Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση"

Transcript

1 Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar»

2 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ταξινόμηση Εσωτερικές εγκαταστάσεις για το τμήμα μετά τον σταθμό ρύθμισηςμέτρησης έως το σημείο κατανάλωσης. Πιέσεις λειτουργίας από 50 mbar 16 bar. Πυρασφάλεια ασφάλεια εργασίας: ισχύει η κείμενη νομοθεσία. Ταξινόμηση Εσωτερικών εγκαταστάσεων αερίου Χαρακτηρισμός κατηγορίας Μέγιστη πίεση λειτουργίας Κατηγορία 0,1 Κατηγορία 1 Κατηγορία 4 Κατηγορία 16 50mbar < p 100 mbar 100 mbar < p 1 bar 1 mbar < p 4 bar 4 mbar < p 16 bar

3 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.1 Μονάδα (σταθμοί) ρύθμισης μέτρησης. Περιλαμβάνει τον ρυθμιστή πίεσης, μετρητή παροχής, ασφαλιστικές διατάξεις προστασίας οργάνων και δικτύου. Μέγιστη πίεση λειτουργίας δικτύου εντός κτηρίων 4 bar (σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται και μεγαλύτερη πίεση λειτουργίας, π.χ. Μ.Ε.Κ., αεριοστρόβιλοι) Εξασφάλιση προσβασιμότητας για επιθεώρηση και συντήρηση. Προστασία από μηχανική καταπόνηση, διάβρωση και πυρκαγιά. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε υπόγειους χώρους και σε δίκτυα με πίεση λειτουργίας άνω των 4 bar πρέπει να τοποθετείται σε ανεξάρτητο χώρο.

4 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.1 Μονάδα (σταθμοί) ρύθμισης μέτρησης.

5 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.1 Μονάδα (σταθμοί) ρύθμισης μέτρησης.

6 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.2 Υπόγειες σωληνώσεις. Γενικά: Σε υπόγεια δίκτυα στις θέσεις των οποίων υπάρχει πιθανότητα εργασιών εκσκαφής ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, χρησιμοποιούνται μόνο χαλυβδοσωλήνες. Σωλήνες PE χρησιμοποιούνται μόνο σε υπόγεια δίκτυα των κατηγοριών 0.1, 1 και 4.

7 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.2.1 Χαλυβδοσωλήνες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σωλήνες χωρίς ραφή κατά ISO Σωλήνες με ραφή κατά ISO Για δίκτυα σωληνώσεων κατηγορίας οι χαλυβδοσωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση δοκιμής σύμφωνα με την παρ. 2.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ Γιαδίκτυασωληνώσεωνκατηγορίας16 οι χαλυβδοσωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιθεώρησης σύμφωνα με την παρ του ΕΛΟΤ

8 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.2.2 Σωλήνες PE. Χρησιμοποιούνται σε υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων έως και την κατηγορία 4. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης τασηενεργών υλικών (απορρυπαντικών) ή βαρέων υδρογονανθράκων στο έδαφος. Πρέπει να προβλεφθεί η μελλοντική επιφανειακή ανίχνευση των δικτύων PE.

9 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.2.3 Xαλκοσωλήνες. Χρησιμοποιούνται σε υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων για τις κατηγορίες 0.1 και 1. Ελάχιστα πάχη τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ έως 22 mm άνω των 22 mm έως 42 mm άνω των 42 mm έως 89 mm άνω των 89 mm έως 108 mm ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 1.0 mm 1.5 mm 2.0 mm 2.5 mm

10 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.2.4 Όδευση σωλήνων. Δεν πρέπει να οδεύουν σε περιοχές όπου υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος επιζήμιων καταπονήσεων Πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις. Πρέπει να είναι κατά το δυνατό προσιτά για μελλοντική συντήρηση και επιθεώρηση. Πρέπει να επισημαίνονται καθ όλο το μήκος τους με πλαστικό πλέγμα κίτρινου χρώματος το οποίο τοποθετείται περίπου 0.4m πάνω από τους σωλήνες.

11 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.2.4 Όδευση σωλήνων. Διασταύρωση ή παράλληλη όδευση με Ελάχιστη απόσταση (m) Καλώδια τηλεφώνου και ηλεκτρικά καλώδια τάσης έως και 20 KV 0.3m κατά τη διασταύρωση ή παράλληλη όδευση 0.5m για παράλληλη όδευση με σωλήνες PE Ηλεκτρικά καλώδια για τάσεις άνω των 20 KV 0.3m κατά τη διασταύρωση ή παράλληλη όδευση 1m για παράλληλη όδευση με σωλήνες PE Σωλήνες αποχέτευσης, κανάλια καλωδίων 0.3m κατά τη διασταύρωση και 1m κατά την παράλληλη όδευση Σωλήνες νερού 0.3m κατά τη διασταύρωση και 0.5m κατά την παράλληλη όδευση

12 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.2.4 Όδευση σωλήνων. Διασταύρωση ή παράλληλη όδευση με Ελάχιστη απόσταση (m) Δίκτυα ζεστού νερού κατά τη διασταύρωση 0.5m για μεταλλικούς σωλήνες και 1m για σωλήνες PE κατά την παράλληλη όδευση 0.5m για μεταλλικούς σωλήνες και 2m για σωλήνες PE Πηγάδια και άλλες παρόμοιες κατασκευές 0.5 m Θεμέλια κτηρίων 0.5m για χαλυβδοσωλήνες με συγκολλητές συνδέσεις ήχαλκοσωλήνεςμεκολλητέςσυνδέσεις 1m για PE σωλήνες καθώς και σωλήνες χάλυβα με φλαντζωτές συνδέσεις

13 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.3 Εξωτερικά δίκτυα σωληνώσεων. Γενικά: Επιφανειακή προστασία ώστε να είναι ανθεκτικά έναντι της διάβρωσης από εξωτερικούς παράγοντες και ατμοσφαιρικές συνθήκες. Πρέπει να είναι προσιτά και εξοπλισμένα με τον απαραίτητο αριθμό αποφρακτικών βαλβίδων Πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενοι ελαστικοί σύνδεσμοι και διαστολικά. Η απόσταση των εξωτερικών δικτύων αερίου από δίκτυα άλλων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η επιθεώρηση και η συντήρηση να γίνεται χωρίς δυσκολία.

14 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.4 Σωληνώσεις εντός κτηρίου. Εντός των κτηρίων, η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4bar. H μέγιστη πίεση λειτουργίας σε πολυκατοικίες, σχολεία νοσοκομεία κ.α. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100mbar.

15 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.4 Σωληνώσεις εντός κτηρίου. Για τις συνδέσεις σωληνώσεων αερίου εντός κτηρίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α. ο κίνδυνος μηχανικών καταπονήσεων όπως για παράδειγμα από εξοπλισμό παραγωγής ή μεταφορά εντός του κτηρίου. β. πιθανοί κραδασμοί και τοπική θερμότητα. γ. κίνδυνος διάβρωσης λόγω διαβρωτικής ατμόσφαιρας (π.χ. χημική βιομηχανία) δ. ικανοποιητική δυνατότητα στήριξης. ε. δυνατότητα οπτικού ελέγχου και τυχόν επισκευής.

16 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.4 Υπολογισμός δικτύου σωληνώσεων. Α. Πτώση πίεσης Αρχές σχεδιασμού Β. Μέγιστη ταχύτητα

17 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.4 Υπολογισμός δικτύου σωληνώσεων. Α. Πτώση πίεσης Οι επιτρεπόμενες τιμές πτώσης πίεσης από την μονάδα ρύθμισης πίεσης-μέτρησης μέχρι τις ενδιάμεσες μονάδες ρύθμισης πίεσης, είναι: Πίεση λειτουργίας εγκατάστασης επιτρεπόμενη πτώση πίεσης 4 16 bar 10% πίεσης λειτουργίας 1 4 bar 0.4 bar 100mbar 1 bar 50 mbar 50 mbar 100 mbar 5 mbar

18 B. Προδιαγραφές δικτύου. Β.4 Υπολογισμός δικτύου σωληνώσεων. B. Μέγιστη ταχύτητα. Η ταχύτητα του αερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: 25 m/sec στα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων. 20 m/sec στα εξωτερικά δίκτυα σωληνώσεων. 15 m/sec στα δίκτυα σωληνώσεων μέσα σε κτήρια. Τα παραπάνω όρια πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή φθορών, κινδύνων ανακοπής της λειτουργίας καθώς και πρόκλησης θορύβων.

19 Γ. Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης συσκευών αερίου. Γ.1 Κτηριοδομικές απαιτήσεις. ο πλέον κατάλληλος τρόπος όδευσης των σωληνώσεων αερίου. η κατασκευή και η θέση του χώρου εγκατάστασης σε σχέση με το κτήριο. η πιθανότητα πυρκαγιάς στην εγκατάσταση και οι συνέπειες σε περίπτωση πυρκαγιάς που προέρχεται από άλλο χώρο. η δυνατότητα ικανοποίησης των συνθηκών αερισμού. η προσιτότητα του χώρου εγκατάστασης. οι προβλεπόμενες δραστηριότητες στο χώρο εγκατάστασης, μεταξύ αυτών και η καθημερινή επιθεώρηση της εγκατάστασης. Επίσης, α. οι χώροι πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς πυρασφαλείας β. πρέπει να είναι απομονωμένοι από ανοίγματα κατακόρυφων διελεύσεων σωλήνων και κλιμακοστάσια για την αποφυγή του κινδύνου διαφυγής αερίου στο κτίριο.

20 Γ. Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης συσκευών αερίου. Γ.2 Απαιτήσεις αερισμού χώρου εγκατάστασης. Η συνολικά προσαγόμενη ποσότητα αέρα στο χώρο εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζει: α. την απαιτούμενη παροχή αέρα καύσης στον καυστήρα (τουλάχιστον 1m 3 /h ανά KW θερμικής ισχύος). β. τον απαιτούμενο εξαερισμό του χώρου (εναλλαγή αέρα στον χώρο ακόμη και όταν οι συσκευές είναι εκτός λειτουργίας) με περίπου 4 εναλλαγές ανά ώρα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τιμές για τον εξαερισμό του χώρου σεm 3 /h σε συνάρτηση της συνολικής ισχύος.

21 Γ. Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης συσκευών αερίου.

22 Γ. Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης συσκευών αερίου. Γ.2.1 Φυσικός αερισμός-προσαγωγή αέρα καύσης. Υπολογισμός επιφάνειας ανοίγματος για τον αέρα καύσης. Ατμοσφαιρικοί καυστήρες Επιφάνεια λήψης αέρος A 3.0 x B Πιεστικοί καυστήρες 1.0 x B Όπου Α = επιφάνεια λήψης αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον σε cm 2 B = θερμικό φορτίο σε KW Τα ανοίγματα προσαγωγής νωπού αέρα πρέπει να τοποθετούνται 30 cm πάνω από το επίπεδο του δαπέδου και κάτω από το 1/3 του ύψους του χώρου.

23 Γ. Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης συσκευών αερίου. Γ.2.1 Φυσικός αερισμός-εξαερισμός χώρου. Για τον εξαερισμό του χώρου απαιτούνται τουλάχιστον δύο ανοίγματα τα οποία εξασφαλίζουν τη σάρωση του χώρου με ροή αέρα καθώς και στην αποφυγή πιθανής υπερθέρμανσης τουχώρου κατά την λειτουργία των συσκευών. τα ανοίγματα εξαερισμού του χώρου πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο εξαερισμός όλου του χώρου και να μην υπάρχουν νεκρά σημεία. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το απαιτούμενο άνοιγμα εξαερισμού σε συνάρτηση με την εγκατεστημένη ισχύ.

24 Γ. Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης συσκευών αερίου.

25 Δ. Σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων πρέπει να εξασφαλίζει την αποβολή των καυσαερίων στο εξωτερικό περιβάλλον και να αποκλείει την πιθανότητα εκροής των προϊόντων καύσης στο χώρο εγκατάστασης. Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους λέβητες πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε κάθε λέβητας να έχει ξεχωριστό καπναγωγό. Ο υπολογισμός διαστάσεων της καπνοδόχου γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

26 Ε. Έλεγχος και δοκιμή εγκαταστάσεων. E.1 Γενικά. Ο έλεγχος της ποιότητας των εκτελεσθέντων εργασιών περιλαμβάνει τα εξής: έλεγχο των πιστοποιητικών των υλικών. έλεγχο των συνδέσεων των σωλήνων. έλεγχο της επιφανειακής προστασίας.

27 Ε. Έλεγχος και δοκιμή εγκαταστάσεων. E.1 Έλεγχος χαλυβδοσωλήνων με συγκολλητές συνδέσεις. Σωληνώσεις κατηγορίας Οπτική επιθεώρηση όλων των συνδέσεων Σωληνώσεις κατηγορίας 16 Οπτική επιθεώρηση όλων των συνδέσεων και μη καταστρεπτικός έλεγχος του 10% των συνδέσεων (κατά προτίμηση ραδιογραφικός έλεγχος)

28 Ε. Έλεγχος και δοκιμή εγκαταστάσεων. E.2 Έλεγχος σωλήνων PE με συγκολλητές συνδέσεις. Πριν την εκτέλεση των συγκολλήσεων πρέπει να ελεγχθεί η συμφωνία των σχετικών εξαρτημάτων με τον κανονισμό. Όλες οι συγκολλήσεις με σωλήνες PE ελέγχονται οπτικά και με αφρίζον μέσο κατά τη δοκιμή της πίεσης και στεγανότητας. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα των συγκολλήσεων μπορεί να γίνει έλεγχος με καταστρεπτική δοκιμή αντιπροσωπευτικού αριθμού συγκολλήσεων από κάθε διάσταση.

29 Ε. Έλεγχος και δοκιμή εγκαταστάσεων. E.3 Έλεγχος χαλκοσωλήνων με κολλητές συνδέσεις. Πριν την έναρξη της εργασίας, πρέπει να ελεγχθεί ότι τα παραδοθέντα υλικά και το υλικό κόλλησης πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού. Μετά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης πρέπει να γίνει οπτικός έλεγχος όλων των συνδέσεων.

30 Ε. Έλεγχος και δοκιμή εγκαταστάσεων. E.4.1 Δοκιμή πίεσης. κάθε δίκτυο της κατηγορίας 16 πρέπει να υποστεί δοκιμή πίεσης σε όλη του την έκταση. Η συνολική δοκιμή πίεσης μπορεί να αποφευχθεί εφόσον: α. πιστοποιηθεί ότι όλα τα τμήματα έχουν εκ των προτέρων υποστεί δοκιμή πίεσης, σε πίεση που αντιστοιχεί σε 1.5 φορά της πίεσης λειτουργίας. β. όλες οι συνδέσεις έχουν ελεγχθεί ραδιογραφικά και δεν έχουν διαπιστωθεί σφάλματα.. η δοκιμή πίεσης πρέπει να εκτελείται με νερό. το δίκτυο που υφίσταται σε δοκιμή πίεσης πρέπει να μην περιέχει καθόλου αέραήαέριο. ηπίεσηδοκιμήςπρέπειναείναιτουλάχιστον1.3 φορές της μέγιστης πίεσης λειτουργίας στο υψηλότερο σημείο. ο χρόνος δοκιμής πρέπει να είνξαι τουλάχιστον 1 ώρα.

31 Ε. Έλεγχος και δοκιμή εγκαταστάσεων. E.4.2 Δοκιμή στεγανότητας υπόγειοι και υπέργειοι αγωγοί. η μέθοδος δοκιμής συνδυάζει την εκτίμηση της πιθανής πτώσης πίεσης και την αναζήτηση των σημείων της διαρροής με επάλειψη αφρίζοντος μέσου σε όλες τις συνδέσεις. ο χρόνος δοκιμής καθορίζεται σε συνεννόηση με την εταιρεία αερίου. κατά την δοκιμή δεν πρέπει να εμφανίζεται πτώση πίεσης πέρα των ορίων που έχουν οριστεί πριν από αυτήν, καθώς επίσης και κατά τον οπτικό έλεγχο των επαλειμμένων συνδέσεων να μην υπάρχουν διαρροές.

32 Ε. Έλεγχος και δοκιμή εγκαταστάσεων. E.4.3 Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεις στο κτηριο. πρέπει να υποστούν δοκιμή με πίεση 1.1 φορές της μέγιστης πίεσης λειτουργίας και όχι κάτω από 150mbar. η μέθοδος δοκιμής πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό παρατήρησης της πτώσης πίεσηςκαι αναζήτησης σημείων διαρροής. ο χρόνος δοκιμής πρέπει να είναι τέτοιός ώστε να εκτελείται σωστά η επιθεώρηση. κατά την δοκιμή δεν πρέπει να εμφανίζεται πτώση πίεσης πέρα των ορίων που έχουν οριστεί πριν από αυτήν, καθώς επίσης και κατά τον οπτικό έλεγχο των επαλειμμένων συνδέσεων να μην υπάρχουν διαρροές.

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Low and high pressure distribution networks of natural gas ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003107199 2015-09-30

15REQ003107199 2015-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Εισηγητής: Ιωάννης Προδρόμου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Μιχάλης Στεργιόπουλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. Νοέμβριος 2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα