ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Χρηματοοικονομικά στοιχεία Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Το Οικονομικό Περιβάλλον στην Ελλάδα Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/ Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα Παρακολούθηση- Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Θέματα Αξιολόγησης Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ, ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ Συνεισφορά του Προγράμματος στην προώθηση των προτεραιοτήτων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ ) Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας Ενέργειας Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Πρόοδος Χρηματοδοτικών Εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Πρόοδος Χρηματοδοτικών Εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους i

4 3.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Πρόοδος Χρηματοδοτικών Εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτελέσματα από την Ενσωμάτωση αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Περιβαλλοντικά έργα και Μεγάλα έργα Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού Μ Μεγάλα έργα Έργα Προτεραιότητας ΕΣΠΑ Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε και Δ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ii

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικός στόχος: Σχετική επιλέξιμη περιοχή: Στόχος «Σύγκλιση» (Περιφέρεια Μεταβατικής Στήριξης) Περιφέρεια Αττικής (GR30) Περίοδος προγραμματισμού: Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI): Τίτλος προγράμματος: 2007GR161PO006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος αναφοράς: 2011 Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης: Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Πέμπτη κατά σειρά Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (ΕΠ Αττικής), σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999». Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), σύμφωνα με: με τους Καν. (ΕΚ) 846/2009 και 832/2010 που τροποποιούν τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», τον Κανονισμό 1310/2011/ που αφορά τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 την εγκύκλιο υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών τις συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με τα έγγραφα υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ/720/ και 19673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1056/ και τις προφορικές και γραπτές οδηγίες της ΕΥΣ και ΕΥΣΣΑΑΠ. 1

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρμογής τη διοικητική Περιφέρεια Αττικής, η οποία ανήκει στο στόχο «Σύγκλιση» phasing out (Μεταβατική Στήριξη). Ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΕΠ Αττικής) για την περίοδο , είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής μητρόπολης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται από τέσσερις γενικούς στόχους, οι οποίοι είναι: o Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο o Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης o Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος o Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της προόδου εφαρμογής του ΕΠ Αττικής μέχρι τις Στις 5/10/2011 με την απόφαση Ε(2011)6983 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση του ΕΠ που αφορούσε την τροποποίηση του σχeδίου χρηματοδότησης του ΕΠ με την αναδρομική αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συμμετοχής στο 85% Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Το πέμπτο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΕΠ Αττικής)-σημειώνονται τα ακόλουθα: o ολοκληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό ο προγραμματισμός των προσκλήσεων. Σε ορισμένους τομείς μάλιστα με σημαντική δυναμική ωρίμανσης στο ΕΠ έγινε υπερδέσμευση πόρων (βλ. Άξονα Προτεραιότητας 3). o σημειώθηκε σημαντική αύξηση των εντάξεων πράξεων o η αύξηση των εντάξεων συνοδεύτηκε από αύξηση στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών τα ποσά των οποίων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω το 2012 και Συνοπτικά η φυσική πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι και το έτος αναφοράς (2011) για το σύνολο του ΕΠ Αττικής, καταγράφεται ως εξής: έχουν εκδοθεί 246 προσκλήσεις και προκηρύξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης έχουν ενταχθεί πράξεις, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης , εκ των οποίων αφορούν πράξεις κρατικών ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης

7 έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Συμπερασματικά: έχει ενεργοποιηθεί (μέσω της έκδοσης προσκλήσεων) το 127 % της συνολικής/ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις που αντιστοιχούν στο 76 % της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 47 % της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος και έχει απορροφηθεί ποσό (αφορά πιστοποιημένες δαπάνες σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης) το οποίο αντιστοιχεί στο 27,5 % της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Συνοπτικά η πρόοδος που έχει σημειωθεί στους δείκτες κορμού του ΕΠ Αττικής μέχρι και το έτος αναφοράς (2011) καταγράφεται ως εξής: Δημιουργούνται θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ Δημιουργήθηκαν μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης ως αποτέλεσμα των δράσεων στις ΜΜΕ, ενώ υλοποιούνται έργα ενίσχυσης επενδύσεων στις ΜΜΕ και οι επαγόμενες επενδύσεις ανέρχονται σε 159 εκ. Υλοποιούνται 256 έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και 251 έργα κοινωνίας της πληροφορίας, ενώ πληθυσμός ατόμων έχει ήδη καλυφθεί από ευρυζωνικά δίκτυα Υλοποιούνται 205 έργα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων, όσον αφορά στην αστική ανάπτυξη Υλοποιούνται 8 έργα πρόληψης κινδύνων Υλοποιούνται 9 έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Υλοποιούνται 32 έργα εκπαίδευσης Υλοποιούνται 24 έργα στον τομέα της υγείας. Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος ενεργοποίησης και υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας. Στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης για τις Θεματικές Προτεραιότητες στις οποίες έχουν ενταχθεί πράξεις ανά Άξονα Προτεραιότητας. Σημειώνεται ότι η αναλυτική παρουσίαση της ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης. Στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών κορμού (core indicators) του Προγράμματος. 3

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Στοιχεία Ενεργοποίησης & Υλοποίησης του ΕΠ Αττικής Χρηματοδοτικό σχήμα* Προκλήσεις Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Συνολική ΔΔ/ Αρ. ΠΥ προσκλ. (Συνολ. Δ.Δ.) Αρ. Πράξ. ΠΥ ένταξης () % Συγχρ. ΔΔ ΠΥ ΝΟΔΕ (Συγχρημ. Δ.Δ.) % Συγχρ. ΔΔ % Συγχρ. ΔΔ ΑΠ1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας ΑΠ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής ΑΠ3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης ΑΠ4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών ΑΠ5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ,6% ,2% ,3% ,5% ,2% ,5% ,9% ,3% ,5% ,8% ,5% ,3% ,6% ,7% ,2% ΣΥΝΟΛΟ: ,7% ,5% ,5% * Στο πρώτο στάδιο αναθεώρησης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2011 από τη Ε.Ε., τροποποιήθηκε ο Χρηματοδοτικός Πίνακας του ΕΠ Αττικής με την αναδρομική αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συμμετοχής στο 85%. 4

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Στοιχεία Υλοποίησης του ΕΠ Αττικής ανά Άξονα Προτεραιότητας και ΚΘΠ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων Εντάξεις ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) ΠΥ ένταξης (Κοινοτική Συνδρομή) Νομικές Δεσμεύσεις ΠΥ ΝΟΔΕ (Συγχρημ. Δ.Δ.) Δαπάνες Συγχρημ. Δ.Δ. ΑΠ1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί ΚΘΠ (26): Πολυτροπικές μεταφορές ΚΘΠ (30): Λιμένες ΚΘΠ (35): Φυσικό αέριο ΚΘΠ (36): Φυσικό αέριο (ΔΕΔ -Η) ΚΘΠ (43): Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας ΚΘΠ (52): Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών ΑΠ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής ΚΘΠ (10): Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων) ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.) ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)] ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.) ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) ΚΘΠ (46): Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΚΘΠ (47): Ποιότητα του αέρα ΚΘΠ (51): Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)

10 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων Εντάξεις ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) ΠΥ ένταξης (Κοινοτική Συνδρομή) Νομικές Δεσμεύσεις ΠΥ ΝΟΔΕ (Συγχρημ. Δ.Δ.) Δαπάνες Συγχρημ. Δ.Δ. ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων) ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής ΚΘΠ (69): Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. με την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων ΚΘΠ (75): Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης ΚΘΠ (76): Υποδομές στον τομέα της υγείας ΚΘΠ (77): Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές ΑΠ3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης ΚΘΠ (03): Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.) ΚΘΠ (04): Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) ΚΘΠ (05): Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων ΚΘΠ (06): Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών

11 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων Εντάξεις ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) ΠΥ ένταξης (Κοινοτική Συνδρομή) Νομικές Δεσμεύσεις ΠΥ ΝΟΔΕ (Συγχρημ. Δ.Δ.) Δαπάνες Συγχρημ. Δ.Δ. προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης) ΚΘΠ (07): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.) ΚΘΠ (08): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΚΘΠ (09): Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ ΚΘΠ (10): Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων) ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.) ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)] ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) ΚΘΠ (15): Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσματική χρήση τους από τις ΜΜΕ ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός ΚΘΠ (43): Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας ΚΘΠ (81): Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων ΑΠ4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση ΑΠ5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

12 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων Εντάξεις ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) ΠΥ ένταξης (Κοινοτική Συνδρομή) Νομικές Δεσμεύσεις ΠΥ ΝΟΔΕ (Συγχρημ. Δ.Δ.) Δαπάνες Συγχρημ. Δ.Δ. ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και μελέτες ενημέρωση και επικοινωνία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: Δείκτες Κορμού (Core Indicators) του ΕΠ Αττικής Δείκτες Σύνολο Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) Επίτευγμα Στόχος 0 Αφετηρία 0 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Αριθμός Έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Επίτευγμα Στόχος 786 Αφετηρία 0 Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ Επίτευγμα Αριθμός Έργων Στόχος Αφετηρία 430 Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) Επαγόμενες Επενδύσεις (εκ. ) Επίτευγμα Στόχος 99 Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Επίτευγμα 0 70,8 135,8 159,4 Στόχος 162 Αφετηρία 78 Κοινωνία της Πληροφορίας Επίτευγμα Αριθμός Έργων Στόχος 164 Αφετηρία 1 Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα Επίτευγμα Στόχος 2% Αφετηρία 0 Μεταφορές Επίτευγμα Αριθμός Έργων Στόχος 15 Αφετηρία 126 Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων (χλμ) Επίτευγμα Στόχος 105 Αφετηρία 3,06 Επίτευγμα Στόχος 43,3 Αφετηρία 20 Κατασκευή και Επίτευγμα

14 Δείκτες Σύνολο αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς Στόχος 37,5 Αφετηρία 13,5 Επίτευγμα Στόχος 0 Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Επίτευγμα Αριθμός Έργων Στόχος 34 Αφετηρία 0 Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW) Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Mhz) ως αποτέλεσμα των δράσεων ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ) Επίτευγμα Στόχος 56 Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Περιβάλλον Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 4 Αφετηρία 3 Επίτευγμα Στόχος 0 Αφετηρία 5 Πρόληψη κινδύνων Επίτευγμα Αριθμός Έργων Στόχος 20 Αφετηρία 24 Αριθμός ατόμων που Επίτευγμα

15 Δείκτες Σύνολο επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών Στόχος Αφετηρία Τουρισμός Επίτευγμα Αριθμός Έργων Στόχος 100 Αφετηρία 35 Εκπαίδευση Επίτευγμα Αριθμός Έργων Στόχος 90 Αφετηρία 76 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών Επίτευγμα Στόχος 0 Αφετηρία 0 Υγεία Επίτευγμα Αριθμός Έργων Στόχος 10 Αφετηρία 7 Αστική ανάπτυξη Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων Επίτευγμα Στόχος 0 Αφετηρία 25 Ανταγωνιστικότητα Αριθμός έργων που αποσκοπούν στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας και νέων τεχνολογιών Επίτευγμα Στόχος 0 Αφετηρία 0 Κοινωνική Ενσωμάτωση Αριθμός έργων/ υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους Επίτευγμα Στόχος 0 Αφετηρία

16 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του ΕΠ Αττικής, ανά πηγή χρηματοδότησης, μέχρι και τις με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ): ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΕΠ Αττικής Ε Π Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Άξονας Προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ) ΑΠ 1 Άξονας Προτεραιότητας Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % ,00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,29 14,29% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 2 Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) ,00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,38 5,53% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 3 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) ,00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,49 81,54% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 4 Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) ,00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,19 56,28% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 5 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ,00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,80 3,24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,15 27,51% Σύνολο των μ ε τ α β απεριοχών τ ι κ ώ ν ,00 επί του Γενικού Συνόλου ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,15 27,51% Σύνολο των μ η μ ε τ α βπεριοχών α τ ι κ ώ ν επί του Γενικού Συνόλου Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του Γενικού Συνόλου 12

17 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία παρουσιάζεται συμπληρωμένος στο Παράρτημα Ι της παρούσας έκθεσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή Ποσό ** Σύνολο * Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση ** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο Το 2011, η στόχευση ευάλωτων ομάδων του πλήθυσμού που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται άμεσα με φτώχεια και αποκλεισμό συνεχίστηκε και ενισχύθηκε σημαντικά, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων και κατ επέκταση στα οφέλη της πολιτκής της συνοχής. Στο πλαίσιο της συνδρομής του ΕΠ σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχο έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για ένταξη πράξεων στη Θεματική Προτεραιότητα 08 και 09 του Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Οι προσκλήσεις της ΘΠ 08 αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ακόλουθων τεσσάρων ομάδων: ΡΟΜΑ Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω Γυναικών Νέων με σκοπό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από επιχειρηματίες των ειδικών αυτών ομάδωνστόχο, σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πρόσκληση της ΘΠ 09 αφορά τη δράση «Δημιουργία Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για την απονομή Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης: Χώρος 13

18 προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία» με Δικαιούχο τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός τυποποίησης ΑΕ). Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή Ελληνικών Προτύπων ή/και Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τον καθορισμό των απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται εμπορικά και λοιπά καταστήματα καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού, προκειμένου να λαμβάνουν το Ελληνικό Σήμα Συμμόρφωσης «Φιλικό σε άτομα με αναπηρίες». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι (Δ.Δ.) για το σύνολο της Χώρας. Δεν έχουν ακόμη καταχωρισθεί δαπάνες στο έργο. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τις παραπάνω δράσεις αυτές είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ). Μέχρι το έτος αναφοράς (2011) και σε συνέχεια προσκλήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 24,5 εκ. έχουν ενταχθεί 693 πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 26,4 εκ.. Αναλυτικά ανά πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ α/ α ΚΘΠ Κατηγορία πράξης/ Τίτλος πρόσκλησης Κωδικός - Ημ/νία πρόσκλησης Φορ. Προκήρ./ ΕΦΔ Συνολική ΔΔ Αρ. 1 8 Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ ΓΓΒ/ ΕΟΜΜΕΧ Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΓΒ/ ΕΟΜΜΕΧ Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας/ 'Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών ΓΓΒ/ ΕΟΜΜΕΧ Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας/ Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων ΓΓΒ/ ΕΟΜΜΕΧ Καθιέρωση σημάτων ποιότητας/ Δημιουργία Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για την απονομή Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης: Χώρος προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΣΥΝΟΛΟ:

19 Σημειώνεται ότι οι δράσεις Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ και τρίτεκνων έχουν ολοκληρωθεί ενώ οι οι πράξεις στο πλαίσιο των δράσεων Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών εντάχθηκαν το 2011 και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ειδικά για την προώθηση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων για την κοινωνική ένταξη των ελλήνων τσιγγάνων (Ρομά) βάσει της γενικής αποτίμησης που επιχειρήθηκε μέσω της μελέτης για την Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα και για τον Απολογισμό των Δράσεων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διαπιστώθηκε ότι η πρόκληση στην τρέχουσα περίοδο είναι να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα που ακόμα αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη ουσιαστικής συνέργειας και συμπληρωματικότητας των δράσεων στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμού στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου μέσα από ένα μακρόπνοο εθνικό σχέδιο δράσης. Σε σχετικές συναντήσεις με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της ΕΕ συμφωνήθηκε να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική στρατηγική για την εν λόγω ευπαθή ομάδα στόχο. Λαμβάνοντας υπ όψη τα παραπάνω η Διυπουργική Επιτροπή, που έως τώρα αποτελεί το μοναδικό υφιστάμενο θεσμό με οριζόντιο χαρακτήρα, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθόρισε τους στόχους, τη φιλοσοφία, τις αρχές, τη στρατηγική, τις προϋποθέσεις υλοποίησης και τους μηχανισμούς συντονισμού, εποπτείας και παρακολούθησης του εθνικού σχεδίου δράσης για τους Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η ένταξη συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που προβλέπονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, και αφορούν την συγκεκριμένη ομάδα, στο υπό εκπόνηση Εθνικό ολοκληρωμένο Πρόγραμμα. Συνεπώς, ενημερώθηκαν οι Περιφέρειες από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Εργασίας, ώστε τα σχετικά για την ομάδα στόχο των Ρομά έργα που προγραμματιζόταν να προκηρυχθούν στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ , να ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές της στρατηγικής για τους Ρομά, ώστε να επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση τεκμηριωμένων αναγκών και να αποφεύγεται η αποσπασματικότητα των δράσεων. Για το σκοπό αυτό προωθήθηκε η συνεργασία των Περιφερειών και της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής των ΠΕΠ, με τη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε οι όποιες παρεμβάσεις συγχρηματοδοτηθούν να μην έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και να συμβάλλουν στους στόχους της εθνικής στρατηγικής. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2011 κατατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Πλαίσιο Στρατηγικής για τους Ρομά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και η δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης τους και προωθείται η εξασφάλιση του κατοικείν, η ανάπτυξη κοινωνικών παρεμβάσεων στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγεία καθώς και η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου με την παράλληλη ευαισθητοποίηση της ομάδας - στόχου, αλλά και της κοινωνίας εντός της οποίας αυτή διαβιεί. 15

20 Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας; 1. Στέγαση και βασικές υποδομές 2. Απασχόληση 3. Εκπαίδευση 4. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα οι οποίοι στην πορεία θα εξειδικευτούν μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων σε μέτρα και δράσεις βάσει της ιεράρχησης αναγκών στο τοπικό επίπεδο. Η υλοποίηση των στόχων των ανωτέρω αξόνων προτεραιότητας συνεπικουρείται από τομεακές δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα (αστικοδημοτική κατάσταση, ευαισθητοποίηση, πολιτισμός, κ,α). Η υλοποίηση της Στρατηγικής αφορά στην περίοδο Ειδικότερα, οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας, έχουν ήδη δεσμεύσει πόρους ΕΤΠΑ, έχουν προβεί στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, και θα αναπτύξουν τα πρώτα πιλοτικά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική » (ΕΠ Αττικής) για το έτος 2011, ανέρχεται σε ,71 (ποσό Κοινοτικής Συνδρομής). Αναλυτικότερα, το ποσό ανάκλησης δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής για τα έτη (έτος αναφοράς) φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί: ΑΞΟΝΑΣ ΕΤΟΣ , ,01 3 0, , ,77 5 0,00 0,00 350,95 ΣΥΝΟΛΟ: 0, , ,71 16

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013 http://www.makedonia-thrace.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ i της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα