Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion."

Transcript

1 Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα

2 Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ και κάνε το αγαπθμζνο ςου χόμπι επάγγελμα! Ξεκίνα μια επιτυχθμζνθ επαγγελματικι διαδρομι με τουσ κατάλλθλουσ ςυνεργάτεσ ςε μια από τισ πιο δυναμικά αναπτυςςόμενεσ αγορζσ με εξαιρετικζσ προοπτικζσ! Αξιοποίθςε τθν υποδομι του πιο ςωςτά δομθμζνου και δυναμικά αναπτυςςόμενου δικτφου ποδθλατικϊν καταςτθμάτων, το Cyclist.gr, και κατάκτθςε τθν κορυφι!

3 Μια αγορά με μζλλον, ζνα προϊόν που γίνεται τρόποσ ηωισ Η ηιτθςθ για ποδιλατα δεν είναι μια μόδα τθσ εποχισ, είναι θ αρχι μιασ τάςθσ που γίνεται μόνιμθ κατάςταςθ. Η αγορά του ποδθλάτου είναι ζνασ κλάδοσ με διάρκεια που κα εξακολουκιςει να αναπτφςςεται ακόμα πιο δυναμικά ςτα επόμενα χρόνια κακϊσ απαντά ςε όλεσ τισ ςφγχρονεσ και τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του ςθμερινοφ καταναλωτι που αποτελοφν βαςικζσ προτεραιότθτεσ γι αυτόν διαχρονικά: 1. Βελτιϊνει την υγεία & τη φυςική κατάςταςη 2. Ωφελεί την οικονομική κατάςταςη 3. Αποτελεί ζναν από τουσ αποδοτικοφσ τρόπουσ άςκηςησ 4. Συμβάλλει ςτην προςταςία του περιβάλλοντοσ 5. Βελτιϊνει τη διάθεςη και την ψυχολογία 6. Μειϊνει το ςτρεσ 7. Ενιςχφει την κοινωνικοποίηςη και τη ςυντροφικότητα. 8. Είναι ζνασ τρόποσ διαςκζδαςησ που δραςτηριοποιεί και αυξάνει την διάθεςη του ποδηλάτη να κάνει πράγματα 9. Είναι μια δραςτθριότθτα ηωισ, για όλθ τθ ηωι, για όλεσ τισ θλικίεσ, για όλα τα γοφςτα.

4 Η ανερχόμενθ αγορά του ποδθλάτου: Keep Cycling! Η χριςθ του ποδθλάτου γίνεται όλο και πιο δθμοφιλισ, ακόμα και απαραίτθτθ, κακϊσ είναι αποδοτικι ςε πολλαπλά επίπεδα. Σιμερα κυκλοφοροφν ςτουσ δρόμουσ περίπου ποδιλατα. Δεδομζνου ότι μόνο 1 / 40 κάνει ποδιλατο ενϊ ςτισ ευρωπαϊκζσ πόλεισ θ αναλογία είναι 1 / 8, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτθ χριςθ ποδθλάτου φκάνει το 20% ςτθν Ελλάδα και με τθν αγορά του ποδθλάτου να αναπτφςςεται δυναμικά με ετιςιο ρυκμό ανάπτυξθσ πωλιςεων 8%-10%, τϊρα είναι θ ϊρα να επενδφςει κάποιοσ ςε αυτόν τον κλάδο.

5 Σι είναι το Cyclist.gr Σε ςυνδυαςμό με την απόλυτα επαγγελματικι προςζγγιςθ τησ δημιουργίασ ενόσ ιςχυροφ δικτφου και το επιχειρθματικό μεράκι, ςτθ βάςθ τουσ οι άνκρωποι του Cyclist.gr είναι και παραμζνουν ποδθλάτεσ που απλά, αγαπάνε το ποδιλατο. Το Cyclist.gr είναι το δίκτυο καταςτθμάτων που διακζτει τα πάντα για τον ποδθλάτθ, από τον πιο νζο μζχρι τον πιο ζμπειρο. Πρόκειται για μια από τισ πιο ςφγχρονεσ και αποδοτικζσ επιχειρθματικζσ προτάςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα που απαντά ςτισ ανάγκεσ του ςφγχρονου καταναλωτι με βάςθ ζνα μελετθμζνο μοντζλο ανάπτυξθσ που διαςφαλίηει τθ βιωςιμότθτα και τθν κερδοφορία του δικτφου ςυνολικά.

6 Οι ςτόχοι του Cyclist.gr Να δθμιουργιςουμε τον πιο ςφγχρονο ποδθλατικό οργανιςμό ςτθν Ελλάδα και τα Βαλκάνια που κα ςτθρίηεται ςτθν αγάπθ για το ποδιλατο και ςτον αλλθλοςεβαςμό. Να παρζχουμε κορυφαίεσ τεχνολογικά και ποιοτικά υπθρεςίεσ και προϊόντα αιχμισ. Να διαδϊςουμε και να κάνουμε ςυνείδθςθ τθν ανάγκθ για το ποδιλατο ςε όλθ τθν Ελλάδα. Να υποςτθρίηουμε υπεφκυνα όςουσ επιδιϊκουν μια ποιοτικότερθ και υγιεινότερθ προςζγγιςθ ςτον τρόπο ηωισ τουσ. Να ςυνειςφζρουμε ςτθν κοινωνία και το περιβάλλον. Your ride. Οur passion.

7 Σι κάνουμε διαφορετικά ςτο Cyclist.gr Η γνϊςθ, θ εξειδίκευςθ, θ προςωπικι εμπειρία και θ ζμφαςθ ςτθν τεχνολογία μασ διαςφαλίηει ότι κάκε ποδιλατο ζχει ταυτότθτα και ότι κάκε πελάτθσ του Cyclist.gr είναι και αιςκάνεται μοναδικόσ. Δεν είμαςτε ζνα απλό κατάςτθμα που εμπορεφεται ποδιλατα, είμαςτε ζνα δίκτυο που αντιμετωπίηει το ποδιλατο ωσ μια μοναδικι εμπειρία. Κάκε ποδιλατο ςτο Cyclist.gr προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ του πελάτθ ϊςτε να του παρζχουμε ακριβϊσ αυτό που χρειάηεται τίποτα περιςςότερο τίποτα λιγότερο.

8 Γιατί Cyclist.gr Σο πιο πλιρεσ πακζτο start-up για ζνα δυναμικό και ςίγουρο ξεκίνθμα

9 Γιατί Cyclist.gr Ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα κεωρθτικισ & πρακτικισ εκπαίδευςθσ για το ςυνεργάτθ, τουσ πωλθτζσ και τον μθχανικό του service center. ΤΝΕΡΓΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΕ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ SERVICE CENTER

10 Γιατί Cyclist.gr Αποκλειςτικζσ ςυνεργαςίεσ με τισ κορυφαίεσ εταιρείεσ του κλάδου παγκοςμίωσ με τισ χαμθλότερεσ τιμζσ και τα υψθλά περικϊρια κζρδουσ. Και πολλζσ ακόμα νζεσ ςυνεργαςίεσ!

11 Γιατί Cyclist.gr Διαρκισ ανανζωςθ του προϊοντικοφ μίγματοσ με τα πιο τεχνολογικά εξελιγμζνα, ποιοτικά, ςφγχρονα και δθμοφιλι προϊόντα τθσ αγοράσ.

12 Γιατί Cyclist.gr Λφςεισ και ςυςτιματα management, μθχανογράφθςθσ, reporting και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των καταςτθμάτων με εφκολα και πρακτικά πλάνα δράςθσ.

13 Γιατί Cyclist.gr Ε-shop Το Cyclist.gr αποδίδει ςτο ςυνεργάτθ τα κζρδθ που του αναλογοφν από τισ αγορζσ μζςω του e-shop που πραγματοποιοφνται από τθν περιοχι του.

14 Γιατί Cyclist.gr Σοπικό marketing: ενιςχφουμε τθν προϊκθςθ και τθν επζνδυςθ των επιχειρθματιϊν του Cyclist.gr ςτθν οικοδόμθςθ & τθν προϊκθςθ ιςχυρϊν δεςμϊν με τθν τοπικι κοινωνία Παροτρφνουμε το ςυνεργάτθ να αναλαμβάνει δράςθ ϊςτε να αποτελεί ωσ μζλοσ του δικτφου Cyclist.gr ηωντανό κφτταρο τθσ τοπικισ κοινωνίασ με ςυγκεκριμζνα εργαλεία και δράςεισ.

15 Γιατί Cyclist.gr Ζντονθ κοινωνικι δράςθ και προςφορά ενιςχφοντασ το «κίνθμα» τθσ ποδθλαςίασ. Το Cyclist.gr αναλαμβάνει τθ δικι του δράςθ και παράλλθλα ςτθρίηει ςτθν προςπάκεια τουσ ςθμαντικοφσ φορείσ και πρόςωπα ςτθν κοινωνικι τουσ αποςτολι και ςτθν ακλθτικι τουσ πορεία ςτθν ποδθλαςία. Ποδθλατικζσ εξορμιςεισ και events με τουσ φίλουσ του Cyclist.gr Test rides με νζα μοντζλα Χορθγοί των Special Olympics 2011 Χορθγοί τθσ πρωτακλιτριασ Dowhhill Μαρίασ Μιχαλογιαννάκθ και μερικϊν ακόμα ακλθτϊν που ξεχωρίηουν ςε διαφορετικά είδθ ποδθλαςίασ WWF (δθμιουργία ποδθλατικισ μπλοφηασ με το λογότυπο WWF & προςφορά μζρουσ τθσ αξίασ τθσ μπλοφηασ ςτον οργανιςμό)

16 Γιατί Cyclist.gr Σο Cyclist.gr είναι ζνα παράκυρο ςτο κόςμο του ποδθλάτου χάρθ ςτθ διαρκι ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ για: Όλεσ τισ εξελίξεισ του ποδθλάτου παγκοςμίωσ, Τθ διαδικαςία πωλιςεων, Το προϊοντικό μίγμα, Τθ διαχείριςθ του αποκζματοσ και των παραγγελιϊν, Τθ διοίκθςθ του προςωπικοφ, Το τοπικό marketing και όλων των υπολοίπων κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ ενόσ Cyclist.gr μζςα από: Το intranet του Cyclist.gr Τθν άμεςθ επικοινωνία με τουσ ανκρϊπουσ του Cyclist.gr Τισ επιςκζψεισ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ δικτφου του Cyclist.gr ςτα καταςτιματα των ςυνεργατϊν Τα πρακτικά εγχειρίδια λειτουργίασ του δικτφου

17 Προφίλ ςυνεργάτθ Αναηθτάμε ανκρϊπουσ που αγαπάνε το ποδιλατο, είναι δθμιουργικοί, μποροφν να οργανϊνουν τουσ ανκρϊπουσ τουσ, είναι κοινωνικοί, ζχουν πάκοσ για τθ δουλειά τουσ, κζλουν να κάνουν τα όνειρα τουσ πραγματικότθτα και πάνω από όλα που κζλουν να περνάνε καλά ςτθ δουλειά τουσ ενϊ κα αςχολοφνται με το αγαπθμζνο τουσ χόμπι. Ζχεισ πάκοσ για το ποδιλατο; Αν ναι, ζλα κι εςφ ςε ζνα από τα πιο μοντζρνα και δυναμικά αναπτυςςόμενα δίκτυα ςτθν Ελλάδα, δίπλα ςε νζουσ ανκρϊπουσ με καινοτόμεσ ιδζεσ και όρεξθ για δουλειά και δθμιουργία.

18 Πακζτο franchise Cyclist.gr Δθμιουργιςαμε ζνα αποτελεςματικό μοντζλο λειτουργίασ για τα καταςτιματα του δικτφου Cyclist.gr που ζχει τθ δυνατότθτα να οδθγιςει το ςφγχρονο επιχειρθματία ςε μια νζα εποχι απόλυτα ςυμβατι με τα νζα δεδομζνα τθσ αγοράσ, το νζο ανταγωνιςτικό χάρτθ και τα νζα χαρακτθριςτικά του καταναλωτι. Ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα franchise προςφζρουμε ςτο ςυνεργάτθ μασ ζνα ςτακερό ςφςτθμα εκκίνθςθσ, winning strategies και πλάνα λειτουργίασ που μπορεί να διαχειριςτεί εφκολα. Κακοδθγοφμε και υποςτθρίηουμε το ςυνεργάτθ με εκτενι ζρευνα τθσ αγοράσ του, τθν επιλογι τοποκεςίασ, το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι του καταςτιματοσ, το άνοιγμα του καταςτιματοσ, τθν κατάρτιςθ του και τθν επαφι και τθν εδραίωςθ του με τθν τοπικι κοινωνία, το πιο ςθμαντικό για τον επιχειρθματία του Cyclist.gr.

19 Ανάπτυξε ταχφτθτα με το Cyclist.gr! Κζρδιςε άμεςα χάρθ ςτα μοναδικά πλεονεκτιματα τθσ ςυνεργαςίασ με το Cyclist.gr: Αξιοποίθςθ τθσ φιμθσ και του κφρουσ του ιδθ γνωςτοφ και καταξιωμζνου ονόματοσ Cyclist.gr! Ολοκλθρωμζνθ υποδομι του πιο ςφγχρονου δικτφου καταςτθμάτων, του Cyclist.gr! Εκπαίδευςθ του franchisee & του προςωπικοφ του ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ, τα προϊόντα και τθ ςυνολικι λειτουργία του καταςτιματοσ! Χαμθλότερεσ τιμζσ και καλφτερουσ όρουσ ςυνεργαςίασ με κορυφαίεσ εταιρείεσ ςτθν ποδθλαςία! Συνεχισ υποςτιριξθ ςε κζματα τεχνικά, διοργάνωςθσ event, marketing, πωλιςεισ κτλ.! Προςταςία & διαςφάλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ & τθσ αποκλειςτικότθτασ τθσ περιοχισ του franchisee! Διαρκισ ανανζωςθ με τα πιο ςφγχρονα και δθμοφιλι προϊόντα που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά! Ζνα φοβερό εργαςιακό περιβάλλον & μια άψογθ ςυνεργαςία με ανκρϊπουσ με κοινά ενδιαφζροντα και κοινι γλϊςςα! Ξεκίνθςε ςιμερα μια επιτυχθμζνθ επαγγελματικι διαδρομι με τθν πιο ςυμφζρουςα επιχειρθματικι πρόταςθ ςε ζναν από τουσ πιο δυναμικοφσ και κερδοφόρουσ κλάδουσ με τθν αςφάλεια & τθν υποςτιριξθ του Cyclist.gr!

20 Επικοινωνιςτε μαηί μασ! ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΚΣΤΟΤ: THE FRANCHISE CO Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 84Α, , Χαλάνδρι Σθλ.: Fax: Site: ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Cyclist.gr: Λεωφόροσ Μεςογείων 298 Χολαργόσ , Ακινα Σθλ: Fax: Site:

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 Στο Metropolitan Expo Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Αεροδρόμιο Ακινασ, το μεγαλφτερο, πλζον ςφγχρονο και λειτουργικό χϊρο εκκζςεων, ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]

GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ GAMIFICATION KΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Δθμθτριάδθσ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: Κωνςταντίνου Μαρία, Μπίμπιηα Ναταλία, Πετρίδθ Νάταλθ, Χρυςοφ Αλεξάνδρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα