θιάδνπο ΤΔ. Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ θιάδσλ ΥΔ νξίδεηαη ν απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/

19 Γ Δ Ν Ι Κ Δ Γ Ι Α Σ Α Ξ Δ Ι Ά ξ ζ ξ ν Σε θάζε θιάδν ΠΔ ή ΤΔ πνπ ε νλνκαζία ηνπ είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία ζρνιήο ή ηκήκαηνο Α.Δ.Ι. ή Τ.Δ.Ι. πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ηεο νηθείαο ζρνιήο ή ηκήκαηνο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ δηάηαγκα ή ζηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο ή θαλνληζκνχο. 2. Όπνπ κε ην παξφλ δηάηαγκα σο πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην αληίζηνηρν ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα εκεδαπήο, ε έλλνηα ησλ φξσλ απηψλ είλαη φηη ην πηπρίν πεξί ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη, ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη κε ηελ πξνθήξπμε. Σελ πεξί απηνχ βεβαίσζε ρνξεγεί ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΑΔΙ ή ΣΔΙ αληίζηνηρα, ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα. 3. Σε θάζε θιάδν ΓΔ πνπ ε νλνκαζία ηνπ είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία ηνκέα θχθισλ ηερληθνχ επαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή θιάδνπ εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ ή ηνκέα ηερληθνχ - επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ ή ηνκέα, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο εηδηθφηεηεο ησλ ηνκέσλ ΙΔΚ ή ηκεκάησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ή άιισλ ηζφηηκσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ δηάηαγκα ή ζηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο ή θαλνληζκνχο. 4. Σε θάζε πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ θαηά εηδηθφηεηα θαζνξίδεηαη είηε κε ηνπο νξγαληζκνχο ή θαλνληζκνχο, είηε κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ. 5. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΙΔΚ σο βαζκφο δηπιψκαηνο γηα ην δηνξηζκφ ή πξφζιεςε ζην δεκφζην ηνκέα λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, ν αλαθεξφκελνο ζε βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΔΔΚ θαη ε νπνία δελ ηζρχεη απηνηειψο, αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηνπ δηπιψκαηνο. 6. Γηα φπνηνπο θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο σο πξνζφλ δηνξηζκνχ απαηηείηαη νξηζκέλε γλψζε ή εκπεηξία, απηή απνδεηθλχεηαη : α) Δίηε κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζεο εξγαζίαο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο. 19

20 β) Δίηε κε νκνίνπ πεξηερνκέλνπ βεβαίσζε αξκνδίαο, Διιεληθήο ή αιινδαπήο δεκφζηαο αξρήο. γ) Δίηε κε φκνηα βεβαίσζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 λ. 2190/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ. 2527/1997. δ) Δίηε κε φκνηα βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. ε) Δάλ απφ ηελ πξνζθνκηδφκελε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζεο εξγαζίαο, ηφηε απαηηνχληαη επηπιένλ βεβαίσζε εξγνδφηε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α), ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε θαη κε ην βηβιηάξην θχξηαο αζθάιηζεο. Η πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 27 παξ. 1 γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ, δηαπηζηψλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο, νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), κε βάζε ηε δηεζλή επί ηνπ ζέκαηνο πξαθηηθή, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο, ην ινγηζκηθφ, ηηο κεζφδνπο θαη ηε δηαδηθαζία.. β) ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6, 14 θαη 19 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. γ) ηίηινπο ζπνπδψλ, παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ. Μεηαβαηηθά θαη ην αξγφηεξν σο ηελ , ε γλψζε Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (i) κε εκπεηξία έμη ηνπιάρηζηνλ κελψλ ζηα αληηθείκελα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο ή (ii) κε πηζηνπνηεηηθά πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο ζπκβεβιεκέλνπο κε θνξείο εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ή (iii) κε εμέηαζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.. ηελ παξαπάλσ εμέηαζε ππνβάιινληαη φζνη απφ ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο ζε πίλαθα δηνξηζηέσλ δελ απνδεηθλχνπλ ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ κε έλα απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηξφπνπο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο δηαγξάθνληαη απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ. Η απαηηνχκελε εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε έλα απφ ηνπο νξηδφκελνπο ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηξφπνπο. 20

21 7. Δκπεηξία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθήο ζεηείαο αλαγλσξίδεηαη κφλν εθφζνλ ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα έρεη απνθηεζεί πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςήθηνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθφηεηα απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ απφθηεζή ηεο θαη κεηά. 8. Γηα φζεο εηδηθφηεηεο απαηηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο άδεηα άζθεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε ρσξίο ηελ άδεηα απηή. Τν επίπεδν ή ε ηάμε ηεο θαηά πεξίπησζε άδεηαο, εθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ ή θαλνληζκφ, νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. Αλ ε άδεηα άζθεζεο ηνπ απηνχ επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη ζε θαηφρνπο δηαθνξεηηθψλ πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ή απνιπηεξίσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο, ηφηε απηά απνηεινχλ ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ νηθείν θιάδν ή εηδηθφηεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο ηζνηηκίαο ησλ ηίηισλ απηψλ. 9. Όπνπ κε ην παξφλ σο πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νκψλπκα ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρία ή δηπιψκαηα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ΑΔΙ, θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο ΑΔΙ ή ΣΔΙ, εκεδαπήο, αληίζηνηρα. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαηηνχκελεο αληηζηνηρίαο απηήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ είλαη δπλαηφ λα πεξηνξίδνληαη, γηα ζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ, νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ ή ηνπο θαλνληζκνχο ή ηνπο νξγαληζκνχο, ζε νξηζκέλνπο κφλν ηίηινπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ή λα νξίδνληαη ηίηινη ζπνπδψλ σο θχξηνη ή επηθνπξηθνί (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2880/2001, Φ.Δ.Κ 9 Α ). 11. Γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ ΠΔ ή ΣΔ θαηεγνξίαο, γίλνληαη επίζεο δεθηνί: α) θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πξάμε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π. Γ. 165/2000 (Φ.Δ.Κ. 149 Α ), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη β) θάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 21

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 5 ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ 1 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 36.Ρ.α.1-5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΦΟΛΕΣ ΘΕΜΑ α Εθπαίδεπζε Σηειερώλ 1. ΝΟΜΟ ΒΥΜ ηης

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα