ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΛ : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15378/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή σφραγισμένων προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΕYΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 19/12/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΠΡΩΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/12 /2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 ΠΡΩΙ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΠΥΥ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1

2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/ ). 4. Την υπ αριθ / απόφαση της Ε.Π.Υ. 5. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 περί Δημοσίων Προμηθειών. 6. Την από υπ αριθ. 2216η Συνεδρίαση, απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου. 7. Την από 15/09/2014 υπ. αριθ / απόφαση του Προέδρου του Νοσοκομείου. Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την υπηρεσία της επισκευής και συντήρησης των καυστήρων του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκειακών δομών αυτού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους: ΑΡΘΡΟ 1 Ο Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (νομικά και φυσικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 1. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν. 2. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα αναγράφεται, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς. 2

3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από την λήξη αυτής για 60 ημερολογιακές ημέρες πλέον του χρονικού διαστήματος των 120 ημερών. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας σε άλλον (υπεργολαβία) ΑΡΘΡΟ 5 Ο Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής: Α) Καθαρή τιμή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Β) Επιβάρυνση Φ.Π.Α. (συντελεστής) Γ) Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή του Νοσοκομείου και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: Για υπηρεσίες: 1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3,072% εμπεριέχει χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 2. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 3. Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας. 4. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1036% εμπεριέχει χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου. ΑΡΘΡΟ 8ο Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο, μετά από γραπτή ενημέρωση προς τον ανάδοχο του έργου, διατηρεί ως μονομερές δικαίωμα και μπορεί να παρατείνει την ετήσια σύμβαση έως και τρεις (3) μήνες πλέον της αρχικής ετήσιας συμβατικής διάρκειας. ΑΡΘΡΟ 9 Ο 1) Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 2286/95, Ν.4281/2014 καθώς του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 2) Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ Χαϊδάρι : 15/ 09 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές αφορά, στην ανάθεση αρμοδιότητας υπεύθυνου Αερίου και στις εργασίες συντήρησης ( καθαρισμούς, ελέγχους, μετρήσεις-ρυθμίσεις, επισκευές αντικαταστάσεις και κάθε είδους συγκολλήσεις) που απαιτούνται για το σύνολο του εξοπλισμού στο λεβητοστάσιο κάθε κτιρίου, εντός και εκτός του χώρου του νοσοκομείου, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των δικτύων Φυσικού αερίου, θέρμανσης, ζεστών νερών, ατμού και του συγκροτήματος λέβητα καυστήρα. Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης που αφορούν στο δίκτυο Φυσικού αερίου ισχύουν για όλη την έκταση του και σε περίπτωση που γίνει επέκταση- σύνδεση νέου κτηρίου ο συντηρητής θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και αυτό. 2. ΓΕΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης- προσαρμογής οποιουδήποτε οργάνου, υλικού ή εξαρτήματος εγκατεστημένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα δίκτυα θέρμανσης, ζεστών νερών, ατμού ( βάνες, παρεμβύσματα, θερμοστάτες,μανόμετρα, κυκλοφορητές, δοχ.διαστολής, αντλίες τροφοδοσίας &όμβριων, αυτόματοι πλήρωσης, ηλεκτροβάνες, μειωτές, ανώδια, αντλίες, ατμοφράκτες, ασφαλιστικές διατάξεις, αυτοματισμοί-ρελέ-ασφάλειες που έχουν άμεση σχέση με τα δίκτυα και το συγκρότημα λέβητα καυστήρα, ηλεκτρικοί πίνακες λεβήτων, κ.λπ.) και στο δίκτυο Φυσικού αερίου ( Βαλβίδες ασφαλείας και εκτόνωσης, ασφαλιστικές διατάξεις, διάταξη προσαγωγής και απαγωγής αέρα, γειώσεις, διακόπτες, φίλτρα, βάνες, ρυθμιστές πίεσης, μανόμετρα, συστήματα ανίχνευσης αερίου, ηλεκτροβαλβίδες, Multiblok, αυτοματισμοί-ρελέ-ασφάλειες που έχουν άμεση σχέση κ.λπ.) καθώς και η αποκατάσταση κάθε ζημιάς, βλάβης ή φθοράς που θα προκληθεί είτε από τις εργασίες συντήρησης και επισκευών είτε εξαιτίας κακής ή ελλιπούς συντήρησης, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον συντηρητή. Οτιδήποτε υλικό θα χρειαστεί για την αποκατάσταση ζημιάς, βλάβης ή φθοράς που οφείλεται στο συντηρητή βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. Κάθε φορά που θα πραγματοποιεί εργασίες στους χώρους που συντηρεί θα απομακρύνει όλα τα υλικά που προέρχονται από αυτές και θα τους παραδίδει καθαρούς. 4

5 Επίσης, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος όταν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμής σε ατμολέβητα είτε από αρμόδιο κρατικό φορέα είτε από πιστοποιημένο φορέα T.U.V να είναι παρόν και να κάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες (ταπώματα, αφαιρέσεις εξαρτημάτων, πρεσάρισμα λέβητα κ.λπ.) ώστε να γίνει ο έλεγχος. Με το πέρας του ελέγχου θα παραδίδει τον λέβητα έτοιμο προς λειτουργία. Διευκρινίζεται ότι στις παραπάνω εργασίες δεν συμπεριλαμβάνεται, η αντικατάσταση σωληνώσεων, λεβήτων, δεξαμενών, μπόιλερ, σερπαντίνων και κολλεκτέρ που οφείλονται στην παλαιότητα των δικτύων καθώς και οι εργασίες αντικατάστασης- επισκευής που θα αφορούν στο υπόγειο δίκτυο αερίου. Η αγορά κάθε οργάνου, υλικού ή εξαρτήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά το νοσοκομείο πλην των διαφόρων μικροϋλικών (φλάντζες-παρεμβύσματα, κορδόνια στεγανοποίησης,μαστοί,συστολές, μούφες, ρακόρ, προσθήκες, φίλτρα πετρελαίου ),των μπέκ, των μανομέτρων και των πηνίων ηλεκτροβαλβίδων στα δίκτυα (Φυσικού αερίου & θέρμανσης) και το πυρόχωμα για την αποκατάσταση μικρής έκτασης βλάβες. Η προμήθεια υλικών ή εξαρτημάτων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση έκτακτης ή προγραμματισμένης βλάβης θα μπορεί να γίνεται και από τον συντηρητή, μόνο κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ενήμερη η τεχνική υπηρεσία. Η προσέλευση σε κλήση βλάβης θα είναι άμεση εντός (3h) ωρών από την κλήση και σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά για την αποκατάστασή της εντός (12h) ωρών, καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και χωρίς την επέμβαση των συνεργείων του νοσοκομείου. Η Τεχνική υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση όταν διαπιστώνει: κακή και ελλιπή ή πλημμελή εκτέλεση των εργασιών από το συντηρητή, καθυστέρηση στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, και άρνηση να συμμορφωθεί στις υποδείξεις της. Η κλήση του συντηρητή θα γίνεται από την τεχνική υπηρεσία ή από την εφημερεύουσα προϊσταμένη (τις ώρες που δεν λειτουργεί η τεχνική υπηρεσία) τηλεφωνικώς ή μέσω FAX. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που θα διαθέτει: εξειδικευμένους τεχνίτες με εμπειρία στα δίκτυα θέρμανσης και ατμού, αποδεδειγμένα προσωπικό πιστοποιημένο και έμπειρο στην συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, επαρκές αριθμό τεχνικών ώστε να έχει την δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων μας και θα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικό (φύλλο ελέγχου) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 3. ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Στο νοσοκομείο μας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί δίκτυο φυσικού αερίου που τροφοδοτεί 19 κτήρια και 3 αναμονές για μελλοντική σύνδεση κτιρίων. Το δίκτυο ταξινομείται στην κατηγορία 4 σύμφωνα και με την παράγραφο 1.2 του ΦΕΚ 236 /Β/ και για το οποίο η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ έχει εκδόσει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας. Η εγκατάσταση του δικτύου έχει μελετηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς πρότυπα. - ΦΕΚ 236/β/ Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar. - Πρότυπα ΕΛΟΤ,DIN & ΕΝ και περιλαμβάνει: α) Το μετρητικό ρυθμιστικό σταθμό αερίου με πίεση εξόδου 2bar κυριότητας της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. β) Το υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων με τις βάνες διακοπής όλου του δικτύου ή κλάδων του που οδεύει στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, με πίεση 2bar και ξεκινά από τον μετρητικό σταθμό και καταλήγει στα σημεία σύνδεσης με τους επιμέρους Σταθμούς Υποβιβασμού Πίεσης (Σ.Υ.Π ) γ) Εννέα ( 9 ) Σταθμούς Υποβιβασμού Πίεσης (Σ.Υ.Π ) οι οποίοι υποβιβάζουν την πίεση από τα 2 bar / 300mbar με την οποία τροφοδοτούν τα λεβητοστάσια των συνδεμένων κτηρίων. δ) Το υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που οδεύει στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, με πίεση 300mbar και ξεκινά από τους Σ.Υ.Π έως τον εξωτερικό χώρο του κάθε κτηρίου. 5

6 ε) Το ορατό δίκτυο σωληνώσεων κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα, με πίεση 300mbar,που ξεκινά, για κάποια κτήρια από τους Σ.Υ.Π και για τα περισσότερα από το εξωτερικό μέρος του κάθε κτηρίου και καταλήγει στο σημείο λήψης (λέβητας- καυστήρας) αφού προηγουμένως,με την διάταξη υποβιβασμού πίεσης "Gas Train" υποβιβάζεται η πίεση από τα 300mbar στην πίεση λειτουργίας του κάθε καυστήρα. στ) Τις ασφαλιστικές διατάξεις, τις διατάξεις προσαγωγής και απαγωγής αέρα, τα συστήματα ανίχνευσης αερίου. 4. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Πλην των γενικών εργασιών συντήρησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 θα γίνεται και τακτική συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης ως εξής. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ Το συνεργείο συντήρησης και λειτουργίας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εργαλεία αντιεκρηκτικού τύπου, φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου και φορητό πυροσβεστήρα. 1.Κάθε μήνα Γίνεται οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης για να ερευνηθούν τυχόν τραυματισμοί των σωληνώσεων και φθορές της αντισκώριακής προστασίας. Επίσης γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας όλων των αποφρακτικών δικλείδων. 2.Κάθε τρεις μήνες Γίνεται καθαρισμός των φίλτρων, στα οποία υπάρχει εγκατεστημένο διαφορικό μανόμετρο. Σε όσα φίλτρα υπάρχει διαφορικό μανόμετρο συγκρίνεται η διαφορική πίεση που ορίζει ο κατασκευαστής για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. 3.Κάθε έξι μήνες Ελέγχεται η στεγανότητα όλων των φλαντζών με αφρίζον μέσο, γίνεται έλεγχος όλων των συνδέσεων με φορητό ανιχνευτή Φυσικού αερίου, ελέγχονται όλες οι απολήξεις των σωληνώσεων εξαερισμού και καθαρίζονται από κάθε αντικείμενο πού τις αποφράζει. 4.Κάθε χρόνο Στην περίοδο συντήρησης, μετά το άδειασμα του δικτύου Φυσικού αερίου, γίνεται πλήρωση με άζωτο και ρυθμίζοντας κατάλληλα την πίεση του δικτύου, γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων ασφαλείας - αποφρακτικές διατάξεις - βάνες ακαριαίας διακοπής - εκτονωτικές βάνες - στεγανότητα των Gas Train - έλεγχος των ηλεκτρικών τάμπερ του συστήματος απαγωγής καυσαερίων. - έλεγχος του χρονικού διαστήματος λειτουργίας του εξαεριστήρα απαγωγής καυσαερίων πριν την έναρξη λειτουργίας μέχρι του χρόνου έναρξης της καύσης. Επίσης στην ετήσια περίοδο συντήρησης εφαρμόζονται όλες οι οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή της κάθε μονάδος. Μετά την συντήρηση του δικτύου Φυσικού Αερίου, πληρώνεται με 6

7 άζωτο σε πίεση 1bar και στη συνέχεια ανοίγουμε την κεντρική αποφρακτική βάνα του Φ.Α ενώ συγχρόνως ανοίγουμε τα ακραία εξαεριστικά, ώστε να φύγει το άζωτο και να πληρωθεί το δίκτυο με Φ.Α. 5.Κάθε τρία χρόνια Γίνεται παχυμέτρηση των σωλήνων Φ.Α για να διαπιστωθεί το πάχος του τοιχώματος και να γίνει αντικατάσταση στα τμήματα όπου απαιτείται αυτό. Β. ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ Πέραν των γενικών εργασιών συντήρησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 θα γίνεται και μία (1) τακτική συντήρηση σ όλους τους λέβητες -καυστήρες μετά την λήξη της περιόδου θέρμανσης κατά τους μήνες Απρίλιο- Μάιο. Στη συνημμένη κατάσταση που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνικής περιγραφής αναφέρονται οι χώροι των λεβητοστασίων, ο αριθμός και οι θερμίδες των λεβήτων,αριθμός των τακτικών μετρήσεων - συντηρήσεων στο συγκρότημα λέβητα καυστήρα, το είδος του καυστήρα κ.λπ. Σε κάθε τακτική συντήρηση υποχρεωτικά θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες : 5. Καθαρισμός λεβήτων, καπναγωγών και καμινάδων. 6. Καθαρισμός ρύθμιση καυστήρων 7. Αντικατάσταση μπέκ όταν απαιτείται. 8. Έλεγχος - αποκατάσταση διαρροής καυσαερίων και πετρελαίου, πυρίμαχης επένδυσης, μόνωσης και περιβλήματος λέβητα. 9. Μετρήσεις (βαθμ.απόδοσης, αιθάλης, O2, CO2,CO,NOx,ελκυσμού καμινάδας, θερμοκρασιών, πίεσης αντλίας καυστήρα και αερίου κ.λπ) 10. Έκδοση πιστοποιητικού (φύλλο ελέγχου) πλήρως ενημερωμένο και στο οποίο θα υπάρχουν συραμμένες οι ενδείξεις του οργάνου μέτρησης. 11. Έλεγχος ρύθμιση πίεσης αυτόματου πλήρωσης- μειωτών και Δοχ. διαστολής 12. Έλεγχος ανωδίων και καλής λειτουργίας ασφαλιστικών βαλβίδων, θερμοστατών και κυκλοφορητών. 13. Έλεγχος της κατάστασης εξοπλισμού αποθήκευσης και τροφοδοσίας καυσίμου. 14. Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών που προέρχονται από τις εργασίες συντήρησης καθώς και καθαρισμός του χώρου γύρω από το συγκρότημα λέβητα καυστήρα, δεξαμενής πετρελαίου και μπόιλερ. Γ. ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ Εκτός των γενικών εργασιών συντήρησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 θα γίνεται και μία (1) τακτική συντήρηση την περίοδο Απριλίου Μαΐου σύμφωνα και με την συνημμένη κατάσταση. Σε κάθε τακτική συντήρηση υποχρεωτικά θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες : 3. Καθαρισμός λεβήτων (υδροθαλάμου, θαλάμου καύσης) και καπναγωγών. 4. Καθαρισμός ρύθμιση καυστήρων. 5. Αντικατάσταση μπέκ όταν απαιτείται. 6. Καθαρισμός και αντικατάσταση παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης θυρίδων. 7. Έλεγχος και συντήρηση ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων (σύστημα ελέγχου τεσσάρων σημείων με ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα, δεύτερο σύστημα έλεγχου στάθμης απλών ηλεκτροδίων, πρεσσοστάτες, μανόμετρα, υδροδείκτες, ηλεκτρικοί πίνακες και αυτοματισμοί) 8. Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος τροφοδοσίας ατμολέβητα με νερό(αντλίες) και των βαλβίδων αντεπιστροφής. 9. Έλεγχος - αποκατάσταση, διαρροής καυσαερίων, πετρελαίου και πυρίμαχης επένδυσης θυρών 10. Έλεγχος - αποκατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος (μεταλλική λαμαρίνα και θερμομόνωση) των λεβήτων και βάψιμο με κατάλληλο υλικό που έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 11. Μετρήσεις σε μηνιαία βάση του συγκροτήματος λέβητα καυστήρα οι οποίες θα καταγράφονται στο θεωρημένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ βιβλίο που βρίσκεται στο χώρο του Κεντρικού λεβητοστασίου 7

8 και την υποβολή στην υπηρεσία φύλλο ελέγχου για τον κάθε λέβητα πλήρως ενημερωμένο στο οποίο θα υπάρχουν συραμμένες οι ενδείξεις του οργάνου μέτρησης. 12. Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών που προέρχονται από τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμός του χώρου. 5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι πριν διαμορφώσουν και υποβάλλουν την προσφορά τους υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους στους οποίους θα γίνονται οι εργασίες συντήρησης ώστε να έχουν καλύτερη εκτίμηση των εργασιών και των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την συντήρηση είναι υποχρεωμένος : α) Να αποδεχθεί τον ορισμό του υπεύθυνου Αερίου για την λειτουργία και συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης του Δικτύου φυσικού Αερίου του νοσοκομείου, προσκομίζοντας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό δήλωση αποδοχής υπευθύνου αερίου προς την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ όπως προβλέπεται. β) Να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, όργανα, συσκευές και εργαλεία και γενικά ότι απαραίτητα μέσα απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. γ) Να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος: - Για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του, παρέχοντας τους, κάθε μέσο ατομικής προστασίας και κάθε εργαλείο ή βοήθημα. - Για τις εργασίες της παρούσας ώστε να γίνονται με ασφαλή τρόπο τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους του νοσοκομείου και η χρήση μεθόδων και μέσων να μην είναι επιβλαβής για την ασφάλεια των παραπάνω ( εκρηκτικά, τοξικά και εύφλεκτα ). δ) Να τηρεί ημερολόγιο εργασιών συντήρησης και επιθεωρήσεων για το σύνολο των εγκαταστάσεων που συντηρεί, να το ενημερώνει και να το υπογράφει σε κάθε του επίσκεψη προγραμματισμένη ή μη και να καταχωρούν τυχόν παρατηρήσεις ή προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Το ημερολόγιο θα τίθεται για ενημέρωση της υπηρεσίας μας κάθε τετράμηνο και κάθε φορά που απαιτείται να γίνει πιστοποίηση των εκτελεσμένων εργασιών προκειμένου να πληρωθεί. Με την λήξη της σύμβασης θα καταθέτει το ημερολόγιο στην Τεχνική Υπηρεσία. ε) Να καταθέσει πρόγραμμα εργασιών το οποίο θα εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία και θα τηρεί ως το τέλος της σύμβασης. Η τεχνική υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της αναμόρφωσής του όποτε εκείνη κρίνει απαραίτητο με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου στ) Να έχει στη διάθεση της τεχνικής υπηρεσίας τηλέφωνα ανάγκης τα οποία θα παραμένουν ανοιχτά ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας καθ όλο το 24ωρο. ζ) Να δηλώνει στην προσφορά του το ποσοστό έκπτωσης επί των τιμοκαταλόγων που θα προσκομίζει για οποιοδήποτε υλικό-ανταλλακτικό απαιτηθεί να προμηθεύσει, μετά από έγκριση της υπηρεσίας μας το οποίο θα τον δεσμεύει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα μπορεί να αλλάξει μόνο προς όφελος του Νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται και μπορεί να προμηθευτεί από αλλού τα ανταλλακτικά εφόσον είναι συμφερότερα ή ποιοτικότερα. 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους επί ποινής αποκλεισμού θα υποβάλλουν και τα παρακάτω. 1) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όσα αναφέρονται στην παρούσα και ότι έχει λάβει υπόψη του την έκταση των εγκαταστάσεων και των τοπικών συνθηκών. 2) Υπεύθυνη δήλωση ότι, με την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσουν την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και την δήλωση αποδοχής υπεύθυνου αερίου. 8

9 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν στην κατοχή τους όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 4) Κατάσταση με την σύνθεση του τεχνικού προσωπικού,τα προσόντα και την εμπειρία του καθενός και αποδεδειγμένα το πιστοποιημένο και έμπειρο προσωπικό στην συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. 5) Την εμπειρία τους αποδεδειγμένη με έγγραφα (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ.) στην συντήρηση παρόμοιων ή μεγαλύτερων εγκαταστάσεων κατά προτίμηση από μεγάλα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Ο Συντάξας ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΤΜΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1Α. ΛΕΒΗΤΕΣ ΝΕΡΟY 9

10 Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΣ (Kcal) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 1 ΤΑΡΣΗ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΗ (Α3) 1994(Λ.Θ) 1994(Λ.Ν) 2 ΕΥΡΓΕΤΩΝ (ΟΞΕΩΝ) 1994(Λ.Θ) ΔΥΟ (2) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ * Στο συγκριμένο συγκρότημα λέβητα καυστήρα θα γίνεται η προβλεπόμενη συντήρηση όποτε κρίνει απαραίτητο η Τεχνική υπηρεσία. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 1994(Λ.Ν) ΓΕΜΕΛΕΙΟ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 4 ΣΥΓΓΡΕΙΟ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 5 ΝΟΣ.ΣΧΟΛΗ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 6 ΕΛΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ 2001(Λ.Θ) ΔΥΟ (2) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 1996(Λ.Ν) ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 8 ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 9 ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ (Α.Θ.Α) ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 10 ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ (Α.Θ.Γ) ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 12 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 13 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ * ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 14 ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 15 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 16 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 17 ΞΕΝΩΝΑΣ 16 ΑΤΟΜΩΝ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 18 ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ 50 ΑΤΟΜΩΝ) ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 19 ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 2Α. ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΣ (Kcal) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 1

11 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΔΥΟ (2) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΜΙΑ(1)/ΜΗΝΑ Στους καυστήρες του Κεντρικού Λεβητοστασίου θα γίνετε επιπλέον μία φορά το χρόνο συντήρηση, δοκιμή λειτουργίας και μετρήσεις-ρυθμίσεις με την χρήση πετρελαίου ώστε να είναι έτοιμοι προς χρήση σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αναγράφονται στο βιβλίο μετρήσεων με την επισήμανση μετρήσεις με χρήση πετρελαίου. ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Β. ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΣ (Kcal ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 1 ΚΩΛΕΤΤΗ 17 ΑΘΗΝΑ 2 ΑΙΟΛΙΔΟΣ 5 κ ΙΣΙΟΝΗΣ 12 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 ΠΑΤΕΛΕΙΟ ΞΑΝΘΟΥ 21 κ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ Ν.ΨΥΧΙΚΟ 4 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 5 ΝΑΖΟΥ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 6 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 7 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 8 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3Β ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 9 ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙ 10 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΣ (1) ΜΙΑ(1)/ΕΤΟΣ ΔΥΟ(2)/ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

12 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046171 170 Τ.Κ.124 61

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα