ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αριθμ. Υ 196 Παραίτηση μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ). Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» (Α 85), όπως οι παράγραφοι αυτές αντικαταστάθηκαν αντι στοίχως με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 3448/2006 (Α 57). 2. Την Υ155/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κε ντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ)» (ΥΟΔΔ 535). 3. Την από επιστολή παραίτησης που υπέ βαλε ο Κωνσταντίνος Ρέμελης, αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Κων σταντίνος Ρέμελης του Σωτηρίου, Καθηγητής του Τμή ματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης, από τη θέση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ). Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (1) YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (2) Αριθμ Τροποποίηση της 2121/ απόφασης της Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα γής «Τροποποίηση της 383/ απόφασης «Συ γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίν δου» (ΥΟΔΔ 303/2009) (ΥΟΔΔ 14/2010). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α ). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /357/2003 (ΦΕΚ 126 Β/7.2.03): «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου» (διόρθωση Β 560/2008). 3. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 4. Τις διατάξεις του υπ αρθ. 189/2009 π.δ/τος «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221), αποφασίζουμε: Τροποποιείται η 2121/ απόφαση της Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της 383/ απόφασης «Συγκρότη ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρι σης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου» (ΥΟΔΔ 303/2009)» και ορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου για το υπόλοιπο της θητείας η Mαρμάρα Αικα τερίνη του Χαραλάμπους, ΠΕ Γεωπόνων Δασολόγων,

2 438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) υπάλληλος στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλ λοντος της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε αντικατάσταση του Σιούτα Ευάγγελου του Κωνσταντίνου, Δασολόγου, υπαλλήλου του Δασαρχείου Μετσόβου. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των 383/ (ΥΟΔΔ 303/2009) και 2121/ (ΥΟΔΔ14/2010) αποφάσεων. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Αριθμ Τροποποίηση της 2048/ απόφασης της Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου» (ΥΟΔΔ 24/ ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α ). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /361/ (ΦΕΚ 126 Β/7 2 03): «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου». 3. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 4. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 189/2009 π.δ/τος «Κα θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ γείων» (Α 221), αποφασίζουμε: Τροποποιείται η 2048/ απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου» (ΥΟΔΔ 24/ ) και ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας ο Χανδρινός Γεώργιος του Ιάσονα, διοικητικός με Α β, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος του Υπουργείου Περι βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε αντι κατάσταση της Γιορταμάκη Ελένης του Γεωργίου, ΠΕ Χημ., Βιολ., κ.λπ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Αριθμ Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύμα τος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 9 του ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστη μονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ: 13/Α), β. του άρθρου 2 του ν. 3822/2010 «Ίδρυση νέων Ιε ρών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 21) με το οποίο η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 παρατείνεται από τη λήξη της ( , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 3734/2009) έως , γ. του άρθρου 10 και 11 του ν /2004 «Ρύθμιση του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α 151), δ. του άρθρου 6 του Π.Δ. 432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας»» (ΦΕΚ 204/Α), ε. του άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών... και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213), στ. του άρθρο 8 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), ζ. της υπ αριθμ. 80/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 2. Την με αρ. πρωτ (ΦΟΡ)886/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός Κων σταντίνου Στεφανίδη 1) στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, 2) ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού» (ΦΕΚ 35/Β/ ). 3. Την με αρ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός του Δου γαλή Βασίλειου του Αχιλλέα στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύ ματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (ΦΕΚ311/ΥΟΔΔ/ ). 4. Την με αρ. πρωτ (ΦΟΡ)1296/ απόφα ση του Υπουργού Ανάπτυξης με Θέμα «Διορισμός του Φώτση Θεόδωρου στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτού του Βιοιατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)» (ΦΕΚ116/ΥΟΔΔ/ ). 5. Την με αρ. πρωτ (ΦΟΡ)807/ απόφα ση του Υπουργού Ανάπτυξης με Θέμα «Διορισμός του Γαλιώτη Κωνσταντίνου του Γεωργίου στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χη μικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)» (ΦΕΚ527/ ΥΟΔΔ/11/12/2007). 6. Την με αρ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός του Φωτάκη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 439 Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ στη θέση του Διευθυντή του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)» (ΦΕΚ 525/ΥΟΔΔ/ ). 7. Το με αρ. πρωτ. 260/ έγγραφο του Προέ δρου του Δ.Σ. Παγιατάκη και το με αρ. 224/13 3/ απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ./ ΙΤΕ με θέμα αποχωρή σεις Δ/ντών των Ινστιτούτων Μεσογειακών Σπουδών και Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. 8. Τα με αρ. πρωτ και 1314/ έγγραφα του ΙΤΕ, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύ ματος Τεχνολογίας και Έρευνας ως εξής: 1. Βασίλειος Δουγαλής του Αχιλλέα, (ΑΔΤ: ΑΒ667028), Διευθυντής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματι κών, ως Πρόεδρος. 2. Κων/νος Στεφανίδης του Αναστάσιου, (ΑΔΤ: Ρ171922), Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, ως Μέλος. 3. Κων/νος Φωτάκης του Εμμανουήλ, (ΑΔΤ: Χ856919), Διευθυντής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ως Μέλος. 4. Κωνσταντίνος Γαλιώτης του Γεωργίου, (ΑΔΤ: Φ440280), Διευθυντής Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, ως Μέλος. 5. Θεόδωρος Φώτσης του Κωνσταντίνου, (ΑΔΤ: ΑΒ806493), Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοιατρικών Ερευνών ως Μέλος. 6. Πηνελόπη Σπηλιώτη του Αριστοτέλη, (ΑΔΤ: ΑΕ139473), εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε χνολογίας, ως Μέλος. Η ανασυγκρότηση ορίζεται για το υπόλοιπο της θη τείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Η με αρ. πρωτ. 4561/ απόφαση καταργείται. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F YΠOYΡΓΕΙΟ (4) Αριθμ. Α Οικ. 7931/727 Ορισμός Εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. του ΟΑΣΘ. 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ Α 71) «Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. β. Του ν. 3652/2008 (ΦΕΚ Α 45) «Κύρωση σύμβασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ» και ειδικότερα του εδαφίου «στ» της παραγρά φου 1 του άρθρου τρίτου της από συναφθείσας Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ. γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσί ου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης τον Μάριο Τάσση του Ευ αγγέλου, δικηγόρο. 2. Η θητεία του προαναφερόμενου εκπροσώπου αρ χίζει την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας από φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με το πέρας της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμ βουλίου του ΟΑΣΘ. Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2010 Αριθμ. Δ17α/08/40/Φ.2.5 Τροποποίηση της Απόφασης συγκρότησης του Τμήμα τος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του π.δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ γων» (Α 28). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινής απόφασης αρ /5439/ των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, ΠΕΧΩΔΕ και του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β 573). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 α) του άρθρου 4 του ν. 3481/06 (Α 162). 4. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/ (Β 2234) του Πρωθυπουργού σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. Δ/τος 189/2009 (Α 221). 5. Την απόφασή μας αρ. Δ17α/06/14/ΦΤ2.5/ «Συγκρότηση του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 14, , τεύχος ΥΟΔΔ). 6. Το αριθμ. 3651/ έγγραφο του Τεχνικού Επι μελητηρίου, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την απόφασή μας αριθμ. Δ17α/06/14/ Φ.2.5/ «Συγκρότηση του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 14, , τεύ χος ΥΟΔΔ) στην παράγραφο 1 και ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου του Τμήματος Μελετών την εκπρόσωπο του TEE Σταγιάννη Ασημούλα του Γεωργίου, με ανα πληρωτή της τον Μάναλη Χρήστο του Ιωάννη οι οποίοι προστίθενται ως περίπτωση η. 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφασή μας αρ. Δ17α/06/14/Φ.2.5/ «Συγκρότηση του Τμή ματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 14/ , τεύχος ΥΟΔΔ).

4 440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αριθμ. Δ17α/06/40/Φ.2.5 Τροποποίηση της απόφασης Συγκρότησης της Επι τροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ). 1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημό σιων έργων» (Α 116). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της κοινής απόφασης αρ /5439/ των Υπουργών Προεδρίας της Κυ βέρνησης, ΠΕΧΩΔΕ «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο σίων Έργων» (Β 573). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Π. Δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ γων» (Α 28). 4. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/ (Β 2234) του Πρωθυπουργού, σε συνδυασμό με την παμ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 189/2009 (Α 221). 5. Τα υπ αριθμ. έγγραφα Β1/7337/ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γενική Γραμματεία Κατα ναλωτή) και υπ αριθμ. 3651/ του TEE. 6. Την απόφαση μας αριθμ. ΔΙ7α/02/15/Φ.2.5 / «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημο σίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)» (ΦΕΚ 14/ τεύχος ΥΟΔΔ.), αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Δ17α/02/15/Φ.2.5/ απόφασή μας «Συγκρότηση της Επιτροπής Δι απιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)» (ΦΕΚ 14/ τεύχος ΥΟΔΔ.) στην παράγραφο 1 και ορί ζουμε α) ως μέλος της Επιτροπής τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Ζερβό Γεράσιμο του Αθανασίου με αναπληρωτή του τον Πρέσβελο Ιωάννη του Ευαγγέλου οι οποίοι προστίθενται στην παράγραφο 1 αυτής ως περίπτωση ι και β ) ως μέλος της Επιτροπής τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή Λέγγα Αλέξανδρο του Αθανασίου υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών Εμπορικών με βαθμό Α με αναπληρωτή τον Αλεξανδρή Κωνσταντίνο του Γεωργίου οι οποίοι προστίθενται στην παράγραφο 1 ως περίπτωση θ. 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφα σή μας αριθμ. Δ17α/02/15/Φ.2.5/ «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)» (ΦΕΚ 14 / τεύχος ΥΟΔΔ.) Αριθμ. Δ17α/07/40/Φ.2.5 Τροποποίηση της απόφασης Συγκρότησης της Επιτρο πής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 1) Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 3669/2008 «Κύ ρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (Α 116). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 10 της κοινής απόφασης αριθμ /5439/ των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, ΠΕΧΩΔΕ «Περιορισμός των Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». (Β 573). 3) Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/ (β 2234) του Πρωθυπουργού σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 189/2009 (Α 221). 4) Την απόφασή μας αριθμ. Δ17α/07/14/Φ.2.5/ «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτι κών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)» (ΦΕΚ 14/ τεύχος ΥΟΔΔ). 5) Το υπ αριθμ. 3651/ έγγραφο του TEE, απο φασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Δ17α/07/14/Φ.2.5/ απόφασή μας «Συγκρότηση την Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)» (ΦΕΚ 14/ τεύχος ΥΟΔΔ) στην παράγραφο 1 και ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής α) τον Πρωτονοτάριο Αντώνιο του Νικο λάου εκπρόσωπο του TEE, με αναπληρωτή τον Κοτζα μπασάκη Ιωάννη του Αντώνιου οι οποίοι προστίθενται ως περίπτωση ιγ, και β) τον Ταχιάο Νικόλαο του Γεωργίου εκπρόσωπο του TEE, με αναπληρωτή τον Γλέζο Φλώριο του Εμμανουήλ οι οποίοι προστίθενται ως περίπτωση ιδ. 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφα σή μας αριθμ. Δ17α/07/14/Φ2.5/ «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) (ΦΕΚ 14/ ). Αριθμ. Δ17α/81/8/Φ.2.5 Τροποποίηση της Απόφασης «Συγκρότηση της Επιτρο πής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)». 1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 και 108 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». (116 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 της κοινής απόφα σης αρ /5439/ των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, ΠΕΧΩΔΕ «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β 573).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την απόφασή μας αριθμ. Δ17α/03/15/Φ.2.5/ «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατα σκευαστών (ΜΕΚ), (ΦΕΚ 14/ , τεύχος ΥΟΔΔ). 4. Το έγγραφα αρ. 3651/ και αρ. 5198/ του TEE, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την απόφασή μας αριθμ. Δ17α/03/15/ φ. 2.5/ «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), (ΦΕΚ 14/ , τεύ χος ΥΟΔΔ), στην παράγραφο 1 και ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής α) Τον Παντουβάκη Χριστόφορο του Εμμανουήλ εκπρόσωπο του TEE με αναπληρωτή τον Στυλιανού Παναγιώτη του Δημήτριου οι οποίοι προ στίθενται ως περίπτωση ζ και β) Τον Λαζάρου Μαρίνο του Ιωάννη εκπρόσωπο του TEE με αναπληρωτή τον Παπαγιαννόπουλο Γεώργιο του Νικόλαου οι οποίοι προ στίθενται ως περίπτωση η. 3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφασή μας αριθμ. Δ17α/03/15/Φ.2.5/ «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)» (ΦΕΚ 14/ , Τεύχος ΥΟΔΔ.). F YΠOYΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5) Αριθμ. ΔΥ1δ/15120 Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 236 Β ) απόφασης διορισμού μελών του Πενταμε λούς Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α ) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και άλλες διατάξεις», β. της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α ) «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις.», γ. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 2. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 236 Β ) απόφαση, όπως συμπληρώθηκε με την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ / (ΦΕΚ 1967 Β ) όμοια. 3. Την από παραίτηση του Γεώργιου Κο ντογεώργου. 4. Το γεγονός ότι ο Εμμανουήλ Καλοκαιρινός έχει συνταξιοδοτηθεί. 5. Τις με αριθμ. πρωτ. 163/ και 773/ αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. 6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 236 Β ) απόφαση, αντικαθιστώντας τους Γεώργιο Τόλη, Εμμανουήλ Καλοκαιρινό και Γεώργιο Κοντογε ώργο, με αποτέλεσμα το Πενταμελές Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής να αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη: α. Ιωάννη Δατσέρη του Εμμανουήλ (ΑΔΤ Π ), Διευθυντή Πυρηνικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». β. Βασίλειο Λαοπόδη του Ιωάννη (ΑΔΤ Α ), Διευ θυντή Χειρουργικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. γ. Κλημεντίνη Καραγεωργίου του Ελισσαίου (ΑΔΤ Η ), Διευθύντρια Νευρολογικού Τμήματος στο Γε νικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». δ. Νικόλαο Μπατάκη του Εμμανουήλ (ΑΔΤ Χ ), Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. ε. Σταμάτιο Πίνη του Ιωάννη (ΑΔΤ Π ), Διευθυντή Χειρουργικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». 2. Πρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε τον Ιωάννη Δα τσέρη. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2010 ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την Υ10β/ Γ.Π. οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ.1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 2 εδ.1 και παρ.3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό Δελτίου Ταυ τότητος: Χ /9 7 03, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παιδίατρος, ως Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέ ρειας Αττικής, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κα τηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/ Γ.Π. οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ.1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. 1 και παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται η ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με αριθμό Δελτί ου Ταυτότητος ΑΙ / , πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης, Βιοπαθολόγος, ως Διοικήτρια της 2ης Υ. ΠΕ. Πειραι ώς και Αιγαίου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη

6 442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) σης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν.3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/ Γ.Π. οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 2 εδ.1 και παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΖΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό Δελτίου Ταυτό τητος Τ / , πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανα πληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τ.Ε.Ι., ως Δι οικητής της 3ης Υ. ΠΕ. Μακεδονίας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και απο κλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοι χη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/ Γ.Π.οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ.1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 2 εδ.1 και παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΜΠΟΥΣΟΥ ΛΕΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με αριθμό Δελ τίου Ταυτότητος Π / , πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, ως Διοικητής της 4ης Υ. ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και απο κλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοι χη οργανική θέση της κατηγορίας Ε. Θ του Ν.3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/ Γ.Π. οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 2 εδ.1 και παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος Ρ / , πτυχιούχος τμήματος Οικονομικών Επι στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών, Καθηγητής Τ. Ε. Ι., ως Διοικητής της 5ης Υ. ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και απο κλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοι χη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/ Γ.Π. οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. 1 και παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ.4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ΓΚΟΥΜΑΣ ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό Δελτίου Ταυτό τητος Σ /98, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, ως Διοικητής της 6ης Υ. ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχό λησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.Υ.Υ. και Κ.Α.: 1624/ ). Με την Υ10β/ Γ.Π. οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. 1 και παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΦΡΑΓΚΙΑ ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου, με αριθμό Δελ τίου Ταυτότητος: ΑΖ , πτυχιούχος Ιατρικής Σχο λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιατρός Ε.Σ.Υ., ως Διοικητής της 7ης Υ. ΠΕ. Κρήτης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλή ρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/Γ.Π. οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ.3 του του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕ ΛΟΣ του Αλεξάνδρου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: ΑΕ , πτυχιούχο Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιατρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ., ως Υποδιοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ατ τικής, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διε τή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν.3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/Γ.Π.οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ.3 του του Ν. 3527/07, διορίζεται η ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Κωνσταντίνου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: ΑΑ πτυχιούχο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη νών, Συνταξιούχος Ιατρός, ως Υποδιοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και απο κλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοι χη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν.3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/ Γ.Π.οικ.23916/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 3 του του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ιωάννη, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: Τ , πτυ χιούχο Οικονομικού τμήματος Νομικής Σχολής του Πα νεπιστημίου Αθηνών, Οικονομολόγος, ως Υποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαί

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 443 ου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/Γ.Π. οικ / Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ.3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του Κων σταντίνου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: Ξ πτυχιούχο Σχολής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Λάρισας, Δημόσιος υπάλληλος, ως Υποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαί ου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/Γ.Π.οικ.25903/ Απόφαση της εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ.3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ανέστη, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: ΑΖ , πτυχιούχο Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Οικονομολόγος, ως Υπο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονί ας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/ Γ.Π.οικ.23914/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 3 του του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: ΑΑ , πτυ χιούχο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημόσιος υπάλληλος, ως Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε δονίας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγο ρίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Υ. και Κ.Α.: 1625/ ). Με την Υ10β/Γ.Π.οικ.23893/ Απόφαση της εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΑ του Σταύρου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: ΑΕ , πτυχιούχο Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστη μίου Αθηνών, Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι., ως Υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θη τεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07 με βαθμό 1ο. Με την Υ10β/Γ.Π.οικ.23904/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 3 του του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: ΑΕ , πτυχιούχο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιατρός Δ/ντης Ε.Σ.Υ., ως Υποδιοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε δονίας και Θράκης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχό λησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της Με την Υ10β/ Γ.Π.οικ.23901/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 3 του του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: ΑΗ , πτυχιούχο Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι στημίου Θράκης, Καθηγητή Ε.Κ.Δ.Δ., ως Υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στε ρεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη σης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της Με την Υ10β/Γ.Π.οικ.23892/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ.3 του του Ν. 3527/07, διορίζεται η ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ του Χρήστου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: ΑΖ , πτυχιούχο Οδοντιατρικής Σχολής του Πανε πιστημίου Αθηνών, Χειρούργος Οδοντίατρος, ως Υποδι οικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απα σχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της Με την Υ10β/Γ.Π.οικ.23889/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ.3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΛΑΟΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος AB , πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαιευτήρας Γυναικολόγος Δ/ντης Ε.Σ.Υ., ως Υποδιοικη τής της 6ης Υ. ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων νήσων και Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απα

8 444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) σχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της Με την Υ10β/Γ.Π.οικ.23891/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 3 του του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ του Νικολάου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ΑΕ , πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Πατρών, Δημόσιος υπάλληλος, ως Υποδιοικητής της 6ης Υ. ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων νήσων και Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχό λησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της Με την Υ10β/Γ.Π.οικ.23912/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ.3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος AB , πτυχιούχο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χειρουργός Δ/ντης Ε.Σ.Υ., ως Υποδιοικητής της 7ης Υ. ΠΕ. Κρήτης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχό λησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της Με την Υ10β/Γ.Π.οικ.23900/ Απόφαση της 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου παρ. 4 και 5 εδαφ. 1 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ΑΕ , πτυχιούχο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νευροχειρούργος Δ/ντης Ε.Σ.Υ., ως Υποδιοικη τής της 7ης Υ. ΠΕ. Κρήτης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ανάκληση Δημοσιευμάτων Στο ΦΕΚ 20/ τεύχος ΥΟΔΔ, σελ. 119, αριστερή στήλη, σειρά 12 από κάτω: οι δημοσιεύσεις: «Με την Π4/ΓΠ οικ 7016/ από φαση... γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραί τησης του ΚΑΦΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ... αζημίως για το Δημόσιο» και «Με την Π4/ΓΠ οικ 7008/ απόφαση... γίνε ται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης του ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ... αζημίως για το Δημόσιο ανα καλούνται διότι δημοσιεύθηκαν εκ νέου και στο ΦΕΚ 41/ Η Προϊσταμένη Τμήματος Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 3 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμήματος Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα