ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται στα δύο πρώτα διδακτικά εξάμηνα (Α και Β ) του προγράμματος και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής σε θέμα που έχει επιλέξει ελεύθερα ο φοιτητής, και που εντάσσεται σε μια γνωστική περιοχή των μαθημάτων του προγράμματος. Το Μ.Δ.Ε. έχει κατά κύριο λόγο ερευνητικό προσανατολισμό. Συνεπώς, πέρα από την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, αναμένεται η ερευνητική δραστηριοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα που συντονίζουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και συνέδρια, και τη συγγραφή άρθρων, ερευνητικών κειμένων και μονογραφιών. Στα πλαίσια αυτά, η μεταπτυχιακή διατριβή αναμένεται να πληροί κριτήρια ερευνητικού πονήματος με στοιχεία πρωτοτυπίας. Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθ. 7 της υπουργικής απόφασης /B7 (ΦΕΚ 2139 Β/ ) που διέπει το Π.Μ.Σ., ο αριθμός εισακτέων κατ έτος ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 35 φοιτητές/τριες. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται κατά περίπτωση. Κάθε έτος το Π.Μ.Σ. προβαίνει μέσα στο διάστημα Μαρτίου-Μαΐου σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον τύπο για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και περιλαμβάνει τα τυπικά προσόντα και τις προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων, τα τυχόν συμπληρωματικά προσόντα και κριτήρια που απαιτούνται, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων. Διαδικασίες και τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για Μ.Δ.Ε. Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ (βλ. αναλυτικότερα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, Β.5). Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική γλώσσα, ενώ οι αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια ξένης γλώσσας για Έλληνες υποψήφιους καθώς και ελληνικής για τους αλλοδαπούς, αποδεικνύεται σε περιπτώσεις που προσδιορίζονται στην παράγραφο Γ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Διαδικασία επιλογής των εισακτέων για Μ.Δ.Ε. Για την επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα 1

2 θεματικών πεδίων του Π.Μ.Σ. (άρθρο 4 του Ν. 3685/2008). Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η επιτροπή αξιολόγησης συλλέγει όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι και τα αξιολογεί στα επιμέρους σημεία τους και στο σύνολό τους. Στη συνέχεια, καλεί τους υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγκαίρως από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 1. Ο γενικός βαθμός του πτυχίου. 2. Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με τα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ. 3. Ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο). 4. Τυχόν ερευνητική ή μελετητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου. 5. Τυχόν άρθρα και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου. 6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. 7. Πιστοποιητικό επάρκειας γλώσσας (αγγλικής ή/και ελληνικής, ανάλογα με την περίπτωση). 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην συγκρότηση του προφίλ του υποψηφίου ως προς την ικανότητά του να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ανθρωπογεωγραφία, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του χώρου. Η τελική επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγησή τους κατά τη συνέντευξη. Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό επιλογής των προτεινομένων καθώς και πίνακα τυχόν επιλαχόντων τον οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς έγκριση. Μετά την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο πίνακας εισακτέων καθώς και των τυχόν επιλαχόντων πρωτοκολλείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και αναρτάται στην Ιστοσελίδα και στις Ανακοινώσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Πίνακα και της ανάρτησής του στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του ΠΜΣ, στην πρώτη συνεδρίαση του σώματος που έπεται της κατάθεσης τους. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός εισακτέων για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αριθμό των τριάντα (35), σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης /Β7 (ΦΕΚ 2139 Β/ ) που διέπει το Π.Μ.Σ. Εγγραφή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. μπορούν να προχωρήσουν στην πρώτη εγγραφή τους μετά από την έγκριση του σχετικού πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Α εξάμηνο του Π.Μ.Σ. κατά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Δίδακτρα Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. καταβάλλουν δίδακτρα. Για κάθε εξάμηνο κανονικής φοίτησης (1 ο, 2 ο και 3 ο ), τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 500 ευρώ το 2

3 εξάμηνο, το οποίο μπορεί να καταβληθεί σε δύο δόσεις των 250 ευρώ. Για όσους φοιτητές δεν ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στα τρία εξάμηνα, προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 300 ευρώ (εφ άπαξ) μόνο κατά την εγγραφή τους στο 5 ο εξάμηνο (στο 4 ο και το 6 ο εξάμηνο, δεν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων). Χορήγηση υποτροφιών. Κάθε έτος χορηγούνται υποτροφίες σε τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ: Δύο (2) στο χειμερινό (Α ) εξάμηνο και δύο (2) στο εαρινό (Β ) εξάμηνο, με βάση την επίδοση στα μαθήματα του εξαμήνου. Τα κριτήρια για τη λήψη των υποτροφιών είναι τα ακόλουθα: 1. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του διδακτικού εξαμήνου, όπως ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. 2. Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα του Εξαμήνου τουλάχιστον επτά και πέντε δέκατα (7.5). Οι υποτροφίες, χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων του Α και Β εξαμήνου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία μοιράζεται ισόποσα στους υποψηφίους. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Το αναλυτικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. Γενικά, οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. διαρκούν τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα κατανεμημένα ως εξής: Α εξάμηνο (χειμερινό), Οκτώβριος Φεβρουάριος: 13 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δύο εβδομάδες εξετάσεων, μια κενή εβδομάδα και δύο εβδομάδες διακοπών Χριστουγέννων. Β εξάμηνο (εαρινό), Φεβρουάριος Ιούνιος: 13 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δύο εβδομάδες εξετάσεων, και δύο εβδομάδες διακοπών Πάσχα. Γ εξάμηνο (χειμερινό), Οκτώβριος-Φεβρουάριος: Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου Γ.7.3. Χρόνος εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Η εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Θέματα εγγραφής και εξετάσεων Χρόνος εγγραφής στα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα των εξαμήνων γίνεται μία εβδομάδα πριν ή/και την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων. Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας. Χρόνος αλλαγής δηλωθέντων μαθημάτων. Μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας των μαθημάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός το πολύ μαθήματος Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικού (ΚΕΥ) ή Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). 3

4 Χρόνος ανάληψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα του Α και Β εξαμήνου, η ανάληψη της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται με δήλωσή του την πρώτη εβδομάδα του Γ εξαμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση η εγγραφή μπορεί να γίνει την πρώτη εβδομάδα των εξαμήνων που ακολουθούν με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται η συνθήκη της επιτυχούς εξέτασης σε 6 συνολικά μαθήματα. Χρόνος εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Η εξέτασή της γίνεται κατά τη λήξη του Γ εξαμήνου, εφόσον ο φοιτητής έχει επιτυχώς εξεταστεί στα οκτώ (8) μαθήματα που υποχρεούται να παρακολουθήσει. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρουσίαση της εργασίας, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της σε έκτακτες περιόδους. Συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις δραστηριότητες του Τμήματος Γεωγραφίας Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που συντονίζουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο βαθμό που το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος εντάσσεται στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο χρόνος ενασχόλησης των μεταπτυχιακών σε ερευνητικά προγράμματα να εμποδίζει την ομαλή παρακολούθηση των μαθημάτων και σεμιναρίων του Π.Μ.Σ., την προσωπική τους μελέτη, την εκπόνηση εργασιών, ασκήσεων, ερευνητικών άρθρων, συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, κλπ. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατόν να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στα εργαστήρια και τις ασκήσεις μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας. Ο αριθμός των απασχολούμενων μεταπτυχιακών φοιτητών και ο αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι (6) ωρών, καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση την επίδοσή τους στο Α διδακτικό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. και τη συνάφεια των σπουδών τους με τα μαθήματα. Οι σχετικές λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διδακτική δραστηριότητα του Τμήματος Γεωγραφίας καθορίζονται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η αμοιβή των μεταπτυχιακών φοιτητών που παρέχουν επικουρικό έργο γίνεται μέσω σύμβασης με τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου, ο οποίος διαχειρίζεται τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας. Δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Π.Μ.Σ. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα διακρίνονται σε: Μαθήματα κορμού τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωσιακού υπόβαθρου σε θέματα Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού του Χώρου. 4

5 Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά (Υ) και ο φοιτητής οφείλει να τα παρακολουθήσει ανελλιπώς και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά. Μαθήματα εμβάθυνσης τα οποία έχουν ως σκοπό την εμβάθυνση και εξειδίκευση των γνώσεων σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά είναι Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ) με την έννοια ότι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έναν συγκεκριμένο αριθμό από αυτά. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), τα οποία εστιάζουν σε διάφορες άλλες πτυχές της ανθρωπογεωγραφίας, ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Αποτελεί μια επιστημονική εργασία η οποία οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των παραπάνω. Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και καθένα απ αυτά αντιστοιχεί σε επτάμισι (7.5) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον διδακτικό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Είναι δυνατόν τα μαθήματα, κατά την κρίση του διδάσκοντα, να συμπληρώνονται από ασκήσεις και εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, για την καλύτερη εμπέδωσή τους. Σε κάθε περίπτωση εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντα να καθορίσει ειδικότερες απαιτήσεις άσκησης (ή ασκήσεων) σε κάθε μάθημα, ή άλλης μορφής εργασίες που θα πρέπει να εκπονήσει ο φοιτητής στα πλαίσια του μαθήματος. Είναι δυνατόν ακόμα, σε συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων να δίδονται κοινές ασκήσεις και εργασίες που να αντιστοιχούν σε ομάδες συναφών μαθημάτων. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να δίδονται διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος από προσκεκλημένους καθηγητές ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται στα τρία εξάμηνα (Α Γ) του Π.Μ.Σ., ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Υ) 1. Μεθοδολογία έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία 7,5 2. Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός 7,5 3. Ζητήματα θεωρίας και πολιτικών περιφερειακού και 7,5 χωροταξικού σχεδιασμού 4. Πολεοδομία: από την αστική τέχνη στον πολεοδομικό σχεδιασμό 7,5 ΣΥΝΟΛΟ (ECTS) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΚΕΥ) 1. Αστική ανάπτυξη και πολιτικές 7,5 2. Καινοτομικά δίκτυα, χώρος και σχεδιασμός 7,5 3. Πολιτισμική και Ιστορική Γεωγραφία 7,5 4. Παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη 7,5 5. Χωρο-κοινωνικές ανισότητες 7,5 5

6 6. Παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική 7,5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΕ) 7. Γεωγραφία των μετακινήσεων 7,5 8. Ανάπτυξη υπαίθρου 7,5 9. Μέθοδοι Προβολής και Διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας 7,5 ΣΥΝΟΛΟ (ECTS) 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 Το ως άνω πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με κύκλους σεμιναριακών μαθημάτων σε επιλεγμένα θέματα για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές του προγράμματος, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική. Η τελευταία εβδομάδα του Α και Β εξαμήνου αφιερώνεται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπληρώσεις διαλέξεων, ανασκόπηση διδαχθείσας ύλης, παρουσιάσεις ασκήσεων και εργασιών, παρουσιάσεις-συζητήσεις θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος από άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή τα μέλη ΔΕΠ, διαλέξεις από προσκεκλημένους καθηγητές ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς, κλπ. Επιλογή, εγγραφή, παρακολούθηση, εξέταση, και βαθμολογία των μεταπτυχιακών μαθημάτων Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε οκτώ (8) από το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Α Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή και παρακολούθηση και των τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού του Π.Μ.Σ. Β Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές έχουν τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες: είτε να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα εμβάθυνσης από τα προσφερόμενα ΚΕΥ μαθήματα, ή να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα εμβάθυνσης (ΚΕΥ) και ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ). Γ Εξάμηνο: Κατά το εξάμηνο αυτό οι φοιτητές υποχρεούνται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους έρευνας και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδεται και υποστηρίζεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Πέραν των υποχρεώσεων αυτών, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να εγγραφεί σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας με σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεών του. Επίσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει έως ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα επιπλέον των προβλεπόμενων στο Π.Μ.Σ. Το μάθημα αυτό θεωρείται ως ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) και ο βαθμός του δεν προσμετράται στον τελικό βαθμό του Μ.Δ.Ε. 6

7 Οι δηλώσεις εγγραφής στα μαθήματα του εξαμήνου υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατά την περίοδο εγγραφών η οποία ορίζεται ως η πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου (βλ. Γ.5.1. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ). Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν υποβάλει σχετική δήλωση εγγραφής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, προτείνεται για διαγραφή από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας ως Σύμβουλος Σπουδών, ο οποίος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών για το Μ.Δ.Ε., ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται και κατευθύνει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην επιλογή των καταλληλότερων μαθημάτων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. Ο Σύμβουλος Σπουδών, αν κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει τη συμβουλή και άλλων μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. ανάλογα με το ειδικότερο πρόβλημα που πιθανόν να προκύπτει κάθε φορά. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, ο διδάσκων μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο και να επαναλάβει το μάθημα μία (1) μόνο φορά (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.) στην αντίστοιχη διδακτική περίοδο του επόμενου έτους. Εάν αποτύχει και δεύτερη φορά στο ίδιο μάθημα (ή σε άλλο αντίστοιχο που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.), η φοίτησή του στο Π.Μ.Σ. λήγει με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση προαγωγής το πέντε (5). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα ή ομάδα διδασκόντων. Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδομάδα που ακολουθεί την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας του εξαμήνου. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να αποδεχθεί έκτακτη εξέταση σε δυο (2) μαθήματα, κατά μέγιστο ανά διδακτικό εξάμηνο, εφόσον δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής για λόγους ανώτερης βίας. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες μέσα σε μια εβδομάδα από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης. Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε δύο (2) το πολύ μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθούν, μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια μαθήματα (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά). Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα του Β εξαμήνου, το οποίο εξετάζεται επαναληπτικά στο Δ διδακτικό εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεούται κατά την επαναληπτική δήλωση του μαθήματος να καταβάλει δίδακτρα αξίας 150 ανά μάθημα. Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα το διδακτικό εξάμηνο, διαγράφονται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει παρακολουθήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου Π.Μ.Σ. στη Γεωγραφία ή σε συγγενές γνωστικό πεδίο σε ΑΕΙ της χώρας ή σε ισότιμο ΑΕΙ του εξωτερικού και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, μπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα μαθήματα του Π.Μ.Σ. μετά από αίτησή του, εισήγηση των αντίστοιχων διδασκόντων και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 7

8 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται σε θέμα που εντάσσεται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά πεδία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Η ανάληψη του θέματος της διπλωματικής καθώς και ο προσδιορισμός του επιβλέποντα καθηγητή, μπορεί να γίνει μετά το τέλος του Β εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα έξι (6) από τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας καθώς και το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή (κατόπιν σχετικής συννενόησης του φοιτητή με τον καθηγητή) δηλώνονται με αίτηση του πρώτου στη Γραμματεία κατά την εγγραφή του στο Γ διδακτικό εξάμηνο σπουδών ή σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις. Επιβλέπων μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας οποιασδήποτε βαθμίδας, από αυτά που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Στο τέλος της περιόδου ανάθεσης μεταπτυχιακών εργασιών η Γ.Σ.Ε.Σ. επικυρώνει την κατανομή θεμάτων και επιβλεπόντων. Ο κατάλογος με τα θέματα και τους επιβλέποντες αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. Ο επιβλέπων, σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό φοιτητή, καθορίζει τα υπόλοιπα δυο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντα, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος (τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής) τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας. Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Όταν ο επιβλέπων καθηγητής, σε συνεννόηση με το μεταπτυχιακό φοιτητή, θεωρεί ότι η μεταπτυχιακή εργασία έχει ολοκληρωθεί, ο δεύτερος υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση με την οποία ζητά να καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασής της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της αίτησης εξέτασης αποτελεί η επιτυχής εξέταση του μεταπτυχιακού φοιτητή και στα οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα. Η εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται κατά τη λήξη του Γ εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρουσίαση της διπλωματικής, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της σε έκτακτες περιόδους. Μια (1) τουλάχιστον εβδομάδα πριν την καθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει τη μεταπτυχιακή του εργασία σε ισάριθμα αντίτυπα στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στην οποία περιλαμβάνεται οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική. Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η υποστήριξη της εργασίας είναι προφορική ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και άλλων πιθανόν ενδιαφερόμενων παρατηρητών (μελών ΔΕΠ, φοιτητών κλπ). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας. Τη συζήτηση με αφορμή την υποστήριξή της συντονίζει ο επιβλέπων καθηγητής. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, τις ερωταπαντήσεις κλπ, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει για τη βαθμολόγηση της εργασίας η οποία κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος σε ειδικό έντυπο, εφόσον πληρούνται όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω της 8

9 άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των παραπάνω. Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμούνται αφενός η ποιότητα της εργασίας και αφετέρου ο βαθμός πληρότητας της παρουσίασης και υποστήριξής της. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ως ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται το έξι (6). Σε περίπτωση αποτυχίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας του και επανάληψης της εξέτασής της μετά από αίτησή του. Η παρουσίαση της βελτιωμένης εργασίας θα πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά η φοίτησή του στο Π.Μ.Σ. λήγει και του δίνεται απλή βεβαίωση παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων. Μετά την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής ενσωματώνει διορθώσεις και σχόλια που του έχουν τυχόν γίνει από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών υποβάλει τρία (3) αντίγραφα της διορθωμένης εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος και τρία (3) αντίγραφα στα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Την ενσωμάτωση των διορθώσεων πιστοποιεί εγγράφως στη Γραμματεία ο επιβλέπων καθηγητής. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του Γ εξαμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά τα επόμενα διδακτικά εξάμηνα. Είναι δυνατόν, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, να καθορίζεται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ένα χρηματικό ποσόν για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης και αναπαραγωγής δύο (2) αντιτύπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του. Βαθμός και Απονομή Μ.Δ.Ε. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ενεργός συμμετοχή του φοιτητή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον προκείμενο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (οδηγό σπουδών) του Π.Μ.Σ. Συγγραφή και επιτυχής εξέταση στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της τριετίας από την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ο μεταπτυχιακός φοιτητής παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και αποχωρεί. Ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων ενός εξαμήνου. Συνεπώς: Βαθμός Μ.Δ.Ε. = (Άθροισμα βαθμών 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων + Τετραπλάσιο βαθμού μεταπτυχιακής διατριβής) : 12. Μια φορά ετησίως καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος πίνακας αποφοιτούντων που περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις συνολικές υποχρεώσεις του Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε., στους οποίους και απονέμεται ο σχετικός τίτλος σπουδών. Η απονομή των Μ.Δ.Ε. γίνεται σε ειδική δημόσια τελετή συγχρόνως με την απονομή 9

10 των πτυχίων του Τμήματος. Κατά την τελετή, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων (Εσωτ. Καν. Παν. Αιγαίου, άρθ. 49, παρ. 7). Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος και τη διοικητική φροντίδα της Γραμματείας, εκδίδονται έγκαιρα τα διπλώματα Μ.Δ.Ε. στη μορφή που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.β /28.5.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με Κατευθύνσεις a. Διεθνές Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Σ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα