حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري."

Transcript

1 حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: در این مقاله روشی جهت حفاظت خطوط انتقال جبران شده با خازن سري اراي ه شده است. استفاده ازحفاظت مقایسه فاز جهت خطوط انتقال بدون جبران عملکرد نسبتا خوبی داشته است اما به کار گیري آن در خطوط جبران شده سري به علت وجود خازن در میانه خط و همچنین وجود عنصر غیر خطی MOV که به عنوان حفاظت خازن سري در برابر اضافه ولتاژهاي غیر مجاز استفاده می شود عملکرد مناسبی را نداشته است. همچنین میزان و جهت جریان بار قبل از وقوع خطا و احتمال وقوع وارونگی ولتاژ و جریان باعث عملکرد نامطلوب این روش در خطوط جبران شده سري خواهد شد. در این مقاله روش مقایسه فاز ترکیبی با انتخاب زاویه تنطیمی مناسب جهت عملکرد صحیح در برابر خطاهاي داخلی و خارجی پیشنهاد شده است. روش پیشنهادي در شرایط مختلف وقوع خطا و در بارهاي مختلف عبوري از خط به کمک شبیه سازي هاي متعددي که توسط نرم افزار Matlab انجام شده است مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که در صورت انتخاب زاویه فاز مناسب براي عملکرد روش حفاظت صحیح و قابل اطمینانی براي خطوط جبران شده سري همراه با MOV فراهم شده است. کلمات کلیدي حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

2 1- مقدمه یکی از مهمترین مساي ل در زمینه سیستم هاي قدرت پایداري و قابلیت اطمینان می باشد. براي حفظ پایداري و قابلیت اطمینان دو راه پیش رو داریم یا باید از خطوط انتقال بطور موثر بهره برداري گردد و یا خطوط جدید به سیستم انتقال اضافه شود. راه حل اول بعنوان گزینه مناسب تر از نظر اقتصادي و فنی می باشد. در این راستا جهت استفاده بهینه از تجهیزات ایده استفاده از جبران ساز هاي سري در سیستم انتقال به طور جدي توسعه یافته است [1,2]. خازن هاي سري در خطوط انتقال براي افزایش توان انتقالی کنترل ولتاژ و کنترل توان راکتیو نصب میشوند. معمولا خازن ها به حفاظت MOV مجهز می- باشند که به طور موازي با آنها قرار دارد و از وقوع اضافه ولتاژ ناگهانی دو سمت خازن جلوگیري میکند. پس از اینکه ولتاژ دو سمت خازن به سطح ولتاژ معینی می رسد ) REF MOV V) هدایت میکند. حفاظت MOV به گونه اي است که وقتی حداکثر جریان مجاز از خط عبور می کند ماکزیمم ولتاژ دو سمت خازن را در حد سطح ولتاژ حفاظتی طراحی شده نگه می دارد[ 3 ]. رابطه (1) تخمینی براي مشخصه ولت i V q آمپر MOV می باشد: mov Ir ( 1) VREF در این رابطه I r جریان مبنا V REF ولتاژ مبنا و q نما است. در این خطوط به علت وجود خازن در میانه خط و همچنین وجود عنصر غیر خطی MOV که به عنوان حفاظت خازن سري در برابر اضافه ولتاژهاي غیر مجاز استفاده می شود باعث ایجاد مشکلاتی در حفاظت دیستانس و دیفرانسیل خطوط انتقال می شود که در خطوط جبرانسازي نشده مشاهده نمی شود. مساي لی از جمله وارونگی ولتاژ و جریان عملکرد حفاظت اضافه ولتاژ خازن خطاهاي بانک خازنی و جبران سازي سري مشکلات تحمیل شده به سیستم به جهت جبران سازي با خازن سري هستند که ممکن است منجر به عدم عملکرد و یا عملکرد اشتباه حفاظت هاي مرسوم خط گردد. حفاظت خطوط جبران شده سري به عنوان یکی از مشکلات عمده استفاده از جبران کننده هاي سري در خطوط انتقال می باشد. که این مستلزم اراي ه روش هاي حفاظتی قابل اطمینان جدیدي در خطوط انتقال جبران شده سري می باشد. تاکنون تجربیاتی در این زمینه بر روي سیستمهاي موجود بدست آمده است. از جمله در مقالات [4-10]. روش هایی براي بهبود عملکرد رله دیستانس براي حفاظت این خطوط ارایه شده که با توجه به تغییر امپدانس خط در زمان خطا به دلیل وجود جبران کننده سري حفاظت دیستانس معمولی را درخطوط جبران شده سري دچار مشکل می کرد. در مقالات [11,12] نیز روش هایی بر مبناي تبدیل موجک براي بهبود طرح حفاظت مرزي در خطوط جبران شده سري ارایه شده است. همچنین در مقالات [13,14] روش هایی براي بهبود عملکرد رله جهت دار در حفاظت خطوط جبران شده سري اراي ه شده است. در مقالات و منابع [15-18] به روش هاي حفاطت مقایسه فاز در خطوط انتقال پرداخته شده است. روش هاي حفاظت مقایسه فاز را می توان به طور کلی به دو دسته روش هاي حفاظت مقایسه فاز مجزا و حفاظت مقایسه فاز ترکیبی تقسیم کرد. در حفاظت مقایسه فاز مجزا اطلاعات مربوط به زاویه هر فاز به طور جداگانه به انتهاي دیگر خط فرستاده و با اطلاعات زاویه همان فاز مقایسه می شود. دو روش حفاظت مقایسه فاز شکل موج جریان دو سمت خط و حفاظت مقایسه فاز مولفه اصلی جریان دوسمت خط از روش هاي متعارف حفاظت مقایسه فاز مجزا می باشند. در حفاظت مقایسه فاز ترکیبی ترکیبی از مولفه هاي جریان سه فاز تشکیل شده و براي مقایسه به انتهاي دیگر خط فرستاده می شود. براي بکارگیري ترکیبی از جریان ها باید به دو نکته توجه نمود. از چه مولفه هایی براي استفاده در ترکیب مولفه هاي جریان استفاده نمود نسبت هر مولفه متقارن به چه میزان باشد به منظور انتخاب یک ترکیب جریان براي استفاده در حفاظت مقایسه فاز باید ترکیبی از مولفه هاي توالی جریان انتخاب شود که اختلاف بین آن ها در طرفین خط به ازاي خطاهاي داخلی به صفر نزدیک تر باشد. با توجه به بررسی ها وکار هاي انجام شده براي حفاظت مقایسه فاز ترکیبی استفاده از روش حفاظت مقایسه فاز ترکیبی I 2 I- 1 5/ نتیجه بهتري براي حفاظت خطوط انتقال حاصل می گردد. در این مقاله با استفاده از حفاظت مقایسه فاز ترکیبی I 2 I- 1 5/ و با تعیین زاویه تنظیمی مناسب حفاظت قابل اطمینانی را براي خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV که جبران کننده سري در وسط خط انتقال نصب گردیده اراي ه شده که براي شرایط مختلف خطا عملکرد درستی را از این روش حفاظتی شاهد خواهیم بود. 2- خط انتقال جبران شده سري همراه با MOV درشکل (1) سیستم قدرت مورد بررسی در این تحقیق نشان داده شده که شامل خط انتقال جبران شده سري همراه با MOV که

3 جبران کننده سري در وسط خط انتقال نصب گردیده و از دو سو تغذیه می گردد می باشد. اطلاعات سیستم مورد مطالعه در جدول (1) آورده شده است[ 19 ]. ولتاژ منابع شکل (1): خط انتقال جبران شده از دو سو تغذیه جدول( 1 ): اطلاعات سیستم مورد مطالعه [19] فرکانس سیستم قدرت طول خط انتقال امپدانس توالی مثبت خط امپدانس توالی صفر خط امپدانس معادل توالی مثبت هر دو منبع امپدانس معادل توالی صفر هر دو منبع کاپاسیتانس توالی مثبت خط انتقال کاپاسیتانس توالی صفر خط انتقال میزان جبران سازي پارامتر هاي MOV V=400kV f=50hz 300Km Z1=8.25+j94.5 Ω Z 0 =82.5+j308 Ω Z S1 =1.31+j15 Ω Z S0 =2.33+j26.6 Ω 13nF/km 8.5nF/km 70% خط انتقال I ref =1kA V ref =150kV exponent=23 3- حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV حفاظت مقایسه فاز نوعی حفاظت پایلوت است که زوایاي فاز جریانهاي وارد شونده به یک ترمینال خط انتقال را با زوایاي جریان هاي وارد شونده به سر دیگر همان خط مقایسه می کند. در مورد خطاهاي ایجاد شده در ناحیه حفاظتی جریانهاي وارد شونده به همه ترمینال ها با هم تقریبا هم فاز خواهند بود. در مورد خطاهاي خارج از ناحیه حفاظتی یا در مورد حالت انتقال توان در حالت عملکرد عادي سیستم جریانهاي وارد شونده به یک ترمینال تقریبا داراي 180 درجه اختلاف فاز با جریانهاي وارد شونده به ترمینالهاي طرف دیگر هستند. جریان شارژ خط عامل مهمی براي ایجاد خطا در مقدار زاویه فاز جریانهاي دو انتهاي خط در خطوط انتقال می باشد که موجب عملکرد اشتباه در حفاظت مقایسه فاز می شود. در خطوط جبران شده سري به غیر از وجود جریان هاي شارژ خازنی خط امکان وارونگی ولتاژ و جریان نیز از عواملی مهم دیگري می باشد که موجب عملکرد اشتباه حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري می گردد و تعیین زاویه تنظیمی مناسب را براي مشخص نمودن خطاي داخلی از عملکرد عادي و خطاي خارجی دچار مشکل می نماید. دو روش متعارف حفاظت حفاظت مقایسه فاز مجزاي شکل موج جریان دو سمت خط و حفاظت مقایسه فاز مولفه اصلی جریان در دو سمت خط در خطوط جبران شده سري همراه با MOV عملکرد مناسبی نداشته و قادر به شناسایی تمام خطاهاي داخلی نمی باشد. در ادامه به شرح مختصر این دو روش و عدم عملکرد مناسب آنها بر خطوط جبران شده سري پرداخته شده است. روش حفاظت مقایسه فاز شکل موج جریان دو سمت خط جریانهاي سه فاز در سر خط پس از نمونه برداري توسط ترانسفورماتورهاي جریان و عبوراز یک فیلتر پایین گذر بصورت مربعی تبدیل شده و پس از انتقال توسط لینک مخابراتی مناسب به طرف دیگر خط انتقال در المان مقایسه فاز مقایسه شده با توجه به میزان مدت زمان همپوشانی سیگنال هاي جریان ابتدا و انتهاي خط خطاي داخلی عملکرد عادي یا خطاي خارجی تشخیص داده می شود. در شکل (3) شکل موج مربعی فاز جریان ابتدا انتها و اختلاف فاز بین آنها در فاز A براي خطاي سه فاز با مقاومت صفر که در زمان 0/2 ثانیه در ابتداي خط انتقال جبران شده سري همراه با MOV رخ داده نشان داده شده است. همانگونه که در شکل (3) نیز مشاهده می گردد اختلاف فاز شکل موج مربعی جریان ابتدا و انتهاي خط نیز قبل از خطا برابر 180 درجه می باشد و پس از خطا اختلاف فاز شکل موج مربعی برابر صفر می شود. در این روش با استفاده از مدت زمانی که اختلاف فاز شکل موج مربعی دو سمت خط برابر صفر می شود خطاي داخلی از عملکرد عادي و یا خطاي خارجی تشخیص داده می شود. شکل (3): شکل موج مربعی فاز جریان ابتدا انتها و اختلاف فاز بین آنها در فاز A

4 در روش حفاظت مقایسه فاز مولفه اصلی جریان در دوسمت خط زاویه فاز مولفه اصلی جریان هاي دو سمت خط پس از استخراج توسط یک روش مناسب نظیرDFT با یکدیگر مقایسه می شوند و سپس با توجه به میزان اختلاف زاویه محاسبه شده بین مولفه اصلی جریان هاي دو سمت خط و مقایسه آن با زاویه تنظیمی مناسب خطاي داخلی عملکرد عادي یا خطاي خارجی تشخیص داده می شود. در شکل (4) به ترتیب اختلاف فاز مولفه اصلی جریان هاي فازهاي B A و C در ابتدا و انتهاي خط براي خطاي سه فاز در ابتداي خط و با مقاومت صفر در خط جبران شده سري همراه با MOV با میزان جبران سازي 70 درصد توسط خازن سري که در وسط خط انتقال نصب گردیده که در زمان 0/2 ثانیه رخ داده نشان داه شده است. همانگونه که از شکل (4) مشاهده می گردد اختلاف فاز مولفه اصلی جریان ابتدا و انتهاي خط براي هر فاز در عملکرد عادي تقریبا برابر 180 درجه می باشد و هنگامی که خطاي سه فاز با مقاومت صفر در زمان 0/2 ثانیه رخ می دهد این اختلاف فاز تقریبا برابر صفر می گردد. در این روش زمانی که اختلاف فاز مولفه اصلی جریان ابتدا و انتهاي خط از زاویه تنظیمی بیشتر باشد خط در حالت عملکرد عادي و یا خطاي خارجی می باشد و زمانی که اختلاف فاز مولفه اصلی جریان ابتدا و انتهاي خط از زاویه تنظیمی کمتر باشد خطاي داخلی در خط رخ داده است. شکل( 4 ): اختلاف زاویه مولفه اصلی جریان هاي ابتدا و انتهاي خط در فاز هاي B A و C در شکل (5) و (6) اختلاف فاز شکل موج جریان دو سمت خط و اختلاف فاز مولفه اصلی جریان دو سمت خط براي جریان هاي سه فاز در خط جبران شده سري همراه با MOV که خطاي تک فاز به زمین با مقاومت 100 اهم در زمان 0/2 ثانیه در انتهاي خط که اختلاف زاویه بین منابع قدرت دو طرف خط برابر 30 درجه (خط پر بار) می باشد رخ داده است نشان داده شده است. همانگونه که از شکل (5) مشاهده می گردد اختلاف فاز شکل موج جریان دو سمت خط فاز A بعد از وقوع خطا نیز همچنان برابر 180 درجه می باشد و مقدار آن صفر نگردیده و همچنین از شکل (6) نیز مشاهده می گردد که اختلاف فاز مولفه اصلی جریان فاز A در دو سمت خط بعد از وقوع خطا برابر 170 درجه می باشد که در محدوده عملکرد عادي و یا خطاي خارجی می باشند. در نتیجه در این دو روش مرز عملکردي که بتوان تمام خطا هاي داخلی را از دیگر شرایط شناسایی نمود وجود ندارد. شکل( 5 ): اختلاف فاز شکل موج جریان سه فاز دو سمت خط براي عدم عملکرد صحیح شکل( 6 ): اختلاف فاز مولفه اصلی جریان سه فاز دو سمت خط براي 4- روش پیشنهادي عدم عملکرد صحیح روش حفاظت مقایسه فاز پیشنهادي در این مقاله روش حفاظت مقایسه فاز ترکیبی سیگنال I 2 I- 1 5/ جریان دوسمت خط براي خطوط جبران شده سري همراه با MOV می باشد. در این روش حفاظتی پس از محاسبه زاویه فاز سیگنال ترکیبی I 2 I- 1 5/ دو سمت خط و مقایسه آنها با یکدیگر و با توجه به میزان اختلاف زاویه محاسبه شده بین سیگنال ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان هاي دو سمت خط و مقایسه آن با زاویه تنظیمی مناسب خطاي داخلی عملکرد عادي یا خطاي خارجی تشخیص داده می شود. مهمترین چالش در روش هاي حفاظتی مقایسه فاز این است که آیا می توان زاویه تنظیمی مناسبی براي شناساي خطاهاي داخلی از عملکرد عادي و یا خطاي خارجی اراي ه نمود این زاویه به گونه اي تعیین می شود که زمانی که اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان ابتدا و انتهاي خط از آن بیشتر شده خط در حالت عملکرد عادي و یا خطاي خارجی بوده و در صورتی که اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان ابتدا و انتهاي خط از این زاویه کمتر باشد خطاي داخلی در خط تشخیص داده شده و رله

5 فرمان قطع را به کلید هاي قدرت دو طرف خط ارسال می نماید. در نتیجه باید در بدترین شرایط خطاي داخلی اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان ابتدا و انتهاي خط محاسبه شده از این مقدار کمتر بوده و همچنین باید این مقدار از اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان ابتدا و انتهاي خط در حالت عملکرد عادي و خطاهاي خارجی تفاوت محسوس و مطمي نی براي جلوگیري از عملکرد اشتباه داشته باشد. با مشخص کردن زاویه تنظیمی مناسب در صورت امکان می توان توسط حفاظت مقایسه فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان در دو سمت خط خطاي داخلی را از عملکرد عادي و یا خطاي خارجی در خطوط جبران شده سري همراه با MOV تشخیص داد. در حالت ایده آل براي عملکرد عادي و یا خطاي خارجی اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان ابتدا و انتهاي خط برابر 180 درجه و براي خطاهاي داخلی برابر صفر درجه می باشد. در شرایط واقعی سیستم قدرت به نظر می رسد با در نظر گرفتن زاویه تنظیمی در عددي مثلا 90 درجه بتوان خطاهاي داخلی را از خطاهاي خارجی و عملکرد عادي سیستم را تفکیک کرد. اما به دلیل جریان عبوري از خط قبل از وقوع خطا و امکان تغییر جهت آن وجود جریان هاي شارژ خازنی خط و همچنین امکان وارونگی ولتاژ و جریان در خطوط جبران شده سري انتخاب این عدد (زاویه تنظیمی) به سادگی صورت نمی گیرد و مهمترین چالش در این روش می باشد. با انجام شبیه سازي هاي متعدد براي شرایط متفاوت خطا که شامل انواع مختلف نوع خطا مکان خطا مقاومت خطا اختلاف زاویه قدرت منابع دو طرف خط زاویه شروع خطا تغییرات نسبت دامنه ولتاژ منابع دو سمت خط که در خط انتقال جبران شده سري همراه با MOV براي تعیین زمان تنظیمی مناسب انجام گرفته نشان می دهد که در صورتی که زاویه تنظیمی در روش مقایسه فاز مولفه ترکیبیI2-I1/5 جریان 150 درجه انتخاب گردد در تمامی شرایط مورد بررسی عملکرد مناسبی را شاهد خواهیم بود. همچنین با انجام شبیه سازي هاي متعدد براي انواع مختلف خطاهاي خارجی که براي ارزیابی زاویه تنظیمی انتخاب شده که شامل انواع مختلف نوع خطا مکان خطا مقاومت خطا اختلاف زاویه قدرت منابع دو طرف خط زاویه شروع خطا تغییرات نسبت دامنه ولتاژ منابع دو سمت خط که خارج ناحیه حفاطتی خط انتقال جبران شده سري همراه با MOV رخ داده است مشاهده گردید که اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان در دو سمت خط براي این نوع خطا ها همواره بیشتر از مقدار 165 درجه می باشد. در نتیجه می توان با در نظر گرفتن زاویه تنظیمی 150 درجه و در صورتی که اختلاف فاز در روش مقایسه فاز ترکیبی سیگنال I 2 I- 1 5/ به مدت نیم سیکل کمتر از 150 درجه باشد رله فرمان تریپ صادر نماید که در این صورت هیچگاه سیستم حفاظتی مقایسه فاز ترکیبی سیگنال I 2 I- 1 5/ براي عملکرد عادي و خطاي خارجی عملکرد نادرستی نخواهد داشت و همچنین به درستی خطاي هاي داخلی را تشخیص خواهد داد. همچنین براي اندازگیري همزمان اطلاعات دو پایانه خط می توان از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و براي انتقال داده ها می توان از فیبر نوري استفاده نمود. 5- ارزیابی روش پیشنهادي در این قسمت نتایج برخی از بررسیها و شبیه سازي هایی که براي بررسی عملکرد روش حفاظتی پیشنهادي براي خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV که توسط نرم افزارMatlab انجام شده اراي ه شده است. در شکل (7) اختلاف فاز سیگنال ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان هاي ابتدا و انتهاي خط براي خطاي سه فاز در ابتداي خط و با مقاومت صفر که در زمان 0/2 ثانیه در خط جبران شده سري همراه با MOV رخ داده نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می گردد اختلاف فاز سیگنال ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان ابتدا و انتهاي خط در عملکرد عادي تقریبا برابر 180 درجه و هنگامی که خطاي سه فاز رخ می دهد این اختلاف فاز تقریبا برابر صفر می گردد. در ادامه در شکل (8) اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط براي خطاي دو فاز به زمین ABg با مقاومت 10 اهم در انتهاي خط و در شکل (9) اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط براي خطاي سه فاز به زمین ABCg با مقاومت 100 اهم در انتهاي خط که در زمان 0/2 ثانیه رخ داده اند نشان داده شده است. همانگونه که در شکل هاي (8) و (9) نیز مشاهده می گردد با در نظر گرفتن زاویه تنظیمی 150 درجه براي اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان در دو سمت خط این خطاهاي داخلی را به درستی می توان شناسایی نمود. شکل (7): اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط براي خطاي سه فاز به زمین در ابتداي خط

6 شکل (8): اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط براي خطاي دو فاز به زمین شکل (11): اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط براي خطاي سه فاز به زمین خارجی شکل (9): اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط براي خطاي سه فاز به زمین در شکل (10) اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان در دوسمت خط در خط جبران شده سري همراه با MOV که خطاي تک فاز به زمین در فاز A با مقاومت 100 اهم در زمان 0/2 ثانیه در انتهاي خط که اختلاف زاویه بین منابع قدرت دو طرف خط برابر 30 درجه (خط پر بار) می باشد رخ داده است نشان داده شده است. شکل (12): اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط براي خطاي خارجی دو فاز به زمین شکل (10): اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط براي خطاي تک فاز به زمین در فاز A همانطور که از شکل (10) مشاهده می گردد حتی در بدترین شرایط خطا اختلاف فاز مولفه ترکیبی I 2 I- 1 5/ جریان در دوسمت خط پس از خطا به مقدار 143 درجه رسیده که با در نظر گرفتن زاویه تنظیمی 150 درجه براي اختلاف فاز مولفه ترکیبی جریان در دو سمت خط این خطاي داخلی را می توان به درستی (بر خلاف دو روش حفاظتی قبلی) تشخیص داد. در ادامه در شکل هاي (11) (12) و (13) نیز نتایج برخی شبیه سازي ها براي انواع مختلف خطاهاي خارجی که با مقاومت 5 اهم با زمین در ابتداي خط در زمان 0/2 ثانیه رخ داده است نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می گردد اختلاف فاز مولفه ترکیبی جریان در دو سمت خط براي این خطا ها همواره بیشتر از مقدار 165 درجه می باشد. شکل (13): اختلاف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 6- نتیجه گیري براي خطاي خارجی تک فاز به زمین نتایج بررسی ها و شبیه سازي ها در مورد حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV که توسط نرم افزار Matlab انجام گرفته نشان می دهد که با استفاده از حفاظت هاي مقایسه فاز شکل موج جریان دو سمت خط و مقایسه فاز مولفه اصلی جریان دوسمت خط نمی توان تمام خطاهاي داخلی در خطوط جبران شده سري همراه با MOV را به درستی تشخیص داد و بنابراین نمی توان سیستم حفاظتی قابل قبولی را براي این خطوط ارایه نمود. در روش حفاظت مقایسه فاز ترکیبی سیگنال I 2 I- 1 5/ در دو سمت خط با در نظر گرفتن زاویه تنظیمی مناسب می توان تمام خطاهاي داخلی را از عملکرد عادي سیستم و خطاهاي خارجی به درستی تشخیص داد. در این تحقیق با بررسی ها و شبیه سازي براي انواع مختلف خطاهاي داخلی و همچنین خطاهاي خارجی و عملکرد عادي سیستم در خط انتقال جبران شده سري همراه با MOV زاویه تنظیمی مناسب 150

7 [9] S. Sarangi, and A. K. Pradhan, "Apply PMU data for zone- 2 setting of series compensated line", IEEE Energy, Automation and Signal, pp. 1-6, [10] S. M. Hashemi, and M. T. Hagh, "A novel backup distance protection scheme for series-compensated transmission lines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 29, no.2, pp , [11] Z. Chen, X. N. Lin, and Z. Bo, Wavelet transform based boundary protection scheme for series compensated lines, IEE Developments in Power System Protection, vol. 1, no. 1, pp , [12] A.I. Megahed, A. M. Moussa, and A. E. Bayoumy, "Usage of wavelet transform in the protection of seriescompensated transmission lines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 21, no. 3, pp , [13] P. Jena, and A. K. Pradhan, "A positive-sequence directional relaying algorithm for series compensated line", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, no. 4, pp , [14] M. Biswal, B.B. Pati, and A.K. Pradhan, "Directional relaying of series compensated line using an integrated approach", IEEE Energy, Automation and Signal, pp. 1-6, [15] A.G. Phadke, and S. Horwitz," Power System Relaying", John Wiley and Sons, [16] M.S. Sachdev and T.S. Sidhu, "Design of phase and amplitude comparator for transmission line protection", IEEE Communication, Power and Computing Conference, pp , May [17] GE power management, "Phase Comparison Relay", GER-2681B, [18] B. Kasztenny, I. Voloh and E.A. Udren, "Rebirth of the phase comparison line protection principle", 59 th Annual Conference for Protective Relay Engineers, pp.5-37, April [19] M.M. Saha, J. Izykowski, E. Rosolowski and B. Kasztenny, "A new accurate fault locating algorithm for series compensated lines", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 14, No. 3, pp , درجه پیشنهادي گردیده که در تمامی شرایط بررسی شده عملکرد مناسبی را شاهد خواهیم بود. مراجع [1] Y.Q. Xia, K.K. Li, and A.K. David, Adaptive relay for stand-alone digital distance protection, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 9, no.1, pp , [2] H. Shimizu, Y. Yokomizu, T. Matsumura and N. Murayama, Proposal of flux flow resistance type fault current limiter using bi2223 high t c superconducting bulk, IEEE Transactions Applied Superconductivity, vol. 12, no. 1, pp , [3] D.L. Goldsworthy, "A linearized model for MOV protected series capacitors", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 2, no. 4, pp , Nov [4] F. Ghassemi, and A.T. Johns, "Investion of alternative residual current compensation for imoproving series compensated line distance protection", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 5, no. 2, pp , [5] B. Bachmann, D. Novosel, D. Hart,Y. Hu and M.M. Saha, "Application of artificial neural networks for series compensated line protection", IEEE Transactions on Power Delivery, pp , [6] M. M. Saha, and B. Kasztenny, "First zone algorithm for protection of series compensated lines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 16, no. 2, pp , [7] P. Mazniewski, and J. Izykowski, "ATP-EMTP investigation of adaptive distance protection for Transmissions lines with series compensation", Modern Electric Power Systems, pp [8] E. Rosolowki, J. Izykowski, P. Pierz, M. M. Saha, P. Balcerek, and M. Fulczyk, "Optimization of distance protection algorithm for series compensated Transmission line", IEEE Trondheim PowerTech, pp.1-7, 2011.

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه

تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه فرزاد حاجیمحمدي 1 دکتر بهادر فانی 2 1 دانشکده مهندسی برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

Tel: , Fax:

Tel: , Fax: کاربرد موتورهاي القایی شش فازه در فرمان خودروهاي نوین رضا کیانی نژاد چکیده: دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسی گروه برق Email : reza.kiani@scu.acr Tel: 611 33371, Fax: 611333664 در این مقاله پیشنهاد

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

قطع یکفاز شبکههاي توزیع شبیهسازي شبکه واقعی با EMTP در شهرستان سنندج

قطع یکفاز شبکههاي توزیع شبیهسازي شبکه واقعی با EMTP در شهرستان سنندج قطع یکفاز شبکههاي توزیع شبیهسازي شبکه واقعی با EMTP در شهرستان سنندج ناجی قادرنژاد شرکت برق منطقهاي غرب سنندج- ایران لیلا رشیدي دانشگاه کردستان سنندج- ایران میثم غلامی دانشگاه کردستان سنندج- ایران واژههاي

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مقایسهضوابط آیین نامه اي تحلیل لرزه اي در ترکیب مولفه هاي متعامد زلزله

مقایسهضوابط آیین نامه اي تحلیل لرزه اي در ترکیب مولفه هاي متعامد زلزله مقایسهضوابط آیین نامه اي تحلیل لرزه اي در ترکیب مولفه هاي متعامد زلزله (کد 96H) سید علی موسوي داودي فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران -دانشکده فنی ساري (امام محمد باقر(ع)) ت ل ف ن : mousavii@yahoo.com-09112135016

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي

شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردي جلد 5 شماره 1 صص 3 الی 8 تابستان 1392 تاریخ دریافت: 92/02/22 تاریخ پذیرش: 92/05/22 شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي هممرکز پدرام مهاجري خامنه- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer 2 2 1 حسن براتی علی بچاری صالح 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com ( تشخیص

Διαβάστε περισσότερα

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا اسفند 9 AeroP حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد

Διαβάστε περισσότερα

CT P PT N. Reff [ ] (2) [ ] [ ] X eff. n = VDR i I L. n VD X i

CT P PT N. Reff [ ] (2) [ ] [ ] X eff. n = VDR i I L. n VD X i جایابی مناسب تنظیم گرهای ولتاژ و انتخاب بهینه نقطه تنظیم ا ن در خطوط توزیع جاسم ده گری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان چکیده مقاله : برای نگهداری ولتاژهای توزیع در حدود مجاز باید وسایلی برای کنترل و جلوگیری

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی

تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی 3 محمد اسحاق میرزاپور سید محمد جواد رضوي سید حسین محسنی ارمکی کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه صنعتی مالک اشتر Mrmi.mirzapour@gmail.com مجتمع برق و الکترونیک

Διαβάστε περισσότερα

هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: ثابت پلانگ تقسیم بر 2 است. است که در حالت تعادل برابر نیروي جانب مرکز است.

هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: ثابت پلانگ تقسیم بر 2 است. است که در حالت تعادل برابر نیروي جانب مرکز است. اندازهگیري ثابت ریدبرگ هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: اتم هیدروژن سادهترین سیستم کوانتومی است و شامل یک پروتون و یک الکترون میباشد. تي وري الکترودینامیک کوانتومی قادر

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جبران هارمونیک سیستم قدرت با استفاده از فیلتر توان اکتیو موازی تحت ولتاژهای شبکه غیر ایده آل

جبران هارمونیک سیستم قدرت با استفاده از فیلتر توان اکتیو موازی تحت ولتاژهای شبکه غیر ایده آل جبران هارمونیک سیستم قدرت با استفاده از فیلتر توان اکتیو موازی تحت ولتاژهای شبکه غیر ایده آل 2 3 8 1 محمد علیزاده محمد میرزايی محمد قمی علی اسدي صوفی golmahalleh63@gmail.com 1- دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا

بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و 8 و 6 بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و رزا صفایی 4 علیرضا کاظمی 1 محمد حسین شیخی 2 رحیم غیور 3 1 بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری

دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری France Charge / Discharge Constant Power Run Profile Impedance Other Voltammetry Methods دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات کاربرد زیادی برای انجام

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پاسخ گذرا در ترانسفورماتور با طراحی سیمپیچی از نوع عایق کابل (Dry former) XLPE

بررسی پاسخ گذرا در ترانسفورماتور با طراحی سیمپیچی از نوع عایق کابل (Dry former) XLPE بررسی پاسخ گذرا در ترانسفورماتور با طراحی سیمپیچی از نوع عایق کابل (Dry former) XLPE آرین هوانسیان 1 محمدعلی نوروزی 2 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب arin_hovanessian@yahoo.com 2 دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα