ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Κλαδικής Επιτροπής Πιστοποίησης Σκυροδέµατος: Κλαδική Επιτροπή Πιστοποίησης Σκυροδέµατος Ηµεροµηνία σύνταξης/ τροποποίησης : Ηµεροµηνία έγκρισης:

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 3. ΑΙΤΗΣΗ 3 4. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 7 6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 01/01/ Σελίδα 2 από 10

3 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αυτός ο Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης ο οποίος εγκρίθηκε από την Κλαδική Επιτροπή Πιστοποίησης Σκυροδέµατος µε την υπ αριθµ. 1-00/ απόφασή της, εκδίδεται σε εφαρµογή της Υ.Α.22792/509/ , ΦΕΚ 708/Β/ ιαδικασίες Πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης Α.Ε. και αφορά στη χορήγηση Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης στο Εργοστασιακό Σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. 2. ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1. Τα όργανα διαχείρισης του Συστήµατος Πιστοποίησης του Εργοστασιακού Σκυροδέµατος αναφέρονται στην παράγραφο 11 του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε Σύµφωνα µε την υπ αριθµ / απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης συγκροτείται Κλαδική Επιτροπή Πιστοποίησης Σκυροδέµατος, η οποία αποτελείται από επτά (7) µέλη. 3. ΑΙΤΗΣΗ Η αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ, σε έντυπο που χορηγείται από τη ιεύθυνση Πιστοποίησης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: - Περιγραφή του προϊόντος, την πιστοποίηση του οποίου ζητά ο παραγωγός (προέλευση και χαρακτηριστικά υλικών που συµµετέχουν στη σύνθεση του τελικού προϊόντος, µελέτες σύνθεσης ανά κατηγορία του τελικού προϊόντος, χαρακτηριστικά για την αναγνώριση του προϊόντος, κλπ.).ο παραγωγός υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση για τις µονάδες και τις κατηγορίες C που επιθυµεί να πιστοποιήσει και αναφέρονται στον Πίνακα 2.2 του ΚΤΣ Περιγραφή της γενικής οργάνωσης της µονάδας ή των µονάδων παραγωγής, καταλόγους του συνόλου των παραγοµένων προϊόντων, πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος (λατοµεία, πρώτες ύλες). Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης χορηγείται µόνο για τις κατηγορίες C που πιστοποιούνται ανά µονάδα παραγωγής σύµφωνα µε την αίτηση. - Περιγραφή του Συστήµατος Ποιότητας της µονάδας παραγωγής (καθορισµός υπευθύνου, σχετικές διαδικασίες, κλπ.). - ήλωση για το εργαστήριο το οποίο διενεργεί τους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας. - Αποδεικτικά καταβολής του αρχικού κόστους. - Συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία κατά περίπτωση µπορεί να ζητήσει ο ΕΛΟΤ,εφόσον τα κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση. 01/01/ Σελίδα 3 από 10

4 4. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Ο αρχικός έλεγχος έχει σκοπό να διαπιστώσει αν ο παραγωγός είναι σε θέση να παράγει εργοστασιακό σκυρόδεµα σταθερής ποιότητας και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο τυποποιητικά έγγραφα του Παραρτήµατος Α και στον παρόντα Κανονισµό ιαδικασία Ο αρχικός έλεγχος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) Αρχική επιθεώρηση. β) Αρχικές δοκιµές. Η αρχική επιθεώρηση διενεργείται σε κάθε µονάδα παραγωγής. Οι αρχικές δοκιµές διενεργούνται για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος του οποίου ζητείται η πιστοποίηση, σε κάθε µονάδα παραγωγής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων του Παραρτήµατος Α Αρχική επιθεώρηση Η ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αξιολογεί το Σύστηµα Ποιότητας του παραγωγού µε βάση το ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Β, που βασίζεται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002 και το ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Γ. Εφόσον το Σύστηµα Ποιότητας της µονάδας παραγωγής έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ, ή άλλον φορέα µέλος του IQNET, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002, δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται αξιολόγηση µε βάση το ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Γ Αξιολόγηση αρχικής επιθεώρησης Η αξιολόγηση της αρχικής επιθεώρησης γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων (ΠΠ Ε.01), παράγραφος Αρχικές δοκιµές Αρχικές δοκιµές εσωτερικού ελέγχου (αυτοελέγχου) Τα δείγµατα για τον εσωτερικό έλεγχο λαµβάνονται από τον παραγωγό στη µονάδα παραγωγής από τη βαρέλα αµέσως µετά την περιστροφή της στο µέγιστο των στροφών για τρία (3) λεπτά. Σε κάθε δείγµα εσωτερικού ελέγχου εκτελούνται στο εργαστήριο του παραγωγού οι προβλεπόµενες στον ΚΤΣ-97 δοκιµές. 01/01/ Σελίδα 4 από 10

5 Ειδικώτερα όσον αφορά τον έλεγχο της αντοχής σε θλίψη ισχύουν τα εξής: Πραγµατοποιείται σε δοκίµια που παρασκευάζονται, συντηρούνται και ελέγχεται η αντοχή τους στη θλίψη στις είκοσι οχτώ (28) ηµέρες, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις ΣΚ-303 και ΣΚ-304. Οι τιµές από τους ελέγχους της αντοχής σε θλίψη στις είκοσι οχτώ (28) ηµέρες, θα παρουσιάζονται µε καµπύλες Χ 3, Χ 36, f ck, f a κ.λ.π. σύµφωνα µε τον ΚΤΣ-97, σε θεωρηµένα µητρώα. Τα µητρώα αυτά θα είναι αριθµηµένα και κάθε σελίδα τους θα είναι διαµορφωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζονται µε σαφήνεια τα ακόλουθα: - κατηγορία του σκυροδέµατος - ταυτοποίηση των δοκιµίων - ηµεροµηνία παρασκευής - ηµεροµηνία ελέγχου - αντοχή σε θλίψη - κάθιση - πελάτης - έργο. Ο αυτοέλεγχος θα αρχίσει µε την αρχική επιθεώρηση, θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών συνεχούς παραγωγής και θα γίνεται ως εξής : - Κάθε µέρα παραγωγής γίνεται ένας τουλάχιστον έλεγχος αντοχής για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που πρόκειται να πιστοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, κατά την περίοδο των τεσσάρων (4) µηνών, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον τριάντα (30) έλεγχοι αντοχής για κάθε πιστοποιούµενη κατηγορία. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω δοκιµών εσωτερικού ελέγχου, τα αποτελέσµατα θα πρέπει να κοινοποιηθούν άµεσα στον ΕΛΟΤ Αρχικές δοκιµές εξωτερικού ελέγχου Το δείγµα για τον εξωτερικό έλεγχο, λαµβάνεται στη µονάδα παραγωγής από τη σφραγισµένη βαρέλα αµέσως µετά την περιστροφή της στο µέγιστο των στροφών για τρία (3) λεπτά, από επιθεωρητή του ΕΛΟΤ, παρουσία εκπροσώπου του εργοστασίου. Κατά την περίοδο του αρχικού ελέγχου (τέσσερις µήνες), σε κάθε µονάδα διενεργούνται δύο (2) δειγµατοληψίες το µήνα, για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος (C 16/20 και άνω) που πρόκειται να πιστοποιηθεί. Σε κάθε δειγµατοληψία λαµβάνονται έξι (6) δοκίµια (τρία (3) για το εξωτερικό εργαστήριο και τρία (3) για το εργαστήριο του παραγωγού) από τρεις διαφορετικές τυχαίες βαρέλες (δύο δίδυµα δοκίµια ανά βαρέλα). Κατά τη δειγµατοληψία ελέγχονται στη µονάδα παραγωγής όλες οι δοκιµές που προβλέπονται στο ΚΤΣ-97 και διενεργείται ο έλεγχος των δοκιµίων αυτοελέγχου 01/01/ Σελίδα 5 από 10

6 παρουσία του επιθεωρητή του ΕΛΟΤ. Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού. Η δειγµατοληψία γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτηµα Ε του παρόντος Κανονισµού. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποστέλλονται από τα δύο εργαστήρια (εξωτερικό εργαστήριο και εργαστήριο του παραγωγού) στον ΕΛΟΤ, µέσα σε σαράντα ηµέρες από την ηµεροµηνία της δειγµατοληψίας. Ο ΕΛΟΤ κοινοποιεί στον παραγωγό τα αποτελέσµατα του εξωτερικού εργαστηρίου σε δέκα ηµέρες από τη λήψη τους, εφόσον έχει ήδη λάβει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του παραγωγού Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αρχικών δοκιµών Η περίοδος αξιολόγησης των αρχικών δοκιµών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου είναι τέσσερις µήνες. Τα αποτελέσµατα του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος του παρόντος Κανονισµού. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις τότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία (παραγρ ) Αξιολόγηση αρχικού ελέγχου Εφόσον τα αποτελέσµατα του αρχικού ελέγχου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού, τότε εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, ανά µονάδα και ανά πιστοποιηµένη κατηγορία C. Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης είναι τριετής. 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 5.1 Μελέτη Σύνθεσης Ο παραγωγός υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα τον ΕΛΟΤ κάθε φορά που αλλάζει την µελέτη σύνθεσης Σύστηµα Ποιότητας Είναι απαραίτητο ο παραγωγός των προϊόντων, για τα οποία ζητείται πιστοποίηση, να εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας Έλεγχοι που διενεργεί ο παραγωγός Η σταθερότητα της συµµόρφωσης της παραγωγής εξασφαλίζεται µε: α. Τον έλεγχο της παραγωγής 01/01/ Σελίδα 6 από 10

7 β. Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών ελέγχου στην παραγωγή. Οι δοκιµές που προβλέπονται από τους παραπάνω ελέγχους εκτελούνται στο εργαστήριο της µονάδας παραγωγής µε ευθύνη του παραγωγού. Τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών καταχωρούνται οµαδοποιηµένα κατά χρονική περίοδο, κατηγορία αντοχής και είδος δοκιµής σε έντυπα δοκιµών, τα οποία ελέγχονται κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων από εκπροσώπους του ΕΛΟΤ. Η δειγµατοληψία για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ελέγχων καθώς και τα κριτήρια αποδοχής και απόρριψης καθορίζονται µε βάση τον ΚΤΣ-97. Οι µέθοδοι δοκιµών για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών κατά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις µεθόδους που περιγράφονται στον ΚΤΣ Έλεγχος ηµερήσιας παραγωγής Για κάθε κατηγορία εργοστασιακού σκυροδέµατος, διενεργούνται όλοι οι απαιτούµενοι έλεγχοι από τον ΚΤΣ Ο παραγωγός υποχρεούται να έχει καταγραφικά τόσο στην συσκευή ελέγχου των δοκιµίων όσο και στο σύστηµα ανάµιξης στην παραγωγή. Επίσης οι µήτρες που χρησιµοποιούνται για τα δοκίµια εξωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να είναι διακριβωµένες. 6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1. Αντικείµενο Αντικείµενο των ελέγχων είναι: α) Η επιθεώρηση της ορθής εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας µία φορά το χρόνο. β) Η συνεχής επιβεβαίωση της συµµόρφωσης των πιστοποιηµένων προϊόντων µε τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-97 και του παρόντος Κανονισµού, µέσω του ελέγχου της παραγωγής σε µακροχρόνια βάση. γ) Η εποπτεία της ορθής χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης. δ) Η διενέργεια δειγµατοληψίας και δοκιµών ελέγχου σε εξωτερικό εργαστήριο Έλεγχοι Οι έλεγχοι των πιστοποιηµένων προϊόντων, για κάθε µονάδα, πραγµατοποιούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές το χρόνο, συµπεριλαµβανοµένης της ετήσιας επιθεώρησης του Συστήµατος Ποιότητας Ετήσια επιθεώρηση του Συστήµατος Ποιότητας 01/01/ Σελίδα 7 από 10

8 ιενεργείται µία φορά τον χρόνο. Αντικείµενο της επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση της εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας από τον παραγωγό, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Έλεγχος της παραγωγής σε µακροχρόνια βάση Συνεχής εσωτερικός έλεγχος (αυτοέλεγχος) Κατά τον αυτοέλεγχο τηρούνται τα ακόλουθα: - Κάθε µέρα παραγωγής γίνεται ένας τουλάχιστον έλεγχος αντοχής για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που έχει πιστοποιηθεί. - Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγµατοποιούνται τουλάχιστον τριάντα (30) έλεγχοι αντοχής ετησίως, για κάθε πιστοποιηµένη κατηγορία Αξιολόγηση Τα αποτελέσµατα του αυτοελέγχου θεωρούνται ικανοποιητικά, όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια του Παραρτήµατος του παρόντος Κανονισµού Συνεχής εξωτερικός έλεγχος Μετά τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης διενεργείται µία δειγµατοληψία το µήνα για κάθε πιστοποιηµένη κατηγορία σκυροδέµατος σε κάθε µονάδα παραγωγής. Σε κάθε δειγµατοληψία λαµβάνονται έξι (6) δοκίµια (τρία (3) για το εξωτερικό εργαστήριο και τρία (3) για το εργαστήριο του παραγωγού) από τρεις διαφορετικές τυχαίες βαρέλες (δύο δίδυµα δοκίµια ανά βαρέλα). Η δειγµατοληψία γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτηµα Ε του παρόντος Κανονισµού. Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο γίνεται και έλεγχος του σκυροδέµατος στο έργο, από επιθεωρητή του ΕΛΟΤ, παρουσία εκπροσώπου του εργοστασίου παραγωγής, µε λήψη δοκιµίων και έλεγχο της κάθισης, σύµφωνα µε τις ΣΚ-350 και ΣΚ-309. Οι αντοχές αυτών των δοκιµίων θα αξιολογούνται µε το κριτήριο Α ή το κριτήριο Β του ΚΤΣ-97 και η κάθιση θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στο όριο που ορίζει η παράγραφος 8.6 του ΚΤΣ-97. Αυτά τα δοκίµια θα είναι ανεξάρτητα από τα δοκίµια του συνήθους εξωτερικού ελέγχου αυτού του Κανονισµού. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου γίνεται σύµφωνα µε τη παράγραφο 6.3 του παρόντος Κανονισµού Αξιολόγηση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται µετά την υπογραφή της σύµβασης Η περίοδος αξιολόγησης των αποτελεσµάτων για τον συνεχή έλεγχο της παραγωγής σε µακροχρόνια βάση είναι το κυλιόµενο δωδεκάµηνο. 01/01/ Σελίδα 8 από 10

9 Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος του παρόντος Κανονισµού, από την ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ. Η ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ στο τέλος κάθε περιόδου αξιολόγησης συντάσσει έκθεση την οποία αποστέλλει στον παραγωγό και στην οποία εµφαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα αυτοελέγχου του παραγωγού, τα αποτελέσµατα του εγκεκριµένου εργαστηρίου στα δείγµατα εξωτερικού ελέγχου και τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης. Εάν τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η παραγωγή µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών σκυροδέµατος δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα κάτωθι µέτρα: α) αν εντοπιστούν µη συµµορφώσεις κατά την εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά, ο παραγωγός δεσµεύεται για την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών εντός τριών µηνών, µετά την παρέλευση των οποίων ο ΕΛΟΤ πραγµατοποιεί νέα επιθεώρηση για την επαλήθευση αυτών. Αν δεν είναι ικανοποιητικές οι διορθωτικές ενέργειες, ανάλογα µε την σοβαρότητα των αποκλίσεων (π.χ. καταλληλότητα υλικών, µελέτη σύνθεσης κ.λ.π.), ο ΕΛΟΤ µπορεί να προβεί σε προσωρινή ή οριστική ανάκληση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΠΠ Ε.01. β) αν τα αποτελέσµατα είναι εκτός ορίων, η ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ κάνει έγγραφη παρατήρηση στον παραγωγό και αυξάνεται η συχνότητα δειγµατοληψίας του ΕΛΟΤ από µία σε δύο φορές το µήνα. Ο αυξηµένος έλεγχος ισχύει για διάστηµα δύο µηνών. Αν κατά την διάρκεια των δύο µηνών τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, ο ΕΛΟΤ επιστρέφει στην αρχική συχνότητα δειγµατοληψίας (δώδεκα (12) φορές ανά έτος). Εάν τα αποτελέσµατα συνεχίζουν να µην συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού, ο ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα να αποσύρει το δικαίωµα χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από τον παραγωγό. γ) σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του ελέγχου στο έργο δεν συµµορφώνονται µε τα κριτήρια Α ή Β του ΚΤΣ-97 ή δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις ως προς την κάθιση που ορίζει ο ΚΤΣ-97, ο ΕΛΟΤ προβαίνει σε επανάληψη του ελέγχου στο έργο, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο Εάν και πάλι τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά, τότε ο ΕΛΟΤ θα εξετάσει την περίπτωση αφαίρεσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης. δ) στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης για να χορηγηθεί ξανά το Πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση στην ιεύθυνση Πιστοποίησης και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4. 01/01/ Σελίδα 9 από 10

10 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο δικαιούχος του Σήµατος και/ή Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που καθορίζονται από τον Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε.01. Ειδικότερα υποχρεούται για την ορθή σήµανση όλης της παραγωγής των πιστοποιηµένων προϊόντων του που θα διαθέσει στην αγορά, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 8 του παρόντος Κανονισµού. Σε περίπτωση που ο παραγωγός επιθυµεί την πιστοποίηση νέας κατηγορίας C που δεν περιλαµβάνεται στην αίτησή του, υποχρεούται να το δηλώσει εγγραφώς στον ΕΛΟΤ. Στη περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της παράγραφο 4 εκτός των παραγράφων και ΣΗΜΑΝΣΗ 8.1. Περιγραφή του Σήµατος Το σήµα αποτελείται από τον λογότυπο του ΕΛΟΤ συνοδευόµενο από τις ενδείξεις: επωνυµία επιχείρησης µονάδα παραγωγής κατηγορία Σκυροδέµατος που έχει πιστοποιηθεί κωδικός αριθµός που χορηγεί ο ΕΛΟΤ για το συγκεκριµένο προϊόν Αναγραφή του Σήµατος Ο δικαιούχος οφείλει να αναγράφει το Σήµα που περιγράφεται στην παράγραφο 8.1 στα δελτία αποστολής που αφορούν τις πιστοποιηµένες κατηγορίες εργοστασιακού σκυροδέµατος. 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 9.1. Οι οικονοµικοί όροι για την απονοµή του Σήµατος/Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, περιγράφονται στην παράγραφο 17 του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε Καθορισµός του γ (ΜΕΚ) Το γ ορίζεται για το πεδίο εφαρµογής αυτού του Κανονισµού ίσο µε 0.5ο/οο Καθορισµός του ω (ΜΕΚ) Το ω (κόστος παραγωγής των πωλουµένων κατ έτος ποσοτήτων σκυροδέµατος που θα πιστοποιηθούν) υπολογίζεται µε τιµή µονάδος 36 ΕΥΡΩ/m 3 01/01/ Σελίδα 10 από 10

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΡΑ 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα