ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης : 30 η / Αριθμός Απόφασης : 1109 ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ 2018 ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ. Σήμερα την 24 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μιχαήλ Γεράνη, που επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τα άρθρα 247 του Ν. 3463/2006 και 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι συγκροτήθηκε νόμιμα το συλλογικό όργανο, από τα επτά (7) μέλη βρέθηκαν συνολικά παρόντα τα έξι (6) (πέντε μέλη και ο Πρόεδρος): ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ (Πρόεδρος της Ε.Ε.) 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (Μέλος) 3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ (Μέλος) 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Μέλος) 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος) 6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ (Μέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.) Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον ενός έκτακτου θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Μιχαήλ Γεράνη. Η γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής, κα Μαρία Λάμπου, τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την «Υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 και επανέλεγχος επίτευξης των οικονομικών στόχων του 2 ου τριμήνου του 2018 σύμφωνα με το νέο σύστημα στοχοθεσίας.», έθεσε υπόψη των

2 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής την υπ αριθμ / εισήγηση του Προισταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία: «Με την απ/ση Δ.Σ. 4/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΑ4ΟΞΧΝ-ΒΕΒ), εγκρίθηκε ο Π/Υ και το ΟΠΔ έτους 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ / απ/ση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 4 «Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ», της ΚΥΑ 25595/ (ΑΔΑ 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ), σύμφωνα με τα οποία «Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την , προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.», εγκρίθηκε η 1 η Αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2018 με την υπ αριθμ. 1/2018 απ/ση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΣΔΟΞΧΝ- ΣΑΘ), η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ / απ/ση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στο ΦΕΚ 2942/Β/ , δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 34574/ «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA.», με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το αρ. 3 «Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ»: «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.». Στο άρ. 9 «Μεταβατική διάταξη» αναφέρεται ότι: «Ειδικά για τη στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2018, η υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα κοινή Υπουργική απόφαση, έως την 31 η Ιουλίου 2018.». Περαιτέρω, με το αρ. πρωτ / έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, δόθηκαν οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ. Στην ενότητα Α «Γενικά» στην 2 η παράγραφο αναφέρονται τα εξής: «Εξαρχής σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.». Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Οικονομική Υπηρεσία, προχώρησε στην υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ 2018, σύμφωνα με τους νέους Πίνακες Στοχοθεσίας

3 Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε συνάρτηση και με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ, όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ αριθμ. 1/2018 απ/ση Εκτελεστικής Επιτροπής. Η νέα Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ Τιμή = 0 => ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Ταύτιση ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός ,04 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεέςκληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β πρώτη φορά φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Γραμμή απαιτήσεις ΠΟΕ _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα _Εισπράξεις από δάνεια Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) Έλεγχος ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ταύτισης ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ και Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ Στοχοθεσίας ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η (Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) Γραμμή Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6) Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)

5 Με αφορμή την αναμόρφωση της Στοχοθεσίας, αλλά και την τροποποίηση της μεθοδολογίας κατάρτισης των ΟΠΔ και των κριτηρίων ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, η Υπηρεσία προχώρησε στον επανέλεγχο επίτευξης των οικονομικών στόχων του 2 ου τριμήνου 2018, σύμφωνα με το Παράδειγμα 1, του Παραρτήματος Β, του αρ. πρωτ / εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών. Ακολούθως, παρατίθενται το σχετικό απόσπασμα του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (Πίνακας 1) και ο αντίστοιχος πίνακας εκτέλεσης Π/Υ (Πίνακας 2).

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάρι ος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Γραμμή 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραμμή 6 Διαθέσιμα Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο A.2 Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάρι ος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) Γραμμή 6 Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.1 Γ.2 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2017 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Πίνακας 1 υποχρεωτικής αναμόρφωσης στοχοθεσίας

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2017 Ιανουάριος Φεβρουάρι ος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Γραμμή 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραμμή 6 Διαθέσιμα Γραμμή 7 A.2 Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 31/12/2018 Ιανουάριος Φεβρουάρι ος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) Γραμμή 6 Β.2 Αποθεματικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την Γ /12/2017 Γ.2 Απλήρωτες υπχρεώσεις στο τέλος του μήνα Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Πίνακας 2 εκτέλεση Π/Υ Β' τριμήνου 2018

8 Από τα στοιχεία των πινάκων προκύπτουν τα εξής δεδομένα: Σύνοψη υπολογισμών Κατηγορίες Στοχοθεσίας Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3Β+4) Από Πίνακα 1 Στόχος Από Πίνακα 2 Εκτέλεση Εκτέλεση μείον στόχος Αποκλίσεις Σύνολο εσόδων (Α.1) Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) Σύνολο εξόδων (Β.1) Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) Συνεπώς, η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 2ου τριμήνου του 2018 ανέρχεται σε 29,58% Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ Χ 100 = Χ 100 = Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) = Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης ,58 η αντίστοιχη ποσοστιαία απόκλιση των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται σε 53,32% Απόκλιση Ιδίων Εσόδων Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ Χ 100 = Χ 100 = 53,32 και Εσόδων ΠΟΕ (%) = Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ Ερμηνεία αποκλίσεων Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος (ΟΠΔ) %: Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Σύνδεσμος είχε θέσει ως στόχο, στις 30/06/2018 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεών του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους (γραμμή Ε) για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού προέκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το ποσό των (γραμμή Ε). Συνεπώς, η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική και ανέρχεται σε το οποίο αντιστοιχεί στο +29,58% του στόχου των ταμειακών εισροών (σύνολο εσόδων και διαθέσιμα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠΔ. Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ: Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Σύνδεσμος είχε θέσει στόχο να εισπράξει στο Β' τρίμηνο του έτους το ποσό των από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των Συνεπώς, η υπέρβαση επί του αρχικού στόχου ανέρχεται σε ή στο +53,32% του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

9 Ο νέος Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων να υποβληθεί στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Το νέο εγκεκριμένο ΟΠΔ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας». Έπειτα, ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας λάβει υπόψη της όλα τα ανωτέρω: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ 2018, σύμφωνα με τους νέους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε συνάρτηση και με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ (υπ αριθμ. 1/2018 απ/ση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΣΔΟΞΧΝ-ΣΑΘ)), όπως παρατίθεται στο εισηγητικό της απόφασης. 2. Εγκρίνει τον επανέλεγχο επίτευξης των οικονομικών στόχων του 2 ου τριμήνου 2018, σύμφωνα με το Παράδειγμα 1, του Παραρτήματος Β, του αρ. πρωτ / εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, όπως παρατίθεται στο εισηγητικό της απόφασης και από τον οποίο δεν διαπιστώνεται ανάγκη υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού. 3. Βεβαιώνεται ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκε η 8/2014 (Ορθή επανάληψη) απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή). Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1109/2018. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 9