ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ Π.Κ. Γκότσης 1, Ε.Ν. Πελέκα 1, Α.Ι. Ζουµπούλης 1, Μ. Μήτρακας 2,. Ζαµπούλης 1 1 Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας και Βιοµηχανικής Χηµείας, Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χηµικής Τεχνολογίας, Τµήµα Χηµείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σηµαντικότερο πρόβληµα των βιοαντιδραστήρων µεµβρανών που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων είναι η έµφραξη των µεµβρανών που οδηγεί στη µείωση της διαπερατότητας και της απόδοσής τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους επεξεργασίας εξαιτίας της αύξησης της δαπανώµενης ενέργειας και της απαίτησης καθαρισµού και την αντικατάστασης των µεµβρανών. Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη µιας καινοτόµου τεχνικής για τον έλεγχο της έµφραξης συνδυάζοντας την προσθήκη νέων σύνθετων κροκιδωτικών µε τη χρήση µεµβρανών µε κατάλληλες επιφανειακές ιδιότητες. Για τον σκοπό αυτό έχει κατασκευαστεί µία εργαστηριακή µονάδα µε πλήρως αυτοµατοποιηµένη λειτουργία, η οποία αποτελείται από µια ακολουθία τεσσάρων δεξαµενών: 1. Αποβλήτων, 2. Βιολογικής επεξεργασίας, 3. ιαχωρισµού ενεργού ιλύος µε µεµβράνες, 4. Επεξεργασµένων αποβλήτων. Η αυτοµατοποιηµένη λειτουργία επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια προγραµµατιζόµενου λογικού ελεγκτή (Programmable Logic Controller, PLC). Το PLC ελέγχει και ρυθµίζει: 1. Τη λειτουργία των περισταλτικών αντλιών τροφοδοσίας αποβλήτων και ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος, 2. Τη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου µεταβάλλοντας την τροφοδοσία αέρα στη δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας, 3. Την πτώση πίεσης (Transmembrane Pressure, TMP) κατά τη λειτουργία των µεµβρανών, ενεργοποιώντας την αντίστροφη πλύση όταν αυτή υπερβεί ένα προκαθορισµένο όριο, 4. Τις στάθµες των δεξαµενών, ώστε να αποφεύγεται η ξηρή λειτουργία των αντλιών και η υπερχείλιση, καθώς επίσης και να διασφαλίζεται η επάρκεια επεξεργασµένων αποβλήτων για τον καθαρισµό των µεµβρανών. Τα κροκιδωτικά υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν είναι «κροκιδωτικά υλικά 3 ης γενιάς» που έχουν ως βάση άλατα του αργιλίου και διάφορα οργανικά και ανόργανα πρόσθετα. Η βελτιστοποίηση της σύστασής τους θα γίνει µε βάση το βαθµό βελτίωσης της απόδοσης της διεργασίας. Η βελτιστοποίηση των επιφανειακών ιδιοτήτων των µεµβρανών θα περιλαµβάνει τη χρήση κατάλληλου βοηθητικού υποστρώµατος (αδρανές υλικό) το οποίο θα χρησιµοποιείται για την προεπίστρωσή των µεµβρανών ή/και θα προστίθεται κατά την διάρκεια της διήθησης µε σκοπό την αύξηση του πάχους του υποστρώµατος και κατ επέκταση την ανανέωση της επιφάνειας της µεµβράνης. Λέξεις Κλειδιά: βιοαντιδραστήρας µεµβρανών, κροκίδωση, έµφραξη (fouling) µεµβρανών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βιοαντιδραστήρες µεµβρανών (membrane bioreactors, MBRs) προκύπτουν από τη συνδυασµένη χρήση βιολογικών αντιδραστήρων και διεργασιών διαχωρισµού µε µεµβράνες. Η εν λόγω σύζευξη οδήγησε στην ανάπτυξη τριών βασικών τύπων βιοαντιδραστήρων µεµβρανών: για το διαχωρισµό και τη συγκράτηση στερεών (biomass separation MBRs), για τη µεταφορά-τροφοδοσία υψηλής καθαρότητας οξυγόνου χωρίς σχηµατισµό φυσαλίδων

2 (membrane aeration bioreactors, MABRs) και για την αποµάκρυνση από βιοµηχανικά απόβλητα εξαιρετικά ανθεκτικών οργανικών ρύπων που είναι αδύνατο να αποµακρυνθούν µε κάποια από τις συµβατικές µεθόδους βιολογικής επεξεργασίας (extractive MBRs) [3]. Οι βιοαντιδραστήρες µεµβρανών έχουν χρησιµοποιηθεί τόσο για την επεξεργασία αστικών όσο και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων [1], [5], [6], ενώ βρίσκουν εφαρµογή και στην επαναχρησιµοποίηση του νερού [2]. Ο MBR διαχωρισµού βιοµάζας (biomass separation MBR), που αποτελεί και τον πλέον κοινό τύπο MBR, προκύπτει από την ενσωµάτωση ενός αντιδραστήρα αιωρούµενης βιοµάζας και µιας µονάδας διήθησης (µέσω µεµβρανών) σε µια ενιαία διεργασία. Η τοποθέτηση της µονάδας µεµβρανών µπορεί να γίνει είτε εξωτερικά του αντιδραστήρα, οπότε ο βιοαντιδραστήρας µεµβρανών χαρακτηρίζεται ως εξωτερικός ή παράπλευρης ροής (external/side-stream MBR), είτε απ ευθείας στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, οπότε προκύπτει ο λεγόµενος MBR βυθιζόµενων ή εµβαπτισµένων µεµβρανών (immersed/submerged MBR) (Σχ. 1). Ο MBR διαχωρισµού βιοµάζας δεν πρέπει να συγχέεται µε τη χρησιµοποίηση µεµβρανών για τριτοβάθµια επεξεργασία εκροών έπειτα από βιολογική επεξεργασία και διήθηση. α) β) Σχήµα 1. (α) MBR παράπλευρης ροής (Side-stream MBR), (β) MBR εµβαπτισµένων µεµβρανών (Submerged MBR) [4]. Οι µεµβράνες µπορεί να είναι διαφορετικών διατάξεων (επίπεδες, κοίλων ινών, αυλοειδείς κ.τ.λ.) και είναι τοποθετηµένες σε συστήµατα τα οποία µπορούν να χαµηλώσουν µέσα στο βιοαντιδραστήρα ενώ περιέχουν δοµή για την υποστήριξη των µεµβρανών, την είσοδο τροφοδοσίας, τις συνδέσεις εξόδου καθώς και µια συνολική δοµή υποστήριξης. Οι µεµβράνες υπόκεινατι σε κενό (λιγότερο από 50 kpa) που τραβάει το νερό διαµέσου των µεµβρανών ενώ κατακρατεί τα στερεά στον αντιδραστήρα. Για τη διατήρηση των ολικών αιωρούµενων στερεών (Total Suspended Solids, TSS) εντός του βιοαντιδραστήρα και για να καθαριστεί το εσωτερικό των µεµβρανών εισάγεται συµπιεσµένος αέρας από τη βάση του συστήµατος των µεµβρανών. Καθώς οι φυσαλίδες ανέρχονται λαµβάνει χώρα το τρίψιµο της επιφάνειας των µεµβρανών, ενώ παρέχεται και οξυγόνο για τη διατήρηση των αερόβιων συνθηκών [4]. 2. ΕΜΦΡΑΞΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Ο όρος έµφραξη (fouling) χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη διεργασία εκείνη που οδηγεί σε βαθµιαία απώλεια της απόδοσης µιας µεµβράνης λόγω της εναπόθεσης/επικάλυψης αιωρούµενων σωµατιδίων ή διαλυµένων συστατικών στην εξωτερική της επιφάνεια, στα ανοίγµατα ή στο εσωτερικό των πόρων της (IUPAC, 1996). Η έµφραξη των µεµβρανών αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των συστηµάτων MBR, επηρεάζει δε καθοριστικά τόσο την απόδοση, όσο και την οικονοµία τους. Η πλήρης

3 αποφυγή της έµφραξης είναι ανέφικτη, καθώς εκδηλώνεται ακόµη και σε καλά ορισµένες υποκρίσιµες συνθήκες λειτουργίας των MBR, δηλαδή σε συνθήκες κατά τις οποίες η έµφραξη αναµένεται να είναι, θεωρητικά τουλάχιστον, µηδενική Μέτρα ελέγχου της έµφραξης µεµβρανών Η χαλάρωση και η αντίστροφη πλύση αποτελούν τις συχνότερα εφαρµοζόµενες τεχνικές φυσικού καθαρισµού των µεµβρανών. Η χαλάρωση των µεµβρανών (membrane relaxation) βασίζεται στην περιοδική παύση της διήθησης για σύντοµο χρονικό διάστηµα, της τάξης λίγων δευτερολέπτων, π.χ. παύση της διήθησης για s, κάθε 5-10 min. Η αντίστροφη πλύση των µεµβρανών (membrane backwashing), από την άλλη µεριά, βασίζεται στην περιοδική αντιστροφή της ροής του διηθήµατος µέσω των µεµβρανών. Σε αρκετές περιπτώσεις ο φυσικός καθαρισµός των µεµβρανών πραγµατοποιείται µε συνδυασµένη εφαρµογή των παραπάνω τεχνικών (µικτός καθαρισµός). Σε MBR εµβαπτισµένων µεµβρανών η τοποθέτηση κατάλληλων διαχυτήρων αέρα στη βάση των µεµβρανών εξασφαλίζει τις απαραίτητες υδροδυναµικές συνθήκες λειτουργίας, καθώς η ανοδική κίνηση του διφασικού ρευστού (ενεργός λάσπη και αέρας) συµβάλλει στη διαρκή απόξεση (scouring) και αποκόλληση των στερεών αποθέσεων από την εξωτερική επιφάνεια των µεµβρανών. Ο ρυθµός παροχής του αέρα εµφανίζει συνήθως µια βέλτιστη τιµή πέραν της οποίας οποιαδήποτε αύξηση της έντασης αερισµού έχει πολύ µικρή ή µηδενική επίδραση στον περιορισµό της έµφραξης. Εποµένως η βελτιστοποίηση των συνθηκών αερισµού είναι µέιζονος σηµασίας τόσο για τη µεγιστοποίηση της αναστολής του φαινοµένου της έµφραξης, όσο και για τον περιορισµό του κόστους κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος, ο χηµικός καθαρισµός αναφέρεται στην εφαρµογή διάφορων µεθόδων πλύσης µεµβρανών µε τη χρήση χηµικών διαλυµάτων. Συνήθως χρησιµοποιούνται διαλύµατα υποχλωριώδους νατρίου (NaClO) και κιτρικού οξέος (C 6 H 8 O 7 ) λόγω της συµβατότητάς τους µε τα περισσότερα υλικά κατασκευής µεµβρανών και του χαµηλού κόστους. Το NaClO χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση της βιοέµφραξης (biofouling), για την αποµάκρυνση δηλαδή ισχυρά προσροφηµένων υλικών βιολογικής προέλευσης από την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια των µεµβρανών, ενώ η χρησιµοποίηση του C 6 H 8 O 7 αποσκοπέι στην αποµάκρυνση ανόργανων ρύπων (π.χ. CaCO 3 ) που δηµιουργούν επικαθήσεις στο εσωτερικό των πόρων (scaling). Σε MBR εµβαπτισµένων µεµβρανών η διαδικασία χηµικού καθαρισµού περιλαµβάνει αποµάκρυνση του module του βιοαντιδραστήρα, ξέπλυµα µε καθαρό νερό, εµβάπτιση σε δεξαµενή µε το διάλυµα πλύσης για αρκετές ώρες και, τέλος, εκ νέου ξέπλυµα µε καθαρό νερό για αποµάκρυνση της περίσσειας χλωρίου. Εναλλακτικά, γίνεται διοχέτευση του διαλύµατος πλύσης µε αντίστροφη ροή υπό βαρύτητα µέσω των µεµβρανών χωρίς αποµάκρυνση του module από το βιοαντιδραστήρα [7]. 3. ΣΚΟΠΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που έχει ως στόχο την εύρεση των ιδανικών λειτουργικών συνθηκών και αποτελεσµατικότερων σύνθετων κροκιδωτικών και τροποποιηµένων µεµβρανών για την αντιµετώπιση της έµφραξης (fouling) σε βιοαντιδραστήρες µεµβρανών και χωρίζεται σε έξη ενότητες εργασίας: Η πρώτη ενότητα εργασίας περιλαµβάνει την προετοιµασία της πειραµατικής διάταξης MBR και τον καθορισµό ενός πρωτοκόλλου που θα αφορά τις ιδιότητες του µικτού υγρού (MLSS, MLVSS, SVI, DO κ.τ.λ.), καθώς και των φυσικοχηµικών παραµέτρων του ανεπεξέργαστου και επεξεργασµένου υγρού αποβλήτου (BOD, COD, TSS, θρεπτικά συστατικά, UV απορρόφηση στα 254 nm, θολότητα, χρώµα, ph, αγωγιµότητα κ.τ.λ.) που θα προσδιοριστούν. Η δεύτερη ενότητα εργασίας περιλαµβάνει τη µελέτη του φαινοµένου της έµφραξης των µεµβρανών στο σύστηµα MBR µετά την προσθήκη σε αυτό τόσο συνθετικού, όσο και πραγµατικού αστικού/βιοµηχανικού αποβλήτου. Οι παράµετοι που θα µελετηθούν εκτενώς µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος είναι: (α) ο αριθµός, η διάρκεια και η σύνθεση των διαφορετικών σταδίων που θα συνιστούν ένα λειτουργικό κύκλο, (β) η

4 συγκέντρωση των αιωρούµενων στερεών του µικτού υγρού (MLSS) και (γ) η ένταση και διάρκεια του αερισµού. Το φαινόµενο της έµφραξης των µεµβρανών στο σύστηµα θα µελετηθεί µε τη συνεχή καταγραφή της TMP σε όλη τη διάρκεια της διήθησης. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο για τον αποτελεσµατικό καθαρισµό των µεµβρανών λαµβάνοντας υπ όψη παράγοντες όπως είναι οι φυσικές, χηµικές και φυσικοχηµικές µέθοδοι καθαρισµού των µεµβρανών καθώς και τα χαρακτηριστικά των µεµβρανών. Η τρίτη ενότητα εργασίας περιλαµβάνει την προετοιµασία των σύνθετων κροκιδωτικών και τροποποιηµένων µεµβρανών. Η βασική δοµή των σύνθετων κροκιδωτικών θα είναι ένα προ-πολυµερισµένο κροκιδωτικό αργιλίου (Polyaluminium Chloride, PACl) και η τροποποίηση του µε πολυπυριτικά ή/και σίδηρο στα τελευταία, ενώ θα εξετασθεί και το ενδεχόµενο προσθήκης πολυηλεκτρολύτη (µη-ιονικού, ανιονικού, κατιονικού) στα νέα κροκιδωτικά για την ενίσχυση της κροκίδωσης. Η τροποποίηση της επιφάνειας των µεµβρανών θα γίνει µε την επίστρωση (αδρανούς) υλικού το οποίο θα έχει βελτιωµένες υδροφοβικές ιδιότητες. Η τέταρτη ενότητα εργασίας περιλαµβάνει τη µελέτη του φαινοµένου της έµφραξης µετά την προσθήκη των σύνθετων κροκιδωτικών και την εισαγωγή των τροποποιηµένων µεµβρανών στο σύστηµα του βιοαντιδραστήρα. Αρχικά, εξετάζεται η ικανότητα περιορισµού της έµφραξης χρησιµοποιώντας διαφορετικές διατάξεις και είδη µεµβρανών (επίπεδες, κοίλων ινών, πολυµερικές, κεραµικές κ.τ.λ.), ενώ προστίθενται και τα σύνθετα κροκιδωτικά που έχουν παρασκευαστεί στην προηγούµενη ενότητα εργασίας σε διάφορες αναλογίες. Έχοντας επιλέξει το είδος της µεµβράνης και του κροκιδωτικού που περιορίζουν περισσότερο το φαινόµενο της έµφραξης, εξετάζεται η συνεργιστική τους δράση µε σκοπό τη βελτίωση της διεργασίας όσον αφορά την έµφραξη των µεµβρανών. Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της διεργασίας θα γίνει µε µέτρηση της διαµεµβρανικής πίεσης, της παροχής διηθήµατος, της συχνότητας καθαρισµού και του ποσοστού ανάκτησης των µεµβρανών µετά από τον καθαρισµό τους. Στην πέµπτη ενότητα εργασίας η βέλτιστη τεχνική για την αντιµετώπιση της έµφραξης των µεµβρανών που έχει προσδιοριστεί σε εργαστηριακό επίπεδο εφαρµόζεται σε βιοαντιδραστήρα µεµβρανών πλήρους κλίµακας, ενώ στην έκτη ενότητα εργασίας λαµβάνει χώρα η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε απώτερο και τελικό σκοπό τον καθορισµό των ιδανικότερων λειτουργικών συνθηκών και αποτελεσµατικότερων σύνθετων κροκιδωτικών και τροποποιηµένων µεµβρανών που περιορίζουν στον ελάχιστο δυνατό βαθµό το φαινόµενο της έµφραξης των µεµβρανών. 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η πειραµατική διάταξη, το σκαρίφηµα της οποίας φαίνεται στο Σχήµα 2, θα αποτελείται από µια ακολουθία τεσσάρων δεξαµενών: αποβλήτου, αερισµού, συστήµατος µεµβρανών και διηθήµατος. Από τη δεξαµενή αποβλήτου και µε τη βοήθεια περισταλτικής αντλίας θα παρέχονται οι απαραίτητες κάθε φορά ποσότητες αποβλήτου στη δεξαµενή αερισµού, στην οποία θα ελέγχεται και θα ρυθµίζεται η συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου µε οξυγονόµετρο. Η εκροή της δεξαµενής αερισµού θα περνά από το σύστηµα µεµβρανών, ενώ η ενεργός λάσπη θα επιστρέφει στη δεξαµενή αερισµού µε τη βοήθεια περισταλτικής αντλίας. Η παροχή του αέρα, τόσο για τη δεξαµενή αερισµού όσο και για τον καθαρισµό των µεµβρανών, θα εξασφαλίζεται από αεροσυµπιεστή η πίεση του οποίου θα µειώνεται κατάλληλα µε τη βοήθεια µειωτή πίεσης αέρα. Η εισαγωγή των κροκιδωτικών στη µονάδα θα γίνει µε τη βοήθεια κατάλληλης δοσοµετρικής αντλίας. Η µέτρηση των παροχών νερού/αέρα της µονάδας θα γίνεται µε τη βοήθεια ροοµέτρων νερού/αέρα, ενώ για τον έλεγχο της στάθµης στη δεξαµενή των µεµβρανών θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλοι αισθητήρες στάθµης. Από το άνω άκρο του συστήµατος µεµβρανών θα λαµβάνεται το διήθηµα µε τη βοήθεια περισταλτικής αντλίας, ενώ στην έξοδο της µεµβράνης θα βρίσκεται τοποθετηµένο µανόµετρο κενού µεγάλης διακριτικής ικανότητας η ένδειξη του οποίου θα καταδεικνύει την πτώση της διαµεµβρανικής πίεσης και κατά συνέπεια το βαθµό έµφραξης των µεµβρανών κατά τη διαδικασία της διήθησης. Η δεξαµενή διηθήµατος θα είναι ο τελικός αποδέκτης του

5 παραγόµενου διηθήµατος, ένα µέρος του οποίου θα επιστρέφει µε τη βοήθεια περισταλτικής αντλίας στο σύστηµα µεµβρανών. Προκειµένου να υπάρχει αυτοµατοποίηση της µονάδας η λειτουργία των περισταλτικών αντλιών, του οργάνου µέτρησης διαλυµένου οξυγόνου, των αισθητήρων στάθµης και του µανόµετρου κενού θα ελέγχεται από προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (Programmable Logic Controller, PLC). Ο προγραµµατισµός θα επιτρέπει τη λειτουργία της µονάδος είτε µε σταθερή υποπίεση και µεταβαλλόµενη παροχή, είτε µε σταθερή παροχή και µεταβαλλόµενη υποπίεση. Επίσης, θα επιτρέπει την αυτόµατη αντίστροφη πλύση των µεµβρανών µέσων πνευµατικών βαλβίδων - µε αναγνώριση θέσης, είτε χρονικά, είτε µε βάση την πτώση πίεσης στην µεµβράνη. Σχήµα 2. Σκαρίφηµα πειραµατικής διάταξης MBR.

6 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Η προστασία και ο περιορισµός της ρύπανσης των υδάτινων πόρων αποτελεί έναν από τους βασικούς τοµείς της περιβαλλοντικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το πρόβληµα της απόρριψης των επεξεργασµένων λυµάτων σε υδάτινους αποδέκτες οδήγησε τα τελευταία χρόνια στη δηµοσίευση µεγάλου αριθµού οδηγιών/κανόνων για την αποτελεσµατική διαχείριση/απόρριψη των επεξεργασµένων λυµάτων. Ο στόχος αυτός καθίσταται ακόµη πιο σηµαντικός αν αναλογιστεί κανείς την ανάγκη για ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση του νερού (π.χ. για άρδευση γεωργικών εκτάσεων) λόγω της λειψυδρίας που υπάρχει σε αρκετές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων ακόµη και Μεσογειακών. Επιπλέον, η αποκεντρωµένη επεξεργασία λυµάτων αποτελεί µείζον θέµα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ορεινών περιοχών µε µεγάλο αριθµό µικρών και αποµονωµένων οικισµών, όπου η πρακτική της συλλογής και µεταφοράς των λυµάτων σε µια κεντρική εγκατάσταση είναι κοστοβόρα, ενώ δε συµβαδίζει και µε τις αρχές της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. Η τεχνολογία MBR αποτελεί µια εναλλακτική µέθοδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων προσφέροντας πολλά οφέλη όπως µικρή απαίτηση χώρου, υψηλή ποιότητα εκροής κ.τ.λ. Ωστόσο, το σηµαντικότερο πρόβληµα που αφορά τη λειτουργία τέτοιων συστηµάτων είναι η έµφραξη των µεµβρανών που οδηγεί στη µείωση της διαπερατότητας και της απόδοσής τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους επεξεργασίας εξαιτίας της αύξησης της δαπανώµενης ενέργειας και της απαίτησης καθαρισµού και της αντικατάστασης των µεµβρανών. Λόγω του µεγάλου πλήθους περιπτώσεων στις οποίες µπορεί να εφαρµοστεί µελλοντικά η τεχνολογία MBR, γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας για τον περιορισµό του σηµαντικότερου πρόβληµατος της λειτουργίας της (fouling) αποκτά ιδιαίτερο νόηµα. Με την υλοποίηση του παρόντος έργου αναµένεται η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας για τον έλεγχο της έµφραξης των µεµβρανών στα συστήµατα MBR που θα έχει ως αποτέλεσµα την ακόµη πιο αποτελεσµατική, ολοκληρωµένη και βιώσιµη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Λαµβάνοντας υπ όψη µάλιστα ότι η εφαρµογή σύνθετων κροκιδωτικών για τον έλεγχο της έµφραξης µεµβρανών είναι ένα πεδίο που δεν έχει µελετηθεί ακόµη διεξοδικά, τα αποτελέσµατα του έργου αναµένεται να προσελκύσουν διεθνές ενδιαφέρον. Ευχαριστίες Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραµµατος «Νέες διεργασίες για την αντιµετώπιση της ρύπανσης σε βιοαντιδραστήρες µεµβρανών» (Συνεργασία ΙΙ) και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brindle, K., Stephenson, T., 1996, The Application of Membrane Biological Reactors for the Treatment of Wastewaters, Biotechnology and Bioengineering, 49: Cicek, N., Franco, J., P., Suidan, M., T., Urbain, V., 1998, Using a Membrane Bioreactor to Reclaim Wastewater, Journal of American Water Works Association, 76: Stephenson, T., Judd, S., Jefferson, B., Brindle, K., 2000, Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment, London, IWA Publishing. 4. Tchobanoglous, G., Burton, F. L., Stensel H. D., 2003, Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, Metcalf & Eddy, Inc., 4 th edition. 5. Trussell R., S., Adham, S., Gagliarado, P., Merlo, R., Trussel, R., R., 2000, WERF: Application of MBR Technology for Wastewater Treatment, Proceedings of the 73 rd Annual Water Environment Federation Conference, Anaheim, CA, Oct , Van Dijk, L., Roncken, G., C., G., 1997, Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment: The State of the Art and New Developments, Water Science and Technology, 35: Τσιλογεώργης, Ι., 2008, Κλασµατοποίηση ιαλυτής Οργανικής Ύλης στα ιασταλάγµατα ΧΥΤΑ - Βιολογικές Μέθοδοι Επεξεργασίας, Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία, Τµήµα Χηµείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ιαµαντής Β.Ι., Αναγνωστόπουλος Κ., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σε συνεργασια με την ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μακεδονίας 20, 67100, Ξάνθη, τηλ.: 25410-28349, 84468 & 84469, fax: 25410-844468 Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Τεχνολογίες, Θεσµικό πλαίσιο, χρήση ΑΠΕ και Μελέτες περίπτωσης: Πάτµος, Λειψοί, Θηρασιά Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα