ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΛΑ ΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩ ΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΛΑΪΤ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟ ΝΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΙ ΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΤΡΑ ΪΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και δ.τ. «DATAR.C.». 5 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΑΝΑ ΑΞΤΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕ ΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑ ΤΩΝ» και δ.τ. «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚ ΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΜΩΝ» Ανακοινώσεις την επωνυμία «MERSEN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΟΥ» και δ.τ. «MERSEN Hellas S.A.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.» την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK ABEE» την επωνυμία «Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΦΟΙΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ Α.Ε και ΦΟΙ ΡΟΣ HOME A.E» επωνυμία «OXORD ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «OXORD COMPANY A.E.» την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΕ» την επωνυμία «ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΓΕ ΝΙΔΗΣ Α.Ε.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΛΑΪΤ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΛΑ ΪΤ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την 19/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΛΑΪΤ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΛΑΪΤ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 66615/02/Β/08/97, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία, με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της επι χείρησης και την έκδοση ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ και διαιρείται σε ονομα στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2011 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΝΙΚ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ (2) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 26/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Μητρώου 34395/10/Β/95/009 που αποφάσισε η τακτι κή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 30/06/2011 Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε αφορά το άρθρο 5 παρ. 1 και έχει σε περίληψη ως εξής: Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορί σθηκε σε σαράντα τρία εκατομμύρια ( ,00) δραχμές διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες (43.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 6772/ ) και αυξήθηκε δια δοχικά και ανήλθε στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα ένα χιλιάδων και τριακοσίων ( ,00) ευρώ (ΦΕΚ 13353/ ) αυξάνεται και πάλι ύστερα από απόφαση της 30/06/2011 τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων κατά έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα και εξήντα λεπτών (11.730,60) ευρώ με την έκ δοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (7.980) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) ευρώ η κάθε μία, με κεφαλαιοποίη ση αντιστοίχου ποσού εκ του λογαριασμού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έτσι ανέρχε ται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τριάντα και εξήντα λεπτών ( ,60) ευρώ διαιρούμενο σε επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1.47,00) η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Μεσολόγγι, 26 Αυγούστου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης κ.α.α. ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΝΤΟΓΡΟΥΝΗ (3) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΩ ΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟ ΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 31/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Πρωτ. 3654/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑ ΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟ ΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 45169/22/Β/00/5 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρο 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρί στηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4παρ. 2α και 7β παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με τις διαδο χικές αυξήσεις αυτού ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστι κής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Με την από 30/6/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Συνέλευσης των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα μία χι λιάδων ευρώ ( ,00 ) με έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εκατό (16.100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ) εκάστη, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) και κατανέμεται σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονο μαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ) η κάθε μία. Πάτρα, 31 Αυγούστου 2011 Π. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑ ΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 30/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Πρωτ /3417/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑ ΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 9886/22/ Β/86/87 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρο 4 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου κατα στατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 4 γ) Κατασκευή, εμπορία, επιδιόρθωση, αποθήκευση, χονδρική και λιανική πώληση, εισαγωγές εξαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις: 1. Αντλητικών συγκροτημάτων και μηχανισμών άντλη σης, 2. Υδραυλικών συστημάτων π.χ. σωλήνες για οικιακή, γεωργική, βιομηχανική και κάθε χρήση 3. Αρδευτικών συστημάτων και εξοπλισμού για γε ωργική χρήση 4. Γεωργικών μηχανημάτων 5. Σωλήνων γεωτρήσεων δ) Λειτουργία μηχανουργείου για μηχανουργικές ερ γασίες, επισκευές και κατασκευές γεωργικών μηχανη μάτων Κατά τα λοιπά το ανωτέρω άρθρο παραμένει ως έχει. Πάτρα, 30 Αυγούστου 2011 Π. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και δ.τ. «DATAR.C.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 25/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Πρωτ /2786/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και δ.τ. «DATA R.C.» και με αριθμό μητρώου 67089/22/Β/08/62 με την οποία αποφα σίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4παρ. 2α και 7β παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με τις διαδοχι κές αυξήσεις αυτού ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαι ρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,00 ευρώ η κάθε μία. Με την από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (98.000,00 ) ως εξής: Α) με κεφαλαιοποίηση ποσού ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (97.200,37 ) που αφορά υπεραξία που προέκυψε από αναπροσαρ μογή της αξίας των ακινήτων κατ εφαρμογή του Ν. 2065/1992 κατά τα έτη 2004 (ποσό ,28 ευρώ) και 2008 (ποσό ,09 ευρώ). Β) με εισφορές των μετόχων ποσού επτακοσίων ενε νήντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (799,63 ) με μετρητά Κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κε φάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ( ,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά (7,00) ευρώ η κάθε μία. Πάτρα, 25 Αυγούστου 2011 Π. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ (6) νυμης Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡ ΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΑΝΑ ΑΞΤΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 603/11

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ ΝΑ ΑΞΤΕ» και αριθμό μητρώου 19997/90/Β/89/16, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη ψη): 1. To M.K. της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακο σίων εβδομήντα τριών ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών ( ,25) ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17/08/2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,50 και ανήλθε σε ,75 δύο εκατομμύρια εκατόν είκο σι δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά. 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,75 με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνό λου των μετοχών και ανήλθε στο ποσό των ,50 ευρώ. 4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2011, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,25 και ανήλθε στο ποσό των ,75 ευρώ (δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντα κόσια πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά). Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,75 (δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενή ντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 38,75 ευρώ έκα στης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Ζάκυνθος, 9 Αυγούστου 2011 Ο Διευθυντής Ι. ΣΤΟΥΦΗΣ (7) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕ ΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΠΛΕ ΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από πρα κτικό της Ε.Γ.Σ των μετοχων, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕ ΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» διακρ. τιτλο «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ» και Αριθμό Μητρώου /55/Β/01/05/006, με το οποίο αποφασίστηκε η τροπ/ση του άρθρου τρία (3) του καταστατικού της, δια της προσθήκης εδαφίου θ στην παρ. 1. Η καταχώρηση των ως ανω στοιχείων γίνεται σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α κ 7β παρ. 1 του Ν.2190/20. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο ΜΑΕ και ολόκληρο το Νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με το τροποποιούμενο άρθρο. Η τροπ/ση που εγκρίθηκε έχει ως έξης: Τροπ/μένο άρθρο τρία (3) Σκοπός 1. α) Η κατασκευή, η επεξεργασία και η εμπορία νη μάτων, υφασμάτων, ενδυμάτων. β) Η κατασκευή, η επεξεργασία και η εμπορία ενδυ μάτων ανδρικών, γυναικείων, παιδικών, η πώληση τους με κέρδος σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, περιλαμβάνοντας έτσι όλους τους τομείς ενδύματος. γ) Η προς τρίτους παροχή υπηρεσιών μεταποίησης του νήματος, υφάσματος και ενδύματος (φασόν). δ) Κλωστήρια νημάτων. ε) Βαφεία Φινιστήρια. στ) Εκκοκκιστήρια βάμβακος. ζ) Η εμπορία εκκοκκισμένου βάμβακος. η) Η εισαγωγή, εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών. θ) Η εμπορία μηχανών κλωστοϋφαντουργίας, βαφικών και μηχανών τυπωτηρίου, καθώς και όλων των συναφών με τα ανωτέρω μηχανήματα εξαρτημάτων. Οι παραπάνω σκοποί δύναται να επιδιωχθούν εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας τηρουμένων των δια τάξεων των σχετικών νόμων και κανονισμών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. β) Να αγοράζει, μισθώ νει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μι σθώνει ακίνητα, να αγοράζει και να πωλεί χρεόγραφα. Κιλκίς, 31 Αυγούστου 2011 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ (8) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΜΩΝ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 31/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτοκόλ λου 2423/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 17/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΜΩΝ» και αριθμό μητρώου 20602/81/ Β/89/38, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: ο Μετοχικό κεφάλαιο 1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε πενήντα εκατομμύρια ( ) δραχμές και διαιρεί το σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές ονο μαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) της κάθε μίας. α. Με την από 22/6/1995 απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών η καθεμία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των δραχμών και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών η καθεμία. β. Με την από 10/12/2003 απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης αποφασίστηκε: 1. Μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονο μαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. 2. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 304,78 ευρώ, λόγω της μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. Ύστερα από τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,44 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ. γ. Με την από 8/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,83 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομα στικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,27 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομα στικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. δ. Με την από 17/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,43 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομα στικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία, έτσι ώστε το μετοχι κό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,70 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. Ερμούπολη, 31 Αυγούστου 2011 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (9) επω νυμία «MERSEN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝ ΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΟΥ» και δ.τ. «MERSEN Hellas S.A.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την 19/08//2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MERSEN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΟΥ» και δ.τ. «MERSEN Hellas S.A.» και αριθμό Μητρώου 35718/02/ Β/96/163, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ν. Φαλήρου 31) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Luc Themelin του Jean Themelin και της Jeanine Peytour, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1961 στη Gonesse (Γαλλία), κάτοικος Mery sur Oise (Γαλλία), 10 rue des ougeres, κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου με αριθ. 05P34481, Γάλλος υπήκοος, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου του Ελευθερίου και της Χρυσούλας, χημικός μηχανικός, γεννηθείς το 1956 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττι κής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθ. 42, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕΙ 40355/2007 AT Ν. Σμύρνης, Ελληνας υπήκοος, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 3. Στέφανος Ρετσίδης του Δανιήλ και της Ουρανίας, λογιστής, γεννηθείς το 1955 στο Ρήγιο Έβρου, κάτοικος Ρέντη Αττικής, οδός Π. Νικολαΐδη 33, κάτοχος Α.Δ.Τ. Π375015/90 AT IB Πειραιά/Ελληνας υπήκοος, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Μοσχάτου ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ομόφωνα τον Παπα κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., όπως εκπροσωπεί αυτήν, όπως προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από το καταστα τικό αυτής και δεσμεύει αυτή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον Παπακωνσταντίνου εξουσίες οι οποίες ενδεικτικά έχουν ως κατωτέρω: α) Να διευθύνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Εται ρείας και τις εν γένει δραστηριότητες αυτής και να υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία. β) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας αποφασίζοντας για την αμοιβή τους, τους όρους προσλήψεως τους και τα καθήκοντα τους υπο γράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο δήλωση ή καταγγε λία συμβάσεως απευθυνόμενα προς κάθε υπάλληλο ή εργάτη, όπως επίσης και προς το Υπουργείο Εργασίας τους Οργανισμούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. ΙΚΑ) και άλλους οργανισμούς και Αρχές. γ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων ενώ πιον κάθε δικαστικής αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε φορολογικής, τελωνειακής ή ταχυδρομικής αρχής, κάθε τηλεπικοινωνιακής αρχής ή υπηρεσίας στην Ελλά δα κάθε σιδηροδρομικής ή αεροπορικής υπηρεσίας και ενώπιον κάθε άλλης αρχής. Να συνάπτει συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε δέσμευση απέναντι στα ανωτέρω αναφερθέντα νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες. δ) Να αιτείται έκδοσης εγγυητικών επιστολών ή να εκδίδει εντάλματα πληρωμών σχετικά με τις ανωτέρω πιστώσεις.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ε) Να υπογράφει πιστοποιητικά, παραγγελίες για την προμήθεια υλικών εφοδίων μηχανημάτων ή μηχανολο γικού εξοπλισμού, πρώτων υλών κ.λπ. και κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση εκτελωνισμού κάθε είδους και κάθε αναφορά απευθυνόμενη προς το Κράτος και προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες γενικά, προς το Εμπορικό Επιμε λητήριο, Τράπεζες, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες Αρχές συνδεόμενες με οποιοδήποτε τρόπο με την εισαγωγή υλικών, προμηθειών κ.λπ. στ) Να παραλαμβάνει συστημένα ή με κάθε άλλο μέσο διαβαθμισμένα έγγραφα ή δέματα απευθυνόμενα στην Εταιρεία μέσω του ταχυδρομικού γραφείου, του τελω νείου, του σιδηροδρόμου, του αεροταχυδρομείου ή δι άλλου μέσου μεταφοράς. ζ) Να υποβάλλει κάθε δήλωση στις Δημόσιες Αρχές σχετική με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να πλη ρώνει χρέη και φόρους που οφείλονται λόγω των ως άνω δραστηριοτήτων. Να υπογράφει και να αποστέλλει κάθε αξίωση σχετική με τα ως άνω χρέη και φόρους ή να απορρίπτει τέτοιες αξιώσεις. Να ζητά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και φόρων. η) Να αξιώνει και να εισπράττει κάθε ποσό οφειλό μενο στην Εταιρεία και να εκδίδει σχετικές αποδείξεις. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει κάθε είδους διαπραγματεύσιμους τίτλους συμπεριλαμβανομένων συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων. θ) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων, εγκα ταστάσεων, εξοπλισμού και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου. ι) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης τραπεζικών θυρί δων και να έχει πρόσβαση στις μισθούμενες τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας. ια) Να εκχωρεί μία ή περισσότερες από τις αρμοδι ότητές του για συγκεκριμένα ή αόριστα χρονικά δια στήματα και κάτω από περιορισμούς που ο ίδιος θα αποφασίσει σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα δρουν είτε χωριστά είτε από κοινού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζει αναπληρω ματικούς για να τον υποκαθιστούν στην άσκηση των εξουσιών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου να υπογράφει αντί γραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου εν όλω ή εν μέρει. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί ομόφωνα τις ως άνω υπό στοιχεία α έως ι εξουσίες και στον Luc Themelin. Ειδικότερα, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ισχύουν τα παρακάτω: Οι λογαριασμοί της Εταιρείας θα κινούνται από τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου με μόνη την υπογραφή του έως το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ. Άνω του ποσού αυτού, απαιτείται δεύτερη υπο γραφή ενός εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου. Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2011 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ (10) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΙΓΑ ΛΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.». Την 29/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Θεσσαλονίκης), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΛΙΓΑΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63025/62/Β/07/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) Νικόλαος Θεοδωρίδης του Ευθυμίου με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε β) Νικόλαος Δουλαβέρης του Γεωργίου με αριθμό Μητρώου Ο.Ε α) Θεόδωρος Τζιώτζιος του Γεωργίου με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε 0399/ β) Χαρίκλεια Δάλλα του Αγγέλου με αριθμό Μητρώου Ο.Ε 0394/ Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (11) επω νυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την 29/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 9321/62/Β/86/1156. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 β) ΜΩΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε α) ΚΑΛΤΣΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε β) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώ ου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (12) επω νυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK ABEE». Την 29/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK ABEE» και αριθμό Μητρώου 32174/62/Β/94/0274. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0397/43977 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού. β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε. 0301/56904 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού. α) ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού β) ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτε χνικού. Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (13) επω νυμία «Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΦΟΙΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ Α.Ε και ΦΟΙΡΟΣ HOME A.E». Την 25/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΦΟΙΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ Α.Ε και ΦΟΙΡΟΣ HOME A.E» και αριθμό Μητρώου 50702/62/Β/01/0271. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: α) Τακτικοί: α) ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΜΙΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού α) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε β) ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΥ με αριθ μό μητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ (14) επωνυμία «OXORD ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «OXORD COMPANY A.E.». Την 25/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OXORD ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «OXORD COMPANY A.E.» και αριθμό Μητρώου 32642/62/Β/95/0024. Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (15) επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΕ». Την 25/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 08/08/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 19429/62/Β/89/0120 με το οποίο ορίστηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας, μέχρι τις 20/03/2016, ο πρόεδρος του Δ.Σ Οικονομίδης Νικόλαος του Πλάτωνα και ο Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομίδης Κωνσταντίνος του Πλάτωνα, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους, τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, ομού και χωριστά για όλες τις πράξεις που διενεργούν. Μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων, όπως καθορίζεται από το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας, περιλαμβάνεται το δικαίωμα να ενεργούν ως εξής: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσμα τα, αποδείξεις και τοκομερίδια. Να εισπράττουν χρήματα εμβαλλόμενα, να εκδί δουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγ ματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές και άλλες επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να εξοφλούν αυτές που εκδίδονται, να συνάπτουν τραπεζικές συμβάσεις πάσης φύσεως, να παρέχουν εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσε ων κατά της εταιρείας επί κινητών και ακίνητων, να παρέχουν ενέχυρο, υποθήκη, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα, να συνάπτουν συμβάσεις, χο ρηγήσεις εγγυητικών επιστολών, να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιου πάσης Δημόσιας Αρχής και Υπηρεσίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον παντός Νομικού και Φυσικού Προ σώπου ως και ενώπιον όλων των πολιτικών, ποινικών, φορολογικών, Διοικητικών Δικαστηρίων παντού βαθ μού αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας και να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως. Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ (16) επω νυμία «ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟ ΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.». Την 25/08/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΓ ΓΕΝΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 39373/62/Β/97/0224. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΝΤΑΒΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε β) ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθ μό μητρώου Ο.Ε α) ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε β) ΜΠΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 04.09.2019 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ ( 5.941.240,20)

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019 Καποδιστρίου 104, 142 35 Ν. Ιωνία, Αττική Τηλ.: 210 2717720, Fax: 210 2717723 www. themeli. gr,themeli@themeli.gr Αρ. Μ.Α.Ε. 14385/01 ΑΤ/Β/86/297/95 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2910 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11818 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (όπως ισχύει μετά την από 18/06/2009 τροποποίησή του. Με υπογράμμιση τίθεται το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26-03-2018 Αθήνα, 22-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: 1099114 Πληροφορίες: Δ. Πέτσας Τηλέφωνο: 2103382128

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13926 27 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2583 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1614 20 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9626 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25/10/2018 Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2909 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4873 5 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17.6.2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η ιαγνωστικό και Θεραϖευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ, ανακοινώνει ότι την 17.06.2009, έλαβε χώρα η Β Εϖαναληϖτική Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ξάνθη,08/02/2016 Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/787 Ταχ. Δ.νση Β. Κωνσταντίνου 1 Ταχ. Κώδικας : 67132 Αρμόδιος για την SIAKKA

Διαβάστε περισσότερα

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1388 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 23.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 05.05.2017 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10898 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥOYΣΑΣ ΣΤO ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.» ΤΗΣ 28.06.2019 Στο Ηράκλειο Αττικής, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 07.02.2018 Αρ. Πρωτ.: 1122246 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 17-07 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 3435 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ A ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 8294 Καποδιστρίου 34 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4930 7 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9573 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3648 13 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8919 23 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 6 14 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΟΕ» ΑΦΜ: 082802700 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071760020000 Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της εταιρίας υπό την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ Ι» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119687301000 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10622 29 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: stellam@chania-cci.gr Χανιά,04/11/2016 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Λ. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «Λάμπρος Σαμαρτζής Ο.Ε.» (τροποποίηση άρθρων 2,5,6,9,10) Στo Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ ΣΕΛ. -015- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ 29-07-2015 Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «DELIVERAS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6810 2 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θέση Κύριλλος 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ. 210 6293500 Fax: 210 6293503 www.motodynamics.gr ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ )

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/09/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,17/03/2016 Αριθ. Πρωτ.:373544

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

«ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» Στη Ρόδο σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016 μεταξύ των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1191 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα