Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια"

Transcript

1 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l Θήκη αποθήκευση. καπ κι / δίσκο για ζ γισµα. β ση αποθήκευση εξαρτηµ των Σπ τουλα Περιγραφή των εξαρτηµ των a a1 a2 a3 a4 Σώµα συσκευή. κουµπί απασφ λιση των καπακιών του κ πτη και του ζυµωτήρα. έξοδο συσκευή. πίνακα οργ νων. οθ νη ενδείξεων ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ Ο ΜΟΝ ΕΛΟ b Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο b1. πιεστήρα µε δοσοµέτρηση b2. καπ κι µε στ µιο τροφοδ τηση b3. διαφανέ µπωλ c Σ στηµα ζυµώµατο (αν λογα µε το µοντέλο) c1 νοιγµα ή c1 νοιγµα c2 καπ κι µπωλ ή c3 καπ κι inox διαφανο µπωλ c4 µεταλλικ ή c4 µεταλλικ ζυµωτήρα ζυµωτήρα c5 µπωλ inox ή b3 διαφανέ µπωλ για ψιλοκ ψιµο d Άξονα e Μεταλλική λεπίδα f Μεταλλικ δίσκο Κοψίµατο λαχανικών. A/D: ψιλ τρίψιµο / κ ψιµο σε λεπτέ φέτε (αµφίδροµο ). C/H: χοντρ τρίψιµο / κ ψιµο σε χοντρέ φέτε (αµφίδροµο ). E: κ πτη τηγανητών πατατών. G: τυρί g Σ στηµα µεταλλικο χτυπητηρίου g1. εξ ρτηµα χτυπητηρίου g2. χτυπητήρι h Μπλέντερ h1. κ λυµµα δοσοµέτρηση h2. καπ κι h3. γυ λινο µπωλ h4. λ στιχο στεγανοποίηση h5. β ση για τι λεπίδε i Μικρ κ πτη i1. καπ κι i2. µπωλ j Μ λο j1. καπ κι j2. µπωλ α εξαρτήµατα που συνοδε ουν το µοντέλο που µ λι αγορ σατε, αναφέρονται στην ταµπέλα που βρίσκεται στο επ νω µέρο τη συσκευασία. Συµβουλέ ασφ λεια ιαβ στε προσεκτικ τι οδηγίε χρήσεω πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορ τη συσκευή σα : η Krups δεν φέρει καµία ευθ νη σε περίπτωση µη τήρηση των οδηγιών αυτών. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρί επίβλεψη ειδικ σε µέρο που τη φτ νουν παιδι ή τοµα µε ειδικέ αν γκε. Bεβαιωθείτε τι η τ ση του δικτ ου είναι σ µφωνη µε την τ ση τη συσκευή. Οποιοδήποτε λ θο στη σ νδεση ακυρώνει την εγγ ηση. Η συσκευή σα προορίζεται αποκλειστικ για οικιακή χρήση και µ νο µέσα στο σπίτι. Bγ ζετε π ντα τη συσκευή απ την πρίζα αµέσω µ λι σταµατήσετε να τη χρησιµο οιείτε, ταν θέλετε να την καθαρίσετε και σε περίπτωση διακοπή ρε µατο. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σα ε ν δεν λειτουργεί κανονικ, ε ν έχει π θει ζηµι ή ε ν το ηλεκτρικ καλώδιο ή το φι έχουν υποστεί ζηµι. Προκειµένου να αποφ γετε κ θε κίνδυνο, θα πρέπει να ζητήσετε να σα αντικαταστήσουν υέοχρεωτικ το εξ ρτηµα που έχει υποστεί ζηµι σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη Krups (δείτε τη λίστα στο βιβλιαρ κι του σέρβι ). Εκτ απ τον καθαρισµ και την συντήρηση που γίνονται απ τον χρήστη, κ θε λλη εργασία επιδι ρθωση θα πρέπει να ανατίθεται οπωσδήποτε σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη Krups. Μην βουτ τε την συσκευή, το ηλεκτρικ καλώδιο ή το φι µέσα σε οποιοδή οτε υγρ. Μην αφήνετε να κρέµεται το ηλεκτρικ καλώδιο σε µέρο που να το φτ νουν παιδι. Επίση, δεν πρέπει να βρίσκεται κοντ σε καµία πηγή θερµ τητα ο τε να αγγίζει οποιαδήποτε κοφτερή γωνία. Χρησιµοποιήστε το σ στηµα τυλίγµατο καλωδίου.

2 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 2 Για την ασφ λει σα, χρησιµο οιείτε αποκλειστικ και µ νο γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικ Krups σχεδιασµ να ειδικ για την συσκευή σα. Χρησιµοποιείτε τη µεταλλική λεπίδα, το µαχαίρι του µπλέντερ, του µικρο κ πτη, του µ λου και του δίσκου κοψίµατο λαχανικών µε µεγ λη προσοχή: είναι εξαιρετικ κοφτερ. Πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρείτε τη µεταλλική λεπίδα (e) τραβώντα τον ξον του (d) προτο αδει σετε το περιεχ µενο του µπωλ. Μην β ζετε σε λειτουργία τη συσκευή ταν αυτή είναι δεια. Χρησιµοποιείτε π ντα το µπλ ντερέµε το καπ κι του. Για το τρίψιµο και το κ ψιµο σε φέτε, χρησιµοποιείτε π ντα του ιεστήρε για να οδηγείτε τι τροφέ µέσα απ το στ µιο τροφοδ τηση. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τα δ χτυλα, πιρο νι, κουτ λι, µαχαίρι ή οποιοδήποτε λλο αντικείµενο. Μην αγγίζετε ποτέ τα κινο µενα εξαρτήµατα. Μην χρησιµοποιείτε τα µπωλ ω δοχεία φ λαξη τροφών (για κατ ψυξη, µαγείρεµα, αποστείρωση, ή στο φο ρνο µικροκυµ των). Αφαιρείτε τα εξαρτήµατα µ νο αφο έχει σταµατήσει τελείω η συσκευή. Χρησιµοποιείτε ένα µ νο εξ ρτηµα κ θε φορ. Μην αφήνετε να κρέµονται µακρι µαλλι, κασκ λ, γραβ τε, κ.λπ. π νω απ τα κινο µενα εξαρτήµατα. Η συσκευή κουζίνα σα διαθέτει ένα µικροεπεξεργαστή που ελέγχει και αναλ ει τη σταθερ τητ τη. Χρήση τη συσκευή Πριν απ την πρώτη χρήση, πλ νετε λα τα τµήµατα των εξαρτηµ των µε ζεστή σαπουν δα (προσοχή το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1) και το καπ κι του µπλέντερ (h2) δεν πλένονται στο πλυντήριο πι των). Ξεπλ νετε και στεγνώστε. Tοποθετήστε το σώµα συσκευή π νω σε µια επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφ νεια. B λτε το φι στην πρίζα. Η οθ νη ενδείξεων αν βει, είναι διαθέσιµε λε οι λειτουργίε του πολυµηχανήµατ σα. Κατ τη λειτουργία τη συσκευή σα, φροντίστε το καλώδιο να µην είναι τεντωµ νο για να µην επηρεαστεί η ένδειξη του ζυγίσµατο. Χρήση των πλήκτρων στον πίνακα οργ νων (a3): : Πλήκτρα επιλογή ταχυτήτων. Pulse : ιακεκοµµένη λειτουργία για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο ή τη αν µιξη. Auto Mix: Ρυθµική λειτουργία για βέλτιστο αποτέλεσµα σε ορισµένε συνταγέ. Off T : παρασκευή ζυµών µε το εξ ρτηµα του ζυµωτήρα, µε προγραµµατισµένε λειτουργίε που καθορίζουν τον χρ νο και την ιδανική ταχ τητα του πολυµηχανήµατο καθώ και την αυτ µατη λήξη λειτουργία του. 1ο π τηµα: παρασκευή ζ µη για ψωµί. 2ο π τηµα: παρασκευή φουσκωµ νη ζ µη. 3ο π τηµα: παρασκευή γλυκών. : Πλήκτρο λήξη λειτουργία ή προγραµµατισµ του χρονοδιακ πτη. : Ενεργοποίηση τη λειτουργία ζυγίσµατο, πλήκτρο απ βαρου για µηδενισµ του ζυγίσµατο. Λειτουργία ζυγίσµατο : Για να διευκολ νεται η παρασκευή των συνταγών σα, το πολυµηχ νηµ σα διαθέτει µια ζυγαρι κουζίνα, η οποία είναι ενσωµατωµ νη στη συσκευή σα. Tοποθετήστε το µπωλ και το εξ ρτηµα τη επιλογή σα π νω στο σώµα συσκευή (a), έπειτα πατήστε το πλήκτρο T για να προσθέσετε το απ βαρο (εικ.1): Μετ απ λίγα δευτερ λεπτα θα εµφανιστεί η ένδειξη 0 g. Ρίξτε τα συστατικ, απευθεία µέσα στο µπωλ µέχρι την επιθυµητή ποσ τητα (εικ.2). Μπορείτε να ζυγίσετε τα δι φορα συστατικ χωρί να αδει σετε το µπωλ, προσθέτοντα τα διαδοχικ απ βαρα. Tοποθετήστε το καπ κι π νω στο µπωλ και πατήστε ένα πλήκτρο ταχ τητα για να θέσετε το πολυµηχ νηµα σε λειτουργία. Ε ν επιθυµείτε να ζυγίσετε τα συστατικ σε κ ποιο λλο δοχείο απ αυτ που διατίθενται, χρησιµοποιήστε το καπ κι (k1) τη θήκη αποθήκευση (k) ω δίσκο ζυγίσµατο. (εικ.3)

3 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 3 Προφυλ ξει κατ τη χρήση Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ζυγίσµατο, αποκλειστικ και µ νο ταν το πολυµηχ νηµα δεν είναι σε λειτουργία. Tοποθετήστε απαλ τη συσκευή σα π νω στην επίπεδη επιφ νεια εργασία. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή επ νω σε επιφ νεια εργασία που δεν είναι επίπεδη. Μην ξεπερν τε το µέγιστο επιτρεπ µενο β ρο : 4,5 κιλ. Μην χρησιµοποιείτε το πολυµηχ νηµα κοντ σε φο ρνο µικροκυµ των, ενώ αυτ βρίσκεται σε λειτουργία. εικ.1 εικ.2 εικ.3 Λειτουργία χρονοδιακ τη: Όταν θέτετε τη συσκευή σα σε λειτουργία, ο χρ νο εµφανίζεται αυτ µατα στην οθ νη σα. Μπορείτε έτσι να βλέπετε τον χρ νο που περν ει. Μπορείτε έτσι να προγραµµατίσετε τη δι ρκεια τη λειτουργία του πολυµηχανήµατο : Ένα παρατεταµένο π τηµα του πλήκτρου off αυξ νει την ταχ τητα ρ θµιση του χρονοδιακ πτη. Πατώντα αρκετέ φορέ το πλήκτρο off, µπορείτε να ρυθµίσετε τον χρ νο λειτουργία. Έπειτα επιλέξτε µια ταχ τητα για να ξεκινήσει η λειτουργία. Η αντίστροφη µέτρηση του χρ νου εµφανίζεται στην οθ νη σα, και η πα ση λειτουργία τη συσκευή γίνεται αυτοµ τω µετ το τέλο του προγραµµατισµ νου χρ νου. Σε οποιαδήποτε στιγµή, ε ν επιθυµείτε να σταµατήσετε τη λειτουργία του πολυµηχανήµατο, πατήστε το πλήκτρο off. Σε περίπτωση σφ λµατο στον προγραµµατισµ του χρ νου, πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο off και µετ να πατήσετε π λι για λίγο το πλήκτρο off για να µηδενίσετε τον χρ νο. Οι λειτουργίε του πολυµηχανήµατ σα 1: ΖΥΜΩΜΑ (ψωµί, γλυκ και µείγµα για κέικ) ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα ζυµώµατο αν λογα µε το µοντέλο: µπωλ ζυµωτήρα inox (c5) και το καπ κι του (c2) ή διαφανέ µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b3) και το καπ κι του (c3), Μεταλλικ ζυµωτήρα (c4) για ζ µωµα ή αν µιξη γλυκών. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ inox (c5) ή το µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b3) στην β ση του σώµατο τη συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Περ στε τον µεταλλικ ζυµωτήρα (c4) π νω στον ξονα του µπωλ. Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το αντίστοιχο καπ κι του µπωλ (c2 ή c3) και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Παρασκευή ζυµών, µε προγραµµατισµένε λειτουργίε που καθορίζουν τον χρ νο και την ιδανική ταχ τητα του πολυµηχανήµατο καθώ και την αυτ µατη πα ση λειτουργία του. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο : - 1ο Π τηµα: παρασκευή ζ µη για ψωµί.. σε 2 λεπτ και 30 δευτερ λεπτα, µπορείτε να ζυµώσετε µ χρι: - 2 κιλ ζ µη για σπρο ψωµί µε το µπωλ inox (c5) και 1,5 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 1,2 κιλ ζ µη για γλυκ ή ψωµί µε λεπτή κρο στα µε το µπωλ inox (c5) και 900 γραµµ ρια µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 1,2 κιλ ειδικών ζυµών (ψωµί ολική αλέσεω, ψωµί σικ λεω κ.λπ....) µε το µπωλ inox (c5) και 900 γραµµ ρια µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 2ο π τηµα: παρασκευή φουσκωµένη ζ µη :. σε 5 λεπτ και 30 δευτερ λεπτα, µπορείτε να ζυµώσετε µέχρι: - 1,2 κιλ φουσκωµένη ζ µη (τσουρέκι, κο γκελχοπφ) µε το µπωλ inox (c5) και 1 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 3ο π τηµα: : παρασκευή ζ µη για γλυκ.. σε 5 λεπτ, µπορείτε να αναµίξετε έω : - 2 κιλ ζ µη για γλυκ (µπισκ τα, κέικ, κ.λπ....) µε το µπωλ inox (c5) και 1,5 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3).

4 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 4 Για το ζ µωµα ψωµιών, και κατ τη λειτουργία, ρίξτε το νερ σιγ απ την βρ ση (c1) που βρίσκεται στο κέντρο του καπακιο. 2: ΑΝΑΜIΞΗ/ΠΟΛ ΟΠΟIΗΣΗ/ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα µ ωλπγια ψιλοκ ψιµο (b), Άξονα (d), Μεταλλική λεπίδα (e) για πολτοποίηση, αν µιξη, ψιλοκ ψιµο. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το διαφανέ µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Γλιστρήστε τη µεταλλική λεπίδα (e) π νω στον ξονα (d), και τοποθετήστε το µπωλ στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2). Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µ χρι να ασφαλίσει. ΠΟΛ ΟΠΟIΗΣΗ - ΑΝΑΜIΞΗ Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 3 για να θέσετε το πολυµηχ νηµα σε λειτουργία. Μπορείτε να πολτοποιήσετε έω 1 λίτρο ζωµο, σο πα, κοµπ στα σε 20 δευτερ λεπτα. Μπορείτε να αναµείξετε έω 1 λίτρο ζ µη για κρέπε, β φλε, κ.λπ. σε 1 έω 1 λεπτ. ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην αρασκευή. Μπορείτε να ψιλοκ ψετε έω 1 κιλ ωµο ή ψηµένου κρέατο (χωρί κ καλα και χωρί νε ρα κοµµένα σε κ βου ). Μπορείτε να ψιλοκ ψετε έω 600 γραµµ ρια τροφών, πω :. σκληρέ τροφέ : τυρί, ξηρο καρπο, ορισµένα λαχανικ (καρ τα, σελιν ριζε, κ.λπ....).. τρυφερέ τροφέ : ορισµένα λαχανικ (κρεµµ δια, σπαν κι...).. ωµ ή ψηµένα ψ ρια... 3: TΡIΨIΜΟ/ΚΟΨIΜΟ ΣΕ ΦΕ ΕΣ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b) και ξονα (d), ίσκο τη επιλογή σα (f). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Ασφαλίστε τον επιλεγµένο δίσκο (f) π νω στο στήριγµα (d). Tοποθετήστε το µπωλ π νω στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2) απ τον ξονα του µπωλ (b3). Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Για ευκολ τερη χρήση, το πολυµηχ νηµ σα διαθέτει µια λειτουργία εξοικον µηση ενέργεια στην ταχ τητα 1. Tο σ στηµα αυτ επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί µε αργ ρυθµ ταν δεν υπ ρχουν συστατικ, και να αυξ νει αµέσω την ταχ τητα λειτουργία ταν εισ γετε τροφέ µέσα στο στ µιο τροφοδ τηση. Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 1. Εισ γετε τι τροφέ µέσα απ το στ µιο τροφοδ τηση και σπρώξτε τι µε τη βοήθεια του πιεστήρα (b1). Μπορείτε µε του δίσκου (f) να κ νετε (αν λογα µε το µοντ λο):. χοντρ τρίψιµο (C) / ψιλ τρίψιµο (A): σελιν ριζε, γογγ λια, πατ τε, καρ τα, τυρί.... χοντρέ φέτε (H) / λεπτέ φέτε (D): πατ τε, κρεµµ δια, αγγο ρια, παντζ ρια, µήλα, καρ τα, λ χανο.... κ ψιµο τηγανητών πατατών (E): τηγανητ πατ τε. τρίψιµο (G): τυρί, καρ δα,... 4: ΧTΥΠΗΜΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΑ Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b), Σ στηµα µεταλλικο χτυ ητηριο (g).

5 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Tοποθετήστε το σ στηµα χτυπητηριο (g) π νω στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2) απ τον ξονα του µπωλ (b3). Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 2 ή 3. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ αυτ το εξ ρτηµα για να ζυµώνετε βαριέ ζ µε ή να αναµιγν ετε ελαφριέ ζ µε. Μπορείτε να παρασκευ ζετε: µαγιονέζα, σκορδαλι, σ λτσε, µαρέγκα (1 έω 7 αυγ ), κρέµα χτυπητή, κρέµα σαντιγί (έω λίτρο). 5: ΟΜΟIΟΓΕΝΟΠΟIΗΣΗ/ΑΝΑΜIΞΗ/ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΛTΟΠΟIΗΣΗ ΕΞΑΡTΗΜΑTΑ Μπλέντερ (h). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ TΩΝ ΕΞΑΡTΗΜΑTΩΝ Συναρµολ γηση του γυ λινου µπλέντερ (h): Bρέξτε το λ στιχο απ σιλικ νη (h4), και τοποθετήστε το π νω στη β ση για λεπίδε (h5): προσοχή στην κατε θυνση του λ στιχου (η πιο στενή δι µετρο πρέπει π ντα να τοποθετείται προ τα π νω). Tοποθετήστε τα παραπ νω στον πυθµένα του µπωλ και στερεώστε καλ. Tοποθετήστε τα υλικ µέσα στο µπλέντερ (h3) χωρί να ξεπερ σετε τη µέγιστη στ θµη. Tοποθετήστε το καπ κι (h2), που διαθέτει κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1), και ασφαλίστε το π νω στο µπωλ. Tοποθετήστε το συναρµολογηµένο µπωλ (h) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕITΟΥΡΓIΑ ΚΑI ΣΥΜBΟΥΛΕΣ Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµο οιήστε ένα απ τα πλήκτρα ταχ τητα 1, 2 ή 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο τη αν µιξη. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην παρασκευή. Μην γεµίζετε ποτέ το µπλέντερ µε καυτ υγρ. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ το µπλέντερ για την επεξεργασία ξηρών προ ντων (φουντουκιών, αµυγδ λων, φιστικιών ). Χρησιµοποιείτε π ντα το µπλέντερ µε το καπ κι του. Ρίχνετε π ντα πρώτα τα υγρ συστατικ µέσα στο γυ λινο µπωλ προτο προσθέσετε τα στέρεα συστατικ, χωρί να ξεπερν τε τη µέγιστη συνιστώµενη στ θµη: - 1,5 λίτρο για αν µειξη στερεών συστατικών - 1,25 λίτρα για αν µειξη υγρών συστατικών Για να προσθέσετε συστατικ κατ την αν µιξη, αφαιρέστε το κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1) του καπακιο και ρίξτε τα συστατικ µέσω του ανοίγµατο. πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το µπλέντερ, µέχρι Συµβουλέ : Κατ την αν µιξη, ε ν τα συστατικ παραµείνουν κολληµένα στα τοιχώµατα του µπωλ, σταµατήστε τη λειτουργία τη συσκευή και βγ λτε το φι απ την πρίζα. Αφαιρέστε το σ στηµα µπλέντερ απ το σώµα τη συσκευή. Με τη βοήθεια τη σπ τουλα, πιέστε τα συστατικ ώστε να πέσουν π νω στη λεπίδα. Ποτέ µην τοποθετείτε τα χέρια ή τα δ χτυλα µέσα στο γυ λινο µπωλ ή κοντ στη λεπίδα. Μπορείτε: να ετοιµ ζετε εντελώ πολτοποιηµένου ζωµο, σο πε βελουτέ, κρέµε, κοµπ στε, µιλκσέικ, κοκτέιλ. να αναµιγν ετε κ θε είδου ρευστέ ζ µε (για κρέπε, τηγανίτε, τ ρτε µε φρο τα). να θρυµµατίζετε παγ κια µε τη λειτουργία Auto Mix: χρησιµοποιείτε το πολ 6 ω 10 µεγ λα παγ κια (στ θµη λίτρο). πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το µπλέντερ, µέχρι 6: TΕΛΕIΟ ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ ΜIΚΡΩΝ ΠΟΣΟ Η ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ Ο ΜΟΝ ΕΛΟ) Σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή µ λο (j). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΩΝ Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ του µικρο κ πτη (i2) ή στο µπωλ του µ λου (j2).

6 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 6 lor Tοποθετήστε το καπ κι (i1) ή (j1) και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Tοποθετήστε το σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή το σ στηµα µ λου (j) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕITΟΥΡΓIΑ ΚΑI ΣΥΜBΟΥΛΕΣ Η συσκευή διαθ τει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην παρασκευή. πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή το σ στηµα µ λου (j), µέχρι Με τον µικρ κ πτη (i) µπορείτε: Να ψιλοκ βετε µέσα σε λίγα δευτερ λεπτα: σκελίδε σκ ρδου, αρωµατικ χ ρτα, µα νταν, ξηρο καρπο, ψωµί, φρυγανιέ για φαγητ πανέ, ζαµπ ν, Να φτι χνετε πουρέ για µωρ. Μέγιστη ποσ τητα ξηρών καρπών (φουντο κια, αµ γδαλα,...): 80 γραµµ ρια Μέγιστη π οσ τητα σκ ρδου, κρεµµυδιών, ζαµ ν: 60 γραµµ ρια Ποσ τητα π ουρέ για µωρ : 120 γραµµ ρια Ο Μικρ αυτ Κ πτη δεν έχει σχεδιαστεί για σκληρ προ ντα πω ο καφέ. Με το µ λο (j) µπορείτε: Να ψιλοκ βετε µ έσα σε λίγα δευτερ λεπτα: ξηρ βερίκοκα, σ κα, ξηρ δαµ σκηνα χωρί κουκο τσια... Η συσκευή διαθέτει 2 επιλογέ : 1 - χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο.. Μέγιστη Ποσ τητα/μέγιστο Χρ νο : - Ξηρ βερίκοκα: 180 γραµµ ρια / 10 δευτερ λεπτα - Ξηρ σ κα: 160 γραµµ ρια / 10 δευτερ λεπτα Καθαρισµ Bγ λτε το φι απ την πρίζα. Για να γίνεται πιο ε κολα ο καθαρισµ, ξεπλ νετε γρήγορα τα εξαρτήµατα αµέσω µ λι τα χρησιµοποιήσετε. Πλ νετε και στεγνώστε τα εξαρτήµατα (πλένονται και στο πλυντήριο πι των εκτ απ το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1), και το καπ κι του µπλέντερ (h2)). Ρίξτε ζεστ νερ µε µερικέ σταγ νε υγρο σαπουνιο στο µπλέντερ (h3). Κλείστε το καπ κι (h2), που διαθέτει κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1). Ασκήστε µερικέ πιέσει πατώντα το πλήκτρο pulse. Bγ λτε το φι απ την πρίζα. Αφαιρέστε τη β ση για λεπίδε (h5) απ το µπλέντερ. Ξεπλ νετε το µπωλ στη βρ ση και αφήστε το να στεγνώσει. Σε περίπτωση χρωµατισµο των εξαρτηµ των σα απ τροφέ (καρ τα, πορτοκ λια...), τρίψτε τα µε ένα πανί εµποτισµένο µε µαγειρικ λ δι και στη συνέχεια εκτελέστε τον συνηθισµένο καθαρισµ. Μην βουτ τε το σώµα τη συσκευή (a), ο τε το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1) µέσα στο νερ ο τε να τα πλένετε στη βρ ση. Σκουπίζετέ τα απλώ µε ένα βρεγµένο σφουγγ ρι. Οι λεπίδε των εξαρτηµ των είναι πολ κοφτερέ. Πρέπει να τι χειρίζεστε µε µεγ λη προσοχή. Αποθήκευση Η συσκευή σα πολλαπλών χρήσεων διαθέτει: µια θήκη αποθήκευση (k): εκεί µπορείτε να αποθηκε ετε του δίσκου (f), τη µεταλλική λεπίδα (e), καθώ και τον ξονα (d). Tο καπ κι (k1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ω δίσκο ζυγίσµατο, τοποθετώντα το π νω στο σώµα συσκευή (a). ένα σ στηµα τυλίγµατο καλωδίου που βρίσκεται µ σα στο σώµα συσκευή : αποθηκε ετε εκεί το ηλεκτρικ καλώδιο και ρυθµίζετε το µήκο του πω σα εξυπηρετεί σπρώχνοντα ή τραβώντα το καλώδιο. Μην αποθηκε ετε τη συσκευή σα πολλαπλών χρήσεων σε χώρο που έχει υγρασία. ι να κ νετε σε περίπτωση προβλήµατο λειτουργία Ε ν η συσκευή σα δεν λειτουργεί, εµφανίζεται ένα λουκέτο στην οθ νη: ελέγξτε την τοποθέτηση του µπωλ και την ασφ λιση του καπακιο. Ε ν το µπωλ και το καπ κι είναι σωστ τοποθετηµένα, και το λουκέτο παραµένει στην οθ νη, αυτ σηµαίνει τι το πολυµηχ νηµ σα έχει υπερθερµανθεί. Απενεργοποιήστε το για λίγα δευτερ λεπτα και στη συνέχεια θέστε το π λι σε λειτουργία.

7 robot berlin grec:robot Berlin π Grec 15/05/09 έ 15:06 Page 7 Ε ν η συσκευή σα σταµατ κατ τη λειτουργία: αυτ σηµαίνει τι το πολυµηχ νηµ σα ανίχνευσε υπερβολικ ισχυρέ δονήσει και τέθηκε σε θέση ασφαλεία. Ελέγξτε ε ν η συσκευή λειτουργεί στην προτειν µενη ταχ τητα και βεβαιωθείτε τι δεν έχει ξεπερ σει τον συνιστώµενο χρ νο λειτουργία. Ελέγξτε τη σ νδεση µε το ρε µα και βεβαιωθείτε τι τα εξαρτήµατα είναι σωστ τοποθετηµένα π νω στο σώµα συσκευή. Μετ απ 16 λεπτ αδρ νεια, η οθ νη τίθεται σε λειτουργία εξοικον µηση ενέργεια. Ένα απλ π τηµα σε ένα πλήκτρο του πίνακα οργ νων (a3) τη θέτει π λι σε λειτουργία. Η συσκευή σα εξακολουθεί να µην λειτουργεί; Επικοινωνήστε µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη KRUPS (δείτε τη λίστα στο βιβλιαρ κι Σέρβι Krups ). ιαχείριση των υλικών συσκευασία και τη συσκευή αγορ σατε τη συσκευή σα ή απ ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι KRUPS: ίσκο inox κοψίµατο τηγανητών πατατών (δίσκο E) ίσκο inox τριψίµατο καρ δα, τυριο (δίσκο G) ίσκο inox χοντρο τριψίµατο / κοψίµατο χοντρών φετών (δίσκο C/H) ίσκο inox ψιλο τριψίµατο / κοψίµατο λεπτών φετών (δίσκο A/D) Μ λο Μικρ κ πτη Μεταλλικ χτυπητήρι Μεταλλικ ζυµωτήρα Γυ λινο µπλέντερ Μπωλ για ψιλοκ ψιµο Μπωλ ζυµωτήρα inox Μαχαίρι inox Σπ τουλα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η συσκευασία αποτελείται απ υλικ που είναι ακίνδυνα προ το περιβ λλον και µπορο ν να απορριφθο ν σ µφωνα µε τι ισχ ουσε διατ ξει ανακ κλωση. Μπορείτε να ζητήστε πληροφορίε απ την αρµ δια υπηρεσία του δήµου σα. Α συµβ λλουµε κι εµεί στην προστασία του περιβ λλοντο! iη συσκευή σα περιέχει πολλ αξιοποιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικ. Παραδώστε τη παλι συσκευή σα σε κέντρο διαλογή ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι το οποίο θα αναλ βει την επεξεργασία τη. Εξαρτήµατα Μπορείτε να προµηθευθείτε τα παρακ τω εξαρτήµατα απ το κατ στηµα απ που

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

ES P I GR www.tefal.com

ES P I GR www.tefal.com ES P I GR www.tefal.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 a b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig.8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 2 1 fig. 13 fig. 14 fig. 15 GR 26 Υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k EL b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q EL Οδηγίες ασφάλειας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240

Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240 Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240 Περιεχ µενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Οδηγιε για την ασφαλή χρήση... 4 Τεχνικ στοιχεία... 5 Εξαρτήµατα τη συσκευή... 6 Χειρισµοί... 8 Επεξήγηση των εξαρτηµ

Διαβάστε περισσότερα

Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C2 STORE'INN

Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C2 STORE'INN Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C2 STORE'INN Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C3 Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C4 Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΝΟΥΤΡΙΣ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Η συσκευή είναι κατάλληλη για κόψιµο, ψιλοκόψιµο, ανακάτεµα, πολτοποίηση, άλεσµα, τρίψιµο καθώς και για να αποθηκεύετε φαγητά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ON/OFF SWITCH(SPEED BLENDER MOTOR PART 2) 1) SHAFT WHISK CHOPPER KNIFE SUPPORT SHREDDING POWER CORD SLICING GEAR BOX WHISKING BLADE BLADE BLADE MIXING SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΕΦ8268 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Εγχειρίδιο Οδηγιών. Eπιτραπέζιο μπλέντερ. KORONA electric GmbH, Sundern/Germany

Ελληνικά Εγχειρίδιο Οδηγιών. Eπιτραπέζιο μπλέντερ. KORONA electric GmbH, Sundern/Germany Ελληνικά Εγχειρίδιο Οδηγιών Eπιτραπέζιο μπλέντερ 24010 KORONA electric GmbH, Sundern/Germany www.korona-electric.de Προβλεπόμενη χρήση Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W EL HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, να τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. 2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες. Αφαιρέστε το κάλυμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες, την εγγύηση και την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

JUG BLENDER SM 7280 EL

JUG BLENDER SM 7280 EL JUG BLENDER SM 7280 EL A B C D E F G H I J K 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 71-76 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να την πετάξετε σε ειδικά σημεία διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΤΟΥΡΜΠΟ Οδηγίες ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 1. Οθόνη 2. Πλήκτρο για ενεργοποίηση της συσκευής 3. Ανεµιστήρας 4. ιαφανής θόλος 5. Έλικας θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μίξερ με βάση

Οδηγίες για το μίξερ με βάση Οδηγίες για το μίξερ με βάση Περιεχόμενα Ασφάλεια μίξερ με βάση Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 τμηματα και χαρακτηριστικα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Multi X3... 3 Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast... 4 Ceramic BBQ 4832... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 350... 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 350...

Multi X3... 3 Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast... 4 Ceramic BBQ 4832... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 350... 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 350... 2 Multi X......................... Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast............ 4 Ceramic BBQ 482................... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 50............. 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 50............

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά ΑΣΦΆΛΕΙΑ του Μπλέντερ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προϊόντα! Συµπληρωµατικός κατάλογος ηλεκτρικών συσκευών. www.benrubi.gr ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΗΤΗ INFO: 210 61 56 400

Νέα προϊόντα! Συµπληρωµατικός κατάλογος ηλεκτρικών συσκευών. www.benrubi.gr ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΗΤΗ INFO: 210 61 56 400 2013 Συµπληρωµατικός κατάλογος ηλεκτρικών συσκευών Νέα προϊόντα! www.benrubi.gr ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΗΤΗ INFO: 210 61 56 400 2 KAINOTOMIA IZZY ΚΟΠΤΗΡΙΟ Ε560T3 MULTI Χ3 500 TITANIUM IZZY Αποκλειστικό!

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Κόφτες λαχανικών Κόφτες-Μείκτες-Επεξεργαστές Πολυμηχανές

Κόφτες λαχανικών Κόφτες-Μείκτες-Επεξεργαστές Πολυμηχανές Κόφτες λαχανικών Κόφτες-Μείκτες-Επεξεργαστές Πολυμηχανές Ποιότητα, Ταχύτητα, Απόδοση dito electrolux TRS / K / TRK 3 Η αναβάθμιση του τρόπου επεξεργασίας των λαχανικών. Μια νέα γκάμα συσκευών, που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Φρυγανιέρα TO756

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Φρυγανιέρα TO756 EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Φρυγανιέρα TO756 Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτή τη φρυγανιέρα BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε όλο το πάθος και την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΆΛΕΙΑ του Μπλέντερ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ...

Διαβάστε περισσότερα

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού Οδηγίες χρήσης Οι λειτουργίες οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, υπόκεινται σε μελλοντικές αλλαγές. 1 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτό το Power Bank περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση. 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή η τάση

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα