«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»"

Transcript

1 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Θεσσαλονίκη, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2011 «Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» Παρέμβαση: Πώς Ένα Φθηνό Εισιτήριο Εισόδου στο Καζίνο Μπορεί να Κοστίσει Πολύ Ακριβά: η Νόθευση του Ανταγωνισμού Μέσω Διακριτικής Φορολογικής Μεταχείρισης και οι Συνέπειές της Κατερίνα Πέρρου * ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα), ADIT (CIOT, London UK) Υποψήφια Διδάκτωρ (IALS, London, UK) * Σχόλια και παρατηρήσεις ευπρόσδεκτα στο 1

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η Έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης Φορολογικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 98/C 384/ Η Εφαρμογή του Άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ στα Μέτρα Φορολογικού Χαρακτήρα Η χρήση «κρατικών πόρων» Η ύπαρξη «πλεονεκτήματος» Η «επιλεκτικότητα» του μέτρου Η (απειλή) «νόθευση(ς) του ανταγωνισμού» και η «επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών» Κρατικές Ενισχύσεις Φορολογικού Χαρακτήρα και το Δικαίωμα των Ανταγωνιστών σε Προστασία Η Υπόθεση των Εισιτηρίων Εισόδου στα Ελληνικά Καζίνα Ιστορικό Ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης κατά το Άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ Ύπαρξη Πλεονεκτήματος Παρουσία Κρατικών Πόρων Επιλεκτικότητα Νόθευση του Ανταγωνισμού και Επίδραση στο Εμπόριο Ποσοτικοποίηση και Ανάκτηση Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό; Η Ανάκτηση Ισοδυναμεί με Αναδρομική Επιβολή Φορολογικού Βαρους; Ευθύνη της Επιχείρησης σύμφωνα με το Κριτήριο του Ενημερωμένου Επιχειρηματία Ευθύνη του Νομικού- Φορολογικού Συμβούλου από Παράλειψη «Διάγνωσης» Παράνομης Κρατικής Ενίσχυσης Φορολογικού Χαρακτήρα; Συμπεράσματα

3 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στις 24 Μαΐου 2011 δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της υπόθεσης C16/2010 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε ορισμένα ελληνικά καζίνα. Η απόφαση αυτή είναι το αποτέλεσμα έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή από τον Ιούλιο του 2010, ύστερα από καταγγελία που έλαβε από ανταγωνιστή δραστηριοποιούμενο στην Ελληνική αγορά. Στην απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε ότι τα κρατικά ελληνικά καζίνα και ένα ιδιωτικό εξομοιούμενο με κρατικό ήταν αποδέκτες παράνομης κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού και την διατάραξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή διέταξε την Ελλάδα να ανακτήσει την παρανόμως χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση. Με την πρόσφατη αυτή απόφαση ήρθαν για μια ακόμα φορά στο φως τα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις στο πεδίο του φορολογικού δικαίου, και ειδικότερα στο πεδίο της άμεσης φορολογίας. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η άμεση φορολογία ανήκει ως αρμοδιότητα αποκλειστικά στα κράτη μέλη ενώ ο ανταγωνισμός αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εύκολα εντοπίζει κανείς το πεδίο σύγκρουσης που δημιουργείται. Στη σύγκρουση αυτή, ωστόσο, τα κοινοτικά όργανα, με πρώτο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν ήδη απαντήσει: Καίτοι η άμεση φορολογία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα εν λόγω κράτη πρέπει πάντως να ασκούν την αρμοδιότητα αυτή τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο και να απέχουν από κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας. 1 Στο ίδιο πνεύμα κινούμενη, η Επιτροπή πρότεινε και Συμβούλιο υιοθέτησε το 1998 την «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των 1 Βλ. ενδεικτικά C- 311/97 Royal Bank of Scotland [1999] ECR I- 2651, παράγραφος 19 με περαιτέρω παραπομπές σε παλαιότερη νομολογία του Δικαστηρίου. 3

4 επιχειρήσεων». 2 Η Επιτροπή στη συνέχεια διεξήγαγε εκτενή έρευνα σχετικά με την φορολογική νομοθεσία των κρατών μελών υπό το πρίσμα της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης και το 2005 δημοσίευσε την «Έκθεση για την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων» 3 στην οποία αναλύονται τα χαρακτηριστικά αρκετών εθνικών φορολογικών μέτρων τα οποία έχουν χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης. Κατ αυτόν τον τρόπο τα Κοινοτικά όργανα έχουν περιγράψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα εθνικά φορολογικά μέτρα είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως κρατικές ενισχύσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και οι οποίες δεν είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο. Σε γενικές γραμμές οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη εφαρμόζονται όταν ένα φορολογικό μέτρο οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση και παρέχει κάποιο πλεονέκτημα σε μερικές μόνο επιχειρήσεις ή σε ορισμένες δραστηριότητες. Η Επιτροπή έχει, σύμφωνα με τη Συνθήκη, την αποκλειστική αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφασίζει σχετικά με το αν οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη μέλη είναι συμβατές με τη Συνθήκη. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι μια κρατική ενίσχυση δεν είναι συμβατή, τότε μπορεί να επιβάλλει την ανάκτησή της από τους λήπτες αυτής με ενέργειες του κράτους μέλους που τη χορήγησε, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εσωτερικό δίκαιο του κράτους αυτού. Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν: το γενικό πλαίσιο της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα (υπό 2) και τα ιδιαίτερα στοιχεία της υπόθεσης των Εισιτηρίων Εισόδου στα Ελληνικά Καζίνα (υπό 3) πριν 2 98/C 384/03 (εφεξής Ανακοίνωση της Επιτροπής ή Ανακοίνωση). Είχε προηγηθεί το 1997 ένα πιο γενικό κείμενο, ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων. Βλ. τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΙΝ της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη φορολογική πολιτική - Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων - Φορολογία των αποταμιεύσεων» σε Επίσημη Εφημερίδα C 2 της 6 ης Ιανουαρίου 1998, σελ Βλ. το έγγραφο της Επιτροπής C(2004)434 της 9 Φεβρουαρίου 2004 <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/rapportaidesfiscales_el.pdf> (πρόσβαση στις 3 Οκτωβρίου 2011). 4

5 αναλυθούν οι συνέπειες της χορήγησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα (υπό 4) και καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα (υπό 5). 2. Η Έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης Φορολογικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 98/C 384/03 Οι κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερης αντιμετώπισης από την Επιτροπή αφενός λόγω της δραστικότητάς τους στη νόθευση του ανταγωνισμού με την δημιουργία διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων, της διατάραξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου 4 αλλά και λόγω της δημιουργίας, μέσω αυτών, συνθηκών επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών των σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επιφέρουν στα φορολογικά έσοδα των άλλων κρατών μελών Η Εφαρμογή του Άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ στα Μέτρα Φορολογικού Χαρακτήρα Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνει ορισμό του τι συνιστά κρατική ενίσχυση αλλά περιγράφει τα κριτήρια για τον εντοπισμό της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με το άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ ( ) οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι 4 Για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελβετία στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των, βλ. P. Rossi- Maccanico, Fiscal state aid goes global (2007) 16 EC Tax Review Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής 98/C 384/03, παρ. 3 in fine. 5

6 ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές. Από τη διατύπωση του άρθρου προκύπτει ότι για την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων είναι αδιάφορο αν ένα μέτρο έχει φορολογικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι το άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που χορηγούνται «υπό οποιαδήποτε μορφή». Γενικά, η έννοια της ενισχύσεως είναι ευρύτερη από την έννοια της επιδοτήσεως, διότι δεν περιλαμβάνει μόνο τις θετικές παροχές, όπως οι επιδοτήσεις, αλλά και τις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες, ανεξαρτήτως μορφής, ελαφρύνουν τις επιβαρύνσεις που κανονικώς βαρύνουν τον προϋπολογισμό μιας επιχειρήσεως και κατά συνέπεια, χωρίς να είναι επιδοτήσεις υπό τη στενή έννοια του όρου, είναι της ιδίας φύσεως ή έχουν ίδια αποτελέσματα. 6 Για το χαρακτηρισμό ενός φορολογικού μέτρου ως κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που θεσπίζει η Συνθήκη, ήτοι: (i) η χορήγηση από εθνικούς πόρους (ii) η ύπαρξη πλεονεκτήματος (iii) η επιλεκτικότητα του μέτρου και (iv) η νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού και η επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Καθένα από τα κριτήρια αυτά αναλύεται συνοπτικά στις επόμενες παραγράφους Η χρήση «κρατικών πόρων» Βασικό χαρακτηριστικό της κρατικής ενίσχυσης είναι η παροχή πλεονεκτήματος με τη χρήση κρατικών πόρων. Η χρήση των κρατικών πόρων μπορεί να είναι είτε θετική, με την μεταβίβαση κρατικών πόρων από το κράτος προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή και αποθετική με την αποχή του κράτους από την επιβολή ή είσπραξη φόρων. 7 Η απώλεια φορολογικών εσόδων τα οποία το κράτος 6 Βλ. την απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 1961, 30/59, De Gesamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg κατά Ανωτάτης Αρχής, Rec. 1961, σελ. 1, ειδικότερα σελ Έτσι, για παράδειγμα, ένα μέτρο με το οποίο οι δημόσιες αρχές παρέχουν σε ορισμένες επιχειρήσεις φορολογική απαλλαγή, το οποίο, μολονότι δεν συνεπάγεται μεταβίβαση κρατικών πόρων, θέτει 6

7 θα εισέπραττε υπό «κανονικές συνθήκες», αν δηλαδή δεν υπήρχε η έμμεση μεταφορά πόρων με την παροχή της κρατικής ενίσχυσης, ισοδυναμεί με ισόποση κατανάλωση κρατικών πόρων υπό τη μορφή κρατικής δαπάνης. Η μεταφορά κρατικών πόρων δεν είναι απαραίτητο να γίνεται από την κεντρική κυβέρνηση για να χαρακτηριστεί αυτή η μεταφορά ως υποκρύπτουσα κρατική ενίσχυση. Το κριτήριο αυτό αφορά επίσης και εξίσου τις ενισχύσεις που χορηγούνται από περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών. Τέλος η χρήση των κρατικών πόρων μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μορφή: νομοθετική ρύθμιση, διατάξεις κανονιστικής ή διοικητικής φύσεως αλλά και πρακτική των φορολογικών αρχών Η ύπαρξη «πλεονεκτήματος» Προκειμένου να εξετασθεί αν το φορολογικό μέτρο παρέχει κάποιο «πλεονέκτημα», το υπό κρίση μέτρο πρέπει να συγκριθεί με το γενικό φορολογικό σύστημα που ισχύει σε ένα κράτος μέλος. Η σύγκριση αυτή λαμβάνει χώρα σε επίπεδο κράτους μέλους και μόνο. Δεν απαιτείται η σύγκρισή του με το φορολογικό καθεστώς που ισχύει σε άλλα κράτη μέλη. Από τη σύγκριση του μέτρου με το γενικό φορολογικό σύστημα που ισχύει στο κράτος μέλος που το υιοθετεί θα κριθεί αν το μέτρο αυτό παρέχει πράγματι κάποιο πλεονέκτημα ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της πολυπλοκότητας των φορολογικών συστημάτων, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ποιο είναι το γενικό επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης σε ένα κράτος μέλος, ώστε να προκύψει ευκρινώς η ύπαρξη ή όχι κάποιου πλεονεκτήματος, ιδίως στις περιπτώσεις που αυτό δεν παρέχεται με τη μορφή θετικής αλλά αποθετικής ενίσχυσης. Ο γενικός κανόνας είναι ότι το πλεονέκτημα αυτό μπορεί να παρέχεται με τη μείωση των φορολογικών βαρών της επιχείρησης, η οποία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως: 9 - μείωση της βάσης υπολογισμού του φόρου (έκπτωση κατά παρέκκλιση, έκτακτη ή ταχεία απόσβεση, εγγραφή αποθεματικών στον ισολογισμό κλπ) τους δικαιούχους σε ευνοϊκότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με τους υπολοίπους φορολογουμένους, συνιστά κρατική ενίσχυση, κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 1, της Συνθήκης (νυν άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ). Βλ. την απόφαση C- 387/92, Banco Exterior de Espana v Ayuntamiento de Valencia [1994] ECR I- 877, παρα Ανακοίνωση της Επιτροπής 98 C/384/03, παρ Τα παραδείγματα περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 98 C/384/03, παρ. 9. 7

8 - μερική ή πλήρη μείωση του ποσού του φόρου (απαλλαγή, 10 πίστωση φόρου κλπ) - αναβολή ή ακύρωση της πληρωμής μιας φορολογικής οφειλής ή ακόμα και έκτακτη αναδιάταξή της. Η νομοθετική τεχνική που ακολουθείται για τη θέσπιση του μέτρου δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό του πλεονεκτήματος, αφού το ίδιο αποτέλεσμα (της ελάφρυνσης από κάποιο φορολογικό βάρος) μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικές τεχνικές (π.χ. με τη θέσπιση ενός φόρου γενικής εφαρμογής από τον οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις ή από την εφαρμογή ενός φορολογικού βάρους σε ορισμένες μόνο επιχειρήσεις με αποτέλεσμα άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις να απολαμβάνουν του πλεονεκτήματος). 11 Επομένως η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τον εντοπισμό ή όχι της ύπαρξης ενός πλεονεκτήματος είναι η σύγκριση εντός του αυτού κράτους μέλους μεταξύ των επιχειρήσεων που λαμβάνουν το πλεονέκτημα και αυτών που δεν το λαμβάνουν. 12 Αυτό μας οδηγεί στο επόμενο κριτήριο, αυτό της επιλεκτικότητας του μέτρου που εξετάζεται αμέσως παρακάτω και το οποίο συνδέεται στενά με το κριτήριο της ύπαρξης ενός πλεονεκτήματος. 10 Βλ. για παράδειγμα φορολογικής απαλλαγής που συνιστά κρατική ενίσχυση την απόφαση C- 387/92, Banco Exterior de Espana v Ayuntamiento de Valencia [1994] ECR I- 877, παρα. 14 (ό.π., υποσημ. 6). 11 Βλ. τα παραδείγματα σε MS Rydelski, Distinction between State Aid and General Tax Measures (2010) 19 EC Tax Review 149, Βλ. αντί πολλών την απόφαση C- 172/03, Heiser v Finanzamt Innsbruck [2005] ECR I όπου το Δικαστήριο επεσήμανε, σε σχέση με τη δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ, ότι: Το μέτρο της εκπτώσεως συνιστά πλεονέκτημα παρεχόμενο μέσω κρατικών πόρων και ενισχύον την ανταγωνιστική θέση των επωφελουμένων αυτής επιχειρηματιών έναντι εκείνης άλλων επιχειρηματιών προς τους οποίους τελούν σε κατάσταση ανταγωνισμού και οι οποίοι αδυνατούν να τύχουν παρόμοιας εκπτώσεως (έμφαση δική μας). 8

9 2.1.3 Η «επιλεκτικότητα» του μέτρου Το ζήτημα της επιλεκτικότητας του μέτρου, 13 ή αλλιώς της διακριτικής μεταχείρισης κάποιων επιχιρήσεων ή κλάδων παραγωγής ή ακόμα και δραστηριοτήτων, είναι το πιο δύσκολο από τα κριτήρια. 14 Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, ένα φορολογικό μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση αν παρέχει πλεονέκτημα σε ορισμένες μόνο επιχειρήσεις ή σε ορισμένους κλάδους παραγωγής. Τα φορολογικά μέτρα γενικού χαρακτήρα, τα οποία δεν ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους, δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ. Τυχόν εξαιρέσεις όμως από το γενικό μέτρο, οι οποίες ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους επιχειρήσεων και οι οποίες δεν δικαιολογούνται απο τη φύση του μέτρου ή από τη γενική οικονομία του φορολογικού συστήματος του κράτους μέλους, είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν ως κρατικές ενισχύσεις. 15 Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ περιλαμβάνονται και τα φορολογικά μέτρα τα οποία δεν αποτελούν προσαρμογή του γενικού φορολογικού συστήματος στις ιδιαιτερότητες μιας κατηγορίας επιχειρήσεων αλλά υιοθετήθηκαν ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 16 Αντίθετα, Η διαφοροποίηση στη φύση ορισμένων μέτρων δεν σημαίνει κατ ανάγκη ότι πρέπει να θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις. Αυτό ισχύει για τις ενισχύσεις οι οποίες λόγω του οικονομικού τους σκοπού «είναι αναγκαίες για την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος ή συντελούν σε αυτήν». Ωστόσο η 13 Ειδικά για το κριτήριο της επιλεκτικότητας στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα βλ. P. Rossi- Maccanico, The Specificity Criterion in Fiscal Aid Review: Proposals for State Aid Control of Direct Business Tax Measures (2007) 16 EC Tax Review Για μια κριτική θεώρηση της εφαρμογής του κριτηρίου της επιλεκτικότητας από το Δικαστήριο και την Επιτροπή κατά τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων βλ. C. Micheau, Tax Selectivity in State Aid Review: a Debatable Case Practice (2008) 17 EC Tax Review Για το θέμα της διάκρισης μεταξύ κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα και φορολογικών μέτρων γενικού χαρακτήρα βλ. M. S. Rydelski, Distinction between State Aid and General Tax Measures (2010) 19 EC Tax Review Βλ. για παράδειγμα την απόφαση C- 66/02, Italy v Commission [2005] ECR I

10 αιτιολόγηση αυτή πρέπει να δίνεται από τα ίδια τα κράτη μέλη. 17 Ο σκοπός υιοθέτησης του επιλεκτικού φορολογικού μέτρου δεν ασκεί επιρροή για το χαρακτηρισμό ή όχι της ενίσχυσης ως συμβατής ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το αν η εισαγόμενη εξαίρεση είναι σε αρμονία με τη λογική συνολικά του φορολογικού συστήματος. Τέτοιες είναι για παράδειγμα 18 οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν ευθέως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος ενός κράτους μέλους ή αυτές που οφείλονται σε αντικειμενικές διαφορές που εντοπίζονται στους ίδιους τους φορολογούμενους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων διαφοροποιήσεων, οι οποίες όμως είναι δικαιολογημένες, αποτελούν - η προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας, - η μη φορολόγηση σε περίπτωση μη ύπαρξης κερδών προς φορολόγηση, - η φορολογική μεταχείριση των μη κερδοσκοπικών οργανσμών, - η διανομή κερδών στα μέλη συνεταιρισμών, - απλοποιημένα συστήματα που εφαρμόζονται σε κλάδους όπως η γεωργία ή η αλιεία, - η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχειριση των γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, - η εξαίρεση από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κάποιων πράξεων οι οποίες απλά οδηγούν στην αλλαγή της νομικής κατάστασης μια επιχείρησης χωρίς να αυυξάνουν την παραγωγική της ικανότητα. Η επιλεκτικότητα του μέτρου μπορεί να αφορά εκτός από τον σαφή προσδιορισμό των δικαιούχων επιχειρήσεων, μια συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων ή ολόκληρο κλάδο ή ακόμα και συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή Βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής, παρ. 23, με περαιτέρω παραπομπές σε απόφαση της Επιτροπής που έκρινε το καθεστώς χορήγησης φορολογικών ενισχύσεων υπό τη μορφή αποσβέσεων σε γερμανικές αεροπορικές εταιρείες (Απόφαση 96/369/EK της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 1996). 18 Για τα παραδείγματα βλ. αναλυτικά την Ανακοίνωση της Επιτροπής, παρ Ειδικά για τα περιφερειακά φορολογικά μέτρα και τις φορολογικές ενισχύσεις βλ. σε Ch. HJI Panayi, State Aid and Tax: the Third Way? (2004) 32 Intertax 283, 289 επ. 10

11 Σύμφωνα με το κριτήριο της επιλεκτικότητας του φορολογικού μέτρου, η εφαρμογή του έχει ως αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη (διακριτική) μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων έναντι άλλων που βρίσκονται σε σχέση ανταγωνισμού με τις πρώτες, στοιχείο που μας οδηγεί στο τέταρτο και τελευταίο κριτήριο, αυτή της νόθευσης ή απειλής νόθευσης του ανταγωνισμού και της διατάραξης του εσωτερικού κοινοτικού εμπορίου Η (απειλή) «νόθευση(ς) του ανταγωνισμού» και η «επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών» Κατ αρχήν το κριτήριο αυτό προϋποθέτει την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας από πλευράς του δικαιούχου σε μια αγορά η οποία είναι ανοιχτήστον ανταγωνισμό. Η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κρίνεται ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του φορέα ή τον τρόπο χρηματοδότησής του. 20 Η νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού και η διατάραξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου είναι τα δυο κριτήρια τα οποία ορίζουν το αποτέλεσμα εκ του οποίου κρλινεται τελικά η ύπαρξη ή μη κρατικής ενίσχυσης μη συμβιβάσιμης με τη Συνθήκη. Ακόμα και αν όλα τα προηγούμενα κριτήρια πληρούνται, αν ένα μέτρο δεν επηρεάζει τελικά τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε επιδρά στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, το μέτρο αυτό θα είναι συμβιβάσιμο με τη Συνθήκη. Στην πράξη βέβαια είναι δύσκολο ένα μέτρο να μην επηρεάζει τον ανταγωνισμό, αφού τις περισσότερες φορές σκοπός των κρατικών ενισχύσεων είναι ακριβώς η ενίσχυση της θέσης στην αγορά των επιχειρήσεων ή κλάδων που λαμβάνουν την ενίσχυση. Επίσης ειναι δύσκολο να μην έχει επίδραση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, αφού στις περιπτώσεις μέτρων που καταλαμβάνουν μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις αυτές (ή έστω κάποιες απο αυτές) πιθανότατα δραστηριοποιούνται (και) σε τομείς οικονομικής δραστηρότητας που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών. 20 Βλ. ωστόσο και την προβληματική σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος σε Β. Καραγιάννη, Κρατικές Ενισχύσεις, Κοινοτική & Εθνική Ρύθμιση (Νομική Βιβλιοθήκη 2006), σελ. 42 επ. 11

12 Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 21 η διαπίστωση της νόθευσης του ανταγωνισμού και της διατάραξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι - μια ενίσχυση έχει σχετικά χαμηλό ύψος - μια επιχείρηση έχει σχετικά μικρό μέγεθος - ο δικαιούχος έχει πολύ μικρό μερίδιο στην κοινοτική αγορά - ο δικαιούχος δεν έχει εξαγωγική δραστηριότητα - η επιχείρηση εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της εκτός Κοινότητας. Παρ όλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται επίδραση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες η φύση της οικονομικής δραστηριότητας έχει καθαρά τοπικό χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση τοπικών μεταφορών, των υπηρεσιών εστίασης ή του τοπικού τύπου ή στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο κανόνας de minimis. 22 Γενικά πάντως, εκτός από τις πιο πάνω εξαιρέσεις στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί το ενδοκοινοτικό εμπόριο και ο ανταγωνισμός να μην επηρεάζονται από μια κρατική ενίσχυση. 2.2 Κρατικές Ενισχύσεις Φορολογικού Χαρακτήρα και το Δικαίωμα των Ανταγωνιστών σε Προστασία Η έννοια της ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική έννοια για την οποία η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία διακριτική ευχέρεια. Οι κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα ωστόσο δεν είναι δυνατόν να ορισθούν επακριβώς διότι εξελίσσονται όπως εξελίσσονται τα φορολογικά συστήματα, οι μέθοδοι φορολογίας και οι τεχνικές της φορολογίας. Σκοπός της Ανακοίνωσης της Επιτροπής του 1998, τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και της Έκθεσης της Επιτροπής του 2004 σχετικά με την υλοποίηση της 21 Βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής, παρ. 11 και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές στη νομολογία του Δικαστηρίου. 22 Βλ. για τα παραδείγματα αυτά και για περαιτέρω παραπομπές σε απαντήσεις της Επιτροπής σε Β. Καραγιάννη, Κρατικές Ενισχύσεις, Κοινοτική & Εθνική Ρύθμιση (Νομική Βιβλιοθήκη 2006), σελ

13 Ανακοίνωσης του 1998, 23 είναι, συνεπώς, να φωτίσει τα κριτήρια για τη διαπίστωση της ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα και όχι να θέσει νέα ή ειδικά κριτήρια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα. Πέρα από τη δράση της Επιτροπής ωστόσο στον εντοπισμό των παράνομων κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, σημαντική θέση έχει και η διαδικασία υποβολής αίτησης εκ μέρους των ανταγωνιστών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της χορήγησης μιας κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις με τις οποίες λειτουργούν ανταγωνιστικά στην ίδια αγορά. Πράγματι, ειδικά στα θέματα κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα όπου πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να συνιστούν κρατική ενίσχυση, η υποβολή αίτησης από κάποιον ανταγωνιστή είναι πολλές φορές ο μόνο τρόπος να λάβει γνώση η Επιτροπή. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ούτε οι επιχειρήσεις που είναι λήπτες της ενίσχυσης αλλά ούτε και το κράτος που χορηγεί την ενίσχυση μπορεί να αναμένεται βάσιμα ότι θα ενημερώσουν την Επιτροπή, αν πρόκειται για μέτρο για το οποίο δεν ακολουθήθηκε η επίσημη διαδικασία γνωστοποίησης στην Επιτροπή (για νέα μέτρα). Το Ενωσιακό Δίκαιο φαίνεται να αναγνωρίζει τα δικαιώματα των ανταγωνιστών σε προστασία έναντι των παράνομων κρατικών ενισχύσεων. 24 Σύμφωνα με το Δικαστήριο 25 (...) ιδιώτης που τελεί σε σχέση ανταγωνισμού με οργανισμό δημοσίου δικαίου και προβάλλει τη μη επιβολή ΦΠΑ ή την επιβολή πολύ χαμηλής φορολογίας στον οργανισμό αυτόν [ undertaxed ] για τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ως δημόσια αρχή βάσιμα επικαλείται [σημ: is 23 «Έκθεση για την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων», C(2004)/434, Βρυξέλλες Σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τον φορολογικό προστατευτισμό από την πλευρά των ανταγωνιστών βλ. L. Paterno, State Aid and Fiscal Protectionism in the European Union from the Perspective of Competitors (2011) 65 Bulletin for International Taxation Βλ. την απόφαση C- 430/04, Finanzamt Eisleben v Feuerbestattungsverein Halle ev, παρ

14 entitled to rely, στο αγγλικό κείμενο της απόφασης] ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου το άρθρο 4, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας, στο πλαίσιο διαφοράς, όπως αυτή της κύριας δίκης, μεταξύ ιδιώτη και εθνικής φορολογικής αρχής (έμφαση δική μας). Στην πράξη η διαπίστωση του ποιος είναι ανταγωνιστής σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ίσως είναι δύσκολη. Γενικά όμως, όταν πρόκειται για κρατική ενίσχυση φορολογικού χαρακτήρα φαίνεται ότι ο αριθμός των ανταγωνιστών που δικαιούνται της προστασίας του Ενωσιακού Δικαίου είναι μάλλον μεγάλος Η Υπόθεση των Εισιτηρίων Εισόδου στα Ελληνικά Καζίνα Η απόφαση της Επιτροπής επί της υπόθεσης των εισιτηρίων εισόδου στα Ελληνικά Καζίνα, 27 η οποία παρουσιάζεται στις επόμενες παραγράφους, ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ανταγωνιστή προς την Επιτροπή. Η ουσία της υπόθεσης έγκειται στη διακριτική φορολογική μεταχείριση την οποία οι ελληνικές αρχές επιφυλάσσουν υπέρ ορισμένων καζίνων μέσω της σωρευτικής εφαρμογής διαφόρων διατάξεων οι οποίες αφορούν: - στον καθορισμό ενιαίου φόρου 80% επί της τιμής των εισιτηρίων εισόδου, και - στον ορισμό δύο άνισων νόμιμων τιμών εισιτηρίου εισόδου σε 6 και σε 15 ευρώ, για τα δημόσια και τα ιδιωτικά καζίνα αντίστοιχα, υποβάλλοντας έτσι τα τελευταία σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα Ιστορικό Σύμφωνα με το Ν 2206/1994 (άρθρο 2 παράγραφος 10) η τιμή των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα ορισμένων περιοχών θα οριζόταν με υπουργική 26 Βλ. L. Paterno, op. cit., (υποσημ. 19), σελ Απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με κρατική ενίσχυση σε ορισμένα ελληνικά καζίνα αριθ. C 16/2010 (πρώην NN 22/2010, πρώην CP 318/2009), την οποία έθεσε σε εφαρμογή η Ελληνική Δημοκρατία, Ε(2011)3504 (εφεξής: Απόφαση της Επιτροπής). 14

15 απόφαση, και με την ίδια απόφαση θα προσδιοριζόταν το ποσοστό της τιμής του εισιτηρίου, το οποίο θα αποτελούσε έσοδο για το ελληνικό ημόσιο. Πράγματι, στις με υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 28 θεσπίστηκε ότι από 15 εκεμβρίου 1995 όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης καζίνων βάσει του N 2206/1994 υποχρεούνται να εκδίδουν εισιτήριο εισόδου αξίας δραχμών (περίπου 15 ευρώ). Σύμφωνα με αυτήν την υπουργική απόφαση επιβάλλεται επίσης στις εν λόγω επιχειρήσεις καζίνο η εκ του νόμου υποχρέωση να καταβάλλουν το 80% της αναγραφόμενης τιμής κάθε εισιτηρίου ως δικαίωμα του ημοσίου, ενώ το υπόλοιπο 20%, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί, συνιστά έσοδο για το καζίνο. Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι τα καζίνα μπορούν να παρέχουν είσοδο δωρεάν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όλα τα καζίνα υπέχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσοστό 80% της νόμιμης τιμής στο ημόσιο, ανεξάρτητα από το ποσό που όντως χρεώνουν στους καταναλωτές. 29 Η υπουργική απόφαση του 1995 που όριζε το αντίτιμο για το εισιτήριο εισόδου στα 15 ευρώ είχε εφαρμογή μόνο στα ιδιωτικά καζίνα, ενώ για τα δημόσια εξακολουθούσαν να ισχύουν προγενέστερες αποφάσεις που καθόριζαν το αντίτιμο στα 6 ευρώ και οι οποίες θεωρήθηκαν lex specialis που δεν θίγονταν από το Ν 2206/1994 και την Υπουργική Απόφαση του Το καζίνο της Ρόδου άρχισε να εφαρμόζει την τιμή των 15 ευρώ από το 1999, το καζίνο της Κέρκυρας από το 2010 ενώ το καζίνο της Πάρνηθας και το καζίνο της Θεσσαλονίκης υπάγονταν στη ρύθμιση που προέβλεπε αντίτιμο 6 ευρώ ως και το χρόνο της έκδοσης της Απόφασης της Επιτροπής. 31 Το καζίνο Λουτρακίου (καταγγέλων) προέβη στη σχετική καταγγελία σημειώνοντας ότι ο καθορισμός χαμηλότερης τιμής για το εισιτήριο εισοδου για τα δημόσια καζίνα της Πάρνηθας, Κέρκυρας και Ρόδου και για το ιδιωτικό καζίνο της Θεσσαλονίκης που εξομοιώθηκε, στο πεδίο αυτό, με τα δημόσια καζίνα, οδηγούσε, μετά την εφαρμογή του δικαιώματος του δημοσίου που 28 Yπουργική απόφαση (Y.A) /1226/0015/ΠΟΛ.1292/ ΦEK 982/B /1995 (εφεξής: Υπουργική Απόφαση). 29 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, ibid, παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. αναλυτικά την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ

16 είχε ορισθεί σε 80% επί του αντιτίμου, σε ευνοϊκότερη μεταχείριση των τεσσάρων προαναφερομένων καζίνων που νόθευε τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή προέβη σε εξέταση του μέτρου και από την ανάλυσή της κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 3.2 Ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης κατά το Άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ Για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ η Επιτροπή προέβη στην ανάλυση των τεσσάρων κριτηρίων: Ύπαρξη Πλεονεκτήματος Η Επιτροπή έκρινε ότι το εξεταζόμενο μέτρο, ήτοι η διακριτική φορολογική μεταχείριση που προέρχεται από το συνδυασμένο αποτέλεσμα ενιαίου φόρου εισόδου (80%) ο οποίος εφαρμόζεται σε άνισες νόμιμες τιμές των εισιτηρίων εισόδου, δημιουργεί πλεονέκτημα στα κρατικά καζίνα στην Ελλάδα έναντι των ιδιωτικών. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα των δυο αυτών πλεγμάτων διατάξεων είναι ότι τα ιδιωτικά καζίνα υποχρεούνται να καταβάλλουν ως φόρο στο Δημόσιο ποσό 12 ευρώ ανά άτομο (80% Χ 15 ευρώ, ανεξαρτήτως του αν το καζίνο εισπράττει το αντίτιμο των 15 ευρώ ή όχι) ενώ τα δημόσια καζίνα καταβάλλουν μόνο 4,8 ευρώ ανά άτομο (80% Χ 6 ευρώ, ανεξαρτήτως του αν το καζίνο εισπράττει το αντίτιμο των 6 ευρώ ή όχι). 32 Με το μέτρο αυτό τα δημόσια καζίνα απαλλάσσονται από ένα βάρος το οποίο θα έφεραν σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή εφαρμοζόταν μια μη διακριτική φορολογική μεταχείριση, και έτσι ευνοούνται εις βάρος των ιδιωτικών καζίνων. 33 Το γεγονός ότι το μέτρο δεν αφορά κάποια θετική παροχή προς τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν το πλεονέκτημα δεν επιδρά στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης, αφού γίνεται δεκτό ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται και τα μέτρα μέσω των οποίων παρέχεται μείωση του φορολογικού βάρους της επιχείρησης, όπως, μεταξύ άλλων, μέσω της μείωσης της φορολογικής βάσης. 34 Ενόψει των ανωτέρω η 32 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ

17 Επιτροπή κατέληξε ότι το συγκεκριμένο μέρο παρέχει πλεονέκτημα στα καζίνα με τις χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων εισόδου Παρουσία Κρατικών Πόρων Ως προς το κριτήριο αυτό, ήταν έυκολο για την Επιτροπή να διαπιστώσει ότι το πλεονάκτημα χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους, δεδομένου ότι το κράτος ουσιαστικά παραιτείται από έσοδα τα οποία κανονικά έπρεπε να εισπράττει από την επιχείρηση που λαμβάνει το πλεονέκτημα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το φορολογικό πλεονέκτημα συνίσταται στη μειωμένη φορολογική βάση επί της οποίας υπολογίζεται το δικαίωμα του δημοσίου. Αυτή η μείωση της φορολογικής βάσης οδηγεί σε απώλεια φορολογικών εσόδων, γεγονός που κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ισοδυναμεί με κατανάλωση κρατικών πόρων υπό την έννοια του άρθρου 107(1) ΣΛΕΕ Επιλεκτικότητα Ομοίως και ως προς το κριτήριο της επιλεκτικότητας, τα πράγματα για την Επιτροπή ήταν μάλλον εύκολα. Η Επιτροπή θεώρησε το μέτρο επιλεκτικό γιατί, όπως επιβεβαίωσαν και οι ελληνικές αρχές, το καθεστώς που εφαρμόζεται για τα δημόσια καζίνα αποτελούσε εξαίρεση από το καθεστώς που εισήγαγε ο Ν 2206/1994 και οποίος εφαρμόστηκε για τα ιδιωτικά καζίνα στην Ελλάδα. 37 Επιπλέον η Επιτροπή δεν δέχθηκε ότι η εν λόγω διαφοροποίηση ήταν δικαιολογημένη από τη φύση ή την οικονομία του γενικώς εφαρμοζόμενου φορολογικού συστήματος, γιατί δεν ήταν προφανής ο λόγος που κάποια καζίνα εφάρμοζαν χαμηλότερη τιμή εισόδου ενώ άλλα υψηλότερη. 38 Συνεπώς, κατέληξε η Επιτροπή στην απόφασή της, το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο πληροί τον κριτήριο της επιλεκτικότητας. 35 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ , με παραπομπές στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σε αποφάσεις της Επιτροπής. 37 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ

18 3.2.4 Νόθευση του Ανταγωνισμού και Επίδραση στο Εμπόριο Ως προς το κριτήριο της νόθευσης του ανταγωνισμού και της επίδρασης του επιλεκτικού ευνοϊκού μέτρου στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα των καζίνων είναι συχνά διεθνείς ξενοδοχειακοί όμιλοι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους και το μέτρο θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή τους να επενδύσουν σε καζίνα ή σε άλλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, αφού το μέτρο έχει επιπτώσεις στη συγκριτική αποδοτικότητα των ομίλων αυτών και των επενδύσεών τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα καζίνα βρίσκονται σε τουριστικά μέρη υποδηλώνει ότι η παρουσία του καζίνου μπορεί να προσελκύσει τουρίστες στην Ελλάδα. Τέλος, στη συγκεκριμένη αγορά παρατηρείται ότι υπάρχει ορισμένη διασυνοριακή κινητικότητα των πελατών, όπως π.χ. η δυνατότητα συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου. 39 Εν όψει των ανωτέρω η Επιτροπή κατέληξε ότι το μέτρο νοθεύει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. 3.3 Ποσοτικοποίηση και Ανάκτηση Η Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης η οποία δεν είναι συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά 40 και χαρακτηρίζεται «παράνομη», 41 προχώρησε, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανονων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ», 42 στην ποσοτικοποίηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης και στην επιβολή υποχρέωσης στις ελληνικές αρχές να ανακτήσουν την παρανόμως χορηγηθείσα ενίσχυση. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 659/1999, οι εξουσίες της Επιτροπής για ανάκτηση 39 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Η εν λόγω ενίσχυση δεν εμπίπτει σε καμία από τις επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις του άρθρου 107(2)- (3) ΣΛΕΕ. Για την ανάλυση περί συμβατότητας βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit. (υποσημ. 23), παρ Η εξέταση της νομιμότητας περιλαμβάνει την εξέταση του αν το μέτρο αποτελεί υφιστάμενη ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 108(1) ΣΛΕΕ. Το μέτρο ουδέποτε κοινοποιήθηκε ή εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Για την ανάλυση περί νομιμότητας βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit. (υποσημ. 23), παρ ΕΕ L 83 της , σελ

19 της ενίσχυσης υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή. Συνεπώς, οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τις 21 Οκτωβρίου 1999 (10 έτη πριν τη διαβίβαση της καταγγελίας από την Επιτροπή στις Ελληνικές αρχές) και μετά υπόκεινται σε ανάκτηση, 43 εκτός αν η ανάκτηση αντίκειται σε γενική αρχή του δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού. 44 Η Επιτροπή ωστόσο δεν διαπίστωσε περίπτωση συνδρομής λόγου εφαρμογής του άρθρου 14 του διαδικαστικού κανονισμού και συνεπώς έκρινε ότι το σύνολο των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μετά την 21 Οκτωβρίου 1999 πρέπει να ανακτηθούν 45 εντόκως. 46 Ταυτόχρονα η Ελλάδα πρέπει, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής να ακυρώσει όλα τα εκκρεμή φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου. 47 Το ποσό προς ανάκτηση δεν αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής, αφενός μεν διότι η Επιτροπή δεν είχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προβεί σε λεπτομερείς υπολογισμούς, αφετέρου δε διότι τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έχουν απαλειφθεί από το κείμενο που δημοσιεύθηκε λόγω της κάλυψής τους από το επιχειρηματικό απόρρητο. 48 Δημοσιεύματα ωστόσο επικαλούνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το προς ανάκτηση ποσό αγγίζει τα 140 εκατομμύρια ευρώ Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Η Επιτροπή εφαρμόζει πολύ αυστηρά το κριτήριο αυτό και σε κάθε περίπτωση η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του φορολογούμενου πρέπει να βασίζεται σε ενέργειες της Επιτροπής και όχι του κράτους μέλους, για να μπορέσει να γίνει δεκτή ως λόγος που θα δικαιολογούσε τη μη ανάκτηση της ενίσχυσης. Για την έννοια της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στις υποθέσεις ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων βλ. A. Giraud, A Study of the Notion of Legitimate Expectations in State Aid Recovery Proceedings: Abandon All Hope, Ye Who Enter Here? (2008) 45 Common Market Law Review Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Ο τόκος (υπολογιζόμενος μάλιστα με τη μέθοδο του ανατοκισμού) οφείλεται επί του ποσού της ενίσχυσης που πρέπει να ανακτηθεί και υπολογίζεται από τη στιγμή που τέθηκαν στη διάθεση των δικαιούχων και μέχρι το χρόνο της πραγματικής τους ανάκτησης. Βλ. άρθρο 2 παρ. 2-3 της Απόφασης της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23). 47 Βλ. την Απόφαση της Επιτροπής, op. cit., (υποσημ. 23), παρ Για την εφαρμογή των κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου γενικά και επιχειρηματικού απορρήτου ειδικότερα στις αποφάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής C(2003) 4582 της 1 ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο στις αποφάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις (2003/C 297/03). 49 Βλ. το δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της , διαθέσιμο στον ιστότοπο <http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=402698> (πρόσβαση στις 3 Οκτωβρίου 2011). 19

20 4. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό; Το ποσό που πρέπει τελικά να επιστραφεί, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις οδηγίες της απόφασης και της Επιτροπής, καλούνται να το καταβάλλουν στο ελληνικό δημόσιο οι επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν την ενίχυση και ωφελήθηκαν από αυτήν. Μέσω της επιστροφής της ενίσχυσης αποκαθίσταται, σε κάποιο βαθμό έστω, η κατάσταση ανταγωνισμού που υπήρχε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης. Το οικονομικό βάρος της ανάκτησης μπορεί να είναι πολύ υψηλό, λαμβανομένου υπόψη του διαστήματος για το οποίο επιβάλλεται η ανάκτηση (10ετία) και της υποχρέωσης έντοκης επιστροφής των σχετικών ποσών. 4.1 Η Ανάκτηση Ισοδυναμεί με Αναδρομική Επιβολή Φορολογικού Βαρους; Ειδικά όσον αφορά το θέμα της αναδρομικής επιστροφής της ενίσχυσης στην περίπτωση κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα, τίθεται ένα ζήτημα αν με τον τρόπο αυτό, με την κατάργηση δηλαδή αναδρομικά της σχετικής φορολογικής απαλλαγής (της μειωμένης φορολογικής βάσης, στην προκειμένη περίπτωση) επιβάλλεται αναδρομικά φόρος, πέρα από το συνταγματικά επιτρεπτό όριο αναδρομικότητας στην επιβολή φόρων και άλλων οικονομικών βαρών. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο πλαίσιο υποχρέωσης ανάκτησης παλαιότερης ενίσχυσης η οποία είχε κριθεί αντίθετη προς τη Συνθήκη. 50 Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε ότι η χορηγηθείσα φοροαπαλλαγή ως αντίθετη τελικά προς το κοινοτικό δίκαιο, ήταν εξυπαρχής άκυρη και συνεπώς δεν υπήρχε ζήτημα αναδρομικής άρσης φορολογικού ευεργετήματος. 51 Κατά συνέπεια ορθώς η απόφαση περί ανάκτησης καταλαμβάνει μέχρι και 10 έτη πριν την έναρξη της 50 Βλ. την απόφαση 89/659/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής και το άρθρο 21 του Ν 2214/1994. Βλ. επ αυτού αναλυτικά Β. Καραγιάννη, Κρατικές Ενισχύσεις Κοινοτική & Εθνική Ρύθμιση (Νομική Βιβλιοθήκη 2006), σελ Βλ. ΣτΕ /2002, ΔΦΝ 2004, 78 και σύντομο σχολιασμό της απόφασης σε Β. Καραγιάννη, ibid. 20

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Κρατικές ενισχύσεις Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1116/2001, του Siegfried Missalla, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φορολόγηση από τη φινλανδική κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης -πρόσφατη νομολογία-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα Αριθµός απόφασης: 2282 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα Αριθµός απόφασης: 2282 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩn ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9572566 ΦΑΞ : 2109531321

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 4.5.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή του από 7 Μαΐου 1998 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 08/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 750 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης (υπό το πρίσμα 102 ΣΛΕΕ) Δημήτρης Λουκάς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2017 2 Κατηγοριοποίηση βάσει ενωσιακής νομολογίας Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 5.7.2016 COM(2016) 452 final 2016/0209 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2014 COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στην Ιταλία να εφαρμόζει, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, μειωμένους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 07-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 720 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.07.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1833/2008, του Ιωάννη Αστερίου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των Σωματείων Μεταλλείων Κασσάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ.1026/13.2.2013 Ειδική Φορολόγηση των αμοιβών του Ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας που υπηρετεί σε αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία με εγκατάσταση στην Ελλάδα, πριν από την κατάργησή της με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2040 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Athens Tax Forum. Κανόνες Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων (State Aid Rules) Μέτρο κατά της νόθευσης του ανταγωνισµού ή µέσο οικονοµικής πίεσης;

Athens Tax Forum. Κανόνες Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων (State Aid Rules) Μέτρο κατά της νόθευσης του ανταγωνισµού ή µέσο οικονοµικής πίεσης; www.pwc.gr Athens Tax Forum Μάρτιος 2016 Κανόνες Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων (State Aid Rules) Μέτρο κατά της νόθευσης του ανταγωνισµού ή µέσο οικονοµικής πίεσης; Περιεχόµενα 1. Η οικονοµική ύφεση υπαγορεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2016) 174 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 478 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ανταγωνισμού

Πολιτική ανταγωνισμού Πολιτική ανταγωνισμού Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει στα άρθρα 101 έως 109 κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς απαγορεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1118 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-04-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1341 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.05.2011 σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.05.2011 σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.05.2011 Ε(2011)3504 τελικό Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του κανονισµού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 08/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 740 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (53/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0666/2008, του Gert Vercauteren, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Φορολόγηση σύνταξης γήρατος Θέµα: και χηρείας αλλοδαπής προέλευσης. Μη ανταπόκριση από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/01/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα