نآ ﯽﻟﺎﻌﻓ ﺖﺴﯾز ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و لﺎﻌﻓ ﺖﺴﯾز ﮏﯿﻣاﺮﺳ ﻪﺸﯿﺷ ردﻮﭘ ﻮﻧﺎﻧ ﯽﺑﺎﯾ ﻪﺼﺨﺸﻣ و ﻪﯿﻬﺗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "نآ ﯽﻟﺎﻌﻓ ﺖﺴﯾز ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و لﺎﻌﻓ ﺖﺴﯾز ﮏﯿﻣاﺮﺳ ﻪﺸﯿﺷ ردﻮﭘ ﻮﻧﺎﻧ ﯽﺑﺎﯾ ﻪﺼﺨﺸﻣ و ﻪﯿﻬﺗ"

Transcript

1 1 مجله مواد نوین/ جلد 3 /شماره 3/ بهار 1392 تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی ا ن ویدا تقیزاده توفیقی احمد ساعتچی و مجتبی نصر اصفهانی چکیده در این پژوهش نانو پودر شیشه سرامیک زیست فعال با ترکیب شیمیایی 40%CaO 55%SiO 2 و 5%P 2 O 5 (درصد مولی) به روش سل ژل تهیه و مشخصه یابی شد. در این روش ابتدا مواد اولیه سیلیس و کلسیم دار در محیط اسیدي هیدرولیز سپس در محیط بازي به صورت ژل در آمدند. نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس و آنالیز طیف سنجی مادون قرمز نشان داد که این پودر شیشه سرامیک با فاز بلوري هیدروکسی آپاتیت است. از میکروسکوپ الکترونی روبشی میدان الکتریکی براي تعیین اندازه و ریخت شناسی ذرات استفاده شد. زیست فعالی این پودر به وسیله توانایی تشکیل لایه هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیهسازي شده بدن بررسی شد و زیست فعالی آن به وسیله میکروسکوپ الکترونی و آنالیز طیف سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس تایید گردید. بنابراین این نانو پودر با زیست فعالی خوب میتواند در مصارف پزشکی مانند ترمیم استخوان و سیستم هاي رهایش دارو کاربرد داشته باشد. واژههاي کلیدي: شیشه سرامیک فرایند سل ژل زیست فعالی و نانو. 1- دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشکده مهندسی مواد اصفهان ایران. 2- استاد دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد اصفهان ایران. 3- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشکده مهندسی مواد اصفهان ایران. - نویسنده مسي ول مقاله:

2 تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن 2 بنابراین شیشه سرامیکها امکان بهینهکردن خواص از راه کنترل ترکیب ریخت شناسی و اندازه بلور و مقدار بلوري شدن را فراهم میآورند[ ]. هدف از این پژوهش تهیه نانو پودر شیشه سرامیک به روش سل ژل مشخصه یابی و بررسی زیست فعالی آن میباشد. مواد وروش ها در این پژوهش براي بدست آوردن نانو ذرات شیشه سرامیک (ml%)55:40:5) (SiO 2 :CaO:P 2 O 5 ابتدا 7/639 گرم نیترات کلسیم چهار آبه (شرکت مرك تقریبا خالص) و 9/84 میلی لیتر تترا اتیل ارتوسیلیکات (شرکت مرك %99) در محلول آب مقطر و اتانول شامل 120 میلی لیتر آب و 60 میلی لیتر اتانول ریخته شد. اسیدیته مخلوط به وسیله اسید سیتریک بین 1-2 ثابت نگه داشته شد و این مخلوط به قدري هم زده شد تا یک محلول شفاف بدست آمد. مخلوط دوم به وسیله افزودن 1/078 فسفات آمونیوم (شرکت مرك تقریبا خالص) و 15 گرم پلی اتیلن گلیکول (شرکت مرك PEG Mw 10,000) به 1500 میلی لیتر آب مقطر ساخته شد و پيشگفتار ساخت موادي که توانایی تشکیل پیوندي مستحکم با بافت استخوان براي ترمیم مناسب سیستم اسکلتی داشته باشند یکی از اهداف علم بیومواد است[ 1 ]. شیشههاي زیست فعال جزء بیو سرامیکهایی هستند که توانایی ایجاد پیوند شیمیایی با بافتهاي سخت و نرم را دارند. نخستین وسیله شیشه هنچ ساخته شد. زیست فعال درسال به میلادي 1969 او توانست نشان دهد که این شیشه میتواند بدون ایجاد لخته خون در اطراف بافتهاي بدن با آنها پیوند تشکیل دهد[ 2-5 ]. یکی از انواع شیشههایی که توانایی ایجاد پیوند با استخوان را دارند شیشههاي بر پایه CaO-P 2 O 5 -SiO 2 هستند. این شیشهها در برابر محلول شبیهسازي شده بدن تشکیل هیدروکسی کربنات آپاتیت میدهند و در بسیاري از موارد بالینی که نیاز به تولید وترمیم استخوان است میتواند کاربرد داشته باشد [6-7]. درسالهاي اخیر پژوهشگران بیومواد تلاشهاي بسیاري براي پیشرفت شیشههاي زیست فعال انجام دادند. آنها دریافتند شیشههایی که به روش سل ژل تهیه میشوند نسبت به شیشههاي تهیه شده به روش متداول و تجاري ذوبی ترکیبات سادهتري دارند و همبندي با استخوان در این شیشهها به دلیل ساختار متخلخل بیشتر است [8-9]. این روش شامل یک سري تغییرات از یک حالت کلوییدي به شکل ژل و سپس به حالت سرامیک میباشد که نتیجه عمل همان شیشه است. در این فرایند یک شبکه گسترده از یک اکسید با ایجاد پیوندهاي متعدد به مرور زمان و در دماي اتاق تشکیل میگردد. بسته به تکرار پذیري فرایند و همچنین نوع ساختار مونومرهاي شبکه ماده تولید شده بلوري یا به صورت بی شکل است[ 10 ]. کاهش اندازه ذرات منجر به افزایش زیست فعالی میگردد. مطالعات نشان داد که زیست فعالی سرامیک هاي با اندازه ذرات نانو به طور قابل توجهی بیشتر است[ 11 ]. عملیات حرارتی شیشههاي زیست فعال منجر به جداسازي فاز و بلوري شدن میگردد که این موجب اندکی تغییر در میکرو ساختار نمونهها مانند چگالی و تخلخل شده که این تغییرات باعث افزایش استحکام پیوندي و مقاومت در برابر شکنندگی همراه با مقداري کاهش در بیوفعالی میشود. اسیدیته مخلوط به وسیله آمونیاك در مقدار 11 ثابت ماند. مخلوط نخست روي مخلوط دوم ریخته و به مدت دو روز هم زده شد به وسیله سانتریفوژ رسوب از محلول جدا و با خشک کن تصعیدي خشک و رسوب سفید رنگی بدست آمد سپس در 600 C به مدت 3 ساعت عملیات حرارتی شد. بمنظور مطالعه و ارزیابی رفتار حرارتی پودر آنالیز حرارتی همزمان DSC-TG بر روي ژل خشک شده بوسیله دستگاه labssy TG-DSC 1600 با سرعت 10 درجه سانتی گراد بر دقیقه انجام شد. مطالعه ساختاري پودر شیشه سرامیک به وسیله دستگاه پراش پرتو ایکس Cu Kα با تابش X'pert مدلPr-Philips (XRD) با طول موج 1/54 A در بازه 90> 2θ> 10 وگامهاي 0.02 و زمان هر گام 2.5 ثانیه انجام گرفت و درصد فاز بلوري به وسیله نرم افزار MAUD تعیین شد. براي بررسی بنیانهاي موجود در پودر از روش طیفسنجی مادون قرمز در محدوده و با cm -1

3 مجله مواد نوین/ جلد 3 /شماره 3/ بهار 1392 دستگاه FT-IR 6300 استفاده شد. و ریختشناسی اندازه ذرات به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی میدان الکتریکی شد. (FESEM) ویژه سطح مدل Hitachi S-4160 وسیله به انجام دستگاه Srptmeter Kelvin 1042 اندازهگیري شد. براي بررسی زیست فعالی این پودر در معرض محلول شبیهسازي شده بدن( SBF ) قرار گرفت و تشکیل هیدروکسی آپاتیت بهوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل Philips-XL30 مجهز به آنالیز عنصري تفکیک انرژي پرتو ایکس ) (EDX طیف سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس انجام گرفت. نتایج و بحث مشخصه یابی پودر شیشه سرامیک شکل 1 منحنی آنالیز حرارتی پودر خشک شده از دماي اتاق تا 1200 C را نشان می دهد. آب تا دماي 250 C کاملا خارج شد. کاهش وزن از دماي 250 C تا 650 C مربوط به حذف پلی اتیلن گلیکول و تجزیه دیگر پیش مادهها نظیر نیتراتها و فسفاتها بود. مقدار کاهش وزن مرحله اول 5 درصد و مرحله دوم 15 درصد بود. پس از این دما کاهش وزن کمتر شد. پیکهاي گرماده در 50 C C 300 و به ترتیب مربوط به ذوب شدن و تجزیه پلی اتیلن گلیکول میباشد. دماي شیشهاي شدن حدود 600 C مشاهده شد. این منحنی در دماهاي 850 C و 730 پیک گرماده نشان داد که نشانگر بلوري شدن وسیله آنالیز پراش اشعه ایکس تایید شد. شیشه است این نتیجه به نتایج مطالعات پژوهشگران نشان داد که افزایش دماي پخت بیو شیشهها موجب افزایش بلوري شدن و درنتیجه کاهش زیست فعالی آنها میشود. از سوي دیگر دماي شیشه اي شدن شیشه هاي زیست فعال C گزارش شده است نشان داد. بنابراین که منحنی آنالیز حرارتی نیز آن را در این پژوهش بمنظور دستیابی به شیشه سرامیک با فاز بلوري هیدروکسی آپاتیت و حداکثر زیست فعالی ممکن دماي 600 C براي عملیات حرارتی انتخاب گردید[ ]. 3 شکل 2 الگوي پراش را پس از عملیات حرارتی در دماي 600 C نشان میدهد. پیکهاي بدست آمده مربوط به هیدروکسی آپاتیت است که با شماره کارت مطابقت داشت بنابراین با توجه به الگوي پراش پودر بدست آمده داراي زمینه شیشه است که در آن فاز بلوري هیدروکسی آپاتیت وجود دارد که به کمک نرم افزار MAUD مقدار فاز هیدروکسی آپاتیت %40 بدست آمد. یکی از روشهاي تعیین اندازه دانه استفاده از عرض پیک موجود در الگوي پراش پرتو ایکس در نصف ارتفاع است که به روش شرر موسوم است. شرر کرنش شبکه را در نظر نگرفت و تمام پهن شدگی ذاتی را مربوط به ریز شدن دانه ها فرض کرد و رابطه زیر را پیشنهاد داد 0.89λ t = β csθ که در آن t اندازه دانه λ طول موج مورد استفاده براي تویوپ مس β عرض پیک انتخاب شده در نصف ارتفاع بر حسب رادیان و θ زاویه پیک بر حسب درجه است. اندازه دانه براي این پودر با این روش 25 نانومتر بدست آمد. شکل 3 طیفسنجی مادون قرمز را نشان میدهد. پیک 1- cm 1100 مربوط به پیوندهاي ارتعاش کششی پیوند هاي Si O Si و P O است. باند کوچکی که در 815 ظاهر شده ارتباط با پیوند ارتعاش کششی 467 ارتعاش خمشی 598 و cm به cm -1 cm -1 Si O دارد و باندي که در این پیوند است. پیکهاي cm -1 ترتیب مربوط به ارتعاش خمشی P O در حالت کریستالی و آمورف است. پیک در 1- cm 1480 مربوط به مینرالیزه شدن ذرات در اتمسفر با آب و دي اکسیدکربن به دلیل وجود باند C O است. باندهاي 3485 و این طیف cm 1 cm مربوط به H O است. بنابراین نیز وجود شیشه سرامیک که داراي فاز هیدروکسی آپاتیت است را تایید کرد. [15-17]. شکل 4 تصویر میکروسکوپ الکترونی میدان الکتریکی پودر عملیات حرارتی شده است. ذرات با ابعاد کمتر از 50 نانومتر مشاهده شد. این ذرات به شکل کروي هستند. سطح ویژه پودر شیشه سرامیک 150 بدست m 2 g/ آمد. این مقدار در مقایسه با انواع شیشههاي ذوبی که 0/15-2/7 گزارش شده است به سطح ویژه آنها m 2 g/ گونه شایان توجهی افزایش داشت [18 9].

4 تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن 4 افزایش یافته است که نشانگر تشکیل هیدروکسی آپاتیت کربناتی است. شکل 8 نتایج پراش پرتو ایکس قبل و بعد از قرارگیري در محلول شبیه سازي شده بدن نشان می دهد. پس از 21 روز غوطه وري مقدار فاز هیدروکسی آپاتیت بیشتر شد. رفتار زیست فعالی پودرها با کاهش اندازه دانه و افزایش سطح ویژه بهتر میشود زیرا تبادل یونی براي پودرهایی با دانههاي ریز که داراي نسبت سطح به حجم بالایی هستند قابل توجه است. بنابراین پیشبینی شد که این پودر با اندازه نانومتري و سطح ویژه بالا زیست فعالی خوبی داشته باشد. آزمون زیست فعالی پودر شکل 5 تصویر میکروسکوپ الکترونی پودر پیش و پس از غوطه وري و شکل 6 الگوي آنالیز عنصري با طیفسنجی توزیع انرژي پرتو ایکس پودر بعد از قرارگیري در محلول شبیهسازي شده بدن را نشان میدهد. پس از 21 روز غوطه وري شکلگیري ذرات هیدروکسی آپاتیت مشاهده شد. نتایج آنالیز عنصري تفکیک انرژي پرتو ایکس افزایش مقدار فسفر و کلسیم وکاهش مقدار سیلسیم را نشان داد. شکل 7 نتایج طیف سنجی مادون قرمز پیش و پس از قرارگیري در محلول شبیهسازي شده بدن نشان میدهد. پس از 21 روز غوطه وري در محلول شبیهسازي شده بدن آزمون طیف سنجی در شدت پیکهاي P-O و C O نتیجه گیری نانوذرات شیشه سرامیک با ابعاد زیر 50 نانومتر با روش سل ژل تهیه شد. مواد اولیه در محیط اسیدي هیدرولیز و سپس در محیط قلیایی متراکم شدند. دماي عملیات حرارتی 600 C انتخاب شد و این عملیات حرارتی باعث ایجاد پودر شیشه سرامیک گردید. پودر تولید شده کامپوزیت با زمینه شیشه میباشد که در آن فاز هیدروکسی آپاتیت وجود دارد. این پودر سطح ویژه بالایی داشته و بررسی زیست فعالی آن نشان داد که پس از غوطهوري در محلول شبیهسازي شده بدن هیدروکسی آپاتیت روي آن تشکیل شد. این نتایج نشان دادند این پودر قابل استفاده در مصارف طبی مانند نانو کامپوزیتهاست. س- Refrences 1- L. Liu, Synthesis and characterizatin f Yttrium/HA nan particles, Key engineering matrials, Vl. 19, pp , L.L. Hench, The stry f Biglass, Jurnal f Materials Science: Materials in Medicine, Vl. 17, pp , B.D. Ratner, A. S. Hffman, F. J. Schen and J. E. Lemns, An Intrductin t Materials in Medicine, 2nd Ed, Elsevier Academic Press, pp. 18, I.D. Thmpsn and L.L. Hench, Mechanical prperties f biactive glasses,glass-ceramics and cmpsites, Jurnal f Engineering in Medicine, Vl. 212, pp , راهپیما م. فتحی و ر. ابراهیمی کهریزسنگی و ع. دوست محمدي ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال - زیرکونیا به روش سل -ژل روي زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاري آن مجله مواد نوین جلد 3 شماره 2 زمستان N. Nabian, M. Jahanshahi and S.M. Rabiee, Synthesis f nan biactive glassceramic pwders and it s in vitr biactivity study in bvine serum albumin prtein, Mlecular Structure, Vl 998, pp , T. Kkub and H. Takadama, Hw useful is SBF in predicting in viv bne biactivity? Bimaterials, Vl. 27, pp , R. Li, A.E. Clark and L.L. Hench., An Investigatin f Biactive Glass Pwders by Sl-Gel Prcessing, Jurnal f Applied Bimdterial, Vl. 2, pp , P. Sepulveda, J. R. Jnes and L. L. Hench, Characterizatin f Melt-Derived 45S5 and sl-gel derived 58S Biactive Glasses, J Bimed Mater Res., 58(6), pp , W. Xia and J. Chang, Preparatin and characterizatin f nan-biactive-glasses (NBG) by a quick alkali-mediated sl gel

5 5 methd, Mater. Lett. 61, pp , T.J. Webster, R.W. Siegel and R. Bizis, Osteblast adhesin n nanphase ceramics, Bimaterials. Vl. 20, pp , C. Yurng and Z. Lian, Effect f thermal treatment n the micrstructure and mechanical prperties f gel- derived biglasses mater, Materials Chemistry and Physics, pp. Vl 94, , O. P. Filh, G. P. LaTrre and L. L. Hench, Effect f crystallizatin n apatitelayer frmatin f biactive glass 45%, Jurnal f Bimedical Materials Research, Vl. 30, pp , J. Ma, C.Z. Chen, D.G. Wang, X.G. Meng, J.Z. Shi, Influence f the sintering temperature n the structural feature and biactivity f sl gel derived SiO 2 CaO P 2 O 5 biglass, Ceramics Internatinal, Vl 36, pp , مجله مواد نوین/ جلد 3 /شماره 3/ بهار M.R. Majhi, R. Pyare, S.P.Singh, Studies n preparatin and characterizatins f CaO- Na 2 O-SiO 2 -P 2 O 5 biglass ceramics substituted with Li 2 O, K 2 O, ZnO, MgO, and B 2 O 3, Scientific and Engineering Research, Vl. 2, Z. Hng, A. Liu, L. Chen, X Chen, X. Jing, Preparatin f biactive glass ceramic nanparticles by cmbinatin f sl gel and cprecipitatin methd Jurnal f Nn- Crystalline Slids, 355, pp , Il-Sek Kima, P.N. Kumta, Sl gel synthesis and characterizatin f nan structured hydrxyapatite pwder, Materials Science and Engineering B, Vl. 111, pp , P. Sepulveda, J.R. Jnes, L.L. Hench, In vitr disslutin f melt-derived 45S5 and slgel derived 58S biactive glasses, J. Bimedical Mater Research, Vl.61, pp , پيوستها Heat flw (mw) Weight lss (%) Tempreture( ᵒc) شکل 1 - منحنی آنالیز حرارتی شیشه سرامیک. Ca 5 ( PO 4 ) ٣ (OH )

6 تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن 6 شکل - 2 الگوي پراش اشعه ایکس نشان داده شده پس از عملیات حرارتی در 600. C شکل - 3 طیف سنجی تبدیل فوریه شیشه سرامیک در محدوده طیف cm -1

7 7 مجله مواد نوین/ جلد 3 /شماره 3/ بهار 1392 شکل 4- تصویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی FESEM) ( از نانو ذرات شیشه سرامیک. b a Ca:28% P:8% Si:13 % Ca:22% P:4% Si: 26% شکل 5 - تصویر میکروسکوپ الکترونی a) پیش از قرارگیري b) پس از قرار گیري در محلول شبیه سازي شده بدن. شکل 6 - الگوي آنالیز عنصري با طیف سنجی توزیع انرژي پرتو ایکس پودر پس از قرارگیري در محلول شبیه سازي شده بدن

8 تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن 8 شکل 7 - طیف سنجی تبدیل فوریه a) پیش از قرارگیري b) پس از قرار گیري در محلول شبیه سازي شده بدن. : HAP Intensity(a.u.) b a شکل 8 - الگوي پراش اشعه ایکس a) پیش از قرارگیري b) پس از قرار گیري در محلول شبیه سازي شده بدن.

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

بخش 3: تحلیل کمی و کیفی دادههای XRD نویسندگان: علی انصاری فرزاد حسینی نسب مقدمه:

بخش 3: تحلیل کمی و کیفی دادههای XRD نویسندگان: علی انصاری فرزاد حسینی نسب مقدمه: بخش 3: تحلیل کمی و کیفی دادههای XRD نویسندگان: علی انصاری فرزاد حسینی نسب مقدمه: میتوان گفت مهمترین بخش از آشنایی با XRD تحلیل دادههایی است که در مورد مواد مختلف از طریق این روش به دست میآیند. روشهایی

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم: تاريخچه : فرآیند رسوب سختی )پیرسختی( در سال 6091 بوسیله آلمانی کشف گردید.

رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم: تاريخچه : فرآیند رسوب سختی )پیرسختی( در سال 6091 بوسیله آلمانی کشف گردید. رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم تاريخچه فرآیند رسوب سختی )پیرسختی( در سال 6091 بوسیله Dr.A.Wilm آلمانی کشف گردید. دکتر Wilm یک آلیاژ 4 درصد مس و 9/5 درصد منیزیم را حرارت داده و پس از آن به سرعت سرد نمود و

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر عملیات حرارتی بر سختی و مقاومت خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی الکترولس نیکل فسفر نانوالماس اعمال شده بر روي زیرلایه فولادي

بررسی تا ثیر عملیات حرارتی بر سختی و مقاومت خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی الکترولس نیکل فسفر نانوالماس اعمال شده بر روي زیرلایه فولادي بررسی تا ثیر عملیات حرارتی بر سختی و مقاومت خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی الکترولس نیکل فسفر نانوالماس اعمال شده بر روي زیرلایه فولادي محمد نیکنژاد مسعود میرجانی سعید برجی دانشگاه صنعتی مالکاشتر تهران چکیده

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method سنتز پروسکایت نانو بلورین (یک خط فاصله اندازه 6) Sr 0.895 Y 0.07 TiO 3±δ (یک خط فاصله اندازه 6) (یک خط فاصله اندازه 6) 3 2* زهرا رجایی محمدرضا محمدي احمد ساعتچی (یک خط فاصله اندازه 6) جلد 3 شماره 2 تابستان

Διαβάστε περισσότερα

در این تحقیق بهمنظور بررسی تا ثیر دماي تکلیس در ایجاد خاصیت فرومغناطیسی در ذرات بسیار ریز

در این تحقیق بهمنظور بررسی تا ثیر دماي تکلیس در ایجاد خاصیت فرومغناطیسی در ذرات بسیار ریز 25 بررسی اثر دماي تکلیس در ایجاد خاصیت فرومغناطیسی در ذرات بسیار ریز ابررساناي دماي بالاي HoBa 2 Cu 3 O 7-δ و هادي عربی 2 1 * فرزانه رمضانی 1 محمود رضاییرکنآبادي 2 1 آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و مطالعه نانو اکسیدهای مختلط آهن-باریم با روش تجزیه حرارتی کمپلکس معدنی

تهیه و مطالعه نانو اکسیدهای مختلط آهن-باریم با روش تجزیه حرارتی کمپلکس معدنی مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال سيزدهم شماره 74 تابستان 9314 تهیه و مطالعه نانو اکسیدهای مختلط آهن-باریم با روش تجزیه حرارتی کمپلکس معدنی و مهدی شهرکی مسعود رفیق اسماعیل زائی حمیده سراوانی دانشکده شیمی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

ثابت. Clausius - Clapeyran 1

ثابت. Clausius - Clapeyran 1 جدول 15 فشار بخار چند مایع خالص در دمای 25 C فشار بخار در دمایC (atm) 25 نام مایع 0/7 دیاتیل اتر 0/3 برم 0/08 اتانول 0/03 آب دمای جوش یک مایع برابر است با دمایی که فشار بخار تعادلی آن مایع با فشار اتمسفر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: هیربد کمالی نیا جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري مدل هایی که در جلسه ي پیش براي استفاده از توابع در الگوریتم هاي کوانتمی بیان

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد

تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد 77 ST-37 نشریه تخصصی مکانیک کاربردي دوره شماره 1 اسفندماه 1390 از صفحه 77 تا 85 تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد 2 چکیده 3 2 1* رمضانعلی مهدوي نژاد محمد خواجه افضلی و عنایت االله دزیانی 1 دانشیار

Διαβάστε περισσότερα

اولین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 01 و 00 اسفند ماه 0931 ترموالکتریکی آن مالئی مجتبی محمدی

اولین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 01 و 00 اسفند ماه 0931 ترموالکتریکی آن مالئی مجتبی محمدی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 01 و 00 اسفند ماه 0931 ساخت نانوذرات به روش هیدروترمال و الیه نازک آن به روش تبخیر حرارتی در خال (PVD) و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن 9 0 0 و 2 * و 0 2 سمیه گاراژیان

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر پوشش سیلیکون کاربید بر رفتار مقاومت به اکسیداسیون کامپوزیت کربن-کربن و گرافیت

تاثیر پوشش سیلیکون کاربید بر رفتار مقاومت به اکسیداسیون کامپوزیت کربن-کربن و گرافیت تاثیر پوشش سیلیکون کاربید بر رفتار مقاومت به اکسیداسیون کامپوزیت کربن-کربن و گرافیت مائده طباطبایی مجد مازیار آزادبه سید علی خلیفه سلطانی دانشگاه صنعتی سهند تبریز ایران پست اکترونیکی نویسنده مسئول: alikhalifesoltani@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان پائیز 2931/ سال ششم/ شماره ویژه دوم فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات www.jsme.ir ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب

Διαβάστε περισσότερα

بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان

بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان فصلنامه تحقيقات مكانيك كاربردي جلد 7 شماره 3 زمستان 433 بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان 3 2 علیرضا پیرمحمدی مهرانگیز قاضی محمد نیکیان - دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

سنتز شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلیآنیلین تحت نور مرئی در تخریب آالیندهی آلی

سنتز شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلیآنیلین تحت نور مرئی در تخریب آالیندهی آلی مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي ویژه نامه نخستين سمينار شيمي کاربردي ایران شهریور 5931 سنتز شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلیآنیلین تحت نور مرئی در تخریب آالیندهی

Διαβάστε περισσότερα

JARC (OH) 2 ) 6.

JARC (OH) 2 ) 6. JARC در کاربرد برای زیستی تقلید روش به آپاتیت هیدروکسی حاوی نانوکامپوزیت شناسایی و تهیه استخوان بافت مهندسی 5 مطیعی فرشته و 4 پاسدار هدی 3 و* آقابزرگ حمیدرضا 2 فام مسکین معصومه 1 اصالنی مهشید ایران تهران

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( هدف آزمایش : شناخت و بررسی عملکرد موتور بنزینی تئوری آزمایش: موتورهای احتراق داخلی امروزه به طور وسیع برای ایجاد قدرت بکار می روند. ژنراتورهای کوچک پمپ های مخلوط

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

یکی از راههاي مختلف کنترل رشد تومور روش درمانی برکیتراپی است که نقش مهمی در درمان

یکی از راههاي مختلف کنترل رشد تومور روش درمانی برکیتراپی است که نقش مهمی در درمان عنوان اختراع: تهیه نانوساختارهاي حاوي هولمیوم براي درمان سرطان بروش 1 برکیتراپی زمینه فنی اختراع: سرطان بیماري است که گروه بزرگی از مردم جهان را بطور عام و بدون تبعیض تحت تاثیر قرار می دهد. در تلاش براي

Διαβάστε περισσότερα

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )( shimiomd خواندن مقاومت ها. بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی. 3. بررسی قانون اهم برای مدارهای موازی بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون 4. بدست آوردن مقاومت

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه ایکس مدوله یا الاستیک افزایش نفوذ پذیری گرمای ویژه 4 نانومتری شدهاند پتانسیل عظیم خود را برای استفاده از

چکیده مقدمه ایکس مدوله یا الاستیک افزایش نفوذ پذیری گرمای ویژه 4 نانومتری شدهاند پتانسیل عظیم خود را برای استفاده از ٦٢٥ نشريه دانشكده فني دوره ۴۲ شماره ۵ شهريورماه ۱۳۸۷ از صفحه ۶۲۵ تا ۶۳۰ بررسي ساختار نانو ايجاد شده بر سطح ا لياژ ا لومينيوم ۶۰۶۱ با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي و پراش اشعه ايكس ۲ ۲* ۱ مجيد پرويزي

Διαβάστε περισσότερα

چکیده: Downloaded from jiaeee.com at 15: on Monday April 30th 2018

چکیده:  Downloaded from jiaeee.com at 15: on Monday April 30th 2018 لایه نشانی نازك سنسور گازي مبتنی برنیمه هادي اکسید قلع با روش غوطه وري Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.13- No.4-Winter 2016 چکیده: 1 محمدجواد کیانی 3 2 علیرضا

Διαβάστε περισσότερα

مدل سازي پارامترهاي بالستیک داخلی موتور سوخت جامد توسط مدل پیشنهادي SPPMEF

مدل سازي پارامترهاي بالستیک داخلی موتور سوخت جامد توسط مدل پیشنهادي SPPMEF مدل سازي پارامترهاي بالستیک داخلی موتور سوخت جامد توسط مدل پیشنهادي SPPMEF چکیده 2 1 معصومه ندیمی روزبه رمضانی شیراز خیابان ملاصدرا دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز mndsmnds40@yahoo.com در طراحی موشک هاي سوخت

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

اثر تبرید حین فرایند اصطکاکی اغتشاشی) FSP ( بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم آلیاژی 7075

اثر تبرید حین فرایند اصطکاکی اغتشاشی) FSP ( بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم آلیاژی 7075 علوم و مهندسی سطح 27-37)1395(28 اثر تبرید حین فرایند اصطکاکی اغتشاشی) FSP ( بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم آلیاژی 7075 عبداهلل لعل پور دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system سیستم زیر حرارتی ماهواره سرفصل های مهم 1- منابع مطالعاتی 2- مقدمه ای بر انتقال حرارت و مکانیزم های آن 3- موازنه انرژی 4 -سیستم های کنترل دما در فضا 5- مدل سازی عددی حرارتی ماهواره 6- تست های مورد نیاز

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 28. فرض کنید که m نسخه مستقل یک حالت محض دلخواه

جلسه 28. فرض کنید که m نسخه مستقل یک حالت محض دلخواه نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1392-1391 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: مرتضی نوشاد جلسه 28 1 تقطیر و ترقیق درهم تنیدگی ψ m بین آذر و بابک به اشتراك گذاشته شده است. آذر و AB فرض کنید

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

اثر تقویتکنندهی نانولولههای کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم روش ریختهگری نیمهجامد

اثر تقویتکنندهی نانولولههای کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم روش ریختهگری نیمهجامد هب انم خدا اثر تقویتکنندهی نانولولههای کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم A319 تولیدی به روش ریختهگری نیمهجامد رسول کریمی علی حبیباله زاده محمد تجلی چکیده در این پژوهش نانوکامپوزیت آلیاژ آلومینیم A319 با تقویت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

كﺎﮑﻄﺻا ﺐﯾﺮﺿ يور ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ

كﺎﮑﻄﺻا ﺐﯾﺮﺿ يور ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ اثر مو لفه قاي م زلزله بر تغییرات ضریب اصطکاك در پی لغزشی اثر مو لفه قاي م زلزله بر تغییرات ضریب اصطکاك در پی لغزشی مجید محمدي استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند.

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند. مشخصه های نابجایی ها نابجاییها و مشخصات آنها تاثیرات مهمی بر روی خواص مکانیکی فلزات دارند. مهمترین این مشخصات میدان کرنشی است که در اطراف نابجایی ها وجود دارد. این میدان کرنش بر تحرک سایر نابجایی ها و

Διαβάστε περισσότερα

آالییده با ناخالصی کروم در برابر بخار اتانول

آالییده با ناخالصی کروم در برابر بخار اتانول بهبود عملکرد حسگر گازی نانومیله های اکسیدروی آالییده با ناخالصی کروم در برابر بخار اتانول *و 1 سعید صفا 1 میالد اصغری لفمجانی 2 سعادت مختاری 1 روح اله عظیمیراد کپسوله شده با یک الیه اکسیدروی 1 2 گروه نانوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

Founding Research Journal

Founding Research Journal Founding Research Journal IRANIAN FOUNDRYMEN S SOCIETY Semi-Solid Rheocasting of Al-5Cu-1Ag High Strength Alloy Leila Abadi Marand 1, Seyyed Sadra Yousefi Bonab 2, Hossein Aghajani 3,*, Amir Saeed Safaei

Διαβάστε περισσότερα

:يﺪﯿﻠﮐ يﺎﻫ هژاو ﻪﻣﺪ. ﻘﻣ 1

:يﺪﯿﻠﮐ يﺎﻫ هژاو ﻪﻣﺪ. ﻘﻣ 1 "سومين کنفرانس ملی تجربه هاي ساخت تاسيسات ا بی و شبکه هاي ا بياري و زهکشی" دانشگاه تهران گروه مهندسی ا بياري و ا بادانی ٢٩ و 30 مهرماه 388 ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیري از رودخانه از طریق آبگیر کفی

Διαβάστε περισσότερα

اثر ph بر خواص جذبی نانو ذرات اکسید روی-اکسید کادمیوم برای حذف متیل بلو و متیل اورانژ

اثر ph بر خواص جذبی نانو ذرات اکسید روی-اکسید کادمیوم برای حذف متیل بلو و متیل اورانژ اثر ph بر خواص جذبی نانو ذرات اکسید روی-اکسید کادمیوم برای حذف متیل بلو و متیل اورانژ -3-1 -2 الهه خلیلی فرد 1 سید علی حسن زاده مجتبی نصر اصفهانی 3 2* تبریزی کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مواد پیشرفته دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی نسبت حداکثرتغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک در رابطه تغییر مکان هدف در تحت شتاب نگاشتهاي ایران و شتاب نگاشت هاي مصنوعی

ارزیابی نسبت حداکثرتغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک در رابطه تغییر مکان هدف در تحت شتاب نگاشتهاي ایران و شتاب نگاشت هاي مصنوعی ارزیابی نسبت حداکثرتغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک در رابطه تغییر مکان هدف در دستورالعمل بهسازي لرزه اي(نشریه 360 ( تحت شتاب نگاشتهاي ایران و شتاب نگاشت هاي مصنوعی 2 1 محمدعلی برخورداري ایمان باحشمت دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: ثابت پلانگ تقسیم بر 2 است. است که در حالت تعادل برابر نیروي جانب مرکز است.

هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: ثابت پلانگ تقسیم بر 2 است. است که در حالت تعادل برابر نیروي جانب مرکز است. اندازهگیري ثابت ریدبرگ هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: اتم هیدروژن سادهترین سیستم کوانتومی است و شامل یک پروتون و یک الکترون میباشد. تي وري الکترودینامیک کوانتومی قادر

Διαβάστε περισσότερα

Influence of Fe/Ba Molar Ratio on Phase Composition, Synthesis Temperature, Microstructure and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite

Influence of Fe/Ba Molar Ratio on Phase Composition, Synthesis Temperature, Microstructure and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite تا ثیر نسبت مولی آهن/ باریم بر ترکیب فازي دماي سنتز ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم *2 سید سلمان سید افقهی 1 و مجتبی جعفریان 1- گروه مهندسی مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

معرفی فرآیند آندایز و روشهای مختلف آن : با توجه به پیشرفت چشمگیر بشر در فناوری نانو روشهای متنوعی برای تولید نانوساختارها ابداع شده است یکی از روشهای

معرفی فرآیند آندایز و روشهای مختلف آن : با توجه به پیشرفت چشمگیر بشر در فناوری نانو روشهای متنوعی برای تولید نانوساختارها ابداع شده است یکی از روشهای معرفی فرآیند آندایز و روشهای مختلف آن : با توجه به پیشرفت چشمگیر بشر در فناوری نانو روشهای متنوعی برای تولید نانوساختارها ابداع شده است یکی از روشهای تولید قالب به کمک فرآیند آندایز میباشد. آندایز یک فرآیند

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

بهینه سازی ترکیب نانوساختار کربنی به عنوان زیر الیه در رشد الکتروکاتالیست های کبالت

بهینه سازی ترکیب نانوساختار کربنی به عنوان زیر الیه در رشد الکتروکاتالیست های کبالت بهینه سازی ترکیب نانوساختار کربنی به عنوان زیر الیه در رشد الکتروکاتالیست های کبالت محمد پوررضا 1 نعیمه ناصری 1 شهناز قاسمی 2 1 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران 2 پژوهشکده آب و انرژی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ساختار و پایداري آلبومین سرم انسانی در حضور DTAB

مطالعه ساختار و پایداري آلبومین سرم انسانی در حضور DTAB مطالعه ساختار و پایداري آلبومین سرم انسانی در حضور DTAB 3 2 1 1 1 پادینا واثقی مغوان نایبعلی احمدي مینو شاهانی ایاد بهادري منفرد منیره عزیزي 1) مرکز تحقیقات پروتي ومیکس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه 2-5- نمونه محاسبات اتصال گیردار جوشی با ورق روسري و زیر سري WPF) ( مشخصات اولیه مقاطع

اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه 2-5- نمونه محاسبات اتصال گیردار جوشی با ورق روسري و زیر سري WPF) ( مشخصات اولیه مقاطع فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

Διαβάστε περισσότερα

تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها

تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها و 3 و 5 تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها 3 1 نوید شفیعی پژمان پورمحمدیان و محمد خسروجردي گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 1. shafiei_navid008@yahoo.com.

Διαβάστε περισσότερα

تخصصی. ساسان 1 قرایلو داود مقدمه.

تخصصی. ساسان 1 قرایلو داود مقدمه. 8 پیاپی شماره 1393 زمستان 4 شماره دوم سال مقاالت 14 مقدمه ایران آزمایشگاهی دانش ابعاد در ذرات اندازه توزیع تعیین تفرق دستگاه از استفاده با نانو پویا نور چکیده ابعاد توزیع تعیین برای مناسب روشهای از یکی

Διαβάστε περισσότερα

آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور

آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور قدرت فشارقوي پست بوي ینزهرا 1 علیرضا الماسی 1 محسن حسین خانلو 2 دکتر منصور اوجاقی 3 گروه مهندسی برق واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ایران 2 شرکت

Διαβάστε περισσότερα

ﺶﯾ : ﺎﻣزآ مﺎﺠﻧا ﺦﯾرﺎﺗ

ﺶﯾ : ﺎﻣزآ مﺎﺠﻧا ﺦﯾرﺎﺗ به نام یگانه مهندس گیتی عنوان آزمایش: ضربه جت آب تاریخ انجام آزمایش: 389/0/5 هدف آزمایش: بررسی نیروي وارده از یک جت آب به موانع ساکن که به صورت صفحه هاي تخت و کروي می باشند و مقایسه آن با قوانین مومنتوم

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر عملکرد رلهدیستانس

تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر عملکرد رلهدیستانس و 3 تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر رلهدیستانس مظاهرساغري 3 2 1 مهدي فرزینفر و الهام وزیري 1 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان ایران 1 saghari.mazaher@yahoo.com 2 Farzinfar.mehdi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس پیمان ترکزاده مجتبی خمسه یونس گودرزي - استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشجوي کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی

Διαβάστε περισσότερα

اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد

اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد دانشجوي کارشناسی ارشد رشته راه ترابري دانشگاه علوم و تحقیقات تهران pedram_aghajani@yahoo.com عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تولید نانو ذرات مغناطیسی زیست عملگرا شده با پوشش نشاسته در مقایسه با نانوذرات مغناطیسی بدون پوشش

بررسی تولید نانو ذرات مغناطیسی زیست عملگرا شده با پوشش نشاسته در مقایسه با نانوذرات مغناطیسی بدون پوشش تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره هجدهم. زهرا حسن زاده و همکاران مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره هجدهم - بهار 1394 بررسی تولید نانو ذرات مغناطیسی زیست عملگرا

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

شماره 77 در سالهای اخیر نانوذرات اکسید روی و تیتانیوم دیاکسید به خاطر خواص ویژه کاربردهای زیادی در. قرار گرفته است. از جمله خواص ویژه نانوذرات ZnO

شماره 77 در سالهای اخیر نانوذرات اکسید روی و تیتانیوم دیاکسید به خاطر خواص ویژه کاربردهای زیادی در. قرار گرفته است. از جمله خواص ویژه نانوذرات ZnO 44 شماره 57 سنتز نانو کامپوزیت پلیمتیل استایرن/ نانوذرات اکسید روی )ZnO( به روش پلیمریزاسیون درجا )همزمان( 2 مجتبي عباسيان 1 و 2* سعید یگانه فتحی 1 و علیرضا ختایی 1 -دانشكده شيمي دانشگاه پيام نور تهران

Διαβάστε περισσότερα

تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی

تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی 3 محمد اسحاق میرزاپور سید محمد جواد رضوي سید حسین محسنی ارمکی کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه صنعتی مالک اشتر Mrmi.mirzapour@gmail.com مجتمع برق و الکترونیک

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر در پانل هاي خورشیدي مورد استفاده در ماهواره ها و اراي ه ي یک راهکار جدید

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر در پانل هاي خورشیدي مورد استفاده در ماهواره ها و اراي ه ي یک راهکار جدید بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر در پانل هاي خورشیدي مورد استفاده در ماهواره ها و اراي ه ي یک راهکار جدید 2 2 1 احسان اکبري عسگرانی علیرضا صدوقی سید مهدي موسوي ١ دانشگاه صنعتی مالک اشتر e_akbari_66@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

(Profile Projector) Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4): Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4)

(Profile Projector) Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4): Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4) مقایسهي دقت ابعادي دو گونه ماده قالبگیري سیلیکون تراکمی در روش پوتی واش * * محمد حسن کلانتري - آناهیتا صفري * استادیار گروه آموزشی پروتز دانشکدهي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و مدل سازي خنک کاري پره ثابت توربین با استفاده از جریان جت برخوردي و خنک کاري لایه اي

طراحی و مدل سازي خنک کاري پره ثابت توربین با استفاده از جریان جت برخوردي و خنک کاري لایه اي و 1 چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران Aero2015P521 تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره 12 تا 14 اسفند 1393 طراحی و مدل سازي خنک کاري پره ثابت توربین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژي مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ

بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژي مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ Iranian Food Science and Technology Research Journal Vol. 10, No. 4, Winter 2015, p. 327-336 پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران نشریه 1393 ص. 327-336 زمستان شماره 4 10 جلد بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار بماند ولی در فیدبک مثبت هدف فقط باال بردن بهره است در

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه مدل هاي حاشیه اي و انتقال براي تحلیل پاسخ هاي دو حالتی: یک مطالعه شبیه سازي

مقایسه مدل هاي حاشیه اي و انتقال براي تحلیل پاسخ هاي دو حالتی: یک مطالعه شبیه سازي مقایسه مدل هاي حاشیه اي و انتقال براي تحلیل پاسخ هاي دو حالتی: یک مطالعه شبیه سازي 3 2 2 2 1 فرید زایري سوده شهسواري احمدرضا باغستانی سارا جام برسنگ وحید لهرابیان 1) مرکز تحقیقات پروتي ومیکس دانشکده پیراپزشکی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

فعالیت = ) ( )10 6 ( 8 = )-4( 3 * )-5( 3 = ) ( ) ( )-36( = m n m+ m n. m m m. m n mn

فعالیت = ) ( )10 6 ( 8 = )-4( 3 * )-5( 3 = ) ( ) ( )-36( = m n m+ m n. m m m. m n mn درس»ریشه ام و توان گویا«تاکنون با مفهوم توان های صحیح اعداد و چگونگی کاربرد آنها در ریشه گیری دوم و سوم اعداد آشنا شده اید. فعالیت زیر به شما کمک می کند تا ضمن مرور آنچه تاکنون در خصوص اعداد توان دار و

Διαβάστε περισσότερα