1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : Κ2-7557/13 ΠΡΟΣ: -Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. fax , Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων της Χώρας (φροντίδι της Κ.Ε.Ε.Ε.) ΚΟΙΝ.:-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. -ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΜΗ Ακαδηµίας Αθήνα ΦΑΞ ΘΕΜΑ: ιάφορα Θέµατα Σε απάντηση των ερωτηµάτων που µας υπέβαλλε µε το µε το Α. Π / έγγραφο του το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που αυτά παρουσιάζουν, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ. Παρακαλούµε ενηµερώστε µας αν για την µετατροπή ΕΠΕ σε ΟΕ απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρ. 283 του Ν. 4072/2012 για την µετατροπή απαιτείται µόνο οµόφωνη απόφαση των εταίρων, µε την προϋπόθεση ότι θα λάβουν χώρα οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, ενώ σύµφωνα µε το άρ. 38 του Ν. 3190/1955 απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο για κάθε τροποποίηση του καταστατικού ΕΠΕ. Με τη θέση σε ισχύ του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), από τις επιτρέπεται η µετατροπή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) σε οµόρρυθµη (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθµη εταιρεία (Ε.Ε.) υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου (γνήσια µετατροπή) µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η νοµική προσωπικότητα της ΕΠΕ µε νέα νοµική µορφή της ΟΕ ή ΕΕ, χωρίς να επέρχεται διάλυση της ΕΠΕ. εδοµένου ότι για οποιαδήποτε µετατροπή ΕΠΕ απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της, τίθεται σε 1 Άρθρο 283 Ν. 4072/2012 Μετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία 1. Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να µετατραπεί σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων. 2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατρεπόµενη εταιρεία περιορισµένης ευθύνης συνεχίζεται µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του προηγούµενου εδαφίου, η µετατροπή δεν παράγει αποτελέσµατα. Η µετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεµών δικών. 1

2 εφαρµογή το άρθρο 38 2 του ν. 3190/1955, σύµφωνα µε το οποίο οι τροποποιητικές αποφάσεις πρέπει (µε ποινή ακυρότητας) 3 να περιβληθούν τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου. Όσον αφορά το ερώτηµά σας για το αν αρκεί η οµόφωνη απόφαση των εταίρων για την εν λόγω µετατροπή, σας διευκρινίζουµε ότι η συγκεκριµένη αναφορά που γίνεται στο άρθρο 283 του Ν. 4072/2012, σηµαίνει πως η οµοφωνία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει χώρα η µετατροπή και όχι πως αντικαθιστά το συµβολαιογραφικό έγγραφο. 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΚΕ. ΙΚΕ που έχει συσταθεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο µπορεί να τροποποιηθεί µε ιδιωτικό συµφωνητικό; Σύµφωνα µε το άρθρο 49 4 του Ν. 4072/2012 η ΙΚΕ καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο το οποίο όµως είναι συστατικό 5. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, όπως διευκρινίζουµε στην µε Α.Π. Κ2-4113/ εγκύκλιό µας, το καταστατικό της εταιρείας, που εµπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα µε ιδιωτικό έγγραφο. Ωστόσο η εταιρική σύµβαση και το καταστατικό περιβάλλονται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου στις περιπτώσεις εκείνες που το επιβάλλει ειδική διάταξη νόµου ή που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την µεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από τα συµβαλλόµενα µέρη ο τύπος του συµβολαιογραφικού εγγράφου. Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο ΑΚ, µόνο στις περιπτώσεις που ειδική διάταξη νόµου επέβαλλε την τήρηση του συµβολαιογραφικού τύπου για την σύσταση της ΙΚΕ απαιτείται η τήρησή του και για τις τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που κατά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης ο συµβολαιογραφικός τύπος 2 Αρθρ. 38 Ν. 3190/ Τροποποίησις της εταιρικής συµβάσεως δύναται να γίνη µόνον δι` αποφάσεως της συνελεύσεως λαµβανοµένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθµού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 2. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 4 η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις δέον να περιβληθή τον τύπον του συµβολαιογραφικού εγγράφου. 3. Απόφασις λαµβανοµένη συναινέσει πάντων των εταίρων απαιτείται προκειµένου α) περί µεταβολής της εθνικότητος της εταιρείας και β) περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί µειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωµάτων αυτών εκτός αν άλλως ορίζηται εν τω παρόντι νόµω. "4. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης µαζί µε ολόκληρο το νέο κείµενο της σύµβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσµατα". 3 "Αρθρο 7 Ν. 3190/1955 Ακυρότητα 1. Η Εταιρεία κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση µόνον αν: α) συστήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 6 παράγραφος 1, και των διατάξεων των στοιχείων β, γ µόνο ως προς την υποχρέωση αναγραφής του σκοπού της Εταιρείας στην εταιρική σύµβαση, ε και στ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Αρθρ Η εταιρική σύµβασις καταρτίζεται µόνον διά συµβολαιογραφικού εγγράφου. 4 Άρθρο 49 Ν. 4072/2012 Η ιδρυτική πράξη 1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ιδρυτές). 2. Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται µε έγγραφο που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Το έγγραφο αυτό είναι συµβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόµου αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη µεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από τα µέρη. 5 Άρθρο 53 Ν. 4072/2012 Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας 1. Η εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του δικαστηρίου µόνο αν: (α) συστήθηκε χωρίς έγγραφο, σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος 2, 6 Άρθρο 164 Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας Ο τύπος που ο νόµος ορίζει για τη δικαιοπραξία απαιτείται και για τις τροποποιήσεις της. 2

3 επελέγη ελεύθερα από τα µέρη ή ήταν απαραίτητος για την µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, το καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί και µε ιδιωτικό έγγραφο. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΥ Ή ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόµενο ανακοίνωσης που αφορά σε δικαστική απόφαση που κηρύσσει εταιρία/έµπορο σε πτώχευση. Θα πρέπει να αναφέρουµε ηµεροµηνία παύσης πληρωµών και όνοµα συνδίκου, ή τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να παραλείπονται; Γενικά ενηµερώστε µας ποια στοιχεία της δικαστικής απόφασης πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στην ανακοίνωση, δεδοµένου ότι η ανακοίνωση αυτή θα βγει στη δηµοσιότητα. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 7 του ν. 3419/2005 αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου. Ειδικότερα, αναφορικά µε το περιεχόµενο των ανακοινώσεων που σχετίζονται µε δικαστικές αποφάσεις που κηρύσσουν εταιρία/έµπορο σε πτώχευση, σας γνωρίζουµε ότι αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν περιληπτικά τα ουσιαστικά στοιχεία που αναγράφονται στο διατακτικό της δικαστικής απόφασης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής: ηµεροµηνία παύσης πληρωµών, προσωπικά στοιχεία σύνδικου, σφράγιση καταστήµατος, ηµεροµηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, δικαστήριο που την εξέδωσε κλπ. 4)ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟ ΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΑΡ. 261 ΤΟΥ Ν. 4072/2012). Για την άσκηση του δικαιώµατος εξόδου του αρ. 261 του Ν. 4072/2012, σε περίπτωση που το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, απαιτείται υποχρεωτικά η σύνταξη εξώδικης δήλωσης και η επίδοση της µε δικαστικό επιµελητή στην εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους ή είναι δυνατόν η δήλωση αυτή να πραγµατοποιηθεί και µε άλλους τρόπους; Αν ισχύει το τελευταίο, µε ποιους άλλους τρόπους µπορεί να ασκηθεί, µε ποιον τρόπο αποδεικνύεται ότι 7 Αρθρο 6 Ν. 3419/2005 Καταχωρήσεις στη Μερίδα 2. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία: α. Ο Αριθµός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου. β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη µεταγενέστερη καταχώριση και το ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου υπαλλήλου. γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης. δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύµατος ή επαγγέλµατος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήµατος, εφόσον, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρίας ή την έναρξη εργασιών επιτηδευµατία. ε. Οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα καταχωρίζονται το ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, ο αριθµός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου. στ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων µε τις οποίες περατώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννοµες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση. ζ. Τα στοιχεία των οποίων προβλέπεται η δηµοσίευση τους από την πτωχευτική νοµοθεσία. η. Τα στοιχεία των εκκρεµών αιτήσεων πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών, θ. Ο αριθµός των υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην ηµεδαπή, καθώς και η διεύθυνση και ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά το καθένα από αυτά. ι. Ο αριθµός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυµιών.» 3

4 η εταιρία και οι εταίροι έλαβαν γνώση της εξόδου του εταίρου και µε ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να δεχόµαστε να καταχωρήσουµε την ανωτέρω δήλωση; Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, στο άρθρο του Ν. 4072/2012 «προβλέπεται, για πρώτη φορά, δικαίωµα εξόδου του εταίρου από την εταιρία. Το δικαίωµα εξόδου αντικαθιστά έτσι -χωρίς όµως να καταργεί, καθόσον µπορεί να εισαχθεί µε την εταιρική σύµβαση- το δικαίωµα καταγγελίας. Η άσκηση του δικαιώµατος επιφέρει, τόσο στην εταιρία αορίστου όσο και ορισµένου χρόνου, την άµεση έξοδο του εταίρου από την εταιρία.» Επειδή η δήλωση για εκούσια έξοδο ενός εταίρου απευθύνεται προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους και επιφέρει αµέσως τα αποτελέσµατά της, χωρίς περαιτέρω ενέργειες και χωρίς να απαιτείται δικαστική επικύρωση αυτής, προκειµένου αυτή να καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στην περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος ο εξερχόµενος εταίρος επικαλείται ότι έχει πράγµατι περιέλθει στην εταιρία και τους λοιπούς εταίρους θα πρέπει να αποδεικνύει εγγράφως τόσο το γεγονός όσο και το χρόνο που έλαβαν γνώση η εταιρία και οι εταίροι. Ασφαλέστερος τρόπος, αν και προφανώς όχι αποκλειστικός, είναι η επίδοση προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους µε δικαστικό επιµελητή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί µε έγγραφη απόδειξη η απόφαση του εταίρου που εξέρχεται εκουσίως από την εταιρεία, καθώς και ο χρόνος έναρξης ισχύος της. Εφόσον η ανωτέρω δήλωση, αποτελεί µια πράξη που επιφέρει µεταβολή των στοιχείων που είναι ήδη καταχωρισµένα στο Γ.Ε.ΜΗ., από τον συνδυασµό του άρθρου του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 11 (παρ. γ) 10 του ν. 3419/2005, προκύπτει ότι η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ., µε την προϋπόθεση ότι η δήλωση έχει κοινοποιηθεί µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Φυσικά, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει εταιρική διένεξη, η δήλωση εξόδου του εταίρου προς την εταιρία δηµιουργεί στους εναποµένοντες εταίρους την υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού και την υποχρέωση καταχώρισης αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. άρθρο 251 του ν. 4072/12). Εφιστούµε επίσης την προσοχή σας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έξοδος οµορρύθµου εταίρου επιφέρει για την εταιρία τα αποτελέσµατα είτε του άρθρου Άρθρο 261 Ν. 4072/2012 Εκούσια έξοδος εταίρου 1. Ο εταίρος µπορεί µε δήλωση του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση. 2. Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συµµετοχής καταβάλλεται στον εξερχόµενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης. 3. Στην εταιρεία ορισµένου χρόνου η καταβολή της αξίας συµµετοχής στον εξερχόµενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδροµή σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συµµετοχής του. 9 Άρθρο 251 Ν. 4072/2012 ηµοσιότητα 1. Η οµόρρυθµη εταιρεία καταχωρίζεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε τη σύµπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία που καταχωρίζονται είναι, κατ` ελάχιστον, το όνοµα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυµία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρείας, καθώς και ο εκπρόσωπος της. Κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. 2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η οµόρρυθµη εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα. 3. Αν η εταιρεία αρχίσει την εµπορική της δραστηριότητα πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς αυτήν. Η µη καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρεία, η οποία ασκεί εµπορική δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα. 10 Άρθρο 11 Ν. 3419/2005, γ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, µε οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που δηµιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή µεταβάλλουν έννοµες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόµο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν την καταχώρηση, µεταβολή ή ιαγραφή, όπως δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε, στ και ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν τη λύση του υπόχρεου νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν την είσοδο ή αποχώρηση εταίρων, µελών υπόχρεων νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων και το διορισµό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νοµικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και υποκαταστηµάτων. 4

5 (µονοπρόσωπη εταιρία) είτε του άρθρου 281 (έξοδος µοναδικού οµορρύθµου εταίρου). Το γεγονός θα πρέπει να περιλαµβάνεται στη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας σας αναφορικά µε την έξοδο του εταίρου και θα πρέπει να ακολουθηθούν όλα όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του Εποπτικού Συµβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. υπ αρ. 118/ (Α Α: ΒΕ54469ΗΚ5-17Α). 5) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΕΠΕ. εδοµένου ότι οι ΕΠΕ οφείλουν να δηµοσιεύσουν τον ισολογισµό τους 20 ηµέρες πριν την Γενική τους Συνέλευση, η οποία πρέπει να συγκληθεί εντός τριµήνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, παρακαλούµε ενηµερώστε µας τι πρέπει να προσκοµίζει η εταιρία και ποια στοιχεία πρέπει να ελέγχουµε προκειµένου να προβούµε στην καταχώρηση του ισολογισµού; Σύµφωνα µε το άρθρο του Ν. 3190/1955 οι ετήσιοι λογαριασµοί (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) µιας ΕΠΕ καταρτίζονται από τους διαχειριστές στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης βάσει απογραφής όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς. Στη συνέχεια, οι ετήσιοι λογαριασµοί ελέγχονται από τους ελεγκτές (εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ που έχει ελεγκτές). Προκειµένου οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις να υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, θα πρέπει να προσκοµιστούν, µε επιµέλεια του διαχειριστή, στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τα ακόλουθα: 1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (οι οποίες καταρτίζονται ως ανωτέρω) 2. Η έκθεση διαχειρίσεως των διαχειριστών 3. Η έκθεση των ελεγκτών, εφόσον υπάρχει 4. Αντίτυπο της οικονοµικής εφηµερίδας ή γνωστοποίηση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 5. ιπλότυπο από τη ΟΥ για την πληρωµή τελών δηµοσίευσης ποσού 271,80 ευρώ Ο έλεγχος που γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο, αφορά στην πληρότητα, την σαφήνεια την ακρίβεια και τη νοµιµότητα των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση καταχώρισης (βλ. άρθρο 7 παρ. 4 ν. 3419/2005), 6. α) Πως πρέπει να αντιµετωπίσουµε Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουµε ότι έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της. Θα πρέπει να κλείσουµε την απογραφή θέτοντας την εταιρία σε εκκαθάριση; 11 Άρθρο 22 Ν. 3190/1955 Απογραφή και ετήσιοι λογαριασµοί (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις). " 1.Μία φορά το χρόνο, στο τέλος τη εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του παθητικού της, µε λεπτοµερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται απο τους διαχειριστές της µε βάση την απογραφή αυτή. "2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920." 3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του αρθρου 43α του Κωδ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήοεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και προσάρτηµα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, µε επιµέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσµιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 438 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρµόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης". 5

6 Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3190/1955 η διάρκεια της εταιρείας ανήκει στο ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού. 12 Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου του ίδιου νόµου η παράταση της διάρκειας της εταιρείας µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τη συνέλευση µε τροποποίηση καταστατικού. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας µιας ΕΠΕ, αν δεν έχει ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία, επέρχεται η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Συνεπώς, στην προκειµένη περίπτωση, όπου κατά τον έλεγχο της απογραφής διαπιστώνεται η πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας χωρίς να έχει προσκοµιστεί (ή να προσκοµιστεί εκ των υστέρων) συµβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του καταστατικού καθώς και ΦΕΚ δηµοσίευσης αυτής (βλ. άρθρο 38 ν. 3190/1955), τότε η εταιρία πρέπει να απογραφεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης. β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, µε ποιον τρόπο µπορεί η εταιρία να συνεχίσει να λειτουργεί; Εταιρία περιορισµένης ευθύνης, της οποίας έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας, λύεται, τίθεται σε εκκαθάριση και λειτουργεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Μόνο µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 47 α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 (αναβίωση) θα µπορούσε να συνεχίσει τη λειτουργία της, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν έχει αρχίσει η διανοµή της εταιρικής περιουσίας.. Επισηµαίνουµε ότι ειδική διάταξη για αναβίωση Ε.Π.Ε. δεν υπάρχει στο ν. 3190/1955, ωστόσο έχει γίνει δεκτό από τη θεωρία και τη νοµολογία ότι επιτρέπεται αναλογική εφαρµογή του άρθρου 47 α παρ. 4 του κν 2190/1920. Περαιτέρω, εάν η λύση της επήλθε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του ν. 3190/1955. γ) Μπορούµε να δεχθούµε να καταχωρήσουµε τροποποίηση η οποία πραγµατοποιείται µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου διάρκειας της εταιρίας, µε την οποία γίνεται παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή θα πρέπει να ζητάµε να διορθωθεί το συµβόλαιο και να αναφέρει ότι γίνεται αναβίωση της εταιρίας; Αν ισχύει το τελευταίο σε ποιες ειδικότερες ενέργειες οφείλει να προβεί η εταιρία; εν µπορεί να γίνει δεκτή τροποποίηση καταστατικού που πραγµατοποιείται µετά τη λήξη διάρκειας στην εταιρεία και αφορά στην παράταση του χρόνου διάρκειάς της. 11. Αρθρ. 6. Ν. 3190/ Η εταιρική σύµβασις καταρτίζεται µόνον διά συµβολαιογραφικού εγγράφου. 2. Το εταιρικόν έγγραφον δέον να περιέχη α) το όνοµα το επώνυµον και το επάγγελµα των εταίρων την κατοικίαν και την ιθαγένειαν αυτών β) την εταιρικήν επωνυµίαν γ) την έδραν της εταιρείας και τον σκοπόν αυτής. Ως έδρα δέον να ορίζηται εις ήµος ή µία Κοινότης της Ελληνικής Επικρατείας δ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιωρισµένης ευθύνης ε) το κεφάλαιον της εταιρείας την µερίδα συµµετοχής και τα τυχόν πλείονα εταιρικά µερίδια εκάστου ως και βεβαίωσιν των ιδρυτών περί καταβολής του κεφαλαίου στ) το αντικείµενον των εις είδος εισφορών την αποτίµησιν αυτών και το όνοµα του εισφέροντος εταίρου ως και το σύνολον της αξίας των εις είδος εισφορών ζ) την διάρκειαν της εταιρείας. 13 Αρµοδιότης της συνελεύσεως Αρθρ Η συνέλευσις των εταίρων είναι µόνη αρµόδια να αποφασίζη: α)περί των τροποποιήσεων του καταστατικού... 6

7 Αναφορικά µε τη δυνατότητα αναβίωσης της εταιρείας και τον τρόπο πραγµατοποίησης αυτής, αν και δεν προβλέπεται στον ν.3190/1955 η επαναλειτουργία εταιρείας που λύθηκε, θα µπορούσε να εφαρµοστεί αναλογικά η παρ. 4 του άρθρου 47 α του ν.2190/1920. Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε την περ. στ, παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005 η καταχώριση της αναβίωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι συστατική. δ) Υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση, αν πριν την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, η συµβολαιογραφική όµως πράξη λάβει χώρα µετά την πάροδο του χρόνου αυτού; Εφόσον, όπως ήδη προαναφέρθηκε, σύµφωνα µε την παρ. 1 του Αρθρ. 6. του Ν. 3190/1955 «Η εταιρική σύµβασις καταρτίζεται µόνον διά συµβολαιογραφικού εγγράφου», δεν θα µπορούσε να γίνει καµία τροποποίηση του καταστατικού, χωρίς συµβολαιογραφική πράξη. Ωστόσο το σύνολο των διατυπώσεων δηµοσιότητας, τόσο πριν την λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. όσο και µετά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν την λήξη της διάρκειας της εταιρίας.(βλ. άρθρο 38 ν. 3190/1955 ως και άρθρο 15 ν. 3419/2005) ε) Αλλάζει κάτι αν τόσο η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων όσο και η συµβολαιογραφική πράξη λάβουν χώρα πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρίας αλλά η δηµοσίευση στο ΓΕΜΗ και στο ΦΕΚ λάβει χώρα µετά από τον κατά τον καταστατικό της εταιρίας ορισµένο χρόνο; Όχι. Σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 8 του ν. 3190/1955 η τροποποίηση καταστατικού της ΕΠΕ υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3419/2005 και τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο αντικατέστησε το Μητρώο Εταιρειών, και συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 15 14, µόνο µε την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων επέρχονται ως προς τις ΕΠΕ τα έννοµα αποτελέσµατα της τροποποίησης καταστατικού (παρ. 1 περ. γ ). 14 Αρθρο 15 Ν. 3419/2005 Αποτελέσµατα της καταχώρησης «1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, επέρχονται, ως προς τις οµόρρυθµες εταιρείες, τις ετερόρρυθµες εταιρείες (απλές ή κατά µετοχές), τις ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισµούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσµατα: α. Τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο αποκτούν νοµική προσωπικότητα. β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τη µετατροπή ή το µετασχηµατισµό των εταιρειών, συντελείται η µετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισµούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1. γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού. δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, µε µόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται. ε. Επέρχεται η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. στ. Επέρχεται η αναβίωση.» 7

8 7) Εταιρία κατέθεσε στην Υπηρεσία µας πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις που δεν περιλαµβάνονται σε αυτές για τις οποίες απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Με ποιον τρόπο θα καταχωρήσουµε το πρακτικό αυτό; Θα πρέπει να πάρουµε ΚΑΚ και να συντάξουµε σχετική ανακοίνωση ή θα πρέπει να κάνουµε απλή ανάρτηση στο πεδίο «έγγραφα»; Με την ΥΑ Κ1-884 (1420/Β/2012) καθορίστηκαν τα απαιτούµενα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Στο άρθρο 5 αναφέρονται τα στοιχεία που αφορούν στις Ανώνυµες Εταιρείες, για τις οποίες, σύµφωνα µε τον συνδυασµό της παρ. 4 του άρθρου 7β και του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, θα πρέπει να καταχωρίζεται κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για την άσκηση της κρατικής εποπτείας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να καταχωρίζονται και τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων για τις αποφάσεις των οποίων δεν απαιτείται δηµοσιότητα. Σε αυτή τη περίπτωση η διαδικασία καταχώρησης που ακολουθείται είναι η εξής: - Στην οθόνη καταχώριση αίτησης: Ψηφιοποιούµε και αναρτούµε το πρακτικό και σηµειώνουµε τα θέµατα για τα οποία ελήφθη απόφαση (αν πρόκειται για µη λήψη απόφασης ελλείψει απαρτίας ή για αναβολή συζήτησης γράφουµε αυτό το θέµα και όχι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης) - Προχωρούµε στην οθόνη καταχώριση αποφάσεων και, χωρίς να επιλέξουµε θέµα ανακοίνωσης, αναρτούµε το έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας µε το οποίο πιστοποιείται ο έλεγχος και η συµφωνία µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και πατάµε καταχώρηση. Επίσης αποεπιλέγουµε το ηµόσιο Έγγραφο στο πεδίο ανακοίνωση, δεδοµένου ότι τα σχετικά πρακτικά δεν υποβάλλονται σε δηµοσιότητα αλλά σε καταχώριση. Το παρόν κοινοποιείται στο Εποπτικό Συµβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. Παρακαλείται η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για αποστολή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ Εσωτ. ιανοµή Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου Γραφείο Γεν. /ντη Εσωτερικού Εµπορίου /νση µας 8

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα