شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری"

Transcript

1 دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یونزدایی شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری مهدی کمالغریبی سید امیر حسین زمزمیان * فرامرز هرمزی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان - استادیار پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج - دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان چکیده )دریافت: 9//5 پذیرش: 9//( در این تحقیق پایداری نانوسیال اکسید مس با غلظت وزنی 0/ درصد بر پایه آب یونزدایی شده به طور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها با هدف بررسی تأثیر عوامل سرعت دورانی و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه زمان موجدهی فراصوت نوع و غلظت مواد فعال سطحی و مقدار اسیدیته بر پایداری نانوسیال و دستیابی به یک شرایط بهینه پایداری طراحی شدهاند. نتایج از لحاظ آماری و با استفاده از روش تاگوچی در نرم افزار کوالیتک- تحلیل شدهاند. عالوه بر آن میزان پایداری نانوسیاالت به کمک بررسی تصاویر تهنشینی و همچنین روش پتانسیل زتا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دادهاند که استفاده از ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات با غلظت وزنی 0/ درصد یک ساعت موجدهی فراصوت با استفاده از دستگاه موجدهی فراصوت میلهای و تنظیم مقدار اسیدیته برابر 0/7 بهترین شرایط را برای پخش نانوذرات اکسید مس در آب یونزدایی شده فراهم آوردهاند. در این شرایط نانوسیال ساخته شده برای مدت زمان حداقل 0 روز بدون مشاهده هیچ اثری از تهنشینی نانوذرات پایداری خود را حفظ نموده است. کلمات کلیدی: نانوسیال پایداری سرعت دورانی مواد فعال سطحی موجدهی فراصوت اسیدیته روش تاگوچی پتانسیل زتا * نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات:

2 بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یونزدایی شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری - مقدمه نانوسیاالت سوسپانسیونی از نانوذرات جامد هستند که از مخلوط کردن نانوذرات در مایعات مختلفی مانند آب روغن- های حرارتی و یا اتیلن گلیکول ساخته میشوند و در عین پایداری بیشتر و افزایش کمتر افت فشار در مقایسه با سوسپانسیون های معمولی خواص انتقال حرارت بهتری دارند. چوی ][ در سال 995 برای نخستین بار ایده استفاده از نانوسیاالت در سیستم های انتقال حرارت را مطرح کرد. یکی از مهمترین موضوعات در بحث نانوسیاالت پایداری مخلوط ایجاد شده است زیرا از یک سو به دلیل اختالف دانسیته نانوذرات تمایل به تهنشینی دارند و از سوی دیگر به دلیل وجود نیروی جاذبه واندروالس بین ذرات تمایل ذرات برای به هم پیوستن و در نتیجه تشکیل توده ذرات نیز زیاد است. این پدیده ها هر یک به نوبه خود موجب عدم پایداری سوسپانسیون خواهند شد. این موضوع در طی سالیان اخیر به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در زمینه نانوسیاالت مطرح شده است که خواص و کاربرد نانوسیاالت را تحت تأثیر قرار میدهد. به عنوان مثال پدیده تشکیل توده نانوذرات با ایجاد نواحی خالی از ذرات نانو در سیال پایه و در نتیجه با کاهش سطح موثر انتقال حرارت موجب کاهش خواص انتقال حرارتی نانوسیال میشود. بنابراین در این مسیر مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نانوسیاالت امری الزامی است. شکل روند پیشرفت انتشار مقاالتی که در طول یک دهه اخیر به بررسی تجربی پایداری نانوسیاالت پرداختهاند را نشان میدهد. این مقاالت در زمینه بررسی تجربی پایداری نانوسیاالت با هر دو عنوان کلیدی نانوسیال و پایداری در تاریخ 9/5/ و طبق تمامی منابع موجود در زمینه مهندسی شیمی در پایگاه اطالعات مقاالت علمی جستجو شده اند. لکششکشروند پیشرفت انتشار مقاالت در زمینه بررسی تجربی پایداری نانوسیاالت همانطور که مشاهده میشود میزان توجه به بررسی تجربی پایداری نانوسیاالت به نحو چشمگیری رو به افزایش است که این موضوع گویای اهمیت فراوان پایداری نانوسیاالت است. بیشتر محققان در تحقیقات خود از روش های موجدهی فراصوت افزودن مواد فعال سطحی و کنترل مقدار اسیدیته به منظور پایدارسازی پخش نانوذرات در سیال پایه استفاده کردهاند. مشخصات برخی از این تحقیقات که در آنها از نانوذرات اکسید مس استفاده شده است در جدول آورده شده است. یکی از عوامل مورد توجه در روش موجدهی فراصوت مدت زمان موجدهی است. در برخی از تحقیقات ]0[ موجدهی طوالنی مدت موجب ایجاد پدیدههایی مثل جدایش فازها و تشکیل الیه کف روی سطح سیال شده است. در برخی مطالعات نیز یک مدت زمان موجدهی بهینه گزارش شده است. قدیمی و میتسالر ][ در مطالعه خود بر روی تأثیر فرایند موجدهی فراصوت بر پیشرفت پایداری نانوسیال تیتانیوم از طریق ارزیابی میزان جذب نانوسیال مدت زمان سه ساعت را به عنوان زمان بهینه موجدهی فراصوت گزارش دادهاند. کول و دی ][ در مطالعه خود بر روی اثر موجدهی فراصوت طوالنی مدت بر رسانش حرارتی نانوسیال اکسید روی/ اتیلن گلیکول از طریق ارزیابی اندازه توده نانوذرات مدت زمان 60 ساعت را به عنوان زمان بهینه موجدهی فراصوت گزارش دادهاند. برخی محققان نیز عوامل دیگری رادر نظر گرفتهاند. امامی میبدی و همکارانش ][ در مطالعه خود بر روی پایداری و رسانش حرارتی نانوسیال نانولوله کربنی/آب مدت زمان موجدهی را مقداری مشخص و ثابت در نظر گرفتند و تأثیر توان امواج فراصوت را بر پایداری مورد سنجش قرار دادند. تاجیک و همکارانش ][ در مطالعه خواص موجدهی فراصوت بر سوسپانسیون های نانوذرات تیتانیا و آلومینا در آب اثر کیفیت امواج را بر روی پایداری نانوسیال بررسی کردند. آنها از دو نوع ضربان پیوسته و ناپیوسته استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که پالس ناپیوسته قادر به شکستن تمامی تودههای ذرات نیست و بعد از 8 ساعت ته نشینی رخ می دهد. تأثیر نوع دستگاه موجدهی فراصوت نیز در برخی تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است. موندراگون و همکارانش ]5[ در مطالعه بر روی خواص فیزیکی و پایداری نانوسیال سیلیکا/آب از روش پخش با دستگاه موج دهی فراصوت میله ای بهره بردند. با وجود استفاده بیشتر از دستگاه موجدهی فراصوت حمامی نسبت به نوع میله ای آن در تحقیقات تجربی برخی محققان از هر دو نوع دستگاه در آزمایش هایشان بهره گرفتهاند. هوانگ و همکارانش ]6[ در آزمایش خود بر روی پایداری پخش نانوذرات کربن سیاه و نقره در آب از هر دو نوع سیستم استفاده کردند. با این وجود روش همگنسازی در فشار باال را به عنوان موثرترین روش پخش نانوذرات گزارش کردند. با وجود تعداد بسیار زیاد تحقیقات انجام گرفته در زمینه بررسی تأثیر غلظت مواد فعال سطحی بر پایداری نانوسیال ]7[ تأثیر نوع ماده فعال سطحی در مطالعات کمتری مورد توجه قرار گرفته است. وانگ و همکارانش ]8[ در مطالعه خود بر روی سنتز نانوذرات نقره از پلی وینیل پیرولیدن برای پایداری نانوسیال نقره/محلول آبی نقره استفاده کردند و به پایداری حداقل یک ماه دست یافتند. کاردیک و همکارانش ]9[ در مطالعه خود بر روی نانوسیال سدیم آلومینیوم/آب از سدیم دودسیل سولفات استفاده کردند و بیان کردند که جذب قوی تر این ماده پایداری بیشتری حاصل میکند. نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95 8

3 مهدی کمالغریبی سید امیر حسین زمزمیان فرامرز هرمزی لودججدجبرخی از پژوهش های تجربی انجام شده در زمینه پایداری نانوذرات اکسید مس غلظت نانوذره )درصد حجمی( سیال پایه ماده فعال سطحی مدت زمان موج دهی )ساعت( شرایط بهینه پایداری مدت زمان پایداری مرجع ساعت ][ آب یونزدایی شده - - ][ اتیلن گلیکول 9 ساعت موجدهی فراصوت -0-0/00-5 ][ آب چندین روز - -0 ]5[ آب چندین هفته ACT 0/-0 ]6[ اتیلن گلیکول یک ماه ph= PVP 0/0 موالر ]7[ ]8[ ]9[ آب آب/ اتیلن گلیکول آب CuO:Tiron=.5: 6 Tiron >0/06 بیان نشده است 60 ساعت ph= wt% CuO ph= wt% SDS - SDS 0-0/ ژوان ]0[ در مطالعه خود بر روی انتقال حرارت جابجایی نانوسیاالت برای تهیه سوسپانسیون ذرات مس در آب از نمک لورات برای افزایش پایداری استفاده کرد. او نشان داد با افزودن این نمک به آب حاوی 9 درصد وزنی اکسید مس و پس از موجدهی فراصوت سوسپانسیون بیش از 0 ساعت در حال سکون به طور پایدار باقی میماند. با وجود قابلیت باالی مواد فعال سطحی در پایدارسازی نانوسیاالت روش افزودن این مواد به نانوذرات در دماهای باال کاربردی نیست زیرا در این صورت احتمال پیوند بین ماده فعال سطحی و نانوذره وجود دارد. در این رابطه برخی محققان دمای باالی 60 درجه سانتیگراد را به عنوان دمای بحرانی گزارش دادهاند ][. در سال های اخیر تأثیر مقدار اسیدیته نانوسیال بر پایداری آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. لی و همکارانش ][ تغییرات اندازه توده نانوذرات را بر اساس تغییرات اسیدیته نانوسیال مشاهده کردند. آنها نتیجه گرفتند زمانی که مقدار اسیدیته نانوسیال برابر /7 بود اندازه تودههای ذرات تا میزان 8 درصد کاهش یافت و زمانی که این مقدار برابر 7/66 بود اندازه تودههای ذرات تا میزان 5 درصد افزایش یافت. سهولی ]8[ در مطالعه خواص حرارتی نانوذرات اکسید مس بر پایه ترکیب آب/اتیلن گلیکول مقدار بهینه اسیدیته را به منظور پایدارسازی نانوسیال برابر 7/8 گزارش کرد. در این تحقیق برای نخستین بار با استفاده از روش تاگوچی و اجرای نرم افزار کوالیتک- تأثیر عوامل سرعت دورانی و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه مدت زمان موجدهی فراصوت و غلظت مواد فعال سطحی بر روی پایداری نانوسیال مورد بررسی قرار گرفته است. این روش قادر است با اطمینان باالیی تعداد آزمایش ها زمان انجام هزینه اجرا و احتمال خطا در رسیدن به پاسخ مطلوب را تا چندین برابر کاهش دهد و حتی پاسخ سیستم را در شرایط بهینه و بدون انجام آزمایش پیشگویی مینماید ][. این روند بررسی با در نظر گرفتن اثر تداخل عوامل میزان تأثیر هر عامل را بر پایداری و مقدار بهینه هر عامل را مشخص میکند که در مطالعات قبلی مشاهده نشده است. ضمن آن که در مطالعاتی که از همزن مغناطیسی به عنوان ابزار پراکندهسازی نانوذرات در سیال پایه استفاده شده است عوامل سرعت دورانی پخش نانوذرات و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه مورد توجه الزم قرار نگرفتهاند. ارتفاع تهنشینی نانوذرات از طریق عکسبرداری دقیق از نانوسیاالت انجام شده است. مزیت این روند بررسی آن است که رفتار پایداری نانوسیال در هر لحظه قابل مشاهده و تحلیل است. عالوه بر این مقایسه عملکرد دو ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات و پلی وینیل پیرولیدن تاکنون تنها در مطالعه کیم و همکارانش ][ بر روی مشخصات حرارتی و ویسکوزیته نانولولههای کربنی چند دیواره مشاهده شده است. - تعاریف و مفاهیم موارد زیر توضیح مختصری از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این تحقیق هستند: پایداری نانوسیال: عدم تشکیل توده نانوذرات و یا عدم تهنشینی نانوذرات با سرعت قابل توجه در یک نانوسیال. نیروی دافعه الکترواستاتیک: نیروی دافعه بین دو نانوذره با بار مشابه در یک نانوسیال. این نیرو نقش بسیار مهمی در پایداری نانوسیال ایفا میکند. نیروی دافعه فضایی : نیروی دافعه بین نانوذرات زمانی که نانوذرات در یک شبکه پلیمری پوشش داده شدهاند. Interaction factors effect Steric repulsion force نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95 9

4 بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یونزدایی شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری نیروی جاذبه واندروالس: نیروی بین مولکول های منفرد در هر نانوذره به عبارت دیگر نیروی بین هر مولکول از ذره اول با هر یک از مولکول های ذره دوم. این نیرو عامل اصلی به هم پیوستن نانوذرات و در نتیجه ناپایداری نانوسیال است. الیه مضاعف الکتریکی : الیه تشکیل شده در سطح مشترک یک نانوذره جامد و مایعی که در تماس با نانوذره است. این الیه خود شامل دو زیرالیه است الیه داخلی شامل یون هایی با بار مشابه که بر روی سطح نانوذره جذب شدهاند و الیه خارجی شامل یون های متحرک با بار مخالف که در سیال اطراف نانوذره پخش شدهاند. پتانسیل زتا: اختالف پتانسیل بین محیط پخش و الیه ساکن سیال متصل به نانوذره. رابطه بین پتانسیل زتا و پایداری نانوسیال از دافعه متقابل بین نانوذرات با بار یکسان ناشی میشود. اگر پتانسیل زتای سطح نانوذره مقدار مطلق باالیی داشته باشد نیروی دافعه الکترواستاتیک بین نانوذرات و به موجب آن پایداری نانوسیال افزایش می یابد. نقطه ایزوالکتریک : 5 مقدار اسیدیته نانوسیال در حالتی که نانوذره بار الکتریکی سطحی خالصی نداشته باشد. در این حالت پتانسیل زتای سطح نانوذره صفر بوده و در نتیجه نانوسیال در ناپایدارترین وضعیت خود قرار دارد. - آزمایش ها -- مواد 6 در این تحقیق از ذرات اکسید مس به عنوان نانوذره از آب یونزدایی شده به عنوان سیال پایه و از سدیم دودسیل سولفات و پلی وینیل پیرولیدن به عنوان مواد فعال سطحی در تهیه نانوسیاالت استفاده شده است. خواص فیزیکی و ترموفیزیکی نانوذره در جدول آورده شده است. مشخصات مواد فعال سطحی نیز در جدول آورده شده است. اندازه ذرات به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری و مشخصات ساختاری ذرات به کمک بررسی طیفسنجی پراش اشعه ایکس )XRD( تعیین شدهاند. نتیجه لودججدجمشخصات فیزیکی و ترموفیزیکی نانوذرات اکسید مس خواص شکل ظاهری اندازه )نانومتر( خلوص )درصد( توضیحات پودر سیاه رنگ تقریبا کروی 0 99 مساحت سطح ویژه ( )g/m وزن مولکولی )g/mol( 0 79/55 دانسیته ( )g/cm ضریب رسانش حرارتی )W/m.k( ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات پلی وینیل پیرولیدن 6/ 75 لودججدجمشخصات مواد فعال سطحی فرمول مولکولی وزن مولکولی )g/mol( دانسیته )g/cm ( /0 /0 88/7 /5 NaC H 5 SO n(c 6 H 9 NO) مربوط به این دو بررسی در شکل نشان داده شده است. دلیل انتخاب آب یونزدایی شده به عنوان سیال پایه آن است که آب معمولی دارای مقادیری یون های مثبت و منفی مانند آهن منگنز سولفات و کربنات است که روی سطح نانوذرات نشسته و تأثیر ماده فعال سطحی را کاهش میدهند. همچنین بار خالص روی سطح نانوذرات و به موجب آن پایداری نانوسیال را تغییر میدهند. به منظور کاهش خوردگی و همچنین پراکندگی بهتر نانوذرات در محیط های آبی معموال از غلظت های پایین نانوذرات استفاده میکنند. به همین دلیل در این تحقیق غلظت وزنی 0/ درصد از نانوذرات استفاده شده است. در نهایت دلیل استفاده از سدیم دودسیل سولفات و پلی وینیل پیرولیدن به ترتیب به عنوان مواد فعال سطحی آنیونی و غیر یونی آن است که این مواد به ترتیب با افزایش نیروی دافعه الکترواستاتیک و نیروی دافعه فضایی بین ذرات وضعیت پخش نانوذرات در سیال پایه را بهبود میبخشند و بدین ترتیب مقایسه نقش این دو نیرو در پایدارسازی نانوسیال ممکن خواهد بود. لکششکشتصاویر گرفته شده از نانوذرات به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری )چپ( و نمودار طیفسنجی پراش اشعه ایکس )راست( -- روش ها و ابزار در مرحله نخست این تحقیق هدف از اجرای آزمایش ها بررسی میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سرعت دورانی و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه غلظت مواد فعال سطحی و مدت زمان موجدهی فراصوت بر پایداری نانوسیال و دستیابی به مقادیر بهینه هر یک از این عوامل است. بر این اساس مطابق جدول چهار عامل سرعت پخش نانوذرات Electrical double layer or EDL 5 Isoelectric point or IEP 6 Deionized water نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95 0

5 مهدی کمالغریبی سید امیر حسین زمزمیان فرامرز هرمزی در سیال پایه )دور بر دقیقه( مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه )دقیقه( غلظت ماده فعال سطحی )درصد وزنی( و مدت زمان موجدهی فراصوت )دقیقه( در چهار سطح در نظر گرفته شدند. سپس با استفاده از روش تاگوچی و با اجرای نرمافزار کوالیتک- ترتیب و نحوه آزمایش ها مشخص شدند. به منظور انحالل مواد فعال سحی در آب یونزدایی شده و پخش نانوذرات اکسید مس با غلظت 0/ درصد وزنی در سیال حاصل از روش اختالط با همزن مغناطیسی استفاده شد و در ادامه نانوسیاالت ساخته شده درون یک دستگاه موجدهی فراصوت میله ای با بسامد موج کیلوهرتز دامنه موج 00 درصد و توان خروجی 00 وات در معرض موجدهی فراصوت قرار گرفتند. سپس ظروف محتوی نمونهها برای مدت زمان یک هفته در حالت ساکن و در مکانی با دمای ثابت اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگاهداری شدند. پس از آن مقدار ارتفاع تهنشین شده نانوذرات در هر نمونه به وسیله یک دوربین عکسبرداری با وضوح تصویر بسیار باال اندازهگیری شد. پس از اجرای آزمایش ها و دستیابی به مقادیر بهینه هر یک از عوامل ذکر شده نانوسیال دارای شرایط بهینه پایداری شناسایی شد. در مرحله دوم تحقیق تأثیر عامل اسیدیته بر پایداری نانوسیال مورد سنجش قرار داده شد. بر این اساس مقدار اسیدیته نانوسیالی که شرایط بهینه پایداری آن در مرحله نخست شناسایی شده بود با استفاده از محلول های سدیم هیدروکسید با غلظت 0/ نرمال و هیدروکلریک اسید با غلظت موالر در گستره تا تغییر داده شد. مقدار اسیدیته نمونهها به وسیله یک اسیدیتهسنج دقیق دیجیتالی که به کمک سه محلول بافر لودججدجعوامل و سطوح مربوطه در طراحی آزمایش ها عوامل )A( سرعت پخش نانوذرات در سیال پایه )دور بر دقیقه( )B( مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه )دقیقه( )C( غلظت ماده فعال سطحی )درصد وزنی( )D( مدت زمان موجدهی فراصوت )دقیقه( سطح با مقادیر اسیدیته 7 و 0 استانداردسازی شده بود اندازهگیری شدند. در ادامه مقدار پتانسیل زتای سطح نانوذره برای هر نمونه به وسیله یک دستگاه زتاسایزر در شرایط دمای درجه سانتیگراد فشار اتمسفر و رطوبت 8 درصد اندازهگیری شد. در نهایت با بررسی تأثیر مقدار اسیدیته بر پتانسیل زتای سطح نانوذره برای هر نمونه مقدار بهینه اسیدیته نیز حاصل شد. - نتایج و تحلیل آزمایش ها سطح /5 0 سطح / 90 سطح / / تعیین مقدار بهینه عوامل مطابق با عوامل و سطوح مربوطه )جدول ( و با استفاده از روش تاگوچی یک آرایش متعامد 6-L برای طراحی آزمایشها به کار برده شد که تعداد آزمایش لکششکشنمودار اثر متوسط عوامل )( سرعت دورانی پخش نانوذرات در سیال پایه )( مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه )( غلظت وزنی ماده فعال سطحی )( مدت زمان موج دهی فراصوت در آزمایش های گروه الف نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95

6 پایداری بهینه شرایط به دستیابی و شده یونزدایی آب پایه بر مس اکسید نانوسیال پایداری تجربی بررسی تاگوچی روش 6-L آرایش از استفاده با ها آزمایش طراحی لودججدجنحوه )D( عامل سطوح )C( عامل سطوح )B( عامل سطوح )A( عامل سطوح ها آزمایش آزمایش آزمایش آزمایش آزمایش 5 آزمایش 6 آزمایش 7 آزمایش 8 آزمایش 9 آزمایش 0 آزمایش آزمایش آزمایش آزمایش آزمایش 5 آزمایش 6 آزمایش است. شده داده نشان 5 جدول در آرایش این داد. کاهش 6 به 096 از را ها سطح در عوامل تمامی نخست آزمایش در میشود مشاهده که همانطور آزمایش در مثال عنوان به که حالی در میشوند گرفته نظر در خود اول در خود دوم سطح در عوامل سایر و خود اول سطح در )A( عامل دوم اند. شده گرفته نظر سدیم سطحی فعال ماده شامل نانوسیاالت برای آزمایش 6 این فعال ماده شامل نانوسیاالت برای و الف گروه عنوان با سولفات دودسیل انجام جداگانه طور به ب گروه عنوان با پیرولیدن وینیل پلی سطحی پس نانوسیال در نانوذرات شده تهنشین ارتفاع مقدار طراحی این در شد. شده گرفته نظر در آزمایش هر پاسخ عنوان به هفته یک زمان مدت از به نانوسیال در نانوذرات تهنشینی ارتفاع مقدارکمتر که است بدیهی است. است. نانوسیال آن بیشتر پایداری معنای با و تاگوچی روش از استفاده با نتایج ها پاسخ شدن مشخص از پس در گرفتند. قرار بررسی مورد آماری لحاظ از کوالیتک- افزار نرم اجرای متوسط اثر محاسبه روش از بهینه شرایط به دستیابی برای روش این متوسط اثر محاسبه به مربوط نتایج 6 جدول است. شده استفاده 7 عوامل نشان ب و الف گروه های آزمایش برای را مربوطه سطوح در عوامل آزمایش در عوامل متوسط اثر نمودار رسم طریق از ترتیب این به میدهد. و های شکل در ترتیب به که ب و الف گروههای به مربوط های است. آمده دست به عامل هر بهینه مقدار است شده داده نشان مربوطه سطوح در عوامل متوسط لودججدجاثر سطح ب گروه سطح سطح سطح سطح الف گروه سطح سطح سطح عوامل /95 /0 /0 /50 /5 /5 /60 /5 دقیقه( بر )دور پایه سیال در نانوذره دورانی پخش سرعت /65 /75 /0 /5 /60 /85 /80 /0 )دقیقه( پایه سیال در نانوذره پخش زمان مدت /50 /80 /85 /5 /85 /50 /70 /0 وزنی( )درصد سطحی فعال ماده غلظت /5 /85 /65 /0 /0 /0 /70 /5 )دقیقه( فراصوت موجدهی زمان مدت 7 Average factor effect 95 بهار شماره 8 دوره مکانیک مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه

7 مهدی کمالغریبی سید امیر حسین زمزمیان فرامرز هرمزی از آن جا که در این تحقیق مقدار پایین تر ارتفاع تهنشینی نانوذرات در نانوسیال )پایداری بهتر( مد نظر است معیار»کمتر-بهتر «8 مشخصه کیفی 9 انتخاب شده در تحلیل آزمایشها بوده است. بر این اساس همانطور که در شکل مشاهده میشود زمانی که از سدیم دودسیل سولفات به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است مقدار بهینه هر یک از عوامل سرعت دورانی پخش نانوذرات در سیال پایه مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه غلظت ماده فعال سطحی و مدت زمان موجدهی فراصوت به ترتیب 700 دور بر دقیقه 90 دقیقه 0/ درصد وزنی و 60 دقیقه بوده است. به همین ترتیب مطابق شکل زمانی که از پلی وینیل پیرولیدن به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است مقدار بهینه هر یک از عوامل نام برده شده به ترتیب 700 دور بر دقیقه 50 دقیقه 0/ درصد وزنی و 60 دقیقه بوده است. -- میزان و نحوه تأثیر عوامل علم به این موضوع که هر عامل به چه میزان بر پایداری نانوسیال اثرگذار است و این اثرگذاری به چه صورت انجام شده است بسیار مهم و قابل توجه است. برای این منظور روش تاگوچی از تحلیل واریانس 0 استفاده میکند. جداول 7 و 8 به ترتیب نتایج تحلیل واریانس عوامل مربوط به آزمایشهای گروه الف و ب را نشان میدهند. جدول 7 نشان میدهد زمانی که از سدیم دودسیل سولفات به عنوان عامل پایدارکننده نانوذرات استفاده شده است سهم هر یک از عوامل سرعت دورانی پخش نانوذرات در سیال پایه مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه غلظت ماده فعال سطحی و مدت زمان موجدهی فراصوت بر پایداری نانوسیال به ترتیب در حدود 8 7 و درصد است. جدول 8 نشان میدهد زمانی که از پلی وینیل پیرولیدن به عنوان عامل پایدارکننده نانوذرات استفاده شده است سهم هر یک از عوامل نام برده شده به ترتیب در حدود 5 و درصد است. طبق اصول استاندارد ارئه شده توسط تاگوچی ]5[ در صورتی که مقدار خطای محاسبه شده در تحلیل واریانس کمتر از 5 درصد باشد نتایج تحلیل را میتوان معتبر دانست و در غیر این صورت آزمایش ها باید دوباره و با دقت بیشتری تکرار شوند. همانطور که در جداول 7 و 8 مشاهده میشود مقدار خطای محاسبه شده در تحلیل واریانس نتایج بسیار پایین بوده و در نتیجه نتایج حاصل شده قابل اطمینان هستند. روش تاگوچی در یک آزمایش با تعداد N عامل تعداد بر هم کنش یا تداخل را بین دو عامل در نظر میگیرد. بنابراین در این تحقیق با داشتن چهار عامل تعدا شش تداخل بین دو عامل در نظر گرفته شده است. میزان تأثیر هر تداخل در پاسخ آزمایش با شاخصی به نام شاخص شدت سنجیده میشود. شکل های 5 و 6 به ترتیب میزان تأثیر تداخل عوامل مورد نظر را در پاسخ آزمایش های گروههای الف و ب نشان میدهند. همانطور که مشاهده میشود میزان تداخل دو عامل سرعت دورانی پخش نانوذرات و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه بیشترین تأثیر را بر ارتفاع ته نشینی نانوذرات در نانوسیال داشته است. لکششکشنمودار اثر متوسط عوامل )( سرعت دورانی پخش نانوذرات در سیال پایه )( مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه )( غلظت وزنی ماده فعال سطحی )( مدت زمان موج دهی فراصوت در آزمایش های گروه ب Severity index or SI 8 Smaller is better 9 Quality characteristic or QC 0 Analysis of variance or ANOVA نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95

8 بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یونزدایی شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری لودججدجنتایج حاصل از تحلیل واریانس عوامل مربوط به آزمایش های گروه الف درصد تأثیر مجموع مربعات خالص واریانس مجموع مربعات عوامل /75 0/ 0/9 0/7 سرعت پخش نانوذره )دور بر دقیقه( 6/85 /7 0/90 /707 مدت زمان پخش نانوذره )دقیقه( 7/6 /78 0/99 /787 غلظت ماده فعال سطحی )درصد وزنی( 0/765 / /69 /07 مدت زمان موجدهی فراصوت )دقیقه( 0/7-0/00 0/006 خطا عوامل لودججدجنتایج حاصل از تحلیل واریانس عوامل مربوط به آزمایش های گروه ب سرعت پخش نانوذره )دور بر دقیقه( مدت زمان پخش نانوذره )دقیقه( غلظت ماده فعال سطحی )درصد وزنی( مدت زمان موجدهی فراصوت )دقیقه( خطا مجموع مربعات واریانس مجموع مربعات خالص 0/6 0/09 0/67 درصد تأثیر /898 /7 /60 /0 0/98 /679 /999 5/ - 0/895 /5 /775 0/00 /687 /007 5/7 0/007 شکل 7 تأثیر سرعت دورانی و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه را بر ارتفاع تهنشینی نانوذرات در نانوسیال آزمایش های گروه الف نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود با افزایش مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه تا 90 دقیقه پایداری افزایش یافته است اما پخش نانوذرات در مدت زمان طوالنی تر موجب افزایش تهنشینی نانوذرات در نانوسیال و در نتیجه موجب کاهش پایداری نانوسیال شده است. لکششکشمیزان تأثیر تداخل در آزمایش های گروه الف لکششکشاثر سرعت دورانی و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه )گروه الف( لکششکشمیزان تأثیر تداخل در آزمایش های گروه ب این نتیجه را به این صورت می توان توجیه کرد که در طول اجرای آزمایش ها زمانی که 90 دقیقه از پخش نانوذرات در سیال پایه سپری شد الیه نازکی از کف روی سطح نانوسیال تشکیل شد. حضور این الیه که آن را میتوان به انحالل سدیم دودسیل سولفات در آب یونزدایی شده نسبت داد مسیر حرکت چرخشی و منظم نانوذرات در حال پخش و نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95

9 هرمزی فرامرز زمزمیان حسین امیر سید کمالغریبی مهدی ات موجدهی زمان مدت افزایش با میشود مشاهده که همانطور میدهد. در موجدهی اما است یافته کاهش نانوذرات تهنشینی ارتفاع دقیقه 60 شکل است. داده افزایش را نانوذرات تهنشینی ارتفاع بیشتر زمانهای مدت میدهد. نشان ب گروه های آزمایش مورد در را مشابهی نتیجه نیز )0( نانوسیاالت که زمانی که کرد توجیه میتوان صورت این به را نتایج این معرض در سیال نقاط تمام میگیرند قرار فراصوت موجدهی معرض در در باالیی شتاب چنین در میگیرند. قرار زیادی بسیار شتاب و نوسان چندین طول در که میشود ایجاد» کاویتاسیون»حباب نقاط این نیز نهایت در و میرسد بحرانی قطر یک به و کرده رشد زمانی دوره»نقطه نام به خاصی موضعی شرایط فرایند این طی میشود. متالشی دما العاده فوق افزایش ضمن آن ی نتیجه در که میآید وجود به» داغ جریان این حرکت میشود. ایجاد مایع از سریعی و پرفشار میکروجریان به قوی بسیار برشی نیروی یک که است شده موجب نانوذرات بین از و شده وارد واندروالس( جاذبه )نیروی ذرات بین الکترواستاتیکی نیروهای نانوسیال پایداری و شده جدا هم از ذرات ترتیب این به کند. غلبه آن بر میمابد. افزایش Cavitation bubble Hot spot است. شده هم به ذرات این برخورد موجب و داده تغییر را سطح به نزدیک بیشتر وزن دلیل به که است گرفته شکل ذرات از تودهای ترتیب این به پایداری کاهش موجب نتیجه در و شدهاند تهنشین ذرات سایر به نسبت افزایش الیه این ضخامت پخش زمان مدت افزایش با شدهاند. نانوسیال نانوسیال پایداری بیشتر افت موجب ذرات از بزرگتری توده و است یافته درصدی 6 افزایش برای مناسبی توجیه میتواند موضوع این شدهاند. سدیم از که زمانی پایداری بر نانوذره پخش زمان مدت تأثیر میزان باشد. است شده استفاده سطحی فعال ماده عنوان به سولفات دودسیل دورانی سرعت افزایش با که است آن 7 شکل در دیگر توجه قابل نکته پایداری ثابت پخش زمان مدت یک در پایه سیال در نانوذره پخش میتوان صورت این به را نتیجه این است. یافته افزایش نانوسیال در ذرات از کمی تعداد پایین دورانی های سرعت در که کرد توجیه که حالی در شدهاند. تهنشین ذرات باقی و شدهاند پراکنده پایه سیال در ذرات شرکتپذیری میزان نانوذرات پخش دورانی سرعت افزایش با از پایدارتری سوسپانسیون و یافته افزایش پایه سیال در پراکندگی فرایند است. شده تشکیل نانوذرات سیال در نانوذرات پخش زمان مدت و دورانی سرعت تأثیر 8 شکل ب گروه های آزمایش نانوسیال در نانوذرات تهنشینی ارتفاع بر را پایه پخش زمان مدت افزایش با میشود مشاهده که همانطور میدهد. نشان کاهش پیوسته طور به نانوذرات تهنشینی ارتفاع پایه سیال در نانوذرات وینیل پلی است. یافته افزایش نانوسیال پایداری نتیجه در و است یافته آن انحالل که است آب در حل قابل سطحی فعال ماده یک پیرولیدن نانوسیال سطح روی کف الیه وجود مانند مشکالتی شده یونزدایی آب در انحالل نانوذره پخش زمان مدت افزایش با بنابراین نمیکند. ایجاد در و یافته افزایش شده یونزدایی آب در پیرولیدن وینیل پلی پذیری مییابد. افزایش نیز نانوذرات پخش رفتار بهبود در ماده این تأثیر نتیجه است. توجیه قابل حالت این در نانوسیال پایداری افزایش بنابراین در نانوذرات پخش زمان مدت و دورانی سرعت لکششکشاثر ب( )گروه پایه سیال سطحی فعال مواد غلظت و فراصوت موجدهی زمان مدت تأثیر 9 شکل نشان الف گروه های آزمایش نانوسیال در نانوذرات تهنشینی ارتفاع بر را فعال ماده غلظت و فراصوت موجدهی زمان مدت لکششکشاثر الف( )گروه سطحی فعال ماده غلظت و فراصوت موجدهی زمان مدت لکشکشکشاثر ب( )گروه سطحی 5 95 بهار شماره 8 دوره مکانیک مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه

10 بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یونزدایی شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری زمانی که نانوسیال بیش از 60 دقیقه در معرض موجدهی فراصوت قرار گیرد دمای سوسپانسیون افزایش یافته و موجب شده است که ذرات کوچکتر نیز به واسطه ارتعاشات ناشی از امواج فراصوتی با همان سرعت میکروجریان گذرنده از بین ذرات شتاب گرفته و با هم برخورد کنند. به این ترتیب تودهای از ذرات شکل گرفته و موجب ناپایداری نانوسیال شدهاند. با افزایش مدت زمان موجدهی فراصوت توده بزرگتری از ذرات تشکیل شده و پایداری نانوسیال افت بیشتری داشته است. افزایش بیش از حد مدت زمان موجدهی فراصوت ممکن است به حدی دمای نانوسیال را افزایش دهد که منجر به تبخیر آن گردد. نکته قابل توجه دیگر در شکل 9 آن است که با افزایش غلظت ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات تا مقدار 0/ درصد وزنی ارتفاع تهنشینی نانوذرات در نانوسیال کاهش یافته است اما با افزودن مقدار بیشتری از این ماده به سیال پایه ارتفاع تهنشینی نانوذرات افزایش یافته است. در توجیه این نتیجه میتوان از مفهوم پتانسیل زتا استفاده کرد. نانوذرات اکسید مس در یک محیط آبی خنثی حامل بار مثبت است. زمانی که سدیم دودسیل سولفات با غلظت 0/05 درصد وزنی در نانوسیال حضور داشته است کاتیون های سدیم این ماده به سمت سیال پایه جهتگیری کردهاند و آنیون های سولفات آن در اثر یونش از ماده جدا شده و روی سطح نانوذرات که بار مخالف دارند جذب شدهاند. بنابراین سطح نانوذرات نیز بار منفی گرفتهاند. اما مولکول های کافی سدیم دودسیل سولفات برای ایجاد پوشش کامل پایدارکنندگی روی سطح نانوذرات وجود نداشته است. با افزایش غلظت سدیم دودسیل سولفات تا مقدار 0/ درصد وزنی مولکول های ماده فعال سطحی پوششدهی بهتری از سطح نانوذرات داشتهاند. گروه آنیونی به درون الیه داخلی کشیده شده است و به واسطه تقویت بار منفی موجود روی سطح نانوذرات منجر به افزایش ضخامت الیه مضاعف الکتریکی شده است. در نتیجه مقدار مطلق پتانسیل زتای سطح ذرات و به موجب آن پایداری نانوسیال افزایش یافته است. با افزایش غلظت سدیم دودسیل سولفات غلظت کاتیون های سدیم در الیه پخش افزایش یافته و منجر به ورود گروه کاتیونی به الیه داخلی شده است. به این ترتیب بار منفی خالص سطح نانوذرات کاهش یافته است. در نتیجه مقدار مطلق پتانسیل زتای سطح نانوذرات و به موجب آن پایداری نانوسیال نیز کاهش یافته است. با توجه به شکل 0 با افزایش غلظت ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدن تا مقدار 0/ درصد وزنی ارتفاع تهنشینی نانوذرات در نانوسیال کاهش یافته است اما با افزودن مقدار بیشتری از این ماده به سیال پایه )0/5 درصد وزنی( ارتفاع تهنشینی نانوذرات افزایش یافته است )در حدود سانتیمتر(. به منظور توجیه این نتیجه باید به این موضوع توجه داشت که پلی وینیل پیرولیدن یک ماده فعال سطحی غیر یونی است و بنابراین قابلیت یونش در سیال پایه را ندارد اما گروه آبدوست آن شامل اتم اکسیژن است که میتواند با آب پیوند هیدروژنی تشکیل دهد. به این ترتیب خاصیت پلیمری این ماده موجب میشود که روی سطح نانوذرات جذب شده و با ایجاد نیروی فضایی اضافی بین ذرات پایداری نانوسیال را افزایش دهد. با حضور غلظت های 0/05 و 0/ درصد وزنی پلی وینیل پیرولیدن در نانوسیال مولکول های این ماده توانایی پوشش کامل سطح نانوذرات را نداشتهاند. عالوه بر آن زنجیره جانبی این ماده فعال سطحی روی یک ذره میتواند به ذره دیگر بپیوندد و منجر به تشکیل توده ذرات شود و به موجب آن ارتفاع تهنشینی ذرات را افزایش دهد. با افزایش غلظت پلی وینیل پیرولیدن تا مقدار 0/ درصد وزنی سطح نانوذرات به میزان قابل توجهی تحت پوشش مولکول های این ماده قرار گرفتهاند و به این ترتیب با افزایش ضخامت الیه مضاعف الکتریکی بار خالص سطح ذرات و به موجب آن پتانسیل زتای سطح ذرات افزایش یافته است. در نتیجه ارتفاع تهنشینی نانوذرات کاهش یافته است. با افزایش غلظت پلی وینیل پیرولیدن تا مقدار 0/5 درصد وزنی تعداد مولکول های جذب شده ی این ماده روی سطح نانوذرات بیش از حد الزم بوده است. در این وضعیت ممکن است بخش هایی از گروه آبگریز پلی وینیل پیرولیدن به درون سیال کشیده شده باشند و در نتیجه مولکول های بیش از حد آن به نوعی موجب ایجاد پل بین نانوذرات شدهاند و به این ترتیب با تشکیل تودهای از نانوذرات ارتفاع تهنشینی نانوذرات افزایش یافته و پایداری کاهش مییابد. -- تغییر اسیدیته و بررسی تأثیر آن بر پایداری نانوسیال تغییر مقدار اسیدیته نانوسیال میتواند با جلوگیری از به همپیوستگی نانوذرات بستر بسیار مناسبی را برای پایدارسازی نانوسیال فراهم آورد. مقدار اسیدیته نانوسیال مهمترین عاملی است که روی پتانسیل زتای سطح نانوذرات تأثیر میگذارد زیرا گروههای عاملی که روی سطح ذرات حاضر هستند اغلب شامل اتم هایی هستند که میتوانند پروتون بگیرند یا بدهند. بنابراین میزان اسیدیته نانوسیال میتواند تأثیر زیادی روی بار سطح داشته باشد. در این مرحله مقدار اسیدیته نانوسیاالت دارای بهترین شرایط پایداری در آزمایش های گروه الف و ب در گستره تا تغییر داده شد و مقدار پتانسیل زتای سطح نانوذره برای هر نمونه با مقدار اسیدیته مشخص اندازهگیری شد. شکل )( نتایج این بررسی را نشان میدهد. در هر دو گروه با افزایش مقدار اسیدیته نانوسیال تا یک مقدار مشخص و کاهش خاصیت اسیدی نانوسیال مقدار پتانسیل زتای سطح نانوذرات افزایش یافته و پس از آن کاهش مییابد. این نتایج را به این صورت میتوان توجیه کرد که زمانی که از پلی وینیل پیرولیدن به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است از آن جا که این ماده قابلیت یونش در سیال پایه را ندارد سطح نانوذره به دلیل ناکافی بودن یون های هیدروکسید در مقدار پایین اسیدیته )مقدار /( دارای بار اضافی مثبت است. بنابراین در ابتدا پتانسیل زتای سطح ذره مقدار مثبتی را داراست. افزایش مقدار اسیدیته و همچنین تشکیل پیوند هیدروژنی بین اکسیژن موجود در گروه کربونیل ماده فعال سطحی و هیدروژن موجود در آب شرایطی را ایجاد کرده است که در آن نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95 6

11 مهدی کمالغریبی سید امیر حسین زمزمیان فرامرز هرمزی لکشکشکشاثر مقدار اسیدیته بر پتانسیل زتای سطح نانوذرات اکسید مس با غلظت /0 درصد وزنی در نانوسیال بهینه یون های کافی هیدروکسید برای آن که به طور کامل در تعادل با یون های هیدروژن در سطح خارجی ذره باشند وجود دارد. این تعادل موجب شده است تا عمال بار خالصی روی سطح نانوذرات وجود نداشته باشد و این به معنای آن است که پتانسیل زتای سطح نانوذره در این حالت )نقطه ایزوالکتریک( صفر است )مقدار /(. با افزایش مقدار اسیدیته نانوسیال غلظت آنیون های هیدروکسید در نانوسیال بیشتر و بیشتر شده است و در نتیجه به دلیل ناکافی بودن کاتیون های هیدروژن بار منفی اضافی به وجود آمده است. به این ترتیب با تقویت بار منفی روی سطح نانوذره مقدار پتانسیل زتای سطح ذره نیز مقدار منفیتری گرفته است. اما در یک مقدار اسیدیته مشخص )مقدار 9/05( افزایش بیشتر اسیدیته موجب افزایش بیش از حد غلظت آنیونهای هیدروکسید شده است که منجر به تراکم الیه مضاعف الکتریکی میشود. به این ترتیب بار منفی خالص روی سطح نانوذره کاهش یافته و در نتیجه پتانسیل زتای سطح نانوذره نیز کاهش مییابد. زمانی که از سدیم دودسیل سولفات به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است از یک سو نشستن آنیون های سولفات که گروه آبگریز ماده فعال سطحی هستند و از سوی دیگر تفکیک گروههای اسیدی روی سطح نانوذرات موجب شده است تا پتانسیل زتای سطح نانوذرات در ابتدا مقداری منفی داشته باشد. با افزایش هرچه بیشتر مقدار اسیدیته تا یک مقدار مشخص )مقدار 0/7( غلظت آنیون های هیدروکسید نیز به همان میزان افزایش مییابد و در نتیجه بار منفی خالص روی سطح نانوذرات و به موجب آن پتانسیل زتای سطح نانوذرات به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است. افزایش بیشتر مقدار اسیدیته موجب افزایش بیش از حد غلظت آنیونهای هیدروکسید میشود. همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد نتیجه نهایی این امر کاهش پتانسیل زتای سطح نانوذرات است. همانطور که در شکل مشاهده میشود منحنی های روند به منظور تحلیل رگرسیون ترسیم شدهاند. با مشخص شدن ضریب تعیین منحنی روند منحنی پلینومیال درجه بهترین منحنی برای برازش داده های تجربی هر دو گروه آزمایش بوده است. داده های تجربی این تحقیق نشان دادهاند که مقدار بهینه اسیدیته برای گروههای الف وب به ترتیب برابر 0/7 و 9/05 میباشد زیرا پتانسیل زتا در این مقادیر اسیدیته دارای بیشترین مقدار مطلق بوده است. در حالی که تحلیل رگرسیون مقدار بهینه اسیدیته را برای آزمایش های گروه الف و ب به ترتیب برابر 0/ و 9/ پیشبینی کرده است. نتایج نهایی مربوط به شرایط بهینه پایداری در جدول 9 آورده شده است. مطابق نتایج ارائه شده در جدول 9 مدت زمان پایداری هر یک از نانوسیاالت دارای شرایط بهینه پایداری مورد بررسی قرار گرفت. شکل های و نتایج مربوط به این بررسی را به ترتیب در مورد آزمایش های گروه الف و ب نشان میدهند. لکشکشکشتصاویر ته نشینی نانوذرات در نانوسیال دارای شرایط نهایی بهینه پایداری در گروه الف پس از مدت زمان )( 0 روز )( 0 روز و )( 50 روز. لودججدجنتایج نهایی شرایط بهینه پایداری برای نانوسیال اکسید مس با غلظت /0 درصد وزنی آزمایش سرعت پخش نانوذره )دور بر دقیقه( مدت زمان پخش نانوذره )دقیقه( غلظت ماده فعال سطحی )درصد وزنی( مدت زمان موجدهی فراصوت )دقیقه( اسیدیته 0/7 60 0/ 90 الف 700 9/ / 50 ب 700 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95 7

12 بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یونزدایی شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری لکشکشکشتصاویر ته نشینی نانوذرات در نانوسیال دارای شرایط نهایی بهینه پایداری در گروه ب پس از مدت زمان )( 0 روز )( 0 روز و )( 50 روز. همانطور که مشاهده میشود نانوسیال دارای شرایط بهینه پایداری در گروه الف برای مدت زمان حداقل 0 روز پایداری خود را حفظ کرده است. در حالی که مدت زمان پایداری نانوسیال گروه ب حداقل 0 روز بوده است. بنابراین ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات دارای توانایی باالتری در پایدارسازی نانوسیال اکسید مس با غلظت 0/ درصد وزنی و بر پایه آب یونزدایی شده بوده است. این نتیجه با توجه به شکل نیز قابل توجیه است زیرا در شرایط بهینه پایداری نانوسیال گروه الف مقدار پتانسیل زتای بیشتری نسبت به نانوسیال گروه ب داشته است. 5-5 نتیجه گیری با توجه به آزمایش های انجام شده در این تحقیق نتایج زیر قابل ارائه هستند: - آزمایش ها با هدف تعیین میزان و نحوه تأثیر عوامل سرعت دورانی پخش و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه غلظت مواد فعال سطحی و مدت زمان موجدهی فراصوت بر پایداری نانوسیال و همچنین تعیین مقدار بهینه این عوامل طراحی شدند. بر این اساس با در نظر گرفتن هر یک از این عوامل در چهار سطح یک آرایش متعامد 6-L برای طراحی آزمایش ها در قالب دو گروه الف و ب به کار برده شد. میزان ارتفاع ته نشینی نانوذرات در نانوسیال پس از مدت زمان یک هفته نیز به عنوان پاسخ آزمایش در نظر گرفته شد. - تحلیل آماری نتایج به کمک روش تاگوچی و با اجرای نرمافزار کوالیتک- انجام گرفت. در این رابطه برای تعیین مقدار بهینه عوامل از روش محاسبه اثر متوسط عوامل با در نظر گرفتن مشخصه کیفی کمتر-بهتر استفاده شد. نتایج نشان دادند که زمانی که از سدیم دودسیل سولفات به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است مقدار بهینه هر یک از عوامل سرعت دورانی پخش نانوذرات مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه غلظت ماده فعال سطحی و مدت زمان موجدهی فراصوت به ترتیب 700 دور بر دقیقه 90 دقیقه 0/ درصد وزنی و 60 دقیقه بوده است و زمانی که از پلی وینیل پیرولیدن به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است مقدار بهینه هر یک از این عوامل به ترتیب 700 دور بر دقیقه 50 دقیقه 0/ درصد وزنی و 60 دقیقه بوده است. - برای تعیین میزان تأثیر عوامل بر پایداری نانوسیال از تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان دادند زمانی که از سدیم دودسیل سولفات به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است میزان تأثیر عوامل سرعت دورانی پخش و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه غلظت ماده فعال سطحی و مدت زمان موجدهی فراصوت بر پایداری نانوسیال به ترتیب 8 7 و درصد بوده است. در حالی که وقتی از پلی وینیل پیرولیدن به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است میزان تأثیر این عوامل بر پایداری نانوسیال به ترتیب 5 و درصد بوده است. بر این اساس به نظر میرسد مدت زمان موجدهی فراصوت نقش بسیار مهمی در پایداری نانوسیال ایفا میکند اما سرعت دورانی پخش نانوذرات در سیال پایه نقش چندان قابل توجهی در پایداری نانوسیال ندارد. - با در اختیار داشتن چهار عامل تعداد 6 تداخل بین دو عامل در نظر گرفته شد. میزان تأثیر هر تداخل در پاسخ با شاخص شدت تعیین شد. تحلیل آماری نتایج نشان داد که میزان تداخل دو عامل سرعت دورانی و مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه بیشترین تأثیر را بر ارتفاع تهنشینی نانوذرات در نانوسیال داشته است. 5- با افزایش سرعت دورانی پخش نانوذرات در سیال پایه ارتفاع تهنشینی نانوذرات کاهش یافته است اما این کاهش چشمگیر نبوده است. 6- زمانی که از سدیم دودسیل سولفات به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است با افزایش مدت زمان پخش نانوذرات تا 90 دقیقه ارتفاع تهنشینی نانوذرات کاهش یافته است. اما مدت زمان طوالنی تر منجر به افزایش ارتفاع تهنشینی نانوذرات شده است. زمانی که از پلی وینیل پیرولیدن به عنوان ماده فعال سطحی استفاده شده است با افزایش مدت زمان پخش نانوذرات ارتفاع تهنشینی نانوذرات به طور پیوسته کاهش یافته است. 7- با افزایش غلظت ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات تا 0/ درصد وزنی ارتفاع تهنشینی نانوذرات کاهش مییابد. اما غلظت های باالتر ارتفاع تهنشینی نانوذرات را افزایش دادهاند. نتیجه مشابهی در مورد ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدن در غلظت 0/ درصد وزنی حاصل شده است. 8- با افزایش مدت زمان موجدهی فراصوت تا 60 دقیقه ارتفاع تهنشینی نانوذرات کاهش یافته است اما مدت زمان طوالنی تر منجر به افزایش ارتفاع تهنشینی نانوذرات شده است. 9- تأثیر مقدار اسیدیته به عنوان یک عامل حیاتی بر پایداری نانوسیال بررسی شده است. با مشخص شدن ضریب تعیین منحنی روند ترسیم شده در نمودار تأثیر مقدار اسیدیته بر پتانسیل زتای سطح نانوذرات منحنی پلینومیال درجه بهترین منحنی برای برازش دادههای تجربی مربوطه بوده است. 0- نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهند که زمانی که از سدیم نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95 8

13 مهدی کمالغریبی سید امیر حسین زمزمیان فرامرز هرمزی 7-7 مراجع [] Choi, S.U.S., Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles, In developments and applications of non-newtonian flows, ASME Fluids Engineering Division (FED), Vol. 66, pp. 99-0, 995. [] Das Sarit Kumar, P.N., Peter, T., Wilfried, R., Temperature dependence of thermal conductivity enhancement for nanofluids, Heat Transfer Journal, Vol. 5, pp. 8, 00. [] Kwak, K., Kim, C., Viscosity and thermal conductivity of copper oxide nanofluid dispersed in ethylene glycol, Korea-Australia Rheol Journal, Vol. 7, pp. 5-0, 005. [] Li, C.H., Peterson, G.P., Experimental investigation of temperature and volume fraction variations on the effective thermal conductivity of nanoparticle suspensions, Appl. Phys Journal, Vol. 99, 006. [5] Zhu, H.T., Zhang, C.Y., Tang, Y.M., Wang J.X., Novel synthesis and thermal conductivity of CuO nanofluid, Phys. Chem Journal, Vol., pp. 66, 007. [6] Sahooli, M., Sabbaghi, S., CuO nanofluids, The synthesis and investigation of stability and thermal conductivity, Journal of Nanofluids, Vol., pp , 0. [7] Rohini Priya, K., Suganthi, K.S., Rajan, K.S., Transport properties of ultra-low concentration CuO-water nanofluids containing non-spherical nanoparticles, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, pp. 7-7, 0. [8] Sahooli, M., Sabbaghi, S., Investigation of thermal properties of CuO nanoparticles on the ethylene glycol-water mixture, Materials Letters, Vol. 9, pp. 5-57, 0. [9] Naraki, M., Peyghambarzadeh, S.M., hashemabadi, S.H., Vermahmoudi, Y., Parametric study of overall heat transfer coefficient of CuO/water nanofluids in a car radiator, International Journal of Thermal Science, Vol. 66, pp. 8-90, 0. [0] Witharana, S., Palabiyik, I., Musina, Z., Ding, Y., Stability of glycol nanofluids, The theory and experiments, Powder Technology, Vol. 9, pp. 7-77, 0. [] Ghadimi, A., Metselaar, I.H, The influence of surfactant and ultrasonic processing on improvement of stability, thermal conductivity and viscosity of titania nanofluidˮ, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 5, pp. - 9, 0. دودسیل سولفات به عنوان عامل پایدارکننده استفاده شده است نانوسیال در مقدار اسیدیته برابر 0/ دارای باالترین مقدار مطلق پتانسیل زتا بوده و در نتیجه بهترین وضعیت پایداری را داراست. در حالی که نتایج تجربی نشان دادند که این مقدار برابر 0/7 بوده است )5 درصد خطا(. همچنین زمانی که از پلی ویتیل پیرولیدن به عنوان عامل پایدارکننده استفاده شده است باالترین مقدار مطلق پتانسیل زتا و در نتیجه بهترین وضعیت پایداری در مقدار اسیدیته برابر 9/ حاصل میشود و این در حالی است که نتایج تجربی این مقدار را برابر 9/05 گزارش دادهاند ) درصد خطا(. عالوه بر این نانوسیال در این حالت در مقدار اسیدیته برابر / دارای پتانسیل زتای صفر بوده و در نتیجه در ناپایدارترین وضعیت خود قرار داشته است )نقطه ایزوالکتریک(. - با مقایسه مدت زمان پایداری نانوسیاالت دارای شرایط بهینه پایداری نهایی نانوسیال شامل 0/ درصد وزنی نانوذرات اکسید مس و 0/ درصد وزنی ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات که سرعت پخش نانوذرات و مدت زمان پخش نانوذرات در آن به ترتیب 700 دور بر دقیقه و 90 دقیقه بوده و به مدت یک ساعت در معرض موجدهی فراصوت قرار گرفته است بهترین نمونه از لحاظ پایداری بوده است که برای مدت زمان حداقل 0 روز شرایط پایداری خود را حفظ کرده است. برای بهرهگیری از عمده قابلیت های نانوسیال به ویژه خواص انتقال حرارتی آن بررسی پایداری نانوسیال در اولویت قرار دارد. در نتیجه نانوسیال با پایداری طوالنی مدت میتواند مورد توجه بسیاری از صنایع به ویژه صنایعی که به نوعی با مسأله انتقال حرارت روبرو هستند قرار گیرد. در این تحقیق با بررسی میزان تأثیر برخی عوامل موثر بر پایداری نانوسیال و تعیین مقدار بهینه این عوامل نانوسیال با پایداری حداقل 0 روز حاصل شد که نسبت به مطالعات پیشین در زمینه پایداری نانوسیاالت اکسید مس نتیجه قابل توجهی به شمار میآید. بنابراین در این راستا به محققان محترم پیشنهاد میشود که در بررسی پایداری هر نانوسیال میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر پایداری اثر تداخل عوامل و مقدار بهینهی هر یک از عوامل را در نظر بگیرند. 6-6 تقدیر و تشکر نویسنده این مقاله وظیفه خود میداند که از تمامی مسئولین پژوهشگاه مواد و انرژی کرج که همکاری الزم را جهت اجرای تحقیق داشته اند صمیمانه تشکر نماید. فهرست عالئم غلظت ماده فعال سطحی )درصد وزنی( مدت زمان پخش نانوذرات در سیال پایه )دقیقه( مدت زمان موجدهی فراصوت )دقیقه( عالئم یونانی سرعت دورانی پخش نانوذرات در سیال پایه )دور بر دقیقه( C S T d T u ω نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95 9

14 بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یونزدایی شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری silver nanoparticles with flake-like shapesˮ, Materials Letters, Vol. 59, pp , 005. [9] Karthik, V., Ghosh, S., Pabi, S.K., Effects of bulk stoichiometry and surface state of NiAl nano-dispersoid on the stability and heat transfer characteristics of water based nanofluidˮ, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 8, pp. 56-6, 0. [0] Xuan, Y., Li, Q., Investigation on convection heat transfer and flow features of nanofluidsˮ, Heat Transfer Journal, Vol. 5, pp. 5, 005. [] Sato, M., Abe, Y., Urita, Y., Di Paola, R., Cecere, A., Savino, R., Thermal performance of selfrewetting fluid heat pipe containing dilute solutions of polymer-capped silver nanoparticles synthesized by microwave, In Proceedings of ITP, Polyol Process, 009. [] Lee, K., Hwang, Y.H., Cheong., S., Kwon, L., Kim, S., Lee, J., Performance evaluation of nanolubricants of fullerene nanoparticles in refrigeration mineral oil, Curr. Appl. Phys, Vol. 9, pp. 8-, 009. [] Montgomery, D.C., Design of experiments, New York, pp. 5-6, 995. [] Kim, N., Park, S., Lim. S., Chun, W., A study on characteristics of carbon nanofluids at the room temperature, International communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 8, pp. - 8, 0. [5] Roy, R.K., A primer on the Taguchi method, Van Nostrand Reinhold, pp. - 7, 990. [] Cole, M., Dey, T.K, Effect of prolonged ultrasonication on the thermal conductivity of ZnO/ ethylene glycol nanofluidsˮ, thermochimica Acta, Vol. 55, pp , 0. [] Emami Meibodi, M., Vafaie-Sefti, M., Rashidi, A., Amrollahi, A., Tabasi, M., Sid Kalal, H., The role of different parameters on the stability and thermal conductivity of carbon nanotube-water nanofluids, International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 7, pp. 9-, 00. [] Tajik, B., Abbassi, A., Saffar-Avval, M., Ahmadi Najafabadi, M., Ultrasonic properties of suspensions of TiO and Al O nanoparticles in waterˮ, Powder Technology, Vol. 7, pp. 7-76, 0. [5] Mondragon, R., Enrique Julia, J., Barba, A., Jarque., A., Characterization of silica-water nanofluids dispersed with an ultrasound probe, a study of their physical properties and stabilityˮ, Powder Technology, Vol., pp. 8-6, 0. [6] Hwang, Y., Lee, J., Jeong, Y., Cheong, S., Ahn, Y., Kim Soo, H., Production and dispersion stability of nanoparticles in nanofluidsˮ, Powder Technology, Vol. 86, pp. 5-5, 008. [7] Halelfadl, S., Estelle, P., Aladag, B., Doner, N., Mare, T., Viscosity of carbon nanotubes water based nanofluids, Influence of concentration and temperatureˮ, International Journal of Thermal Science, Vol. 7, pp. - 7, 0. [8] Wang, D., Song, C., Hu, Z., Zhou, X., Synthesis of نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک دوره 8 شماره بهار 95 0

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی 180 واحد یادگیری 1 روش تدریس پیشنهادی: دریافت مفهوم پرسش و پاسخ توصیه میشود که کارتهای زیر را که قبال تهیه و تکثیر کردهاید در اختیار گروهها قرار دهید و از

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو 21 1392 پاییز 21-36 صفحه 1 شماره اول سال غذایی نوین فناوریهای و علوم فصلنامه روغن جذب کاهش روی خوراکی هیدروکلوئیدهای و آنزیمبری تأثیر شده قطعه سیبزمینی سرخکردن طی 2 خیابانی صوتی محمود و 2* نیا دهقان جالل

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method سنتز پروسکایت نانو بلورین (یک خط فاصله اندازه 6) Sr 0.895 Y 0.07 TiO 3±δ (یک خط فاصله اندازه 6) (یک خط فاصله اندازه 6) 3 2* زهرا رجایی محمدرضا محمدي احمد ساعتچی (یک خط فاصله اندازه 6) جلد 3 شماره 2 تابستان

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ارزیابی تأثیر کیفیت ادرا کشده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان )مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان( شماره دوم بهار 1393 5 علی صنایعی استاد گروه مدیریت دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen Polymerization Quarterly, 2013 Volume 2, Nunber 4 Pages 16-27 ISSN: 2252-0449 Hydrogels as Controlled Drug Delivery Carriers Sepideh Khoee *, Maryam Kardani Faculty of Science, Department of Chemistry,

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه تحت بار جانبی

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه تحت بار جانبی تحقیقات بتن سال نهم شمارۀ دوم پائیز و زمستان 59 ص 111 59 تاریخ دریافت: 59/6/6 تاریخ پذیرش: 59/3/16 مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه

Διαβάστε περισσότερα

راهب 74 هرامش یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف یرگ یجنایم اب یتباقر یاه تیزم رب کیژتارتسا یربهر ریثأت یسررب

راهب 74 هرامش یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف یرگ یجنایم اب یتباقر یاه تیزم رب کیژتارتسا یربهر ریثأت یسررب 81-104 1394 بهار 74 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه میانجیگری با رقابتی مزیتهای بر استراتژیک رهبری تأثیر بررسی نوآوری«توانی سو»دو اراک( شهر تولیدی شرکتهای مطالعه: )مورد * اکبری محسن 93/6/3 پذیرش: 92/6/9

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 4 زمستان 1394 صفحه 61-80 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده 4 سیدمهدی حسینیسرخوش

Διαβάστε περισσότερα

نشریه انجمن رنگ و رزین ایران

نشریه انجمن رنگ و رزین ایران 2 مروری بر روند اقتصاد کشور در چند ساله اخیر از منظر یک... 9 14 18 22 31 36 42 47 صنعت رنگ و رزین نشریه انجمن رنگ و رزین ایران سال چهاردهم شماره 51 پاییز 1391 صاحب امتیاز: انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα