"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE""

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο

2 Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο Η Γενιά G Άδεια Χριςθσ: Αναφορά Δθμιουργοφ - Μθ Εμπορικι Χριςθ - Ραρόμοια Διανομι CC BY-NC-SA Αυτι θ άδεια επιτρζπει ςτουσ άλλουσ να αναμειγνφουν, να τροποποιοφν, και να δθμιουργοφν πάνω ςτο δικό ςασ ζργο, κατά μθ-εμπορικό τρόπο, αρκεί να ςασ πιςτϊνουν για τθν αρχικι δθμιουργία κι να υπαγάγουν τισ νζεσ τουσ δθμιουργίεσ υπό τουσ ίδιουσ όρουσ. Δείτε τθν Εκχϊρθςθ Άδειασ Προβολι νομικοφ κϊδικα 1

3 «Ερχόμενοι λοιπόν ςιμερα αντιμζτωποι με τόςεσ προκλιςεισ, ζχει νόθμα να αναρωτθκοφμε: Τι κα ζκανε θ Google; Στο μάνατημεντ, ςτο εμπόριο, ςτισ ειδιςεισ, ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, ςτθ βιομθχανικι παραγωγι, ςτο μάρκετινγκ, ςτισ βιομθχανίεσ υπθρεςιϊν, ςτισ επενδφςεισ, ςτθν πολιτικι, ςτθ διακυβζρνθςθ, ακόμα και ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ κρθςκεία, θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα είναι το κλειδί που επιτρζπει τθν πλοιγθςι μασ ςε ζναν κόςμο που ζχει αλλάξει δραςτικά και για πάντα» Ο Jeff Jarvis είναι ζνασ «πολυδιάςτατοσ» άνκρωποσ με μεγάλθ εμπειρία ςτο πεδίο των media. Διατθρεί ζνα από τα πιο διάςθμα και ζγκυρα blog για το Διαδίκτυο και τα Μζςα, το Buzzmachine.com ενϊ ταυτόχρονα διδάςκει, αρκρογραφεί, είναι ςφμβουλοσ ςε κζματα δθμοςιογραφίασ. Αποφάςιςα να ςασ παρουςιάςω αυτό το βιβλίο διότι: είμαι απόλυτα ςφμφωνθ με το perspective του ςυγγραφζα το οποίο είναι ότι δεν πρζπει να εςτιαηόμαςτε ςτα προβλιματα αλλά ςτισ λφςεισ και ςτισ ευκαιρίεσ ο τρόποσ που γράφει ο Jeff Jarvis είναι άμεςοσ, απλόσ, κατανοθτόσ he is blogging!!! Αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελζςει ζναν οδθγό τόςο για τισ επιχειριςεισ όςο και για τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςε «αδιζξοδο» και κζλουν να δθμιουργιςουν κάτι καινοφριο, ζνα start-up Είναι ζνα βιβλίο που αφορά τθ ςχζςθ τθσ κοινωνίασ με το Διαδίκτυο και παρουςιάηει τισ ραγδαίεσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν κακθμερινά και πϊσ μποροφμε αυτζσ να τισ «εκμεταλλευτοφμε» Το βιβλίο είναι δομθμζνο με ζναν τρόπο που βοθκά τον αναγνϊςτθ να κατανοιςει τον τρόπο που λειτουργεί θ Google και ςτθ ςυνζχεια του δίνει τθ δυνατότθτα να ανακαλφψει πϊσ κα μποροφςε ο «τρόποσ» τθσ Google να εφαρμοςτεί ςτο κόςμο των επιχειριςεων και τθσ κακθμερινισ ηωισ. Τζλοσ, γίνεται αναφορά ςτο κατά πόςο θ Googleςκζψθ επθρεάηει τισ ηωζσ μασ όςο και το μζλλον τθσ Γενιάσ τθσ Google. Η παρουςίαςθ του βιβλίου λοιπόν κα ακολουκιςει αυτι τθ δομι διότι κεωρϊ ότι είναι φιλικι προσ τον αναγνϊςτθ και αρκετά ξεκάκαρθ ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ που κζλει να μεταφζρει ο ςυγγραφζασ. Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν με μία γνωριμία με τον «τρόπο» τθσ Google: Η Google ςτο τιμόνι Νζα ςχζςθ: Δϊςτε ςτουσ ανκρϊπουσ τον ζλεγχο και αυτοί κα τον χρθςιμοποιιςουν. 2

4 Ο χειρότεροσ πελάτθσ ςου είναι ο καλφτεροσ φίλοσ ςου Ο καλφτεροσ πελάτθσ ςου είναι ςυνεργάτθσ ςου Νζα Αρχιτεκτονικι: Το λινκ αλλάηει τα πάντα. Το λινκ και θ αναηιτθςθ δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για να εντοπιςτοφν τα πάντα και να ςυνδεκοφν όλοι με όλουσ. Τϊρα όλοι μποροφν να μιλιςουν και όλοι μποροφν να ακοφςουν. Αυτι θ δομι διαμορφϊνει εκ νζου το εμπόριο, το μάρκετινγκ, τθν πολιτικι, τθ διακυβζρνθςθ, τθν εκπαίδευςθ, ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Κάνε ότι καλφτερο μπορείσ και για τα υπόλοιπα κάνε λινκ Η εξυπθρζτθςθ ςτοχευμζνων μαηϊν με ειδικά ενδιαφζροντα είναι το μζλλον. Μπεσ ςε ζνα δίκτυο Οι επιχειριςεισ επικυμοφν να ζχουν ιδιόκτθτουσ πελάτεσ, να ελζγχουν τθ διακίνθςθ, να κάνουν αποκλειςτικζσ ςυμφωνίεσ, να αποκλείουν τουσ ανταγωνιςτζσ και να κρατοφν εμπορικά μυςτικά. Το διαδίκτυο ανατινάηει όλα αυτά τα ςθμεία του ελζγχου, γιατί αποςτρζφεται τον ςυγκεντρωτιςμό. Απεχκάνεται τθ μυςτικότθτα και επιβραβεφει τθν ανοιχτοςφνθ. Στθριχτείτε ςτουσ χριςτεσ και όχι ςτα χριματα. Το χριμα ακολουκεί τουσ καταναλωτζσ Ζςοδα από: διαφιμιςθ, πωλιςεισ ειςιτθρίων, πωλιςεισ ςυναφϊν εμπορευμάτων ι από τθν αξία που κα ζχει αποκτθκεί μζςω του δικτφου-από πλθροφορίεσ δθλαδι που μποροφν να πουλθκοφν. Σχεδίαςε τα δίκτυά ςου από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ: Επιχείρθςθ με όλεσ τισ ςχζςεισ τθσ: πελάτεσ, προμθκευτζσ, ειδικοφσ μάρκετινγκ, νομοκζτεσ, ανταγωνιςτζσ. Δίκτυο από τθν πλευρά των πελατϊν και δεσ που χωράσ εςφ, που βρίςκεςαι. Προςωπικό δίκτυο μζςα και ζξω από τθν επιχείρθςθ και τθ βιομθχανία ςου. Σχεδίαςε τθν επιχείρθςθ όχι ςαν ζνα ςυμπαγι οργανιςμό ςτο κζντρο του διαγράμματοσ αλλά ςαν ζνα δίκτυο με πολλζσ ςυνδζςεισ. Σε κάκε ςφνδεςθ, ςθμείωςε που ανταλλάςςεται και που αποκτάται αξία. Εξζταςε πϊσ μποροφν να μεγεκυνκοφν αυτά τα δίκτυα. Τοποκζτθςε τον εαυτό ςου ςε ζνα ςφννεφο ςυνδζςεων το οποίο φωτίηεται κάκε φορά που γίνεται ζνα λινκ, ϊςτε το ςφννεφο να γίνεται πιο μεγάλο, πιο πυκνό, πιο φωτεινό και να ζχει μεγαλφτερθ αξία. Τότε ο κόςμοσ ςου κα αρχίςει να μοιάηει με τθ Google. Γίνε πλατφόρμα 3

5 Η πλατφόρμα βοθκά τουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν μόνοι τουσ προϊόντα, δουλειζσ, κοινότθτεσ και δίκτυα. Κι όταν είναι ανοιχτζσ και ςυνεργάςιμεσ επιτρζπουν ςτουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ να δίνουν αξία ςε αυτζσ τισ πλατφόρμεσ. Σκζψου το μοίραςμα-διανομι «Affiliate program», «πρόγραμμα ςυμβεβλθμζνων». Πουλάει το κοινό!!! Θζλεισ να διανζμεςαι, μετά να ςυνακροίηεςαι και μετά να διανζμεςαι ξανά. Θζλεισ απλϊσ να ςε βρίςκουν. Νζα Δθμοςιότθτα Εάν δεν μποροφν να ςε αναηθτιςουν δεν κα ςε βρουν Τθν ιςτοςελίδα κα πρζπει να τθ ςκζφτεςαι ςαν ζνα ςφνολο απαντιςεων ςε κάκε πικανι ερϊτθςθ που μπορείσ να φανταςτείσ, κακεμιά τουσ τοποκετθμζνθ ςε μια ςελίδα, κακαρά και απλά διατυπωμζνθ, ϊςτε τόςο το Google όςο και οι πολυάςχολοι αναγνϊςτεσ να μποροφν να τθ βρίςκουν και να τθν αναγνωρίηουν ςτθ ςτιγμι. Πλοι χρειάηονται το GoogleJuice Όςα περιςςότερα λινκ, κλικ και μνείεσ παίρνεισ τόςο πιο ψθλά ανεβαίνεισ ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ του Google, γεγονόσ που ςου δίνει τθν προοπτικι για ακόμα περιςςότερα κλικ. Ο πλοφςιοσ γίνεται πλουςιότεροσ και το Google πιο Google. Η ηωι είναι δθμόςια, το ίδιο και οι επιχειριςεισ Το να ηεισ ςιμερα δθμόςια είναι κζμα εφλογου ατομικοφ ςυμφζροντοσ. Οι πελάτεσ ςου είναι το διαφθμιςτικό πρακτορείο ςου Οι φίρμεσ είναι άνκρωποι. Ζνασ καλόσ λόγοσ μεταδίδεται τόςο όςο και μια διαφιμιςθ. Η ανάπτυξθ ζρχεται όχι μζςα από τισ τθλεοπτικζσ διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ αλλά δια ςτόματοσ των ικανοποιθμζνων πελατϊν. Η εξυπθρζτθςθ πελατϊν είναι το νζο Μάρκετινγκ. Το να ακοφμε τουσ πελάτεσ μασ είναι ςτθν πραγματικότθτα θ πιο τζλεια μορφι μάρκετινγκ που κα μποροφςαμε να ζχουμε. Όλα ςυνδζονται με τισ ςχζςεισ ςε δθμόςιο επίπεδο. Νζα Κοινωνία Κομψι οργάνωςθ 4

6 Δεν ξεκινάσ μία κοινότθτα. Οι κοινότθτεσ υπάρχουν και ιδθ κάνουν αυτά που κζλουν να κάνουν. Η ερϊτθςθ που πρζπει να κζςεισ είναι πϊσ μπορείσ να τισ βοθκιςεισ να κινθκοφν καλφτερα. Με το διαδίκτυο μποροφμε να οργανωνόμαςτε χωρίσ οργανιςμοφσ. Το κλειδί για τθν προςφορά κομψισ οργάνωςθσ ςε άτομα ι ομάδεσ είναι να αφινεισ τουσ άλλουσ να χρθςιμοποιοφν το εργαλείο με τον τρόπο που επικυμοφν. Αυτοί ξζρουν ποιεσ είναι οι ανάγκεσ τουσ. Επιπλζον, θ ανοιχτοςφνθ και θ ευελιξία επιτρζπουν να ςχθματιςτοφν ακόμα περιςςότερεσ ομάδεσ. Νικθτισ κα είναι εκείνοσ που κα βρει τον τρόπο να προςφζρει κομψι οργάνωςθ ςτο ανοργάνωτο κοινωνικό δίκτυο όπωσ είναι ιδθ το διαδίκτυο. Η οργάνωςθ είναι επιχειρθματικό μοντζλο. Κοίταξε τισ κοινότθτεσ γφρω ςου-όχι τισ κοινότθτεσ που ξεκινάσ εςφ αλλά τισ κοινότθτεσ που υπθρετείσ. Αυτι είναι θ νζα παγκόςμια τάξθ του Google, του Facebook και του graigslist. Νζα Οικονομία: Το μικρό είναι το νζο μεγάλο Μια μικρι εταιρία μπορεί να γίνει γριγορα βιομθχανία, χρθςιμοποιϊντασ το εργοςτάςιο και το δίκτυο διανομισ κάποιου άλλου και πουλϊντασ ςε μια παγκόςμια αγορά που βρίςκει τα προϊόντα τθσ μζςω του Google. Αυτό που άλλαξε είναι ο οριςμόσ του «αρκετά μεγάλου»-αρκετά μεγάλου για να βγάλεισ χριματα, αρκετά μεγάλου για να επιβιϊςεισ και να επιτφχεισ. O Mark Potts είπε: ίςωσ ο μοναδικόσ τρόποσ για να πετφχεισ όντασ μικρόσ είναι να γίνεισ μζροσ κάποιου μεγαλφτερου: ενόσ δικτφου δθλαδι. Το μεγάλο ζχει ακόμα τθ κζςθ του. Η ςχζςθ μεταξφ μικροφ και μεγάλου είναι που εξελίςςεται. Γίνε μικρόσ αλλά ςκζψου με μεγάλο τρόπο! (Godin) Η οικονομία μετά τθ ςπανιότθτα Η ςπανιότθτα αφοροφςε τον ζλεγχο: εκείνοι που είχαν τον ζλεγχο ενόσ ςπάνιου πόρου μποροφςαν και να τον τιμολογιςουν. Πλζον δεν είναι δυνατό να διατθρθκεί αυτι θ ςπανιότθτα τθσ πλθροφορίασ. Η Google μασ διδάςκει ότι πρζπει να ψάχνουμε για ευκαιρίεσ εκεί όπου βλζπουμε προκλιςεισ. Πάνω ςτθν ανάγκθ κοςκινίςματοσ μποροφν να αναπτυχκοφν επιχειριςεισ: εμπορικζσ ιςτοςελίδεσ που βρίςκουν το καλφτερο εμπόρευμα, δθμοςιογραφικζσ που διαβάηουν για εμάσ και υπθρεςίεσ διαςκζδαςθσ που ςυγκεντρϊνουν τισ κριτικζσ του 5

7 πλικουσ. Το διαδίκτυο ςκοτϊνει τθ ςπανιότθτα και δθμιουργεί ευκαιρίεσ μζςα ςτθν αφκονία. Η Google ζχει ανακαλφψει ζνα επιχειρθματικό μοντζλο που βαςίηεται ςτθ δθμιουργία, τθν εκμετάλλευςθ και τθ διαχείριςθ τθσ ΑΦΘΟΝΙΑΣ: όςο περιςςότερο περιεχόμενο διατίκεται ςε αυτιν για να το οργανϊςει και όςο περιςςότερα ςθμεία τθσ παραχωροφνται για να τοποκετιςει τισ διαφθμίςεισ τθσ, τόςο το καλφτερο. Αν θ επιχείρθςι ςου είναι δομθμζνθ πάνω ςτθ ςπανιότθτα-και οι περιςςότερεσ είναι-πρζπει και εςφ να αναρωτθκείσ πϊσ μπορείσ να διαχειριςτείσ και να εκμεταλλευτείσ τθν αφκονία. Μπεσ ςτον ανοικτό κϊδικα, ςτθν οικονομία του δϊρου Η μαηικι αγορά είναι νεκρι, ηιτω θ μάηα των εξειδικευμζνων αγορϊν Η διευκόλυνςθ, θ οργάνωςθ και θ κεφαλαιοποίθςθ τθσ αφκονίασ δθμιουργεί νζεσ ευκαιρίεσ. Τι αντικακιςτά τθ μάηα? Μα το ςφνολο τθσ μακριάσ ουράσ-θ μάηα των εξειδικευμζνων αγορϊν. Η Google εμπορευματοποιεί τα πάντα Ζχει μετατρζψει τθν εμπορευματοποίθςθ ςε κανονικι επιχειρθματικι ςτρατθγικι. Η οικονομία τθσ Google Στθν οικονομία τθσ Google οι εταιρίεσ δεν κα μεγαλϊνουν πια ωσ τθν κρίςιμθ μάηα τουσ δανειηόμενεσ ογκϊδθ κεφάλαια για να κάνουν ογκϊδεισ εξαγορζσ-όχι τουλάχιςτον ςτο προβλεπτό μζλλον. Απεναντίασ, κα πρζπει να μάκουν από τθν Google να μεγαλϊνουν χτίηοντασ πλατφόρμεσ. Πλατφόρμεσ που βοθκοφν και τουσ άλλουσ να ευθμεριςουν. Ζτςι, θ ανάπτυξθ κα ζρκει λιγότερο από τθν ιδιοκτθςία παγίων και τθ ςυςςϊρευςθ όλου του ρίςκου εκεί, και περιςςότερο από τθν ζνταξθ των ανκρϊπων ςε δίκτυα ϊςτε να παραγάγουν τισ δικζσ τουσ αξίεσ, να μειϊςουν το κόςτοσ τουσ και να διευρφνουν το ρίςκο τουσ. Αυτόσ είναι ο τρόποσ τθσ Google. Νζα Επιχειρθματικι Ρραγματικότθτα Τα μόρια είναι βάροσ Οι ενδιάμεςοι είναι καταδικαςμζνοι Απελευκερϊςτε τθν πλθροφορία που ζχει ςτομϊςει και κάντε τα πράγματα πιο ρευςτά. Σταμάτα να προςπακείσ να βγάλεισ χριματα επεμβαίνοντασ ςε ςυναλλαγζσ. Το δωρεάν είναι επιχειρθματικό μοντζλο 6

8 Είναι αδφνατο να ανταγωνιςτείσ το δωρεάν. Η πιο αποδοτικι αγορά είναι μια δωρεάν αγορά. Το χριμα ζρχεται με το δικό του τρόπο. Τα χριματα κοςτίηουν χριματα. «Το Διαδίκτυο είναι μια μεγάλθ κοφρςα προσ το δωρεάν. Όποιοσ ζχει χτίςει ζνα επιχειρθματικό μοντζλο με τιμι πάνω από το δωρεάν για κάτι που κα μποροφςε να είναι δωρεάν βρίςκεται ςε δεινι ςτρατθγικι κζςθ», Rich Barton, ιδρυτισ Zillow. Αποφάςιςε ποια είναι θ δουλειά ςου Πρζπει να αναρωτθκείσ: Είμαι μια επιχείρθςθ γνϊςθσ; Μια επιχείρθςθ δεδομζνων; Μια επιχείρθςθ κοινότθτασ; Μια πλατφόρμα; Ζνα δίκτυο; Ποια είναι θ αξία μου και τα ζςοδα μου; Να κυμθκείσ ότι μπορεί να μθ βρίςκονται ςτο ίδιο μζροσ τα χριματα. Μπορεί να ζρκουν από τθν πλαϊνι πόρτα. Είναι καιρόσ λοιπόν να πάκεισ κρίςθ ταυτότθτασ. Νζα Συμπεριφορά Εμπιςτεφςου τον Κόςμο Όταν δίνονται ςτουσ ανκρϊπουσ επιλογζσ και ζλεγχοσ, τότε εκείνοι τείνουν να διαλζγουν τα καλά πράγματα. Όςο περιςςότερεσ επιλογζσ ζχουν, τόςο καλφτερεσ επιλογζσ κάνουν. Η αφκονία καλλιεργεί τθν ποιότθτα. Όςεσ περιςςότερεσ ςυνδζςεισ γίνονται με τθν ιςτοςελίδα ςου, τόςο περιςςότερο αξίηουν οι δικζσ ςου ςυνδζςεισ με άλλεσ ιςτοςελίδεσ. Ζτςι θ Google δίνει προςοχι ςε εκείνουσ που εμείσ δίνουμε προςοχι. Η Google ςυνειδθτοποιεί ότι θ εμπιςτοςφνθ είναι κάτι που μοιραηόμαςτε ο ζνασ με τον άλλον. Η, για να το ποφμε αλλιϊσ, κάκε δικόσ μασ φίλοσ είναι και φίλοσ τθσ Google. Να ακοφσ Οι πελάτεσ πρζπει να αξιολογοφνται όχι μόνο με βάςθ τα χριματά τουσ, αλλά και ωσ πλοφςια πθγι πλθροφοριϊν και κατευκφνςεων. Νζα Ηκικι Κάνε τα λάκθ ςου καλά Οι διορκϊςεισ δεν μειϊνουν τθν αξιοπιςτία. Οι διορκϊςεισ ενιςχφουν τθν αξιοπιςτία. Το κλειδί για τθν καινοτομία είναι θ προκυμία να κάνεισ και λάκοσ. Το χειρότερο λάκοσ είναι να δρασ ςαν να μθν κάνεισ λάκθ Η ηωι είναι beta Η beta, θ δοκιμαςτικι λειτουργία, είναι ο τρόποσ τθσ Google ϊςτε να μθ χρειαςτεί ποτζ να πει ςυγνϊμθ. Ή να πει: «Εδϊ ςίγουρα υπάρχουν λάκθ, γι αυτό, ςασ παρακαλοφμε, 7

9 βοθκιςτε μασ να τα βροφμε για να τα διορκϊςουμε και να αναβακμίςουμε το προϊόν. Πείτε μασ πϊσ κζλετε να είναι. Ευχαριςτοφμε» Το κλειδί είναι θ επανάλθψθ. Όταν κυκλοφορείσ κάτι, μπορείσ να μάκεισ από τουσ χριςτεσ ςου ποια λάκθ κάνεισ, ϊςτε να μθν τα επαναλαμβάνεισ γριγορα. Το Διαδίκτυο κάνει δυνατι τθν κακ οδόν διόρκωςθ και ανάπτυξθ των προϊόντων. Αλλά αν κυκλοφορείσ πράγματα και τα επανατοποκετείσ πραγματικά γριγορα, οι άνκρωποι ξεχνοφν τα λάκθ και ςζβονται πολφ τθν ταχφτθτα με τθν οποία φτιάχνεισ το προϊόν και το κάνεισ καλφτερο. Παρακαλϊ να αποτυγχάνετε πολφ γριγορα-ζτςι ϊςτε να μπορείτε να ξαναπροςπακιςετε. Να είςαι ειλικρινισ Η αλικεια πλζον είναι ζνα κλικ μακριά. Ηκικι τθσ διαφάνειασ: τθν ανάγκθ να εμπλζξεισ τουσ ανκρϊπουσ ςου ςτθ διαδικαςία, τθν ανάγκθ να εκχωριςεισ τον ζλεγχο μζςω τθσ ανοιχτοςφνθσ και τθσ πλθροφόρθςθσ και επίςθσ τα οφζλθ των δικτφων ανοιχτοφ κϊδικα, τα οφζλθ τθσ οικονομίασ του δϊρου και τθν ικανότθτα να ακοφσ. Συνεργάςου Αν δεν ανοιχτείσ, δεν κα μπορζςεισ να ςυνεργαςτείσ. Αν είςαι τυχερόσ, κα γίνουν κάτοχοι του προϊόντοσ που φτιάξατε μαηί. Δεν κα το αγοράηουν απλϊσ, κα καυχϊνται για αυτό. Η ςυνεργαςία είναι καλι επιχείρθςθ. Συνδθμιουργία προϊόντων και υπθρεςιϊν. Σκζψου πόςο πιο πολφτιμα κα ιταν τα προϊόντα και θ επιχείρθςθ ςου αν ζδινεσ ςτουσ πελάτεσ ςου ακριβϊσ αυτό που κζλουν. Το ανταγωνιςτικό ςου πλεονζκτθμα δεν είναι τα μυςτικά ςου ςχζδια αλλά θ δυνατι ςχζςθ ςου με τθν κοινότθτα των πελατϊν ςου. Νζα Ταχφτθτα Οι απαντιςεισ είναι άμεςεσ Όςο πιο γριγορα προςαρμοςτοφν οι επιχειριςεισ ςτισ δράςεισ και τισ επικυμίεσ των πελατϊν-όςο πιο γριγορα μπορζςουν να μάκουν από αυτοφσ και να προςπακιςουν να μείνουν μπροςτά τουσ-τόςο καλφτερεσ επιχειριςεισ κα γίνουν. 8

10 Όταν ςε ψάχνουν οι πελάτεσ ςτο Google, είναι καλφτερα, πριν καν διατυπϊςουν τισ ερωτιςεισ τουσ, εςφ να ζχεισ δθμοςιευμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα ςου τισ απαντιςεισ. Όταν οι πελάτεσ μιλοφν για ςζνα δθμόςια, είναι καλφτερα να ζχεισ τα μζςα να τουσ ακοφςεισ και να ανταποκρικείσ αμζςωσ. Γιατί ςιμερα είναι πάρα πολφ απλό, με μια καλφτερθ απάντθςθ, ζνασ ανταγωνιςτισ να ςου κλζψει τουσ πελάτεσ ςου ςτθ ςτιγμι. Νζεσ Ρροςτακτικζσ Να ενκαρρφνεισ, να επιτρζπεισ και να προςτατεφεισ τθν καινοτομία Η Google δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ τεχνικοφσ τθσ να χρθςιμοποιοφν το 20% του χρόνου τουσ για να δουλεφουν νζεσ ιδζεσ, νζα προϊόντα και νζεσ επιχειριςεισ. Δίνει αξία ςτισ ιδζεσ αντί να τισ τιμολογεί. Η γραφειοκρατία, οι ομάδεσ εργαςίασ, τα οργανογράμματα και οι επίςθμεσ διαδικαςίεσ δεν βοθκοφν τισ καινοτομίεσ. Τισ ςκοτϊνουν. Πρϊτα βρεσ το πρόβλθμα και μετά δθμιοφργθςε τθ λφςθ. Να φοβάςαι τθν ωραία ιδζα. Η Google λζει ξζρει πϊσ να βρίςκει ζξυπνουσ ανκρϊπουσ και πϊσ να τουσ δίνει αυτό που επικυμοφν: «Θζλουν να δουλεφουν για τον νικθτι. Θζλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα να αιςκάνονται ξεχωριςτοί. Θζλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα να υπθρετοφν τα πάκθ τουσ. Θζλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα να βγάηουν χριματα. Και κζλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα να αυξάνουν τθν εξωτερικι αγοραςτικι αξία τουσ-τουσ βοθκά να χτίηουν τθν προςωπικι τουσ φίρμα». Δίδαγμα τθσ Google: Κάνε τθν καινοτομία δικι ςου δουλειά. Απλοποίθςε, απλοποίθςε Όταν ζχεισ αποφαςίςει ποια είναι θ πραγματικι δουλειά ςου, όταν πια ζχεισ καταςταλάξει ςτθ ςτρατθγικι ςου, όταν πια ζχεισ ςχεδιάςει τον τρόπο με τον οποίο κα τθν εκτελζςεισ μζςα ςτο νζο πλαίςιο και τθ νζα πραγματικότθτα τθσ εποχισ τθσ Google, όταν πια ζχεισ αποκτιςει νζα ςχζςθ με τον κόςμο ςου, όταν πια ζχεισ απορροφιςει τισ νζεσ θκικζσ ςτάςεισ αυτισ τθσ εποχισ, μζςα ςτθν κουλτοφρα τθσ εταιρείασ ςου, όταν πια ζχεισ κάνει τθν καινοτομία κεμζλιο αυτισ τθσ κουλτοφρασ, τότε κα πρζπει να κάνεισ ζνα ακόμα ςθμαντικό πράγμα, τότε κα πρζπει να πάρεισ ζνα ακόμα ηωτικό μάκθμα από τθν Google: τθν απλοποίθςθ Είναι καλφτερα να κάνεισ ζνα πράγμα καλά, αλλά πραγματικά καλά. Η απλότθτα ενδυναμϊνει. Ο ςχεδιαςμόσ είναι κάτι περιςςότερο από τθν αιςκθτικι. Ο ςχεδιαςμόσ είναι θκικι. Ο ςχεδιαςμόσ είναι ο δρόμοσ μζςω του οποίου γίνεται θ διάδραςθ με το κοινό. Δεν ςχεδιάηονται μόνο τα περιοδικά, τα ροφχα και τα αυτοκίνθτα. Σχεδιάηονται και οι κανόνεσ. Όςο πιο απλόσ και κακαρόσ είναι ο ςχεδιαςμόσ, τόςο το καλφτερο. Το να είναι 9

11 κάτι απλό ςθμαίνει ότι είναι άμεςο. Το να είναι άμεςο ςθμαίνει ότι είναι ειλικρινζσ. Το να είναι ειλικρινζσ ςθμαίνει ότι είναι ανκρϊπινο. Το να είναι ανκρϊπινο ςθμαίνει ότι βρίςκεται υπό ςυηιτθςθ. Το να βρίςκεται υπό ςυηιτθςθ ςθμαίνει ότι ςυνεργάηεται. Το να ςυνεργάηεται ςθμαίνει ότι εκχωρεί τον ζλεγχο. Εδϊ βριςκόμαςτε πάλι ςτο ςθμείο από όπου ξεκινιςαμε, ςτο Πρϊτο Νόμο του Jarvis: Δϊςε ςτουσ ανκρϊπουσ τον ζλεγχο και κα τον χρθςιμοποιιςουν. Μθν το κάνεισ και κα τουσ χάςεισ. Τόςο απλά. Βγεσ από τθ μζςθ Αν φτιάξεισ μια εξαιρετικι πλατφόρμα, τθν οποία πραγματικά κζλουν όλοι να τθ χρθςιμοποιοφν, τότε το χειρότερο που ζχεισ να κάνεισ είναι να βάλεισ τον εαυτό ςου ςτθ μζςθ, μπαίνοντασ εμπόδιο ςτον δρόμο των ανκρϊπων που κζλουν να κάνουν κάτι με αυτιν. Η Google ςυνειδθτοποιεί ότι θ πραγματικι αξία τθσ δεν βρίςκεται ςτον περιοριςμό των ανκρϊπων, αλλά ςτο να τουσ βοθκά να κάνουν όςα φαντάηονται. Κάνε κάτι χριςιμο. Βοικθςε τουσ ανκρϊπουσ να το χρθςιμοποιιςουν. Και ζπειτα ΒΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ. Ασ ςυνεχίςουμε με μερικζσ περιπτϊςεισ εφαρμογισ του "τρόπου" τθσ Google: Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο Μζςα Οι εφθμερίδεσ μετά το χαρτί Η οικονομία των λινκ ζχει 5 απαιτιςεισ: Πρζπει να παράγεισ μοναδικό περιεχόμενο με κακαρι αξία. Το αναλϊςιμο περιεχόμενο δεν κα ςου φζρει οφτε λινκ οφτε Google Juice Πρζπει να είςαι ανοιχτόσ, ϊςτε και το Google και ο κόςμοσ να βρίςκουν εφκολα το περιεχόμενό ςου. (εάν δεν μποροφν να ςε αναηθτιςουν δεν κα ςε βρουν. Όταν ζχεισ λινκ και κοινό, είναι ςτθν ευχζρεια ςου να τουσ εκμεταλλευτείσ, ςυνικωσ μζςω τθσ διαφιμιςθσ. Πρζπει να χρθςιμοποιείσ τα λινκ, για να υπάρχει καλφτερθ απόδοςθ. Κάνε το καλφτερό ςου, και κάνε λινκ για τα υπόλοιπα. Βρεσ ευκαιρίεσ για να αξιοποιιςεισ τα λινκ: επιμζλεια του καλφτερου περιεχομζνου, τεχνολογικζσ υποδομζσ που επιτρζπουν τον εντοπιςμό των λινκ, και διαφθμιςτικά δίκτυα για να βοθκθκοφν οι δθμιουργοί και να εξαργυρωκοφν τα λινκ και οι επιςκζψεισ. Εφθμερίδεσ: Στθ μετάβαςθ από το φυςικό ςτο ψθφιακό, από το μαηικό ςτο εξειδικευμζνο, πρζπει πρϊτα να αποφαςιςτεί τι ζπεται. Πρζπει να ςχεδιάςει και να οικοδομιςει τα μετά το 10

12 χαρτί προϊόντα τθσ, να επανεκπαιδεφςει και να αναδομιςει το προςωπικό τθσ, να περικόψει κάκε περιττό κόςτοσ. Πρζπει να προωκιςει τα καινοφρια προϊόντα. Πρζπει να αυτοκανιβαλιςτεί. Και θ πρϊθν εφθμερίδα γίνεται νυν οικολογικόσ ιρωασ. Πρζπει να αρχίςουν να βλζπουν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ υπθρεςίεσ, παρζχοντασ ενθμερϊςεισ, προςφζροντασ περιεχόμενο ςε δίκτυα ιςτοςελίδων, δίνοντασ τισ ειδιςεισ τουσ ςτα ςθμεία όπου βρίςκονται οι άνκρωποι. Γίνε πλατφόρμα. Μπεσ ςε ζνα δίκτυο. Δεν μπορείσ πια να τα κάνεισ όλα μόνοσ ςου. Όταν ςυμμετζχεισ ςε ςυνεργατικά δίκτυα, μπορείσ και βρίςκεισ βοικεια. Τϊρα αφεντικό είναι το κοινό. Το πλικοσ είναι ςοφό. Με τι κα μοιάηει μια εφθμερίδα όταν δεν κα είναι πια εφθμερίδα; Θα είναι ζνα δίκτυο το οποίο κα απαςχολεί λιγότερουσ ρεπόρτερ και επιμελθτζσ, αλλά αυτό το προςωπικό κα ςυνεχίςει να παρζχει ςτον κόςμο τα ουςιϊδθ νζα. Το χαρτί 2.0 κα ςυνεργάηεται και κα υποςτθρίηει ομάδεσ μπλόγκερ, επιχειρθματιϊν, πολιτϊν και κοινοτιτων που κα ςυγκεντρϊνουν και κα μοιράηονται ειδιςεισ. Η εφθμερίδα δεν κα είναι πια μια εκτυπωτικι μθχανι που κα παράγει χριμα. Ωσ δίκτυο ίςωσ είναι μεγαλφτερθ από όςο ιταν ποτζ άλλοτε, κα ειςχωρεί βακφτερα ςτισ κοινότθτεσ, κα ζχει μεγαλφτερθ επιρροι και κα αποδίδει περιςςότερο. Για να φτάςει εκεί, κα πρζπει να δράςει ςε ςμίκρυνςθ, αλλά να ςκεφτεί ςε μεγζκυνςθ και να δει τον κόςμο διαφορετικά. Googlewood: Το άνοιγμα τθσ διαςκζδαςθσ Τϊρα μπορεί να παραχκεί περιςςότερθ ψυχαγωγία για περιςςότερουσ ανκρϊπουσαυτι είναι θ νζα μορφι αφκονίασ μασ. Κοινοπραξία ςτακμϊν. Δεν βαςίςτθκε ςε ζνα προχπάρχον δίκτυο. Ζφτιαξε το δικό του. Μετά χρθςιμοποίθςε το ραδιόφωνο για πλατφόρμα, με ςκοπό να προετοιμάςει τθν παρουςία ςτθν τθλεόραςθ. Χρθςιμοποίθςε το ραδιόφωνο για να γίνει μοςχοπουλθμζνοσ ςυγγραφζασ και μετζτρεψε το βιβλίο του ςε πολφ επιτυχθμζνθ ταινία. Μετά ζγινε τεράςτιοσ ςτο Διαδίκτυο και ζβαλε το δορυφορικό ραδιόφωνο ςε τροχιά. Αλλά αυτό που τον ζκανε να ξεχωρίςει ιταν θ ςχζςθ του με το κοινό. Δθμιοφργθςε ζνα ςυνεργατικό προϊόν. Οι ίδιοι οι ακροατζσ παριγαν τθ δικι τουσ διαςκζδαςθ. Η διαχείριςθ αυτισ τθσ αφκονίασ παρουςιάηει πολλζσ ευκαιρίεσ. Σιμερα ζχουμε ανάγκθ από οδθγοφσ όςο ποτζ άλλοτε. Το ςφςτθμα που κα μασ βοθκά για να βοθκά ο ζνασ τον άλλον προκειμζνου να εντοπίηουμε τα καλφτερα ψυχαγωγικά προγράμματα κα είναι πολφτιμο. Η ψυχαγωγία κα γίνει κάτι περιςςότερο από κοινωνικι εμπειρία. Μπορεί να γίνει θ ςπίκα που εμπνζει περιςςότερθ δθμιουργικότθτα και ζλκει όχι απλϊσ κεατζσ, αλλά δθμιουργικζσ κοινότθτεσ ςε εκατομμφρια Χόλυγουντ. 11

13 GoogleCollins: ςκοτϊνοντασ το βιβλίο για να ςωκεί Πρζπει να ξεπεράςουμε τα βιβλία, Μόνο ζτςι κα μπορζςουμε να τα επανεφεφρουμε. Δθμιουργοφν μία μονόδρομθ ςχζςθ:τα βιβλία διδάςκουν τουσ αναγνϊςτεσ, ναι, αλλά από τθ ςτιγμι που εκδίδονται τείνουν να μθ διδάςκουν τουσ ςυγγραφείσ τουσ. Όταν θ γνϊςθ είναι κολλθμζνθ ςε μία ςελίδα, μπορεί να καταλάβει μόνο ζνα μζροσ, μόνο ςε ζνα ράφι, ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο, ζτςι ϊςτε να υπάρχει μόνο ζνασ τρόποσ για να το βρεισ. Όταν όμωσ τα βιβλία γίνονται ψθφιακά, προκφπτουν όλων των ειδϊν τα οφζλθ. Μποροφν: Να ενςωματϊςουν πολυμζςα Να αναηθτθκοφν Να υπερςυνδεκοφν Να επικαιροποιθκοφν Να ηιςουν για πάντα και να βρουν νζο κοινό οπουδιποτε Οι ςυηθτιςεισ γφρω από τισ ιδζεσ των βιβλίων μποροφν να επεκτακοφν. Στο νζο κόςμο των βιβλίων, κάκε ψθφίο μπορεί να ενθμερϊνεισ ζνα άλλο. Κάκε ςελίδα να διαβάηει όλεσ τισ άλλεσ ςελίδεσ. Γιατί να μθν ζχουν και τα βιβλία διαφθμίςεισ να τα υποςτθρίηουν, όπωσ ζχει θ τθλεόραςθ, οι εφθμερίδεσ, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και οι ιςτοςελίδεσ; Η δθμιουργικότθτα εμπνζει τθ δθμιουργικότθτα και το διαδίκτυο μασ επιτρζπει να το μετατρζψουμε όλο αυτό ςε διάλογο. Τϊρα τα βιβλία μποροφν να ζχουν ηωι και μετά τουσ πάγκουσ και μετά τισ πολτοποιθτικζσ μθχανζσ. Θα μποροφν να αναηθτθκοφν. Θα βρίςκουν νζο κοινό περιςςότερο καιρό και ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ. Θα βγάηουν περιςςότερα χριματα. Η Google δεν είναι ο εχκρόσ των βιβλίων. Γίνεται θ πλατφόρμα τουσ για το μζλλον. Διαφιμιςθ Και τϊρα δυο λόγια από τουσ χορθγοφσ τθσ Google Ζφερε τθν επανάςταςθ ςτθν οικονομία τθσ διαφιμιςθσ, επιτρζποντασ ςτουσ μαρκετίερ να πλθρϊνουν περιςςότερο για επιδόςεισ παρά για χϊρο και χρόνο. Εφθφρε νζα μζςα για ςτοχευμζνεσ διαφθμίςεισ κάνοντάσ τεσ εκ νζου αποτελεςματικζσ. Τοποκζτθςε διαφθμίςεισ ςε εκατομμφρια ςθμεία, βάηοντασ τζλοσ ςτθ ςπανιότθτα των μζςων. Προςζλκυςε αναρίκμθτουσ νζουσ διαφμθμιηόμενουσ. Κυριαρχεί τϊρα όχι μόνο ςτισ διαφθμίςεισ των αναηθτιςεων αλλά και ςτισ διαφθμίςεισ με μπάνερ, ενϊ ζχει αρχίςει να πουλά διαφθμίςεισ ςτο χαρτί και ςτθν τθλεόραςθ. 12

14 Συμβουλεφω τουσ ειδικοφσ του μάρκετινγκ να φανταςτοφν ωσ άςκθςθ τθν απόλυςθ του πρακτορείου τθν ακφρωςθ του διαφθμιςτικοφ προχπολογιςμοφ, το πζταμα των διαφθμίςεων και το ξεκίνθμα από τθν αρχι. Ποια είναι λοιπόν θ ςχζςθ ςου με τουσ πελάτεσ ςου; Που πρζπει να τοποκετιςεισ τα χριματά ςου; Ποφ πρζπει να ξοδζψεισ το πρϊτο διαφθμιςτικό ςου δολάριο και γιατί; Σιγουρευτείτε απόλυτα ότι ζχετε ζνα ςπουδαίο προϊόν ι υπθρεςία. Σιγουρευτείτε ότι ζχετε ςπουδαία εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Αν δεν ζχετε αυτά τα δφο τότε μθν πλθρϊνετε κανζναν για διαφιμιςθ. Φζρε ςτθ ςχζςθ ςου με τον πελάτθ ςου τα πάνω κάτω. Επζνδυςε ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Ο χειρότεροσ πελάτθσ είναι ο καλφτεροσ φίλοσ ςου. Δϊςε ζμφαςθ ςε κοινωνικά εργαλεία που επιτρζπουν ςτουσ πελάτεσ να ςου λζνε τι πρζπει να παράγεισ. Να τουσ παραχωριςεισ τον ζλεγχο. Ο ςτόχοσ πρζπει να είναι θ δθμιουργία ενόσ προϊόντοσ-υπθρεςίασ που κα αγαπθκεί από τον κόςμο. Μθν τουσ λεσ τι ςθμαίνει θ μάρκα ςου. Απλϊσ ρϊτθςζ τουσ. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από ανκρϊπινεσ φωνζσ φίλων και γνωςτϊν, και ζτςι θ τεχνθτι, ιδρυματικι, μεταπρατικι φωνι τθσ διαφιμιςθσ τθσ μάρκασ, κακϊσ και τα ςλόγκαν τθσ, αυξανόμενα κα εμφανίηονται ιςχνά και ψεφτικα. Τα απλά, πλθροφοριακά, ςχετικά κείμενα των διαφθμίςεων του Google κα ακοφγονται πιο αλθκινά. Το μινυμα του μάρκετινγκ πρζπει να αλλάξει και να γίνει: Από το κζλουμε τα λεφτά ςασ ςτο μοιραηόμαςτε τα ενδιαφζροντά ςασ. Προζτρεψε τισ εταιρίεσ να αγοράςουν διαφθμίςεισ ςε ςχετικά μπλογκ. Επζτρεψε ςτουσ υπαλλιλουσ των εταιριϊν να διατθροφν μπλόγκ, ζτςι ϊςτε να αναπτφςςουν άμεςεσ, χριςιμεσ και ανκρϊπινεσ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ τουσ. Τα προϊόντα και οι πελάτεσ ςου είναι θ διαφιμιςι ςου-το ίδιο και οι υπάλλθλοί ςου. Το μζςο είναι το μινυμα και ο πελάτθσ είναι το μζςο. Η δφναμθ ςτθ διαφιμιςθ κα είναι τα δίκτυα των ανκρϊπων. Όςο οι ςχζςεισ κα αντικακιςτοφν τισ διαφθμίςεισ τόςο οι προχπολογιςμοί κα μειϊνονται. Λιανεμπόριο Η Google τρϊει: Μια επιχείρθςθ χτιςμζνθ ςτθν ανοιχτοςφνθ Ακόμα και ζνα εςτιατόριο μπορεί να ςκεφτεί ςαν μζλοσ δικτφου μζςα ςε μια οικονομία πλθροφοριϊν που υπερςυνδζονται. Τα δίκτυα ενδυναμϊνουν τθν εξειδίκευςθ. Υπθρζτθςε τθν εξειδικευμζνθ αγορά και όχι τθ μάηα. Κάνε αυτό που κάνεισ καλφτερα. 13

15 Οι άνκρωποι κζλουν να δθμιουργοφν, να επανεπεξεργάηονται, να μοιράηονται και να βάηουν τθ ςφραγίδα τουσ. Επιχειριςεισ Κοινισ Ωφζλειασ Google Power & Light: Τι κα ζκανε θ Google Δθμιοφργθςε καλφτερα και προςπάκθςε να διαχειριςτείσ τθν αφκονία, αντί να ελζγχεισ τθ ςπανιότθτα. Εντοπίηουμε το πρόβλθμα και ψάχνουμε τθ λφςθ. Εντοπίηουμε μία ανάγκθ, βρίςκουμε μια ευκαιρία και μετά ςυςτθματικά, λογικά και επικετικά τθ βομβαρδίηουμε με καινοτομία. GT&T: Τι πρζπει να κάνει θ Google Οι κυμωμζνοι καταναλωτζσ δεν ςυνιςτοφν βιϊςιμο επιχειρθματικό μοντζλο. Είςτε επαναςτάτεσ που αρπάηουν τον ζλεγχο από τθν ολιγαρχία, για να τον αποδϊςουν ςτον λαό. Η δφναμι ςασ είναι τεράςτια. Χρθςιμοποιιςτε τθν ζξυπνα. Βιομθχανικι Ραραγωγι Googleκίνθτο: Από τθ μυςτικότθτα ςτο μοίραςμα Πάκοσ, ατομικότθτα, δθμιουργία, επιλογι, ενκουςιαςμόσ, νεωτεριςμόσ Τι κα γινόταν όμωσ αν μία εταιρία αυτοκινιτων γινόταν ο θγζτθσ ςτθ μεταφορά των ανκρϊπων, χρθςιμοποιϊντασ και μθχανικά μζρθ άλλων καταςκευϊν: αεροπλάνων, τρζνων ι αυτοκινιτων; Εςφ κα λεσ ςτο ςφςτθμα που κεσ να πασ-ι ζχοντασ πρόςβαςθ ςτο Google Calendar, αυτό από μόνο του κα ξζρει-και εκείνο κα ςου δίνει πολλαπλζσ επιλογζσ με διάφορεσ τιμζσ: ςιμερα μπορείσ να πάρεισ το τρζνο για να εξοικονομιςεισ χριματα. Αφριο κα οδθγιςεισ, γιατί ζχεισ να παραδϊςεισ παραγγελίεσ. Μεκαφριο κα μοιραςτείσ ζνα αυτοκίνθτο για να κάνεισ οικονομία. Αυτό το Σαββατοκφριακο κα πάρεισ μια ωραία Mercedes για το δείπνο των γενεκλίων ςου. Τθν επόμενθ εβδομάδα κα πάρεισ ζνα όχθμα με οδθγό, για να εντυπωςιάςεισ τουσ πελάτεσ ςου. Για τισ διάφορεσ επιλογζσ ςου-όπωσ θ διαςκζδαςι ςου ςτο αυτοκίνθτο, θ αςφρματθ ςφνδεςθ ςτο τρζνο, οι ειδοποιιςεισ ςτο iphone ςου, οι πλοθγοί που κα ςε κακοδθγοφν για να αποφφγεισ τθν κίνθςθ, κα μπορείσ να πλθρϊνεισ όςο κα είςαι κακ οδόν. Αυτι κα είναι θ νζα προςωπικι ςυγκοινωνιακι και ςυνδετικι εταιρία που κα αναπτυχκεί πάνω ςτθν πλατφόρμα τθσ παλιάσ εταιρίασ αυτοκινιτων. Google Cola: είμαςτε κάτι περιςςότερο από καταναλωτζσ Κάκε ςυςκευι που παράγει πλθροφορία θ οποία μπορεί να εξατομικευτεί και να προςαρμοςτεί ι να μασ προςφζρει επικοινωνία και διαςκζδαςθ κα είναι ςυνδεδεμζνθ 14

16 ςτο διαδίκτυο και ςτο Google. Η Google κα ακοφει και κα μιλά μζςα από αυτά τα γκάτηετ αν τθσ δίνουμε τθν άδεια, και κα μασ παρζχει ςχετικι πλθροφορία. Η Google κα ευχαριςτιζται να χρθςιμοποιεί αυτζσ τισ πλθροφορίεσ για να μασ δίνει υψθλά ςτοχευμζνεσ και ςχετικζσ διαφθμίςεισ. Η Google μπορεί να γίνει το λειτουργικό ςφςτθμα όχι μόνο του ιςτοφ και του κόςμου, αλλά και ςπιτιϊν και των ηωϊν μασ. Αυτό που πρζπει να κάνει κάποιοσ είναι να εντοπίςει τισ ευκαιρίεσ, να φτιάξει πιο ςτοχευμζνα προϊόντα και να ςυνεργαςτεί με τουσ πελάτεσ ςτον ςχεδιαςμό, τθν υποςτιριξθ και τθν πϊλθςθ των προϊόντων. Το Google και το διαδίκτυο αλλάηουν τα πάντα, ακόμα και τα εργοςτάςια. Υπθρεςίεσ Google Air: Μια κοινωνικι αγορά καταναλωτϊν Χριμα Google Real Estate: θ πλθροφορία είναι δφναμθ Google κεφάλαιο: Το χριμα φτιάχνει δίκτυα Το βαςικό προςόν που ζχει ζνασ νζοσ επιχειρθματίασ που αςχολείται με τθν τεχνολογία είναι ότι δεν γνωρίηει πολλά πράγματα. Σχεδόν ςε κάκε άλλθ περίςταςθ αυτό κα ιταν μειονζκτθμα, αλλά όχι εδϊ και όχι τϊρα Όταν ο κόςμοσ ζχει αλλάξει όντωσ μζςα ςε μια νφχτα, όταν μποροφν να ςυμβοφν άγρια και καινοφρια πράγματα αν δεν ζχεισ καμία αίςκθςθ του παρελκόντοσ, τότε οι άνκρωποι οι οποίοι ζφταςαν εδϊ μόλισ πριν από πζντε λεπτά είναι εκείνοι που κα καταλάβουν τισ νζεσ δυνατότθτεσ και κα καταλάβουν ακριβϊσ τι ςυμβαίνει, γιατί γι αυτοφσ όλα αυτά δεν είναι νζα. Δθμόςιοι Οργανιςμοί Google U: ανοίγοντασ τθν εκπαίδευςθ Ασ με πει κάποιοσ ουτοπιςτι, αλλά φαντάηομαι μια καινοφργια εκπαιδευτικι οικολογία, εντόσ τθσ οποίασ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να παίρνουν μακιματα από οπουδιποτε και οι εκπαιδευτζσ να διαλζγουν φοιτθτζσ, όπου κα μακιματα κα είναι ςυνεργατικά και δθμόςια, όπου τα μακιματα θ δθμιουργικότθτα κα τροφοδοτείται όςο τθν τροφοδοτεί θ Google, όπου το να κάνεισ τα λάκθ καλά κα αξιολογείται περιςςότερο από τθν ντροπι και τθν αςφάλεια, όπου θ εκπαίδευςθ κα ςυνεχίηεται και μετά τθν θλικία των 21 ετϊν, όπου κα τα διαγωνίςματα και οι βακμοί κα ζχουν μικρότερθ ςθμαςία από το χαρτοφυλάκιο τθσ εργαςίασ κάποιου, όπου θ οικονομία του δϊρου κα μπορεί να κάνει δάςκαλο οποιονδιποτε ζχει γνϊςθ, όπου οι ικανότθτεσ τθσ ζρευνασ και τθσ επιχειρθματολογίασ και του ςκεπτικιςμοφ κα αξιολογοφνται περιςςότερο από τισ ικανότθτεσ τθσ αποςτικιςθσ και του υπολογιςμοφ, και όπου τα πανεπιςτιμια κα 15

17 διδάςκουν τθν αφκονία τθσ γνϊςθσ ςε εκείνουσ που τθ κζλουν και δεν κα διαχειρίηονται τθ ςπανιότθτα των κζςεων κάποιασ τάξθσ. Αντί για το κομμάτι χαρτί ςτον τοίχο που λζει ότι είςτε αυκεντίεσ, κα ζχετε μια ςυςτοιχία προϊόντων και εμπειριϊν, ςκζψεων και ςυηθτιςεων που κα δείχνουν τθν αυκεντία ςασ, κα δείχνουν τι γνωρίηετε και αυτό κα είναι ξεκάκαρο. Θα περιλαμβάνεται το ςϊμα μιασ δουλειάσ, κακϊσ και ζνα δίκτυο διαρκοφσ μάκθςθσ, ςτο οποίο κα επιςτρζφετε ανά περίοδο. Αυτό κα αναπτφςςεται κακϊσ κα αναπτφςςεςτε και εςείσ και κα περιζχει τα πιο ςθμαντικά μακιματά ςασ. Πανεπιςτιμια τθσ ςυνάκροιςθσ Στον πραγματικό κόςμο οι εξετάςεισ είναι όλεσ με ανοιχτό βιβλίο, και θ επιτυχία ςου κακορίηεται ανθλεϊσ από τα μακιματα που ςταχυολογείσ από τθν ελεφκερθ αγορά. Εξαιρζςεισ Η Apple είναι μια καλτ εταιρία και οι πελάτεσ τθσ είναι οι καλφτεροι ζμποροί τθσ. Αυτό είναι πολφ Google. Η Apple αποςτρζφεται τθν ανοιχτοςφνθ. Δεν ςκζφτεται διανεμθτικά. Δε διαχειρίηεται τθν αφκονία αλλά δθμιουργεί ςπανιότθτα. Δεν είναι γενναιόδωρθ. Χρεϊνει αμοιβι για τθν ποιότθτά τθσ. Είναι πολφ καλι με πολφ δυνατό όραμα και με πολφ καλά προϊόντα. Άρα θ Apple είναι πολφ διαφορετικι από τθ Google. Είναι; Και οι δφο γνωρίηουν καλά τι κζλει ο κόςμοσ: δθμιουργοφν πλατφόρμεσ πάνω ςτισ οποίεσ δθμιουργοφν οι άλλοι. Ξζρουν πϊσ να προςελκφςουν, να διατθριςουν και να ενεργοποιιςουν το ταλζντο. Τα προϊόντα είναι απλά ςχεδιαςμζνα και θ Apple ςτα προϊόντα τθσ ορίηει τθν ομορφιά ωσ ςεξ. Κατανοοφν τθ δφναμθ των δικτφων. Εςτιάηουν αδιαπραγμάτευτα ςτο χριςτθ, ςτον πελάτθ και όχι ςτον εαυτό τουσ και ςτθ βιομθχανία τουσ. Είναι φανατικζσ με τθν ποιότθτα. Πλεσ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ απαντοφν ςε μια δυνατι επικυμία: «Οι άνκρωποι κζλουν να είναι ςαν τον Θεό. Δίνουν ςτουσ ανκρϊπουσ κεϊκι ομορφιά. Η Γενιά G Αυτι θ διαρκείσ ςυνδεςιμότθτα μπορεί να βελτιϊςει τθ φφςθ τθσ φιλίασ, κακϊσ και τον τρόπο που αντιμετωπίηουμε ο ζνασ τον άλλον. Αφκονία τθσ φιλίασ. Ο κόςμοσ χάρθ ςτο Google κα ζχει καλφτερθ μνιμθ. Είναι αλικεια. Αλλά εδϊ ι αρχι τθσ αμοιβαίασ ταπείνωςθσ κα μασ προςτατζψει. Όλοι κα ζχουμε λόγο για να μαηευτοφμε. Η εποχι τθσ διαφάνειασ πρζπει να είναι μια εποχι ςυγχϊρεςθσ. 16

18 Η νζα μορφι δθμοςιότθτασ μπορεί να μασ κάνει να ζχουμε περιςςότερθ κατανόθςθ και να ςυγχωροφμε τελικά τουσ άλλουσ, ακόμα και τα λάκθ των δθμόςιων προςϊπων και τισ αδυναμίεσ τουσ. Δεν είναι θ ιδιωτικότθτα το κζμα. Είναι ο ζλεγχοσ. Χρειαηόμαςτε τον ζλεγχο των προςωπικϊν πλθροφοριϊν μασ, κζλουμε να γνωρίηουμε πότε δθμοςιοποιοφνται και ςε ποιουσ και πϊσ χρθςιμοποιοφνται. Η δθμοςιότθτα φζρνει προςωπικά οφζλθ που ξεπερνοφν τθ διακινδφνευςθ. Φζρνει και ςυλλογικά οφζλθ μζςω τθσ ακροιςμζνθσ ςοφίασ τθσ Google. Το πλικοσ ζχει ςτθν κατοχι του τθ ςοφία του πλικουσ. Οι διαδικτυακζσ ςκιζσ μασ κα γίνουν οι ταυτότθτζσ μασ. Για να ξεχωρίςουμε από το πλικοσ χρειαηόμαςτε διακριτζσ ταυτότθτεσ. Η ταυτότθτα κα ςχετίηεται με επιτεφγματα και δθμιουργίεσ, πράγματα για τα οποία είςαι γνωςτόσ και «ςτενεφουν» τθν αναηιτθςθ ςτο Google. Η διάχυτθ οικειότθτα είναι καλι για τθ φιλία. Μασ βοθκά να γνωρίςουμε ανκρϊπουσ που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα ιταν απλοί γνωςτοί. Μασ κάνει να νιϊκουμε πιο κοντά ςε ανκρϊπουσ για τουσ οποίουσ νοιαηόμαςτε, αλλά δεν ζχουμε τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουμε ςτισ ηωζσ τουσ τόςο ςτενά όςο κα κζλαμε. Και ςε πρακτικό επίπεδο, εξοικονομεί πολφ χρόνο όταν τελικά καταφζρεισ να βρεκείσ με όλουσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ ςτθν πραγματικι ηωι. Η βακιά διάδραςθ μπορεί να παράγει βακιά ςκζψθ. Η αιςκθτικι τθσ απλότθτασ που βλζπουμε ςτο διαδίκτυο γίνεται και θκικι τθσ απλότθτασ. Η απλότθτα είναι θ περιπλοκότθτα που ζγινε καλά. Η απλότθτα μπορεί να μεταφερκεί από τισ ιςτοςελίδεσ ςτα προϊόντα και τισ κουλτοφρεσ, όπωσ επίςθσ και ςτθν οπτικι που ζχουμε για τθ ηωι. Αφξθςθ ςεβαςμοφ για το μικρό και αςυνικιςτο. Ο μαηικόσ κανόνασ τθσ ομοιομορφίασ υποχωρεί και τθ κζςθ του παίρνει μια περιφανθ ατομικότθτα, γιατί θ Google ανταμείβει τθ μοναδικότθτα μζςα ςτθ μάηα τθσ εξειδίκευςθσ. Πρζπει όλοι εμείσ οι άνκρωποι να μάκουμε ότι ζχουμε περιςςότερθ δφναμθ από αυτι που νομίηουμε και πρζπει να μάκουμε να τθ χρθςιμοποιοφμε φρόνιμα. Οι μελλοντικζσ γενιζσ κα επιβάλουν τθν αρχι τθσ ελευκερίασ του λόγου ςτισ κυβερνιςεισ και τουσ οργανιςμοφσ. Το Διαδίκτυο είναι θ πρϊτθ τροπολογία μεταφερμζνθ ςτθ ηωι. Απεχκάνεται και ανατρζπει τθ λογοκριςία. Όποιουσ ςκοποφσ και αν αναλάβει να φζρει ςε πζρασ, θ γενιά G κα είναι ςε κζςθ να οργανϊνεται χωρίσ οργανιςμοφσ. Αυτι θ ικανότθτα ςυναςπιςμοφ κα ζχει βακιά αποςτακεροποιθτικι επίδραςθ ςτουσ οργανιςμοφσ. Τϊρα λειτουργοφμε ςε μια ανοιχτι αγορά επιρροισ. Η Google κάνει δυνατι τθν προβολι των ενδιαφερόντων μασ και τθν εφρεςθ, τθν οργάνωςθ και τθ δράςθ ςε αρμονία με τουσ άλλουσ. Η οργάνωςι μασ είναι ad hoc. Μποροφμε να βροφμε ανκρϊπουσ που ζχουν τα ίδια ενδιαφζροντα, ανάγκεσ, γνϊμεσ, γοφςτο, υπόβακρο και κοςμοκεωρίεσ από οπουδιποτε ςτον κόςμο και να αναλάβουμε μαηί τουσ δράςθ. Ελπίηω αυτό να οδθγιςει ςε νζο τρόπο ανάπτυξθσ τθσ θγεςίασ: ςτο διαδίκτυο ζχεισ τθ δυνατότθτα 17

19 να πετφχεισ αυτό που μόνο εςφ κζλεισ και μπορείσ να φτιάξεισ μια ομάδα προκειμζνου να ςυνεργαςτείτε. Το ότι κάποιοσ βρίςκεται εκτόσ των κζντρων εξουςίασ δεν πρζπει πια να αποτελεί δικαιολογία ι κϊλυμα για να μθν αναηθτιςει εξουςιοδότθςθ. Μετακίνθςθ τθσ εξουςίασ προσ τθν άκρθ και όχι πια ςυγκζντρωςι τθσ ςτο κζντρο. Η γενιά G κα ζχει μια διαφορετικι αίςκθςθ για τθ ςυμμετοχι, τθν πίςτθ, τον πατριωτιςμό και τθν εξουςία. Θα ανικει ςε νζα ζκνθ: ζνα ζκνοσ geeks, ζνα ζκνοσ διαβθτικϊν, ζνα ζκνοσ καλλιτεχνϊν. Οι νόμοι του παλιοφ κόςμου για τθν ιδιοκτθςία, τθν ταυτότθτα και τθν κίνθςθ είναι όλοι βαςιςμζνοι ςτθν φλθ. Και εδϊ δεν υπάρχει φλθ. Δθμιουργοφμε ζνα κόςμο όπου κακζνασ, οπουδιποτε, κα μπορεί να εκφράηει τισ πεποικιςεισ του, όςο αςυνικιςτεσ και αν είναι, χωρίσ τον φόβο του εξαναγκαςμοφ ςε ςιωπι ι ςε ςυμμόρφωςθ. Το διαδίκτυο δεν μασ κάνει πιο δθμιουργικοφσ. Αντίκετα επιτρζπει ςε αυτά που δθμιουργοφμε να γίνουν ορατά, να ακουςτοφν και να χρθςιμοποιθκοφν. Επιτρζπει ςε κάκε δθμιουργό να βρει ζνα κοινό, το κοινό που του αξίηει. Το διαδίκτυο ςκοτϊνει τθ μάηα μια για πάντα. Φζρνει και τον κάνατο τθσ μαηικισ οικονομίασ και των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. Δε δρα μόνο ωσ δθμιουργόσ αλλά και ωσ παράδειγμα, ωσ εκπαιδευτισ, ωσ ζμπνευςθ για τουσ άλλουσ. Θα είναι το ζναυςμα τθσ δθμιουργικότθτασ. Η Googlοποίθςθ του κόςμου επθρεάηει όχι μόνο τισ επιχειριςεισ, τισ βιομθχανίεσ και τουσ οργανιςμοφσ, αλλά και τα άτομα. Φζρνει νζα μζςα και προςδοκίεσ ςχετικά με το πϊσ μπορεί κάποιοσ να προαγάγει τθν καριζρα του, τον τρόπο ηωισ του, τθν ατηζντα του. Αν κζλεισ να είςαι Google και να εκμεταλλευτείσ αυτζσ τισ νζεσ ευκαιρίεσ, τότε πρζπει να κατανοιςεισ πϊσ αξιολογεί θ Google τθ δθμιουργία, τθν ανοιχτοςφνθ, τισ ςυνδζςεισ, τθ μοναδικότθτα, τθ ςυνεργαςία και τθν εφεφρεςθ. Και κα κλείςω αυτιν τθν παρουςίαςθ με δφο παραγράφουσ που με αντιπροςωπεφουν πλιρωσ: Δφο πράγματα ςπανίηουν ςτθν κουλτοφρα: το ταλζντο και θ προςοχι. Πιςτζψαμε ότι υπάρχουν λίγοι άνκρωποι με ταλζντο, ότι ςτο ταλζντο τουσ δίνεται λίγθ προςοχι και ότι κανζνα από τα δφο δεν αρκεί. Αλλά όπωσ κινείται θ οικονομία από τθν ςπανιότθτα ςτθν αφκονία, ζτςι κινείται και θ κουλτοφρα. Υπάρχει αφκονία ταλζντου και απεριόριςτθ βοφλθςθ για δθμιουργία, αλλά όλα αυτά ζχουν καταπιεςτεί από ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα που επιμζνει ςτθν ομοιότθτα, από ζνα μαηικό οικονομικό ςφςτθμα που ανταμείβει μόνο ελάχιςτουσ γίγαντεσ και από ζνα ςφςτθμα κριτικισ που αποκαρρφνει τουσ πολλοφσ και τοποκετεί ςτθν κορυφι μια κλειςτι δθμιουργικι τάξθ. Αυτοί οι εχκροί τθσ μαηικισ δθμιουργικότθτασ ζκαναν τθν αφκονία ςπανιότθτα. Τϊρα ταλζντα διάφορων ειδϊν και επιπζδων μποροφν να εκφραςτοφν και να μεγαλϊςουν. Θζλουμε να δθμιουργοφμε και κζλουμε να είμαςτε γενναιόδωροι με τισ δθμιουργίεσ μασ. Θα λάβουμε τθν προςοχι που αξίηουμε. Ασ ακοφςουμε τθ διακιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ του κυβερνοδιαςτιματοσ από τον John Perry Barlow-Electronic Frontier Foundation: Κυβερνιςεισ του βιομθχανικοφ κόςμου, 18

20 εςείσ κουραςμζνοι γίγαντεσ από ςάρκα και ατςάλι, ζρχομαι από το Κυβερνοδιάςτθμα, το νζο ςπίτι του Νου. Εκ μζρουσ του μζλλοντοσ, ηθτϊ από εςάσ που ανικετε ςτο παρελκόν να μασ αφιςετε ιςυχουσ. Δεν είςτε ευπρόςδεκτοι ανάμεςά μασ. Δεν είςτε κυρίαρχοι εδϊ που ςυγκεντρωνόμαςτε εμείσ. 19

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή;

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Παναγιώτησ Γ. Ρουςόπουλοσ Γενικόσ Διευθυντήσ The Franchise Co Διευθύνων ύμβουλοσ Dale Carnegie Hellas 1 Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; 2 Σι επιλογέσ έχω; 3 «Για να μείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Stonebridge Landscapes Μπζλφαςτ, Βόρεια Ιρλανδία

Stonebridge Landscapes Μπζλφαςτ, Βόρεια Ιρλανδία Υπόβαθρο και προκλήςεισ: Ο Phillip Donnelly εργάςτθκε ςαν ςχεδιαςτισ εξωτερικϊν χϊρων μζχρι και το 2006, όταν εξαιτίασ μιασ αλλαγισ καταςτάςεων αναγκάςτθκε να μείνει άνεργοσ. Τζςςερα χρόνια αργότερα, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Αρχείο (File) Φάκελοσ (Folder) Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) Τφποι Αρχείων Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; Πϊσ κα οργανϊςουμε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Ζνταξη Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Αναγνωρίηει τθσ δυνατότθτασ τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν ανάπτυξθ μιασ ανταγωνιςτικισ και βιϊςιμθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ (Strategy 2020, Stockholm

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Στοιχειώδησ ενθάρρυνςη & Παράφραςη Η ςτοιχειϊδθσ ενκάρρυνςθ διευκολφνει τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ Η παράφραςθ δείχνει ςτον βοθκοφμενο ότι ακοφςατε αυτό που είπε Στοιχειώδησ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παρατηρώντασ τη μαθηςιακή διαδικαςία Σι είδουσ δραςτθριότθτεσ παρατθριςατε να αναπτφςςονται

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καφζσ. Το 2 ο δθμοφιλζςτερο ποτό μετά το νερό Το 2 ο ςε διακίνθςθ μετά το πετρζλαιο. 120,000 ανά λεπτό καταναλώνονται ςτθν Ευρώπθ

Ο Καφζσ. Το 2 ο δθμοφιλζςτερο ποτό μετά το νερό Το 2 ο ςε διακίνθςθ μετά το πετρζλαιο. 120,000 ανά λεπτό καταναλώνονται ςτθν Ευρώπθ Γιατί DXN? Ο Καφζσ 120,000 ανά λεπτό καταναλώνονται ςτθν Ευρώπθ Το 2 ο δθμοφιλζςτερο ποτό μετά το νερό Το 2 ο ςε διακίνθςθ μετά το πετρζλαιο Είναι ανάγκθ για το 83% του ενιλικου πλθκυςμοφ Ο Καφζσ Μια αναπτυςςόμενθ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα