Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/25 Ο ΗΓΙΑ 2001/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 για τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τα ελαστικά τωνοχηµάτωνµε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σε αυτά ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 21 Μαρτίου 2001, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Πρέπει να ληφθούν µέτρα για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (2) Η οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σε αυτά ( 4 ) συγκαταλέγεται στις επιµέρους οδηγίες της διαδικασίας κοινοτικής έγκρισης που καθιερώθηκε µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους ( 5 ). Οι διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ οι σχετικές µε τα τεχνικά συστή- µατα, µέρη και ανεξάρτητες µονάδες των οχηµάτων εφαρµόζονται εποµένως στην παρούσα οδηγία. (3) Σε εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, κάθε επιµέρους οδηγία πρέπει να συνοδεύεται, σε παράρτηµα, από ένα δελτίο πληροφοριών και ένα δελτίο έγκρισης κατά το παράρτηµα VI της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, µε σκοπό τη µηχανοργάνωση της έγκρισης. Το δελτίο έγκρισης που περιέχεται στην οδηγία 92/23/ΕΟΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί. (4) Η οδηγία 92/97/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 1992, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ ΕΟΚ που αφορά την αποδεκτή ηχοστάθµη και τις διατάξεις εξάτµισης των οχηµάτων µε κινητήρα ( 6 ), ορίζει, στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ότι θα εγκριθούν περαιτέρω µέτρα που θα αποβλέπουν κυρίως σε συγκερασµό των απαιτήσεων ασφάλειας µε την ανάγκη περιορισµού του θορύβου από την επαφή των ελαστικών µε το οδόστρωµα, µε βάση πρόταση της Επιτροπής όπου θα συνεκτιµώνται τα πορίσµατα σχετικών µελετών και ερευνών που θα πραγµατοποιηθούν. (5) Έχει αναπτυχθεί µια ρεαλιστική και αναπαραγώγιµη µέθοδος µέτρησης του θορύβου ο οποίος προέρχεται από την επαφή των ελαστικών µε το οδόστρωµα. Με βάση τη νέα αυτή µέθοδο, έχει εκπονηθεί µια µελέτη µε σκοπό να καθοριστεί µια αριθµητική τιµή της ηχοστάθµης του θορύβου ελαστικών/οδοστρώµατος που προκαλούν διάφορες κατηγορίες ελαστικών τοποθετηµένων σε διάφορες κατηγορίες µηχανοκίνητων οχηµάτων. (6) Κατά τη θέσπιση προδιαγραφών για το θόρυβο κύλισης ελαστικών, πρέπει να αναγνωρίζεται ότι τα ελαστικά σχεδιάζονται κατά τρόπο που λαµβάνει υπόψη τις παραµέτρους σχετικά µε την ασφάλεια και το περιβάλλον και ότι ένας περιορισµός σε µια παράµετρο µπορεί να επηρεάσει τις υπόλοιπες παραµέτρους. Θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσης, κατά τη θέσπιση προδιαγραφών για το θόρυβο κύλισης ελαστικών, ότι εκπονούνται σήµερα από το ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) διεθνή πρότυπα όσον αφορά το οδόστρωµα, από δε την Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις προδιαγραφές αντοχής και ασφάλειας για τα ελαστικά. (7) Η οδηγία 92/23/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (8) Tα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/ 468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 7 ), ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 92/23/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Οι όροι «έγκριση τύπου ΕΟΚ του κατασκευαστικού στοιχείου», «έγκριση τύπου ΕΟΚ» και «έγκριση ΕΟΚ» αντικαθίστανται παντού από τον όρο «έγκριση τύπου ΕΚ». ( 1 )ΕΕC 30 της , σ. 8. ( 2 )ΕΕC 235 της , σ. 24. ( 3 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ C 80 της , σ. 90), κοινή θέση του Συµβουλίου της 13ης Απριλίου 2000 (ΕΕ C 195 της , σ. 16) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2000 (ΕΕ C 135 της , σ. 254) απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2001 και απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου ( 4 )ΕΕL 129 της , σ. 95 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης. ( 5 )ΕΕL 42 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 203 της , σ. 9). ( 6 )ΕΕL 371 της , σ. 1. ( 7 )ΕΕL 184 της , σ Στο άρθρο 1, η πρώτη περίπτωση, έχει ως εξής: «ως ελαστικό, κάθε καινούργιο πνευστό ελαστικό, συµπεριλαµβανοµένων των χειµερινών ελαστικών µε τρύπες για καρφιά, εργοστασίου ή ανταλλακτικό, που προορίζεται να τοποθετηθεί σε οχήµατα στα οποία εφαρµόζεται η οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Ο παρών ορισµός δεν καλύπτει τα χειµερινά ελαστικά µε καρφιά».

2 L 211/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 1α 1. Οι απαιτήσεις του παραρτήµατος V εφαρµόζονται στα ελαστικά που προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήµατα πρωτοχρησιµοποιηθέντα από την 1η Οκτωβρίου 1980 και µετά. 2. Οι απαιτήσεις του παραρτήµατος V δεν ισχύουν: α) για ελαστικά κατηγοριών ταχύτητας κάτω από 80 km/h, β) για ελαστικά ονοµαστικής διαµέτρου του σώτρου µικρότερης ή ίσης µε 254 mm (κωδικός 10) ή 635 mm και άνω (κωδικός 25), γ) για εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ όπως ορίζονται στο σηµείο του παραρτήµατος ΙΙ, δ) για ελαστικά σχεδιασµένα αποκλειστικώς προκειµένου να τοποθετούνται σε οχήµατα που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1η Οκτωβρίου 1980.» 4. Το άρθρο 2, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 1. Τα κράτη µέλη χορηγούν την έγκριση τύπου ΕΚ, υπό τους όρους του παραρτήµατος Ι, για κάθε κατηγορία ελαστικών που πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήµατος ΙΙ, και τους απονέµουν αριθµό έγκρισης όπως καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 2. Τα κράτη µέλη χορηγούν την έγκριση τύπου ΕΚ, υπό τους όρους του παραρτήµατος Ι, για κάθε κατηγορία ελαστικών που πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήµατος V, και τους απονέµουν αριθµό έγκρισης όπως καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 3. Τα κράτη µέλη χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ για τα ελαστικά ενός οχήµατος υπό τους όρους του παραρτήµατος ΙΙΙ για κάθε όχηµα του οποίου τα ελαστικά (συµπεριλαµβάνεται, κατά περίπτωση, το ελαστικό του εφεδρικού τροχού) πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήµατος ΙΙ καθώς και τις προδιαγραφές του παραρτήµατος IV τις σχετικές µε τα οχήµατα, και απονέ- µουν αριθµό έγκρισης στα οχήµατα αυτά όπως καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.» 5. Οκατάλογος παραρτηµάτων και τα παραρτήµατα τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. 6. Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: «Άρθρο 10α 1. Από τις 4 Φεβρουαρίου 2003 τα κράτη µέλη δεν δύνανται, για λόγους σχετικούς µε τα ελαστικά και µε την προσαρ- µογή τους σε νέα οχήµατα: α) να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης σε τύπο οχηµάτων ή ελαστικών, β) να απαγορεύουν την ταξινόµηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, καθώς και την πώληση ή τη χρησιµοποίηση ελαστικών, εάν τα οχήµατα ή τα ελαστικά αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όπως τροποποιείται µε την οδηγία 2001/ 43/ΕΚ (*). 2. Από τις 4 Αυγούστου 2003 τα κράτη µέλη δεν δύνανται να εξακολουθήσουν να χορηγούν εγκρίσεις ΕΚ, και αρνούνται τη χορήγηση εθνικών εγκρίσεων τύπου στους τύπους ελαστικών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όπως τροποποιείται µε την οδηγία 2001/43/ΕΚ. 3. Από τις 4 Φεβρουαρίου 2004 τα κράτη µέλη δεν δύνανται πλέον να χορηγούν ούτε την έγκριση ΕΚ ούτε την εθνική έγκριση τύπου οχήµατος, για λόγους σχετικούς µε τα ελαστικά και µε την προσαρµογή τους, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όπως τροποποιείται µε την οδηγία 2001/43/ΕΚ. 4. Από τις 4 Φεβρουαρίου 2005 τα κράτη µέλη: α) θεωρούν ως άκυρα όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της ίδιας οδηγίας, εάν δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας οδηγίας όπως τροποποιείται µε την οδηγία 2001/43/ΕΚ, και β) αρνούνται την ταξινόµηση ή απαγορεύουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όπως τροποποιείται µε την οδηγία 2001/43/ΕΚ. 5. Από την 1η Οκτωβρίου 2009, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όπως τροποποιείται µε την οδηγία 2001/43/ΕΚ, εφαρ- µόζονται, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, σε όλα τα ελαστικά τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, µε εξαίρεση τα ελαστικά των κατηγοριών C1d και C1e στα οποία εφαρµόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2010 και την 1η Οκτωβρίου 2011 αντιστοίχως. (*) Οδηγία 2001/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27 Ιουνίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκου- µένων τους και µε την εγκατάστασή τους σε αυτά. (ΕΕ L 211 της , σ. 25).» Άρθρο 2 1. Το αργότερο µέχρι τις 4 Αυγούστου 2002, τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία και ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές τίθενται σε εφαρµογή από τις 4 Φεβρουαρίου 2003 το αργότερο. 2. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/27 Άρθρο 3 1. Το αργότερο µέχρι τις 4 Αυγούστου 2003 θα εκδοθεί τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ µε τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 2, για να εισαχθούν οι δοκιµές πρόσφυσης για ελαστικά. 2. Υπό το φως της κτηθείσας πείρας από την εισαγωγή οριακών τιµών για το θόρυβο των ελαστικών, η Επιτροπή, εντός 36 µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε το εάν και σε ποιά έκταση η τεχνική πρόοδος επιτρέπει, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια, εισαγωγή των οριακών τιµών που αναγράφονται στο παράρτηµα V, σηµείο 4.2.1, στήλες Β και Γ της οδηγίας 92/23/ΕΚ όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία. Με βάση την έκθεση αυτή η Επιτροπή προτείνει εντός 12 µηνών τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΚ µε σκοπό την εισαγωγή διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια, το περιβάλλον και την αντίσταση κύλισης των ελαστικών. Άρθρο 4 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, συσταθείσα δυνάµει του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καλούµενη στο εξής «η επιτροπή». 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/ 468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Λουξεµβούργο, 27 Ιουνίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Πρόεδρος N. FONTAINE Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος B. ROSENGREN

4 L 211/28 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Οκατάλογος παραρτηµάτων έχει ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Προσάρτηµα 1 Προσάρτηµα 2 Προσάρτηµα 3 Προσάρτηµα 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ( 1 ) Προσάρτηµα 1 Προσάρτηµα 2 Προσάρτηµα 3 Προσάρτηµα 4 Προσάρτηµα 5 Προσάρτηµα 6 Προσάρτηµα 7 Προσάρτηµα 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Προσάρτηµα 1 Προσάρτηµα 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Προσάρτηµα 1 Προσάρτηµα 2 ιοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ των ελαστικών ελτίο πληροφοριών για έγκριση τύπου ΕΚ ενός τύπου ελαστικού Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (ελαστικά) ελτίο πληροφοριών για έγκριση τύπου ΕΚ ενός τύπου ελαστικού σε σχέση µε το θόρυβο ελαστικών/ οδοστρώµατος Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (θόρυβος ελαστικών/οδοστρώµατος) Απαιτήσεις σχετικά µε τα ελαστικά Επεξηγηµατικό σχήµα Κατάλογος των συµβόλων των δεικτών ικανότητας φόρτωσης και η αντίστοιχη µάζα που δύναται να φέρει το ελαστικό ιάταξη των σηµάνσεων του ελαστικού Σχέση µεταξύ του δείκτη πίεσης και των µονάδων πίεσης Σωτροµέτρηση, εξωτερική διάµετρος και εύρος διατοµής ελαστικών µε ορισµένες ενδείξεις διαστάσεων Μέθοδος µέτρησης των διαστάσεων των ελαστικών ιαδικασία δοκιµής φορτίου/ταχύτητας Μεταβολή ικανότητας φόρτωσης συναρτήσει της ταχύτητας για τα ακτινωτά και τα συµβατικά (διαγώνια) ελαστικά των επαγγελµατικών οχηµάτων ιοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου οχηµάτων όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους ελτίο πληροφοριών Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ Απαιτήσεις για τα οχήµατα όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους Θόρυβος ελαστικών/οδοστρώµατος Μέθοδος µέτρησης της ηχοστάθµης ελαστικών/οδοστρώµατος, µέθοδος σβηστού κινητήρα Έκθεση δοκιµής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Προδιαγραφές για το χώρο δοκιµών ( 1 ) Οι τεχνικές απαιτήσεις για τα ελαστικά είναι ανάλογες µε εκείνες των κανονισµών αριθ. 30και 54 της Οικονοµικής επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE).» 2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.1. Οκατασκευαστής ελαστικών υποβάλλει αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ για έναν τύπο ελαστικών δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ συνοδεύεται εις τριπλούν από περιγραφή του τύπου ελαστικών σύµφωνα µε το δελτίο πληροφοριών του προσαρτήµατος Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται (εις τριπλούν) από πρόχειρο σχέδιο ή χαρακτηριστική φωτογραφία, όπου θα εµφαίνεται το σκάλισµα πέλµατος του ελαστικού, και από πρόχειρο σχέδιο του εξωτερικού περιβλήµατος του φουσκωµένου ελαστικού τοποθετηµένου στο σώτρο µέτρησης, όπου θα σηµειώνονται οι διαστάσεις που ενδιαφέρουν (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµεία και 6.1.2) του τύπου ελαστικών που υποβάλλεται προς έγκριση Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται είτε από την έκθεση δοκιµής την οποία συντάσσει η εντεταλµένη τεχνική υπηρεσία είτε από αριθµό δειγµάτων που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ δυνάµει του παραρτήµατος V συνοδεύεται εις τριπλούν από περιγραφή του τύπου ελαστικών σύµφωνα µε το δελτίο πληροφοριών του προσαρτήµατος Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται (εις τριπλούν) από πρόχειρα σχέδια, σχέδια ή φωτογραφίες του σκαλίσµατος πέλµατος, αντιπροσωπευτικού του τύπου ελαστικών.

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/ Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται είτε από έκθεση δοκιµής την οποία συντάσσει η εντεταλµένη τεχνική υπηρεσία είτε από αριθµό δειγµάτων οριζόµενο από την αρµόδια αρχή Οκατασκευαστής µπορεί να ζητήσει επέκταση της έγκρισης τύπου ΕΚ, ώστε να καλυφθούν: τροποποιηµένοι τύποι ελαστικών για εγκρίσεις τύπου ΕΚ δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ, ή/και επιπλέον χαρακτηριστικά του µεγέθους ή/και τροποποιηµένες εµπορικές ονοµασίες ή εµπορικές περιγραφές του κατασκευαστή ή/και σκαλίσµατα πέλµατος για εγκρίσεις τύπου ΕΚ δυνάµει του παραρτήµατος V Μέχρι τις 31 εκεµβρίου 2005 η εγκρίνουσα αρχή µπορεί να δεχθεί τα εργαστήρια του κατασκευαστή των ελαστικών ως εγκεκριµένα εργαστήρια δοκιµών, βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 2. ΑΝΑΓΡΑΦΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2.1. Τα δείγµατα τύπου ελαστικού που υποβάλλονται για έγκριση τύπου ΕΚ πρέπει να φέρουν σαφώς ορατό και ανεξίτηλο εµπορικό σήµα ή εταιρική επωνυµία του αιτούντος και να διαθέτουν επαρκή ελεύθερο χώρο για την επίθεση του σήµατος έγκρισης τύπου ΕΚ όπως απαιτείται στο τµήµα 4 του παρόντος παραρτήµατος. 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 3.1. Για κάθε τύπο ελαστικών υποβαλλόµενο προς έγκριση όπως προβλέπεται στο σηµείο 1.1.1, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και εκδίδεται αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ Ειδοποίηση έγκρισης ή επέκτασης ή απόρριψης ή απόσυρσης έγκρισης ή οριστικής διακοπής παραγωγής σε σχέση µε τύπο ελαστικών δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ πρέπει να κοινοποιείται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Για κάθε τύπο ελαστικών που υποβάλλεται προς έγκριση όπως προβλέπεται στο σηµείο χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και εκδίδεται αριθµός έγκρισης τύπου, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος V Ειδοποίηση έγκρισης ή επέκτασης ή απόρριψης ή απόσυρσης έγκρισης ή οριστικής διακοπής παραγωγής σε σχέση µε τύπο ελαστικών δυνάµει του παραρτήµατος V πρέπει να κοινοποιείται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Για κάθε ελαστικό ενός τύπου ελαστικών που έλαβε έγκριση τύπου εκδίδεται αριθµός έγκρισης. Ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να εκδώσει τον ίδιο αριθµό έγκρισης και για άλλο τύπο ελαστικών. Συγκεκριµένα, οι αριθµοί έγκρισης ΕΚ που εκδίδονται δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ και αριθµοί έγκρισης που εκδίδονται δυνάµει του παραρτήµατος V πρέπει να είναι διαφορετικοί. 4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 4.1. Ελαστικά τύπου για τον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΚ δυνάµει της παρούσας οδηγίας πρέπει να φέρουν το σχετικό σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ έχει σχήµα ορθογωνίου περικλείοντος το γράµµα e ακολουθούµενο από το διακριτικό αριθµό του κράτους µέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου δυνάµει του παραρτήµατος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Ως αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ λαµβάνεται ο αριθµός έγκρισης τύπου που εµφαίνεται στο πιστοποιητικό, µε δύο αριθµητικά ψηφία πριν απ αυτόν: 00 για ελαστικά οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως και 02 για ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων Το µήκος του ορθογωνίου που αποτελεί το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 mm και το πλάτος τουλάχιστον 8 mm. Το ύψος των γραµµάτων και αριθµών πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm Τα σήµατα και οι αριθµοί έγκρισης τύπου ΕΚ, καθώς και οι επιπλέον πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3 (οι τελευταίες αυτές για την έγκριση τύπου δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ), πρέπει να τίθενται όπως προβλέπεται στο προαναφερόµενο σηµείο Οι αριθµοί έγκρισης που εκδίδονται σύµφωνα µε το παράρτηµα V συνοδεύονται υποχρεωτικά από το γράµµα s, όπου s είναι συντοµογραφία της λέξης sound (ήχος) Ακολουθεί παράδειγµα σήµατος έγκρισης τύπου ΕΚ:

6 L 211/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Το ελαστικό που φέρει το ανωτέρω σήµα είναι ελαστικό οχήµατος επαγγελµατικής χρήσεως (00) ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις ΕΚ (e), για το οποίο το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ εκδόθηκε στην Ιρλανδία (24) µε τον αριθµό 479 δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ και στην Ιταλία (3) µε τον αριθµό 687-s δυνάµει του παραρτήµατος V. Σηµείωση: Οι αριθµοί 479 και 687 (αριθµοί έγκρισης τύπου του σήµατος ΕΚ) καθώς και ο αριθµός 24 και το αριθµητικό ψηφίο 3 (διακριτικά των κρατών µελών που χορήγησαν την έγκριση ΕΚ) έχουν απλώς ενηµερωτικό χαρακτήρα. Οι αριθµοί έγκρισης πρέπει να αναγράφονται πλησίον του ορθογωνίου, και µπορούν να βρίσκονται επάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά. Τα ψηφία του αριθµού έγκρισης πρέπει να βρίσκονται όλα προς την ίδια πλευρά του e και να βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση. 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 5.1. Σε περίπτωση τροποποίησης ενός ελαστικού που έχει λάβει έγκριση τύπου δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ ή του παραρτήµατος V, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Τροποποίηση του σκαλίσµατος πέλµατος σε περιπτώσεις έγκρισης τύπου δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ δεν συνεπάγεται επανάληψη των δοκιµών που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ Σε περίπτωση που χαρακτηριστικά του µεγέθους των ελαστικών ή εµπορικά σήµατα προστίθενται σε σειρά ελαστικών που έχουν λάβει έγκριση τύπου δυνάµει του παραρτήµατος V, η τυχόν ανάγκη νέας δοκιµής καθορίζεται από την αρχή έγκρισης τύπου Σε περίπτωση τροποποίησης του σκαλίσµατος πέλµατος σε σειρά ελαστικών που έχουν εγκριθεί δυνάµει του παραρτήµατος V, ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο δειγµάτων υποβάλλεται εκ νέου σε δοκιµή εκτός εάν η αρχή έγκρισης τύπου κρίνει ότι η τροποποίηση δεν επηρεάζει τον θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος. 6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1. Τα γενικά µέτρα προς εξασφάλιση της συµµόρφωσης παραγωγής λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Ειδικότερα, όταν, κατά τη διενέργεια ελέγχων σύµφωνα µε το προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος V µε σκοπό την εξακρίβωση της συµµόρφωσης παραγωγής, η στάθµη θορύβου του δοκιµαζόµενου ελαστικού δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1 db(α) τις οριακές τιµές που προβλέπονται στο παράρτηµα V σηµείο 4.2, θεωρείται ότι η παραγωγή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα V σηµείο 4.» 3. Το προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος Ι επιγράφεται ως εξής: «Προσάρτηµα 1 ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ αριθ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ)» 4. Το προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος επιγράφεται ως εξής: «Προσάρτηµα 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ (ελαστικά) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ [µέγιστες διαστάσεις: Α4 ( mm)]» 5. Στο προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος Ι, σηµείο «Κοινοποίηση», προστίθεται το εξής σηµείο: «απόσυρσης έγκρισης τύπου ( 1 ) διακοπής της παραγωγής ( 1 )» 6. Στο παράρτηµα Ι προστίθενται τα εξής προσαρτήµατα:

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/31 «Προσάρτηµα 3

8 L 211/32 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσάρτηµα 4 7. Στο παράρτηµα IV, το σηµείο έχει ως ακολούθως: « Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σηµείου 3.7.4, κάθε ελαστικό τοποθετηµένο σε όχηµα, του τυχόν εφεδρικού συµπεριλαµβανοµένου, όπου χρειάζεται, πρέπει να φέρει το ή τα σήµατα έγκρισης τύπου ΕΚ κατά την έννοια του παραρτήµατος Ι σηµείο 4 ή το σήµα έγκρισης τύπου που δηλώνει συµµόρφωση προς τους κανονισµούς αριθ. 30 ή 54 της ΟΕΕ/ΟΗΕ. Τα σήµατα έγκρισης τύπου ΟΕΕ/ΟΗΕ θεωρούνται ισοδύναµα µόνο προς τα σήµατα έγκρισης τύπου ΕΚ που χορηγούνται δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ.» 8. Προστίθενται το εξής παράρτηµα και προσαρτήµατα:

9 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/33 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1. ΠΕ ΙΟΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το παρόν παράρτηµα ισχύει για την έγκριση τύπου ΕΚ των ελαστικών, ως µερών του αυτοκινήτου, σε ό,τι αφορά το θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, ισχύουν οι ορισµοί του παραρτήµατος ΙΙ, πλην του ορισµού του σηµείου 2.1, ο οποίος τροποποιείται ως εξής: 2.1. Ως τύπος ελαστικών αναφορικά µε την έγκριση τύπου στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος (θόρυβος ελαστικών/οδοστρώµατος), νοείται µια σειρά ελαστικών που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών µεγέθους (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.17), εµπορικών ονοµασιών, εµπορικών σηµάτων και εµπορικών περιγραφών, χωρίς όµως διαφορές σε ουσιαστικά χαρακτηριστικά όπως: η επωνυµία του κατασκευαστή η ταξινόµηση (βλέπε παρόν παράρτηµα σηµείο 2.4) η δοµή (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.1.4) η κατηγορία χρήσεως (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.1.3) για τα ελαστικά κατηγορίας C1, Ενισχυµένο ή Βαρέος φορτίου τα σκαλίσµατα του πέλµατος (βλέπε σηµείο 2.3 του δελτίου πληροφοριών, παράρτηµα Ι, προσάρτηµα 3). Σηµείωση: οι επιπτώσεις των ήσσονος σηµασίας µεταβολών των σκαλισµάτων του πέλµατος και της κατασκευής στο θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος προσδιορίζονται κατά τον έλεγχο της συµµόρφωσης της παραγωγής. Ισχύουν επιπλέον οι κάτωθι ορισµοί: 2.2. Εµπορική ονοµασία ή περιγραφή τα στοιχεία αναγνώρισης του ελαστικού, όπως δίδονται από τον κατασκευαστή. Η εµπορική ονοµασία µπορεί να συµπίπτει µε την επωνυµία του κατασκευαστή, η δε εµπορική περιγραφή µε το εµπορικό σήµα Θόρυβος ελαστικών/οδοστρώµατος ο θόρυβος που προκύπτει ως αποτέλεσµα της επαφής των εν κινήσει ελαστικών επί του οδοστρώµατος Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, ισχύει η ταξινόµηση που ακολουθεί: ελαστικά κατηγορίας C1: ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.32) ελαστικά κατηγορίας C2: ελαστικά οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.33) µε δείκτη ικανότητας φόρτωσης σε απλή διάταξη 121 και σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας N (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο ) ελαστικά κατηγορίας C3: ελαστικά οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.33) µε δείκτη ικανότητας φόρτωσης σε απλή διάταξη 121 και σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας M (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο ) ή ελαστικά οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.33) µε δείκτη ικανότητας φόρτωσης σε απλή διάταξη ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1. Πέραν των άλλων απαιτήσεων επισήµανσης που προβλέπονται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι και στο σηµείο 3 του παραρτήµατος ΙΙ, το ελαστικό πρέπει να φέρει τις κατωτέρω σηµάνσεις: την επωνυµία του κατασκευαστή ή το εµπορικό του σήµα, εµπορική επωνυµία, εµπορική περιγραφή ή εµπορικό σήµα. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 4.1. Γενικές απαιτήσεις Ένα σύνολο τεσσάρων ελαστικών µε τον ίδιο χαρακτηρισµό µεγέθους και µε το ίδιο σκάλισµα πελµάτων, αντιπροσωπευτικά της οικείας σειράς ελαστικών, υποβάλλεται σε δοκιµή στάθµης θορύβου ελαστικών/οδοστρώµατος, που διεξάγεται όπως προβλέπεται στο προσάρτηµα Οι στάθµες θορύβου που προσδιορίζονται σύµφωνα µε το σηµείο 4.5 του προσαρτήµατος 1 δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα όρια: Για ελαστικά κατηγορίας C1 σε συνάρτηση µε το ονοµαστικό πλάτος διατοµής (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο ) του ελαστικού:

10 L 211/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Κατηγορία ελαστικών Ονοµαστικό πλάτος διατοµής mm Οριακές τιµές σε db(a) Α Β( 1 ) Γ( 1 )( 2 ) C1a (*) 71 (*) 70 C1b > (*) 72 (*) 71 C1c > (*) 73 (*) 72 C1d > (**) 74 (**) 74 C1e > (***) 75 (***) 75 (*) Οι οριακές τιµές στη στήλη Α εφαρµόζονται έως τις 30 Ιουνίου 2007 Οι οριακές τιµές στη στήλη Β εφαρµόζονται από 1ης Ιουλίου (**) Οι οριακές τιµές στη στήλη Α εφαρµόζονται έως τις 30 Ιουνίου 2008 Οι οριακές τιµές στη στήλη Β εφαρµόζονται από 1ης Ιουλίου (***) Οι οριακές τιµές στη στήλη Α εφαρµόζονται έως τις 30 Ιουνίου 2009 Οι οριακές τιµές στη στήλη Β εφαρµόζονται από 1ης Ιουλίου ( 1 ) Αριθµοί απλώς ενδεικτικοί. Οι οριστικοί αριθµοί θα εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας µετά την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/43/ΕΚ. ( 2 ) Οι οριακές τιµές για τη στήλη Γ θα προέλθουν από την τροποποίηση της οδηγίας µετά την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/43/ΕΚ Για ενισχυµένα ελαστικά (ή ελαστικά Βαρέος φορτίου ) (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3.1.8), οι ως άνω οριακές τιµές αυξάνονται κατά 1 db(a) Για ελαστικά κατηγορίας χρήσεως Ειδικό (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.1.3), οι οριακές τιµές του σηµείου αυξάνονται κατά 2 db(a) Για ελαστικά κατηγορίας C2, σε συνάρτηση µε την κατηγορία χρήσεως (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.1.3) της σειράς ελαστικών: Κατηγορία χρήσεως Οριακή τιµή σε db(a) κανονικό 75 χιονιού 77 ειδικό Για ελαστικά κατηγορίας C3, σε συνάρτηση µε την κατηγορία χρήσεως (βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.1.3) της σειράς ελαστικών: Κατηγορία χρήσεως Οριακή τιµή σε db(a) κανονικό 76 χιονιού 78 ειδικό 79 Προσάρτηµα 1 ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΒΗΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0. Εισαγωγή Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει προδιαγραφές για τα όργανα µέτρησης, τις συνθήκες µέτρησης και τη µέθοδο µέτρησης της στάθµης θορύβου ενός συνόλου ελαστικών τοποθετηµένων σε δοκιµαστικό όχηµα που κινείται µε σβησµένο κινητήρα και µεγάλη ταχύτητα επί συγκεκριµένου οδοστρώµατος. Η µέγιστη στάθµη ηχητικής πίεσης καταγράφεται, ενόσω το όχηµα κινείται µε σβησµένο κινητήρα, µε µικρόφωνα τοποθετηµένα σε απόσταση το τελικό αποτέλεσµα για µια ταχύτητα αναφοράς λαµβάνεται µε ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν µπορούν να συσχετισθούν µε το θόρυβο των ελαστικών που µετράται κατά την επιτάχυνση όταν ο κινητήρας λειτουργεί ή αποεπιταχύνει κατόπιν φρεναρίσµατος.

11 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/35 1. Όργανα µέτρησης 1.1. Ακουστικές µετρήσεις Οµετρητής ηχοστάθµης ή το ισοδύναµο σύστηµα µέτρησης, συµπεριλαµβανοµένου του αλεξηνέµου που συνιστά ο κατασκευαστής, πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον προς τις προδιαγραφές για τα όργανα Τύπου 1 σύµφωνα µε το IEC 60651, δεύτερη έκδοση. Οι µετρήσεις διενεργούνται µε στάθµιση Α της συχνότητας και µε στάθµιση F του χρόνου. Όταν χρησιµοποιείται σύστηµα που περιλαµβάνει περιοδικό προσδιορισµό της Α-σταθµισµένης ηχοστάθµης, οι µετρήσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 30 ms Βαθµονόµηση Στην αρχή και στο τέλος κάθε δέσµης µετρήσεων, ολόκληρο το σύστηµα µέτρησης πρέπει να ελέγχεται µε βαθµονοµητή ήχου που ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις για βαθµονοµητές ήχου µε ακρίβεια τουλάχιστον κατηγορίας 1 σύµφωνα µε το IEC 942:1988. Χωρίς περαιτέρω προσαρµογές, η διαφορά µεταξύ των ενδείξεων δύο διαδοχικών ελέγχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 db. Εάν η διαφορά είναι µεγαλύτερη, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που λαµβάνονται µετά τον προηγούµενο έλεγχο που απέδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσµα αγνοούνται Τήρηση απαιτήσεων Η συµφωνία του οργάνου βαθµονόµησης ήχου προς τις απαιτήσεις του IEC 60942:1988 ελέγχεται µια φορά το χρόνο, η δε συµφωνία του συστήµατος οργάνων προς τις απαιτήσεις του IEC 60651:1979/A1:1993, δεύτερη έκδοση, ελέγχεται τουλάχιστον κάθε δυο χρόνια, από εργαστήριο εξουσιοδοτηµένο να διενεργεί βαθµονοµήσεις σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα Θέση µικροφώνου Το ή τα µικρόφωνα τοποθετούνται σε απόσταση 7,5 m ± 0,05 m από τον άξονα αναφοράς CC της τροχιάς (σχήµα 1) και 1,2 m ± 0,02 m πάνω από το έδαφος. Οάξονας µέγιστης ευαισθησίας του µικροφώνου πρέπει να είναι οριζόντιος και κάθετος προς την τροχιά του οχήµατος (γραµµή CC ) Μετρήσεις ταχύτητας Η ταχύτητα του οχήµατος µετράται µε όργανα ορθότητας τουλάχιστον ± 1 km/h όταν το εµπρόσθιο άκρο του οχήµατος φθάνει στη γραµµή PP (σχήµα 1) Μετρήσεις θερµοκρασίας Η µέτρηση της θερµοκρασίας του αέρος και της επιφάνειας δοκιµών είναι υποχρεωτική. Τα όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας πρέπει να έχουν ακρίβεια ± 1 C Θερµοκρασία του αέρος Οαισθητήρας θερµοκρασίας τοποθετείται σε ελεύθερο σηµείο κοντά στο µικρόφωνο ώστε να είναι εκτεθειµένος στο ρεύµα του αέρα και να προστατεύεται από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Η προστασία µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιοδήποτε αλεξήλιο πέτασµα ή παρόµοια διάταξη. Οαισθητήρας τοποθετείται σε ύψος 1,2 m ± 0,1 m πάνω από το επίπεδο της επιφάνειας δοκιµών ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση της θερµικής ακτινοβολίας της επιφάνειας δοκιµών όταν το ρεύµα του αέρα είναι µικρό Θερµοκρασία επιφάνειας δοκιµών Οαισθητήρας θερµοκρασίας τοποθετείται σε σηµείο όπου η θερµοκρασία είναι αντιπροσωπευτική της θερµοκρασίας της τροχιάς των τροχών, χωρίς όµως να παρεµποδίζεται η µέτρηση του ήχου. Εάν χρησιµοποιείται όργανο που µετρά τη θερµοκρασία εξ επαφής, µεταξύ της επιφάνειας και του αισθητήρα παρεµβάλεται ευθερµαγωγός αλοιφή προκειµένου να εξασφαλίζεται κατάλληλη θερµική επαφή. Εάν χρησιµοποιείται θερµόµετρο ακτινοβολίας (πυρόµετρο), πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλο ύψος ώστε η επιφάνεια της οποίας µετράται η θερµοκρασία να έχει διάµετρο 0,1 m Μέτρηση της ταχύτητας του ανέµου Το όργανο πρέπει να µπορεί να µετρά την ταχύτητα του ανέµου µε ανοχή ± 1 m/s. Η ταχύτητα του ανέµου µετράται στο ύψος του µικροφώνου. Καταγράφεται η διεύθυνση του ανέµου σε σχέση µε την κατεύθυνση κίνησης του οχήµατος.

12 L 211/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συνθήκες µέτρησης 2.1. Χώρος δοκιµών Οχώρος δοκιµών απαρτίζεται από ένα κεντρικό τµήµα που περιβάλλεται από ουσιαστικά επίπεδη επιφάνεια δοκιµών. Το τµήµα µετρήσεων πρέπει να είναι οριζόντιο. Η επιφάνεια δοκιµών πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή για όλες τις µετρήσεις. Οστίβος δοκιµών πρέπει να είναι διαµορφωµένος κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται ελεύθερο ηχητικό πεδίο κατά προσέγγιση ± 1 db(a) µεταξύ της ηχητικής πηγής και του µικροφώνου. Οι συνθήκες αυτές θεωρείται ότι πληρούνται όταν, σε απόσταση 50 m από το κέντρο του τµήµατος µετρήσεων, δεν υπάρχουν µεγάλα ηχοανακλαστικά αντικείµενα, όπως φράχτες, βράχοι, γέφυρες ή κτήρια. Η επιφάνεια του στίβου δοκιµών και οι διαστάσεις του χώρου δοκιµών πρέπει να είναι σύµφωνες προς τα οριζόµενα στο προσάρτηµα 2 του παρόντος παραρτήµατος. Στο κεντρικό τµήµα, ακτίνας τουλάχιστον 10 m, δεν πρέπει να υπάρχουν φρέσκο χιόνι, υψηλή χλόη, ασυµπίεστο χώµα, στάχτες κλπ. εν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν το ηχητικό πεδίο κοντά στο µικρόφωνο, µεταξύ δε του µικροφώνου και της ηχητικής πηγής δεν πρέπει να στέκονται άνθρωποι. Το άτοµο που εκτελεί τις µετρήσεις και οι τυχόν παρατηρητές που παρίστανται στις µετρήσεις πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να µην επηρεάζουν τις ενδείξεις των οργάνων µέτρησης Μετεωρολογικές συνθήκες Οι µετρήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται υπό δυσµενείς µετεωρολογικές συνθήκες. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα αποτελέσµατα δεν επηρεάζονται από ριπές ανέµου. εν διεξάγονται δοκιµές όταν η ταχύτητα του ανέµου στο ύψος του µικροφώνου υπερβαίνει τα 5 m/s. εν διεξάγονται δοκιµές όταν η θερµοκρασία του αέρος είναι κάτω των 5 C ή άνω των 40 C ή όταν η θερµοκρασία της επιφάνειας δοκιµών είναι κάτω των 5 C ή άνω των 50 C Θόρυβος περιβάλλοντος Η ηχοστάθµη περιβάλλοντος (συµπεριλαµβανοµένου του τυχόν θορύβου του ανέµου) πρέπει να είναι κατά 10 db(α) τουλάχιστον κατώτερη από τη µετρώµενη εκποµπή ήχου ελαστικών/οδοστρώµατος. Επιτρέπεται να τοποθετείται στο µικρόφωνο κατάλληλο αλεξήνεµο, εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του στην ευαισθησία και τα κατευθυντικά χαρακτηριστικά του µικροφώνου. εν λαµβάνονται υπόψη τυχόν µετρήσεις που παρουσιάζουν µεγίστη ηχοστάθµη που φαίνεται να µην έχει σχέση µε τα χαρακτηριστικά της γενικής ηχοστάθµης των ελαστικών Απαιτήσεις για το όχηµα δοκιµής Γενικά Το όχηµα δοκιµής πρέπει να είναι όχηµα µε κινητήρα στο οποίο τοποθετούνται τέσσερα µονά ελαστικά σε δυο µόνον άξονες Φορτίο του οχήµατος Το φορτίο του οχήµατος πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρακάτω σηµείου σχετικά µε το φορτίο των ελαστικών δοκιµής Μεταξόνιο Η απόσταση (µεταξόνιο) µεταξύ των δύο αξόνων στους οποίους τοποθετούνται τα δοκιµαζόµενα ελαστικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,50 m για ελαστικά κατηγορίας C1 και τα 5 m για ελαστικά κατηγορίας C2 και κατηγορίας C Μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης του οχήµατος στις µετρήσεις της ηχοστάθµης Για να εξασφαλίζεται ότι ο θόρυβος των ελαστικών δεν επηρεάζεται σηµαντικά από το σχεδιασµό του οχήµατος δοκιµών, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις και συστάσεις. Απαιτήσεις: α) εν πρέπει να τοποθετούνται λασπωτήρες ή άλλα παρόµοια πρόσθετα εξαρτήµατα. β) εν επιτρέπεται η προσθήκη στοιχείων στην άµεση γειτονία των σώτρων και των ελαστικών τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν τον ήχο που εκπέµπουν τα ελαστικά, τα δε υπάρχοντα τέτοια στοιχεία πρέπει να αφαιρούνται.

13 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/37 γ) Η ευθυγράµµιση των τροχών (σύγκλιση, γωνία κάµπερ και γωνία κάστερ) πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. δ) εν πρέπει να τοποθετείται πρόσθετο ηχοαπορροφητικό υλικό στα κοιλώµατα περιστροφής των τροχών ή κάτω από το αµάξωµα. ε) Η ανάρτηση πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να µην οδηγεί σε αφύσικη µείωση της απόστασης του αµαξώµατος από το έδαφος όταν το όχηµα φορτώνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δοκιµής. Εάν υπάρχουν, τα συστήµατα ρύθµισης του επιπέδου του αµαξώµατος πρέπει να ρυθµίζονται έτσι ώστε, κατά τη δοκιµή, η απόσταση του αµαξώµατος από το έδαφος να είναι φυσιολογική για το κενό όχηµα. Συστάσεις για την αποφυγή παρασιτικού ήχου: α) Συνιστάται να αφαιρούνται ή να τροποποιούνται τα στοιχεία του οχήµατος που ενδέχεται να συµβάλλουν στο φυσικό θόρυβο του οχήµατος. Οι τυχόν αφαιρέσεις ή τροποποιήσεις πρέπει να καταγράφονται στην έκθεση δοκιµής. β) Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα φρένα δεν είναι µερικώς λυµένα, προκαλώντας θόρυβο. γ) Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ηλεκτρικοί ψυκτικοί ανεµιστήρες δεν λειτουργούν. δ) Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, τα παράθυρα και η ολισθαίνουσα οροφή του οχήµατος πρέπει να είναι κλειστά Ελαστικά Γενικά Στο όχηµα δοκιµής, τοποθετούνται τέσσερα ελαστικά του ίδιου τύπου και της ίδιας σειράς. Προκειµένου για ελαστικά µε δείκτη ικανότητας φόρτωσης άνω του 121 και χωρίς ενδείξεις διπλής τοποθέτησης, δύο τέτοια ελαστικά ίδιου τύπου και σειράς τοποθετούνται στον οπίσθιο άξονα του οχήµατος δοκιµής, ενώ στον πρόσθιο άξονα τοποθετούνται ελαστικά µεγέθους κατάλληλου για το φορτίο του άξονα και πλανισµένα στο ελάχιστο βάθος ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση του θορύβου από την επαφή τους µε το οδόστρωµα χωρίς να παραβλάπτεται η πρέπουσα ασφάλεια. Τα χειµερινά ελαστικά, τα οποία, σε ορισµένα κράτη µέλη, ενδέχεται να φέρουν καρφιά για να βελτιώνεται η πρόσφυση, δοκιµάζονται χωρίς τον εξοπλισµό αυτόν. Η δοκιµή των ελαστικών, για τα οποία ισχύουν ειδικές απαιτήσεις τοποθέτησης, διενεργείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές (π.χ. φορά περιστροφής). Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρες βάθος πέλµατος, πριν από το ροντάρισµα. Η δοκιµή των ελαστικών διενεργείται µε τα σώτρα που συνιστά ο κατασκευαστής των ελαστικών Φορτία ελαστικών Το φορτίο δοκιµής Q t κάθε ελαστικού του οχήµατος δοκιµής πρέπει να κείται µεταξύ 50 % και 90 % του φορτίου αναφοράς Q r, αλλά το µέσο φορτίο δοκιµής Q t,avr όλων των ελαστικών πρέπει να ισούται προς το 70 % ± 5 % του φορτίου αναφοράς Q r. Για όλα τα ελαστικά, το φορτίο αναφοράς Q r αντιστοιχεί τη µέγιστη µάζα που αντιστοιχεί στο δείκτη ικανότητας φόρτωσης του ελαστικού. Εάν ο δείκτης ικανότητας φόρτωσης αποτελείται από δυο αριθµούς που χωρίζονται από κάθετο (/), χρησιµοποιείται ο πρώτος αριθµός Πίεση ελαστικών Κάθε ελαστικό του οχήµατος δοκιµής πρέπει να έχει πίεση δοκιµής P t, που δεν υπερβαίνει την πίεση αναφοράς P r και κείται στο διάστηµα: όπου P r = η πίεση που αντιστοιχεί στο δείκτη πιέσεως που αναγράφεται στο πλευρικό τοίχωµα. Για ελαστικά κατηγορίας C1 η πίεση αναφοράς είναι P r = 250 kpa για συνήθη ελαστικά επιβατικών οχηµάτων και 290 kpa για ενισχυµένα ελαστικά επιβατικών οχηµάτων η δε κατώτατη πίεση δοκιµής είναι P t = 150 kpa Προετοιµασία δοκιµής Τα ελαστικά πρέπει να ροντάρονται πριν από τη διεξαγωγή της δοκιµής ώστε να αποµακρύνονται τα τυχόν υπολείµµατα ή άλλες ανωµαλίες του πέλµατος που οφείλονται στη διαδικασία µορφοποίησης του ελαστικού. Προς τούτο απαιτείται συνήθως το ισοδύναµο 100 km κανονικής χρήσης επί οδοστρώµατος. Τα ελαστικά που τοποθετούνται στο όχηµα δοκιµής πρέπει να περιστρέφονται µε την ίδια φορά όπως και κατά το ροντάρισµα. Πριν από τη διεξαγωγή της δοκιµής, τα ελαστικά πρέπει να προθερµαίνονται µε κίνηση υπό τις συνθήκες δοκιµής.

14 L 211/38 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Μέθοδος δοκιµής 3.1. Γενικοί όροι Για όλες τις µετρήσεις εφαρµόζεται η εξής διαδικασία: το όχηµα οδηγείται επί ευθείας γραµµής στην περιοχή µέτρησης (από AA έως BB ) κατά τρόπον ώστε το µέσο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος να ευρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον άξονα CC. Μόλις το εµπρόσθιο άκρο του οχήµατος δοκιµής φθάσει στη γραµµή AA, ο οδηγός του οχήµατος βάζει την ταχύτητα στο νεκρό σηµείο και σβήνει τον κινητήρα. Εάν το όχηµα δοκιµής εκπέµπει κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο (π.χ. ανεµιστήρας, αυτοανάφλεξη) κατά τη µέτρηση, η δοκιµή επαναλαµβάνεται Φύση και αριθµός των µετρήσεων Η ανώτατη ηχοστάθµη, εκφραζόµενη σε Α-σταθµισµένα decibel db(α), µετράται µε προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου όταν το όχηµα διέρχεται µε σβησµένο κινητήρα µεταξύ των γραµµών AA και BB (σχήµα 1 το εµπρόσθιο άκρο του οχήµατος στη γραµµή AA, το οπίσθιο άκρο του οχήµατος στη γραµµή BB ). Η τιµή αυτή συνιστά το αποτέλεσµα της µέτρησης. Πραγµατοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις µετρήσεις από κάθε πλευρά του οχήµατος σε ταχύτητες δοκιµής χαµηλότερες από την ταχύτητα αναφοράς που ορίζεται στο σηµείο 4.1, και τουλάχιστον τέσσερις µετρήσεις σε ταχύτητες δοκιµής ανώτερες από την ταχύτητα αναφοράς. Οι ταχύτητες πρέπει να είναι κατά προσέγγιση ισοκατανεµηµένες στο φάσµα ταχυτήτων που ορίζεται στο σηµείο Ταχύτητες δοκιµής Οι ταχύτητες του οχήµατος δοκιµής ευρίσκονται εντός των εξής ορίων: i) για ελαστικά κατηγορίας C1 και κατηγορίας C2, µεταξύ 70 km/h και 90 km/h, ii) για ελαστικά κατηγορίας C3, µεταξύ 60 km/h και 80 km/h. 4. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων Η µέτρηση είναι άκυρη εάν καταγραφεί αφύσικη διαφορά µεταξύ της ανώτατης τιµής και των άλλων τιµών Προσδιορισµός του αποτελέσµατος της δοκιµής Η ταχύτητα αναφοράς V ref που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του τελικού αποτελέσµατος είναι i) 80km/h για ελαστικά κατηγορίας C1 και κατηγορίας C2, ii) 70km/h για ελαστικά κατηγορίας C Παλινδροµική ανάλυση των µετρήσεων θορύβου Η (µη θερµοκρασιακώς διορθωµένη) στάθµη θορύβου ελαστικών/οδοστρώµατος L R εκφραζόµενη σε db(α), καθορίζεται µε παλινδροµική ανάλυση σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: όπου: L είναι η µέση τιµή των σταθµών θορύβου L i που µετρώνται σε db(a):

15 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/39 n είναι το πλήθος µετρήσεων (n 16), v είναι η µέση τιµή των λογαρίθµων vi των ταχυτήτων v i : όπου a είναι η κλίση της γραµµής παλινδρόµησης σε dβ(α): 4.3. Θερµοκρασιακή διόρθωση Για ελαστικά κατηγορίας C2, το τελικό αποτέλεσµα ανάγεται στη θερµοκρασία αναφοράς θ ref της επιφάνειας δοκιµής, µε την εφαρµογή θερµοκρασιακής διόρθωσης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: όπου θ είναι η µετρώµενη θερµοκρασία της επιφάνειας δοκιµής, θ ref =20 C Για ελαστικά κατηγορίας C1, ο συντελεστής Κ ισούται προς 0,03 db(a)/ C, όταν θ > θ ref και προς 0,06 db(a)/ C, når θ < θ ref. Για ελαστικά κατηγορίας C2, ο συντελεστής Κ ισούται προς 0,02 db(a)/ C Εάν η µετρώµενη θερµοκρασία της επιφάνειας δοκιµής δεν µεταβάλλεται κατά περισσότερο από 5 C κατά τη διάρκεια όλων των µετρήσεων που απαιτούνται για τον καθορισµό της ηχοστάθµης ενός συνόλου ελαστικών, η θερµοκρασιακή διόρθωση µπορεί να γίνεται µόνον για την τελική αναφερόµενη ηχοστάθµη ελαστικών/οδοστρώµατος, µε τον ανωτέρω µαθηµατικό τύπο, µε βάση τον αριθµητικό µέσο όρο των µετρώµενων θερµοκρασιών. Στις άλλες περιπτώσεις, κάθε µετρώµενη ηχοστάθµη L i διορθώνεται µε βάση τη θερµοκρασία κατά τη στιγµή καταγραφής της ηχοστάθµης. Για ελαστικά κατηγορίας C3, δεν γίνεται θερµοκρασιακή διόρθωση Προκειµένου να ληφθούν υπόψη τυχόν ανακρίβειες των οργάνων µέτρησης, τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το σηµείο 4.3 µειώνονται κατά 1 dβ(α) Το τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή η θερµοκρασιακώς διορθωµένη στάθµη θορύβου ελαστικών/οδοστρώµατος L R (θ ref ) εκφραζόµενη σε db(a), στρογγυλεύεται προς τα κάτω στην πλησιέστερη κατώτερη ακέραια τιµή.

16 L 211/40 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σχήµα 1: Θέσεις τωνµικροφώνωνγια τις µετρήσεις Προσάρτηµα 2 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ Η έκθεση δοκιµής πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: α) µετεωρολογικές συνθήκες, µεταξύ άλλων θερµοκρασία αέρος και επιφάνειας δοκιµής, για κάθε δοκιµή ή β) ηµεροµηνία και µέθοδος ελέγχου της συµµόρφωσης της επιφάνειας δοκιµής προς το ISO 10844:1994, γ) εύρος του σώστρου δοκιµής, δ) στοιχεία ελαστικού: κατασκευαστής, µάρκα, εµπορική επωνυµία, µέγεθος, δείκτης φόρτωσης, πίεση αναφοράς, ε) περιγραφή του οχήµατος δοκιµής και µεταξόνιο, στ) φορτίο δοκιµής Q t του ελαστικού σε N και ως % του φορτίου αναφοράς Q r για κάθε δοκιµαζόµενο ελαστικό, µέσο φορτίο δοκιµής Q t,avr σε N και ως % του φορτίου αναφοράς Q r,

17 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/41 ζ) πίεση εν ψυχρώ, σε kpa, για κάθε δοκιµαζόµενο ελαστικό, η) ταχύτητα δοκιµής όταν το όχηµα διέρχεται από τη γραµµή PP θ) ανώτατη Α-σταθµισµένη ηχοστάθµη για κάθε δοκιµή µε σβησµένο κινητήρα και για κάθε µικρόφωνο, ι) το αποτέλεσµα της δοκιµής L R : Α-σταθµισµένη ηχοστάθµη, σε decibel, στην ταχύτητα αναφοράς, θερµοκρασιακώς διορθωµένη (εφόσον πρέπει), στρογγυλευµένη προς τα κάτω στον πλησιέστερο µικρότερο ακέραιο αριθµό, ια) κλίση της γραµµής παλινδρόµησης.» 9. Προστίθεται το ακόλουθο νέο παράρτηµα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΟΚΙΜΩΝ 1. Εισαγωγή Το παρόν παράρτηµα περιγράφει τις προδιαγραφές που αφορούν τα φυσικά χαρακτηριστικά και η διάστρωση του στίβου δοκιµών. Οι προδιαγραφές αυτές, που βασίζονται σε συγκεκριµένο πρότυπο ( 1 ), περιγράφουν τα απαιτούµενα φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και τις µεθόδους δοκιµών για τα χαρακτηριστικά αυτά. ( 1 ) ISO 10844: Αν, εκ µέρους του ISO, καθοριστεί διαφορετική επιφάνεια δοκιµών στο µέλλον, το πρότυπο αναφοράς θα τροποποιηθεί αναλόγως. 2. Απαιτούµενα χαρακτηριστικά της επιφάνειας Μια επιφάνεια θεωρείται ότι συµµορφώνεται µε το πρότυπο αυτό εφόσον η υφή της και τα περιεχόµενα κενά ή ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης έχουν µετρηθεί και βρεθεί ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.1 έως 2.4 παρακάτω και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις σχεδιασµού (παράγραφος 3.2) Περιεκτικότητα σε εναποµένοντα κενά Η περιεκτικότητα σε εναποµένοντα κενά (VC) του µείγµατος διάστρωσης του στίβου δοκιµών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8 %. Για την διαδικασία µέτρησης, βλέπε την παράγραφο Συντελεστής ηχοαπορρόφησης Αν η επιφάνεια δεν πληροί την απαίτηση για την περιεκτικότητα σε εναποµένοντα κενά, η επιφάνεια µπορεί να γίνει δεκτή µόνο εάν ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης α Για τη διαδικασία µέτρησης, βλέπε την παράγραφο 4.2. Η απαίτηση των παραγράφων 2.1 και 2.2 πληρούται επίσης αν έχει µετρηθεί µόνον η ηχοαπορρόφηση και είναι α Σηµείωση: Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό είναι η ηχοαπορρόφηση αν και οι κατασκευαστές οδών είναι πιo εξοικειωµένοι µε την περιεκτικότητα σε εναποµένοντα κενά. Ωστόσο, η ηχοαπορρόφηση πρέπει να µετράται µόνον όταν η επιφάνεια δεν είναι σύµφωνη µε την απαίτηση όσον αφορά την περιεκτικότητα σε εναποµένοντα κενά. Τούτο δικαιολογείται επειδή η περιεκτικότητα αυτή συνδέεται µε σχετικά µεγάλες αβεβαιότητες όσον αφορά τόσο τις µετρήσεις όσο και τη σηµασία τους και, συνεπώς, ορισµένες επιφάνειες µπορεί να απορριφθούν λανθασµένα όταν µετρώνται µόνον τα κενά Βάθος της υφής Το βάθος υφής (ΤD) µετρούµενο σύµφωνα µε την ογκοµετρική µέθοδο (βλέπε παράγραφο 4.3 παρακάτω) θα πρέπει είναι: TD 0,4 mm 2.4. Οµοιογένεια της επιφάνειας Θα πρέπει να καταβάλλονται όλες οι πρακτικά δυνατές προσπάθειες για να εξασφαλίζεται ότι, εντός της περιοχής δοκιµής, η επιφάνεια κατασκευάζεται όσο το δυνατό περισσότερο οµοιογενής. Η απαίτηση αυτή περιλαµβάνει την υφή και την περιεκτικότητα σε κενά, αλλά πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι, αν η διαδικασία συµπίεσης µε οδοστρωτήρα συνεπάγεται αποτελεσµατικότερη συµπίεση σε ορισµένα µέρη παρά σε άλλα, η δοµή µπορεί να είναι διαφορετική και µπορεί επίσης να προκύψουν ανωµαλίες που θα δηµιουργούν εξογκώµατα Περίοδος δοκιµών Προκειµένου να εξακριβώνεται αν η επιφάνεια εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υφή και την περιεκτικότητα σε κενά ή την ηχοαπορρόφηση που προβλέπει το προκείµενο παράρτηµα, πρέπει να διεξάγονται περιοδικές δοκιµές στις επιφάνειες κατά τα ακόλουθα διαστήµατα:

18 L 211/42 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων α) Όσον αφορά την περιεκτικότητα σε εναποµένοντα κενά (VC) ή την ηχοαπορρόφηση (α): όταν η επιφάνεια είναι καινουργής, αν η επιφάνεια πληροί τις απαιτήσεις όταν είναι καινουργής, δεν απαιτείται περαιτέρω περιοδική δοκιµή. Αν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όταν είναι καινουργής, αυτό µπορεί να συµβεί αργότερα δεδοµένου ότι, µε την πάροδο του χρόνου, οι επιφάνειες τείνουν προς την πλήρωση των κενών και την ισοπέδωση. β) Όσον αφορά το βάθος της υφής (TD): όταν η επιφάνεια είναι καινουργής, όταν αρχίζει η δοκιµή θορύβου (Σηµείωση: όχι νωρίτερα από τέσσερις εβδοµάδες µετά τη διάστρωση), στη συνέχεια, κάθε δώδεκα µήνες. 3. Σχεδιασµός της επιφάνειας δοκιµής 3.1. Περιοχή Κατά το σχεδιασµό της διάταξης του στίβου δοκιµής είναι σηµαντικό να εξακριβώνεται ότι, ως στοιχειώδης απαίτηση, η περιοχή την οποία διασχίζουν τα οχήµατα που κινούνται επί της λωρίδας δοκιµών καλύπτεται µε το οριζόµενο υλικό δοκιµής µε κατάλληλα περιθώρια για ασφαλή και πρακτική οδήγηση. Αυτό απαιτεί το πλάτος του στίβου να είναι τουλάχιστον 3 m και το µήκος του να υπερβαίνει τις γραµµές ΑΑ και ΒΒ τουλάχιστον κατά 10 m και στα δύο άκρα. Στο σχήµα 1 παρατίθεται σχέδιο κατάλληλου χώρου δοκιµών και σηµειώνεται η ελάχιστη περιοχή που θα διαστρώνεται και θα συµπιέζεται µηχανικά µε το οριζόµενο υλικό επιφάνειας δοκιµής. Σύµφωνα µε το παράρτηµα 5, προσάρτηµα 1, παράγραφος 3.2., οι δοκιµές διεξάγονται και από τις δύο πλευρές του οχήµατος. Αυτό µπορεί να γίνεται είτε µετρώντας µε δύο θέσεις µικροφώνων (ένα σε κάθε πλευρά του στίβου) και οδηγώντας προς µία διεύθυνση, είτε µετρώντας µε ένα µόνο µικρόφωνο από τη µία πλευρά του στίβου αλλά οδηγώντας το όχηµα προς τις δύο κατευθύνσεις. Αν χρησιµοποιείται η δεύτερη µέθοδος, τότε δεν υπάρχουν απαιτήσεις για την επιφάνεια της πλευράς του στίβου όπου δεν υπάρχει µικρόφωνο. Σχήµα 1 Στοιχειώδεις απαιτήσεις για το χώρο της επιφάνειας δοκιµής (Το σκιασµένο µέρος καλείται Χώρος οκιµής )

19 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/ Σχεδιασµός και ετοιµασία της επιφάνειας Βασικές απαιτήσεις σχεδιασµού Η επιφάνεια δοκιµής πρέπει να πληροί τέσσερις απαιτήσεις σχεδιασµού: Πρέπει να κατασκευάζεται από πυκνό ασφαλτόδεµα Η µέγιστη διάσταση των σκύρων πρέπει να είναι 8 mm (ανοχή από 6,3 mm έως 10 mm) Το πάχος του στρώµατος φθοράς πρέπει να είναι 30 mm Συνδετικό υλικό πρέπει να είναι άσφαλτος ποιότητος ευθείας εισχώρησης χωρίς τροποποίηση Κατευθυντήριες γραµµές για το σχεδιασµό Ως οδηγίες για τον κατασκευαστή της επιφάνειας, στο παρατίθεται κοκκοµετρική καµπύλη που προσφέρει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, στον πίνακα 1 δίδονται ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές για την επίτευξη της απαιτούµενης υφής και διάρκειας. Η κοκκοµετρική καµπύλη προέρχεται από τον ακόλουθο τύπο: P (% διερχόµενα) = 100(d/d max )1/2 όπου: d = µέγεθος τετραγωνικής οπής του κοσκίνου, σε mm d max =8mm για την κύρια καµπύλη =10mm για την κατώτερη καµπύλη ανοχής = 6,3 mm για την ανώτερη καµπύλη ανοχής Σχήµα 2: Κοκκοµετρική καµπύλη των αδρανών του ασφαλτοµίγµατος µε τις σχετικές ανοχές

20 L 211/44 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Πέραν των ανωτέρω, δίδονται και οι ακόλουθες συστάσεις: α) Το κλάσµα της άµµου (0,063 mm < διάσταση τετραγωνική οπής του κοσκίνου < 2 mm) πρέπει να περιλαµβάνει το πολύ 55 % φυσική άµµο και τουλάχιστον 45 % θραυστή άµµο. β) Η βάση και το υπόστρωµα αυτής πρέπει να εξασφαλίζουν καλή σταθερότητα και οµαλότητα σύµφωνα µε τις καλύτερες πρακτικές της οδοποιίας. γ) Τα σκύρα πρέπει να είναι θραυστά (100 % θραυστές επιφάνειες) και να αποτελούνται από υλικό υψηλής αντοχής στη θραύση. δ) Τα σκύρα που χρησιµοποιούνται στο µίγµα πρέπει να πλένονται. ε) εν πρέπει να χρησιµοποιούνται πρόσθετα σκύρα για την επιφάνεια. στ) Η σκληρότητα του συνδετικού υλικού, εκφραζόµενη ως τιµή PEΝ, πρέπει να είναι 40-60, ή και ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες της χώρας. Κατά κανόνα, χρησιµοποιείται το σκληρότερο δυνατό συνδετικό υλικό εφόσον συµβιβάζεται µε τη συνήθη πρακτική. ζ) Η θερµοκρασία του µίγµατος πριν από την κυλίνδρωση πρέπει να επιλέγεται κατά τρόπον ώστε η κυλίνδρωση να επιτυγχάνει την απαιτούµενη περιεκτικότητα σε εναποµένοντα κενά. Προκειµένου να αυξηθεί η πιθανότητα να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές των παραγράφων 2.1 έως 2.4 παραπάνω, πρέπει να µελετάται η συµπύκνωση όχι µόνο µε την κατάλληλη επιλογή της θερµοκρασίας ανάµιξης αλλά και µε τον κατάλληλο αριθµό διελεύσεων του οδοστρωτήρα και την επιλογή του τύπου του. Πίνακας 1 Κατευθυντήριες γραµµές σχεδιασµού Κατά συνολικό βάρος του µίγµατος Τιµές στόχοι Κατά µάζα των σκύρων Ανοχές Μάζα των σκύρων, κόσκινο τετραγωνικής οπής (SM) > 2 mm 47,6 % 50,5 % ± 5 Μάζα της άµµου 0,063 < SM < 2 mm 38,0 % 40,2 % ± 5 Μάζα του υλικού πλήρωσης SM < 0,063 mm 8,8 % 9,3 % ± 2 Μάζα του συνδετικού υλικού (άσφαλτος) 5,8 % N.A. ± 0,5 Μέγιστο µέγεθος των σκύρων 8 mm 6,3 10 Σκληρότητα του συνδετικού υλικού [βλέπε την παράγραφο 3.2.2, στ)] Συντελεστής επιταχυνόµενης στίλβωσης (PSV) > 50 Πυκνότητα σε σχέση µε την πυκνότητα Marshall 98 % 4. Μέθοδος δοκιµής 4.1. Μέτρηση της περιεκτικότητας σε εναποµένοντα κενά Για τις µετρήσεις αυτές, πρέπει να λαµβάνονται δοκίµια (καρότα) από το στίβο σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές θέσεις αρµονικώς κατανεµηµένες στην επιφάνεια δοκιµής µεταξύ των γραµµών ΑΑ και ΒΒ (βλέπε σχήµα 1). Προκειµένου να αποφευχθεί η ανοµοιογένεια και ανωµαλίες στα ίχνη των τροχών, τα δοκίµια δεν πρέπει να λαµβάνονται επί των ιχνών των τροχών αλλά κοντά σε αυτά. ύο δοκίµια (τουλάχιστον) πρέπει να λαµβάνονται κοντά στα ίχνη των τροχών και ένα δοκίµιο (τουλάχιστον) πρέπει να λαµβάνεται περίπου στο ήµισυ της απόστασης µεταξύ των ιχνών των τροχών και κάθε θέσης µικροφώνου. Αν υφίσταται υποψία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις οµοιογενείας (βλέπε την παράγραφο 2.4), πρέπει να λαµβάνονται δοκίµια από περισσότερες θέσεις εντός της περιοχής δοκιµής. Η περιεκτικότητα σε εναποµένοντα κενά καθορίζεται για κάθε δοκίµιο, στη συνέχεια δε υπολογίζεται η µέση τιµή από όλα τα δοκίµια και συγκρίνεται µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1. Επιπροσθέτως, κανένα µεµονωµένο δοκίµιο δεν πρέπει να έχει τιµή κενών υψηλότερη του 10 %. Υπενθυµίζεται στον κατασκευαστή της επιφάνειας δοκιµής το πρόβληµα το οποίο µπορεί να προκύψει όταν ο χώρος δοκιµής θερµαίνεται από σωληνώσεις ή ηλεκτρικά καλώδια και πρέπει να ληφθούν δοκίµια από το χώρο αυτό. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά έχοντας υπόψη τις θέσεις των µελλοντικών διατρήσεων για τη λήψη δειγµάτων. Συνιστάται να αφήνονται ορισµένες θέσεις διαστάσεων περίπου mm σε µέρη όπου δεν υπάρχουν σύρµατα ή σωλήνες ή όπου τα τελευταία είναι τοποθετηµένα αρκετά βαθιά ώστε να µην υφίσταται ζηµιές από τη λήψη δειγµάτων εκ του επιφανειακού στρώµατος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0220/2000 15/05/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Koινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 13 Απριλίου 2000 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 7 Σεπτεµβρίου 2000 1997/0348(COD) PE2 ***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 7 Σεπτεµβρίου 2000 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Bρυξέλλες, 23 Απριλίου /0348 (COD) C5-0130/2001 PE-CONS 3623/01 ENT 52 CODEC 298

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Bρυξέλλες, 23 Απριλίου /0348 (COD) C5-0130/2001 PE-CONS 3623/01 ENT 52 CODEC 298 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Bρυξέλλες, 23 Απριλίου 2001 1997/0348 (COD) C5-0130/2001 ENT 52 CODEC 298 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Oδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2011 COM(2011) 120 τελικό 2011/0053 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα ελαστικά των µηχανοκινήτων οχηµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων χρηστών των οδών ***I

Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων χρηστών των οδών ***I P5_TA(2003)0331 Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων χρηστών των οδών ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158), P5_TA(2002)0529 Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την παρακολούθηση και την αναφορά δεδοµένων ταξινόµησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4296 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4296 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10784/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENT 164 ENV 655 MI 527 DELACT 116 Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005L0066 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 317/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Μόνο τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 907 Κ.Δ.Π. 224/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΑΑΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97(1) ΤΟΥ 2001) Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34901/3277/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα