ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), η Συντονιστική Επιτροπή, και ο Διευθυντής του. 2. Ο Διευθυντής εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που συμμετέχει στο ΠΜΣ και προέρχεται από τις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Είναι δυνατή η μερική απαλλαγή του από διδακτικά καθήκοντα. 3. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή και δύο ακόμα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΠΜΣ, τα οποία ορίζονται από την ΓΣΕΣ για δύο χρόνια. Β. ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) Β1. Η Διαδικασία Επιλογής 4. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, για εισαγωγή στο Α εξάμηνο σπουδών για το ΜΔΕ, έχουν οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα συναφούς αντικειμένου προς αυτό του παρόντος ΜΔΕ. Ο έλεγχος της συνάφειας εναπόκειται στη κρίση της Επιτροπής Εξετάσεων της επομένης παραγράφου με βάση τις πάγιες σχετικές αποφάσεις της ΓΣΕΣ και τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 5. Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί για το ΜΔΕ αναλαμβάνει Επιτροπή Εξετάσεων η οποία ορίζεται από την ΓΣΕΣ. Στην Επιτροπή Εξετάσεων μετέχουν ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει και την ευθύνη της σύγκλισής της, και τα μέλη ΔΕΠ στα οποία ανατίθεται από την ΓΣΕΣ η βαθμολόγηση των προς εξέταση θεμάτων. 6. Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον Κύκλο Σπουδών ΜΔΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν, από 1 μέχρι 15 Μαΐου, τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση Πτυχίο και την αναγνώριση της ισοτιμίας του αν πρόκειται για πτυχίο ξένου πανεπιστημίου. Εάν η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών γίνει μετά την εξεταστική του Ιουνίου θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση έως την 1 η Σεπτεμβρίου. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και τυχόν πτυχιακής εργασίας. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Πτυχιακή εργασία εάν υπάρχει.

2 Δημοσιευμένες εργασίες εάν υπάρχουν. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου. Υπεύθυνη Δήλωση 7. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει: α) την αρχική επιλογή με βάση τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, β) γραπτές εξετάσεις προαγωγής ή απόρριψης στην Αγγλική εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης της παραγράφου 8, γ) γραπτή ανάπτυξη ενός θέματος οικονομικής επικαιρότητας, δ) προφορική αξιολόγηση γνώσεων : - στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία - στην Περιφερειακή Επιστήμη - σε Ποσοτικές Μεθόδους, Μαθηματικά και Στατιστική Κατά την προφορική αξιολόγηση συνεκτιμάται και η βαθμολογία των σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας που έχει υποβάλει ο υποψήφιος. 8. Δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στα Αγγλικά για όσους είναι κάτοχοι Proficiency, ή TOEFL, ή άλλου ισότιμου πιστοποιητικού επάρκειας στην Αγγλική κατά την κρίση της Επιτροπής Εξετάσεων. Ομοίως δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στην Αγγλική για όσους είναι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων. 9. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους η επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας διαπιστώνεται γραπτώς ή αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή αναλόγου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός έτους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 10. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου, ο βαθμός πτυχίου έχει συντελεστή 0,2, ο βαθμός της γραπτής εξέτασης 0,2 και ο βαθμός έκαστης προφορικής εξέτασης 0,2 (0,2 x 3 = 0,6). Mετά από εξετάσεις Υπότροφοι Εσωτερικού του ΙΚΥ, εισάγονται άνευ εξετάσεων στον κύκλο σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης καθ υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠ. Γ.Σ.Ε.Σ. 29/02/08 και 3/4/08). 11. Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις ολοκληρώνονται έως το τέλος Ιουνίου και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων έως τις 15 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου όπου απαιτείται. Εισάγονται έως 25 υποψήφιοι εφόσον ο τελικός βαθμός τους είναι άνω της βάσης. Εισάγονται επίσης οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα. Τα αποτελέσματα τίθενται υπόψη της ΓΣΕΣ προς επικύρωση. Β2. Παρακολούθηση μαθημάτων και προαγωγικές εξετάσεις 12. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκάστου εξαμήνου αρχίζει και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις των πρυτανικών αρχών για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

3 13. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που προβλέπονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία πέραν των 6 διδακτικών ωρών ανά μάθημα επισύρει, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, την κύρωση της επανάληψης του συγκεκριμένου μαθήματος. Η διαπίστωση της παρουσίας των φοιτητών είναι ευθύνη του διδάσκοντος. Τα στοιχεία παρουσίας των φοιτητών παραδίδονται στον Διευθυντή του ΠΜΣ τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση μη παράδοσης των στοιχείων όπως ορίζεται παραπάνω, τότε αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος το θέμα συζητείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. 14. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την έναρξη των σπουδών η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζει για κάθε φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέποντα / σύμβουλο. Ο επιβλέπων / σύμβουλος έχει την ευθύνη της συνολικής εποπτείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και της παροχής ακαδημαϊκών συμβουλών. 15. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική. 16. Οι δηλώσεις για τα μαθήματα επιλογής ολοκληρώνονται εντός της δεύτερης διδακτικής εβδομάδας εκάστου εξαμήνου. 17. Τα μαθήματα εξετάζονται γραπτά ή προφορικά στο τέλος κάθε εξαμήνου. Ο βαθμός κάθε μαθήματος συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και αξιολόγηση επίδοσης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (εργασίες ή άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες κατά τη κρίση του διδάσκοντος). Η βαρύτητα των εργασιών κλπ στο τελικό βαθμό ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα κατά την έναρξη του εξαμήνου. 18. Η διαδικασία προαγωγής των φοιτητών είναι η εξής: Αν μετά τις εξετάσεις του Β εξαμήνου ο φοιτητής έχει αποτύχει μέχρι το 1/3 των μαθημάτων των δυο πρώτων εξαμήνων, τότε επαναλαμβάνει την εξέταση των μαθημάτων που έχει αποτύχει κατά την επαναληπτική του Σεπτεμβρίου ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, την οποία ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. και στην οποία υποχρεωτικά συμμετέχει ο διδάσκων. Αν και πάλι αποτύχει έστω και σε ένα μάθημα, τότε ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το Μ.Δ.Ε. εγγραφόμενος στο Α εξάμηνο, μετά από Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Αλλιώς διαγράφεται. Ακριβώς η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση των εξαμήνων Γ&Δ. Φοιτητές που σε Α και Β ή σε Γ και Δ εξάμηνα αποτύχουν σε πάνω από το 2/3 των μαθημάτων διαγράφονται με Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 19.Επιτρέπεται η αντικατάσταση ενός μαθήματος επιλογής, με άλλο μάθημα επιλογής του ιδίου εξαμήνου, άπαξ κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών. Εάν και τότε δεν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό διαγράφεται από το ΜΔΕ., με το δικαίωμα επανεγγραφής στο Α εξάμηνο σπουδών, μετά από Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι Τριμελείς Επιτροπές ορίζονται με Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. με ετήσια θητεία. 20. Η εκπρόθεσμη αλλά εντός της εξεταστικής περιόδου συμμετοχή στις εξετάσεις επιτρέπεται εφόσον δοθεί άδεια από τον καθηγητή του υπό εξέταση μαθήματος και τον Διευθυντή του ΠΜΣ και μόνον αν συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας ή ανωτέρας βίας. 21. Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΤΟΠΑ εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Σε κάθε μάθημα αναλογούν 6 ECTS ενώ στην Διπλωματική Εργασία 30 ECTS. Συνολικά στο σύνολο των μαθημάτων αναλογούν 120 ECTS (το 80% του συνόλου). Δηλαδή το Π.Μ.Σ. του

4 Τ.Ο.Π.Α. αντιστοιχεί σε 150 ECTS. 22. Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές απαντούν σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ύλης και της μεθόδου διδασκαλίας του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Τα συνθετικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων συζητούνται στη ΓΣΕΣ βάσει εισήγησης του Διευθυντή του ΠΜΣ στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Β3. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 23. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκπονήσει αυτόνομα (όχι σε συνεργασία) διπλωματική εργασία με θέμα που προτείνει ο ίδιος. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας είναι της τάξης των λέξεων. 24. Μέχρι τις 20 Μαΐου οι φοιτητές του Δ εξαμήνου υποχρεούνται, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα στο ΜΔΕ που θα αναλάβει ως επιβλέπων, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τον τίτλο της διπλωματικής τους, μικρή περιγραφή του αντικειμένου και το όνομα του επιβλέποντα. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί διδάσκων που να επιθυμεί να αναλάβει ως επιβλέπων τη συγκεκριμένη διπλωματική, του ζητήματος επιλαμβάνεται η Συντονιστική Επιτροπή η οποία σε συνεργασία με τον επιβλέποντα / σύμβουλο και τον μεταπτυχιακό φοιτητή εισηγείται στη ΓΣΕΣ (βλ. επόμενη παράγραφο) την επιλογή εναλλακτικού θέματος και επιβλέποντος. 25. Σε συνεδρίαση της ΓΣΕΣ που πραγματοποιείται πριν το τέλος Ιουνίου εγκρίνονται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών, οι επιβλέποντες, και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ που μαζί με τον επιβλέποντα συγκροτούν την τριμελή εξεταστική επιτροπή κάθε διπλωματικής εργασίας. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως δύο (2) διπλωματικών εργασιών ετησίως. Με επόμενη απόφασή της η ΓΣΕΣ μπορεί να τροποποιήσει το θέμα, ή να αλλάξει τον επιβλέποντα ή τα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. 26. Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται στο ένα έτος και η ελάχιστη στους 3 μήνες από την ανωτέρω απόφαση της ΓΣΕΣ. (Τροποποιητικές αποφάσεις δεν επηρεάζουν τη προθεσμία). Ο ορισμός του θέματος και η έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται έστω και εάν ο φοιτητής δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα. Μετά από αίτημα του υποψηφίου και εισήγηση του επιβλέποντος είναι δυνατόν, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, να παραταθεί η προθεσμία αυτή μέχρι έξι μήνες ακόμα. Παράταση έως τρεις μήνες δίδεται επίσης εφόσον η εξεταστική επιτροπή ζητήσει να γίνουν διορθώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επίβλεψη του υποψηφίου δεν περιλαμβάνεται στο όριο της προηγούμενης παραγράφου 27. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στην Γραμματεία σε πέντε αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή. 28. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή βαθμολογεί την εργασία εντός δύο μηνών (μη υπολογιζόμενου του μηνός Αυγούστου) από την κατάθεσή της και αφού προηγηθεί προφορική υποστήριξη από τον υποψήφιο. Ο χρόνος και ο τόπος της προφορικής υποστήριξης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία και είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας εξάγεται ως ο μέσος όρος

5 του βαθμού (0-10) που θέτει κάθε μέλος της τριμελούς επιτροπής. Εάν ο βαθμός είναι μικρότερος του 5 δεν απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. H λήψη πτυχίου γίνεται μετά από επιτυχή παρακολούθηση 20 (είκοσι) μαθημάτων και επιτυχή υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας (Σύνολο 150 ECTS). 29. Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προσδιορίζεται ως ο μέσος σταθμικός όρος του 80% της μέσης βαθμολογίας των μαθημάτων όλων των εξαμήνων και του 20% του βαθμού της διπλωματικής εργασίας. Οι βαθμοί που απονέμονται είναι: Άριστα (8,5 10), Λίαν Καλώς (6,5-8,4) και Καλώς (5-6,4). *** Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ1. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 30. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση του ΜΔΕ του Τ.Ο.Π.Α., όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν με αίτησή τους, την πρόθεση να συνεχίσουν για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί. Η αίτηση συνοδεύεται από: Αναλυτική πρόταση περίπου 3000 λέξεων όπου να αναπτύσσεται το προτεινόμενο θέμα της διατριβής, να περιγράφεται η μεθοδολογία και να διατυπώνονται τα κατά τη κρίση του υποψηφίου στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη της προτεινόμενης έρευνας. Το όνομα του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος που προτείνεται ως επιβλέπων εφόσον έχει γίνει σχετική συνεννόηση μαζί του. 31. Δεκτοί ως υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης άλλων ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και του θέματος της διατριβής. 32. Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΤΟΠΑ, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο, καθώς και αναγνώριση της ισοτιμίας τους αν πρόκειται για πτυχία ξένων πανεπιστημίων. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Βιογραφικό σημείωμα και περίληψη τυχόν δημοσιεύσεων ή ερευνητικών εργασιών. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από ΔΕΠ του μεταπτυχιακού που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος και γνωρίζει την ακαδημαϊκή του επίδοση. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 7. Αναλυτική πρόταση περίπου 3000 λέξεων (με τη σχετική βιβλιογραφία),

6 όπου να αναπτύσσεται το προτεινόμενο θέμα της διατριβής, να περιγράφεται η μεθοδολογία και να διατυπώνονται τα κατά τη κρίση του υποψηφίου στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη της προτεινόμενης έρευνας. Το όνομα του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος που προτείνεται ως επιβλέπων εφόσον έχει γίνει σχετική συνεννόηση μαζί του. (Εάν δεν προτείνεται επιβλέπων ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 32). 33. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής περιλαμβάνεται στον Οδηγό ο οποίος επισυνάπτεται. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος και εισάγεται προς αξιολόγηση σε συνεδρίαση του Τομέα που ανήκει ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο οποίος και εισηγείται σχετικά. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας καλείται ο υποψήφιος να παρουσιάσει προφορικά την πρότασή του. Η ΓΣΕΣ αφού λάβει υπόψη την εισήγηση του Τομέα, αποφασίζει για την κατ αρχήν αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή στην ίδια συνεδρίαση ορίζονται και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Εάν δεν έχει προταθεί επιβλέπων η αίτηση εισάγεται κατευθείαν στη ΓΣΕΣ με εισήγηση του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Βασική προϋπόθεση για την κατ αρχήν αποδοχή της αίτησης είναι να δεχθεί μέλος ΔΕΠ να αναλάβει ως επιβλέπων. 34. Σε επόμενη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή εισηγείται αναλυτικότερα επί της πρότασης του υποψηφίου και προτείνεται ο τίτλος της διατριβής. Η ΓΣΕΣ με απόφασή της ορίζει τον τίτλο και εγκρίνει οριστικά την έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 35. Η επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς διαπιστώνεται σύμφωνα με τη παράγραφο Κανένα μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από 5 υποψήφιους διδάκτορες (κάθε υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από τον κατάλογο των 5 μετά την συμπλήρωση τριετίας). Γ2. Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. 37. Ως ημερομηνία έναρξης της διατριβής ορίζεται η ημερομηνία λήψης της οριστικής απόφασης της ΓΣΕΣ που αναφέρεται στη παράγραφο Οι υποψήφιοι διδάκτορες που προέρχονται από άλλα Τμήματα μπορούν να παρακολουθούν εξαμηνιαία μαθήματα του ΜΔΕ κατά τη κρίση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 39. Αλλαγή του επιβλέποντος ή άλλου μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να γίνει με νεώτερη απόφαση της ΓΣΕΣ ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του υποψηφίου ή της τριμελούς επιτροπής. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνει τροποποίηση του τίτλου της διατριβής κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. 40. Στο πρώτο ακαδημαϊκό έτος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο Υποψήφιος Διδάκτορας παρακολουθεί το χειμερινό και το εαρινό Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων. Το χειμερινό εξάμηνο αφορά θέματα Μεθοδολογίας και Ποσοτικών μεθόδων. Το εαρινό εξάμηνο Ειδικές Εισηγήσεις των Επιβλεπόντων Καθηγητών (και των μελών των Τριμελών Επιτροπών)καθώς και Εισηγήσεις των

7 Υποψηφίων Διδακτόρων σε θέματα σχετικά με την Διδακτορική Διατριβή. Το Σεμινάριο διαρκεί καθ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου και ισοδυναμεί με 4ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως. 41. Στις υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων περιλαμβάνεται η παρουσία στους χώρους του Τμήματος & η παροχή, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα, συμβουλευτικών υπηρεσιών στους προπτυχιακούς φοιτητές, η παρακολούθηση εργασιών, η διενέργεια φροντιστηριακών ασκήσεων και η εποπτεία στη διάρκεια εξετάσεων. Η πλήρης ενασχόληση των Υποψηφίων Διδακτόρων είναι υποχρεωτική στο Α έτος σπουδών τους, δεδομένης και της υποχρεωτικής συμμετοχής τους στα δυο ανωτέρω Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων. 42. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες συνεργάζονται με τους Επιβλέποντες Καθηγητές και μέλη των Τριμελών Επιτροπών και ενθαρρύνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας του ερευνητικού τους έργου, να προετοιμάζουν, σε συνεργασία με τους Καθηγητές τους, εισηγήσεις σε συνέδρια ή άρθρα για Επιστημονικά Περιοδικά, σχετικά με τα θέματα της Διατριβής του Διδάκτορα. Η δημοσίευση ενός τουλάχιστον άρθρου είναι υποχρεωτική. 43. Στην έναρξη και στη λήξη του Α και του Β εξαμήνου των διδακτορικών σπουδών ο Υποψήφιος Διδάκτορας συμπληρώνει από κοινού με τον Επιβλέποντα: Α «Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Υποψηφίων Διδακτόρων» και Β Έκθεση Πεπραγμένων Εξαμήνου (υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στον Κανονισμό). Το Α & Β κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 44. Ανά έτος ο υποψήφιος διδάκτωρ υποβάλλει στη Γραμματεία και στη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αναλυτική έκθεση προόδου ή / και τμήματα της διατριβής του. Αθέτηση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει τη διαγραφή του υποψηφίου. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής και αφού ο υποψήφιος κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Η πρόοδος κάθε υποψηφίου διδάκτορα εξετάζεται ετησίως από την ΓΣΕΣ με βάση τις υποβληθείσες εκθέσεις προόδου. 45. Μετά τη παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης χωρίς ολοκλήρωση της διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, εκτός εάν υπάρξει τεκμηριωμένη εισήγηση για χορήγηση παράτασης από την τριμελή επιτροπή. Η συνολική παράταση δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη πέραν της πενταετίας. Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 46. Αναστολή σπουδών μπορεί να δοθεί από την ΓΣΕΣ μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας. Μετά τη πάροδο του χρόνου αναστολής η ΓΣΕΣ αποφασίζει αν ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το εξάμηνο ή ορισμένα μαθήματα. Εάν η αναστολή χορηγηθεί σε υποψήφιο διδάκτορα, η διάρκειά της δεν περιλαμβάνεται στη προθεσμία της παρ Ο παρόν Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, συμπληρώθηκε με την από 17/05/2012 Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και τίθεται σε εφαρμογή από την 1η/09/2012.

8 48. Οι πρόσθετες υποχρεώσεις για τους υποψήφιους διδάκτορες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ισχύουν κανονικά από την 1η/09/ Στο όριο του αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που δύναται να επιβλέπει κάθε διδάσκων (Άρθρο 35) δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιοι με έτος έναρξης 2002 ή παλαιότερα. 50. Θέματα που ανακύπτουν και η ρύθμισή τους δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό διευθετούνται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η ΓΣΕΣ δύναται με νεώτερη απόφασή της να τροποποιήσει τον παρόντα Κανονισμό. Η τροποποίηση για να ισχύσει πρέπει να εγκριθεί και από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ. 51. Ο Διευθυντής του ΜΠΣ έχει την ευθύνη ελέγχου της τήρησης του παρόντος Κανονισμού. 52. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. ΜΑΪΟΣ 2012 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Τ.Ο.Π.Α. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ

9 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διαδικασία και προϋποθέσεις εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 53. Προσδιορισμός Θέματος Διατριβής Προετοιμασία του ενδιαφερόμενου για το θέμα της Διδακτορικής του Διατριβής. Συναντήσεις του ενδιαφερόμενου για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Καθηγητές του αντίστοιχου Τομέα και γενικότερα του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης τριών μελών ΔΕΠ, που θα προταθούν για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της πορείας εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Εξειδίκευση του αντικειμένου της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα πρέπει να εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του αντίστοιχου Τομέα. 1. Διαμόρφωση Πρότασης Βασικό Ερώτημα, το οποίο καλείται να διερευνήσει η Διδακτορική Διατριβή. Συναφείς Εργασίες: Αναφορά σε βιβλία, άρθρα και μελέτες, που πραγματεύονται το αντικείμενο της προτεινόμενης Διατριβής. Θεωρητική Αντιμετώπιση: Συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, στο οποίο θα στηριχθεί η εργασία. Δομή και Μεθοδολογία Εκπόνησης Διατριβής: Σκοπός και στόχοι της εργασίας, βασικό περιεχόμενο, συνοπτική παρουσίαση του τρόπου προσέγγισης του θέματος και των βασικών ποσοτικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν. Βιβλιογραφία: Αναλυτική παρουσίαση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, που είναι σχετική με το αντικείμενο της Διατριβής. Τεκμηρίωση της Πρωτοτυπίας της Διατριβής και της Συμβολής της στον Επιστημονικό Διάλογο. 1. Υποστήριξη της Πρότασης στον αντίστοιχο Τομέα 2. Αποδοχή της Πρότασης και οριστικοποίηση του Θέματος της Διατριβής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 3. Κύριες Υποχρεώσεις Υποψηφίου Διδάκτορα Υποχρεωτική παρουσία του Υποψηφίου στο Τμήμα και πλήρης ενασχόληση με ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα, τον πρώτο χρόνο κατ ελάχιστον. Συμμετοχή στα Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων: δύο σεμινάρια κατ έτος στη διάρκεια της τριετίας, στα οποία ο Υποψήφιος θα παρουσιάζει στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος την πρόοδο της ερευνητικής του εργασίας. Στα σεμινάρια του Α έτους η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Συμμετοχή του Υποψηφίου σε ένα τουλάχιστον μάθημα, σε ασκήσεις και εργασίες φοιτητών και στις εξετάσεις, καθ όλη την τριετία. Δημοσίευση τουλάχιστον ενός άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό,σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα ή και και μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, ενός τουλάχιστον άρθρου σχετικού με το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής (εντός της προβλεπόμενης τριετίας). Υποβολή από τον Υποψήφιο στο Τμήμα ετήσιας έκθεσης προόδου, καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, που θα αναφέρεται αναλυτικά στην πορεία και στο στάδιο ολοκλήρωσης της Διατριβής - Συμπλήρωση των συνημμένων εντύπων προγραμματισμού και αξιολόγησης. Υποβολή από τον Υποψήφιο, στο τέλος του δεύτερου έτους, των αναγκαίων κειμένων, ώστε να φαίνεται η πρόοδος και η ομαλή εξέλιξη της ερευνητικής του εργασίας, στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής. Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός Διδακτορικών Διατριβών, που έχει δικαίωμα να επιβλέψει το κάθε μέλος ΔΕΠ, είναι πέντε.

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/24-7-2013 Ισχύει για Διδακτορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα