Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης ήµου για το Στο Αµύνταιο, στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το /Σ της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του ηµάρχου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόµιµη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδοµένου ότι σε σύνολο -7- µελών παραβρέθηκαν παρόντα -7- µέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ιωσηφίδης Ιωακείµ, Πρόεδρος 2. Παπαχρήστου Νικόλαου 3. Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος 4. Ψαλλίδας Γεώργιος 5. Γεώργου Τρύφων 6. Χαριτίδης Ευθύµιος, Αντιπρόεδρος 7. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Φιλίππου Αγάπη δηµοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Με βάση το άρθρο 266 παράγραφος 4 του Νόµου 3852/2011 και µε το άρθρο 268 παράγραφος 5 του Νόµου 3852/2011, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου µε την αρίθµ. 10/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης προς την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου. Στόχος του προτεινόµενου Ετήσιου Προγράµµατος ράσης οικονοµικού έτους 2012 είναι να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των δηµοτών µε µικρές ή µεγαλύτερες παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων του ήµου. ίνεται έµφαση στην αντιµετώπιση βασικών προβληµάτων υποδοµών στους τοµείς ύδρευσης, κτηριακών υποδοµών, οδοποιίας και αναπλάσεων. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στον τοµέα των αναπλάσεων και διαµορφώσεων κοινοχρήστων χώρων µε σκοπό την βελτίωση της εικόνας των οικισµών αλλά ακόµα και στην δηµιουργία υποδοµών για την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων. Βαρύνουσα σηµασία στο ετήσιο πρόγραµµα έχει η πρόβλεψη σειράς αναγκαίων µελετών που θα αποτελέσουν την βάση για την µελλοντική ανάπτυξη του ήµου. Παρουσίασε λοιπόν ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου για το έτος 2012 Παίρνοντας το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος Θεοδωρίδης Κων/νος είπε ότι το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης του ήµου πρέπει να έχει κατά βάση όχι το επιθυµητό αλλά το προσδοκόµενο το οποίο είναι αυτό που θα προσδιορίσει και θα ταξινοµήσει δυνατότητες

2 ταµειακές. Πρόκειται για ένα σχεδιασµό που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Γι αυτό θα δηλώσουµε παρών. Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Το άρθρο 266 παράγραφος 4 του Νόµου 3852/ Το άρθρο 268 παράγραφος 5 του Νόµου 3852/ Την αρίθµ. 10/2011 απόφασή της Εκτελεστικής Επιτροπής 4. Την εισήγηση του Προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ : Α. Καταρτίζει το παρακάτω Ετήσιο Πρόγραµµα δράσης του ήµου ως εξής : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αντικατάσταση κουφωµάτων κτηρίου ηµαρχείου ιαµόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήµατος (Λεχόβου) Συντήρηση επισκευή δηµοτικών καταστηµάτων Σκλήθρου και Βαλτονέρων Συντηρήσεις-επισκευές δηµοτικών κτηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα ιαµόρφωση χώρων υγιεινής και γραφείων ηµοτικού Καταστήµατος ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων και αντικατάσταση Η/Μ δικτύων παλαιού Α ηµοτικού Σχολείου Συντήρηση επισκευή περίφραξης Πάρκου Άγριας Ζωής ΤΚ Νυµφαίου ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ιαµόρφωση µέρους της Νικείου Σχολής για την δηµιουργία κέντρου ενηµέρωσης για τον Αρκτούρο κοινότητας Νυµφαίου Ν. Φλώρινας Αποπεράτωση εργασιών στο Κοινοτικό Γυµναστήριο (Λεχόβου) Ανάπλαση παιδικής χαράς Πνευµατικού Κέντρου Ανάπλαση-συντήρηση πάρκου Νικολαίδη στο ΤΚ Αγίου Παντελεήµονα Αναπλάσεις οικισµών και κατασκευή αθλητικών υποδοµών ήµου Φιλώτα Κατασκευή γηπέδου µπάσκετ (Βαρικού) Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης γηπέδου (Λεχόβου) Συντήρηση-επισκευή αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου Λεχόβου Επισκευή συντήρηση νέου Α ηµοτικού Σχολείου Αποκατάσταση στέγης ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Κέλλης Συντήρηση επισκευή δηµοτικών αγροτικών ιατρείων Αετού Αποκατάσταση περίφραξης Β ηµοτικού Σχολείου Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Κατασκευή κτηρίου Α Παιδικού Σταθµού Κατασκευή κτηρίου Β Παιδικού Σταθµού Ανέγερση κτηρίου Ειρηνοδικείου Ανέγερση Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου ήµου ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Επεκτάσεις και παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισµού - ΦΟΠ Καθαρισµός όχθης παραλίας Τ Λιµνοχωρίου Αποκατάσταση χώρων απόθεσης µπάζων σε ΤΚ Υ ΡΕΥΣΗ-ΑΡ ΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

3 Ύδρευση Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Τ Αγ. Παντελεήµονα ήµου Γεώτρηση, κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού µεταφοράς νερού Κοινότητας Λεχόβου Ν. Φλώρινας Κατασκευή αγωγού ύδρευσης εγκαταστάσεων Μπάνια Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (Βαρικού) Συντήρηση αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Πελαργού και Αντιγονείας Αντικαταστάσεις-συντηρήσεις υδρευτικού δικτύου ΤΚ Βαρικού Κατασκευή νέων φρεατίων και συντήρηση υφισταµένων ΤΚ Λεχόβου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ Βεγόρων του δήµου Φιλώτα Ν. Φλώρινας Επισκευές-συντηρήσεις σχαρών αποχέτευσης οµβρίων Επισκευές-συντηρήσεις αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων Επισκευές-συντηρήσεις σχαρών οµβρίων Αγίου Παντελεήµονα Επισκευές-συντηρήσεις πηγών εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Σκλήθρου και Αγραπιδιάς Επισκευή-συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αετού Επισκευή-συντήρηση δεξαµενών υδροδότησης Αετού Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Νυµφαίου Βιολογικοί Καθαρισµοί ήµου Αετού Εσωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης Τ Βαλτονέρου Εξωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης Τ Βαλτονέρου Αποχέτευση Ακαθάρτων Εξωτερικού δικτύου Τ Λιµνοχωρίου Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Λεχόβου Εσωτερικό ίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Φιλώτα Εσωτερικό ίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Λεβαίας Εξωτερικό ίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης εξαµενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού Επιδιορθώσεις αποχετευτικού δικτύου οµβρίων στο Αµύνταιο Συντήρηση και επέκταση συστήµατος σχαρών οµβρίων στην ΤΚ Αγίου Παντελεήµονα Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην ΤΚ Αγίου Παντελεήµονα Επεκτάσεις συντηρήσεις δικτύου αποχέτευσης στον ΤΚ Κέλλης Συντήρηση αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Βεγόρας Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Μανιακίου Επισκευές συντηρήσεις ποτιστρών και κατασκευή νέων στις ΤΚ Αγραπιδιάς και ΤΚ Σκλήθρου Συντήρηση επισκευή αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Αναργύρων Βελτίωση υφιστάµενης και επέκταση αντιπληµµυρικής τάφρου στην ΤΚ Αναργύρων Αντικατάσταση δικτύου υδροδότησης κτηνοτροφικής ζώνης ΤΚ Πεδινού Συντήρηση τσιµενταύλακας κεντρικού δρόµου ΤΚ Ασπρογείων Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βαρικού Επισκευή συντήρηση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Λεχόβου ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

4 Προσθήκη κατ' επέκταση-βελτίωση Γυµνασίου ήµου Αετού Αισθητική ανάπλαση πλατείας Αγίων Κων/νου & Ελένης ιαµόρφωση παιδικής χαράς Τ Αετού ιαµόρφωση παιδικής χαράς Τ Πεδινού ιαµορφώσεις οδών Τ Αγίου Παντελεήµονα Κατασκευή οδοποιίας Αποκατάσταση οδοποιίας παραλιακού δρόµου Τ Αγίο Παντελεήµονα Εσωτερική οδοποιία ήµου Αετού Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών δρόµων του αναδασµού (Βαρικού) Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισµού (Βαρικού) Πλακόστρωση περιφερειακού δρόµου και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης (Λεχόβου) ιάνοιξη δρόµων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Ασφαλτοστρώσεις εντός του ΤΚ Αγίου Παντελεήµονα Τσιµεντοστρώσεις-κρασπεδώσεις δρόµων ΤΚ Κέλλης Χαλικοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κλειδίου, ΤΚ Ροδώνα και ΤΚ Φανού Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Αετού Κατασκευή κρασπεδώσεων-αποκατάσταση οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Αετού Επέκταση και συντήρηση ασφαλτοστρώσεων Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα Συντήρηση και επέκταση λιθόστρωτων οδών ΤΚ Λεχόβου Κατασκευή κρασπέδων δρόµων Τ Λιµνοχωρίου Κατασκευή κρασπέδων και φωτισµός δρόµου Τ Πεδινού Κατασκευή πεζοδροµίων-αποκατάσταση οδοστρωµάτων ΤΚ Ξινού Νερού Κρασπεδώσεις-πεζοδροµήσεις ΤΚ Πετρών, ΤΚ Κλειδίου, ΤΚ Φανού Κρασπεδώσεις-πεζοδροµήσεις τοπικών κοινοτήτων Φιλώτα Κρασπεδώσεις πεζοδροµήσεις ΤΚ Βαρικού Εκµετάλλευση γεωθερµικού πεδίου µε την δηµιουργία Θερµοκηπιακού Πάρκου Κατασκευή ανοικτής πισίνας Μπάνιας Κατασκευή στήριξης πρανών κοινοχρήστων χώρων ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Λιµνοχωρίου Ανάπλαση-αποκατάσταση δρόµων συνοικισµού Ανάληψης Επισκευές συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων συνοικισµού Σωτήρα ιάνοιξη αγροτικών οδών ήµου Φιλώτα Συντήρηση καθαρισµός ρείθρων αγροτικών οδών Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βαρικού Συντήρηση αγροτικών και δασικών δρόµων ΤΚ Λεχόβου Συντήρηση και επισκευή λιθόστρωτων και πλακόστρωτων δρόµων ΤΚ Νυµφαίου Αγροτική Οδοποιία ήµου Αετού Βελτίωση οδικού δικτύου -Σωτήρα-Νέου Κόµβου Κατασκευή πεζοδροµίου από Ξινό Νερό έως γήπεδο ποδοσφαίρου Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεις δρόµων ΤΚ Ξινού Νερού ιαµόρφωση πάρκου Νικολαϊδη στην ΤΚ Αγίου Παντελεήµονα

5 Επισκευή συντήρηση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας στην ΤΚ Κέλλης Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης δρόµων ΤΚ Πετρών Εξωραϊσµός κεντρικής πλατείας ΤΚ Φανού Κρασπεδώσεις πεζοδροµήσεις ΤΚ Ροδώνα ιάνοιξη οδών και κατασκευή οδοποιίας στην ΤΚ Φιλώτα Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτόστρωση δρόµων ΤΚ Λεβαίας ιαµόρφωση κόµβου ΤΚ Λεβαίας-Βεγόρας και ρύθµιση κυκλοφορίας Ανάπλαση πάρκου ΕΗ στην ΤΚ Αντιγονείας Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας ΤΚ Πελαργού Αποκατάσταση δρόµων ΤΚ Φαραγγίου Κατασκευή οδοποιίας από όρια οικισµού έως υδρευτική γεώτρηση ΤΚ Μανιακίου Αποκατάσταση κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων ΤΚ Βεγόρας Κατασκευή και αποκατάσταση κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων ΤΚ Αετού Κατασκευή και συντήρηση πεζοδροµίων άνω οικισµού ΤΚ Αγραπιδιάς Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης στην ΤΚ Σκλήθρου ( εληγιαννάκη- Εκκλησία-Κοιµητήρια) Κατασκευή πεζοδροµίων εντός του οικισµού της ΤΚ Βαλτονέρων Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωµάτων ΤΚ Πεδινού Κατασκευή λιθόστρωτων σε οδούς ΤΚ Ασπρογείων Κατασκευή πεζοδρόµησης δρόµου εισόδου ΤΚ Νυµφαίου Κατασκευή πεζοδροµίων στην ΤΚ Βαρικού Κατασκευή τεχνικών έργων αποχέτευσης οµβρίων σε δασικούς δρόµους στην ΤΚ Βαρικού Ασφαλτοστρώσεις δρόµων και κατασκευή πεζοδροµίων στην ΤΚ Λεχόβου Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών δρόµων Πεδινού περιοχής Βάλτου Κατασκευή δηµοτικού περιµετρικού δρόµου σχεδίου πόλης Βελτίωση υφιστάµενης οδοποιίας Κέλλης - Αγίου Αθανασίου Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου Ξινού Νερού µε Κάθετο Άξονα Κατασκευή περιµετρικής οδοποιίας οικισµού Πετρών ΠΡΑΣΙΝΟ Οριοθέτηση-διαµόρφωση πλατειών και χώρων πρασίνου περιοχής επεκτάσεων ιαµόρφωση χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών ΤΚ της Τοπικής Ενότητας Φιλώτα ιαµόρφωση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων ΤΚ της Τοπικής Ενότητας Αετού ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Ανάπλαση-συντήρηση παλαιών κοιµητηρίων Επισκευή-συντήρηση κοιµητηρίων ΤΚ Ξινού Νερού Συντήρηση κοιµητηρίων ΤΚ Κέλλης Συντήρηση κοιµητηρίων ΤΚ Αγίου Παντελεήµονα Συντήρηση κοιµητηρίων ΤΚ Πελαργού Συντήρηση κοιµητηρίων ΤΚ Αναργύρων ιαµόρφωση χώρου Κοιµητηρίων ΤΚ Λεχόβου ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 Ανάπλαση παραλίµνιου χώρου Τ.. Αγίου Παντελεήµονα (β φάση) Ανάπλαση παραλίµνιου χώρου Αγίου Παντελεήµονα Έργα υποδοµής σε δασικές εκτάσεις του ήµου Ανάπλαση παραλίας ΤΚ Λιµνοχωρίου από γέφυρα έως Κιόσκια Ανάπλαση παραλίας Αγίου Παντελεήµονα Αναπλάσεις εισόδων οικισµών και Αγίου Παντελεήµονα Ανάπλαση Βαρικού Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Σκλήθρου-Ασπρογείων Ανάπλαση οικισµού στον άξονα Σιδηροδροµικός Σταθµός - έξοδος προς Ξινό Νερό Ανάπλαση χώρου παλαιάς σιδηροδροµικής γραµµής - Φλώρινας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μελέτη επισκευής Πνευµατικού Κέντρου Αγίου Παντελεήµονα Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης χώρου δασικής αναψυχής Ραντόσι στην δασική περιοχή Ξινού Νερού Πιλοτική εφαρµογή χρήσης γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών (ΓΣΠ) και ανάπτυξης βάσης δεδοµένων για την τουριστική-περιβαλλοντική-πολιτιστική ανάδειξη του ήµου Αρχιτεκτονική µελέτη ανάδειξης και ανάπλασης παλαιού λατοµικού χώρου Τ Αγίου Παντελεήµονα Μελέτη ηλεκτροφωτισµού του χώρου ανάδειξης και ανάπλασης παλαιού λατοµικού χώρου στο Τ Αγίου Παντελεήµονα Μελέτη οδοποιίας συγκοινωνιακού κόµβου Ξινού Νερού µε Κάθετο Άξονα Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ήµου Υδραυλική µελέτη αγωγού προσαγωγής λυµάτων και ΕΕΛ Τ Κέλλης Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγωγού λυµάτων και ΕΕΛ Τ Κέλλης ιαχειριστική µελέτη δάσους Τ Φανού Τοπογραφική αποτύπωση χώρου εγκατάστασης εργατικών κατοικιών Τ Κέλλης Μελέτη διαµόρφωσης χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Αµύνταιο Μελέτη σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Λεκάνης ΜΠΕ για την ανάπλαση παραλίας Τ Αγίου Παντελεήµονα Πολεοδοµική µελέτη περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εµπορικών δραστηριοτήτων Μελέτη οδοποιίας περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εµπορικών δραστηριοτήτων Υδραυλική µελέτη περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εµπορικών δραστηριοτήτων ΜΠΕ έργων υποδοµής περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εµπορικών δραστηριοτήτων ΠΠΕ έργων υποδοµής περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εµπορικών δραστηριοτήτων ΠΠΕ συτκοινωνιακού κόµβου -Ξινού Νερού-Κάθετου Άξονα Επικαιροποίηση µελέτη οδοποιίας ηµοτικού Περιµετρικού δρόµου Σχεδίου Πόλης Υδραυλική µελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων ηµοτικού Περιµετρικού δρόµου Σχεδίου Πόλης Μελέτη Οδοφωτισµού ηµοτικού Περιµετρικού δρόµου Σχεδίου Πόλης ΜΠΕ ηµοτικού Περιµερτρικού δρόµου Σχεδίου Πόλης Πολεοδοµική µελέτη χώρου παλαιάς σιδηροδροµικής γραµµής -Φλώρινας ΜΠΕ χώρου παλαιάς σιδηροδροµικής γραµµής -Φλώρινας

7 Πράξη Εφαρµογής περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης Αγίου Παντελεήµονα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Λιµνών Βεγορίτιδας-Πετρών Μελέτη για ανάπλαση παραλίας Τ Αγίου Παντελεήµονα (Β φάση) Μελέτη αποχέτευσης επεκτάσεων Τ Αγίου Παντελεήµονα ΠΠΕ και ΜΠΕ του έργου αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης ΤΚ Κέλλης ΠΠΕ και ΜΠΕ αρδευτική γεώτρησης Αγραπιδιάς Αρχιτεκτονική µελέτη ανάπλασης δηµοτικών οδών ΤΚ Λιµνοχωρίου Η/Μ µελέτη δηµοτικών οδών ΤΚ Λιµνοχωρίου Υδραυλική µελέτη εξωτερικού αγωγού λυµάτων ΤΚ Πεδινού Υδραυλική µελέτη εξωτερικού αγωγού λυµάτων ΤΚ Ασπρογείων Μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων και ΕΕΛ Ασπρογείων-Πεδινού Τοπογραφική αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων Φιλώτα Τοπογραφική αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων Λεβαίας-Αντιγόνου Τοπογραφική αποτύπωση ρέµατος Βαρικιώτικου Στατική µελέτη κατασκευής υπογείου υποσταθµού ηλεκτροδότησης 28ου Συντ. Πεζικού στο Αµύνταιο Σύνταξη πράξης τακτοποίησης περιοχών παλαιού οικισµού Γεωλογική µελέτη προστασίας κοίτης Σουλού από την διάβρωση Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων προστασίας κοίτης Σουλού Στατική µελέτη προστασίας γέφυρας ρέµατος Σουλού στην επαρχιακή οδό Βεγόρας- Μανιακίου Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή κόµβου στο Ξινό Νερό Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής ρέµατος Αµύντα από οικισµό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών Υδραυλική µελέτη οριοθέτησης ρέµατος Αµύντα από οικισµό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών Μελέτη ανάπλασης παραποτάµιας περιοχής ρέµατος Αµύντα από οικισµό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών Περιβαλλοντική αδειοδότηση οριοθέτησης και ανάπλασης ρέµατος Αµύντα Μελέτη ηλεκτροφωτισµού στην περιοχή ανάπλασης ρέµατος Αµύντα Μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για κατασκευή ΕΕΛ στο Νυµφαίο Τοπογραφική αποτύπωση δρόµου Αγίου Παντελεήµονα-Άρνισσας Μελέτη βελτίωσης υφιστάµενης οδοποιίας δρόµου Αγίου Παντελεήµονα-Άρνισσας Υδραυλική µελέτη δρόµου Αγίου Παντελεήµονα-Άρνισσας Γεωλογική µελέτη δρόµου Αγίου Παντελεήµονα-Άρνισσας ΠΠΕ δρόµου Αγίου Παντελεήµονα-Άρνισσας Τοπογραφική αποτύπωση σηµείων εισόδου και εξόδου επαρχιακού δικτύου στον Αετό Μελέτη οδικών κόµβων εισόδου και εξόδου Αετού µε επαρχιακό οδικό δίκτυο Προµελέτη έργου για εγκατάσταση αυτόνοµου συστήµατος θέρµανσης ΤΚ Αγίου Παντελεήµονα Αρχιτεκτονική µελέτη ανάπλασης κέντρου Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου αρχοντικού Μίχα Τσίρλη στο Νυµφαίο Μελέτη κτηµατογράφισης περιοχών εισόδου και εξόδου πέριξ επαρχιακού δικτύου στον Αετό Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης και χώρου ΕΕΛ Λεχόβου Υδραυλική µελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Λεχόβου

8 Επικαιροποίηση υδραυλικής µελέτη λειτουργίας ΕΕΛ Λεχόβου Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων ΕΕΛ Λεχόβου Μελέτη ηλεκτροφωτισµού δρόµου Αγίου Παντελεήµονα-Άρνισσας Οριοθέτηση ρεµάτων σε δηµοτική έκταση Σωτήρα Καθορισµός αιγιαλού λίµνης Βεγορίτιδας στα όρια του ήµου Καθορισµός αιγιαλού λίµνης Πετρών Επικαιροποίηση αρχιτεκτονικής µελέτης αποκατάστασης αρχοντικού Μίχα Τσίρλα στο Νυµφαίο Στατική µελέτη αποκατάστασης αρχοντικού Μίχα Τσίρλη στο Νυµφαίο Η/Μ µελέτη για την αποκατάσταση αρχοντικού Μίχα Τσίρλη στο Νυµφαίο Οικονοµοτεχνική µελέτη διαχείρισης στερεών οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων Αρχιτεκτονική µελέτη προσβασιµότητας και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στο ηµοτικό Κατάστηµα Μελέτη ενεργειακής αναβάθµισης και λειτουργίας ηµοτικού Καταστήµατος Περιβαλλοντική µελέτη αποκατάστασης περιοχών ΧΑ Α ήµου Μελέτη περιβαλλοντική αξιοποίησης και δηµόσιας υγιεινής Μελέτη κατασκευής και βελτίωσης αθλητικών εγκατάστασεων ασική µελέτη ολοκληρωµένων παρεµβάσεων υποδοµών στο οδικό δασικό δίκτυο του ήµου Μελέτη πυροπροστασίας σε δασικές εκτάσεις του ήµου ιαχειριστική µελέτη ηµοτικού δάσους ΤΚ Κέλλης ήµου Ταυτοποίηση στοιχείων µελέτης εφαρµογής σχεδίου πόλης Φιλώτα µε Εθνικό Κτηµατολόγιο Επικαιροποίηση ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης τηλερίθµησης και τηλεχειρισµού δικτύων ύδρευσης ήµου ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων υδρευτικών δικτύων Προµήθεια εξοπλισµού γεωτρήσεων Προµήθεια υδροµέτρων γεωτρήσεων ήµου Προµήθεια ιστών φωτισµού οδών Πόλεων Προµήθεια υλικών περίφραξης υδρευτικών δεξαµενών ήµου Προµήθεια κουφωµάτων και µεταλικών θυρών περιφράξεων ιδιοκτησιών ήµου Προµήθεια ασφάλτου για αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωµάτων Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προµήθεια τεχνικού λογισµικού για την εκπόνηση µελετών Προµήθεια αδειών χρήσης λογισµικού υπολογιστών Προµήθεια λογισµικού διαχείρισης αποθήκης και κίνησης οχηµάτων Προµήθεια SERVER τεχνικής υπηρεσίας Προµήθεια σκιάστρων παραθύρων δηµοτικού καταστήµατος Προµήθεια ανεµιστώρων οροφής Προµήθεια χηµικών και απολυµαντικών µέσων νερού ύδρευσης Εξοπλισµός απολύµανσης νερού ύδρευσης Προµήθεια υλικών και µέσων πυρασφάλειας υπηρεσιών ήµου Προµήθεια υλικών και µέσων πυρασφάλειας εθελοντικών οµάδων ήµου Προµήθεια βιβλών

9 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη τοπογραφικών στοιχείων κατά ΕΓΣΑ '87 και επικαιροποίηση χαρτών δηµοτικών εκτάσεων ήµου Τοπογραφική εργασία καθορισµού οικοδοµικών γραµµών περιοχής αναθεώρησης σχεδίου πόλης Επισκευή συντήρηση δικτύων οµβρίων Επισκευή συντήρηση σχαρών και φρεατίων οµβρίων Καθαρισµός δικτύου ακαθάρτων ΤΚ ήµου Επισκευή συντήρηση υδρευτικών δικτύων ήµου Επισκευή και συντήρηση φρεατίων υδρευτικών δικτύων ήµου Επισκευή και συντήρηση υδρευτικών δεξαµενών και αντλιοστασίων ήµου Εργασία αποκατάστασης αποθηκευτικού χώρου στα στέγαστρα οχηµάτων ιαγραµµίσεις οδοστρωµάτων Συντήρηση λογισµικού εκπόνησης µελετών και παρακολούθησης έργων Συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών µονάδων υπηρεσιών ήµου Εργασία κατασκευής επίπλων τεχνικής υπηρεσίας Καθαρισµοί δεξαµενών ύδρευσης Συντήρηση λειτουργίας ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου ήµου Συντήρηση λειτουργίας βιολογικών καθαρισµών ήµου Συντήρηση λειτουργίας µετεωρολογικού σταθµού Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ύδρευσης Εργασίες τοπογραφήσεων για αποκατάσταση περιοχών ΧΑ Α ήµου Εργασία έκδοσης περιβαλλοντική αδειοδότησης γεωτρήσεων και πηγών ήµου Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών Καθαρισµός απορριµµάτων και µπάζων σε πρώην ΧΑ Α ήµου Εργασία αποκοµµιδής απορριµµάτων κατακείµενης και εύφλεκτης ύλης σε δασικές εκτάσεις του ήµου Περιαστικός και αστικός καθαρισµός πυροπροστασίας των οικισµών του ήµου Καθαρισµός οδικού δικτύου από χιονοπτώσεων ήµου Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου Επικαιροποίηση στοιχείων Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης ήµου Λειτουργία χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων Β. Υποβάλλει για ψήφιση το παραπάνω Ε.Π. στο ηµοτικό Συµβούλιο. Γ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 200/2011. Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ Σ Α.1 Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Α.1.1 Δ/κων & Ανθρ. Δυναμικού 1 Α.1.2 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 3 Α.1.3 Κοινωνικής Πολιτικής 4 Α.1.4 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & ς Γενιάς 6 Α.1.5

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Μελέτη ανάπλασης ορεινού ογκού Ελικώνα στη θέση 1.1.1 "πέντε πηγάδια" Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από 1.1.2 πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ 2011 2014 ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ 2011-2014 Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 Γούρνες, Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΓΕΝΙΚΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 Λάρισα 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 164 ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Π.Δ.Ε 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα