τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, για τθν περίοδο 1/1/ /12/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014"

Transcript

1 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, για τθν περίοδο 1/1/ /12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, για το χρονικό διάςτθμα 1/1/ /12/2014. Η δομι τθσ αναφοράσ περιλαμβάνει ςτθν αρχι μία γενικι παρουςίαςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν περίοδο από 01/01/ /12/2014 ενϊ ακολοφκωσ παρατίκενται ςυγκριτικά ςτοιχεία μεταξφ χρονικϊν των περιόδων 1/1/ /12/2014. Σθμειϊνεται ότι από 1/1/2011 ζχει ενεργοποιθκεί θ υπθρεςία Google analytics, από τθν οποία εξάγονται τα ςτοιχεία που παρατίκενται. Α. Περίοδοσ αναφοράσ 1/1/ /12/2014 Για το χρονικό διάςτθμα 01/01/ /12/2014 ζχουν εξαχκεί και παρουςιάηονται τα κάτωκι ςτοιχεία : Περίοδοι ςφνδεςθσ / Νζοι περίοδοι ςφνδεςθσ. Το ςτοιχείο αυτό εμφανίηει το πλικοσ των επιςκζψεων ςτον ιςτότοπο, Προβολζσ ςελίδασ. Το ςτοιχείο αυτό δείχνει το πλικοσ των ςελίδων που ανοίχτθκαν ςτο ςφνολο των επιςκζψεων (δφναται ζνασ χριςτθσ μπορεί να περιθγικθκε ςε περιςςότερεσ από μία ςελίδα ςτον ιςτότοπο, Το πλικοσ των μοναδικϊν χρθςτϊν που ςυνδζκθκαν. Το ποςοςτό των νζων χρθςτϊν. Τθν γεωγραφικι τοποκεςία των χρθςτϊν. 1

2 Το πλικοσ των ςυνδζςεων ςτον αγγλικό ιςτότοπο. Το πλικοσ των ςελίδων ανά ςφνδεςθ και τθν μζςθ διάρκεια τθσ κάκε περιόδου ςφνδεςθσ. Το είδοσ τθσ ςυςκευισ με τθν οποία ςυνδζκθκε ο χριςτθσ. Τισ επιλογζσ των χρθςτϊν ςτισ ςελίδεσ του ιςτότοπου. Εικόνα 1 Κατανομι περιόδων ςφνδεςθσ. Το ςφνολο των ςυνδζςεων ανζρχεται ςτισ και θ κατανομι τουσ ανά μινα φαίνεται ςτθν εικόνα 1. Oπωσ παρατθροφμε θ μικρότερθ επιςκεψιμότθτα ςτο ελεγχόμενο χρονικό διάςτθμα παρατθρικθκε τον Αφγουςτο του 2014 με λιγότερεσ από ςυνδζςεισ, κάτι αναμενόμενο κακϊσ αφορά ςε περίοδο διακοπϊν και μικρισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων και των χρθςτϊν τθσ. Οι ςυνολικζσ ςυνδζςεισ ζγιναν από μοναδικοφσ χριςτεσ οι οποίοι περιθγικθκαν φορζσ ςτισ ςελίδεσ του ιςτότοπου. Σε κάκε ςφνδεςθ ανοίχτθκαν 3,44 ςελίδεσ κατά μζςο όρο με μζςθ χρονικι διάρκεια περιιγθςθσ τα 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Το 46,93% των χρθςτϊν δεν επζςτρεψαν ςτο ιςτότοπο για δεφτερθ φορά και θ παρακάτω εικόνα δείχνει τα ποςοςτά των νζων χρθςτϊν. 2

3 Εικόνα 2 Ποςοςτά χρθςτών ιςτότοπου. Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων όςον αφορά ςτισ ςυνδζςεισ ςτον αγγλικό ιςτότοπο χρθςιμοποιικθκε το φίλτρο τθσ γλϊςςασ που ςυνδζκθκε ο κάκε χριςτθσ, κακϊσ ο αγγλικόσ ιςτότοποσ δεν κεωρείται ξεχωριςτόσ ιςτότοποσ αλλά αποτελεί ςε ςθμαντικό βακμό μετάφραςθ του αντίςτοιχου ελλθνικοφ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα ςτοιχεία δεν είναι απόλυτα και ακριβι κακϊσ ο χριςτθσ που χρθςιμοποιεί για παράδειγμα τθν Ελλθνικι γλϊςςα μπορεί να ςυνδεκεί ςτον αγγλικό ιςτότοπο και το αντίςτροφο χωρίσ να ειςζλκει απευκείασ ςτον αγγλικό ιςτότοπο. 3

4 Πίνακασ 1 Κατανομι ςυνδζςεων ανάλογα τθν γλώςςα. Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1 το 85,09% των ςυνδζςεων ζγιναν από χριςτεσ με υπολογιςτζσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ενϊ το υπόλοιπο 14,91% ζγινε από χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν τθν αγγλικι, τθν γαλλικι και τθν γερμανικι γλϊςςα. Συνοψίηοντασ, ο πίνακασ 1 μπορεί να ερμθνευτεί ότι κατ ελάχιςτον ποςοςτό 14,91% των ςυνδζςεων (17.373) ςτο χρονικό διάςτθμα 1/1/ /12/2014 ζγιναν ςτον αγγλικό ιςτότοπο ενϊ το υπόλοιπο 85,09% των ςυνδζςεων (99.146) ςτον ελλθνικό ιςτότοπο. Παρακάτω ςτον πίνακα 2 γίνεται αναφορά ςτισ ςυνδζςεισ ανά χϊρα. Το 97,71% ( ) ζγιναν από τθν Ελλάδα, το 0,47% (548) από το Βζλγιο και από Γερμανία, Κφπρο και Ηνωμζνο Βαςίλειο ζγιναν 348, 309 και 266 αντίςτοιχα. Πίνακασ 2 Κατανομι ςυνδζςεων ανά χώρα. 4

5 Ωσ προσ τισ περιοχζσ του Ελλαδικοφ χϊρου από το οποίο ςυνδζκθκαν οι χριςτεσ, θ Ακινα ζχει το 46,95% των ςυνδζςεων, θ Θεςςαλονίκθ το 32,21% και θ Κοηάνθ το 2,39%. Οι υπόλοιποι χριςτεσ που ςυνδζκθκαν προζρχονται ςε ίδιο ποςοςτό από διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ όπωσ Καςτοριά, Κιλκίσ, Βόλοσ, Νίκαια, Ηράκλειο κτλ.. Στθν εικόνα 3 γίνεται ανάλυςθ του είδουσ τθσ κάκε ςυςκευισ που ςυνδζκθκε ςτον ιςτότοπο Οι ςυνδζςεισ που ζγιναν από κινθτά και tablet είναι ποςοςτό ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται από τον Οκτϊβριο 2013, ενϊ οι υπόλοιπεσ ζγιναν από ςτακεροφσ υπολογιςτζσ. Εικόνα 3 υνδζςεισ ανάλογα είδοσ το ςυςκευισ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ζχουν εξαχκεί είναι θ ροι των χρθςτϊν ςτο ιςτότοπο. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ροι των χρθςτϊν αποτελεί τισ κινιςεισ του εκάςτοτε χριςτθ μζςα ςτον ιςτότοπο Από τα αποτελζςματα που απεικονίηονται ςτθν εικόνα 4 που ακολουκεί, είναι εμφανζσ ότι, από τισ περίπου ςυνδζςεισ που πραγματοποιικθκαν οι ζγιναν ςτθν κεντρικι-αρχικι ςελίδα, οι ςυνδζςεισ ζγιναν ςτο μενοφ «Δθμοςιότθτα/Προβολι» και οι ζγιναν ςτο μενοφ «Προγράμματα». Οι υπόλοιπεσ ςυνδζςεισ μοιράςτθκαν ςτα πεδία «Διαβάςτε όλα τα Νζα» κακϊσ και ςτο μενοφ τθσ επικοινωνίασ. 5

6 Εικόνα 4 Ροι χρθςτών ςτον ιςτότοπο. Επίςθσ, ςτο πρϊτο βιμα τθσ ροισ των χρθςτϊν, όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω, περίπου ςυνδζςεισ περιόριςαν τθν περιιγθςι τουσ ςτισ προαναφερόμενεσ ςελίδεσ. Οι υπόλοιπεσ ςυνδζςεισ ςυνεχίςτθκαν με πρϊτθ επιλογι το μενοφ «Δθμοςιότθτα / Προβολι» και ζπειτα το μενοφ «Προγράμματα». υγκρίςεισ ςτατιςτικών ςτοιχείων ιςτοτόπου για τθ χρονικι περίοδο 1/1/ /12/2014. Στθν ενότθτα αυτι παρατίκενται ςυγκριτικά ςτοιχεία βαςικϊν παραμζτρων μεταξφ των ετϊν κακϊσ και των ετϊν , και Εικόνα 5 φγκριςθ ςυνδζςεων 2011 ζωσ

7 Στο παραπάνω διάγραμμα με μπλε χρϊμα είναι θ πορεία των ςυνδζςεων για το 2014 ενϊ πορτοκαλί χρϊμα αναπαριςτάται θ πορεία τον ςυνδζςεων το Εικόνα 6 Βαςικά ςτοιχεία ςφγκριςθσ Από τισ εικόνεσ 5 και 6 μποροφν να βγουν ςυμπεράςματα για τθν γενικι εικόνα τθσ εξζλιξθσ του ιςτότοπου Πιο ςυγκεκριμζνα, οι περίοδοι ςυνδζςεων και οι προβολζσ ςελίδασ ζχουν υπερδιπλαςιαςτεί, ενϊ οι χριςτεσ παρουςιάηουν αφξθςθ 148,82%, δθλαδι το 2011 μετρικθκαν μοναδικοί χριςτεσ και το 2014 οι μοναδικοί χριςτεσ ανζρχονται ςτουσ χριςτεσ. Οι ςελίδεσ ανά περίοδο ςφνδεςθσ παρουςιάηουν ελάχιςτθ μείωςθ θ οποία κεωρείται αμελθτζα, ενϊ θ μείωςθ ςτο ποςοςτό εγκατάλειψθσ δθλϊνει ότι πλζον τον ιςτότοπο τον επιςκζπτονται χριςτεσ οι οποίοι περιθγοφνται ςε αυτόν και δεν αρκοφνται ςτθν προβολι τθσ αρχικισ ςελίδασ. Στθν παρακάτω εικόνα 7 παρουςιάηονται ςτοιχεία ςχετικά με τθν είςοδο των χρθςτϊν ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι ζκδοςθ του ιςτότοπου 7

8 Εικόνα 7 φγκριςθ ςυνδζςεων ανάλογα τθν τοποκεςία

9 Με βάςθ τθν παραπάνω εικόνα οι ςυνδζςεισ που ζγιναν εκτόσ Ελλαδικοφ χϊρου το 2011 ιταν ενϊ το 2014 ανζρχονται ςτισ Ζτςι, ανάμεςα ςτισ δφο περιόδουσ παρατθρείται αφξθςθ 67,26% θ οποία αποδίδεται ςτισ ςυνδζςεισ ςτον αγγλικό ιςτότοπο. Στθν πραγματικότθτα, οι ςυνδζςεισ ςτον αγγλικό ιςτότοπο είναι πολφ περιςςότερεσ, κακϊσ είναι βζβαιο ότι υπάρχουν χριςτεσ που δθμιουργοφν ςυνδζςεισ ςτον αγγλικό ιςτότοπο και από τον Ελλαδικό χϊρο. Η αφξθςθ των χρθςτών που πραγματοποίθςαν ςφνδεςθ από κινθτά ι tablet είναι πολφ μεγάλθ κακϊσ το 2011 πραγματοποιικθκαν μόλισ 272 ςυνδζςεισ ενϊ μζχρι τα τζλθ του 2014 μετρικθκαν ςυνδζςεισ, δθλαδι πραγματοποιικθκαν παραπάνω από 34 φορζσ περιςςότερεσ ςυνδζςεισ. Σαφϊσ αυτό οφείλεται ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, ωςτόςο ςθμαντικό παράγοντα αποτελεί θ αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν του ιςτότοπου, ο οποίοσ πλζον παρζχει ζνα φιλικό περιβάλλον ςε χριςτεσ κινθτϊν και tablet αλλά και θ ςυνεχισ ανανζωςθ του περιεχομζνου που τον κακιςτά απόλυτα ανταγωνιςτικό και ελκυςτικό ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. 9

10 Εικόνα 8 φγκριςθ ςυςκευών χρθςτών ιςτότοπου. τατιςτικά ςτοιχεία Facebook Εκτόσ από τον ιςτότοπο θ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διατθρεί και ςελίδα ςτο κοινωνικό μζςο δικτφωςθσ «Facebook». Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ζχουν αποκτθκεί από τθν ςυγκεκριμζνθ ςελίδα είναι θ αναγνωριςιμότθτα από μοναδικοφσ χριςτεσ κακϊσ επίςθσ θ θλικία και το φφλο τουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ φπαρξθ του Facebook ξεκίνθςε ςτισ 11 Νοεμβρίου του 2013 όπου δθμιουργικθκε θ ςχετικι ςελίδα. Εικόνα 9 Αναγνωςιμότθτα ςτο Facebook. 10

11 Στθν παραπάνω εικόνα αναπαριςτάται θ απιχθςθ τθσ ςελίδασ τθσ Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ. ςτο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ facebook. Σφμφωνα με τθν γραφικι παράςταςθ, ςτο διάςτθμα από 11 Νοεμβρίου του 2013 που δθμιουργικθκε θ ςελίδα και μζχρι τα τζλθ Δεκεμβρίου 2013 ο δείκτθσ «Σε πόςουσ αρζςει» υπολογίςτθκε περίπου ςτα 250άτομα. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ μζχρι τα τζλθ του 2014 ανζρχεται ςτα 766 άτομα!. Σφμφωνα με τθν εικόνα 10 που ακολουκεί ο κφριοσ όγκοσ των θλικιών του κοινοφ είναι ςτισ θλικίεσ ενώ για το φφλο οι μετριςεισ είναι μοιραςμζνεσ. Εικόνα 10 Κατανομι ανά θλικία και φφλο. Με ςκοφρο μπλε αναπαριςτώνται οι άντρεσ και με γαλάηιο οι γυναίκεσ. 11

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα