ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΛΑ ΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩ ΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΛΑΪΤ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟ ΝΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΙ ΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΤΡΑ ΪΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και δ.τ. «DATAR.C.». 5 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΑΝΑ ΑΞΤΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕ ΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑ ΤΩΝ» και δ.τ. «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚ ΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΜΩΝ» Ανακοινώσεις την επωνυμία «MERSEN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΟΥ» και δ.τ. «MERSEN Hellas S.A.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.» την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK ABEE» την επωνυμία «Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΦΟΙΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ Α.Ε και ΦΟΙ ΡΟΣ HOME A.E» επωνυμία «OXORD ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «OXORD COMPANY A.E.» την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΕ» την επωνυμία «ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΓΕ ΝΙΔΗΣ Α.Ε.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΛΑΪΤ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΛΑ ΪΤ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την 19/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΛΑΪΤ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΛΑΪΤ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 66615/02/Β/08/97, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία, με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της επι χείρησης και την έκδοση ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ και διαιρείται σε ονομα στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2011 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΝΙΚ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ (2) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 26/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Μητρώου 34395/10/Β/95/009 που αποφάσισε η τακτι κή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 30/06/2011 Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε αφορά το άρθρο 5 παρ. 1 και έχει σε περίληψη ως εξής: Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορί σθηκε σε σαράντα τρία εκατομμύρια ( ,00) δραχμές διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες (43.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 6772/ ) και αυξήθηκε δια δοχικά και ανήλθε στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα ένα χιλιάδων και τριακοσίων ( ,00) ευρώ (ΦΕΚ 13353/ ) αυξάνεται και πάλι ύστερα από απόφαση της 30/06/2011 τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων κατά έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα και εξήντα λεπτών (11.730,60) ευρώ με την έκ δοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (7.980) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) ευρώ η κάθε μία, με κεφαλαιοποίη ση αντιστοίχου ποσού εκ του λογαριασμού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έτσι ανέρχε ται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τριάντα και εξήντα λεπτών ( ,60) ευρώ διαιρούμενο σε επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1.47,00) η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Μεσολόγγι, 26 Αυγούστου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης κ.α.α. ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΝΤΟΓΡΟΥΝΗ (3) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΩ ΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟ ΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 31/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Πρωτ. 3654/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑ ΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟ ΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 45169/22/Β/00/5 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρο 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρί στηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4παρ. 2α και 7β παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με τις διαδο χικές αυξήσεις αυτού ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστι κής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Με την από 30/6/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Συνέλευσης των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα μία χι λιάδων ευρώ ( ,00 ) με έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εκατό (16.100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ) εκάστη, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) και κατανέμεται σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονο μαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ) η κάθε μία. Πάτρα, 31 Αυγούστου 2011 Π. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑ ΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 30/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Πρωτ /3417/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑ ΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 9886/22/ Β/86/87 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρο 4 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου κατα στατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 4 γ) Κατασκευή, εμπορία, επιδιόρθωση, αποθήκευση, χονδρική και λιανική πώληση, εισαγωγές εξαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις: 1. Αντλητικών συγκροτημάτων και μηχανισμών άντλη σης, 2. Υδραυλικών συστημάτων π.χ. σωλήνες για οικιακή, γεωργική, βιομηχανική και κάθε χρήση 3. Αρδευτικών συστημάτων και εξοπλισμού για γε ωργική χρήση 4. Γεωργικών μηχανημάτων 5. Σωλήνων γεωτρήσεων δ) Λειτουργία μηχανουργείου για μηχανουργικές ερ γασίες, επισκευές και κατασκευές γεωργικών μηχανη μάτων Κατά τα λοιπά το ανωτέρω άρθρο παραμένει ως έχει. Πάτρα, 30 Αυγούστου 2011 Π. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και δ.τ. «DATAR.C.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 25/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Πρωτ /2786/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και δ.τ. «DATA R.C.» και με αριθμό μητρώου 67089/22/Β/08/62 με την οποία αποφα σίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4παρ. 2α και 7β παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με τις διαδοχι κές αυξήσεις αυτού ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαι ρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,00 ευρώ η κάθε μία. Με την από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (98.000,00 ) ως εξής: Α) με κεφαλαιοποίηση ποσού ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (97.200,37 ) που αφορά υπεραξία που προέκυψε από αναπροσαρ μογή της αξίας των ακινήτων κατ εφαρμογή του Ν. 2065/1992 κατά τα έτη 2004 (ποσό ,28 ευρώ) και 2008 (ποσό ,09 ευρώ). Β) με εισφορές των μετόχων ποσού επτακοσίων ενε νήντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (799,63 ) με μετρητά Κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κε φάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ( ,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά (7,00) ευρώ η κάθε μία. Πάτρα, 25 Αυγούστου 2011 Π. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ (6) νυμης Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡ ΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΑΝΑ ΑΞΤΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 603/11

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ ΝΑ ΑΞΤΕ» και αριθμό μητρώου 19997/90/Β/89/16, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη ψη): 1. To M.K. της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακο σίων εβδομήντα τριών ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών ( ,25) ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17/08/2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,50 και ανήλθε σε ,75 δύο εκατομμύρια εκατόν είκο σι δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά. 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,75 με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνό λου των μετοχών και ανήλθε στο ποσό των ,50 ευρώ. 4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2011, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,25 και ανήλθε στο ποσό των ,75 ευρώ (δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντα κόσια πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά). Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,75 (δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενή ντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 38,75 ευρώ έκα στης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Ζάκυνθος, 9 Αυγούστου 2011 Ο Διευθυντής Ι. ΣΤΟΥΦΗΣ (7) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕ ΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΠΛΕ ΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από πρα κτικό της Ε.Γ.Σ των μετοχων, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕ ΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» διακρ. τιτλο «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ» και Αριθμό Μητρώου /55/Β/01/05/006, με το οποίο αποφασίστηκε η τροπ/ση του άρθρου τρία (3) του καταστατικού της, δια της προσθήκης εδαφίου θ στην παρ. 1. Η καταχώρηση των ως ανω στοιχείων γίνεται σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α κ 7β παρ. 1 του Ν.2190/20. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο ΜΑΕ και ολόκληρο το Νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με το τροποποιούμενο άρθρο. Η τροπ/ση που εγκρίθηκε έχει ως έξης: Τροπ/μένο άρθρο τρία (3) Σκοπός 1. α) Η κατασκευή, η επεξεργασία και η εμπορία νη μάτων, υφασμάτων, ενδυμάτων. β) Η κατασκευή, η επεξεργασία και η εμπορία ενδυ μάτων ανδρικών, γυναικείων, παιδικών, η πώληση τους με κέρδος σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, περιλαμβάνοντας έτσι όλους τους τομείς ενδύματος. γ) Η προς τρίτους παροχή υπηρεσιών μεταποίησης του νήματος, υφάσματος και ενδύματος (φασόν). δ) Κλωστήρια νημάτων. ε) Βαφεία Φινιστήρια. στ) Εκκοκκιστήρια βάμβακος. ζ) Η εμπορία εκκοκκισμένου βάμβακος. η) Η εισαγωγή, εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών. θ) Η εμπορία μηχανών κλωστοϋφαντουργίας, βαφικών και μηχανών τυπωτηρίου, καθώς και όλων των συναφών με τα ανωτέρω μηχανήματα εξαρτημάτων. Οι παραπάνω σκοποί δύναται να επιδιωχθούν εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας τηρουμένων των δια τάξεων των σχετικών νόμων και κανονισμών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. β) Να αγοράζει, μισθώ νει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μι σθώνει ακίνητα, να αγοράζει και να πωλεί χρεόγραφα. Κιλκίς, 31 Αυγούστου 2011 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ (8) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΜΩΝ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 31/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτοκόλ λου 2423/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 17/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΜΩΝ» και αριθμό μητρώου 20602/81/ Β/89/38, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: ο Μετοχικό κεφάλαιο 1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε πενήντα εκατομμύρια ( ) δραχμές και διαιρεί το σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές ονο μαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) της κάθε μίας. α. Με την από 22/6/1995 απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών η καθεμία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των δραχμών και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών η καθεμία. β. Με την από 10/12/2003 απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης αποφασίστηκε: 1. Μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονο μαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. 2. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 304,78 ευρώ, λόγω της μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. Ύστερα από τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,44 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ. γ. Με την από 8/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,83 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομα στικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,27 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομα στικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. δ. Με την από 17/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,43 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομα στικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία, έτσι ώστε το μετοχι κό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,70 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. Ερμούπολη, 31 Αυγούστου 2011 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (9) επω νυμία «MERSEN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝ ΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΟΥ» και δ.τ. «MERSEN Hellas S.A.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την 19/08//2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MERSEN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΟΥ» και δ.τ. «MERSEN Hellas S.A.» και αριθμό Μητρώου 35718/02/ Β/96/163, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ν. Φαλήρου 31) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Luc Themelin του Jean Themelin και της Jeanine Peytour, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1961 στη Gonesse (Γαλλία), κάτοικος Mery sur Oise (Γαλλία), 10 rue des ougeres, κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου με αριθ. 05P34481, Γάλλος υπήκοος, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου του Ελευθερίου και της Χρυσούλας, χημικός μηχανικός, γεννηθείς το 1956 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττι κής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθ. 42, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕΙ 40355/2007 AT Ν. Σμύρνης, Ελληνας υπήκοος, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 3. Στέφανος Ρετσίδης του Δανιήλ και της Ουρανίας, λογιστής, γεννηθείς το 1955 στο Ρήγιο Έβρου, κάτοικος Ρέντη Αττικής, οδός Π. Νικολαΐδη 33, κάτοχος Α.Δ.Τ. Π375015/90 AT IB Πειραιά/Ελληνας υπήκοος, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Μοσχάτου ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ομόφωνα τον Παπα κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., όπως εκπροσωπεί αυτήν, όπως προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από το καταστα τικό αυτής και δεσμεύει αυτή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον Παπακωνσταντίνου εξουσίες οι οποίες ενδεικτικά έχουν ως κατωτέρω: α) Να διευθύνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Εται ρείας και τις εν γένει δραστηριότητες αυτής και να υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία. β) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας αποφασίζοντας για την αμοιβή τους, τους όρους προσλήψεως τους και τα καθήκοντα τους υπο γράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο δήλωση ή καταγγε λία συμβάσεως απευθυνόμενα προς κάθε υπάλληλο ή εργάτη, όπως επίσης και προς το Υπουργείο Εργασίας τους Οργανισμούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. ΙΚΑ) και άλλους οργανισμούς και Αρχές. γ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων ενώ πιον κάθε δικαστικής αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε φορολογικής, τελωνειακής ή ταχυδρομικής αρχής, κάθε τηλεπικοινωνιακής αρχής ή υπηρεσίας στην Ελλά δα κάθε σιδηροδρομικής ή αεροπορικής υπηρεσίας και ενώπιον κάθε άλλης αρχής. Να συνάπτει συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε δέσμευση απέναντι στα ανωτέρω αναφερθέντα νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες. δ) Να αιτείται έκδοσης εγγυητικών επιστολών ή να εκδίδει εντάλματα πληρωμών σχετικά με τις ανωτέρω πιστώσεις.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ε) Να υπογράφει πιστοποιητικά, παραγγελίες για την προμήθεια υλικών εφοδίων μηχανημάτων ή μηχανολο γικού εξοπλισμού, πρώτων υλών κ.λπ. και κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση εκτελωνισμού κάθε είδους και κάθε αναφορά απευθυνόμενη προς το Κράτος και προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες γενικά, προς το Εμπορικό Επιμε λητήριο, Τράπεζες, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες Αρχές συνδεόμενες με οποιοδήποτε τρόπο με την εισαγωγή υλικών, προμηθειών κ.λπ. στ) Να παραλαμβάνει συστημένα ή με κάθε άλλο μέσο διαβαθμισμένα έγγραφα ή δέματα απευθυνόμενα στην Εταιρεία μέσω του ταχυδρομικού γραφείου, του τελω νείου, του σιδηροδρόμου, του αεροταχυδρομείου ή δι άλλου μέσου μεταφοράς. ζ) Να υποβάλλει κάθε δήλωση στις Δημόσιες Αρχές σχετική με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να πλη ρώνει χρέη και φόρους που οφείλονται λόγω των ως άνω δραστηριοτήτων. Να υπογράφει και να αποστέλλει κάθε αξίωση σχετική με τα ως άνω χρέη και φόρους ή να απορρίπτει τέτοιες αξιώσεις. Να ζητά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και φόρων. η) Να αξιώνει και να εισπράττει κάθε ποσό οφειλό μενο στην Εταιρεία και να εκδίδει σχετικές αποδείξεις. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει κάθε είδους διαπραγματεύσιμους τίτλους συμπεριλαμβανομένων συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων. θ) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων, εγκα ταστάσεων, εξοπλισμού και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου. ι) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης τραπεζικών θυρί δων και να έχει πρόσβαση στις μισθούμενες τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας. ια) Να εκχωρεί μία ή περισσότερες από τις αρμοδι ότητές του για συγκεκριμένα ή αόριστα χρονικά δια στήματα και κάτω από περιορισμούς που ο ίδιος θα αποφασίσει σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα δρουν είτε χωριστά είτε από κοινού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζει αναπληρω ματικούς για να τον υποκαθιστούν στην άσκηση των εξουσιών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου να υπογράφει αντί γραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου εν όλω ή εν μέρει. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί ομόφωνα τις ως άνω υπό στοιχεία α έως ι εξουσίες και στον Luc Themelin. Ειδικότερα, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ισχύουν τα παρακάτω: Οι λογαριασμοί της Εταιρείας θα κινούνται από τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου με μόνη την υπογραφή του έως το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ. Άνω του ποσού αυτού, απαιτείται δεύτερη υπο γραφή ενός εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου. Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2011 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ (10) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΙΓΑ ΛΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.». Την 29/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Θεσσαλονίκης), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΛΙΓΑΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63025/62/Β/07/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) Νικόλαος Θεοδωρίδης του Ευθυμίου με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε β) Νικόλαος Δουλαβέρης του Γεωργίου με αριθμό Μητρώου Ο.Ε α) Θεόδωρος Τζιώτζιος του Γεωργίου με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε 0399/ β) Χαρίκλεια Δάλλα του Αγγέλου με αριθμό Μητρώου Ο.Ε 0394/ Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (11) επω νυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την 29/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 9321/62/Β/86/1156. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 β) ΜΩΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε α) ΚΑΛΤΣΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε β) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώ ου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (12) επω νυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK ABEE». Την 29/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK ABEE» και αριθμό Μητρώου 32174/62/Β/94/0274. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0397/43977 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού. β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε. 0301/56904 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού. α) ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού β) ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτε χνικού. Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (13) επω νυμία «Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΦΟΙΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ Α.Ε και ΦΟΙΡΟΣ HOME A.E». Την 25/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΦΟΙΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ Α.Ε και ΦΟΙΡΟΣ HOME A.E» και αριθμό Μητρώου 50702/62/Β/01/0271. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: α) Τακτικοί: α) ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΜΙΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού α) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε β) ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΥ με αριθ μό μητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ (14) επωνυμία «OXORD ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «OXORD COMPANY A.E.». Την 25/08/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OXORD ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «OXORD COMPANY A.E.» και αριθμό Μητρώου 32642/62/Β/95/0024. Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (15) επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΕ». Την 25/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 08/08/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 19429/62/Β/89/0120 με το οποίο ορίστηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας, μέχρι τις 20/03/2016, ο πρόεδρος του Δ.Σ Οικονομίδης Νικόλαος του Πλάτωνα και ο Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομίδης Κωνσταντίνος του Πλάτωνα, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους, τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, ομού και χωριστά για όλες τις πράξεις που διενεργούν. Μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων, όπως καθορίζεται από το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας, περιλαμβάνεται το δικαίωμα να ενεργούν ως εξής: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσμα τα, αποδείξεις και τοκομερίδια. Να εισπράττουν χρήματα εμβαλλόμενα, να εκδί δουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγ ματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές και άλλες επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να εξοφλούν αυτές που εκδίδονται, να συνάπτουν τραπεζικές συμβάσεις πάσης φύσεως, να παρέχουν εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσε ων κατά της εταιρείας επί κινητών και ακίνητων, να παρέχουν ενέχυρο, υποθήκη, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα, να συνάπτουν συμβάσεις, χο ρηγήσεις εγγυητικών επιστολών, να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιου πάσης Δημόσιας Αρχής και Υπηρεσίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον παντός Νομικού και Φυσικού Προ σώπου ως και ενώπιον όλων των πολιτικών, ποινικών, φορολογικών, Διοικητικών Δικαστηρίων παντού βαθ μού αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας και να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως. Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ (16) επω νυμία «ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟ ΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.». Την 25/08/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΓ ΓΕΝΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 39373/62/Β/97/0224. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΝΤΑΒΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε β) ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθ μό μητρώου Ο.Ε α) ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε β) ΜΠΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX