Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια"

Transcript

1 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l Θήκη αποθήκευση. καπ κι / δίσκο για ζ γισµα. β ση αποθήκευση εξαρτηµ των Σπ τουλα Περιγραφή των εξαρτηµ των a a1 a2 a3 a4 Σώµα συσκευή. κουµπί απασφ λιση των καπακιών του κ πτη και του ζυµωτήρα. έξοδο συσκευή. πίνακα οργ νων. οθ νη ενδείξεων ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ Ο ΜΟΝ ΕΛΟ b Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο b1. πιεστήρα µε δοσοµέτρηση b2. καπ κι µε στ µιο τροφοδ τηση b3. διαφανέ µπωλ c Σ στηµα ζυµώµατο (αν λογα µε το µοντέλο) c1 νοιγµα ή c1 νοιγµα c2 καπ κι µπωλ ή c3 καπ κι inox διαφανο µπωλ c4 µεταλλικ ή c4 µεταλλικ ζυµωτήρα ζυµωτήρα c5 µπωλ inox ή b3 διαφανέ µπωλ για ψιλοκ ψιµο d Άξονα e Μεταλλική λεπίδα f Μεταλλικ δίσκο Κοψίµατο λαχανικών. A/D: ψιλ τρίψιµο / κ ψιµο σε λεπτέ φέτε (αµφίδροµο ). C/H: χοντρ τρίψιµο / κ ψιµο σε χοντρέ φέτε (αµφίδροµο ). E: κ πτη τηγανητών πατατών. G: τυρί g Σ στηµα µεταλλικο χτυπητηρίου g1. εξ ρτηµα χτυπητηρίου g2. χτυπητήρι h Μπλέντερ h1. κ λυµµα δοσοµέτρηση h2. καπ κι h3. γυ λινο µπωλ h4. λ στιχο στεγανοποίηση h5. β ση για τι λεπίδε i Μικρ κ πτη i1. καπ κι i2. µπωλ j Μ λο j1. καπ κι j2. µπωλ α εξαρτήµατα που συνοδε ουν το µοντέλο που µ λι αγορ σατε, αναφέρονται στην ταµπέλα που βρίσκεται στο επ νω µέρο τη συσκευασία. Συµβουλέ ασφ λεια ιαβ στε προσεκτικ τι οδηγίε χρήσεω πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορ τη συσκευή σα : η Krups δεν φέρει καµία ευθ νη σε περίπτωση µη τήρηση των οδηγιών αυτών. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρί επίβλεψη ειδικ σε µέρο που τη φτ νουν παιδι ή τοµα µε ειδικέ αν γκε. Bεβαιωθείτε τι η τ ση του δικτ ου είναι σ µφωνη µε την τ ση τη συσκευή. Οποιοδήποτε λ θο στη σ νδεση ακυρώνει την εγγ ηση. Η συσκευή σα προορίζεται αποκλειστικ για οικιακή χρήση και µ νο µέσα στο σπίτι. Bγ ζετε π ντα τη συσκευή απ την πρίζα αµέσω µ λι σταµατήσετε να τη χρησιµο οιείτε, ταν θέλετε να την καθαρίσετε και σε περίπτωση διακοπή ρε µατο. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σα ε ν δεν λειτουργεί κανονικ, ε ν έχει π θει ζηµι ή ε ν το ηλεκτρικ καλώδιο ή το φι έχουν υποστεί ζηµι. Προκειµένου να αποφ γετε κ θε κίνδυνο, θα πρέπει να ζητήσετε να σα αντικαταστήσουν υέοχρεωτικ το εξ ρτηµα που έχει υποστεί ζηµι σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη Krups (δείτε τη λίστα στο βιβλιαρ κι του σέρβι ). Εκτ απ τον καθαρισµ και την συντήρηση που γίνονται απ τον χρήστη, κ θε λλη εργασία επιδι ρθωση θα πρέπει να ανατίθεται οπωσδήποτε σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη Krups. Μην βουτ τε την συσκευή, το ηλεκτρικ καλώδιο ή το φι µέσα σε οποιοδή οτε υγρ. Μην αφήνετε να κρέµεται το ηλεκτρικ καλώδιο σε µέρο που να το φτ νουν παιδι. Επίση, δεν πρέπει να βρίσκεται κοντ σε καµία πηγή θερµ τητα ο τε να αγγίζει οποιαδήποτε κοφτερή γωνία. Χρησιµοποιήστε το σ στηµα τυλίγµατο καλωδίου.

2 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 2 Για την ασφ λει σα, χρησιµο οιείτε αποκλειστικ και µ νο γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικ Krups σχεδιασµ να ειδικ για την συσκευή σα. Χρησιµοποιείτε τη µεταλλική λεπίδα, το µαχαίρι του µπλέντερ, του µικρο κ πτη, του µ λου και του δίσκου κοψίµατο λαχανικών µε µεγ λη προσοχή: είναι εξαιρετικ κοφτερ. Πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρείτε τη µεταλλική λεπίδα (e) τραβώντα τον ξον του (d) προτο αδει σετε το περιεχ µενο του µπωλ. Μην β ζετε σε λειτουργία τη συσκευή ταν αυτή είναι δεια. Χρησιµοποιείτε π ντα το µπλ ντερέµε το καπ κι του. Για το τρίψιµο και το κ ψιµο σε φέτε, χρησιµοποιείτε π ντα του ιεστήρε για να οδηγείτε τι τροφέ µέσα απ το στ µιο τροφοδ τηση. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τα δ χτυλα, πιρο νι, κουτ λι, µαχαίρι ή οποιοδήποτε λλο αντικείµενο. Μην αγγίζετε ποτέ τα κινο µενα εξαρτήµατα. Μην χρησιµοποιείτε τα µπωλ ω δοχεία φ λαξη τροφών (για κατ ψυξη, µαγείρεµα, αποστείρωση, ή στο φο ρνο µικροκυµ των). Αφαιρείτε τα εξαρτήµατα µ νο αφο έχει σταµατήσει τελείω η συσκευή. Χρησιµοποιείτε ένα µ νο εξ ρτηµα κ θε φορ. Μην αφήνετε να κρέµονται µακρι µαλλι, κασκ λ, γραβ τε, κ.λπ. π νω απ τα κινο µενα εξαρτήµατα. Η συσκευή κουζίνα σα διαθέτει ένα µικροεπεξεργαστή που ελέγχει και αναλ ει τη σταθερ τητ τη. Χρήση τη συσκευή Πριν απ την πρώτη χρήση, πλ νετε λα τα τµήµατα των εξαρτηµ των µε ζεστή σαπουν δα (προσοχή το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1) και το καπ κι του µπλέντερ (h2) δεν πλένονται στο πλυντήριο πι των). Ξεπλ νετε και στεγνώστε. Tοποθετήστε το σώµα συσκευή π νω σε µια επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφ νεια. B λτε το φι στην πρίζα. Η οθ νη ενδείξεων αν βει, είναι διαθέσιµε λε οι λειτουργίε του πολυµηχανήµατ σα. Κατ τη λειτουργία τη συσκευή σα, φροντίστε το καλώδιο να µην είναι τεντωµ νο για να µην επηρεαστεί η ένδειξη του ζυγίσµατο. Χρήση των πλήκτρων στον πίνακα οργ νων (a3): : Πλήκτρα επιλογή ταχυτήτων. Pulse : ιακεκοµµένη λειτουργία για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο ή τη αν µιξη. Auto Mix: Ρυθµική λειτουργία για βέλτιστο αποτέλεσµα σε ορισµένε συνταγέ. Off T : παρασκευή ζυµών µε το εξ ρτηµα του ζυµωτήρα, µε προγραµµατισµένε λειτουργίε που καθορίζουν τον χρ νο και την ιδανική ταχ τητα του πολυµηχανήµατο καθώ και την αυτ µατη λήξη λειτουργία του. 1ο π τηµα: παρασκευή ζ µη για ψωµί. 2ο π τηµα: παρασκευή φουσκωµ νη ζ µη. 3ο π τηµα: παρασκευή γλυκών. : Πλήκτρο λήξη λειτουργία ή προγραµµατισµ του χρονοδιακ πτη. : Ενεργοποίηση τη λειτουργία ζυγίσµατο, πλήκτρο απ βαρου για µηδενισµ του ζυγίσµατο. Λειτουργία ζυγίσµατο : Για να διευκολ νεται η παρασκευή των συνταγών σα, το πολυµηχ νηµ σα διαθέτει µια ζυγαρι κουζίνα, η οποία είναι ενσωµατωµ νη στη συσκευή σα. Tοποθετήστε το µπωλ και το εξ ρτηµα τη επιλογή σα π νω στο σώµα συσκευή (a), έπειτα πατήστε το πλήκτρο T για να προσθέσετε το απ βαρο (εικ.1): Μετ απ λίγα δευτερ λεπτα θα εµφανιστεί η ένδειξη 0 g. Ρίξτε τα συστατικ, απευθεία µέσα στο µπωλ µέχρι την επιθυµητή ποσ τητα (εικ.2). Μπορείτε να ζυγίσετε τα δι φορα συστατικ χωρί να αδει σετε το µπωλ, προσθέτοντα τα διαδοχικ απ βαρα. Tοποθετήστε το καπ κι π νω στο µπωλ και πατήστε ένα πλήκτρο ταχ τητα για να θέσετε το πολυµηχ νηµα σε λειτουργία. Ε ν επιθυµείτε να ζυγίσετε τα συστατικ σε κ ποιο λλο δοχείο απ αυτ που διατίθενται, χρησιµοποιήστε το καπ κι (k1) τη θήκη αποθήκευση (k) ω δίσκο ζυγίσµατο. (εικ.3)

3 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 3 Προφυλ ξει κατ τη χρήση Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ζυγίσµατο, αποκλειστικ και µ νο ταν το πολυµηχ νηµα δεν είναι σε λειτουργία. Tοποθετήστε απαλ τη συσκευή σα π νω στην επίπεδη επιφ νεια εργασία. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή επ νω σε επιφ νεια εργασία που δεν είναι επίπεδη. Μην ξεπερν τε το µέγιστο επιτρεπ µενο β ρο : 4,5 κιλ. Μην χρησιµοποιείτε το πολυµηχ νηµα κοντ σε φο ρνο µικροκυµ των, ενώ αυτ βρίσκεται σε λειτουργία. εικ.1 εικ.2 εικ.3 Λειτουργία χρονοδιακ τη: Όταν θέτετε τη συσκευή σα σε λειτουργία, ο χρ νο εµφανίζεται αυτ µατα στην οθ νη σα. Μπορείτε έτσι να βλέπετε τον χρ νο που περν ει. Μπορείτε έτσι να προγραµµατίσετε τη δι ρκεια τη λειτουργία του πολυµηχανήµατο : Ένα παρατεταµένο π τηµα του πλήκτρου off αυξ νει την ταχ τητα ρ θµιση του χρονοδιακ πτη. Πατώντα αρκετέ φορέ το πλήκτρο off, µπορείτε να ρυθµίσετε τον χρ νο λειτουργία. Έπειτα επιλέξτε µια ταχ τητα για να ξεκινήσει η λειτουργία. Η αντίστροφη µέτρηση του χρ νου εµφανίζεται στην οθ νη σα, και η πα ση λειτουργία τη συσκευή γίνεται αυτοµ τω µετ το τέλο του προγραµµατισµ νου χρ νου. Σε οποιαδήποτε στιγµή, ε ν επιθυµείτε να σταµατήσετε τη λειτουργία του πολυµηχανήµατο, πατήστε το πλήκτρο off. Σε περίπτωση σφ λµατο στον προγραµµατισµ του χρ νου, πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο off και µετ να πατήσετε π λι για λίγο το πλήκτρο off για να µηδενίσετε τον χρ νο. Οι λειτουργίε του πολυµηχανήµατ σα 1: ΖΥΜΩΜΑ (ψωµί, γλυκ και µείγµα για κέικ) ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα ζυµώµατο αν λογα µε το µοντέλο: µπωλ ζυµωτήρα inox (c5) και το καπ κι του (c2) ή διαφανέ µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b3) και το καπ κι του (c3), Μεταλλικ ζυµωτήρα (c4) για ζ µωµα ή αν µιξη γλυκών. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ inox (c5) ή το µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b3) στην β ση του σώµατο τη συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Περ στε τον µεταλλικ ζυµωτήρα (c4) π νω στον ξονα του µπωλ. Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το αντίστοιχο καπ κι του µπωλ (c2 ή c3) και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Παρασκευή ζυµών, µε προγραµµατισµένε λειτουργίε που καθορίζουν τον χρ νο και την ιδανική ταχ τητα του πολυµηχανήµατο καθώ και την αυτ µατη πα ση λειτουργία του. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο : - 1ο Π τηµα: παρασκευή ζ µη για ψωµί.. σε 2 λεπτ και 30 δευτερ λεπτα, µπορείτε να ζυµώσετε µ χρι: - 2 κιλ ζ µη για σπρο ψωµί µε το µπωλ inox (c5) και 1,5 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 1,2 κιλ ζ µη για γλυκ ή ψωµί µε λεπτή κρο στα µε το µπωλ inox (c5) και 900 γραµµ ρια µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 1,2 κιλ ειδικών ζυµών (ψωµί ολική αλέσεω, ψωµί σικ λεω κ.λπ....) µε το µπωλ inox (c5) και 900 γραµµ ρια µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 2ο π τηµα: παρασκευή φουσκωµένη ζ µη :. σε 5 λεπτ και 30 δευτερ λεπτα, µπορείτε να ζυµώσετε µέχρι: - 1,2 κιλ φουσκωµένη ζ µη (τσουρέκι, κο γκελχοπφ) µε το µπωλ inox (c5) και 1 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 3ο π τηµα: : παρασκευή ζ µη για γλυκ.. σε 5 λεπτ, µπορείτε να αναµίξετε έω : - 2 κιλ ζ µη για γλυκ (µπισκ τα, κέικ, κ.λπ....) µε το µπωλ inox (c5) και 1,5 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3).

4 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 4 Για το ζ µωµα ψωµιών, και κατ τη λειτουργία, ρίξτε το νερ σιγ απ την βρ ση (c1) που βρίσκεται στο κέντρο του καπακιο. 2: ΑΝΑΜIΞΗ/ΠΟΛ ΟΠΟIΗΣΗ/ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα µ ωλπγια ψιλοκ ψιµο (b), Άξονα (d), Μεταλλική λεπίδα (e) για πολτοποίηση, αν µιξη, ψιλοκ ψιµο. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το διαφανέ µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Γλιστρήστε τη µεταλλική λεπίδα (e) π νω στον ξονα (d), και τοποθετήστε το µπωλ στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2). Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µ χρι να ασφαλίσει. ΠΟΛ ΟΠΟIΗΣΗ - ΑΝΑΜIΞΗ Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 3 για να θέσετε το πολυµηχ νηµα σε λειτουργία. Μπορείτε να πολτοποιήσετε έω 1 λίτρο ζωµο, σο πα, κοµπ στα σε 20 δευτερ λεπτα. Μπορείτε να αναµείξετε έω 1 λίτρο ζ µη για κρέπε, β φλε, κ.λπ. σε 1 έω 1 λεπτ. ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην αρασκευή. Μπορείτε να ψιλοκ ψετε έω 1 κιλ ωµο ή ψηµένου κρέατο (χωρί κ καλα και χωρί νε ρα κοµµένα σε κ βου ). Μπορείτε να ψιλοκ ψετε έω 600 γραµµ ρια τροφών, πω :. σκληρέ τροφέ : τυρί, ξηρο καρπο, ορισµένα λαχανικ (καρ τα, σελιν ριζε, κ.λπ....).. τρυφερέ τροφέ : ορισµένα λαχανικ (κρεµµ δια, σπαν κι...).. ωµ ή ψηµένα ψ ρια... 3: TΡIΨIΜΟ/ΚΟΨIΜΟ ΣΕ ΦΕ ΕΣ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b) και ξονα (d), ίσκο τη επιλογή σα (f). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Ασφαλίστε τον επιλεγµένο δίσκο (f) π νω στο στήριγµα (d). Tοποθετήστε το µπωλ π νω στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2) απ τον ξονα του µπωλ (b3). Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Για ευκολ τερη χρήση, το πολυµηχ νηµ σα διαθέτει µια λειτουργία εξοικον µηση ενέργεια στην ταχ τητα 1. Tο σ στηµα αυτ επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί µε αργ ρυθµ ταν δεν υπ ρχουν συστατικ, και να αυξ νει αµέσω την ταχ τητα λειτουργία ταν εισ γετε τροφέ µέσα στο στ µιο τροφοδ τηση. Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 1. Εισ γετε τι τροφέ µέσα απ το στ µιο τροφοδ τηση και σπρώξτε τι µε τη βοήθεια του πιεστήρα (b1). Μπορείτε µε του δίσκου (f) να κ νετε (αν λογα µε το µοντ λο):. χοντρ τρίψιµο (C) / ψιλ τρίψιµο (A): σελιν ριζε, γογγ λια, πατ τε, καρ τα, τυρί.... χοντρέ φέτε (H) / λεπτέ φέτε (D): πατ τε, κρεµµ δια, αγγο ρια, παντζ ρια, µήλα, καρ τα, λ χανο.... κ ψιµο τηγανητών πατατών (E): τηγανητ πατ τε. τρίψιµο (G): τυρί, καρ δα,... 4: ΧTΥΠΗΜΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΑ Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b), Σ στηµα µεταλλικο χτυ ητηριο (g).

5 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Tοποθετήστε το σ στηµα χτυπητηριο (g) π νω στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2) απ τον ξονα του µπωλ (b3). Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 2 ή 3. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ αυτ το εξ ρτηµα για να ζυµώνετε βαριέ ζ µε ή να αναµιγν ετε ελαφριέ ζ µε. Μπορείτε να παρασκευ ζετε: µαγιονέζα, σκορδαλι, σ λτσε, µαρέγκα (1 έω 7 αυγ ), κρέµα χτυπητή, κρέµα σαντιγί (έω λίτρο). 5: ΟΜΟIΟΓΕΝΟΠΟIΗΣΗ/ΑΝΑΜIΞΗ/ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΛTΟΠΟIΗΣΗ ΕΞΑΡTΗΜΑTΑ Μπλέντερ (h). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ TΩΝ ΕΞΑΡTΗΜΑTΩΝ Συναρµολ γηση του γυ λινου µπλέντερ (h): Bρέξτε το λ στιχο απ σιλικ νη (h4), και τοποθετήστε το π νω στη β ση για λεπίδε (h5): προσοχή στην κατε θυνση του λ στιχου (η πιο στενή δι µετρο πρέπει π ντα να τοποθετείται προ τα π νω). Tοποθετήστε τα παραπ νω στον πυθµένα του µπωλ και στερεώστε καλ. Tοποθετήστε τα υλικ µέσα στο µπλέντερ (h3) χωρί να ξεπερ σετε τη µέγιστη στ θµη. Tοποθετήστε το καπ κι (h2), που διαθέτει κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1), και ασφαλίστε το π νω στο µπωλ. Tοποθετήστε το συναρµολογηµένο µπωλ (h) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕITΟΥΡΓIΑ ΚΑI ΣΥΜBΟΥΛΕΣ Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµο οιήστε ένα απ τα πλήκτρα ταχ τητα 1, 2 ή 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο τη αν µιξη. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην παρασκευή. Μην γεµίζετε ποτέ το µπλέντερ µε καυτ υγρ. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ το µπλέντερ για την επεξεργασία ξηρών προ ντων (φουντουκιών, αµυγδ λων, φιστικιών ). Χρησιµοποιείτε π ντα το µπλέντερ µε το καπ κι του. Ρίχνετε π ντα πρώτα τα υγρ συστατικ µέσα στο γυ λινο µπωλ προτο προσθέσετε τα στέρεα συστατικ, χωρί να ξεπερν τε τη µέγιστη συνιστώµενη στ θµη: - 1,5 λίτρο για αν µειξη στερεών συστατικών - 1,25 λίτρα για αν µειξη υγρών συστατικών Για να προσθέσετε συστατικ κατ την αν µιξη, αφαιρέστε το κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1) του καπακιο και ρίξτε τα συστατικ µέσω του ανοίγµατο. πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το µπλέντερ, µέχρι Συµβουλέ : Κατ την αν µιξη, ε ν τα συστατικ παραµείνουν κολληµένα στα τοιχώµατα του µπωλ, σταµατήστε τη λειτουργία τη συσκευή και βγ λτε το φι απ την πρίζα. Αφαιρέστε το σ στηµα µπλέντερ απ το σώµα τη συσκευή. Με τη βοήθεια τη σπ τουλα, πιέστε τα συστατικ ώστε να πέσουν π νω στη λεπίδα. Ποτέ µην τοποθετείτε τα χέρια ή τα δ χτυλα µέσα στο γυ λινο µπωλ ή κοντ στη λεπίδα. Μπορείτε: να ετοιµ ζετε εντελώ πολτοποιηµένου ζωµο, σο πε βελουτέ, κρέµε, κοµπ στε, µιλκσέικ, κοκτέιλ. να αναµιγν ετε κ θε είδου ρευστέ ζ µε (για κρέπε, τηγανίτε, τ ρτε µε φρο τα). να θρυµµατίζετε παγ κια µε τη λειτουργία Auto Mix: χρησιµοποιείτε το πολ 6 ω 10 µεγ λα παγ κια (στ θµη λίτρο). πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το µπλέντερ, µέχρι 6: TΕΛΕIΟ ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ ΜIΚΡΩΝ ΠΟΣΟ Η ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ Ο ΜΟΝ ΕΛΟ) Σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή µ λο (j). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΩΝ Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ του µικρο κ πτη (i2) ή στο µπωλ του µ λου (j2).

6 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 6 lor Tοποθετήστε το καπ κι (i1) ή (j1) και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Tοποθετήστε το σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή το σ στηµα µ λου (j) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕITΟΥΡΓIΑ ΚΑI ΣΥΜBΟΥΛΕΣ Η συσκευή διαθ τει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην παρασκευή. πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή το σ στηµα µ λου (j), µέχρι Με τον µικρ κ πτη (i) µπορείτε: Να ψιλοκ βετε µέσα σε λίγα δευτερ λεπτα: σκελίδε σκ ρδου, αρωµατικ χ ρτα, µα νταν, ξηρο καρπο, ψωµί, φρυγανιέ για φαγητ πανέ, ζαµπ ν, Να φτι χνετε πουρέ για µωρ. Μέγιστη ποσ τητα ξηρών καρπών (φουντο κια, αµ γδαλα,...): 80 γραµµ ρια Μέγιστη π οσ τητα σκ ρδου, κρεµµυδιών, ζαµ ν: 60 γραµµ ρια Ποσ τητα π ουρέ για µωρ : 120 γραµµ ρια Ο Μικρ αυτ Κ πτη δεν έχει σχεδιαστεί για σκληρ προ ντα πω ο καφέ. Με το µ λο (j) µπορείτε: Να ψιλοκ βετε µ έσα σε λίγα δευτερ λεπτα: ξηρ βερίκοκα, σ κα, ξηρ δαµ σκηνα χωρί κουκο τσια... Η συσκευή διαθέτει 2 επιλογέ : 1 - χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο.. Μέγιστη Ποσ τητα/μέγιστο Χρ νο : - Ξηρ βερίκοκα: 180 γραµµ ρια / 10 δευτερ λεπτα - Ξηρ σ κα: 160 γραµµ ρια / 10 δευτερ λεπτα Καθαρισµ Bγ λτε το φι απ την πρίζα. Για να γίνεται πιο ε κολα ο καθαρισµ, ξεπλ νετε γρήγορα τα εξαρτήµατα αµέσω µ λι τα χρησιµοποιήσετε. Πλ νετε και στεγνώστε τα εξαρτήµατα (πλένονται και στο πλυντήριο πι των εκτ απ το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1), και το καπ κι του µπλέντερ (h2)). Ρίξτε ζεστ νερ µε µερικέ σταγ νε υγρο σαπουνιο στο µπλέντερ (h3). Κλείστε το καπ κι (h2), που διαθέτει κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1). Ασκήστε µερικέ πιέσει πατώντα το πλήκτρο pulse. Bγ λτε το φι απ την πρίζα. Αφαιρέστε τη β ση για λεπίδε (h5) απ το µπλέντερ. Ξεπλ νετε το µπωλ στη βρ ση και αφήστε το να στεγνώσει. Σε περίπτωση χρωµατισµο των εξαρτηµ των σα απ τροφέ (καρ τα, πορτοκ λια...), τρίψτε τα µε ένα πανί εµποτισµένο µε µαγειρικ λ δι και στη συνέχεια εκτελέστε τον συνηθισµένο καθαρισµ. Μην βουτ τε το σώµα τη συσκευή (a), ο τε το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1) µέσα στο νερ ο τε να τα πλένετε στη βρ ση. Σκουπίζετέ τα απλώ µε ένα βρεγµένο σφουγγ ρι. Οι λεπίδε των εξαρτηµ των είναι πολ κοφτερέ. Πρέπει να τι χειρίζεστε µε µεγ λη προσοχή. Αποθήκευση Η συσκευή σα πολλαπλών χρήσεων διαθέτει: µια θήκη αποθήκευση (k): εκεί µπορείτε να αποθηκε ετε του δίσκου (f), τη µεταλλική λεπίδα (e), καθώ και τον ξονα (d). Tο καπ κι (k1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ω δίσκο ζυγίσµατο, τοποθετώντα το π νω στο σώµα συσκευή (a). ένα σ στηµα τυλίγµατο καλωδίου που βρίσκεται µ σα στο σώµα συσκευή : αποθηκε ετε εκεί το ηλεκτρικ καλώδιο και ρυθµίζετε το µήκο του πω σα εξυπηρετεί σπρώχνοντα ή τραβώντα το καλώδιο. Μην αποθηκε ετε τη συσκευή σα πολλαπλών χρήσεων σε χώρο που έχει υγρασία. ι να κ νετε σε περίπτωση προβλήµατο λειτουργία Ε ν η συσκευή σα δεν λειτουργεί, εµφανίζεται ένα λουκέτο στην οθ νη: ελέγξτε την τοποθέτηση του µπωλ και την ασφ λιση του καπακιο. Ε ν το µπωλ και το καπ κι είναι σωστ τοποθετηµένα, και το λουκέτο παραµένει στην οθ νη, αυτ σηµαίνει τι το πολυµηχ νηµ σα έχει υπερθερµανθεί. Απενεργοποιήστε το για λίγα δευτερ λεπτα και στη συνέχεια θέστε το π λι σε λειτουργία.

7 robot berlin grec:robot Berlin π Grec 15/05/09 έ 15:06 Page 7 Ε ν η συσκευή σα σταµατ κατ τη λειτουργία: αυτ σηµαίνει τι το πολυµηχ νηµ σα ανίχνευσε υπερβολικ ισχυρέ δονήσει και τέθηκε σε θέση ασφαλεία. Ελέγξτε ε ν η συσκευή λειτουργεί στην προτειν µενη ταχ τητα και βεβαιωθείτε τι δεν έχει ξεπερ σει τον συνιστώµενο χρ νο λειτουργία. Ελέγξτε τη σ νδεση µε το ρε µα και βεβαιωθείτε τι τα εξαρτήµατα είναι σωστ τοποθετηµένα π νω στο σώµα συσκευή. Μετ απ 16 λεπτ αδρ νεια, η οθ νη τίθεται σε λειτουργία εξοικον µηση ενέργεια. Ένα απλ π τηµα σε ένα πλήκτρο του πίνακα οργ νων (a3) τη θέτει π λι σε λειτουργία. Η συσκευή σα εξακολουθεί να µην λειτουργεί; Επικοινωνήστε µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη KRUPS (δείτε τη λίστα στο βιβλιαρ κι Σέρβι Krups ). ιαχείριση των υλικών συσκευασία και τη συσκευή αγορ σατε τη συσκευή σα ή απ ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι KRUPS: ίσκο inox κοψίµατο τηγανητών πατατών (δίσκο E) ίσκο inox τριψίµατο καρ δα, τυριο (δίσκο G) ίσκο inox χοντρο τριψίµατο / κοψίµατο χοντρών φετών (δίσκο C/H) ίσκο inox ψιλο τριψίµατο / κοψίµατο λεπτών φετών (δίσκο A/D) Μ λο Μικρ κ πτη Μεταλλικ χτυπητήρι Μεταλλικ ζυµωτήρα Γυ λινο µπλέντερ Μπωλ για ψιλοκ ψιµο Μπωλ ζυµωτήρα inox Μαχαίρι inox Σπ τουλα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η συσκευασία αποτελείται απ υλικ που είναι ακίνδυνα προ το περιβ λλον και µπορο ν να απορριφθο ν σ µφωνα µε τι ισχ ουσε διατ ξει ανακ κλωση. Μπορείτε να ζητήστε πληροφορίε απ την αρµ δια υπηρεσία του δήµου σα. Α συµβ λλουµε κι εµεί στην προστασία του περιβ λλοντο! iη συσκευή σα περιέχει πολλ αξιοποιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικ. Παραδώστε τη παλι συσκευή σα σε κέντρο διαλογή ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι το οποίο θα αναλ βει την επεξεργασία τη. Εξαρτήµατα Μπορείτε να προµηθευθείτε τα παρακ τω εξαρτήµατα απ το κατ στηµα απ που

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H GVS1 GVS2

A B C D E F G H GVS1 GVS2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ ❶ 5 6 7 ❷ 8 ❶ 9 ❷ ❶ EΛΛΗΝΙΚΑ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε να αγοράσετε µια παγωτοµηχανή από την σειρά KRUPS η οποία έχει κατασκευαστεί για να σας βοηθά να φτιάχνετε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' (

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' ( BS-250 Aνιχνευτής καπνο δέσμης Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3 Ρυθμίσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση:

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση: ΚΩ : ΣΕΙΠ1445 EASY SHAPER Οδηγίες Χρήσης Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το Βίντεο πριν χρησιµοποιήσετε το Easy Shaper. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα