«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»"

Transcript

1 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Θεσσαλονίκη, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2011 «Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» Παρέμβαση: Πώς Ένα Φθηνό Εισιτήριο Εισόδου στο Καζίνο Μπορεί να Κοστίσει Πολύ Ακριβά: η Νόθευση του Ανταγωνισμού Μέσω Διακριτικής Φορολογικής Μεταχείρισης και οι Συνέπειές της Κατερίνα Πέρρου * ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα), ADIT (CIOT, London UK) Υποψήφια Διδάκτωρ (IALS, London, UK) * Σχόλια και παρατηρήσεις ευπρόσδεκτα στο 1

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η Έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης Φορολογικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 98/C 384/ Η Εφαρμογή του Άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ στα Μέτρα Φορολογικού Χαρακτήρα Η χρήση «κρατικών πόρων» Η ύπαρξη «πλεονεκτήματος» Η «επιλεκτικότητα» του μέτρου Η (απειλή) «νόθευση(ς) του ανταγωνισμού» και η «επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών» Κρατικές Ενισχύσεις Φορολογικού Χαρακτήρα και το Δικαίωμα των Ανταγωνιστών σε Προστασία Η Υπόθεση των Εισιτηρίων Εισόδου στα Ελληνικά Καζίνα Ιστορικό Ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης κατά το Άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ Ύπαρξη Πλεονεκτήματος Παρουσία Κρατικών Πόρων Επιλεκτικότητα Νόθευση του Ανταγωνισμού και Επίδραση στο Εμπόριο Ποσοτικοποίηση και Ανάκτηση Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό; Η Ανάκτηση Ισοδυναμεί με Αναδρομική Επιβολή Φορολογικού Βαρους; Ευθύνη της Επιχείρησης σύμφωνα με το Κριτήριο του Ενημερωμένου Επιχειρηματία Ευθύνη του Νομικού- Φορολογικού Συμβούλου από Παράλειψη «Διάγνωσης» Παράνομης Κρατικής Ενίσχυσης Φορολογικού Χαρακτήρα; Συμπεράσματα

3 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στις 24 Μαΐου 2011 δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της υπόθεσης C16/2010 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε ορισμένα ελληνικά καζίνα. Η απόφαση αυτή είναι το αποτέλεσμα έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή από τον Ιούλιο του 2010, ύστερα από καταγγελία που έλαβε από ανταγωνιστή δραστηριοποιούμενο στην Ελληνική αγορά. Στην απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε ότι τα κρατικά ελληνικά καζίνα και ένα ιδιωτικό εξομοιούμενο με κρατικό ήταν αποδέκτες παράνομης κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού και την διατάραξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή διέταξε την Ελλάδα να ανακτήσει την παρανόμως χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση. Με την πρόσφατη αυτή απόφαση ήρθαν για μια ακόμα φορά στο φως τα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις στο πεδίο του φορολογικού δικαίου, και ειδικότερα στο πεδίο της άμεσης φορολογίας. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η άμεση φορολογία ανήκει ως αρμοδιότητα αποκλειστικά στα κράτη μέλη ενώ ο ανταγωνισμός αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εύκολα εντοπίζει κανείς το πεδίο σύγκρουσης που δημιουργείται. Στη σύγκρουση αυτή, ωστόσο, τα κοινοτικά όργανα, με πρώτο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν ήδη απαντήσει: Καίτοι η άμεση φορολογία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα εν λόγω κράτη πρέπει πάντως να ασκούν την αρμοδιότητα αυτή τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο και να απέχουν από κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας. 1 Στο ίδιο πνεύμα κινούμενη, η Επιτροπή πρότεινε και Συμβούλιο υιοθέτησε το 1998 την «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των 1 Βλ. ενδεικτικά C- 311/97 Royal Bank of Scotland [1999] ECR I- 2651, παράγραφος 19 με περαιτέρω παραπομπές σε παλαιότερη νομολογία του Δικαστηρίου. 3

4 επιχειρήσεων». 2 Η Επιτροπή στη συνέχεια διεξήγαγε εκτενή έρευνα σχετικά με την φορολογική νομοθεσία των κρατών μελών υπό το πρίσμα της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης και το 2005 δημοσίευσε την «Έκθεση για την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων» 3 στην οποία αναλύονται τα χαρακτηριστικά αρκετών εθνικών φορολογικών μέτρων τα οποία έχουν χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης. Κατ αυτόν τον τρόπο τα Κοινοτικά όργανα έχουν περιγράψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα εθνικά φορολογικά μέτρα είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως κρατικές ενισχύσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και οι οποίες δεν είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο. Σε γενικές γραμμές οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη εφαρμόζονται όταν ένα φορολογικό μέτρο οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση και παρέχει κάποιο πλεονέκτημα σε μερικές μόνο επιχειρήσεις ή σε ορισμένες δραστηριότητες. Η Επιτροπή έχει, σύμφωνα με τη Συνθήκη, την αποκλειστική αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφασίζει σχετικά με το αν οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη μέλη είναι συμβατές με τη Συνθήκη. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι μια κρατική ενίσχυση δεν είναι συμβατή, τότε μπορεί να επιβάλλει την ανάκτησή της από τους λήπτες αυτής με ενέργειες του κράτους μέλους που τη χορήγησε, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εσωτερικό δίκαιο του κράτους αυτού. Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν: το γενικό πλαίσιο της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα (υπό 2) και τα ιδιαίτερα στοιχεία της υπόθεσης των Εισιτηρίων Εισόδου στα Ελληνικά Καζίνα (υπό 3) πριν 2 98/C 384/03 (εφεξής Ανακοίνωση της Επιτροπής ή Ανακοίνωση). Είχε προηγηθεί το 1997 ένα πιο γενικό κείμενο, ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων. Βλ. τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΙΝ της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη φορολογική πολιτική - Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων - Φορολογία των αποταμιεύσεων» σε Επίσημη Εφημερίδα C 2 της 6 ης Ιανουαρίου 1998, σελ Βλ. το έγγραφο της Επιτροπής C(2004)434 της 9 Φεβρουαρίου 2004 <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/rapportaidesfiscales_el.pdf> (πρόσβαση στις 3 Οκτωβρίου 2011). 4

5 αναλυθούν οι συνέπειες της χορήγησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα (υπό 4) και καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα (υπό 5). 2. Η Έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης Φορολογικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 98/C 384/03 Οι κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερης αντιμετώπισης από την Επιτροπή αφενός λόγω της δραστικότητάς τους στη νόθευση του ανταγωνισμού με την δημιουργία διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων, της διατάραξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου 4 αλλά και λόγω της δημιουργίας, μέσω αυτών, συνθηκών επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών των σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επιφέρουν στα φορολογικά έσοδα των άλλων κρατών μελών Η Εφαρμογή του Άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ στα Μέτρα Φορολογικού Χαρακτήρα Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνει ορισμό του τι συνιστά κρατική ενίσχυση αλλά περιγράφει τα κριτήρια για τον εντοπισμό της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με το άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ ( ) οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι 4 Για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελβετία στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των, βλ. P. Rossi- Maccanico, Fiscal state aid goes global (2007) 16 EC Tax Review Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής 98/C 384/03, παρ. 3 in fine. 5

6 ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές. Από τη διατύπωση του άρθρου προκύπτει ότι για την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων είναι αδιάφορο αν ένα μέτρο έχει φορολογικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι το άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που χορηγούνται «υπό οποιαδήποτε μορφή». Γενικά, η έννοια της ενισχύσεως είναι ευρύτερη από την έννοια της επιδοτήσεως, διότι δεν περιλαμβάνει μόνο τις θετικές παροχές, όπως οι επιδοτήσεις, αλλά και τις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες, ανεξαρτήτως μορφής, ελαφρύνουν τις επιβαρύνσεις που κανονικώς βαρύνουν τον προϋπολογισμό μιας επιχειρήσεως και κατά συνέπεια, χωρίς να είναι επιδοτήσεις υπό τη στενή έννοια του όρου, είναι της ιδίας φύσεως ή έχουν ίδια αποτελέσματα. 6 Για το χαρακτηρισμό ενός φορολογικού μέτρου ως κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που θεσπίζει η Συνθήκη, ήτοι: (i) η χορήγηση από εθνικούς πόρους (ii) η ύπαρξη πλεονεκτήματος (iii) η επιλεκτικότητα του μέτρου και (iv) η νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού και η επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Καθένα από τα κριτήρια αυτά αναλύεται συνοπτικά στις επόμενες παραγράφους Η χρήση «κρατικών πόρων» Βασικό χαρακτηριστικό της κρατικής ενίσχυσης είναι η παροχή πλεονεκτήματος με τη χρήση κρατικών πόρων. Η χρήση των κρατικών πόρων μπορεί να είναι είτε θετική, με την μεταβίβαση κρατικών πόρων από το κράτος προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή και αποθετική με την αποχή του κράτους από την επιβολή ή είσπραξη φόρων. 7 Η απώλεια φορολογικών εσόδων τα οποία το κράτος 6 Βλ. την απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 1961, 30/59, De Gesamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg κατά Ανωτάτης Αρχής, Rec. 1961, σελ. 1, ειδικότερα σελ Έτσι, για παράδειγμα, ένα μέτρο με το οποίο οι δημόσιες αρχές παρέχουν σε ορισμένες επιχειρήσεις φορολογική απαλλαγή, το οποίο, μολονότι δεν συνεπάγεται μεταβίβαση κρατικών πόρων, θέτει 6

7 θα εισέπραττε υπό «κανονικές συνθήκες», αν δηλαδή δεν υπήρχε η έμμεση μεταφορά πόρων με την παροχή της κρατικής ενίσχυσης, ισοδυναμεί με ισόποση κατανάλωση κρατικών πόρων υπό τη μορφή κρατικής δαπάνης. Η μεταφορά κρατικών πόρων δεν είναι απαραίτητο να γίνεται από την κεντρική κυβέρνηση για να χαρακτηριστεί αυτή η μεταφορά ως υποκρύπτουσα κρατική ενίσχυση. Το κριτήριο αυτό αφορά επίσης και εξίσου τις ενισχύσεις που χορηγούνται από περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών. Τέλος η χρήση των κρατικών πόρων μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μορφή: νομοθετική ρύθμιση, διατάξεις κανονιστικής ή διοικητικής φύσεως αλλά και πρακτική των φορολογικών αρχών Η ύπαρξη «πλεονεκτήματος» Προκειμένου να εξετασθεί αν το φορολογικό μέτρο παρέχει κάποιο «πλεονέκτημα», το υπό κρίση μέτρο πρέπει να συγκριθεί με το γενικό φορολογικό σύστημα που ισχύει σε ένα κράτος μέλος. Η σύγκριση αυτή λαμβάνει χώρα σε επίπεδο κράτους μέλους και μόνο. Δεν απαιτείται η σύγκρισή του με το φορολογικό καθεστώς που ισχύει σε άλλα κράτη μέλη. Από τη σύγκριση του μέτρου με το γενικό φορολογικό σύστημα που ισχύει στο κράτος μέλος που το υιοθετεί θα κριθεί αν το μέτρο αυτό παρέχει πράγματι κάποιο πλεονέκτημα ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της πολυπλοκότητας των φορολογικών συστημάτων, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ποιο είναι το γενικό επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης σε ένα κράτος μέλος, ώστε να προκύψει ευκρινώς η ύπαρξη ή όχι κάποιου πλεονεκτήματος, ιδίως στις περιπτώσεις που αυτό δεν παρέχεται με τη μορφή θετικής αλλά αποθετικής ενίσχυσης. Ο γενικός κανόνας είναι ότι το πλεονέκτημα αυτό μπορεί να παρέχεται με τη μείωση των φορολογικών βαρών της επιχείρησης, η οποία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως: 9 - μείωση της βάσης υπολογισμού του φόρου (έκπτωση κατά παρέκκλιση, έκτακτη ή ταχεία απόσβεση, εγγραφή αποθεματικών στον ισολογισμό κλπ) τους δικαιούχους σε ευνοϊκότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με τους υπολοίπους φορολογουμένους, συνιστά κρατική ενίσχυση, κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 1, της Συνθήκης (νυν άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ). Βλ. την απόφαση C- 387/92, Banco Exterior de Espana v Ayuntamiento de Valencia [1994] ECR I- 877, παρα Ανακοίνωση της Επιτροπής 98 C/384/03, παρ Τα παραδείγματα περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 98 C/384/03, παρ. 9. 7

8 - μερική ή πλήρη μείωση του ποσού του φόρου (απαλλαγή, 10 πίστωση φόρου κλπ) - αναβολή ή ακύρωση της πληρωμής μιας φορολογικής οφειλής ή ακόμα και έκτακτη αναδιάταξή της. Η νομοθετική τεχνική που ακολουθείται για τη θέσπιση του μέτρου δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό του πλεονεκτήματος, αφού το ίδιο αποτέλεσμα (της ελάφρυνσης από κάποιο φορολογικό βάρος) μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικές τεχνικές (π.χ. με τη θέσπιση ενός φόρου γενικής εφαρμογής από τον οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις ή από την εφαρμογή ενός φορολογικού βάρους σε ορισμένες μόνο επιχειρήσεις με αποτέλεσμα άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις να απολαμβάνουν του πλεονεκτήματος). 11 Επομένως η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τον εντοπισμό ή όχι της ύπαρξης ενός πλεονεκτήματος είναι η σύγκριση εντός του αυτού κράτους μέλους μεταξύ των επιχειρήσεων που λαμβάνουν το πλεονέκτημα και αυτών που δεν το λαμβάνουν. 12 Αυτό μας οδηγεί στο επόμενο κριτήριο, αυτό της επιλεκτικότητας του μέτρου που εξετάζεται αμέσως παρακάτω και το οποίο συνδέεται στενά με το κριτήριο της ύπαρξης ενός πλεονεκτήματος. 10 Βλ. για παράδειγμα φορολογικής απαλλαγής που συνιστά κρατική ενίσχυση την απόφαση C- 387/92, Banco Exterior de Espana v Ayuntamiento de Valencia [1994] ECR I- 877, παρα. 14 (ό.π., υποσημ. 6). 11 Βλ. τα παραδείγματα σε MS Rydelski, Distinction between State Aid and General Tax Measures (2010) 19 EC Tax Review 149, Βλ. αντί πολλών την απόφαση C- 172/03, Heiser v Finanzamt Innsbruck [2005] ECR I όπου το Δικαστήριο επεσήμανε, σε σχέση με τη δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ, ότι: Το μέτρο της εκπτώσεως συνιστά πλεονέκτημα παρεχόμενο μέσω κρατικών πόρων και ενισχύον την ανταγωνιστική θέση των επωφελουμένων αυτής επιχειρηματιών έναντι εκείνης άλλων επιχειρηματιών προς τους οποίους τελούν σε κατάσταση ανταγωνισμού και οι οποίοι αδυνατούν να τύχουν παρόμοιας εκπτώσεως (έμφαση δική μας). 8

9 2.1.3 Η «επιλεκτικότητα» του μέτρου Το ζήτημα της επιλεκτικότητας του μέτρου, 13 ή αλλιώς της διακριτικής μεταχείρισης κάποιων επιχιρήσεων ή κλάδων παραγωγής ή ακόμα και δραστηριοτήτων, είναι το πιο δύσκολο από τα κριτήρια. 14 Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, ένα φορολογικό μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση αν παρέχει πλεονέκτημα σε ορισμένες μόνο επιχειρήσεις ή σε ορισμένους κλάδους παραγωγής. Τα φορολογικά μέτρα γενικού χαρακτήρα, τα οποία δεν ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους, δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ. Τυχόν εξαιρέσεις όμως από το γενικό μέτρο, οι οποίες ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους επιχειρήσεων και οι οποίες δεν δικαιολογούνται απο τη φύση του μέτρου ή από τη γενική οικονομία του φορολογικού συστήματος του κράτους μέλους, είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν ως κρατικές ενισχύσεις. 15 Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ περιλαμβάνονται και τα φορολογικά μέτρα τα οποία δεν αποτελούν προσαρμογή του γενικού φορολογικού συστήματος στις ιδιαιτερότητες μιας κατηγορίας επιχειρήσεων αλλά υιοθετήθηκαν ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 16 Αντίθετα, Η διαφοροποίηση στη φύση ορισμένων μέτρων δεν σημαίνει κατ ανάγκη ότι πρέπει να θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις. Αυτό ισχύει για τις ενισχύσεις οι οποίες λόγω του οικονομικού τους σκοπού «είναι αναγκαίες για την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος ή συντελούν σε αυτήν». Ωστόσο η 13 Ειδικά για το κριτήριο της επιλεκτικότητας στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα βλ. P. Rossi- Maccanico, The Specificity Criterion in Fiscal Aid Review: Proposals for State Aid Control of Direct Business Tax Measures (2007) 16 EC Tax Review Για μια κριτική θεώρηση της εφαρμογής του κριτηρίου της επιλεκτικότητας από το Δικαστήριο και την Επιτροπή κατά τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων βλ. C. Micheau, Tax Selectivity in State Aid Review: a Debatable Case Practice (2008) 17 EC Tax Review Για το θέμα της διάκρισης μεταξύ κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα και φορολογικών μέτρων γενικού χαρακτήρα βλ. M. S. Rydelski, Distinction between State Aid and General Tax Measures (2010) 19 EC Tax Review Βλ. για παράδειγμα την απόφαση C- 66/02, Italy v Commission [2005] ECR I

10 αιτιολόγηση αυτή πρέπει να δίνεται από τα ίδια τα κράτη μέλη. 17 Ο σκοπός υιοθέτησης του επιλεκτικού φορολογικού μέτρου δεν ασκεί επιρροή για το χαρακτηρισμό ή όχι της ενίσχυσης ως συμβατής ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το αν η εισαγόμενη εξαίρεση είναι σε αρμονία με τη λογική συνολικά του φορολογικού συστήματος. Τέτοιες είναι για παράδειγμα 18 οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν ευθέως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος ενός κράτους μέλους ή αυτές που οφείλονται σε αντικειμενικές διαφορές που εντοπίζονται στους ίδιους τους φορολογούμενους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων διαφοροποιήσεων, οι οποίες όμως είναι δικαιολογημένες, αποτελούν - η προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας, - η μη φορολόγηση σε περίπτωση μη ύπαρξης κερδών προς φορολόγηση, - η φορολογική μεταχείριση των μη κερδοσκοπικών οργανσμών, - η διανομή κερδών στα μέλη συνεταιρισμών, - απλοποιημένα συστήματα που εφαρμόζονται σε κλάδους όπως η γεωργία ή η αλιεία, - η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχειριση των γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, - η εξαίρεση από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κάποιων πράξεων οι οποίες απλά οδηγούν στην αλλαγή της νομικής κατάστασης μια επιχείρησης χωρίς να αυυξάνουν την παραγωγική της ικανότητα. Η επιλεκτικότητα του μέτρου μπορεί να αφορά εκτός από τον σαφή προσδιορισμό των δικαιούχων επιχειρήσεων, μια συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων ή ολόκληρο κλάδο ή ακόμα και συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή Βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής, παρ. 23, με περαιτέρω παραπομπές σε απόφαση της Επιτροπής που έκρινε το καθεστώς χορήγησης φορολογικών ενισχύσεων υπό τη μορφή αποσβέσεων σε γερμανικές αεροπορικές εταιρείες (Απόφαση 96/369/EK της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 1996). 18 Για τα παραδείγματα βλ. αναλυτικά την Ανακοίνωση της Επιτροπής, παρ Ειδικά για τα περιφερειακά φορολογικά μέτρα και τις φορολογικές ενισχύσεις βλ. σε Ch. HJI Panayi, State Aid and Tax: the Third Way? (2004) 32 Intertax 283, 289 επ. 10

11 Σύμφωνα με το κριτήριο της επιλεκτικότητας του φορολογικού μέτρου, η εφαρμογή του έχει ως αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη (διακριτική) μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων έναντι άλλων που βρίσκονται σε σχέση ανταγωνισμού με τις πρώτες, στοιχείο που μας οδηγεί στο τέταρτο και τελευταίο κριτήριο, αυτή της νόθευσης ή απειλής νόθευσης του ανταγωνισμού και της διατάραξης του εσωτερικού κοινοτικού εμπορίου Η (απειλή) «νόθευση(ς) του ανταγωνισμού» και η «επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών» Κατ αρχήν το κριτήριο αυτό προϋποθέτει την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας από πλευράς του δικαιούχου σε μια αγορά η οποία είναι ανοιχτήστον ανταγωνισμό. Η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κρίνεται ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του φορέα ή τον τρόπο χρηματοδότησής του. 20 Η νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού και η διατάραξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου είναι τα δυο κριτήρια τα οποία ορίζουν το αποτέλεσμα εκ του οποίου κρλινεται τελικά η ύπαρξη ή μη κρατικής ενίσχυσης μη συμβιβάσιμης με τη Συνθήκη. Ακόμα και αν όλα τα προηγούμενα κριτήρια πληρούνται, αν ένα μέτρο δεν επηρεάζει τελικά τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε επιδρά στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, το μέτρο αυτό θα είναι συμβιβάσιμο με τη Συνθήκη. Στην πράξη βέβαια είναι δύσκολο ένα μέτρο να μην επηρεάζει τον ανταγωνισμό, αφού τις περισσότερες φορές σκοπός των κρατικών ενισχύσεων είναι ακριβώς η ενίσχυση της θέσης στην αγορά των επιχειρήσεων ή κλάδων που λαμβάνουν την ενίσχυση. Επίσης ειναι δύσκολο να μην έχει επίδραση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, αφού στις περιπτώσεις μέτρων που καταλαμβάνουν μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις αυτές (ή έστω κάποιες απο αυτές) πιθανότατα δραστηριοποιούνται (και) σε τομείς οικονομικής δραστηρότητας που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών. 20 Βλ. ωστόσο και την προβληματική σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος σε Β. Καραγιάννη, Κρατικές Ενισχύσεις, Κοινοτική & Εθνική Ρύθμιση (Νομική Βιβλιοθήκη 2006), σελ. 42 επ. 11

12 Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 21 η διαπίστωση της νόθευσης του ανταγωνισμού και της διατάραξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι - μια ενίσχυση έχει σχετικά χαμηλό ύψος - μια επιχείρηση έχει σχετικά μικρό μέγεθος - ο δικαιούχος έχει πολύ μικρό μερίδιο στην κοινοτική αγορά - ο δικαιούχος δεν έχει εξαγωγική δραστηριότητα - η επιχείρηση εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της εκτός Κοινότητας. Παρ όλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται επίδραση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες η φύση της οικονομικής δραστηριότητας έχει καθαρά τοπικό χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση τοπικών μεταφορών, των υπηρεσιών εστίασης ή του τοπικού τύπου ή στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο κανόνας de minimis. 22 Γενικά πάντως, εκτός από τις πιο πάνω εξαιρέσεις στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί το ενδοκοινοτικό εμπόριο και ο ανταγωνισμός να μην επηρεάζονται από μια κρατική ενίσχυση. 2.2 Κρατικές Ενισχύσεις Φορολογικού Χαρακτήρα και το Δικαίωμα των Ανταγωνιστών σε Προστασία Η έννοια της ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική έννοια για την οποία η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία διακριτική ευχέρεια. Οι κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα ωστόσο δεν είναι δυνατόν να ορισθούν επακριβώς διότι εξελίσσονται όπως εξελίσσονται τα φορολογικά συστήματα, οι μέθοδοι φορολογίας και οι τεχνικές της φορολογίας. Σκοπός της Ανακοίνωσης της Επιτροπής του 1998, τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και της Έκθεσης της Επιτροπής του 2004 σχετικά με την υλοποίηση της 21 Βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής, παρ. 11 και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές στη νομολογία του Δικαστηρίου. 22 Βλ. για τα παραδείγματα αυτά και για περαιτέρω παραπομπές σε απαντήσεις της Επιτροπής σε Β. Καραγιάννη, Κρατικές Ενισχύσεις, Κοινοτική & Εθνική Ρύθμιση (Νομική Βιβλιοθήκη 2006), σελ

13 Ανακοίνωσης του 1998, 23 είναι, συνεπώς, να φωτίσει τα κριτήρια για τη διαπίστωση της ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα και όχι να θέσει νέα ή ειδικά κριτήρια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα. Πέρα από τη δράση της Επιτροπής ωστόσο στον εντοπισμό των παράνομων κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, σημαντική θέση έχει και η διαδικασία υποβολής αίτησης εκ μέρους των ανταγωνιστών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της χορήγησης μιας κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις με τις οποίες λειτουργούν ανταγωνιστικά στην ίδια αγορά. Πράγματι, ειδικά στα θέματα κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα όπου πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να συνιστούν κρατική ενίσχυση, η υποβολή αίτησης από κάποιον ανταγωνιστή είναι πολλές φορές ο μόνο τρόπος να λάβει γνώση η Επιτροπή. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ούτε οι επιχειρήσεις που είναι λήπτες της ενίσχυσης αλλά ούτε και το κράτος που χορηγεί την ενίσχυση μπορεί να αναμένεται βάσιμα ότι θα ενημερώσουν την Επιτροπή, αν πρόκειται για μέτρο για το οποίο δεν ακολουθήθηκε η επίσημη διαδικασία γνωστοποίησης στην Επιτροπή (για νέα μέτρα). Το Ενωσιακό Δίκαιο φαίνεται να αναγνωρίζει τα δικαιώματα των ανταγωνιστών σε προστασία έναντι των παράνομων κρατικών ενισχύσεων. 24 Σύμφωνα με το Δικαστήριο 25 (...) ιδιώτης που τελεί σε σχέση ανταγωνισμού με οργανισμό δημοσίου δικαίου και προβάλλει τη μη επιβολή ΦΠΑ ή την επιβολή πολύ χαμηλής φορολογίας στον οργανισμό αυτόν [ undertaxed ] για τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ως δημόσια αρχή βάσιμα επικαλείται [σημ: is 23 «Έκθεση για την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων», C(2004)/434, Βρυξέλλες Σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τον φορολογικό προστατευτισμό από την πλευρά των ανταγωνιστών βλ. L. Paterno, State Aid and Fiscal Protectionism in the European Union from the Perspective of Competitors (2011) 65 Bulletin for International Taxation Βλ. την απόφαση C- 430/04, Finanzamt Eisleben v Feuerbestattungsverein Halle ev, παρ

14 entitled to rely, στο αγγλικό κείμενο της απόφασης] ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου το άρθρο 4, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας, στο πλαίσιο διαφοράς, όπως αυτή της κύριας δίκης, μεταξύ ιδιώτη και εθνικής φορολογικής αρχής (έμφαση δική μας). Στην πράξη η διαπίστωση του ποιος είναι ανταγωνιστής σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ίσως είναι δύσκολη. Γενικά όμως, όταν πρόκειται για κρατική ενίσχυση φορολογικού χαρακτήρα φαίνεται ότι ο αριθμός των ανταγωνιστών που δικαιούνται της προστασίας του Ενωσιακού Δικαίου είναι μάλλον μεγάλος Η Υπόθεση των Εισιτηρίων Εισόδου στα Ελληνικά Καζίνα Η απόφαση της Επιτροπής επί της υπόθεσης των εισιτηρίων εισόδου στα Ελληνικά Καζίνα, 27 η οποία παρουσιάζεται στις επόμενες παραγράφους, ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ανταγωνιστή προς την Επιτροπή. Η ουσία της υπόθεσης έγκειται στη διακριτική φορολογική μεταχείριση την οποία οι ελληνικές αρχές επιφυλάσσουν υπέρ ορισμένων καζίνων μέσω της σωρευτικής εφαρμογής διαφόρων διατάξεων οι οποίες αφορούν: - στον καθορισμό ενιαίου φόρου 80% επί της τιμής των εισιτηρίων εισόδου, και - στον ορισμό δύο άνισων νόμιμων τιμών εισιτηρίου εισόδου σε 6 και σε 15 ευρώ, για τα δημόσια και τα ιδιωτικά καζίνα αντίστοιχα, υποβάλλοντας έτσι τα τελευταία σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα Ιστορικό Σύμφωνα με το Ν 2206/1994 (άρθρο 2 παράγραφος 10) η τιμή των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα ορισμένων περιοχών θα οριζόταν με υπουργική 26 Βλ. L. Paterno, op. cit., (υποσημ. 19), σελ Απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με κρατική ενίσχυση σε ορισμένα ελληνικά καζίνα αριθ. C 16/2010 (πρώην NN 22/2010, πρώην CP 318/2009), την οποία έθεσε σε εφαρμογή η Ελληνική Δημοκρατία, Ε(2011)3504 (εφεξής: Απόφαση της Επιτροπής). 14

15 απόφαση, και με την ίδια απόφαση θα προσδιοριζόταν το ποσοστό της τιμής του εισιτηρίου, το οποίο θα αποτελούσε έσοδο για το ελληνικό ημόσιο. Πράγματι, στις με υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 28 θεσπίστηκε ότι από 15 εκεμβρίου 1995 όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης καζίνων βάσει του N 2206/1994 υποχρεούνται να εκδίδουν εισιτήριο εισόδου αξίας δραχμών (περίπου 15 ευρώ). Σύμφωνα με αυτήν την υπουργική απόφαση επιβάλλεται επίσης στις εν λόγω επιχειρήσεις καζίνο η εκ του νόμου υποχρέωση να καταβάλλουν το 80% της αναγραφόμενης τιμής κάθε εισιτηρίου ως δικαίωμα του ημοσίου, ενώ το υπόλοιπο 20%, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί, συνιστά έσοδο για το καζίνο. Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι τα καζίνα μπορούν να παρέχουν είσοδο δωρεάν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όλα τα καζίνα υπέχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσοστό 80% της νόμιμης τιμής στο ημόσιο, ανεξάρτητα από το ποσό που όντως χρεώνουν στους καταναλωτές. 29 Η υπουργική απόφαση του 1995 που όριζε το αντίτιμο για το εισιτήριο εισόδου στα 15 ευρώ είχε εφαρμογή μόνο στα ιδιωτικά καζίνα, ενώ για τα δημόσια εξακολουθούσαν να ισχύουν προγενέστερες αποφάσεις που καθόριζαν το αντίτιμο στα 6 ευρώ και οι οποίες θεωρήθηκαν lex specialis που δεν θίγονταν από το Ν 2206/1994 και την Υπουργική Απόφαση του Το καζίνο της Ρόδου άρχισε να εφαρμόζει την τιμή των 15 ευρώ από το 1999, το καζίνο της Κέρκυρας από το 2010 ενώ το καζίνο της Πάρνηθας και το καζίνο της Θεσσαλονίκης υπάγονταν στη ρύθμιση που προέβλεπε αντίτιμο 6 ευρώ ως και το χρόνο της έκδοσης της Απόφασης της Επιτροπής. 31 Το καζίνο Λουτρακίου (καταγγέλων) προέβη στη σχετική καταγγελία σημειώνοντας ότι ο καθορισμός χαμηλότερης τιμής για το εισιτήριο εισοδου για τα δημόσια καζίνα της Πάρνηθας, Κέρκυρας και Ρόδου και για το ιδιωτικό καζίνο της Θεσσαλονίκης που εξομοιώθηκε, στο πεδίο αυτό, με τα δημόσια καζίνα, οδηγούσε, μετά την εφαρμογή του δικαιώματος του δημοσίου που 28 Yπουργική απόφαση (Y.A) /1226/0015/ΠΟΛ.1292/ ΦEK 982/B /1995 (εφεξής: Υπουργική Απόφαση). 29 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, ibid, παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. αναλυτικά την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ

16 είχε ορισθεί σε 80% επί του αντιτίμου, σε ευνοϊκότερη μεταχείριση των τεσσάρων προαναφερομένων καζίνων που νόθευε τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή προέβη σε εξέταση του μέτρου και από την ανάλυσή της κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 3.2 Ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης κατά το Άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ Για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ η Επιτροπή προέβη στην ανάλυση των τεσσάρων κριτηρίων: Ύπαρξη Πλεονεκτήματος Η Επιτροπή έκρινε ότι το εξεταζόμενο μέτρο, ήτοι η διακριτική φορολογική μεταχείριση που προέρχεται από το συνδυασμένο αποτέλεσμα ενιαίου φόρου εισόδου (80%) ο οποίος εφαρμόζεται σε άνισες νόμιμες τιμές των εισιτηρίων εισόδου, δημιουργεί πλεονέκτημα στα κρατικά καζίνα στην Ελλάδα έναντι των ιδιωτικών. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα των δυο αυτών πλεγμάτων διατάξεων είναι ότι τα ιδιωτικά καζίνα υποχρεούνται να καταβάλλουν ως φόρο στο Δημόσιο ποσό 12 ευρώ ανά άτομο (80% Χ 15 ευρώ, ανεξαρτήτως του αν το καζίνο εισπράττει το αντίτιμο των 15 ευρώ ή όχι) ενώ τα δημόσια καζίνα καταβάλλουν μόνο 4,8 ευρώ ανά άτομο (80% Χ 6 ευρώ, ανεξαρτήτως του αν το καζίνο εισπράττει το αντίτιμο των 6 ευρώ ή όχι). 32 Με το μέτρο αυτό τα δημόσια καζίνα απαλλάσσονται από ένα βάρος το οποίο θα έφεραν σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή εφαρμοζόταν μια μη διακριτική φορολογική μεταχείριση, και έτσι ευνοούνται εις βάρος των ιδιωτικών καζίνων. 33 Το γεγονός ότι το μέτρο δεν αφορά κάποια θετική παροχή προς τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν το πλεονέκτημα δεν επιδρά στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης, αφού γίνεται δεκτό ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται και τα μέτρα μέσω των οποίων παρέχεται μείωση του φορολογικού βάρους της επιχείρησης, όπως, μεταξύ άλλων, μέσω της μείωσης της φορολογικής βάσης. 34 Ενόψει των ανωτέρω η 32 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ

17 Επιτροπή κατέληξε ότι το συγκεκριμένο μέρο παρέχει πλεονέκτημα στα καζίνα με τις χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων εισόδου Παρουσία Κρατικών Πόρων Ως προς το κριτήριο αυτό, ήταν έυκολο για την Επιτροπή να διαπιστώσει ότι το πλεονάκτημα χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους, δεδομένου ότι το κράτος ουσιαστικά παραιτείται από έσοδα τα οποία κανονικά έπρεπε να εισπράττει από την επιχείρηση που λαμβάνει το πλεονέκτημα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το φορολογικό πλεονέκτημα συνίσταται στη μειωμένη φορολογική βάση επί της οποίας υπολογίζεται το δικαίωμα του δημοσίου. Αυτή η μείωση της φορολογικής βάσης οδηγεί σε απώλεια φορολογικών εσόδων, γεγονός που κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ισοδυναμεί με κατανάλωση κρατικών πόρων υπό την έννοια του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ Επιλεκτικότητα Ομοίως και ως προς το κριτήριο της επιλεκτικότητας, τα πράγματα για την Επιτροπή ήταν μάλλον εύκολα. Η Επιτροπή θεώρησε το μέτρο επιλεκτικό γιατί, όπως επιβεβαίωσαν και οι ελληνικές αρχές, το καθεστώς που εφαρμόζεται για τα δημόσια καζίνα αποτελούσε εξαίρεση από το καθεστώς που εισήγαγε ο Ν 2206/1994 και οποίος εφαρμόστηκε για τα ιδιωτικά καζίνα στην Ελλάδα. 37 Επιπλέον η Επιτροπή δεν δέχθηκε ότι η εν λόγω διαφοροποίηση ήταν δικαιολογημένη από τη φύση ή την οικονομία του γενικώς εφαρμοζόμενου φορολογικού συστήματος, γιατί δεν ήταν προφανής ο λόγος που κάποια καζίνα εφάρμοζαν χαμηλότερη τιμή εισόδου ενώ άλλα υψηλότερη. 38 Συνεπώς, κατέληξε η Επιτροπή στην απόφασή της, το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο πληροί τον κριτήριο της επιλεκτικότητας. 35 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ , με παραπομπές στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σε αποφάσεις της Επιτροπής. 37 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ

18 3.2.4 Νόθευση του Ανταγωνισμού και Επίδραση στο Εμπόριο Ως προς το κριτήριο της νόθευσης του ανταγωνισμού και της επίδρασης του επιλεκτικού ευνοϊκού μέτρου στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα των καζίνων είναι συχνά διεθνείς ξενοδοχειακοί όμιλοι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους και το μέτρο θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή τους να επενδύσουν σε καζίνα ή σε άλλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, αφού το μέτρο έχει επιπτώσεις στη συγκριτική αποδοτικότητα των ομίλων αυτών και των επενδύσεών τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα καζίνα βρίσκονται σε τουριστικά μέρη υποδηλώνει ότι η παρουσία του καζίνου μπορεί να προσελκύσει τουρίστες στην Ελλάδα. Τέλος, στη συγκεκριμένη αγορά παρατηρείται ότι υπάρχει ορισμένη διασυνοριακή κινητικότητα των πελατών, όπως π.χ. η δυνατότητα συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου. 39 Εν όψει των ανωτέρω η Επιτροπή κατέληξε ότι το μέτρο νοθεύει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. 3.3 Ποσοτικοποίηση και Ανάκτηση Η Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης η οποία δεν είναι συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά 40 και χαρακτηρίζεται «παράνομη», 41 προχώρησε, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανονων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ», 42 στην ποσοτικοποίηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης και στην επιβολή υποχρέωσης στις ελληνικές αρχές να ανακτήσουν την παρανόμως χορηγηθείσα ενίσχυση. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 659/1999, οι εξουσίες της Επιτροπής για ανάκτηση 39 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Η εν λόγω ενίσχυση δεν εμπίπτει σε καμία από τις επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις του άρθρου 107(2)- (3) ΣΛΕΕ. Για την ανάλυση περί συμβατότητας βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit. (υποσημ. 23), παρ Η εξέταση της νομιμότητας περιλαμβάνει την εξέταση του αν το μέτρο αποτελεί υφιστάμενη ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 108(1) ΣΛΕΕ. Το μέτρο ουδέποτε κοινοποιήθηκε ή εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Για την ανάλυση περί νομιμότητας βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit. (υποσημ. 23), παρ ΕΕ L 83 της , σελ

19 της ενίσχυσης υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή. Συνεπώς, οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τις 21 Οκτωβρίου 1999 (10 έτη πριν τη διαβίβαση της καταγγελίας από την Επιτροπή στις Ελληνικές αρχές) και μετά υπόκεινται σε ανάκτηση, 43 εκτός αν η ανάκτηση αντίκειται σε γενική αρχή του δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού. 44 Η Επιτροπή ωστόσο δεν διαπίστωσε περίπτωση συνδρομής λόγου εφαρμογής του άρθρου 14 του διαδικαστικού κανονισμού και συνεπώς έκρινε ότι το σύνολο των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μετά την 21 Οκτωβρίου 1999 πρέπει να ανακτηθούν 45 εντόκως. 46 Ταυτόχρονα η Ελλάδα πρέπει, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής να ακυρώσει όλα τα εκκρεμή φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου. 47 Το ποσό προς ανάκτηση δεν αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής, αφενός μεν διότι η Επιτροπή δεν είχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προβεί σε λεπτομερείς υπολογισμούς, αφετέρου δε διότι τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έχουν απαλειφθεί από το κείμενο που δημοσιεύθηκε λόγω της κάλυψής τους από το επιχειρηματικό απόρρητο. 48 Δημοσιεύματα ωστόσο επικαλούνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το προς ανάκτηση ποσό αγγίζει τα 140 εκατομμύρια ευρώ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Η Επιτροπή εφαρμόζει πολύ αυστηρά το κριτήριο αυτό και σε κάθε περίπτωση η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του φορολογούμενου πρέπει να βασίζεται σε ενέργειες της Επιτροπής και όχι του κράτους μέλους, για να μπορέσει να γίνει δεκτή ως λόγος που θα δικαιολογούσε τη μη ανάκτηση της ενίσχυσης. Για την έννοια της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στις υποθέσεις ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων βλ. A. Giraud, A Study of the Notion of Legitimate Expectations in State Aid Recovery Proceedings: Abandon All Hope, Ye Who Enter Here? (2008) 45 Common Market Law Review Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Ο τόκος (υπολογιζόμενος μάλιστα με τη μέθοδο του ανατοκισμού) οφείλεται επί του ποσού της ενίσχυσης που πρέπει να ανακτηθεί και υπολογίζεται από τη στιγμή που τέθηκαν στη διάθεση των δικαιούχων και μέχρι το χρόνο της πραγματικής τους ανάκτησης. Βλ. άρθρο 2 παρ. 2-3 της Απόφασης της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23). 47 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Για την εφαρμογή των κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου γενικά και επιχειρηματικού απορρήτου ειδικότερα στις αποφάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής C(2003) 4582 της 1 ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο στις αποφάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις (2003/C 297/03). 49 Βλ. το δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της , διαθέσιμο στον ιστότοπο <http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=402698> (πρόσβαση στις 3 Οκτωβρίου 2011). 19

20 4. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό; Το ποσό που πρέπει τελικά να επιστραφεί, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις οδηγίες της απόφασης και της Επιτροπής, καλούνται να το καταβάλλουν στο ελληνικό δημόσιο οι επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν την ενίχυση και ωφελήθηκαν από αυτήν. Μέσω της επιστροφής της ενίσχυσης αποκαθίσταται, σε κάποιο βαθμό έστω, η κατάσταση ανταγωνισμού που υπήρχε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης. Το οικονομικό βάρος της ανάκτησης μπορεί να είναι πολύ υψηλό, λαμβανομένου υπόψη του διαστήματος για το οποίο επιβάλλεται η ανάκτηση (10ετία) και της υποχρέωσης έντοκης επιστροφής των σχετικών ποσών. 4.1 Η Ανάκτηση Ισοδυναμεί με Αναδρομική Επιβολή Φορολογικού Βαρους; Ειδικά όσον αφορά το θέμα της αναδρομικής επιστροφής της ενίσχυσης στην περίπτωση κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα, τίθεται ένα ζήτημα αν με τον τρόπο αυτό, με την κατάργηση δηλαδή αναδρομικά της σχετικής φορολογικής απαλλαγής (της μειωμένης φορολογικής βάσης, στην προκειμένη περίπτωση) επιβάλλεται αναδρομικά φόρος, πέρα από το συνταγματικά επιτρεπτό όριο αναδρομικότητας στην επιβολή φόρων και άλλων οικονομικών βαρών. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο πλαίσιο υποχρέωσης ανάκτησης παλαιότερης ενίσχυσης η οποία είχε κριθεί αντίθετη προς τη Συνθήκη. 50 Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε ότι η χορηγηθείσα φοροαπαλλαγή ως αντίθετη τελικά προς το κοινοτικό δίκαιο, ήταν εξυπαρχής άκυρη και συνεπώς δεν υπήρχε ζήτημα αναδρομικής άρσης φορολογικού ευεργετήματος. 51 Κατά συνέπεια ορθώς η απόφαση περί ανάκτησης καταλαμβάνει μέχρι και 10 έτη πριν την έναρξη της 50 Βλ. την απόφαση 89/659/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής και το άρθρο 21 του Ν 2214/1994. Βλ. επ αυτού αναλυτικά Β. Καραγιάννη, Κρατικές Ενισχύσεις Κοινοτική & Εθνική Ρύθμιση (Νομική Βιβλιοθήκη 2006), σελ Βλ. ΣτΕ /2002, ΔΦΝ 2004, 78 και σύντομο σχολιασμό της απόφασης σε Β. Καραγιάννη, ibid. 20

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.05.2011 σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.05.2011 σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.05.2011 Ε(2011)3504 τελικό Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του κανονισµού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Φορολόγηση σύνταξης γήρατος Θέµα: και χηρείας αλλοδαπής προέλευσης. Μη ανταπόκριση από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1979 * Στην υπόθεση 120/78, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hessisches Finanzgericht προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων 1 Πρώτη Διάλεξη Ο όρος «εσωτερική αγορά» Εξειδικεύεται στo άρθρο 26 παρ.2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (στη συνέχεια ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ως «εσωτερική αγορά» νοείται ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα