ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ"

Transcript

1 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ παγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον ΟΕΕΚ πρόγραμμα το οποίο τους εξασφαλίζει τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με βάση τις πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές τους γνώσεις ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των ιατρικών οργάνων, με την διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων καθώς και την συντήρηση, επισκευή και θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, πάντα σύμφωνα με την δεοντολογία του επαγγέλματος. Ο Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων μπορεί να εργαστεί: Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, θεραπευτικά κέντρα και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας όπου βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν ιατρικά όργανα. Σε μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή εργοστάσια παραγωγής ιατρικών οργάνων. Σε εμπορικές αντιπροσωπείες και καταστήματα πώλησης ιατρικών οργάνων. Ως ελεύθερος επαγγελματίας Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ασκούν, αυτόνομα ή σε συνεργασία με επαγγελματίες ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων (π.χ Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων ΤΕ), τα παρακάτω επαγγελματικά καθήκοντα: Συμμετοχή σε διαδικασίες παραγωγής πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων. Προληπτική συντήρηση, επισκευή και ποιοτικό έλεγχο ιατρικών οργάνων, συστημάτων και λεπτομηχανισμών. Ανακατασκευή ιατρικών οργάνων, συστημάτων και λεπτομηχανισμών. Εξασφάλιση της ετοιμότητας χρήσης συσκευών και οργάνων στο νοσοκομείο, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες (π.χ. ιατροί, ακτινοφυσικοί, βιοχημικοί, κλπ.) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Ο Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα με βάση τις τεχνικές οδηγίες, τους κανονισμούς που ισχύουν και τις προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των ατόμων, των χώρων, του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας με το σωστό τρόπο τα όργανα, τις συσκευές ελέγχου και τα εργαλεία που απαιτού-

3 νται για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Οι γενικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων γενικότερα, συνοψίζονται ώς εξής: Ικανότητα οργάνωσης επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής και συντήρησης ιατρικών οργάνων. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών ελέγχου, επισκευών, συντήρησης, συναρμολόγησης και εγκατάστασης ιατρικών οργάνων. Ικανότητα αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας για την ενημέρωση του σχετικά με εξελίξεις στον τομέα και την συνεχιζόμενη επιμόρφωση του καθώς και για την επικοινωνία με συναδέλφους.. Ικανότητα συγκέντρωσης και ερμηνείας των αναγκαίων πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική και Ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία. Ικανότητα επιλογής, οργάνωσης και αρχειοθέτησης κατάλληλων τεχνικών εγχειριδίων, βιβλίων, λογισμικού και περιοδικών σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας του. Ικανότητα μετάδοσης γνώσεων για την εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε θέματα χρήσης και ασφάλειας ιατρικών οργάνων. Ικανότητα επικοινωνίας με άλλους επαγγελματίες (π.χ. ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές, διοικητικοί, κλπ.) που βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο. Ικανότητα ενημέρωσης και προστασίας του προσωπικού, των ασθενών (και του ιδίου) από πηγές κινδύνου στο νοσοκομείο, π.χ. διαρροή ρεύματος, επικίνδυνα αέρια, βιολογικοί κίνδυνοι, ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, κ.α. Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Οι εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, που πρέπει να διαθέτει ο Tεχνικός Ιατρικών Οργάνων και δεν αλλάζουν συχνά με την εξέλιξη του επαγγέλματος συνοψίζονται ως εξής: 1. Για την οργάνωση επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής και συντήρησης ιατρικών οργάνων πρέπει να γνωρίζει: Να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία, όργανα και συσκευές ε- λέγχου. Να επιλέγει και να χρησιμοποιεί το κατάλληλο έντυπο υλικό. 2. Για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, επισκευών, συντήρησης, συναρμολόγησης και εγκατάστασης ιατρικών οργάνων πρέπει να γνωρίζει: Τη χρήση και τις αρχές λειτουργίας των ιατρικών οργάνων. Να διαβάζει, ερμηνεύει και κατανοεί δομικά (block) διαγράμματα διαφόρων βαθμίδων των ιατρικών οργάνων καθώς και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μεθόδους εντοπισμού βλαβών. Να χρησιμοποιεί ορθές μεθόδους μέτρησης. Να ανατρέχει σε τεχνικά εγχειρίδια για την επίλυση προβλημάτων. Να συνδέει διάφορες συσκευές και διατάξεις και να πραγματοποιεί ρυθμίσεις αυτών. Μεθόδους και λεπτομέρειες εγκατάστασης που υποδεικνύονται από διάφορες ε- ταιρίες ιατρικών οργάνων. Να εφαρμόζει τους προβλεπόμενους κανονισμούς και μέτρα ασφαλείας σχετικά με τα ιατρικά όργανα.

4 3. Για την επιλογή, οργάνωση και αρχειοθέτηση κατάλληλων τεχνικών εγχειριδίων, βιβλίων κλπ., πρέπει να γνωρίζει: Να επιλέγει τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια (service manuals, databooks, κλπ) καθώς και τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας των ιατρικών οργάνων καθώς και των επιμέρους τμημάτων τους. Να οργανώνει και να αρχειοθετεί τα τεχνικά εγχειρίδια και τα ανάλογα βιβλία ενημέρωσης. Να επιλέγει κατάλληλα πακέτα λογισμικού (software) για σχεδίαση, ελέγχους, α- νάπτυξη και εκπαίδευση και να τα ταξινομεί ορθά. 4. Για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας πρέπει να γνωρίζει: Να χρησιμοποιεί με άνεση τον Η/Υ και τα περιφερειακά του (εκτυπωτές, σαρωτές, κλπ.). Να χρησιμοποιεί τις τελευταίες εκδόσεις των Windows και Οffice της Microsoft. Να χρησιμοποιεί προγράμματα πλοήγησης στο Internet (browsers). Να χρησιμοποιεί προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να χρησιμοποιεί οπτικοακουστικά μέσα (π.χ βίντεο). 5. Για την επικοινωνία και την συνεργασία μέσα στο περιβάλλον εργασίας πρέπει να γνωρίζει: Να ερμηνεύει, αναλύει, συγκρίνει, αξιολογεί, συνθέτει και να παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την εργασία του. Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά, τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της εργασίας του και να συντάσσει αναφορές. Να συμμετέχει και να συνεργάζεται επικοδομητικά σε ομάδες εργασίας συναδέλφων ή/και άλλων μελών της ιεραρχίας. Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία είναι ένα αντικείμενο ραγδαίως αναπτυσσόμενο. Ο καταρτιζόμενος και κατόπιν επαγγελματίας Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς και να εξοικειώνεται με νέες εξελίξεις που εμφανίζονται λόγω της όλο και μεγαλύτερης διείσδυσης της τεχνολογίας στην ιατρική. Ενα από τα σημαντικότερα ειδικά προσόντα ενός Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων είναι η ι- κανότητα του να μπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές που διαδραματίζονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και να προσαρμόζεται σε αυτές. Ειδικότερα η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν Πρότυπα, Κανονισμούς Νομοθεσίες και Κοινοτικές Οδηγίες εξασφαλίζουν την άμεση επαφή του τεχνικού με τις εξελίξεις. Ακόμη η παρακολούθηση των εξελίξεων σε άλλους επιστημονικούς χώρους, όπως η ιατρική, οι επικοινωνίες, η πληροφορική κ.α. που μπορεί να επηρεάσουν και τον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας κρατάει τον επαγγελματία Τεχνικό Ιατρικών Οργάνων σε ε- τοιμότητα για να προσαρμοστεί με τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων στον δικό του τομέα.

5 Επιπλέον, ένα ειδικό προσόν είναι και η δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών για την ενημέρωση, την συλλογή δεδομένων, την επικοινωνία και την συνεχή επιμόρφωση με σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. πολυμέσα). Γενικά το μεγαλύτερο ειδικό προσόν κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τεχνολογίες αιχμής και επομένως και του Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων, εκτός φυσικά από την συνεχή ενημέρωση, είναι να γνωρίζει που και με ποιο τρόπο θα ανατρέξει κάθε φορά για να ε- ντοπίσει την πληροφορία που χρειάζεται.

6 Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. 1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 2. ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΑΓΓΛΙΚΑ 5. ΧΡΗΣΗ Η/Υ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3. ΑΝΑΤΟΜΙΑ 4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 5. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕ- ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» Α/Α Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥ- ΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡ- ΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Το πρόγραμμα κατάρτισης της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ στο θεωρητικό μέρος έχει στόχο την διδασκαλία των θεωρητικών και εφαρμοσμένων τεχνολογικών αρχών στους επιμέρους τομείς που συνθέτουν τον διεπιστημονικό κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ο κλάδος αυτός αφορά οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας και καλύπτει γνωστικά αντικείμενα από την μηχανολογία, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, την επιστήμη των υπολογιστών, τις ιατρικές επιστήμες, την φυσική, την χημεία, την βιολογία μέχρι και τις επιστήμες της διοίκησης και οικονομίας. Μέσω της θεωρητικής κατάρτισης ο καταρτιζόμενος θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να καταστεί ικανός να κατανοήσει και να ανταποκριθεί με επιτυχία στα αντικείμενα της ειδικότητας του με τα οποία θα ασχοληθεί στη μετέπειτα επαγγελματική του σταδιοδρομία. Ακόμη, η ίδια κατάρτιση στοχεύει στο να δώσει στον καταρτιζόμενο τις κατάλληλες θεωρητικές βάσεις και υποδομή για να μπορεί να απορροφά τις νέες γνώσεις που θα προστίθενται κατά καιρούς στην ειδικότητά του σαν αναπόφευκτη συνέπεια της συνεχιζόμενης τεχνολογικής εξέλιξης και προόδου. Τέλος ένα σημαντικό μέρος της θεωρίας δίνει το αναγκαίο υπόβαθρο στο σπουδαστή ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει κάποια άλλη παρεμφερή ειδικότητα με την έννοια της περαιτέρω κατάρτισης. Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. Το πρακτικό μέρος της κατάρτισης στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή το αντικείμενό της είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και προβλέπεται να έχει συνεχή και αλματώδη ανάπτυξη για πολλές δεκαετίες ακόμη. Το πρόγραμμα κατάρτισης στο πρακτικό μέρος έχει κατ αρχήν στόχο να δώσει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να εμπεδώσει και να εφαρμόσει στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησε μέσω της κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Συμπληρωματικοί αλλά εξίσου σημαντικοί στόχοι είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον καταρτιζόμενο, η ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και η ομαδική εργασία. Λαμβάνοντας υπόψη την όλο και μεγαλύτερη εισβολή της τεχνολογίας στην ιατρική, ο ρόλος του τεχνικού ιατρικών οργάνων, μαζί με αυτόν των άλλων επαγγελματιών που προέρχονται από ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, π.χ. Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων των ΤΕΙ, είναι και θα είναι απαραίτητος και κρίσιμος. Ενας τέτοιος τεχνικός θα πρέπει κατέχει, στο μέγιστο δυνατό, τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο του.

9 Β Τα αναλυτικά προγράμματα. ΔΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ALLO FILE

10 Β Εκπαιδευτικό Υλικό. Τα βασικό εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της ειδικότητας περιλαμβάνεται στα δυναμικά τεχνικά εγχειρίδια. Εκεί γίνεται ανάπτυξη όλων των θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά περιεχόμενα των μαθημάτων. Υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικών υλικών, κυρίως ξενόγλωσσων, στα οποία ο καταρτιζόμενος μπορεί να ανατρέξει. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα: Βιβλία Medical Instrumentation: Application and Design Τhe Biomedical Engineering Handbook Priciples of Biomedical Instrumentation and Measurement Medical Instrumentation for the Healthcare Professional Bioengineering, Biomedical, Medical and Clinical Engineering Biomedical Equipment Use, Maintenance and Management Introduction to Biomedical Equipment Technology Management of Medical Technology: A Primer for Clinical Engineers Biomedical Engineering Affinity Reference Guide for Biomedical Technicians The Biomed s Handbook Medical Device Accidents with Illustrative Cases Περιοδικά Biomedical Instrumentation and Technology Healthcare Technology Management Healthcare Product Comparison Systems Journal of Clinical Engineering Medical Electronics Εγκυκλοπαίδειες Webster, John G. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, 4 Vols. New York: John Wiley and Sons, Διευθύνσεις στο Internet marquette-hellige.com

11 Οι παραπάνω διευθύνσεις Internet αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα των συνολικά υ- παρχόντων και έχουν επιλεγεί τυχαία. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο μέσω των συνηθισμένων μηχανών αναζήτησης (yahoo, lycos, altavista κλπ) έχει σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό εκατοντάδων δικτυακών τόπων με ενδιαφέρον για τον καταρτιζόμενο. Β Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού για το πρακτικό μέρος. Για το πρακτικό μέρος της ειδικότητας Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων απαιτούνται τρία εργαστήρια ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εργαστήριο Η/Υ Εργασήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Στη συνέχεια περιγράφεται ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός για κάθε εργαστήριo. 1. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Καλύπτει τις ανάγκες των μαθημάτων Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών. Ενδεικτικά πρέπει να διαθέτει: Δέκα (10) πάγκους εργασίας 1,5mx1,5mx1m με παροχές τάσεις (AC, DC), ενσωματωμένα βολτόμετρα και αμπερόμετρα, τροφοδοσίες απλές και συμμετρικές. Set από Breαd-Boards σε κάθε πάγκο για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων ή έτοιμες πλακέτες Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών. Γεννήτρια συχνοτήτων, τροφοδοτικό, συχνόμετρο και παλμογράφος διπλής δέσμης πάνω από 100MHz σε κάθε πάγκο. Κολλητήρι και βάση στήριξης σε κάθε πάγκο. Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικού πλήρους εξοπλισμένη σε κάθε πάγκο. Bιοϊατρικούς αισθητήρες 10 data loggers (plugin cards για τα PCs που υπάρχουν στο εργαστήριο Η/Υ) Γεννήτρια-function generator σε κάθε πάγκο 2. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Καλύπτει τις ανάγκες των μαθημάτων Χρήση Η/Υ, Τεχνολογία Δικτύων και Ιατρικής Πληροφορικής. Ενδεικτικά πρέπει να διαθέτει: Τουλάχιστον δέκα (10) Η/Υ με ελάχιστες απαιτήσεις επεξεργαστή Pentium II Celeron 466 ΜHz, 64 ΜΒ RAM, Hard disk 8,4 GB, Floppy disk 3,5``, CD-ROM. Κάρτες δικτύου Ethernet 10 Μbps (μία ανά Η/Υ). Τις τελευταίες εκδόσεις των Windows και Οffice της Microsoft. Πρόγραμμα πλοήγησης στο Internet (ενδεικτικά Microsoft Internet Explorer 5.0 ή Netscape Navigator 4.7 με αντίστοιχα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Γραφικά προγράμματα FTP server και FTP Client (ένα σετ ανά Η/Υ). Telnet Client, Server (ένα σετ ανά Η/Υ). Σετ εργαλείων για τη σύνδεση συνδετήρων στα καλώδια. HUB ή LAN switch αντιστοίχου αριθμού εισόδων για τη σύνδεση Η/Υ. Modems συμβατικά 56 Kbps. Demo σύστημα με 8085

12 3. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων. Ενδεικτικά πρέπει να διαθέτει: Οργανωμένη βιβλιοθήκη τεχνικών εγχειριδίων, βιβλίων, περιοδικών και άλλου έντυπου υλικού. Αίθουσα προβολής οπτικο-ακουστικού υλικού. Συσκευές ελέγχου ιατρικών μηχανημάτων, όπως: πολυπαραμετρικό προσομοιωτή αναλυτή ηλεκτρικής ασφάλειας συσκευή ελέγχου απινιδωτών συσκευή ελέγχου μονάδων ηλεκτροχειρουργικής συσκευή ελέγχου παλμικών οξυμέτρων αναλυτή βηματοδοτών Ποικιλία ιατρικών μηχανημάτων, όπως: Συσκευή παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων Απινιδωτή Αντλία έγχυσης Μονάδα ηλεκτροχειρουργικής Συσκευή παρακολούθησης αναίμακτης πίεσης Παλμικό οξύμετρο Εξωτερικό βηματοδότη Αναπνευστήρα Αναισθησιολογικό μηχάνημα Τεχνητό νεφρό LASER Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα Να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων του συγκεκριμένου μαθήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται με επισκέψεις σε νοσοκομεία και εμπορικές εταιρείες που εδρεύουν στις πόλεις των ΙΕΚ ή σχετικά κοντά σε αυτές. Αυτό γιατί θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να εξοπλιστεί ένα ΙΕΚ με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό για την τέλεση των ασκήσεων, όπως π.χ. αξονικό τομογράφο, ψηφιακό αγγειογράφο, βιοχημικό αναλυτή κ.α. Ενα μέρος του εξοπλισμού του εργαστηρίου Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων μπορεί να προέλθει από δωρεά παλαιωμένου και προς απόσυρση εξοπλισμού από νοσοκομεία και εταιρείες. Β Υγιεινή και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης. Το περιβάλλον κατάρτισης αποτελείται από όλους εκείνους τους παράγοντες που με τον οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν και καθορίζουν τις συνθήκες κατάρτισης και ιδιαίτερα εκείνους που μπορεί να περικλείουν δυνητικούς κινδύνους για

13 ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των καταρτιζομένων. Οι τυπικές συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής που πρέπει να ικανοποιούνται στη διάρκεια της κατάρτισης αφορούν : Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης ή/και πυρόσβεσης Επαρκή φωτισμό και εξαερισμό Απαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών Μέσα ατομικής προστασίας και πρώτων βοηθειών Στα εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε άσκησης, πρέπει να πληρούνται επιπλέον προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, όχι μόνο για τη σωστή ε- κτέλεση της άσκησης, αλλά και για την αποφυγή κάθε ενδεχομένου κινδύνου κατά της προσωπικής ασφάλειας των καταρτιζομένων και των εκπαιδευτών όπως π.χ ηλεκτροπληξία, έκθεση σε ακτινοβολία, κλπ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2009/92 οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της πρακτικής, είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. μόνο για την περίπτωση ατυχήματος (ατελής ασφάλιση). Β Προσόντα Εκπαιδευτών. Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των πιστοποιημένων εκπαιδευτών θεωρητικού και πρακτικού μέρους, ανά γνωστικό αντικείμενο, αναφέρονται παρακάτω : Ηλεκτροτεχνία Τελεστικοί Ενισχυτές, Ιατρικά Σήματα&Συστήματα και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μηχανικός Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος ή Η/Υ Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής σχολής Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος. Τεχνολόγος Μηχανικός Ηλεκτρονικής ή Υπολογιστικών Συστημάτων Χρήση Η/Υ, Προγραμματισμός Η/Υ Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής σχολής Πληροφορικής Μηχανικός Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός ή Η/Υ Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής σχολής Μαθηματικός ή Φυσικός με μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στην Πληροφορική ή τον Προγραμματισμό Τεχνολόγος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής ή Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων και Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων Μηχανικός Πολυτεχνικής σχολής με μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρεία Ιατρική Φυσική Ι Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής σχολής Φυσικός με μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στην Ιατρική Φυσική Ιατρική Φυσική ΙΙ Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής σχολής Φυσικός με μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στην Ιατρική Φυσική και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ακτινοφυσικού

14 Ιατρική Πληροφορική Μηχανικός Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός ή Η/Υ με μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) σε αντικείμενο της Ιατρικής Πληροφορικής Τεχνολόγος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής ή Υπολογιστικών Συστημάτων με μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) σε αντικείμενο της Ιατρικής Πληροφορικής Μετρήσεις και Στατιστική Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής σχολής Στατιστικής Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής σχολής Μαθηματικός ή Φυσικός με μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στην Στατιστική Μηχανικός Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός ή Η/Υ με μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στην Στατιστική Ειδικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων, Υγιεινή και Προστασία Περιβάλλοντος Μηχανικός Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε νοσοκομείο Τεχνολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε νοσοκομείο Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων Πτυχιούχος τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ Χημικός Μηχανικός Ανατομία και Φυσιολογία Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής Εκτός από τα παραπάνω τυπικά προσόντα, οι εκπαιδευτές είναι επιθυμητό να διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους (εκτός από τις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο), πιστοποιητικά γνωσης ξένων γλωσσών, πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης από την ΠΑ.ΤΕ.Σ/ΣΕΛΕΤΕ, διδακτική και επαγγελματική εμπειρεία. Αυτά τα επιπλέον προσόντα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή των εκπαιδευτών. Β.4. Εξετάσεις Εσωτερικές (κατά τη διάρκεια της κατάρτισης). H αξιολόγηση των σπουδαστών μέσω εσωτερικών εξετάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης. Εχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στα προαναφερθέντα αναλυτικά προγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων. Η αξιολόγηση μπορεί να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για να πετύχει έγκυρη, αξιόπιστη και αντικειμενική αποτίμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων παρέχοντας τους πληροφόρηση για το μαθησιακό επίπεδο και τις ικανότητες τους. Παράλληλα πληροφορεί τον εκπαιδευτή για τα αποτελέσματα του έργου του και ανατροφοδοτεί την διδακτική πράξη με στόχο την συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της. Στην ειδικότητα Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε εξετάσεις προόδου και τελικές εξετάσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Α του παρόντος οδηγού. Επιπλέον, και κατά την κρίση του διδάσκοντος, οι καταρτιζόμενοι μπορεί να υποβληθούν σε ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) για την διαπίστωση συγκεκριμένων γνώσεων ή δεξιοτήτων. Τέλος, στους καταρτιζόμενους

15 μπορεί να ανατεθεί η εκπόνηση εργασίας στα πλαίσια ενός γνωστικού αντικειμένου η οποία και βαθμολογείται. Ο βαθμός της εργασίας μπορεί να ληφθεί υπόψη στον βαθμό προόδου του μαθήματος για το συγκεκριμένο εξάμηνο. Παραδείγματα τέτοιων εργασιών είναι η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου ποιοτικού ελέγχου ιατρικού μηχανήματος ή μια συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών μοντέλων ενός ιατρικού μηχανήματος με βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Β.5. Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Β.5.1. Προβλεπόμενη διαδικασία Εξετάσεων. Για την απόκτηση Διπλώματος ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγράφεται Δίπλωμα η Πιστοποιητικό αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές αντίστοιχα) στην Ειδικότητα «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων» πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) 2. Επιτυχία στο Θεωρητικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 3. Επιτυχία στο Πρακτικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσον αφορά τη διενέργεια των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγκροτείται στην Κ.Υ του Ο.Ε.Ε.Κ., Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), που έχει ως έργο, την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτούνται κατά τις Εξεταστικές Περιόδους, Πιστοποίησης οι Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι επιτροπές αυτές έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών, που είναι σχετικές με τις εξετάσεις αυτές, στην περιφέρεια τους. Τούτο γίνεται με βάση τις, εκάστοτε, ισχύουσες Αποφάσεις του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις ο- δηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Π.Ε.Ε.Π. 1 Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης, βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε Εθνικό Επίπεδο. Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί κατά πόσον ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στο προφίλ του επαγγέλματος και στα επί μέρους επαγγελματικά καθήκοντα. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό, αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές αντίστοιχα, δικαιούνται, όσοι επιτύχουν και στις δύο εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις Πιστοποίησης. Ο υποψήφιος, ο οποίος επέτυχε μόνο στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων, κατοχυρώνει την βαθμολογία στο μέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο α- πέτυχε. Αν μέσα στο διάστημα των τριών (3) ετών δεν επιτύχει και στο άλλο μέρος των

16 εξετάσεων, υποχρεούται να συμμετάσχει εκ νέου και στα δύο μέρη των εξετάσεων Πιστοποίησης, με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης. Β.5.2. Εξεταστέα ύλη θεωρητικού μέρους. Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης, οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό μέρος του Γνωστικού Αντικειμένου της Ειδικότητας. Η διάρκεια των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους είναι 3 ώρες. Παρακάτω παρουσιάζονται υποδείγματα ερωτήσεων που καλύπτουν την εξεταστέα ύλη του θεωρητικού μέρους και στοχεύουν στην πιστοποίηση των γνώσεων : Ηλεκτροτεχνία Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος και ζητούνται οι τάσεις πόλωσης καθώς και η τάση εξόδου. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Να κατασκευάσετε τον πίνακα αληθείας που περιγράφει τη λειτουργία του παρακάτω λογικού κυκλώματος. Με βάση τον πίνακα αληθείας να βρείτε τη λογική συνάρτηση και να εξετάσετε αν αυτή μπορεί να απλοποιηθεί.

17 Προγραμματισμός Η/Υ Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C, έτσι ώστε: a) Να διαβάζει Ν αριθμούς που θα δώσετε με το πληκτρολόγιο b) Να κατατάσσει τους αριθμούς αυτούς κατά αύξουσα σειρά από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο και να τους τυπώνει. c) Να υπολογίζει το μέσο όρο και τη διασπορά αυτών των αριθμών και να τα τυπώνει. Ιατρική Φυσική Με την βοήθεια του παρακάτω σχήματος ενός φυσιολογικού ΗΚΓ, αναφέρατε την κλινική σημασία των βασικών της τμημάτων (P, QRS, ST, T) καθώς και τα βασικά τους χαρακτητιστικά (ύψος σε mv, πλάτος σε msec). Ιατρική Φυσική Περιγράψτε τον μηχανισμό παραγωγής ακτίνων x καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται στην διαγνωστική ακτινολογία. Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων Στο παρακάτω μπλοκ διάγραμμα ενός τυπικού συστήματος μέτρησης φυσιολογικών παραμέτρων, εξηγήστε την σημασία του κάθε τμήματος.

18 Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων Τι ενοούμε με τους όρους κλάση και τύπο στην ηλεκτρική ασφάλεια; Δώστε τον ορισμό των βασικών παραμέτρων που μετρώνται σε ένα τυπικό έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας ενός ιατρικού μηχανήματος. Ποιά είναι τα ασφαλή όρια για τις παραμέτρους αυτους; Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων Περιγράψτε τα κυριότερα βήματα της διαδικασίας προληπτικής συντήρησης ενός αναπνευστήρα καθώς και τον πρόσθετο εξοπλισμό που απαιτείται για την πραγματοποίηση της. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται ένας τέτοιος έλεγχος; Φυσιολογία Περιγράψτε την φυσιολογική λειτουργία της αναπνοής. Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Πως ταξινομούνται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες; Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Περιγράψτε την έννοια της ποιότητας. Ποιοί είναι οι βασικότεροι δείκτες ποιότητας που χαρακτηρίζουν την καλή λειτουργία του τμήματος ΒΙΤ; Υγιεινή & Προστασία Περιβάλλοντος Ποιά είνα τα κυριότερα λοιμώδη νοσήματα από τα οποία κινδυνεύει ένας εργαζόμενος σε νοσοκομείο; Συζητήστε τις βασικές αρχές προστασίας από αυτά. Αγγλικά Να μεταφραστεί στα Ελληνικά το παρακάτω κείμενο: Defibrillator analysers are instruments used to make measurements required to thoroughly test the performance of defibrillators. Their main function is to measure the energy output of a defibrillator. These instruments typically contain a load resistance 50 Ω, approximating that of the human body. The defibrillator paddles are placed on the contact plates of the analyser and the defibrillator is discharged into the load. The instrument calculates and displays the energy delivered. Defibrillator analysers also perform a cardioversion test by simulating a heartbeat at the ECG leads and measuring the delay time from the R wave peak, to the firing time of a synchronised defibrillator. The ECG signal is also present on the paddle contact plates for pickup by the defibrillator directly through the paddles. Β.5.3. Εξεταστέα ύλη πρακτικού μέρους. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από τον κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Οδηγό Κατάρτισης.

19 Η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους είναι αυτή που χρησιμοποιείται και για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων του κάθε μαθήματος. Συνεπώς για τις ανάγκες των εξετάσεων γίνεται χρήση των ίδιων εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Στο εργαστήριο μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός υποψήφιοι με διαφορετικά θέματα και ανάλογα με τη δυνατότητα των συγκεκριμένων χώρων.οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου ελέγχουν τις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσματα των έργων και, εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος της εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Η διάρκεια των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους κυμαίνεται από 2 έως 5 ώρες. Κάθε υ- ποψήφιος εξετάζεται από τρεις (3) εξεταστές. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, εφ όσον τουλάχιστον δύο από τους τρεις εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. Β.5.4. Διπλώματα Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις. Στους αποφοίτους της Ειδικότητας «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων» παρέχονται οι α- κόλουθοι τίτλοι: 1. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους. 2. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Ι, αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές, αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. 3. Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

20 ΥΥΠΟΣΣΗΜΕΕΙ ΙΩΣΣΗ ΚΚΕΕΦΑΑΛΛΑΑΙ ΙΟΥΥ ΒΒ' '' 1 Το όλο πλαίσιο λειτουργίας ρυθμίζεται με την, υπ. αριθμ /4115/0022/ΦΕΚ 509, τ.β / (Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης), Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΜΗΜΑ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGZ520 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύει μελλοντικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τα εργαστήρια Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων & θα πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις Έτσι, στα Νοσοκομεία, επανδρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

. Ελεύθερο Σχέδιο.Γραμμικό Σχέδιο.Ιστορία της Τέχνης. Τεχνολογία Υλικών.Στοιχεία Σύνθεσης.Φωτογραφία. Εφαρμογές Η/Υ

. Ελεύθερο Σχέδιο.Γραμμικό Σχέδιο.Ιστορία της Τέχνης. Τεχνολογία Υλικών.Στοιχεία Σύνθεσης.Φωτογραφία. Εφαρμογές Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Η αισθητική αντίληψη είναι το μεγαλύτερο προσόν για την ειδικότητα του τομέα καλλιτεχνικών εφαρμογών. Η ανάγκη όλων για καλαισθησία, φέρνει σε πρώτη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

1 ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙKΤΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Γνωρίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κινητικότητας ASSET 1 Το Πρόγραμμα ECVET ASSET Ποιοι έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Ιούλιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Η παρουσίαση εδράζεται στο Ν.Δ. 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) Ν.Δ. 4203 (ΦΕΚ 235/01.11.2013 Ν.Δ. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) και ΦΕΚ 1489 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Σπάρτη,.../.../2014 Αριθμ. Πρωτ.: Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2630 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΚ 41 110 Λάρισα Tηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην Α εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β τάξη οι προαγόμενοι στη από την Α τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ

ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Αφιέρωμα στο Γ Συνέδριο «Τεχνολογία & Αυτοματισμός» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Νίκος Γλώσσας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ; ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΤΙ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2740 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές Επικοινωνίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14 Ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ.: 2310 807 525 Fax: 2310 474 520 E-mail: infosoh@ihu.edu.gr www.hum.ihu.edu.gr Θεσσαλονίκη, 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα